Views
3 years ago

De negen Gaven van de Geest

"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

eantwoorden van brieven, voortdurend bidden om kennis en wijsheid. Niet wat de mensen ons zeggen, maar wat de Heer toont is de waarheid. Niet wat wij met ons verstand of gevoel zouden antwoorden, maar wat de Heer ons geeft uit te spreken, is het woord van wijsheid. De ongelovige hogepriester Kajafas spreekt door de Heilige Geest het woord: "Gij weet niets, en gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat één mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat." (Joh. 11: 50). Zo legt ook de Heilige Geest in de mond van Gamaliël het woord van wijsheid: "Indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, maar indien het uit God is, zult gij het niet kunnen vernietigen." (Hand. 5 : 38, 39). In onze vergaderingen zou alles heel anders worden als allen zich lieten leiden door de Geest der wijsheid. De eerste kerk raadsvergadering, ons beschreven in Hand. 15, waar even grote moeilijkheden moesten besproken worden als in de vele vergaderingen die daarna zijn gevolgd, werd de gemeente bewaard voor twisten en scheuringen, doordat allen luisterden naar het woord van wijsheid dat Petrus en Jacobus uitspraken. Bij het woord van Goddelijke wijsheid worden allen stil (vers. 12), terwijl bij de woorden van menselijke wijsheid tegenspraak op tegenspraak komt, want de één weet het altijd beter dan de ander. Het is raadzamer te zwijgen en in stilte in tongen te bidden en de twistgeesten uit te drijven, dan mee te doen aan discussies. Wanneer wij zo in stilte bidden om de Geest der wijsheid, dan zien wij dat de Heer aan ons of aan een ander een woord geeft uit te spreken, waardoor harten worden bewogen en mensen op de weg der waarheid worden geleid. De Goddelijke wijsheid brengt geen wanorde, maar vrede (l Cor. 14: 33). De wijsheid van beneden en de wijsheid van boven worden in de Jacobusbrief tegenover elkaar gesteld. De wijsheid van beneden is aards, ongeestelijk, duivels. Wekt naijver jaloezie en zelfzucht in de harten en veroorzaakt wanorde en allerlei kwade praktijk (Jac. 3 : 13 -16). "Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd." (Jac. 3 : 17). 49

DE GAVE VAN HET ONDERSCHEIDEN VAN GEESTEN De gave van het onderscheiden van geesten is niet een gave om mensen te onderscheiden of te beoordelen. Het gaat om het onderscheiden van geesten. Door deze gave maakt God ons bekwaam om van geesten de aanwezigheid te ontdekken en te weten welke geesten dit zijn, met de bedoeling dat wij ze zullen uitdrijven wanneer het boze geesten zijn. Jezus zegt: "In mijn naam zullen zij (de gelovigen) boze geesten uitdrijven." (Marc. 16 : 17). Omdat het voorop staat bij de tekenen die de gelovigen zullen volgen, weten wij ook dat de Heer aan allen de bekwaamheid van het onderscheiden van geesten wil geven. Hoe zouden wij anders dit werk kunnen doen? Er zijn nog altijd mensen die menen dat er geen boze geesten zijn. Dit is een verblinding van de satan. Hij wil niets liever dan dat wij hem en zijn trawanten niet zullen herkennen. Alleen een wedergeboren mens, vervuld met de Heilige Geest, ziet de strijd van satan en zijn legermachten tegen de mensen en in het bijzonder tegen de kinderen van God. "Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van den Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is." (1 Cor. 2: 14). "Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten." (Eph. 6 : 12). De satan probeert steeds weer om ons te verleiden tot strijden tegen bloed en vlees. Als hij ons kan leiden tot twisten en scheuringen, dan lacht hij. Het is er hem om te doen ons weer min of meer in zijn macht terug te krijgen. Als het hem gelukt om haat of onverzoenlijkheid in ons hart te zaaien, dan heeft hij weer voordeel op ons behaald. Daarom schrijft Paulus dat hij al bij voorbaat alles en iedereen vergeeft voor het aangezicht van Christus. "Opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend." (2 Cor. 2: l0b). Er zijn niet alleen boze geesten, maar ook de engelen Gods zijn geesten (Hebr. 1 : 7, 14). De engelen zijn dienende geesten van God, de duivelen zijn dienende geesten van satan. Oorspronkelijk waren ook de satan en zijn dienaren engelen van God, maar toen de satan hoogmoedig werd en zichzelf 50