Views
3 years ago

De negen Gaven van de Geest

"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

wilde

wilde verheffen boven God, werd hij ter aarde nedergeworpen (Jes. 14: 12; Ezech. 28: 14-17). Het woord engel betekent: dienaar. Zo vinden wij in de bijbel dat er sprake is van engelen van God en engelen van de satan (Op. 12: 7 -9). Het oordeel van het eeuwige vuur is bereid voor de duivel en zijn engelen (Matth. 25 : 41). Ook het herkennen van de aanwezigheid van de Heilige Geest en de engelen van God, is mogelijk door de gave van het onderscheiden van geesten. De engelen van God worden uitgezonden om de kinderen Gods te dienen (Hebr. 1 : 14). Er zijn ook engelen die de kinderen beschermen (Matth. 18 : 10). Prijs de Heer! Voorbeelden Wij zien de gave van het onderscheiden van geesten in werking bij Johannes de doper, als hij de Farizeeërs "adderengebroed" noemt (Matth. 3 : 7). Het is duidelijk dat hij ze noemt naar dat wat in hen woont en hen beheerst. Terwijl zij naar hem toekomen om zich te laten dopen, doorziet hij hun huichelachtigheid en noemt hen bij de naam van de geesten die hen beheersen. Zo noemt ook Jezus hen "slangen en adderengebroed" (Matth. 12 : 34; 23 : 33). Overal waar Jezus komt, worden de duivelse machten openbaar. Hij noemt ze bij hun namen en drijft ze uit. In Marc. 1 : 21- 27 lezen wij van een onreine geest, die het uitroept dat hij Jezus kent als de Heilige Gods. Maar Jezus gebiedt hem te zwijgen en uit te gaan. Onder stuiptrekkingen en geschreeuw moet hij de mens verlaten, voor het gezag van Jezus, zodat iedereen verbaasd is over deze nieuwe leer met gezag. Dat onreine geesten bij legio in één mens kunnen wonen, zien wij in het verhaal van de bezetene uit het land der Gerasénen (Marc. 5: 1-20). Wij lezen hier ook dat Jezus de geesten gebiedt hun naam te noemen (vers. 9). Het is duidelijk dat wij de geesten beter kunnen gebieden uit te varen wanneer wij hun namen kennen. Soms moeten wij hun in Jezus' naam gebieden hun naam bekend te maken. Veelal wil de Heer ons ook, door de gave van het onderscheiden van geesten, de namen van de geesten duidelijk maken. Soms wordt ons door ingeving de naam van een geest bekend gemaakt, soms ook door gezichten en openbaringen. Wanneer 51

wij met z'n tweeën een bezetene bedienen, dan gebeurt het dikwijls dat, terwijl de een bij ingeving de namen van de machten weet, ze aan de ander door een openbaring worden getoond. Ik heb dikwijls meegemaakt, dat, terwijl ik bezig was machten als spiritisme, magnetisme, toverij enz. over een gebondene te verbreken, dat de ander die met mij bediende, in een beeld zag dat ijzeren banden of kettingen werden verbroken. Als ik alle machten die er waren, uitgedreven had, zag de ander ook alle ijzeren banden verbroken. Prijs de Heer! Zo werd dan bevestigd dat het werk gereed was en de gebondene vrij! De verscheidenheid in de geestenwereld is zo groot, dat ik het zou willen vergelijken met de dierenwereld. Er zijn grote en kleine geesten. Er zijn er, die gedrochtelijke, dierachtige vormen hebben, er zijn er ook die zich openbaren als menselijke personen of als engelen des lichts. Vele ziekten zijn ook duivelse machten. Jezus noemde epilepsie een duivel (Luc. 9 : 42). Hij spreekt ook van een geest van zwakheid, waardoor een vrouw 18 jaar gebonden was, zodat zij geheel verkromd was en zich niet kon oprichten (Luc. 13 : 11). Jezus drijft een doofstomme geest uit (Marc. 9: 25) en een stomme geest (Luc. 11: 14). Wij behoeven hier niet uit op te maken dat alle zwakheid, doofheid en stomheid veroorzaakt wordt door inwonende geesten. Er kan ook een gebrek zijn, een tekort. Alleen door de gave van het onderscheiden van geesten kunnen wij weten of er geesten zijn of niet, en welke zij zijn. Denk nooit dat er bij een kind van God geen boze geesten kunnen zijn. Vele geesten van de satan dringen zich binnen bij de kinderen van God, ziekte machten en ook geesten die allerlei bezetenheid veroorzaken. In Paramaribo kwam een ambtenaar die betoverd was, voor bevrijding naar ons toe; een employé die een haat tegen hem had was naar een loekoeman (tovenaar) in het oerwoud gegaan met wat opgedroogd zweet van hem, afkomstig van een polshorloge. Zo werd hij op een afstand betoverd en vreselijke dingen gebeurden daarna met hem. Gezwellen, zo groot en hard als een kokosnoot groeiden aan zijn lichaam en als een chirurg het wegsneed, kwam ernaast een nog grotere en hardere bult te voorschijn. Zijn tanden braken af als slecht glas, zijn ogen werden vertroebeld, zijn armen en benen plotseling verlamd, soms had hij ineens geen herinnering meer en wist niet 52