Views
3 years ago

De negen Gaven van de Geest

"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

Er is een geest

Er is een geest van de antichrist (l Joh. 4: 3). Dit is ook de geest der dwaling (l Joh. 4: 6; 2 Thess. 2: 11). Er is een geest van slavernij (l Rom. 8: 15). De geest van slavernij is de geest die de mensen onder de wet gebonden wil houden, in vrees. Het binden, ook van Gods volk onder allerlei wetten en regels, is een werk van de satan. Wij noemen de geesten die dit doen wettische geesten. De bijbel spreekt van wereldgeesten in dit verband. "Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen." (Col. 2: 20). "Nu gij echter God hebt leren kennen, ja meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?" (Gal. 4 : 9). Ook vrees of lafhartigheid is een macht van satan. "Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid (vrees S.V.) maar van kracht ... " (2 Tim. 1 : 7). Er zijn vele geesten van valse leringen, ook wel dwaalgeesten genoemd. "Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers. " (1 Tim. 4 : 1). Er is een geest van ontucht of hoererij, die bewerkt dat mensen andere goden aanbidden. "Mijn volk raadpleegt zijn hout, (pendelen!) en zijn staf (wichelroede) moet het voorlichten. Want een geest van ontucht doet hen dwalen, zodat zij zich in ontucht aan hun God onttrekken." (Hos. 4 : 12). Deze geest van ontucht of hoererij probeert in onze kerken binnen te dringen, door de mensen af te leiden van de éénheid van God en hen er toe te brengen Vader, Zoon en Heilige Geest te aanbidden als drie aparte goden. "Hoor, Israël: de Here onze God, de Here is één!" (Deut. 6: 4). 61 "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben." (Ex. 20: 3). "Het eerste (gebod) is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult den Here, uw God liefhebben uit geheel uw hart ... " (Marc. 12: 29). "Wij weten ... dat er geen God is dan Eén." (1 Cor. 8 : 4). "Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl." (Jac. 2 : 19). 55

De boze geesten weten ook dat God één is en zij sidderen voor Hem. Wanneer wij Jezus Christus aanbidden, dan aanbidden wij in Hem ook de Vader, want Hij en de Vader zijn één (Joh. 10: 30). De Heilige Geest is de kracht die het alles in ons werkt. Het is en blijft tezamen één God. Eén in drie en drie in één! In vele kerken zien wij helaas deze geest van hoererij in allerlei vormen binnengedrongen, zij worden niet of nauwelijks herkend. Dit zijn afleidingsmanoeuvres van de vijand van de gemeente, satan, de rebel die uit Gods Woord viel. Heiligen krijgen een bijna goddelijke betekenis, zij worden aangebeden en hun voorspraak ingeroepen. Evenzo blijven gestorven geliefden grote invloed uitoefenen op het dagelijks leven, zegt men. God merkt dit aan als ontrouw en noemt het hoererij. Er is een overwaardering van het ambt, een bijna afgodische verering van bepaalde vooraanstaande geestelijke leiders en vooral van de kerk, de leerstelling. Men hoort in deze kringen alleen slechts spreken over "Onze kerk" en de naam van de Heer der Kerk: Jezus Christus, komt er nimmer bij te pas. Men heeft de kerk tot een afgod gemaakt. Het instituut, de organisatie, kwam vaak in de plaats van Christus Jezus. Dit is duidelijk in de Christelijke kerk de geest van hoererij; andere goden aanbidden. Wij moeten terug tot het erkennen en aanbidden van de Ene Waarachtige God: Vader-Zoon-Heilige Geest, alles daarbuiten is de invloedsfeer van de geest van hoererij. Verder wordt ons in de bijbel genoemd een geest van diepe slaap (Rom. 11: 8; Jes. 29: 10). Hebt u in de samenkomst wel eens last gehad van slaapgeesten? U kunt ze verdrijven in Jezus' naam, ook in uw buurman of buurvrouw. U zult met blijdschap bemerken hoe snel de geesten reageren als u ze in stilte bestraft. Er is een geest van bedwelming (Jes. 19: 14); een leugengeest (1 Kon. 22: 22,23); een geest der jaloersheid (Num. 5 : 14). Nog vele geesten zijn er die in de bijbel niet worden genoemd, de Heilige Geest leert ons ze allen te onderkennen. Jezus zeide: "Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen, doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid." (Joh. 16 : 12, 13). Er zijn geesten van twist en van kritiek, zinnelijke geesten, zorgengeesten, geesten van moord en 56