Views
3 years ago

De negen Gaven van de Geest

"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

vader

vader met een bezeten jongen bij de Here Jezus komt, die geen geloof heeft, dan zien wij hoe Jezus door juist gekozen woorden het geloof in het hart van de vader werkt. "Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft." (Marc. 9: 23). Bij de Kananese vrouw beproeft Hij het geloof door haar niet direct te antwoorden. Uit het gesprek blijkt hoe zeker zij is dat de Heer haar helpen zal. Dan antwoordt Jezus tenslotte: ,,O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af." (Matth. 15 : 28). Bij twee blinden die tot Jezus komen stelt Hij de vraag: "Gelooft gij, dat Ik dit doen kan?" (Matth. 9 : 28b). Wanneer zij Hem dan antwoorden: Ja, Here, dan zegt Hij: "U geschiede naar uw geloof." (vers. 29). Dit is een vraag die wij ook dikwijls stellen: "Zou Jezus u kunnen genezen?" Deze vraag geeft meestal geen moeilijkheden: "Ja, de Heer is machtig." Maar als wij dan nog een tweede vraag stellen: "Zou Jezus u ook willen genezen?" Dan wordt dikwijls twijfel en ongeloof openbaar. Zou de Heer het wel willen? Het "Uw wil geschiede" wordt veelal aangewend als een wapen tegen het geloof. Wanneer wij dan uit Gods Woord hebben duidelijk gemaakt dat de Heer niets liever wil dan de zieken genezen, dan is dikwijls nog een derde vraag nodig: "Wil de Heer u nu genezen?" Ook de vrome houding van: "Ja, op Gods tijd," is een list van de satan waardoor de zieke geen geloof kan oefenen. Al bijna tweeduizend jaar is het de dag der genade, waarin de Heer wil verlossen, bevrijden en genezen. "Zie, nu is het de tijd des welbehagens, zie, nu is het de dag des heils." (2 Cor. 6 : 2b). Dikwijls laten wij de zieken zelf een woord uit de bijbel noemen, waaruit blijkt dat zij op Gods Woord vertrouwen voor hun genezing. "Zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn." (Hebr. 11 : 6). En zonder geloof zullen wij niets van Hem ontvangen. Door voorbeelden en door anderen van hun genezing te laten getuigen, gebruiken wij de gave van geloof, om het geloof in anderen te doen rijzen. Bij de verlamde aan de tempelpoort, brengt Petrus eerst de man zover, dat hij verwacht iets te zullen ontvangen, iets meer dan een aalmoes. "Zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen." (Hand. 3: 5). 65

Door de gave van geloof trachten wij elke zieke het besef bij te brengen dat het voor de Almachtige God, Schepper van hemel en aarde iets gerings is om hem of haar te genezen en dat Hij het ook graag wil doen, want daarin wordt Zijn Naam verheerlijkt. Ook de openbaringsgaven gebruiken wij, om door het noemen van de ziekten en noden, die de Heilige Geest ons openbaart, het geloof op te bouwen en de Heer zo vele grote, bovennatuurlijke dingen door Zijn knechten kan doen. DE GAVE VAN GEZONDMAKING De gave van gezondmaking is de bekwaamheid, om de genezende kracht van Jezus mede te delen aan anderen. Het is niet een soort magische aanraking. Genezing mededelen gebeurt niet automatisch. Het is alles in geloof. Zowel genezing mededelen als genezing ontvangen, is door geloof. Het toedienen van genezing kan op verschillende wijzen gebeuren: door handoplegging, door het uitspreken van een woord, of door het zalven met olie en het gebed des geloofs naar Jac. 5 : 14, 15. Alles in de naam van Jezus. Men meent wel eens dat er verschillende gaven van gezondmaking zijn, zodat de één b.v. de gave heeft om blindheid te genezen, een ander om kanker te genezen enz. Dit is natuurlijk dwaasheid. Door de gave van gezondmaking delen wij de genezende kracht van Jezus mede door het gehele lichaam, voor elke mogelijke ziekte. Wel is er in 1 Cor. 12: 9 sprake van gaven van genezingen, meervoud, maar dit duidt aan de genezingen die worden ontvangen, de producten van de gave van gezondmaking, evenals in dit hele Schriftgedeelte wordt gesproken over de producten van alle gaven. In deze studie gaat het niet om een gave van genezing, maar om de gave van gezondmaking, waardoor de genezende kracht wordt medegedeeld. Ook in het Oude Testament zien wij dat de genezende kracht door priesters en profeten wordt medegedeeld. Abraham Abraham bediende genezing voor Abimelech en zijn gezin, dit was genezing van onvruchtbaarheid. "Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelech en zijn vrouwen zijn slavinnen, zodat zij baarden." (Gen. 20: 17). Mozes 66