Rapport 2009 - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Rapport 2009 - Lokale Politie

Activiteitenverslag

2009


Verantwoordelijke uitgever :

Guido Van Wymersch, Kolenmarkt 30 - 1000 Brussel

Layout, fotografie en coördinatie :

Cel Communicatie

Fanny Baudru, Serge Baye, Sandra De Tandt, Dominique Delvingt, Sarah Goesaert,

Michaël Meinertzhagen, Bettina Merelle, Bart Nickmans, Pascal Petermans, Ludivine Piette,

Ilse Van de keere.


Inhoud

Inleiding 6

1. Kennismaking met de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene 8

1.1 Beschrijving van de politiezone

1.2 De algemene leiding van de politiezone

1.3 De beslissingsorganen

2. De operationele steunstructuur 10

Directie verkeer (TRA) 10

De operationele pelotons (TRA/O)

Bikersbrigade

Motorrijderseskadron (TRA/M)

Cel snelheidscontrole “radar” (TRA/V)

Bureau verkeersongevallen (TRA/A)

Bureau verkeersinbreuken (TRA/I)

Technische dienst (TRA/T)

Directie interventies en operationele Steun (INT) 14

Dienst openbare Orde (INT/O)

Dienst justitiepaleis (INT/P)

Dienst hondenbrigade (INT/W)

Dienst zonale dispatching (INT/DPZ)

Directie van de lokale recherche ( JUD) 18

De pijler geconcentreerde recherche 20

Sectie “zeden - drugs” (JUD/MŒURS en JUD/STUPS)

Sectie “algemene inlichtingen” (JUD/RG)

Sectie “geweld” (JUD/CRIME)

Sectie “fraude” (JUD/FRAUDES)

Sectie “gezin - jeugd” (JUD/FJ)

Sectie “diefstal - trekkers” (JUD/VOLS et JUD/TREK)

Sectie “stadsbendes” (JUD/BU)

De pijler operationele steun 24

Gedeconcentreerde recherche – Lokale rechercheurs (JUD/RL/D)

Anti-overvalbrigade (JUD/BAA)

De pijler functionele steun 25

Lokale labo (JUD/LABO)

Lokaal informatiekruispunt (JUD/CIL)

Directie administratieve politie (ADM) 26

Directie ambtshalve politioneel Onderzoek (EPO) 26

Directie preventie en bijstand (PREV) 27

3. De functionele steunstructuur 28

Directie human resources (HRM)

Personeelsadministratie (HRM/PER) 29

Opleiding en beheer (HRM/POL) 31

Interne relaties (HRM/RI) 31

Directie financiën en aankopen (FIN) 32

Directie routering (ROU) 33

Directie logistiek (LOG) 33

Directie telematica (TEL) 34

Directie documentatie en studies (DOC) 34

4. Dienst intern toezicht 35

5. Zonaal veiligheidsplan 2009 - 2012 36

6. De territoriale structuur 39

District 1 40

District 2 42

District 3 44

Kalender 46

5


Inleiding

Beste lezers,

Wij stellen u met plezier het activiteitenverslag 2009 voor, het is een globaal overzicht van de resultaten

die werden geboekt tijdens het afgelopen jaar. Tevens krijgt u zicht op wat zich in 2009 in de politiezone

heeft afgespeeld.

Het doel van dit activiteitenverslag blijft dus net als vorig jaar tweeledig: in het eerste luik wordt er kennisgemaakt

met de politiezone en in het tweede luik worden de resultaten van de operationele, functionele

en territoriale structuur meegegeven. Het is evident dat het niet mogelijk is alle acties en activiteiten die

plaatsvonden in 2009 te hernemen. Vandaar dat het accent dient gelegd te worden op de kalender. Elke

maand zullen we een activiteit, fenomeen en/of dienst uiteenzetten.

Nieuw dit jaar is het onderdeel “zonaal veiligheidsplan”. De prioriteiten en doelstellingen van het Zonaal

Veiligheidsplan vormen de rode draad doorheen alle acties die de zone organiseert.

Elk jaar willen we meegeven waar we staan met de uitvoering van dit plan.

We grijpen de publicatie van dit jaarverslag tevens graag aan om alle medewerkers van de politiezone,

zowel van het operationeel als het administratief kader, van harte te danken voor hun dagelijkse inzet en

onze talloze partners voor de goede samenwerking.

Tot slot van dit voorwoord en met enige fierheid kan ik u zeggen dat het komende jaar in het teken zal

staan van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. Er staat onze politiezone in 2010 een grote

uitdaging te wachten.

Wij wensen u alvast veel leesplezier!

De korpschef

6


Freddy Thielemans

Burgemeester van de stad Brussel

Voorzitter van het politiecollege

Willy Decourty

Burgemeester van de gemeente Elsene

Ondervoorzitter van het politiecollege

Wanneer we de balans opmaken dan maken we ook tijd vrij om conclusies te trekken, vergelijkingen te

maken met de voorgaande jaren en lessen te trekken uit het verleden.

Natuurlijk is het belangrijk om eerst de algemene gegevens en samenstelling van de politiezone Brussel

Hoofdstad Elsene te herhalen. Tevens de structuren en verdelingen die het mogelijk maken een politieaanwezigheid

te ontwerpen om beter te voldoen aan de behoeften van de bevolking en zo efficiënt mogelijk

het hoofd te bieden aan elke vorm van criminaliteit.

Dit veronderstelt uiteraard de inzet van middelen, in termen van politie-effectief, zowel kaderpersoneel als

politiemensen op het terrein. Er is veel over gepraat tijdens het jaar 2009. Onze politieke wil is het inzetten

van meer middelen door de bevoegde betrokkenen ervan te overtuigen deze toe te kennen.

In dit verband blijft vastberadenheid een sleutelwoord ... een verantwoordelijke vastberadenheid echter.

Gisteren, vandaag en morgen zijn allen evenzeer een uitdaging. De politie is er altijd geweest en in alle omstandigheden.

Wij zullen er alles aan doen opdat de politie deze missie kan verderzetten met zijn gebruikelijke

performantie.

Bedankt aan allen die in hun dagelijkse activiteiten hebben bijgedragen aan dit indrukwekkende verslag!

Veel leesgenot,

Het politiecollege

7


1. Kennismaking met de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene

De zone in cijfers: : Identiteitskaart :

Oppervlakte:

38,94 km²

Identificatienummer:

5339

Totaal aantal inwoners op 1 januari 2010:

243.485

Totale dagpopulatie bij benadering

(op een gemiddelde werkdag): 1.200.000 personen

Administratieve zetel:

Kolenmarkt 30

1000 Brussel

Ontstaan op:

1 januari 2002

8

1.1 Beschrijving van de politiezone

De meergemeentezone Brussel Hoofdstad Elsene omvat het

grondgebied van de stad Brussel; de oude gemeenten van

Laken, Neder-over-Heembeek, Haren; en de gemeente Elsene.

Ze kent op verschillende vlakken een zeer diverse populatie.

Niet alleen zijn alle sociale lagen van de bevolking vertegenwoordigd,

maar ook een waaier aan nationaliteiten en etnische

origines hebben in Brussel een vaste stek gevonden. Daarnaast

kunnen we de aanwezigheid van de verschillende nationale en

internationale instellingen, administraties en bedrijven die zich

op het grondgebied van de politiezone gevestigd hebben niet

negeren.

Dagelijks ontvangt de politiezone op haar territorium vele pendelaars,

alsook toeristen die genieten van de verschillende historische

trekpleisters en deelnemen aan de recreatieve en

culturele evenementen en activiteiten.

De geschetste diversiteit brengt helaas een even divers palet aan

criminele feiten met zich mee. Hierop een gepast antwoord vinden

is niet altijd even gemakkelijk maar één ding is zeker, de werking

van de politiezone moet flexibel en inventief zijn.


1.2 Algemene directie

De politiezone staat onder de dagelijkse leiding van de korpschef,

de hoofdcommissaris van politie, Guido Van Wymersch.

De korpschef wordt in zijn taken bijgestaan door:

- Operationeel directeur-generaal (DGO):

Deze wordt bijgestaan door 6 officieren en adviseert de korpschef

op het gebied van strategisch operationele beslissingen.

Zowel op het vlak van plaatselijke gebeurtenissen (protestbetogingen,

grootschalige culturele activiteiten, Europese toppen,

enz.), als op het vlak van de interne organisatie, zolang er sprake

is van een operationele weerslag.

De DGO houdt toezicht op alle operationele activiteiten van de

territoriale structuur en de operationele steunstructuur. Hij

moet eveneens adequaat reageren op de veiligheidsproblemen

en permanent de operationele dossiers opvolgen. Hij werkt

nauw samen met de operationele directies van de politiezone,

teneinde de strategische opties (al dan niet opgenomen in het

zonaal veiligheidsplan) die door de korpschef genomen werden

om te zetten in praktijk.

De officieren van de algemene directie die werkzaam zijn binnen

de operationele tak kunnen rekenen op de organisatorische en

coördinerende steun van het Centraal bureau voor operaties. De

voornaamste missie van het BCO is het voorbereiden van gespecialiseerde

opdrachten en geplande ordediensten op het

grondgebied van de politiezone.

- Functioneel directeur-generaal (DGF):

De opdracht van de DGF, tweede rechtstreekse medewerker van

de korpschef, is het verzekeren van de opvolging en het toezicht

op alle functionele diensten. In zijn coördinerende taak van verantwoordelijke

voor de functionele tak binnen de zone, kan hij

rekenen op de steun van zijn adjunct, namelijk de DGF-T. Die

vervangt hem bij zijn afwezigheid en die volgt meer specifiek

het informatica- en technische gebeuren op. Verder kan hij rekenen

op nog een andere functionele officier, namelijk DGF-M,

die een link vormt met de Directie logistiek en financiën. De

DGF verzekert eveneens de dagelijkse leiding over het secretariaat

van de algemene directie en de directieassistenten. Voor juridisch

advies staan de juristen van de juridische dienst ter

beschikking.

- Directeur-generaal controle (DGC) :

Enerzijds informeert hij onmiddellijk de korpschef over eventuele

problemen en onenigheden in de werking van de politiezone

en over klachten van buitenaf, anderzijds coördineert hij

de Dienst intern toezicht.

-Woordvoerder (DGS) :

Hij beheert dagelijks de betrekkingen met de pers d.m.v. rechtstreekse

contacten, alsook door het verspreiden en verzamelen

van persberichten. De woordvoerder vervult eveneens de functie

van secretaris van de algemene directie. In deze hoedanigheid

is hij ondermeer belast met de organisatie van ceremonies en de

ontvangst van binnenlandse en buitenlandse bezoekers en de

opvolging van stagiairs.

1.3 De beslissingsorganen

De politieraad en het politiecollege

In een meergemeentezone worden de bevoegdheden van de gemeenteraad,

op het gebied van organisatie en beheer van het lokale

politiekorps, enerzijds waargenomen door de politieraad.

Anderzijds worden de bevoegdheden van het college van burgemeester

en schepenen waargenomen door het politiecollege.

In het politiecollege zetelen de volgende personen: de burgemeester

van de stad Brussel, Freddy Thielemans en de Burgemeester

van de gemeente Elsene, Willy Decourty. Zij vergaderen

samen met de korpschef, Guido Van Wymersch en met de bijzondere

rekenplichtige, Mia Vermeir.

In de politieraad zetelen de vertegenwoordigers van de gemeenteraadsleden

van de Brusselse en Elsense gemeenteraad samen

met hun burgemeesters.

Ook de korpschef en de bijzondere rekenplichtige wonen de

vergaderingen van de politieraad bij.

De secretaris van de vergaderingen verzorgt zowel het secretariaat

van de politieraad als dat van het politiecollege.

De zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad van Brussel Hoofdstad Elsene is samengesteld

uit de twee burgemeesters, de procureur des Konings,

de korpschef, de directeur - coördinator van Brussel en

de secretaris van de vergaderingen. De zonale veiligheidsraad

ontwikkelt en evalueert het zonaal veiligheidsplan, dit is een

strategisch beleidsplan op het gebied van veiligheid waarbij rekening

wordt gehouden met het nationaal veiligheidsplan.

Het basisoverlegcomité (BOC)

Het basisoverlegcomité is een orgaan dat, onder de leiding van

de voorzitter van het politiecollege, belast is met het overleg met

de vakbondsafgevaardigden van de representatieve syndicale organisaties.

Het secretariaat van dit orgaan wordt eveneens verzorgd door

de secretaris van de vergaderingen.

9


2. De operationele steunstructuur

Directie verkeer (TRA)

Deze steundienst vervult missies m.b.t. verkeer, dit laat de

territoriale structuur toe te investeren in haar rol van nabijheidspolitie.

TRA verleent eveneens bijstand aan de Directie

van interventies en operationele steun tijdens grote

evenementen met een feestelijk, sportief, revendicatief of

cultureel karakter. De Directie verkeer beheert uiteraard

ook de algemene mobiliteitsproblematiek en regelt tevens

het dagelijkse verkeer op de grote verkeersassen en dit in

samenwerking met het wijkpersoneel.

Om deze hoeveelheid aan taken vlot te kunnen vervullen is

de directie onderverdeeld in 5 departementen: TRA/O,

TRA/M, TRA/T, TRA/A, TRA/I en 2 cellen: TRA/V en de

Bikersbrigade.

232

MEDEWERKERS

De operationele pelotons (TRA/O): Deze dienst, die opgesplitst

is in 2 pelotons, heeft als hoofdtaak het constant ter beschikking

stellen van patrouilles aan de dispatching om tussen

te komen in geval van verkeersongevallen of verkeersovertredingen

die een dringende interventie vereisen. Het personeel komt

eveneens tussen in het kader van gerichte problematieken (parkeren

op het voetpad, …) en neemt ook deel aan acties in het

kader van het zonaal veiligheidsplan (alcohol in het verkeer, gevaarlijk

parkeren, …) en aan regionale en nationale campagnes

inzake verkeersveiligheid. Men verzorgt een dagelijkse aanwezigheid

op bepaalde sleutelkruispunten tijdens de spitsuren en

men voorziet omkadering tijdens betogingen.

Bikersbrigade: Sedert 2005 werd binnen TRA/O een eenheid

gecreëerd, een brigade die heel het jaar door op de mountainbike

allerlei verkeerstaken vervult. Zij worden tevens betrokken

in de problematiek betreffende zwakke weggebruikers.

Motorrijderseskadron(TRA/M): De leden van de dienst beschikken

over Yamaha FJR 1300 en de Harley Davidson Electra

Glide 1450 moto’s om hun dagelijkse missies te vervullen, die

gelijkaardig zijn aan die van hun collega’s van TRA/O. Ze waken

over de vlotte circulatie van het verkeer op de grote verkeersassen

en antwoorden op de oproepen van de dispatching betreffende

allerlei verkeersinbreuken en verkeersongevallen. Ze zijn

eveneens betrokken bij acties in het kader van het zonaal veiligheidsplan

en campagnes betreffende verkeersveiligheid. De motorrijders

verzorgen ook escortes van staatshoofden,

presidenten, ministers en andere V.I.P’s.

Cel snelheidscontrole “radar” (TRA/V): Deze cel is voornamelijk

verantwoordelijk voor de snelheidscontroles van voertuigen

met behulp van mobiele radars of automatische camera’s.

Bureau verkeersongevallen (TRA/A): Deze dienst verzekert

de wacht op het vlak van zware verkeersongevallen, vluchtmisdrijven

met gekende dader, alsook alcoholintoxicaties en rijden

onder invloed. Deze veroorzaken specifieke noden zoals de opvordering

van een dokter om eventueel een bloedafname te

doen. Men is trouwens ook verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole

van verkeersprocessen-verbaal vooraleer deze naar het

Parket worden verzonden en voor de teruggave van gedepanneerde

voertuigen wegens gebrek aan verzekering. Naar het

voorbeeld van de andere diensten binnen de Directie verkeer,

nemen zij ook deel aan de acties georganiseerd in het kader van

het zonaal veiligheidsplan.

Bureau verkeersinbreuken (TRA/I): Dit bureau beheert de

stroom van processen-verbaal en onmiddellijke inningen die opgesteld

werden op het grondgebied van de zone voor inbreuken

begaan op de “Wegcode”, de wetgeving op inschrijving van voertuigen

en de technische controle.

Technische dienst (TRA/T): Enerzijds verleent de technische

dienst advies over projecten inzake herinrichting van het

wegennet. Anderzijds staan zij in voor het doorgeven van de

klachten van het publiek of de nalatigheden vastgesteld door patrouilles

aan de bevoegde gemeentelijke of regionale instanties.

Verkeersongevallen

TRA/A

Motorrijderseskadron

TRA/M

Operationele pelotons

TRA/O

Verkeersinbreuken

TRA/I

Technische dienst

TRA/T

Cel

snelheidscontrole

TRA/V

Bikersbrigade

10


Bikers :

Processen-verbaal en

onmiddellijke inningen

2008 2009

10.515 15.777

11


TRA/O

Inbreuken op de wegcode 2008 2009

Processen-verbaal 7.374 9.888

Onmiddellijke inningen 6.512 8.648

Omkadering interne order

ordediensten in 2009

21.810 uren

Kader

2 commissarissen

3 hoofdinspecteurs

17 inspecteurs - 99 agenten

TRA/V

Kader

2 inspecteurs

2 agenten

1 CALog

2008 2009

Processen-verbaal 3.974 3.742

Onmiddellijke inningen 23.309 20.410

Aantal gecontroleerde voertuigen tijdens 727 uren, op 67 locaties

door middel van mobiele radars

288.130 307.658

Aantal ter plaatse ingetrokken rijbewijzen, voor een periode van

15 dagen, op bevel van het parket

238 296

Aantal voertuigen gecontroleerd op snelheid door middel van automatische camera’s 9.147.858 10.966.938

Processen-verbaal en onmiddellijke inningen opgesteld wegens overdreven snelheid, negeren van

een rood licht of combinatie van deze 2 overtredingen n.a.v. cameracontrole

6.260 7.688

Processen-verbaal opgesteld tijdens acties geïntegreerd in een TRA-dispositief of ter

ondersteuning van externe diensten

Aantal opgedreven bromfietsen die stilgelegd zijn voor 25 dagen tijdens acties geïntegreerd in een

TRA-dispositief of ter ondersteuning van externe diensten

403 536

24 85

TRA/I

Kader

1 commissaris

1 hoofdinspecteur - 2 inspecteurs

9 agenten - 10 CALog’s

2008 2009

Transitie (doorvoer - overgang) van processen-verbaal en onmiddellijke inningen 188.823 175.091

→ processen-verbaal 38.802 35.879

→ waarschuwing: processen-verbaal 1.548 1.104

→ onmiddellijke inningen 148.473 138.108

Onmiddellijke inningen opgesteld ten laste van niet-inwoners van België 302 433

→ euro’s geïnd ter plaatse 31.147,50 € 39.740,00 €

Aantal administratieve takelingen uitgevoerd op het grondgebied van de zone 12.379 13.778

→ aantal legitimiteitsbetwistingen (opvolging) 1.247 979

→ terugbetalingen uitgevoerd na analyse 409 352

12


TRA/A

Kader

2 commissarissen

1 hoofdinspecteur - 4 inspecteurs

1 agent - 3 CALog’s

2008 2009

Dodelijke ongevallen 8 9

Ongevallen met lichamelijke letsels 1.572 1.808

Botsing - aanrijding 4.895 5.599

Dossiers inzake het rijden onder invloed van alcohol 735 833

Processen-verbaal opgesteld voor het rijden onder invloed van drugs 13 8

Dossiers inzake het ontbreken van een verzekering: opgesteld of overgemaakt 2.615 3.820

TRA/M

Kader

1 commissaris

3 hoofdinspecteurs

37 inspecteurs

Inbreuken op de “Wegcode”, de wetgeving

op inschrijving van voertuigen en de

technische keuring

2008 2009

Processen-verbaal 5.864 6.006

Onmiddellijke inningen 27.331 22.318

Aantal uren 2008 2009

Escortes bestemd voor presidenten, ministers en andere V.I.P’s. 6.000 6.557

In het kader van andere ordediensten 4.205 3.772

TRA/T

Kader

2 commissarissen

1 hoofdinspecteur - 8 inspecteurs

6 CALog’s

2008 2009

Aantal aanvragen voor het reserveren van parkeerplaatsen op de openbare weg, voor

privédoeleinden of in het kader van openbare evenementen op het grondgebied van Brussel

Aantal aanvragen voor het reserveren van parkeerplaatsen op de openbare weg, voor

privédoeleinden of in het kader van openbare evenementen op het grondgebied van Elsene

Toelatingen tot plaatsing (vergunningen) van wegsignalisatie voor bouwwerven op het

grondgebied van Brussel

Toelatingen tot plaatsing (vergunningen) van wegsignalisatie voor bouwwerven op het grondgebied

van Elsene

8.337 7.055

7.834 956*

8.122 5.153

2.501 2.758

*Aanvragen in het kader van publieke evenementen (de aanvragen door particulieren worden beheerd door de gemeentelijke administratie).

13


Directie interventies en

operationele Steun (INT)

De belangrijkste taak van deze directie is het verzekeren van

steun aan de territoriale diensten of aan andere gecentraliseerde

diensten van de politiezone. Om deze opdracht op

een optimale manier te kunnen vervullen is INT onderverdeeld

in 4 diensten: INT/O, INT/P, INT/W en INT/DPZ.

465

MEDEWERKERS

Dienst openbare orde (INT/O): Acht pelotons vormen

samen deze dienst, hun opdrachten kunnen onderverdeeld worden

in 3 categorieën: het beheer van de ordediensten (betogingen,

Europese toppen, sportieve en culturele evenementen, …

), de patrouilles en buiten de openingsuren van de afdelingen

maar eveneens de ondersteuning aan de afdelingen en de gespecialiseerde

patrouilles zowel overdag als ‘s nachts en tenslotte de

operaties en acties gevoerd in het kader van het zonaal veiligheidsplan.

De leden van deze dienst vervullen ook permanente

of niet-permanente speciale opdrachten zoals het toezicht op

kritieke punten.

Dienst justitiepaleis (INT/P): De belangrijkste taken van

deze dienst zijn: het overbrengen van gedetineerden, de bewaking

van hoven en rechtbanken, het beheer van de zonale gevangenis,

de terbeschikkingstellingen aan de procureur des

Konings, het beheer van personen die aangehouden werden tijdens

betogingen of grote operaties, acties in samenwerking met

INT/O en de organisatie en het beheer van risicoprocessen. De

dienst Justitiepaleis heeft de operationele leiding over de leden

van het Veiligheidskorps (76 agenten in totaal). Sinds december

2009 heeft de dienst een andere naam (SPT - Justitiepaleis toezicht)

en is sindsdien rechtstreeks afhankelijk van de algemene

directie.

Dienst hondenbrigade (INT/W): Deze dienst beschikt over

3 kennels die verdeeld zijn over het grondgebied van de zone.

Dagelijks levert deze brigade verschillende patrouilles die

hoofdzakelijk preventieve bewakingsopdrachten vervullen op

minder toegankelijke plaatsen. De hondenbrigade heeft hierbij

zeer veel contact met het publiek, contacten waarvan we kunnen

zeggen dat het gemakkelijke contacten zijn aangezien er een zekere

aantrekkingskracht bestaat van het publiek voor de hond

en zijn meester (begeleider). Deze brigade wordt ook ingezet

op vraag van de algemene directie of op vraag van de afdelingen

en dit in de gevoelige sectoren tijdens acties, operaties of belangrijke

ordediensten. Sommige honden zijn eveneens opgeleid om

verdovende middelen (drugs) te zoeken.

Dienst zonale dispatching (INT/DPZ): deze dienst is 24u

op 24u en 7d op 7d operationeel en verzekert dagelijks “de normale

dienst” en “het verkeer”. Alle informatie en binnenkomende

oproepen worden gekanaliseerd en doorgegeven naar de

juiste persoon, afdeling of dienst. Buiten de normale dienst

wordt de dispatching ook ingezet tijdens allerlei acties, operaties

en openbare ordehandhaving.

Dienst

openbare orde

INT/O

Dienst

justitiepaleis

INT/P

Dienst

hondenbrigade

INT/W

Dienst

zonale dispatching

INT/DPZ

Alpha

INT/O/1

Bravo

INT/O/2

Charlie

INT/O/3

Delta

INT/O/4

Echo

INT/O/5

Foxtrot

INT/O/6

Golf

INT/O/7

Hotel

INT/O/8

Kennel Laken

INT/W/H

Kennel

Ter Kamerenbos

INT/W/B

Kennel Elsene

INT/W/V

14


INT/O

Kader

7 commissarissen

13 hoofdinspecteurs - 260 inspecteurs

2008 2009

Europese top 5 9

Hycap aanvragen 36 96

Revendicatieve ordediensten 581 510

2009

Informatiefiches 16.737

Gerechtelijke processen-verbaal 3.725

Onmiddellijke inningen 12.188

Verkeersovertredingen 3.605

Verkeersongevallen 109

15


INT/DPZ

2008 2009

Interventieaanvragen 160.091 167.495

→ normale dienst 109.581 115.028

→ verkeer 48.600 50.081

→ openbare ordehandhaving 1.910 1.925

→ lokaal 461

Ordediensten, acties en operaties 515 547

Kader

2 commissarissen

7 hoofdinspecteurs - 38 inspecteurs

12 agenten - 6 CALog’s

INT/P

2008 2009

Personen overgebracht in afwachting van

verschijning voor de procureur des Konings

4.928 5.142

→ volwassenen 4.258 4.516

→ minderjarigen 670 626

Gedetineerden verschenen voor

de hoven en rechtbanken

16.289 16.660

Kader

4 commissarissen

1 hoofdinspecteur - 36 inspecteurs

1 CALog

INT/W

Kader

3 hoofdinspecteurs - 52 inspecteurs

1 agent - 8 CALog’s

16

2008 2009

Processen-verbaal 1.200 906

Acties "drugshonden" 110 143

Marihuana

Heroïne

Cocaïne

Hasjiesj

XTC

Materieel

94,5 gr 2.855 gr

120 pakketjes 15 pakketjes

4 planten

4 grote zakken

3 joints

16,7 gr 20 gr

12 pakketjes

26 pakketjes 22 pakketjes

8 capsules

456,5 gr 1.567 gr

3 grote platen

11 pakketjes

11 balletjes

11 pillen 20 pillen

5 tubes vloeibare XTC

5 precisieweegschalen

geld € 2.340

2 marihuanamolens

3 pijpen


Directie van de lokale recherche

( JUD)

Deze directie beheert de gerechtelijke zaken die ze zelf opstarten

binnen de zone, de belangrijke of complexe zaken

te behandelen door de zone alsook alle dossiers die hen toevertrouwd

worden door het parket, de hoven en rechtbanken

en de korpschef. De Directie van de lokale recherche is

onderverdeeld in drie pijlers, die op hun beurt onderverdeeld

zijn in secties met elk een eigen takenpakket.

246

MEDEWERKERS

DIR JUD

DIR Adj JUD

Sectie "zeden - drugs"

Geconcentreerde

recherche

CP/RL/D/DCT

Operationele

steun

DIR JUD/A

Functionele

steun

Sectie "operaties"

(Adj GLI *– Sec OPS – Sec

ADM – Labo)

Sectie "geweld"

Gedeconcentreerde

recherche

Anti-overvalbrigade

Lokaal

informatiekruispunt

Sectie "fraude"

Sectie "diefstal - trekkers"

Sectie "stadsbendes"

Lokale rechercheurs

DCT1

Lokale rechercheurs

DCT2

Lokale rechercheurs

DCT3

* GLI : lokaal informantenbeheer

Sectie "gezin - jeugd"

Sectie algemene

inlichtingen

18


1. De pijler geconcentreerde recherche

Sectie “zeden - drugs “

De sectie “zeden” verzekert de opvolging van de dossiers die door de diensten zelf worden opgestart in het kader van aanranding van de eerbaarheid

en openbare zedenschennis van zowel meerderjarige en minderjarige slachtoffers. Deze sectie is belast met de dossiers betreffende

mensenhandel die samenhangen met prostitutie, koppelarij, de problematiek van schijnhuwelijken, alsook met intrafamiliaal geweld conform

aan de omzendbrieven van de procureur-generaal die zich bezighoudt met de materie.

2008 2009

Aanhoudingen 70 68

Terbeschikkingstellingen 46 49

Aanhoudingsmandaten 30 31

Aanvankelijke processen-verbaal 195 404

Navolgende processen-verbaal 2.470 2.490

Kantschriften 2.201 2.275

Videoverhoren 31 41

Controle prostitutie 106 184

Controle etablissementen 355 436

Kader

1 commissaris

6 hoofdinspecteurs

10 inspecteurs

1 CALog

De sectie “drugs” is, zoals de naam het aangeeft, belast met het behandelen van de zaken met betrekking tot harddrugs en anabole softdrugs in

grote hoeveelheden. Toezicht, observatie, schaduwen en onderscheppingen zijn de kernwoorden van de sectie. De sectie “drugs” beheert de

prioriteiten vastgelegd in dit domein: opvolging van de problematiek van verdovende middelen in discotheken of gelijkaardige etablissementen,

verkoop van harddrugs en de toestroom van nieuwe drugs op de markt.

2008 2009

Aanhoudingen 70 88

Terbeschikkingstellingen 46 47

Aanhoudingsmandaten 30 35

Aanvankelijke processen-verbaal 195 167

Navolgende processen-verbaal 2.470 1.131

Kantschriften 2.201 501

Kader

2 hoofdinspecteurs

5 inspecteurs

Inbeslagnames 2008 2009

Heroïne 1.526 g 856,2 g

Cocaïne 1.133,36 g 2.145,7 g

Hasjiesj 673,9 g 2.986,8 g

Geld 27.095 € 104.699 €

Sectie “algemene inlichtingen”

Deze sectie heeft als kerntaak het verzamelen van inlichtingen bestemd voor de korpschef en aan de operationele officieren in het kader van

missie. Alle ordediensten worden van dichtbij gevolgd en de leden van deze sectie omkaderen eveneens de betogingen met revendicatief karakter.

2008 2009

Revendicatieve ordediensten 509 695

Beschermingsopdrachten 700 711

Informatieve RAR 73 105

RAR 520 494

Opdrachten 1.763 1.817

Kader

1 commissaris

1 hoofdinspecteur

11 inspecteurs

20


Sectie “geweld”

Deze sectie van de lokale recherche onderzoekt alle complexe dossiers op het gebied van verdachte overlijdens (moorden), zelfmoorden en

feiten waarbij extreem geweld werd gebruikt met gekende daders. Eén enkele enquête kan soms een hele ploeg stilleggen gedurende enkele

maanden, sommige enquêtes leiden zelfs tot veroordelingen door het hof van assisen of brengen hen soms in andere delen van de wereld.

2008 2009

processen-verbaal 1.445 1.323

hof van assisen 5 2

internationale rogatoire commissie 2

Kader

1 commissaris

2 hoofdinspecteurs

7 inspecteurs

2008 2009

Verdachte overlijdens 16 14

→ zelfdodingen 6 3

→ overdosissen 6 2

→ gewelddadige overlijdens 4 8

→ uit het raam vallen/gooien 1

Moord - doodslag 3 3

→ met messte(e)k(en) 2 1

→ met de blote hand 1 1

→ met een voorwerp 1

Vrijwillige ernstige slagen en verwondingen 10 3

→ met messte(e)k(en) 3 2

→ met een voorwerp 1 1

→ met een vuurwapen 3

→ met de blote hand 3

Moordpoging – poging tot doodslag 14 11

→ met messte(e)k(en) 7 3

→ met een voorwerp 1 1

→ met een vuurwapen 5 5

→ met een voertuig 2

→ met de blote hand 1

Moordaanslag met messte(e)k(en) 2

Poging tot moordaanslag met vuurwapen 1 1

Poging tot oudermoord 1

Poging tot verdachte zelfmoord 1

Vrijwillige brand in een bewoonde plaats tijdens de nacht 1

Diefstal met geweld die een hartaanval heeft veroorzaakt bij het slachtoffer 1

Bedreiging met vuurwapen 1

21


Sectie “fraude”

De leden van deze sectie beheren de dossiers die betrekking hebben op een groot aantal domeinen en allemaal zijn ze even gevarieerd, waaronder:

oplichting, misbruik van vertrouwen, vervalsing en gebruik van valse stukken, verduistering, namaak van merken, inbreuken met betrekking

tot faillissementen, witwaspraktijken of de algemene fraude (informatica, kredietkaarten, enz.).

2008 2009

Aanvankelijke processen-verbaal 253 198

Navolgende processen-verbaal 2.078 2.126

CTI - Cel voor Financiële Informatieverwerking 64 82

Kantschriften 1.126

Aanhoudingen 42

Opsluitingen “Dienst vreemdelingenzaken” 7 10

Aanhoudingsmandaten door onderzoeksrechter 1 8

Europese aanhoudingsmandaten 1

Terbeschikkingstelling van de magistratuur 5 6

Terbeschikkingstelling van het parket 12

Kader

2 commissarissen

1 hoofdinspecteur

7 inspecteurs

Rijbewijs 2008 2009

Geanalyseerd 986 1.188

Opgespoord en in beslag

genomen

34 24

Reisdocumenten of Europese identificatiedocumenten 2008 2009

Geanalyseerd 7.339 6.551

Valse documenten gebruikt tijdens een aanvraag tot inschrijving 21 27

Verdachte aanhoudingen, opsluitingen en repatriëringen naar het land van herkomst 7 10

Te vatten geseinde personen 17

Verhoorde personen voor vervalsing tijdens de aanvraag van een Belgisch paspoort 27 25

22

Sectie “gezin - jeugd”

Deze sectie ondersteunt alle diensten in het geval van een problematiek

waarbij minderjarigen betrokken zijn. Zij behandelt

en volgt de kantschriften van het parket op, maar is ook belast

met afhandelingen van onderzoeken van andere politiezones

waarbij minderjarige slachtoffers, verdachten of getuigen betrokken

zijn. De leden van sectie “gezin-jeugd” verzekeren eveneens

de patrouilles met betrekking tot de strijd tegen het

schoolverzuim en de opsporing van inbreuken gepleegd door

minderjarigen.

Kader

2 commissarissen

11 hoofdinspecteurs

waarvan 9 met een bijzondere specialiteit

7 inspecteurs

2 CALog’s

2009

Aanvankelijke processen-verbaal 347

→ voor verdwijningen van niet-begeleide

buitenlandse minderjarigen (NBBM)

→ voor schuilverzuim (naar aanleiding van

controles verricht tijdens patrouilles)

181

→ voor andere geconstateerde feiten 69

Navolgende processen-verbaal 4.721

→ voor verdwijningen van niet-begeleide

buitenlandse minderjarigen (NBBM)

660

→ voor schoolverzuim 344

→ voor als misdrijf omschreven feiten (MOF) 1.214

→ voor dossiers “jeugdbescherming” 2.503

Kantschriften 3.590

Aanhoudingen en terbeschikkingstellingen

46 minderjarigen

1 meerderjarigen

→ voor verdwijningen/weglopers 31

→ voor drugsdossiers 2

→ voor aanhoudingsbevel 1

→ voor dossiers met betrekking tot geweldsfeiten 2

→ voor dossiers als diefstal gekwalificeerd 2

→ voor diefstal met behulp van geweld 7

→ voor diefstal gewapenderhand 1

Patrouilles “schoolverzuim”

260 uren

Patrouilles controle - aanhouding op thuisadres 240 uren

97


Sectie “diefstal - trekkers” :

De sectie “diefstal” werd volledig gereorganiseerd in de loop van het jaar 2009, teneinde de actieplannen toe te passen die proberen de problematiek

van diefstal met geweld uit te roeien en dit conform aan de prioriteiten opgelegd door het zonaal veiligheidsplan. Er werd trouwens een

patrouille “diefstal gewapenderhand” opgericht, dit maakte het mogelijk voor de sectie om haar resultaten aanzienlijk te doen toenemen.

De sectie “zakkenrollen” is geoefend in het herkennen van de profielen van delinquenten in de straat en in het bijzonder van gauwdieven. De

“trekkers” zoals we ze noemen, proberen de gauwdieven te vatten en beschermt in alle discretie de bezittingen van potentiële slachtoffers van

“pickpockets”. Deze sectie is zeer gereputeerd in België en soms geeft deze raad aan andere Belgische en soms zelfs Europese politiezones.

Trekkers

2008 2009

Gerechtelijke aanhoudingen 241 294

Terbeschikkingstelling van het parket 219 248

Geleverde aanhoudingsbevelen 55 57

Betrapping op heterdaad 145 165

Administratieve aanhoudingen 91 107

Processen-verbaal 200 241

Navolgende processen-verbaal 285 261

Administratieve processen-verbaal 52 62

Bevel tot verlaten van het grondgebied met repatriëring 76 47

Bevel tot verlaten van het grondgebied binnen de 5 dagen 75 102

Inbeslagnames tijdens een aanhouding 2008 2009

Bedrag 17.317 € 22.500 €

GSM

Verschillende 110

Wapens

voorwerpen

voor een bedrag

2

Voertuigen van 4.250 € 4

Teruggave aan de eigenaar 2008 2009

Bedrag: contant 5.925 € 4.870 €

Waarde in verschillende voorwerpen

(GSM, kleding, …)

3.534 € 10.870 €

Kader

1 commissaris

3 hoofdinspecteurs

18 inspecteurs

Diefstal

Diefstal gewapenderhand 2009

Terbeschikkingstellingen 24

Aanhoudingsmandaten 18

Opgeloste zaken 26

Andere types diefstallen 2009

Arrestaties 16

Ter beschikking stellingen 13

Aanhoudingsmandaten 3

Sectie “stadsbendes”

De sectie “stadsbendes” werd opgericht op 1 maart 2009 en werd vanaf dat moment een onafhankelijk sectie. Deze bestaat uit 4 voltijdse medewerkers,

tevens werden er 3 inspecteurs van de lokale gedeconcentreerde recherche aangeduid als referentiepersoon voor deze problematiek.

Zij volgen de stadsbendes en de bendeleden, lokaliseren de gepleegde inbreuken door deze bendes, coördineren de onderzoeken, nemen deel

aan acties gericht op het terrein en wisselen hun informatie uit met alle partners die daarom vragen.

2009

Processen-verbaal 348

Aanhoudingen 21

Terbeschikkingstellingen 9

Aanhoudingsmandaten 7

Terbeschikkingstellingen “Dienst vreemdelingenzaken” 1

Andere

1 persoon veroordeeld tot 5 jaar

gevangenis (onvoorwaardelijk)

Kader

1 commissaris

1 hoofdinspecteur

2 inspecteurs

1 maart 2009 31 december 2009

Personen gekend door de dienst als lid van een stadsbende 276 304

Stadsbendes in beheer 9 12

Bendeleden die het statuut “stadsbende” hebben gekregen van het parket 46 66

23


2 . De pijler operationele steun

Gedeconcentreerde Recherche – Lokale rechercheurs

De gedeconcentreerde recherche is onderverdeeld in 3 secties, elk van deze is verbonden aan een district. Zij verzekert bijstand aan de territoriale

structuur wat betreft de gerechtelijke verplichtingen en enquêtes, ook tijdens beveiligingsacties. Men behandelt dossiers betreffende geweld,

sac-jacking, diefstal door inbraak in auto, inbraak, brandstichting, gebruik en verkoop van softdrugs. De lokale rechercheurs hebben eveneens

de taak om de schuilplaatsen op te sporen en om betrouwbare aanwijzingen te vinden. Ze moeten over een uitgebreide kennis beschikken van

het grondgebied, van de criminogene bevolking, van de plaatsen waar ze regelmatig komen, van de criminaliteit die ze plegen en moeten

bijdragen aan het opsporen van nieuwe of terug opduikende fenomenen. Deze sectie neemt initiatief tot, behandelt en verzekert de verdere

afhandeling van vele nieuwe enquêtes. Er wordt dagelijks gepatrouilleerd door de lokale rechercheurs, overdag en ‘s nachts en hun acties en patrouilles

worden georiënteerd op de plaatselijke criminaliteit.

2008 2009 Evolutie

Processen-verbaal 4.491 4.708 4.80%

Kader

→ aanvankelijke 492 856 74%

4 hoofdinspecteurs

→ navolgende 3.999 3.852 -3.70%

26 inspecteurs

Gerechtelijke aanhoudingen 555 747 34.60%

Terbeschikkingstellingen 216 248 14.80%

Aanhoudingsmandaten 67 101 50.70%

Opsluitingen gevangenis 60 59 -1.60%

Opsluitingen “Dienst vreemdelingenzaken” 23 18 -21.70%

Bevel tot verlaten van het grondgebied 38 70 84.20%

Inbeslagnames

van verdovende

middelen

2009

Cannabis Cocaïne Heroïne Khât

3.176 g +

28 planten

447 g 1006 g 28 kg

Resultaten per prioriteit van

het zonaal veiligheidsplan

Verkeersveiligheid

Stadsbendes

Overlast en

onburgerlijk

gedrag

Diefstal met

geweld

Diefstal in

voertuig

Diefstal in

woning

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Aanvankelijke processen-verbaal 49 41 61 35 184 26 59 67 39 34 27 30

Navolgende processen-verbaal 3 5 46 57 58 464 476 116 119 145 125

Gerechtelijke aanhoudingen 11 87 25 113 57 98 75 61 47 36 36

Terbeschikkingstellingen 3 3 13 36 27 70 48 33 22 14 30

Aanhoudingsmandaten 1 17 6 22 24 2 12 3 15

Administratieve aanhoudingen 4 1

Anti-overvalbrigade

De missie van deze sectie is drieledig: eerst en vooral het proactief toezicht op het grondgebied van de zone, controles en gerichte opzoeking

inbegrepen. Vervolgens de risico-interventies en tenslotte de operationele bijstand aan de verschillende secties van de lokale recherche maar

eveneens aan de andere diensten van de zone.

2008 2009

Betrapping op heterdaad 730 779

→ in het kader van het zonaal veiligheidsplan 382 370

Gerechtelijke aanhoudingen 1.208 1.226

Terbeschikkingstellingen 468 358

Aanhoudingsmandaten 104 110

Teruggevonden auto’s/nummerplaten 631 714

Processen-verbaal verkeer 234

Te vatten geseinde personen 85 79

Personen geseind voor vattingsbevel 55 105

Totaal aantal jaren uit te zitten door deze personen 90 jaar en 7 maanden 199 jaar

Kader

2 commissarissen

3 hoofdinspecteurs

53 inspecteurs

24


3. De pijler functionele steun

Lokale labo

Het labo van onze politiezone werd voornamelijk opgericht om zo snel en zo vaak mogelijk tussen te komen op de plaats van het misdrijf,

wanneer er geen sprake is van een schending van de fysieke integriteit van de persoon. Deze zijn eveneens aanwezig op het terrein tijdens verscheidene

risico-ordediensten, dit om technische en wetenschappelijke ondersteuning te geven “Focus”.

Interventietype 2009 2008 Verschil

Diefstal in woning 1.111 69% 810 64% +37%

Diefstal in/van auto 144 9% 106 8% +35%

Videoanalyse 270 17% 283 22% - 4 %

Fotoreportage 40 2% 36 3% + 10 %

Varia * 55 3% 30 2% + 45 %

Totaal 1.620 100% 1.265 100% + 28 %

* De rubriek “Varia” hergroepeert de GSM-analyses en de steunaanvragen tijdens betogingen

of operaties onder leiding van de lokale recherche of van de districten

“Focus”.

Kader

3 inspecteurs

1 CALog

In verhouding tot het totaal aantal vastgestelde diefstallen in woningen in de zone in

2009 kwam het lokale labo tussen in 22% van de gevallen.

Lokaal informatiekruispunt

Deze dienst staat in voor het invoeren van de ambtsverrichtingen van de politiediensten in de centrale gegevensbanken.

Processen- verbaal gerechtelijk niet-verkeer 2008 2009

Processen-verbaal gerechtelijk niet-verkeer 173.280 143.326

Vereenvoudigde processen-verbaal 44.651 41.032

→ aanvankelijke 9.037 38.791

→ navolgende 662 2.241

Klassieke processen-verbaal 95.662 77.767

→ aanvankelijke 6.074 14.043

→ navolgende 31.393 63.724

Ambtshalve politioneel onderzoek 31.403 23.027

→ aanvankelijke 5.334 9.221

→ navolgende 8.075 13.806

Gemeentelijke administratieve sancties 1.500

→ aanvankelijke 1.263

→ navolgende 237

Kader

2 commissarissen

4 hoofdinspecteurs

12 inspecteurs

2 agenten

9 CALog’s

Zachte informatie 2008 2009

RIR 1.215 1.180

DOS 478 393

Briefwisseling 5.190 5.377

Fotopanels samengesteld

voor het korps

1.000 1.202

25


Directie administratieve politie (ADM)

Deze dienst wordt ingeschakeld op diverse gebieden zoals: de controle van de handelszaken in de horecasector, materies inzake milieu, leurhandel,

wapens, nachtlawaai, verlaten en slecht afgesloten gebouwen, niet afgesloten braakliggende gronden, bepaalde activiteiten op de openbare

weg, bewaking en alarmen, kansspelen, graffiti en tags, het plaatsen van camera’s, enz. Deze dienst geeft ook juridisch advies en verzorgt de

briefwisseling in dossiers betreffende de “bijzondere wetten”, m.n. die wetten die strafbepalingen bevatten die niet in het strafwetboek werden

opgenomen.

Initiële

processen-verbaal

Navolgende

processen-verbaal

Meldingen

Kantschriften

Wapens 88 64 41 10

Horeca 549 185 205 18

Tags 100 350 32 26

Totaal 737 599 278 54

Kader

2 commissarissen

3 hoofdinspecteurs

12 inspecteurs

4 CALog’s

Processen-verbaal 2008 2009

Aanvankelijke wapens 102 90

Navolgende wapens 36 56

Navolgende ADM 57 85

Handelszaken 17 10

Private en particuliere veiligheid 2 7

Drankgelegenheden 39 39

Wetgeving verblijf vreemdelingen 3 1

Clandestien/zwartwerk 21 15

Clandestien/zwartwerk

Wetgeving verblijf vreemdelingen

57 45

Nachtlawaai (sluitingen) 2 1

Kansspelen 7 2

Uitgave vals geld 4 1

Objectieve burgerlijke aansprakelijkheid 17 21

Economische wetgeving 6 2

Leurhandel 18 59

Varia 12 36

Directie ambtshalve politioneel onderzoek (APO)

Vooraleer een dossier wordt overgemaakt aan het parket controleert deze dienst of een dossier in orde is en eventueel vervolledigd moet worden.

De leden van de dienst APO sturen voornamelijk kantschriften met specifieke opdrachten naar interne en externe diensten, om de dossiers te

vervolledigen en er ze zo snel mogelijk gevolg aan te geven.

Dossiers 2008 2009

Ontvangen 15.832 15.512

Uitgaande 17.090

In beheer 17.842

Kader

4 commissarissen

5 hoofdinspecteurs

11 inspecteurs

1 CALog

26


Directie preventie en bijstand (PREV)

Cel strategische analyse: naast het beantwoorden van verschillende vragen uitgaande van interne en externe diensten, analyseren de criminologen

van deze cel dagelijks de opgestelde processen-verbaal en verwerken ze de vergaarde informatie in statistieken en criminaliteitskaarten

die ze ter beschikking stellen van de politiemensen via intranet en verwerken in een maandelijks verslag. Bovendien werkt deze cel mee aan de

redactie en de opvolging van het zonaal veiligheidsplan en het activiteitenverslag. Sinds 1 oktober 2009 maken de leden (3 CALog’s) van deze

cel deel uit van de algemene directie.

Cel verkeersopvoeding: in een volledig uitgerust mobiel en vast verkeerspark wordt kinderen aangeleerd hoe ze zich in het verkeer dienen te

gedragen, als voetganger, fietser of wagenbestuurder.

Cel overlegassistenten: zij ondersteunen de dialoog tussen politiemensen en de bevolking in de ruimste zin van het woord. Hiertoe ontwikkelen

ze vertrouwensrelaties met verschillende bevolkingsgroepen en zijn ze aanwezig op het terrein bij gebeurtenissen.

Cel technopreventie: de adviseurs in technopreventie geven technische adviezen om het risico op inbraak te vermijden, zowel aan particulieren

als aan diverse instanties.

Bureau politionele slachtofferhulp: deze mensen doen enerzijds aan sensibilisering en opleiding van politiepersoneel en anderzijds voorzien

zij in een eerstelijns psychologische bijstand van slachtoffers van criminele feiten.

Kader

1 commissaris

2 inspecteurs

6 agenten - 9 CALog’s

Verkeersopvoeding 2009

Aantal scholen 3.821

Aantal kinderen 8.206

Extra opleiding 4.385

Technopreventie 2007 2008 2009

Aanwezigheid op salons en evenementen 32 20 15

Bezoeken 252 217 290

Informatiesessies (halve dagen) 22 13 9

Vergaderingen, werkgroepen en opleidingen 20 28

Toezicht tijdens de vakantiemaanden (aantal dossiers) 56

2000

Bureau Bureau politionele d’assistance slachtofferhulp

aux victimes

Eerste Premiers contacten

contacts

2500

2000

Bureau Bureau d’assistance politionele aux slachtofferhulp

victimes

Interventions Interventies

1500

1500

1000

1000

500

500

0

2007 2008 2009

DCT1 1447 1870 1771

DCT2 741 792 694

DCT3 1327 1626 1398

0

2007 2008 2009

DCT1 2126 2257 2156

DCT2 927 1016 894

DCT3 1526 1946 1705

27


3. De functionele steunstructuur

DIR HRM

HRM RI HRM PER HRM POL

Loopbaanbeheer

mobiliteit

(CARR/MOB)

Wedde

(TRAIT)

Medische cel

(MED)

Betwiste zaken

(CTX)

Prestaties

(PREST)

Algemeen beheer en

opvolging van het

personeel

(CARR CARR)

Beheer van de

persoonlijke dossiers

(CARR DP)

Pensioenen

(CARR PENS)

Opvolging van de lonen

(TRAIT TRAIT)

Baremische loopbaan

(TRAIT BAR)

Beheer van de nietverschuldigde

bedragen (TRAIT LO)

Ziektebeheer

(MED ZCM)

Arbeidsgeneesheer

(MED SIPPT)

Beheer

arbeidsongevallen

(MED AT)

Mobiliteit

(CARR MOB)

Contingent

(MED CONT)

19 december 2001 +

herzieningen

31 december 2007 31december 2008 31 december 2009

Operationeel kader (afgedeelden inbegrepen)

HCP 17 16 15 15

PC 131 155 162 167

HINP 410 205 202 201

INP 1.580 1.403 1.413 1.425

AGP 256 (+50) 236 243 278

Totaal 2.444 2.015 2.035 2.086

Administratief en logistiek kader

Niveau A 37 28 27 28

Niveau B 47 18 19 25

Niveau C 116 70 74 76

Niveau D 231 228 232 229

Militairen 4 4 4 4

Totaal 435 348 356 362

TOTAAL 2.879 2.363 2.391 2.448

28


Personeelsadministratie – HRM/PER:

Voor een politiekorps met de omvang als dat van Brussel Hoofdstad Elsene is een goed georganiseerde en efficiënte personeelsadministratie

onontbeerlijk. Dagelijks worden de verschillende dossiers verdeeld onder de verschillende cellen van de dienst, namelijk: Loopbaanbeheer -

mobiliteit (CARR/MOB), Wedden (TRAIT), Medische cel (MED), Betwiste Zaken (CTX) en ten laatste Prestaties (PREST). Het grote

aantal cellen geeft meteen een idee van de diversiteit aan personeelsdossiers waarmee men geconfronteerd wordt, zowel op het vlak van omvang

als van te behandelen onderwerpen. Het zijn vooral leden van het administratief en logistiek kader die deze dienst bemannen.

In 2010 kende de dienst personeelsadministratie een aantal wijzigingen in zijn organisatie, de bedoeling hiervan was de werking van de dienst

te optimaliseren. Er deed zich al een wijziging voor in het organigram op 1 december 2009, de cel betwiste zaken sloot zich aan bij de Juridische

dienst van onze politiezone (DGF/JUR).

Kader

3 adviseurs (CALog niveau A)

4 consulenten (CALog niveau B)

14 assistenten (CALog niveau C)

8 bedienden (CALog niveau D)

2 inspecteurs

HRM/PER/CARR

2008 2009

In orde gebrachte persoonlijke dossiers 150 300

Detacheringen in de zone 28 48

Contractuelen benoemd o.b.v. het statutariseringsexamen 2 4

Externe aanwerving 2008 2009

Personen in dienst getreden met een arbeidscontract (CALog personeel) 29 19

Arbeidscontracten waaraan een einde werd gesteld (CALog personeel) 5 12

Statutair in dienst getreden personen (CALog personeel) 3 11

Personen aangeworven als aspirant-agent van politie 25 37

Aankomst

Vertrek

Algemeen overzicht van de mobiliteit 2008 2009 2008 2009

HCP 0 1 0 1

PC 2 0 0 2

HINP 11 13 3 2

INP 34 35 38 57

AGP 0 0 16 4

Niveau A 0 1 0 0

Niveau B 1 1 1 0

Niveau C 3 0 3 1

Niveau D 2 1 2 0

Totaal 53 51 63 66

Cel pensioenen – overzicht van de pensioneringen 2008 2009

Pensioen op eigen aanvraag 43 38

Ambtshalve pensioen n.a.v. ongeschiktheidverklaring door de waarnemende commissie 4 4

Overlevingspensioen 5 3

Tijdelijk op pensioen gesteld 2 6

Vroegtijdig pensioen n.a.v. uitputting ziektecontingent (disponibiliteit) na de leeftijd van 58 jaar 5

29


HRM/PER/TRAIT

Overgang naar een hogere

baremische loonschaal

2008 2009

AGP 6 11

INP 149 186

HINP 8 2

PC 1 2

Vesalius 12 10

CALog 48 10

Totaal 224 221

Enkele cijfers 2008 2009

Niet verschuldigde bedragen ontstaan door foutieve

weddeberekening SSGPI*

Niet verschuldigde bedragen terugbetaald

door de personeelsleden

* Secretariaat van de Geïntegreerde Politie

934 691

1.038 889

De personeelsuitgaven bedragen 87% van het volledige budget van de zone

(lonen en diverse toelagen).

HRM/PER/MED

Medische controle 2008 2009

Aanwerving 56 72

Periodiek (jaarlijks verplicht) 1.926 1.847

Mutatie 13 6

Werkhervatting na ziekte 172 142

Werkhervatting na arbeidsongeval 53 57

Werkhervatting na zwangerschap 20 22

Spontaan onderhoud / consultatie 249 211

Examen chauffeur 484 21

Zicht 51 37

Vaccinatie 286 216

Beheer van de baaldagen 2008 2009

Opgenomen baaldagen 1.710 1.165

In orde gebrachte contingentfiches 695 1.728

Duur van afwezigheid

Aantal personen

2008 2009

Minder dan 7 dagen 516 550

Tussen 8 en 14 dagen 426 413

Tussen 15 en 21 dagen 234 286

Tussen 22 en 29 dagen 218 195

Meer dan 30 dagen 488 534

Afwezigheden wegens ziekte 2008 2009

Aantal gevallen van afwezigheid 1.882 1.978

Aantal ziektedagen 60.242 56.231

Overzicht van personen in actieve

dienst en in non-activiteit

2008 2009

In actieve dienst (operationele diensten) 48.855 51.145

In actieve dienst (steundiensten) 8.311 3.966

In non-activiteit 3.076 1.120

Beheer van de arbeidsongevallen 2008 2009

Verklaring van een arbeidsongeval 427 419

Verklaring van een ongeval op de weg van of naar het werk 52 76

Ontvankelijk verklaarde aangiften 9 11

HRM/PER/CTX

2008 2009

Ingediende dossiers 108 82

Afgesloten dossiers 48 22

Ingediende dossiers die nog hangende zijn het volgende jaar 60 60

Openstaande dossiers 498 437

Dossiers "politiezone" (feiten die zich voordeden tussen 01.01.2002 en 31.12.2001) 474 300

Dossiers "stad Brussel" (feiten die zich voordeden tussen 01.01.1980 en 31.12.2001) 166 137

30


HRM/PER/PREST

Openbare vervoersabonnementen 2008 2009

MIVB 185 191

TEC

DE LIJN 23 24

NMBS 898 923

Opleiding en beheer – HRM/POL:

Deze dienst heeft als taak de vorming van het personeel te ontwikkelen, te organiseren, te coördineren en te verzorgen. Met het oog hierop zal

men de nood aan vorming analyseren en o.b.v. de vaststellingen zal men concrete voorstellen formuleren, deze zal men dan zelf verder uitwerken

en realiseren. Een groot deel van de opleidingen worden trouwens intern aangeboden door een gespecialiseerd team.

Kader

2 commissarissen

4 hoofdinspecteurs

10 inspecteurs

5 CALog’s

2008 2009

Sessies Totaal in uren Sessies Totaal in uren

Training omzendbrief GPI 48*

→ Zonder vuurwapen 1.930 3.860 2.137 4.274

→ Met vuurwapen 5.349 4.080

Baremische opleidingen 203 1.624 72 576

Functionele opleidingen 80 7.904 303 10.692

Verdergezette opleidingen 245 4.254 388 3.721

Interne opleidingen 1.030 13.638 1.325 12.000

Externe opleidingen 103 908 586 970

*Omzendbrief GPI 48 van 17 maart 2006 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten.

Dienst interne relaties (HRM/RI) :

Welzijn op het werk, dat is het sleutelwoord van de Dienst interne relaties. Het sociale karakter van de dienst uit zich in de taken en missies. Namelijk

het beheer van de mutaties 1 , het beheer van de mutaties met sociaal karakter, het oprichten en opvolgen van de werkgroepen, de morfologische

analyses van de diensten van de zone. Binnen het psychosociale luik van de Dienst interne relaties valt onder meer de kritische

opvang van collega’s die een traumatische evaring meemaakten tijdens het werk (CI-team 2 ). Maar zij verzekeren ook een individuele psychosociale

steun (bijstand) op vraag van de personeelsleden zelf. Nog een andere soort tussenkomst die deze dienst verzekerd is in het kader van

de wetgeving betreffende pesterijen op het werk 3 .

Dossiers 2007 2008 2009

Psychosociaal luik 144 126 106

Kader

Pesterijen 28 11 43

Felicitaties waakzaamheid 145 74 121

4 CALog’s

Mutaties 87 145 161

Affectaties 81 114 140

1

De mutaties maken deel uit van het takenpakket van HRM/PER sinds eind 2009

2

Critical-incident team

3

Toepassing van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

op het werk

31


Directie financiën en aankopen (FIN)

Deze dienst heeft als taak:

- het beheer van de begroting: opvolgen van de begroting tijdens het dienstjaar en bijdragen tot het uitwerken van de begroting o.b.v. de cijfers

van het voorafgaande jaar

- gevolg geven aan de vragen en noden van de diensten naar materiaal en uitrusting toe, het uitvoeren van werken en verzekeren van diensten

allerlei binnen het kader van het beschikbare budget

Voor het realiseren van tal van projecten werkt zij nauw samen met de bijzondere rekenplichtige en het departement financiën van de stad

Brussel, verder kan zij ook rekenen op de bijstand van een aantal gespecialiseerde gemeentelijke diensten zoals stedenbouw, aankoopcentrale,

wegeniswerken.

Globaal budget ter beschikking

van de zone in 2009

173.454.778 €

Kader

1 commissaris

9 CALog’s

Gerealiseerde aankoopdossiers – 2009

Uitrusting van ± 2400 operationele personeelsleden (kledingfonds)

Gordelriemen en toebehoren

Kledij en toebehoren HHOO*

Kledij en toebehoren – motorrijders

250 paar handboeien

500 uitschuifbare wapenstokken

Plaatsing omheining gebouw Glibertstraat

6 voertuigen Mercedes bestemd voor HHOO

13 dienstvoertuigen

6 bestelwagens

5 moto’s bestemd voor het motorrijdereskadron

15 bromfietsen

300 bureau- en bezoekersstoelen

Elektriciteitsgroep

Divers bureaumeubilair

10 sets van 4 blauwe signalisatielichten

7sets van 6 blauwe signalisatielichten

1 snelheidsmeter

15 chest camera’s

55 GSM’s

9 camcorders

50 faxtoestellen

40 smartphones

10 kleurenprinters

70 zwart-wit printers

370 computers en toebehoren

400 Astrid-radio’s en 10 dataterminals

* Handhaving openbare orde

32


Directie routering (ROU)

Als een soort zonaal secretariaat tracht de Directie routering documenten afkomstig van particulieren, parketten, verzekeringsmaatschappijen,

e.a. zo goed mogelijk te sorteren en te oriënteren. Maar ook kantschriften en allerlei binnenkomende en uitgaande documenten. Deze directie

is eveneens verantwoordelijk voor het opstellen van de enveloppen, het behandelen van de e-mails “e-police” en het sturen van de e-mails die

ontvangen werden via het algemene adres van de zone naar de betrokken diensten. De cel expeditie zorgt voor de verdeling en verzending van

alle poststukken (briefwisseling), gaat regelmatig naar het federale laboratorium en het parket, legt in beslag genomen voorwerpen neer bij de

griffie en bezorgt belangrijke brieven in gans België.

2008 2009

Kanschriften (geïndexeerd en gesorteerd) 111.522 111.461

Inkomende en uitgaande briefwisseling (geïndexeerd en gesorteerd) 60.246 71.597

Aanvraag tot inlichtingen van verzekeringsmaatschappijen 2 .333 1.800

Herinneringskantschriften opgestuurd door het parket of de dienst APO 14.828 16.000

OUT gescand: aantal dossiers 360.793

Gearchiveerde kopieën van processen-verbaal 174.235

→ overgemaakt aan de diensten 14.700

Kader

1 commissaris

2 inspecteurs - 9 agenten

16 CALog’s

Directie logistiek (LOG)

De Directie logistiek is onderverdeeld in 4 cellen, namelijk: wagenpark (LOG/V), infrastructuur (LOG/I), beheer van het onderhoudspersoneel

(LOG/N) en materieel/uitrusting (LOG/M). Zij verleent steun aan de volledige politiezone door enerzijds logistieke, mechanische en technische

hulpmiddelen ter beschikking te stellen en anderzijds door de catering en het onroerende patrimonium van de zone te beheren.

Kader

2 commissarissenen

1 hoofdinspecteur

2 inspecteurs

28 CALog’s

Wagenpark 2008 2009

Schadegevallen 265 258

→ verkeersfeiten 244 225

→ vandalisme 21 33

Gedeclasseerde voertuigen 34 43

→ 4-wielers 19 22

→ 2-wielers 15 21

Mechanische herstellingen 1.592 1.643

Automobielinspecties 391 352

Technische interventies 2008 2009

Herstellingen sanitair of verwarming 447 340

Herstellingen sloten / plaatsing van 151 nieuwe 168 263

Sloten / levering van 595 sleutels 151 124

Levering van sleutels 595 627

Herstellingen elektriciteit 201 264

Werkfiches voor diverse herstellingen en/of opdrachten 646 454

Interne verhuizingen 64 18

Bezoeken van gebouwen en risicobeheer met de I.D.P.B.W 25 35

* Internedienst voor Bescherming

Voertuigen 2008 2009

Voertuigen vier wielen 325 328

Patrouillemoto’s 55 55

Anonieme moto’s 7 7

Scholingsmoto’s 24 14

Scooters bromfietsen 74 64

Fietsen 28 83

2008 2009

Voltijds equivalent van een poetsman/vrouw 53,5 58,5

33


Directie telematica (TEL)

Deze directie beheert het volledige informaticasysteem maar ook de radiocommunicatie, de bewakingscamera’s en de telefonie van de zone. Er

zijn acht cellen die talrijke taken van een politiezone als de onze, op vlak van informaticabehoeften, onder elkaar verdelen. Namelijk systeembeheer

en gegevensbank; programmering; netwerk/machinekamer; computertechnici; telefonie en radiocommunicatie; dispatching/toegangscontrole;

intranet/internet/infografie en ten slotte de cel ISLP.

Computerpark 2008 2009

ISLP 935 1.015

Stand alone 160 151

Internet 135 154

Andere (astrid, enz.) 59 51

Server 8 12

Kader

2 commissarissen

2 hoofdinspecteurs

3 inspecteurs

17 CALog’s

Technische interventies

2008 2009

1.588 1.785

Communicaties 2009

Draagbare radio astrid 1.130

Mobiele radio astrid 360

Telefooncentrale 2

Mobiele dataterminal 19

Automatic number plate recognition * 6

* Automatische nummerplaatherkenning

Directie documentatie en studies (DOC)

Deze directie is onderverdeeld in drie cellen, namelijk de cel documentatie, hier wordt voornamelijk informatie zoals wetsartikelen, boeken,

zonale administratieve orders en algemene instructies verzameld en ter beschikking gesteld aan het politiepersoneel. Vervolgens de cel vertaling

en de cel drukkerij, die verantwoordelijk zijn voor de publicaties en fotokopieën.

2008 2009*

Persoverzichten 305 305

Nota’s “korpschef ” 17 9

Publicatie van administratieve orders zone 231 237

Archivering van stukken en brieven Algemene directie 4.674 2.347

Kader

1 hoofdcommissaris

1 commissaris

12 CALog’s

Archivering van dossiers uitgaande van het Centraal

bureau der operaties (BCO)

4.148 3.434

Fotokopieën 666.176 679.199

Bladzijden vertaling 488 486

Herlezing 439 197

*Pagina’s per jaar

34


4. Dienst intern toezicht (DIT)

De enquêteurs van de dienst realiseren, op mandaat van de tuchtoverheden

(namelijk het politiecollege en de korpschef), voorafgaande onderzoeken

in het kader van de tuchtwet en verzekeren eveneens de opvolging van deze dossiers.

De DIT is eveneens belast met strafrechtelijke onderzoeken, van zodra dit

een lid van de politiezone betreft of betrokken is. Verder voert de Dienst intern

toezicht studie- en adviesopdrachten uit om zo de werking van de politiezone te

optimaliseren.

Kader

3 commissarissen

6 hoofdinspecteurs

11 inspecteurs

1 agent

3 CALog’s

Oorsprong van de

openstaande dossiers

Algemene

inspectie

Gerechtelijke

overheid

Andere

bronnen

Particulieren Comité P DIT Zone

2007 40 121 139 198 161 434 1.026

2008 44 132 112 150 183 386 994

2009 27 150 137 149 137 270 906

Volume des ingeleide dossiers dossiers initiés

Gecontroleerde personen

2006 : 5.489

2007 : 5.402

2008 : 5.024

2009 : 3.373

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Voorafgaande of administratieve onderzoeken

verdeeld volgens type overtreding

2007 2008 2009

Gerechtelijke opdrachten 107 88 117

Misdrijven door ambtenaren 150 120 119

Privacy 76 57 56

Gedrag ten aanzien van het publiek 439 425 397

Efficiëntie / doeltreffendheid 102 133 88

Houding / presentatie 26 24 31

Prestaties 260 194 144

Gebruik van het materiaal 177 168 121

Alcohol 27 14 9

Racisme / xenofobie 4 4 4

Gebruik bewapening 21 38 4

Niet-gedefinieerde overtreding 82 62 61

Sancties opgelegd door de tuchtoverheid 2007 2008 2009

Vermaning - terechtwijzing 60 81 123

Waarschuwing 45 40 7

Blaam 82 65 14

Inhouding van wedde 15 32 9

Schorsing 22 24 6

Terugzetting in (wedde) loonschaal 0 8 2

Ontslag van ambtswege 0 1 0

Herroeping 0 0 0

35


5. Zonaal veiligheidsplan 2009 - 2012

2009 was het eerste jaar van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan 2009 – 2012

Ter herinnering, het zonaal veiligheidsplan omvat o.m. de prioritaire opdrachten en doelstellingen, vastgesteld door de burgemeesters en

de procureur des Konings, elkeen wat zijn bevoegdheden betreft.

In het kader van de veiligheid en levenskwaliteit gaat het over de strijd tegen volgende

fenomenen:

• diefstallen met braak in voertuig

• diefstallen in gebouwen en meer in het bijzonder in privé woningen

• overlast en onbeschaafdheden: lawaaihinder, openbare netheid en graffiti - vandalisme

• rijden onder invloed, onaangepaste snelheid, hinderlijk en gevaarlijk parkeren

en agressiviteit aan het stuur

• diefstallen met geweld

• geweld van stadsbendes: zedenfeiten – drugsverkoop – diefstal geweld – doodslag/slagen

en verwondingen

• jeugddelinquentie als transversaal fenomeen doorheen andere doelstellingen

Inzake politieservice en –werking zijn de prioriteiten van de zone:

• het tevredenheidsniveau van de bevolking over het eerste contact met de politie,

namelijk met de wachtdiensten van de districten (G/DCT)

• de interventietijd verminderen

• het partnerschap optimaliseren bij de opdrachten van bestuurlijke politie verbonden

met de evenementen.

• de permanente vorming van het personeel verder ontwikkelen

Deze prioriteiten werden in de loop van 2009 vertaald in operationele actieplannen,

uitgewerkt door projectteams, telkens onder leiding van een projectleider.

Een goede samenwerking en coördinatie tussen de verschillende betrokken diensten

– territoriale diensten, operationele steundiensten, functionele steundiensten

en externe partners – is essentieel voor het welslagen van de actieplannen.

Er wordt voor elke doelstelling een “instrumentenbord” opgesteld en de resultaten zullen regelmatig geëvalueerd worden en aan de overheden

overgemaakt worden. In het stuurbord vinden we onder meer gegevens terug uit de criminaliteitsanalyse van de zone en uit “GALOP” (geïntegreerde

administratie van logistiek en personeel).

In de loop van 2009 werd dit programma – in samenwerking met de federale politie - herwerkt en aangepast aan de noden en behoeften van de

zone.

36


Stand van zaken – Analyse DGG/STAT

Diefstal in woning

5000

4500

Feiten

DCT1 : status-quo

DCT2 : -4%

DCT3 : status-quo

4000

3500

3000

2500

2000

1500

2008

2009

Arrestaties

2008 : 259

2009 : 234

1000

500

0

2008 2009

Feiten 2008 2009

DCT1 1846 0% 1841

DCT2 1224 -4% 1172

DCT3 1712 1% 1731

Zone 4782 -1% 4744

Arrestaties 2008 2009

Zone 259 -10% 234

Diefstal in wagen

12000

Feiten

DCT1 : -20%

DCT2 : -20%

DCT3 : -16%

10000

8000

6000

4000

2008

2009

Arrestaties

2008 : 483

2009 : 438

2000

0

2008 2009

Feiten 2008 2009

DCT1 5043 -20% 4057

DCT2 1937 -20% 1550

DCT3 2830 -16% 2381

Zone 9810 -19% 7988

Arrestaties 2008 2009

Zone 483 -10% 438

37


6. De territoriale structuur

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene is onderverdeeld in drie districten, die op hun beurt in afdelingen zijn onderverdeeld. Zo kent

het eerste district vijf afdelingen, het tweede district zes afdelingen en het derde district nog eens vier afdelingen. De kleinste entiteit

binnen onze politiezone is echter een wijk. Op grond van een specifieke wijkwerking wordt er dagelijks vorm gegeven aan een gemeenschapsgerichte

politiezorg. Als territoriale basiseenheden maken deze afdelingen het mogelijk om een optimaal contact met de burger

te verzekeren. De verschillende ploegen pakken samen de politionele problemen binnen hun grondgebied aan. Uiteraard verzekeren de

divisies eveneens het onthaal van de burgers in de verschillende commissariaten. Ook werken ze mee aan een betere slachtofferbejegening

en tevens verzorgen ze de informatiedoorstroming over mogelijke aanwijzingen van ordeverstoring of potentieel onveilige situaties naar

de collega’s. Op dit lokale niveau van de afdelingen worden eveneens de eigen ordediensten betreffende lokale evenementen voorbereid

en uitgevoerd en er wordt regelmatig deelgenomen aan de ordediensten die de grenzen van de divisies overschrijden.

3 districten - 15 afdelingen - 36 wijken

District 1

Dit is het hart van de zone en omvat het grondgebied van de Vijfhoek en van de Europese wijk. Het eerste district

vormt dagelijks een schouwspel van toeristische bezoeken, stadsuitstapjes en pendelaars die van en naar het werk

gaan. De site van het Jubelpark, het Park van Brussel, het Koninklijk Paleis, het Europees Parlement, de Grote Markt,

het Justitiepaleis en Manneken Pis, het zijn allemaal bezienswaardigheden die we kunnen bewonderen op dit district.

De inwoners van de 5 afdelingen en 13 wijken van dit district vormen een smeltkroes van nationaliteiten en sociale

klassen. Nog een kenmerk van dit district zijn de vele administratieve en commerciële buurten maar evengoed de

volksbuurten.

District 2

Het grondgebied van het tweede district bestrijkt het noordelijke deel van de politiezone, dit wordt gevormd door

de oud-gemeenten van Laken, Neder-over-Heembeek en Haren. Dwars in het midden van dit district ligt het Koninklijke

domein en is het meest uitgebreide district, het stekt zich oostwaarts uit tot aan het hoofdkwartier van de

NAVO. De 6 afdelingen en 13 wijken bieden eveneens onderdak aan een multiculturele populatie. Verder is er sprake

van voornamelijk arbeiderswijken die grenzen aan meer residentiële en sociaal zwakkere buurten. Bijzonderheden

in dit grondgebied zijn het militair hospitaal, de Haven van Brussel, de Japanse toren en het Chinees paviljoen, het

Heizelplateau met het Koning Boudewijnstadion en het Atomium.

District 3

Het grondgebied van het derde district wordt gevormd door de gemeente van Elsene, het Terkamerenbos, de Louizalaan

en de Franklin Rooseveltlaan. De Naamsepoort en zijn Matongewijk, de vijvers van Elsene, het Flageyplein,

de Vrije universiteit van Brussel, de wijk Lepoutre en het Kasteleinsplein maken allemaal deel uit van de 4 afdelingen

en 10 wijken van dit district. In november 2009, startte het derde district met de herstructurering van de zone door

het in plaats stellen van het systeem van BTI-BTS* en zal daarom iets uitgebreider beschreven worden in het activiteitenverslag

van 2010.

*BTI-BTS : Territoriale Interventiebrigade – Territoriale Veiligheidsbrigade

39


DCT1/D01

2009

2008

2007

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

gauwdiefstal autodiefstal diefstal in wagen diefstal in gebouw

diefstal met geweld vandalisme slagen en verwondin

47 personeelsleden

3 wijken

Gerechtelijke aanhoudingen :

146 aanhoudingen

78 terbeschikkingstellingen

DCT1/D02

2009

2008

2007

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

gauwdiefstal autodiefstal diefstal in wagen diefstal in gebouw

diefstal met geweld vandalisme slagen en verwondin

115 personeelsleden

3 wijken

Gerechtelijke aanhoudingen :

733 aanhoudingen

415 terbeschikkingstellingen

40


DCT1/D03

2009

2008

2007

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

gauwdiefstal autodiefstal diefstal in wagen diefstal in gebouw

diefstal met geweld vandalisme slagen en verwondin

75 personeelsleden

2 wijken

Gerechtelijke aanhoudingen :

207 aanhoudingen

118 terbeschikkingstellingen

DCT1/D04

2009

2008

2007

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

gauwdiefstal autodiefstal diefstal in wagen diefstal in gebouw

diefstal met geweld vandalisme slagen en verwondin

78 personeelsleden

2 wijken

Gerechtelijke aanhoudingen :

234 aanhoudingen

120 terbeschikkingstellingen

DCT1/D05

2009

2008

2007

0 200 400 600 800 1000 1200

gauwdiefstal autodiefstal diefstal in wagen diefstal in gebouw

diefstal met geweld vandalisme slagen en verwondin

53 personeelsleden

3 wijken

Gerechtelijke aanhoudingen :

40 aanhoudingen

24 terbeschikkingstellingen

41


DCT2/D07

2009

2008

2007

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

gauwdiefstal autodiefstal diefstal in wagen diefstal in gebouw

diefstal met geweld vandalisme slagen en verwondin

39 personeelsleden

2 wijken

Gerechtelijke aanhoudingen :

58 aanhoudingen

21 terbeschikkingstellingen

DCT2/D08

2009

2008

2007

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

gauwdiefstal autodiefstal diefstal in wagen diefstal in gebouw

diefstal met geweld vandalisme slagen en verwondin

64 personeelsleden

3 wijken

Gerechtelijke aanhoudingen :

103 aanhoudingen

54 terbeschikkingstellingen

42


DCT2/D09

2009

2008

2007

0 50 100 150 200 250 300 350 400

gauwdiefstal autodiefstal diefstal in wagen diefstal in gebouw

diefstal met geweld vandalisme slagen en verwondin

42 personeelsleden

2 wijken

Gerechtelijke aanhoudingen :

14 aanhoudingen

6 terbeschikkingstellingen

DCT2/D10

2009

2008

2007

0 50 100 150 200 250 300 350 400

gauwdiefstal autodiefstal diefstal in wagen diefstal in gebouw

diefstal met geweld vandalisme slagen en verwondin

35 personeelsleden

2 wijken

Gerechtelijke aanhoudingen :

8 aanhoudingen

4 terbeschikkingstellingen

DCT2/D11

2009

2008

2007

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

gauwdiefstal autodiefstal diefstal in wagen diefstal in gebouw

diefstal met geweld vandalisme slagen en verwondin

39 personeelsleden

2 wijken

Gerechtelijke aanhoudingen :

41 aanhoudingen

23 terbeschikkingstellingen

DCT2/D12

2009

2008

2007

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

gauwdiefstal autodiefstal diefstal in wagen diefstal in gebouw

diefstal met geweld vandalisme slagen en verwondin

60 personeelsleden

2 wijken

Gerechtelijke aanhoudingen :

91 aanhoudingen

40 terbeschikkingstellingen

43


DCT3/D01

2009

2008

2007

0 500 1000 1500 2000 2500

gauwdiefstal autodiefstal diefstal in wagen diefstal in gebouw

diefstal met geweld vandalisme slagen en verwondin

69 personeelsleden

3 wijken

Gerechtelijke aanhoudingen :

155 aanhoudingen

62 terbeschikkingstellingen

DCT3/D02

2009

2008

2007

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

gauwdiefstal autodiefstal diefstal in wagen diefstal in gebouw

diefstal met geweld vandalisme slagen en verwondin

42 personeelsleden

2 wijken

Gerechtelijke aanhoudingen :

92 aanhoudingen

38 terbeschikkingstellingen

DCT3/D03

2009

2008

2007

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

gauwdiefstal autodiefstal diefstal in wagen diefstal in gebouw

diefstal met geweld vandalisme slagen en verwondin

56 personeelsleden

3 wijken

Gerechtelijke aanhoudingen :

79 aanhoudingen

33 terbeschikkingstellingen

DCT3/D04

2009

2008

2007

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

gauwdiefstal autodiefstal diefstal in wagen diefstal in gebouw

diefstal met geweld vandalisme slagen en verwondin

39 personeelsleden

2 wijken

Gerechtelijke aanhoudingen :

127 aanhoudingen

42 terbeschikkingstellingen

44


Januari

11 januari: Pro-Palestijnse betoging in verband met de situatie in de

Gazastrook

12 januari: 20ste verjaardag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Albert II

Van 21 januari tot 1 februari: 54ste antiekbeurs van België

22 januari: Bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid, Prins Haakon,

de troonopvolger van Noorwegen

28 januari: Betoging van de brandweermannen

Van 29 tot 30 januari: Bezoek van de Eerste Minister van de Volksrepubliek

van China, Deheer Jiabao Wen

BOB campagnes

Niemand betwist dat alcohol de rijcapaciteiten beïnvloedt en aan

de basis ligt van talrijke verkeersongevallen, met of zonder lichamelijke

letsels. Onze politiezone heeft de problematiek, rijden

onder invloed, opgenomen in zijn zonaal veiligheidsplan en het is

de Directie verkeer die instaat voor de uitvoering ervan. Maandelijks

wordt een omvangrijke operatie georganiseerd in samenwerking

met het personeel van de districten en de Directie

interventies. Dit hypothekeert uiteraard niet de mogelijkheid tot

punctuele acties met het resterende personeel.

Het actieplan ging van start in april 2009. Er werden 11 “grote” acties

georganiseerd. Tijdens deze acties werden 2446 personen onderworpen

aan een ademtest of indien nodig een ademanalyse. In

dit kader werden 176 PV’s en OI’s opgemaakt en 75 rijbewijzen

werden onmiddellijk ingetrokken op bevel van de procureur des

Konings voor 15 dagen.

Anderzijds is het belangrijk, conform de omzendbrief COL

8/2006 van het College van Procureurs-generaal, om alle personen

betrokken bij een ongeval te onderwerpen aan een ademtest.

De procedure “drugs in het verkeer” is momenteel lang, vermoeiend

en is enkel voorbehouden aan diegene die de specifieke opleiding

hebben gevolgd. Maar in principe zullen in oktober 2010 de

speekselanalyses hun intrede doen en dus het leven van de politiebeambten

aanzienlijk vereenvoudigen en er zullen dan bijgevolg

ook meer controles inzake deze materie, die ook heel belangrijk is

voor de verkeersveiligheid, plaatsvinden.

De mensen moeten zich ervanbewust worden dat “Bob” er heel

het jaar door is en niet alleen tijdens de feestperiodes!

Mocht u nu nog niet beginnen blozen van deze puike resultaten

dan overlopen we nu vlug nog enkele puike prestaties. Er werd initiatief

genomen tot het organiseren van verschillende “kleine” acties

met het overblijvende personeel van de Directie verkeer.

Gecumuleerd met de grotere operaties hebben wij reeds 1387

mensen doen blazen, 136 PV/OI opgesteld en 37 rijbewijzen ingetrokken

gedurende het eerste trimester van 2010 en dit enkel en

alleen in het kader van georiënteerde acties. Als andere diensten

het initiatief nemen om een actie te organiseren dan zal de Directie

verkeer alle mogelijk hulp bieden.

46


De dagelijkse opdrachten van onze

motorrijders zijn veelzijdig en divers

maar de rode draad doorheen het ganse

verhaal is bijdragen tot een verhoogde

verkeersveiligheid.

In eerste instantie zijn zij

belast met het toezicht op

de verkeersdoorstroming op

het grondgebied van onze

zone. Dit toezicht kan uiteenlopende

vormen

aannemen. In de ochtenden

de avondspits zal dit zich

bijvoorbeeld vertalen in een

verhoogd toezicht op de

“rode assen”. Dit zijn in

hoofdzaak de grote verkeersaders

alwaar

verkeersinbreuken (dubbele

file, blokkeren van kruispunten,

…) kunnen zorgen

voor nodeloze verkeersbelemmeringen.

Daarnaast

zullen zij eveneens de

nodige bijstand verlenen aan de ploegen

die belast zijn met de vaststellingen van

verkeersongevallen en dit dan meer

bepaald in de diepte (expertise).

Motorrijderseskadron

TRA/M

Een ander aspect van de verkeersveiligheid

is natuurlijk, conform de

prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan,

de controleopdrachten. Meer

bepaald is er een verhoogd toezicht op

de hinderlijke parkeerinbreuken, alcohol-

en druggebruik en - in

samenwerking met TRA/V - snelheidscontroles.

Onze diensten leveren

ook de nodige bijstand aan andere diensten

die in het kader van het Zonaal

Veiligheidsplan de nodige initiatieven

nemen en diverse acties initiëren. Zo

wordt ook de nodige aandacht besteed

aan controle van vrachtvervoer (o.a.

controle rij- en rusttijden) personenvervoer

(in samenwerking met DIR

ADM), technische staat van de voertuigen

(in samenwerking met GOCA ).

Gezien het statuut van Brussel, als

hoofdstad van diverse entiteiten spreekt

het natuurlijk voor zich dat in het

kader van de diverse ordediensten eveneens

de nodige inzet van onze diensten

vereist. En dit zowel in het kader van

betogingen, festiviteiten, … Niettegenstaande

de diversiteit aan opdrachten

zal er telkenmale uitgegaan

worden van dezelfde

filosofie, namelijk rekeninghoudend

met

eenieders prerogatieven

op een verantwoorde en

veilige manier (voor de

politiefunctionaris en de

burger) een maximale

mobiliteit van eenieder

nastreven.

Als afsluiter spreekt het

voor zich dat we de escortes

van de meest diverse

VIP’s die Brussel bezoeken

niet uit het oog

mogen verliezen. Onze

diensten nemen het gros

van de escortes van de Staats- en regeringsleiders

die onze hoofdstad

bezoeken voor hun rekening. In het

kader van de Eurotoppen worden zij

hierin bijgestaan door de federale collega’s.

Bij het uitvoeren van deze diverse

escortes leert men soms ook de “kleine”

kantjes van wereldleiders kennen. De

één heeft een zwak voor chocolade en

een ander staat erop ‘s ochtends te gaan

joggen in het Park van Brussel.

16%

6%

9%

3%

gauwdiefstal

autodiefstal

diefstal in wagen

STAT analyse

11%

34%

diefstal in gebouw

diefstal met geweld

vandalisme

slagen en verwondingen

21%

g

47


Februari

10 februari: Betoging georganiseerd door de Europese federatie van

metaalbewerkers

11 februari: Algemene vergadering van de Fortis aandeelhouders

Van 11 tot 12 februari: Bezoek van Zijne Hoogheid Prins Albert II

van Monaco

Van 12 tot 15 februari: VRAK festival te Elsene

Van 21 tot 28 februari: ANIMA – Brussels festival van het stripverhaal

en de tekenfilm

28 februari: Balloons Day Parade

Balloons Day

In New York is de Balloons Day Parade een traditie die reeds teruggaat

tot 1924.

Deze parade, die ongeveer 3 uur duurt, bracht reeds vanaf zonsopgang

toeschouwers op de been. De ballonnen werden om 6uur ’s

ochtends opgeblazen en om ongeveer 22 uur ’s avonds liet men de

ballonnen volledig leeglopen. De verschillende diensten betrokken

bij de beveiliging van het parcours, hebben zonder ophouden gewerkt

om zo van dit feestelijke evenement een waar succes te

maken. Wat dus zeker het geval is aangezien de parade van 2010 al

gepland werd op 11 september volgend jaar.

In Brussel, ter gelegenheid van Carnaval, maar vooral om de nadruk

te leggen op Brussels 2009 Balloons Day Comics Strip, vond

op 28 februari de eerste parade van 11 gigantische met helium opgeblazen

en 4 met koude lucht opgeblazen ballonnen plaats.

Deze ballonnen, die tekenstripfiguren representeerden, vulden de

straten van het stadscentrum vanaf het Zuid Station tot aan het

Noord Station. De wandeling werd vergezeld door folkloristische

groepen en lokale fanfares.

Voor de gelegenheid verplaatsten Amerikaanse specialisten zich

om de parade te omkaderen en de ballonnen te sturen. De verschillende

obstakels bestaan uit stedelijke verkeersinfrastructuur

(straatlampen, verkeerslichten, allerlei soorten kabels). Deze werden

ofwel vakkundig omzeild, ofwel liet men de ballonnen tijdelijk

leeglopen om zo het obstakel te passeren en nadien werden ze opnieuw

opgeblazen.

48


In het kader van de strategische doelstelling

“verminderen van overlast en

onbeschaafdheden” werden de referentieofficieren

van de drie districten

geconfronteerd met de vaststelling dat er

relatief weinig PV’s werden opgesteld op het

gebied van lawaaihinder, netheid en graffiti,

en dit terwijl het nodige “arsenaal”

wel degelijk reeds enkele jaren

bestond en bijzonder efficiënt kan

zijn indien het correct wordt aangewend.

Lawaaihinder, openbare netheid,

graffiti en vandalisme hebben een

grote impact op het veiligheidsgevoel

en de levenskwaliteit, vandaar

dat deze bron van onveiligheid werd

opgenomen als actiepunt in het

zonaal veiligheidsplan 2009-2012.

De lacune op het gebied van de vaststellingen

bleek hoofdzakelijk terug te leiden tot

een gebrek aan kennis van de juiste procedures

bij de medewerkers. Het was dan ook

evident dat er prioritair diende gewerkt te

worden aan de “bekwame betrokkenheid”

van de medewerkers via een bijkomende

vorming.

De uiteindelijke cursus werd een samenwerking

tussen de referentieofficieren van de

districten, de directie administratieve politie

(ADM), de sanctionerende ambtenaar van

de gemeente Elsene en de juristen van de

Dienst openbare netheid en de Dienst organisatie

van de stad Brussel. Door alle

belanghebbenden bij het opstellen van de

lesinhoud te betrekken kon er verzekerd

worden dat er tijdens de vorming een uniforme,

duidelijke en vooral correcte

boodschap wordt gegeven die door alle partners

gedragen wordt.

De vorming wil de politiemensen van alle

diensten die op het terrein tussenkomen de

nodige technische en procedurele kennis

Zonaal

veiligheidsplan:

de strijd tegen overlast

aanreiken om te kunnen antwoorden op de

verzuchtingen van de bewoners. Tijdens

individuele contacten met inwoners, maar

ook tijdens wijkvergaderingen, zijn het

immers steeds dezelfde overlastproblemen

die de bevolking aankaart.

Dit aanvoelen op lokaal niveau vindt trouwens

bevestiging in de veiligheidsmonitor.

Van de buurtproblemen zijn het: onaangepaste

snelheid in het verkeer,

woninginbraak, agressief verkeersgedrag en

rommel op straat die men als de meest problematische

ervaart. Rommel op straat zorgt

bovendien voor meer ergernis dan voordien.

Opmerkelijk is dat de percentages in Brussel

een stuk hoger liggen dan in de rest van het

land. Het fenomeen van het gebrek aan burgerzin

heeft dan ook in stijgende lijn zijn

opwachting gemaakt in politie-interventies.

De vorming vertrekt dan ook van het gegeven

dat er een consensus bestaat onder de

verschillende politieoverheden over het feit

dat overlast een gevoel van onveiligheid

genereert. Men stelt tevens vast dat onbeschaafdheden

en graffiti exponentieel uitbreiden.

Voor dit laatste fenomeen is het

financieel nadeel bovendien erg groot. Komt

hierbij nog dat criminologen er vaak van uit

gaan dat allerlei vormen van overlast, indien

zij niet efficiënt bestreden worden, kunnen

leiden tot zwaardere problemen van criminaliteit.

De ruggengraat van de cursus

wordt gevormd door de algemene

politiereglementen van Brussel en

Elsene, maar er wordt ook uitgebreid

ingegaan op het

gemeentereglement inzake de belasting

op bevuiling van toepassing op

het grondgebied van de stad Brussel

en het wettelijk kader op het gebied

van het Hoofdstedelijk gewest

inzake afval en geluidsoverlast en

tenslotte de mogelijkheden van het

strafwetboek op het gebied van overlast.

Door de verschillende bevoegdheidsniveaus

(strafwetboek, gewestelijke

ordonnanties, gemeentelijke reglementen) is

het van cruciaal belang dat de opsteller zorgvuldig

nagaat waar de inbreuk precies

gebeurt (Brussel / Elsene), wat de exacte

kwalificatie is van de feiten (nachtlawaai op

de openbare weg versus lawaaioverlast in de

woning, klein huisvuil tov sluikstorten) en

tenslotte of de persoon wel onder de

bevoegdheid van de bewuste overheid valt

(minderjarigen).

Elke week volgen een veertigtal politiemensen

(in beide taalrollen) een volledige

dag vorming.

7%

8%

3%

gauwdiefstal

autodiefstal

diefstal in wagen

diefstal in gebouw

diefstal met geweld

vandalisme

slagen en verwondingen

15%

STAT analyse

11%

36%

20%

g

49


Maart

1 maart: Informele buitengewone Europese top van de staatshoofden

en regeringsleiders

Van 4 tot 6 maart: Bezoek van Mevrouw Hillary Clinton, staatssecretaris

van de Verenigde Staten van Amerika en Mevrouw Tzipi

Livni, 2de Vice Premier van Israel en Minister van Buitenlandse

zaken

13 maart: Betoging van de onthaalmoeders georganiseerd door het

gemeenschappelijk vakbondsfront SETCa/LBC/NVK

Van 19 tot 20 maart: Raad van de Europese Unie onder Tsjechisch

voorzitterschap (Eurotop)

21 maart: Bomspotting 2009 – NATO Game Over

22 maart: Wash event van UNICEF

NATO Game Over

Het “Forum voor Vredesactie” heeft de actie “bomspotting 2009

georganiseerd, dit forum verzet zich tegen de politiek betreffende

kernwapens. Meerdere acties vonden plaats in de loop van 2009

maar de betoging op grotere schaal en dus de voornaamste actie,

ging door op 21 maart 2009 en enkel op de site van de NATO.

De NATO is sinds 2009 in toestand van verhoogde waakzaamheid

naar aanleiding van de bedreigingen en zijn betrokkenheid in verschillende

conflicten (Afghanistan, Irak, Kosovo, ...). Alle indringing

op het domein van de NATO werd dus als ernstig beschouwd

en kon zware gevolgen hebben op diplomatiek vlak.

In het algemene kader van “bomspotting” hebben de betogers als

doelstelling de toegang tot de site te blokkeren voor niet-manifestanten

en er zelf trachten binnen te dringen. De actie heeft als

doel, binnendringen in de NATO-zone. Men tracht in kleine groepen

de omheining over te steken. Ook de nacht voor de actie deden

dergelijke pogingen zich voor.

Tijdens de nacht deed er zich niets voor maar zoals verwacht ondernam

men actie op de dag van de officiële actie. Honderdtallen

goed getrainde manifestanten stormden, in kleine groepen, af op

de omheiningen Noord – Zuid – Oost en West van de site. Deze

waren gewapend met bruikbaar en doeltreffend materiaal, zoals tapijt,

ladder van touw, snij- en kniptang voor ijzerdraad, enz. Maar

tevergeefs … gezien ons openbare ordeapparaat dat werd opgericht

voor dit soort acties en voor de eerste keer sinds jaren hebben

wij een plan van de alfanumerieke plaatsen op punt gesteld op basis

van luchtfoto’s. Dit plan stond ter beschikking van de secties en pelotons

dit liet de openbare ordemanschappen toe om veel sneller

te reageren, overal waar men verdachte handelingen signaleerde.

Balans van deze bewogen

dag, “geen enkele indringing”

op site en geen aanhoudingen

met strubbelingen

en geen schermutselingen,

op ongeveer

400 manifestanten … .

In het bezit zijnde van al deze kostbare inlichtingen heeft onze politiezone,

in samenwerking met de zone Brussel-Noord, de federale

politie, de veiligheidsdiensten van de NATO en van de Koningin

Elisabeth-wijk, een dispositief van controle en openbare orde in

plaats gesteld in de volledige perimeter van het NATO-terrein.

50


Geografisch gezien is deze afdeling

het verst van het stadscentrum verwijderd

maar de 10de afdeling is de

grootste in termen van grondgebied. Ze

grenst aan de gemeenten Schaarbeek,

Evere, Machelen, Vilvoorde en Diegem

en is gelegen in de vroegere landelijke

gemeente Haren, de wijken dragen bijgevolg

de naam "Haren 1" en

"Haren 2".

Scanning van de afdeling

De bevolking, die vrij multicultureel

is geworden, is

samengesteld uit ongeveer 4000

inwoners, waaronder 30% senioren.

De vroegere landelijke zone

begint te vervagen en maakt

plaats voor meer vastgoed. Men

vindt er geen enkel grootwarenhuis

en weinig cafés en

restaurants. Niettemin vindt men

er, enerzijds enkele belangrijke

instellingen zoals de NAVO,

Eurocntrol(Controle van het Belgische

luchtruim), SABCA (Belgische vliegtuigbouw

n.v. ) en het BIVV (Belgisch

Instituut voor Verkeersveiligheid) en

anderzijds enkele bedrijven zoals Banksys

(sociale zetel) en het takelbedrijf

Da.Car n.v. en ook nog het vormingsstation

van de NMBS. In totaal zijn er maar

liefst zo’n 400 tot 500 vennootschappen

in deze afdeling!

Activiteiten

Ondanks de grote oppervlakte van de

afdeling en het feit dat er dagelijks duizenden

pendelaars komen, blijft het

DCT2/D10

criminaliteitscijfer vrij laag in vergelijking

met dat van de omliggende

afdelingen.

Uit de statistieken blijkt dat er sinds

2007 een daling is van de criminaliteit.

De voornaamste problemen waar de

afdeling mee kampte in 2009 zijn nog

steeds: diefstal in wagen en diefstal in

woning.

Naast manifestaties en staatsbezoeken

beantwoordt de afdeling vaak aan de

verzoeken van de NAVO wanneer er

een rechtstreekse bedreiging is of wanneer

de site moet bewaakt worden

tijdens toppen van Ssaatshoofden, vergaderingen

van de ministers van

defensie, buitenlandse zaken, e.a.

Opmerkelijke feiten 2009

Net als de voorgaande jaren heeft de

tiende afdeling zich niet verveeld in

2009, er waren enkele opmerkelijke

voorvallen. We herinneren

ons vooral de volgende opmerkelijke

feiten op het

grondgebied van DCT2/D10:

• twee belangrijke diefstalgolven

met auto-inbraak (feiten

opgehelderd op D10)

• brand (onvrijwillige) in de

firma Derichebourg (Vilvoordeselaan)

• brand (reden nog te bepalen)

in een verlaten depot van cosmetische

producten (Verdunstraat)

• multidisciplinaire rampenoefening

in het

opleidingscentrum met deelname

van andere zones, federale politie,

parket, hulpdiensten en civiele bescherming

• grote betoging met internationaal

karakter tegen nucleaire wapenproductie,

gericht tegen de NATO en met

poging tot indringing op de NATO-site

(meer dan 400 arrestaties)

8%

9%

2%

gauwdiefstal

autodiefstal

diefstal in wagen

diefstal in gebouw

diefstal met geweld

vandalisme

slagen en verwondingen

14%

STAT analyse

9%

39%

19%

g

51


April

2 april: Bezoek van Mevrouw Hillary Clinton, staatssecretaris van de

Verenigde Staten van Amerika

Van 9 tot 21 april: 27th Brussels Internationale Festival of Fantastic

Film (BIFF)

11 april: Zombie Day Brussels 2009

25 april: Eerste dag van de netheid te Brussel

27 april: Vertrek van de European Bike Tour

28 april: Betoging van de studenten in het kader van de campagne

ResPact

Bezoek van Mevrouw

Hillary Clinton

Ondanks het feit dat deze ontmoetingen een toename aan werk

veroorzaken, plaatsen ze Brussel op de voorgrond en eren ze zodoende

de stad Brussel.

Brussel, als zetel van tal van internationale instellingen, vormt een

dagelijks schouwspel van diplomatiek. Deze discrete of bemiddelende

ontmoetingen vereisen aangepaste veiligheidsmaatregelen.

Zoals de installatie van een veiligheidsperimeter in de buurt van

bepaalde hotels, er worden ook enkele wijken worden geïsoleerd

en men richt controlepunten op die als doorgang functioneren.

Deze prestigieuze bezoeken vormen de gelegenheid voor protocollaire

contacten en informele vergaderingen die georganiseerd

worden buiten de officiële vergaderingen. Dit vereist vele ordediensten

en heeft dus een weerslag op het aantal gepresteerde uren

en meerbepaald op de overuren die gepresteerd worden door het

personeel van de zone.

In 2009 organiseerde de NATO 3 toppen te Evere, in de hoofdzetel

van de organisatie. Mevrouw Hillary Clinton, staatssecretaris van

de Verenigde Staten van Amerika, verbleef dus 3 keer op het grondgebied

van de politiezone.

52


Een begroting opstellen is altijd

een delicate zaak, het is de cijfermatige

uitdrukking van een

beleidskeuze, het resultaat van een

compromis tussen de behoeften van

het korps en strategische beslissingen.

De dienst evolueert mee met de financiële

infrastructuur waarbinnen

deze functioneert. Ook het

beslissingproces, eigen aan de

politiezones, past zich aan naar

zijn omgeving. Het is natuurlijk

nog steeds de taak van de dienst

om de uitgavenprojecten van het

politiekorps ter bestemming van

de bevoegde overheden (politiecollege

en –raad en

voogdijoverheden), in financiële

en administratieve termen uit te

drukken. Daarnaast is de dienst

betrokken bij het beheer van het

politiekorps door de financiële

verwoording van de noden tot

aan de vereffening van de hierop betrekking

hebbende factuur. De zone heeft

een volledige rechtspersoonlijkheid

maar de beslissingen worden genomen

door het politiecollege en de politieraad,

onder de verantwoordelijkheid

van de bijzondere rekenplichtige en

onder toezicht van de voogdijoverheden.

Als uitvoerder van het budget,

heeft de dienst de aangepaste positie om

de eerste begrotingsvoorstellen te doen

voor het volgende boekjaar op het vlak

van functionering (+/- 15% van het

Directie financiën

en aankopen

FIN

totale budget van de politiezone). In

samenspraak met interne diensten

wordt een evenwichtig investeringsplan

opgesteld.

De procedure voor het opstellen van

de begroting is onveranderlijk. De eerste

voorstellen worden voorgelegd aan

de bijzondere rekenplichtige die in permanent

overleg met de Algemene

directie de evenwichtigheid ervan

nagaat en ze met de genomen beleidskeuzes

confronteert. Eenmaal

gecontroleerd, worden ze aan politiecollege

en –raad, alsook voogdijoverheden

voorgesteld.

De dienst FIN heeft een bevoorrechte

band met de Bijzondere Rekenplichtige

en het departement Financiën van de

stad Brussel, waarmee de politiezone

een bijstandsovereenkomst heeft afgesloten.

Er bestaat eveneens een

natuurlijke band met BUD

(budget), die zich voornamelijk

met het beheer van de subsidies

bezighoudt. FIN is belast met de

uitvoering van de jaarlijkse

begroting van de zone voor wat

betreft de werkingskosten

(gewone begroting) en de investeringskosten

(buitengewone

begroting) binnen de grenzen

van de kredieten ingeschreven in

de begroting en goedgekeurd

door de bevoegde overheden

(politiecollege en –raad en

voogdijoverheden). FIN beheert

de kas kleine uitgaven van de zone

(dagelijkse lopende uitgaven gelimiteerd

tot een gespreid jaarlijks bedrag,

goedgekeurd door het politiecollege en

per uitgave tot 200 €). De FIN-beheerder

van de kas kleine uitgaven handelt

hier op afvaardiging van de korpschef.

8%

10%

2%

gauwdiefstal

15%

autodiefstal

diefstal in wagen

STAT analyse

9%

diefstal in gebouw

diefstal met geweld

vandalisme

37%

slagen en verwondingen

19%

g

53


Mei

14 mei: Bezetting van gebouw in de Miniemenstraat door

asielzoekers

15 mei: Betoging van de Europese vakbonden

17 mei: Concert Belgavox

19 mei: Betoging georganiseerd door ABVV/Transport

25 mei: Betoging van de melkveehouders – Milk Board

26 mei: Het Feest van de buren in het kader van de dag van de buren

31 mei: 30ste editie van de 20km van Brussel

Bezetting van het gebouw

in de

Miniemenstraat door

mensen zonder papieren

Het asielrecht is momenteel een controversieel onderwerp. Het

begrip “asiel” is afgeleid van het Latijnse woord “asylum” en staat

voor onschendbare plaats of asielopvang. Asiel liet toe aan de christelijke

kerk om iedere vluchteling, goed of slecht, schuldig of onschuldig,

te ontvangen en op te vangen, zonder beperking in de

tijd. Vanwege het heilige en onschendbare karakter van deze gebedsplaats

konden de autoriteiten, volgens de tradities die vroeger

in gebruik waren, niet tussenkomen.

Het concept asielbeleid is, omwille van deze historische redenen,

ook vandaag nog sterk geworteld in het menselijke geweten. We

moeten vandaag de dag het concept “asiel” in zijn meer politieke

en internationale betekenis begrijpen. Denk maar aan de bescherming

geboden door een gastland aan een vreemdeling, omdat men

dit voordeel niet geniet bij de autoriteiten in het land van herkomst,

tenzij op straffe van vervolging. Een ander, bij wet geregeld, concept

dat samen gaat met het concept “asiel” is de toegang tot en het

verblijf in het Belgische grondgebied van vreemdelingen. Sommige

mensen wensen in ons land te blijven om politieke en/of economische

redenen, hiervoor hebben we begrip want de situatie is

vaak gemakkelijk te begrijpen.

Vanwege hun illegale situatie, worden ze ook wel mensen zonder

papieren genoemd, maar deze term is bejegenend en weinig neutraal.

Meestal is het merendeel in het bezit van een verstreken verblijfsvergunning,

men verblijft dus clandestien in het land, deze

criminaliserende term wordt vaak geassocieerd met illegaliteit.

Deze woorden vatten het dilemma samen waarmee onze samenleving

geconfronteerd wordt. De politiebeambten, net als alle burgers,

zijn niet ongevoelig voor deze problematiek.

Hulp aan de allerarmsten in een hopeloze situatie en recht op menselijke

waardigheid zijn voortdurend in onze gedachten en zitten

in onze menselijke natuur. Maar dit belet ons niet dat we moeten

tussenkomen om de wet te handhaven en om over te gaan tot uitzettingen.

Deze gebeurtenissen worden altijd sterk gemediatiseerd

en vergezeld van opeenvolgende acties van verenigingen. Deze proberen

om een groepsregularisatie te verkrijgen door een scène op

te voeren en zo sympathie bij de bevolking op te wekken en de publieke

opinie te beïnvloeden.

Op donderdag14 mei 2010 werden om 7u00, twee gebouwen, in

renovatie, die toebehoren aan de vzw Foyer Brussel, gelegen in de

Miniemenstraat gekraakt en bezet door 500 mensen zonder papieren,

die de regularisatie van hun situatie in België eisten.

De UDEP of vereniging "Unie verdediging van mensen zonder papieren"

probeerde tevergeefs om te onderhandelen. Men stelde

voor om intrek te nemen in de Miniemenkerk, die slechts op een

paar tientallen meters van de bezettingsplaats ligt.

Op verzoek van de politieke overheid, moesten we ’s morgens op

zaterdag 16 mei binnenstormen met de nodige tact en diplomatie.

Begripvol en toch vastberaden ging men over tot de uitzetting, deze

vond plaats zonder geweld.

54


Diefstal in woning is de meest voorkomende

criminaliteitsvorm – in aantal

vastgestelde feiten - na de diefstal in auto.

De zone stelt gemiddeld 13 feiten per dag

vast. Sinds 2005, zijn de cijfers permanent

gestegen en dit terwijl er in 2003 en 2004

een daling merkbaar was. Er moet

wel opgemerkt worden dat het

ophelderingspercentage van dit

fenomeen vrij laag ligt (+/- 3%).

Geconfronteerd met deze verhoging

van diefstal in woning, heeft de

Zonale Veiligheidsraad dit fenomeen

weerhouden als één van de

acht prioriteiten in het Zonaal Veiligheidsplan

2009-2012: het doel is

het verminderen van het aantal

inbraken in gebouwen en in het bijzonder

in privéwoningen.

De krachtlijnen van het actieplan

“inbraken” zijn:

1. Verhogen van de kennis van

het fenomeen:

De dienst statistiek (DGB/STA) volgt de

7 stedelijke criminaliteitsfeiten, waaronder

diefstal in woning, aandachtig op. De analyse

van deze 7 feiten is gebaseerd op het

aantal, de plaats en het tijdstip (datum - dag

- uur) van de feiten, de evolutie in de tijd en

de ophelderingsgraad.

Een gedetailleerde analyse werd uitgevoerd

in 2009 op DCT1/D02, een divisie

die fel geteisterd wordt door inbraken. De

analyse toont aan dat 50% van de inbraken

Zonaal veiligheidsplan:

de strijd tegen

diefstal in woning

in privéwoningen plaatsvinden; iets minder

dan 48% in horeca-etablissementen en

winkels en slechts 2% van de feiten zijn

diefstallen op bouwterreinen/werven.

De inbraken in privé/particuliere woningen

worden in het algemeen gepleegd:

- overdag aangezien de bewoners dan

afwezig zijn;

- tijdens langere periodes van afwezigheid.

Diefstallen in horeca-etablissementen en

winkels worden in het algemeen gepleegd:

- ‘s nachts;

- in heel commerciële wijken;

Daarnaast zijn de gestolen voorwerpen

vaak van geringe waarde.

2. Preventie:

Het doel is om het aantal technopreventieve

bezoeken te verhogen en

zodoende de inbraakslachtoffers te

sensibiliseren met preventieve

maatregelen. Daartoe werd een

netwerk van adviseurs “Technopreventie”

(ATP) opgericht in de

wijken en de districten.

3. Verbeteren kwaliteit van

interventie en vaststellingen

(repressie)

De doelstelling voor 2009 was

het optimaliseren van de beschikbare

instrumenten binnen de zone

ter bestrijding van het fenomeen

diefstal in woning.

Deze doelstelling viseert:

- het verhogen van de kwaliteit van de

PV’s en het onderzoek ter plaatse;

- het verhogen van het aantal interventies

van het lokale labo.

STAT analyse

9%

14%

8%

12%

3%

36%

gauwdiefstal

autodiefstal

diefstal in wagen

diefstal in gebouw

diefstal met geweld

vandalisme

slagen en verwondingen

18%

g

55


Juni

2 juni: Opening van het Rene Magritte Museum

Van 4 tot 7 juni: Euroferia Andaluza 2009

7 juni: Feest van de omgeving 2009

Van 18 tot 19 juni: Raad van de Europese Unie onder voorzitterschap

van Tsjechië

20 juni: 25ste feest van de muziek

27 juni: 8th World Naked Bike Ride

World Naked Bike

Ride Brussels

Op 24 juni 2009 omstreeks 14 uur zet zich op het Muntplein een

eigenaardige stoet in beweging.... . Enkele tientallen fietsers, waaronder

enkele volledig naakt, zijn ingegaan op de oproep van de

Brusselse Cyclonudista en maken zich klaar om een fietsstoet te

verwezenlijken in het hartje van Brussel, in hun meest luchtige outfit.

De genomen route is vooraf bepaald en het zijn de patrouilles

operationeel op het grondgebied van de zone die algemeen toezicht

houden op de voortgang van actie. Ook een aantal medewerkers

van lokale recherche zien er discreet op toe dat er geen enkele

onruststoker komt opdagen om de feestelijke gebeurtenis te bederven.

Om 17u15 komen de fietsers aan op hun eindbestemming in het

Jubelpark, waar de pers hen massaal opwacht om de gebeurtenis

vast te leggen.

Op deze originele manier hopen de demonstranten de aandacht

van de bevolking en de politici te vestigen op het feit dat de openbare

ruimte wordt gemonopoliseerd door de auto's, die volgens

hen de "de wet voorschrijven". Auto’s zijn namelijk agressief, “gevaarlijk”

snel, onveilig en vervuilend. Ook wil men benadrukken

dat het tijd is om eens na te denken over een alternatief model van

stedelijke ontwikkeling, dat niet uitsluitend gericht is op de brandstofverbruikende

auto’s.

Deze actie wordt getolereerd maar niet toegestaan door de Brusselse

en Elsense autoriteiten. En omdat op geen enkel moment

sprake was van aantasting van de “goede zeden” vond men het niet

vereist om zware veiligheidsmaatregelen te treffen.

56


Oorsprong

Het team van “Bikers” werd opgericht in

2005 binnen de Directie verkeer omwille

van de volgende redenen:

• dichter bij de burger zijn.

• uit economisch oogpunt (in verhouding

met de politieman/vrouw te voet, moeten er

minder collega’s per fiets ingezet worden om

een betoging te omkaderen). en

• optimaliseren van de efficiëntie

(een politieman/vrouw per fiets kan

zich op plaatsen begeven waar een

patrouille per wagen niet geraakt).

• omdat het een alternatieve mobiliteitsvorm

(niet vervuilende) betreft

waarvan de autoriteit het voorbeeld

moet tonen.

Iedere biker is voorzien van een

citymountainbike en de daarbij

horende specifieke uitrusting.

Samenstelling en missie

Deze dienst bestaat uit 6 politiemannen

of –vrouwen en heeft een

uitgebreid takenpakket:

• voorkomen en beperken van

gedragingen die een aanslag op de

zwakke weggebruiker vormen (zoals

voetgangers en fietsers)

• prioriteit geven aan de passage van openbaar

vervoer in de dagelijkse verkeerstroom

• begeleiden van stoeten, betogingen en

andere soorten ordediensten

• toezicht op openbare plaatsen, waaronder

de voetgangerszones die niet bezocht worden

door de patrouilles per wagen

• voorstellen tot verbetering (infrastructuur)

formuleren als daartoe behoefte

bestaat (noodzaak) of i.g.v. vastgestelde

schade

• het verkeer verzekeren op en in de omgeving

van het kruispunt “Troon”

Al deze taken worden gerealiseerd vanuit

de voornaamste zorg/doelstelling van de

Bikerbrigade, namelijk een politiedienst te

zijn die dicht bij de bevolking staat en zichtbaar

is voor iedereen.

Resultaten

Bikersbrigade

TRA/O

15.777 onmiddellijke inningen (O.I.) en

processen-verbaal (P.V.) in 2009, waaronder:

o 1.522 O.I.’s en P.V.’s betreffende de

bescherming van zwakke weggebruikers

(fietspassage, voetgangerszone en voetpad)

o 7.287 O.I.’s en P.V.’s betreffende passage

openbaar vervoer (gebruik tot verboden of

voorbehouden rijrichting/strook)

o 3.795 O.I.’s en P.V.’s betreffende controle

van voertuigen (dragen van de gordel en geldigheid

verifiëren van de technische

keuring)

o 1.259 O.I.’s en P.V.’s betreffende laadzones

o 1.667 O.I.’s en P.V.’s betreffende aandachtspunten

aangaande respect voor de

verkeersveiligheid

o 44 P.V.’s gerechtelijk niet-verkeer

145 ordediensten gedurende dewelke zo’n

5.000 uren gepresteerd werden

opleiding van 6 stagiaires

volgen van diverse opleidingen

(waaronder geweldbeheersing)

Toekomst

In Brussel, zoals in vele andere

Europese steden, heeft het onveiligheidsgevoel

vaak meer te maken

met betrekking op de verkeersveiligheid

en het niet-respecteren van de

“kleine” regels dan met criminaliteit

en bandieten.

Verkeer en mobiliteit zijn onderwerpen

die de burger meer en meer

raken en men verlangt naar een

accurate en duurzame levenskwaliteit

in de stad (leefbaar Brussel). Dit

is een complex debat maar gelukkig

constateren stellen we een vast evolutie

naar een stad waarvan we de

(bijna totale) openbare ruimte niet langer

meer wensen voor te behouden aan de

gemotoriseerde weggebruikers. De uitbreiding

van de voetgangerszone is daarvan het

bewijs.

De politie kan deze sociologische evolutie

niet ontkennen en net daarom werd een project

van een echte fietsbrigade ontwikkeld.

Maar het project is momenteel nog lopende.

Dit is gebaseerd op de professionalisering

van het beroep en op de verantwoordelijkheid

voor het verzorgen van een constante

aanwezigheid en toezicht op en rond de

voetgangerszones.

8%

12%

13%

3%

gauwdiefstal

autodiefstal

diefstal in wagen

diefstal in gebouw

diefstal met geweld

vandalisme

slagen en verwondingen

STAT analyse

10%

33%

21%

g

57


Juli

10 juli: Uitdrijving van asielzoekers in de Ursulinenstraat

10 juli: De stad Apéros Urbains

11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

15 juli: Evacuatie van de kandidaat-vluchtelingen die het park ter

hoogte van de Hallepoort bezetten

21 juli: Nationale feestdag

22 juli: Betoging van de Waalse federatie van landbouwers

Betoging van de Waalse

federatie van de

landbouwers

Hartje zomer, wanneer het normaal gezien rustig is in de straten

van de hoofdstad, hielden de Henegouwse en Waals Brabantse

melkproducenten een “tractorbetoging”. Men wou aan de zetel van

de Europese Commissie gaan betogen voor een betere melkprijs

en een soepelere regulering van de quota. Nadat de melkboeren

een politiebarrière hadden doorbroken, grepen de ordediensten in

en versperden ze de toegang tot de neutrale zone ter hoogte van

het Berlaymontgebouw.

Ongeveer zo’n 400 landbouwers reden met hun tractor de kleine

ring op in de richting van het Jubelpark. De landbouwers verzamelden

’s middags in het Ter kamerenbos en rond 12u30 vertrokken

zij richting de grote verkeersassen van het stadscentrum naar

de Esplanade van het Jubelpark. De betogers circuleerden met de

tractor tussen het Ter Kamerenbos en het Jubelpark en zo werd die

woensdagnamiddag aanzienlijk het verkeer vertraagd op de kleine

ring. In de Europese wijk was er grotendeels een verbod op stilstaande

en geparkeerde auto’s. Deze maatregel veroorzaakte een

ernstige verstoring van het verkeer buiten de Vijfhoek.

Op verzoek van de Waalse Federatie van de Landbouw (FWA)

verzamelden de demonstranten net op de dag dat de Europese

Commissie haar voorstellen formuleerde om de sector te helpen

bij de melkcrisis. De eis die de melkboeren stelden aan het uitvoerend

orgaan van de Europese Unie was het verlagen van de melkproductiequota’s

binnen de Europese Unie. Wat nadien door de

ministers werd geweigerd. Het doel van dit sociale verzet was de

Europese commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling,

Mariann Fischer Boel, eraan te herinneren dat zonder een doeltreffend

beheersmechanisme van de markt, het GLB (Gemeenschappelijk

Landbouw Beleid) niet meer zijn hoofddoelstellingen

nakomt en de landbouwers niet meer in staat zijn om een fatsoenlijk

inkomen te verdienen met hun beroep. De demonstranten staken

een grote strooien pop in brand als symbool van de “dood”.

Want volgens de melkveehouders wordt sector met de dood bedreigd

door de sterke prijsdaling van de melk. Uit steun werd parallel

met de actie van de melkveehouders van Henegouwen door

de Naamse en Luikse landbouwers een ketting van tractors gevormd

op autosnelweg E411. Zij blokkeerden volledig de snelweg,

tussen 11u00 en 15u00, ter hoogte van Courrière in de richting

van het klaverblad van Daussoulx (E411/E42). De landbouwers

die woensdag voor de zetel van de Europese Vergadering te Brussel

betoogden verlieten het Jubelpark, waar zij ook verzamelden, omstreeks

18h15.

58


Tengevolge pensioneringen liep het

personeelsbestand van de JUD/RG in

2007 terug, tot slechts 13 leden, waardoor

de dienst voor het jaar 2008

genoodzaakt was zijn taken te beperken.

Maar ook in 2009 kwamen er

geen verandering in het personeelsbestand,

de teller blijft op 13 staan.

De dienst is nog steeds onderverdeeld

in verschillende

cellen, elke cel heeft zich gespecialiseerd

in haar eigen materie,

variërend van syndicaten,

ministeries, binnenlands- en

buitenlands extremisme, binnenlandse

en buitenlandse

drukkingsgroepen en NGO's,

voetbalhooliganisme, sekten,

en moslimproblematiek.

De teamleden volgen van zeer

nabij alle ordediensten met

revendicatief karakter. Door hun ervaring

in deze materie en hun contacten

met de organisatoren op het terrein,

zijn zij goed geplaatst om een evaluatie

op te stellen aangaande het risico

op incidenten en het aantal in te schatten

deelnemers aan deze

manifestaties. Internet is een belangrijk

werkinstrument geworden in dit

proces.

Algemene Inlichtingen

JUD/RG

Uiteraard spelen zij ook een belangrijke

rol tijdens het verloop van deze

betogingen. De rol en de opdrachten

van deze dienst evolueerden de laatste

jaren ingevolge het opgestelde actieplan,

waarbij meer nadruk wordt

gelegd op het opvolgen, en de identificatie

van deelnemers aan betogingen

die deel uit maken van “op te volgen”

en “radicale groeperingen” zoals vastgesteld

in de lijst van de minister van

binnenlandse zaken.

De beschermingsopdrachten bij de

verplaatsingen van het Koninklijk hof

blijven beperkt, in afspraak met de

veiligheidsdienst van het Koninklijk

Paleis, tot deze waarbij een

reële dreiging tot verstoring

van de openbare orde, of grote

volkstoelopen mogelijk geacht

worden zoals dat het geval was

bij het Te Deum van 15

november 2007.

Uiteraard blijft de sectie

informatie zich ook inspannen

om tijdens de geplande officiële

bezoeken van buitenlandse

staatshoofden en de vier Europese

topbijeenkomsten van de

staats- en regeringsleiders de

bescherming, infogaring, screening en

sweepings te garanderen.

13%

9%

13%

3%

gauwdiefstal

autodiefstal

diefstal in wagen

STAT analyse

7%

diefstal in gebouw

diefstal met geweld

vandalisme

33%

slagen en verwondingen

22%

g

59


Augustus

12 augustus: Uitdrijving van asielzoekers Lemonnier

Van 14 tot 16 augustus: Feest van de gastvrijheid

Van 14 tot 23 augustus: Brussels summer festival 2009

Van 28 tot 30 augustus: Fiesta Africa

Van 28 tot 30 augustus: Fiesta Latina

30 augustus: Feest van de familie

District 3 in de

ban van kleur

Het multiculturalisme binnen de gemeenten van het Brusselse Gewest

is een feit, het 3de District van de Politiezone Brussel Hoofdstad

Elsene is daarvan een schitterend voorbeeld in termen van

verscheidene activiteiten en festiviteiten.

Zodoende ook tijdens het weekend van midden augustus 2009

onthaalde het Fernand Cocqplein voor de eerste keer het “Fête de

la convivialité”, een evenement dat zich, gezien het succes, zeker

nog zal herhalen. Het kleine zusje van Fiesta Latina heeft als bedoeling

de Zuid Amerikaanse cultuur en gastronomie te laten ontdekken

door het grote publiek. En dit alles in een hartelijke

ambiance zonder enige gewelduitbarsting. Men kan het ganse

weekend de geuren, de smaken en de ritmes van Latijns Amerika

ondergaan. Alles gaat door op een plein dat voor de gelegenheid

getransformeerd wordt in een markt onder de zuiderse zon.

Deze festiviteit sluit zich eveneens aan bij de talrijke andere pluriculturele

activiteiten die Elsene kent, waaronder “Blyckaerts in

kleur”, georganiseerd door het Latijns Amerikaanse Huis. Het bewijs

dat er een latijns-amerikaanse gemeenschap met vele tradities

ontstond op het 3de district.

We hebben het nog niet over het beroemde “Matonge in kleur”

gehad, dat ondertussen al een negende editie toe is en zo’n 25 tot

30.000 bezoekers aantrekt gedurende 2 dagen. Dit gaat door op

het gebied van de Waversesteenweg en Elsenesesteenweg, van de

Naamse Poort tot aan het Fernand Cocqplein.

Er moet toch vermeld worden dat de jaarlijkse activiteiten georganiseerd

worden op initiatief van de sterke aanwezigheid van de Portugese

gemeenschap in Elsene. De “fiëstas” zullen terug kunnen

doorgaan op het volledige vernieuwde Flageyplein, dat reeds talrijke

jaren een steeds groter worden publiek betoverd. Om er de

geuren en parfums in te ademen en de smaken van een sterk geapprecieerde

gastronomie te proeven.

Deze verschillende activiteiten waarvoor het personeel zich inzet,

zowel voor de organisatie van het gebeuren en het toezicht op het

evenement, geven aan het 3de district een kleurrijk en bruisend

karakter.

60


Op initiatief van de burgemeester van

Brussel en in navolging van wat al

enkele jaren in de Franse hoofdstad

gebeurde, werd in 2002 beslist ook hier

een wekelijkse tocht op rolschaatsen

doorheen de stad te organiseren. Voor

de omkadering van dit gebeuren werden

aanvankelijk 12 politiemensen –nu zijn

er dat 20 geworden- van de zone

Brussel Hoofdstad Elsene uitgerust

en opgeleid tot volwaardige

“rollercops”.

Een ploeg van supergemotiveerde

flikken staat in de zomer

aldus elke vrijdagavond klaar om

op een originele en sympathieke

manier aan nabijheidspolitie te

doen. En gelukkig maar… want

de roller parades overtroffen alle

verwachtingen. Behoudens afgelasting

wegens regenweer

kunnen we telkens op enkele

honderden, soms zelf enkele duizenden

deelnemers rekenen. Het bonte

gezelschap trekt door alle uitgaansbuurten

van het Brussels gewest (14

gemeenten nemen reeds deel aan het

initiatief). Ambiance verzekerd! Massa’s

publiek, overal applaus en aanmoedigingen…

ook voor de rollercops!

Behoudens deelname aan roller parade

organiseert de sympathieke ploeg ook

patrouilles in het afgesloten gedeelte

van het Ter Kamerenbos. Zondagnamiddag

verzamelen daar

rolschaatsfanaten om er samen met

Rollers

fietsers en wandelaars te genieten van

een op de auto “heroverde” groene

zone. Ook hier worden de rollercops

zeer enthousiast onthaald. Het contact

met het publiek is zeer gemakkelijk. De

mensen komen spontaan een gesprek

aanknopen met de agenten.

Onze grootste troef is ongetwijfeld de

“zichtbaarheid” naar de bevolking toe,

gekoppeld aan een positief imago. Een

flik op rolschaatsen: in ieder geval een

verfrissend beeld van de politie!

Andere evenementen zoals “autoloze

zondag” of “balloon day” staan eveneens

op onze planning.

Ben je geïnteresseerd? Afspraak iedere

vrijdag van juni tot september om

20h00 op het Poelaertplein. Of surf eens

naar http://www.belgiumrollers.com.

16%

8%

10%

2%

gauwdiefstal

autodiefstal

diefstal in wagen

diefstal in gebouw

diefstal met geweld

vandalisme

slagen en verwondingen

STAT analyse

6%

34%

24%

g

61


September

7 september: Betoging van de Belgische landbouwers

Van 8 tot 10 september: Bezoek van Hare Koninklijke Hoogheid,

Prinses Victoria, de troonopvolgerster van Zweden

19 september: Concert van Mylène Farmer

Van 19 tot 20 september: 9ste editie van het feest van de folklore

“Feerie”

Van 22 tot 27 september: Fashion week Brussels 2009

27 september: Festival urbaines expression

Concert Mylène Farmer

Het Koning Boudewijnstadion onthaalt niet uitsluitend sportieve

gebeurtenissen, er worden ook grote culturele evenementen georganiseerd.

Alsmaar minder maken artiesten gebruik van traditionele

concertzalen omdat deze te beperkt zijn in grootte. Ze kiezen

er dus steeds vaker voor om megaconcerten te geven (voor maximaal

40.000 mensen).

Verschillende perimeters werden opgericht om veilig de toeschouwers

te ontvangen. De openbare vervoersmogelijkheden in en rond

het stadion en het toezicht op de parkeerplaats vereisten een grotere

personeelsinzet en luchtsteun van de federale politie. De metrostations,

de ingang tot de ring en de parkinguitgangen vormden

de plaatsen waar de voetpatrouilles verantwoordelijk waren voor

de handhaving van de orde tijdens de duur van het concert en na

afloop van dit concert.

In september 2010, zal het Koning Boudewijnstadion terug het

decor vormen voor de concerten van de Franstalige zanger Yannick

Noah en de Ierse groep U2 met “The U2 360° Tour”.

Na Céline Dion, U2 en Johnny Hallyday, waren de fans van Mylène

Farmer aan de beurt. Deze verzamelden in het stadion dat voor de

gelegenheid omgetoverd was in een concertzaal. Tussen 11 september,

begindatum van de opbouw van de scène, en 23 september,

het einde van de montage, leefde de Heizel op het ritme van

de muziek ... .

62


Samenstelling

In de loop van 2009 beschikte de hondenbrigade

over 45 operationele

patrouilles. Vier nieuwe kandidaten werden

in het voorjaar opgeleid en acht

brevethouders volgden een regularisatieopleiding

met hun nieuwe diensthond.

Begin oktober zijn drie hondengeleiders

gestart met de specialisatie actieve

drugshond zodat de zone tijdelijk

terug zou kunnen beschikken over

6 drugshonden. Ook werd beslist

om de hondenteams van de kennel

Elsene (Volta) intensiever te laten

samenwerken met het personeel

van de verschillende wijken en

diensten van dat district.

Opdrachten

Zoals elk jaar worden de meeste

hondenteams ingezet voor tal van

preventieve voetpatrouilles. De

herhaalde aanwezigheid en aanspreekbaarheid

van deze teams in

bepaalde wijken verhoogt het veiligheidsgevoel

bij de bevolking en bij de collega's.

Goed getrainde politiehonden leveren een

duidelijk afschrikkend effect, hetgeen

zichtbaar is in de criminaliteitscijfers.

Wederom slaagden de hondengeleiders er

dit jaar in om verschillende daders van

misdrijven op heterdaad te vatten.

Naast deze dagelijkse voetpatrouilles

werden de hondenteams actief ingezet

Hondenbrigade

INT/W

voor tal van acties, bewakingen, de intensieve

beveiliging van bepaalde sites en

voor openbare ordehandhaving.

• acties door de afdelingen, lokale

recherche en openbare ordehandhaving,

enz.

• actie FIPA (Full Integrated Police Actions),

actie drugs in verkeer, enz.

• bewakingen Eurotop, bewakingen

ambassades, enz.

• ordehandhaving, voetbal, bomspotting,

enz.

• specifieke bewakingen wijk Matonge,

wijk Versailles, wijk Marie-Christine, enz.

• evenementen: bvb: Kermis van Brussel,

Couleur Café en evenementen

(salons) op het Heizelplateau, enz.

• deelname aan bezoeken, demonstraties,

zoals de korpsfeesten, bezoeken aan

de kennel, enz.

• peterschap van scholen met eindfeest

in Park van Brussel, enz.

In mindere mate komen hondenteams

ook tussen voor de

vaststelling van verkeersinbreuken.

Tijdens het voorbije jaar

werden 906 PV’s opgesteld.

Inzet actieve drugshonden

In de loop van het voorbije jaar

namen de drughondenteams deel

aan ongeveer 143 acties en operaties

waarbij verscheidene

doorzoekingen van gebouwen en

voertuigen werden verricht (een

verhoging van ongeveer 25%).

Van alle zoekacties die verricht werden

naar verboden middelen slaagden de honden

in iets meer dan de helft van de

gevallen ( 53%) om positieve aanduidingen

te geven. Diverse hoeveelheden

verboden producten en met geur

besmette plaatsen en apparaten werden

aangeduid, in beslag genomen en verzegeld.

18%

8%

12%

3%

gauwdiefstal

autodiefstal

diefstal in wagen

STAT analyse

9%

28%

diefstal in gebouw

diefstal met geweld

vandalisme

slagen en verwondingen

22%

g

63


Oktober

3 oktober: Nuit Blanche 2009

5 oktober: Betoging van de melkveehouders – Milk Board

10 oktober: Kwalificatiewedstrijd “België – Turkije” voor de wereldbeker

2010

Van 19 tot 21 oktober: Uitdrijving van de asielzoekers in de Miniemenstraat

27 oktober: Uitdrijving van de asielzoekers in de Beliardstraat

Van 29 tot 30 oktober: Raad van de Europese Unie onder voorzitterschap

van Zweden (Eurotop)

Betoging van de

melkproducenten

Milk Board

De zomer van 2009 werd gekenmerkt door tal van acties die werden

ondernomen, in België maar ook in de rest van Europa, door

de melkproducenten. Deze worden namelijk geconfronteerd met

een consumptieprijs die veel lager ligt dan de productiekosten, gevolg:

protestbetogingen vonden plaats, vragen tot opheldering werden

gericht aan de regionale, federale en Europese autoriteiten,

zeer grote hoeveelheden melk werden uitgestort en weggegoten.

Dit veroorzaakte heel wat emotie en verontwaardiging bij de publieke

opinie. Want melk roept iets sacraals op, het doet ons denken

aan koesterende relatie tussen een moeder en haar kind. Net

daarom staat de verspilling van miljoenen liters melk nog in ons

geheugen gegrift.

Op maandag 5 oktober 2010 (namiddag) bezetten 2000 zuivelproducenten

Brussel, door de straten te in te palmen met koeien,

tractoren en landbouwmachines (mest- en strobaalmachines). De

verzamelplaats was het Schuman-rondpunt in Brussel, aan de voet

van het gebouw van de Raad van de Europese Unie, waar de EUministers

van landbouw vergaderden. Honderden eieren werden

gegooid naar de EU-raad, maar de demonstranten richtten ook hun

pijlen op de politie. Sommige politieagenten werden bespat met

melk, die rechtstreeks uit de uier van de koe kwam. Anderen kregen

“de volle laag”, zij werden belaagd met mest (versnipperd met

hooi).

Deze grappen, die een “relatief ” onschuldig karakter behielden,

beïnvloedden noch de koelbloedigheid, noch de vastberadenheid

van onze interventiepelotons, noch die van de zone Antwerpen en

Gent. Men wist te weerstaan aan de ongemakken (insectenbeten,

vuile of doordrenkte uniformen) en de provocaties. Ook dat maakt

deel uit van professionaliteit en bewijst dat deze eenheden beroepspelotons

zijn.

Onze collega Patrick Gistelinck zorgde gelukkig voor wat afleiding

door heel ontspannen met een glaasje melk door de straten te

lopen en er rustig van te genieten.

Er vonden geen arrestaties plaats.

64


Nuit Blanche is een evenement dat

oorspronkelijk werd opgericht in Parijs

(in 2002) en werd overgenomen door

verschillende Europese steden. Nuit

Blanche nodigt nieuwsgierige nachtuilen

uit om Brussel ’snachts te

ontdekken. Zowel een cultureel als een

populair concept, dat de publieke

ruimte in de stad wil laten herontdekken

en heroveren. Tijdens

deze nacht kan je ongewone

plekken ontdekken, genieten van

hedendaagse creaties en gezamenlijk

genieten van een warme

en feestelijke sfeer. Je valt van de

ene verbazing in de andere.

De 8ste editie van de Brusselse

Nuit Blanche 2009 werd zoals

gewoonlijk georganiseerd door

de stad Brussel en vond plaats tijdens

de nacht van zaterdag 3 op

zondag 4 oktober 2009. Deze

feestelijke en ludieke nacht ging voornamelijk

door op het grondgebied van de

Stad Brussel (District 1), maar ook op

het grondgebied van de gemeente Sint-

Joost-ten-Node.

Nuit Blanche

Op het programma stonden een veertigtal

binnen- en buitenactiviteiten, die

op verschillende plaatsen werden georganiseerd

en die in het teken stonden

van verschillende thema’s. Er werd

vooral rekening gehouden met de artistieke

kwaliteit, originaliteit, creativiteit

en innovativiteit van de projecten. Alles

stond in het teken van participatie en

interactie in de stad.

De activiteiten werden onderverdeeld

in 2 hoofdpolen:

Pool 1 – Park van Brussel:

Groot restaurant, Homorattus, 54kolaktiv

(DJ avond) en Exodus Night

(Reggae avond)

Pool 2Kunst & Marollen: Statik

Dancin (DJ avond – house

muziek), This is not a cloud, De straat

behoort aan u toe, Reuze Stratego en

Méchoui.

De feestelijke opening vond plaats van

19u tot 21u in de Villa Hermosastraat 5

en daar werd ook bekend gemaakt dat

de techno avond die voorzien

was op de Esplanade (Rijksadministratief

centrum)

geannuleerd was. Het centrale

infopunt (Koningsstraat 2-4) gaf

aan de bezoekers alle nodige uitleg

betreffende de verschillende

geprogrammeerde activiteiten.

Het aantal bezoekers werd lager

geschat dan de voorgaande edities

aangezien het om een veel

kleinere versie ging in 2009.

9%

13%

STAT analyse

15%

11%

3%

29%

gauwdiefstal

autodiefstal

diefstal in wagen

diefstal in gebouw

diefstal met geweld

vandalisme

slagen en verwondingen

20%

g

65


November

5 november: Wereldwandeling voor de vrede en tegen geweld

6 et 14 november: Promotiefestival van het populaire Latijns Amerikaans

lied

15 november: Betoging georganiseerd door de militairen

19 november: Europese informele en extraordinaire top van de

staatshoofden en regeringsleiders onder voorzitterschap van Zweden

Van 25 tot 27 november: Bezoek van de President van de Republiek

Equator, Deheer Rafael Correa Delgado

30 november: Bezoek van de President van de Republiek Servië,

Deheer Boris Tadic

Diefstal gewapenderhand

Aangezien diefstal met geweld één van de prioriteiten van het zonaal

veiligheidsplan 2009-2012 is, werd er een gerechtelijk actieplan

uitgewerkt. Dit actieplan omvat diverse maatregelen en

doelstellingen die betrekking hebben op preventie, toezicht, opsporing

en uitwisseling van informatie. Uiteraard speelt de sectie

diefstal een sleutelrol in de uitvoering van dit actieplan.

Wij lichten 2 actiepunten nader toe in dit artikel.

Een eerste actiepunt in het in plaats stellen van een “partnership”

tussen de sectie diefstal en de verschillende divisies binnen onze

zone. Deze samenwerking tussen de lokale recherche en de territoriale

diensten wil de uitwisseling van informatie beter benadrukken.

Enerzijds wordt er per afdeling een lid van de sectie aangeduid als

referentiepersoon. Deze aanpak heeft de volgende doelstelling, het

benadrukken van de informatie-uitwisseling tussen de sectie van

de lokale recherche en de verschillende afdelingen.

Wanneer er zich een diefstal gewapenderhand voordoet moet deze

referentiepersoon zich in contact stellen met de betrokken divisie.

Het lid van de sectie diefstal verzamelt in de betrokken afdeling

een maximum aan inlichtingen over de wijk of de diefstal gewapenderhand

die werd gepleegd. Deze aanpak heeft als doel de mogelijkheid

op een onderzoek te vergroten. De referentiepersoon

waakt dus over de symbiotische samenwerking met de betrokken

divisie.

Na afloop van deze piste of maximum één maand na het plaatsvinden

van de feiten, zal het lid van de sectie diefstal de betrokken divisie

informeren over het verdere verloop van het onderzoek. In

geval van aanhouding of ten laatste na afloop van het onderzoek

(sluiting van het dossier), zal de enquêteur van de sectie diefstal

de resultaten van het onderzoek communiceren aan de afdeling.

Een tweede belangrijk punt in het gerechtelijke actieplan betreffende

diefstal met geweld is het in plaats stellen van een zogenaamde

patrouille “DGH” of “diefstal gewapende hand”. Deze

patrouilles zijn dagelijks werkzaam sedert 1 september 2009 tussen

13u en 21u, dit natuurlijk in functie van de beschikbaarheid van

het personeel. De uurroosters zijn uiteraard kneedbaar naargelang

de criminaliteit die zich op dat moment voordoet. Deze hebben

tot doel een meer operationeel aspect aan de sectie diefstal te geven

en de politionele aanwezigheid op het terrein te vergroten. Men

wil op deze manier het fenomeen diefstal met geweld (type diefstallenplaag)

uitroeien. Om dit te verwezenlijken zullen de patrouilles

nauw samenwerken met de verschillende interne en

externe partners (namelijk het personeel van de afdelingen, de interventiediensten,

de financiële instellingen, de handelaars,…).

66


Na verloop van tijd bleek dat de

structuren die in plaats gesteld werden

binnen de politiezone niet volledig in

harmonie met de realiteit van een district

waren. Elk van de drie

geografische entiteiten die samen de

zone vormen heeft zijn eigen specificiteiten.

Voor het derde district

vormde het gebrek aan politieaanwezigheid

tijdens de nacht,

maar ook het niet goed

kennen van het grondgebied

en zijn bevolking

door de jongere collega’s

die hoofdzakelijk van

buiten de Brusselse regio

komen, een reëel probleem

in termen van

kwaliteit van dienstverlening

en proactiviteit.

Deze situatie koppelt

zich trouwens ook aan

een diepgaande verandering

van het stedelijke

landschap en het sociaal-culturele

Elsene. Het waarschijnlijk meest flagrante

voorbeeld is het Flageyplein en

de Flageywijk maar dit is slechts één

van de vele voorbeelden.

Deze vaststelling zette de directie

van het derde district aan tot het

bespoedigen van de oprichting van

Territoriale

interventiebrigade

District 3

BTI DCT 3

een territoriale interventiebrigade en

dit zonder beroep te doen op een

externe versterking. Deze aanpak laat

toe om ‘s nachts een aanzienlijk grotere

politieaanwezigheid te verkrijgen

die gericht is op de fenomenen en de

bijzonderheden van het grondgebied.

Bij wijze van experiment werden er

op 1 april 2009 zes brigades van zes

inspecteurs opgericht. De doorslaggevende

resultaten hebben zowel in

termen van criminaliteit als in termen

van politionele aanwezigheid en

beschikbaarheid geleid tot een progressieve

uitbreiding van het

personeel, om op 1 januari 2010 het

doel van 11 inspecteurs voor 6 BTIbrigades

te bereiken. Deze brigades

worden ondersteund

door 12 hondengeleiders

en de voltallige dienst

staat onder het gezag van

de wacht van het derde

district (G/DCT3).

Deze nieuwe aanpak in

de werking van de interventieploegen

maakt het

mogelijk om sneller een

antwoord te geven op de

aanvragen (responstijd),

maar ook een betere

beveiliging van stedelijke

gebieden te verzekeren en

goede kennis van de wijken, de bevolking

en hun specifieke problemen op

te bouwen.

7%

10%

16%

3%

gauwdiefstal

autodiefstal

STAT analyse

11%

34%

diefstal in wagen

diefstal in gebouw

diefstal met geweld

vandalisme

slagen en verwondingen

19%

g

67


December

3 december: Sinterklaasstoet van de studentenkring van de

universitaire faculteiten van Brussel en Louvain-la-Neuve.

Van 3 tot 4 december: Bezoek van Mevrouw Hillary Clinton,

staatssecretaris van de Verenigde Staten van Amerika.

Van 10 tot 11 december: Raad van de Europese Unie onder voorzitterschap

van Zweden (Eurotop)

17 december: Vakbondsbetoging van de Europese spoorwegarbeiders.

Van 17 tot 20 december: Iris Lotto Crosscup Brussels 2009

19 december: Rugbywedstrijd in het kader van de Europese

Beker “Stadion Frankrijk – Ulster Rugby”

Greenpeace voert actie op

de rode loper tijdens

EU-top

Activisten van milieuorganisatie Greenpeace zijn er op de Europese top,

SUED-EUR II, in geslaagd de veiligheidsdiensten te verschalken en hun

auto's op de rode loper voor de staats- en regeringsleiders te parkeren.

Met hun actie wilden ze de aandacht vestigen op de klimaattop in Kopenhagen.

Tijdens de ontvangst van de verschillende buitenlandse leiders

reden de activisten hun drie wagens voor. De dure huurauto van de

activisten kwam netjes voor de rode loper tot stilstand, onmiddellijk

stapten elf Greenpeace medewerkers uit met enkele vlaggen en banners

in de hand. Zij riepen de Europese leiders op om de klimaattop in Kopenhagen

te redden (met de slogan “EU Save Copenhagen”).

Greenpeace komt wel vaker in het nieuws met spectaculaire acties en op

zijn minst uitgedrukt opvallende acties. De actie van donderdag 10 december

2010 zal ongetwijfeld vragen oproepen over het verbeteren van

de efficiëntie van de veiligheidsdiensten tijdens de Europese toppen.

Hoewel de activisten nooit geprobeerd hebben om binnen te gaan in het

gebouw van de Europese vergaderingen. De geweldloze milieuorganisatie

is bekend om zijn mondigheid en zijn sensatiegerichte acties. Ook

hier was dit niet anders en was er dus even wat animo bij de aankomst

van de verschillende staatshoofden en regeringsleiders voor de EU-top.

Politieagenten in burger snelden meteen toe en namen het protestmateriaal

en andere gebruikte objecten in beslag. De activisten werden opgepakt.

Het objectief dat Greenpeace nastreeft is, dat de Europese Unie

ambitieuzer is, wat betreft de beperking van haar CO2-uitstoot. Nu wil

de Europese Unie tegen 2020 twintig procent minder uitstoten in

vergelijking met 1990, Greenpeace wil dat het dertig procent wordt.

Door die uitdaging openlijk aan te gaan, kan de EU de onderhandelaars

in Kopenhagen motiveren een akkoord sluiten.

68


Samen met Winterpret is Oudejaarsnacht

zonder twijfel hét evenement van de

maand december.

Ieder jaar troepen tienduizenden mensen,

waaronder heel veel toeristen, samen

in het stadscentrum om er Nieuwjaar te

vieren. De vele animatie, zoals het vuurwerk

op de Kunstberg, maar ook de

versierde Grote Markt en de horeca van

het stadscentrum trekken al

deze mensen aan. Zij wensen

een feestelijke overgang naar

een nieuw jaar mee te maken

in een uitgelaten en gemoedelijke

sfeer met mensen die men

niet noodzakelijk kent.

Uiteraard lokken dergelijke

evenementen eveneens heel

wat minder “sociale” mensen,

die onder invloed van alcohol,

zich geen geslaagd feest kunnen

voorstellen zonder

vechtpartijen, provocaties en

andere onlusten.

Bovendien maken rondtrekkende en

“lokale” bendes van deze toeloop aan

mensen gebruik om eenvoudige, maar ook

zware diefstallen te plegen, soms met

behulp van wapens. In overeenstemming

daarmee moet een belangrijk politioneel

dispositief worden inplaatsgesteld teneinde

de feestneuzen in alle veiligheid te

laten vieren, de orde te handhaven onder

de amokmakers en - zo veel mogelijk - de

actie van de dievenbendes te voorkomen,

en indien nodig deze daders uit te schakelen.

Hoe wordt

oudejaarsavond beleefd

door de politiebeambten?

Er worden ook versterkte patrouilles en

een reserve openbare ordehandhaving

voorzien voor de andere wijken van de

zone, namelijk Elsene, Laken en Nederover-Heembeek.

Waar de overgang

eveneens wordt gevierd met diverse feesten,

maar ook met vechtpartijen, oproer,

confrontaties met de politie en soms zelfs

met in brand gestoken wagens want de

“jongeren” trachten op hun eigen bescheiden

manier de Nieuwjaarsnachten van de

Franse “banlieus” na te bootsen.

De strategische positionering van de

eenheden van het dispositief, de in functie

van het aantal incidenten aanpasbare

tolerantiedrempel, de snelle reactie van de

eenheden en het afschrikkend effect van

het machtsvertoon laten ons toe de problemen

op alle fronten te beperken.

Door de jaren heen zijn alle cijfers

(gerechtelijke feiten, administratieve en

gerechtelijke aanhoudingen, incidenten,

...) gedaald en werd het veiligheidsgevoel

hersteld.

Dit resultaat zou echter niet

kunnen bereikt worden zonder

de inzet, de motivatie en

het professionalisme van de

politiemensen betrokken in

dit dispositief. Daarom proberen

wij zoveel mogelijk beroep

te doen op vrijwilligers uit de

verschillende diensten. Veel

politiemannen appreciëren

immers de bijzondere sfeer

die er heerst op deze nacht,

houden van het puike groepswerk

dat ieder jaar wordt neergezet en

waarderen de oprechte complimenten, de

welgemeende dankbetuigingen en de hartelijke

nieuwjaarswensen van de dankbare

feestvierders.

Dat blijkt trouwens ook uit een citaat

afkomstig uit een interview dat Nick aan

een journalist gaf in perfect polbrusiaans:

“Ik prefereer met mijn collega’s Nieuwjaar

te passeren, en Kerstmis met mijn familie”.

STAT analyse

11%

13%

7%

11%

2%

35%

gauwdiefstal

autodiefstal

diefstal in wagen

diefstal in gebouw

diefstal met geweld

vandalisme

slagen en verwondingen

21%

69

More magazines by this user
Similar magazines