rapport 2005 NL:rapport 2004 - Lokale Politie

lokalepolitie.be

rapport 2005 NL:rapport 2004 - Lokale Politie

Activiteitenverslag 2005

Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Verantwoordelijke uitgever :

Roland Vanreusel, Kolenmarkt 30, 1000 Brussel

Layout, fotografie en coördinatie :

Cel Communicatie

Pablo ALONSO, Christian DE CONINCK, Florence DE LENTDECKER, Erika DE NAUW,

Dominique DELVINGT, Ann ESTIVAL, Christie LEROY, Michaël MEINERTZHAGEN,

Pascal PETERMANS, Ludivine PIETTE, Jozef WIERZBINSKI

Met dank aan :

De Federale Politie (Luchtsteun) voor het ter beschikking stellen van de luchtfoto’s.


INHOUDSOPGAVE

Woord van de Korpschef 1

Hoofdstuk 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Beschrijving van de zone 4

Naar een Nieuwe Politiecultuur 7

Naar een nieuwe bedrijfscultuur 7

Interne organisatie 8

De territoriale structuur, hoeksteen van de organisatie 8

De Beslissingsorganen 10

Het Politiecollege en de Politieraad 10

De Zonale Veiligheidsraad 12

Het Secretariaat van de Vergaderingen 12

De Bijzondere Rekenplichtige van de Zone 13

Hoofdstuk 2 De algemene structuur van het

Politiekorps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

De territoriale structuur 16

De operationele structuur 18

De speciale operationele structuur 19

De functionele steunstructuur 20

De Speciale Functionele Steunstructuur 21

De Cel Communicatie 21

Verwezenlijkingen in 2005 22

Toekomstperspectieven 23

Hoofdstuk 3 De Algemene Directie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

De Korpschef 27

De Algemeen Directeur Controle (DGC)(4) 28

De Algemeen Operationeel Directeur (DGO) 30

Centraal Bureau Operaties (BCO) 32

Balans 2005 32

De Algemeen Functioneel Directeur (DGF) 33

De Directieassistentes 36

Het Secretariaat (XDG) 36

De Woordvoerder 37

De Public Relation 37

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

3


INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 4 De Territoriale Structuur . . . . . . .39

De Districten 40

De opdrachten van de DIR. DCT 41

De Afdelingen 41

De opdrachten van de DIR. D 42

Verwezenlijkingen 2005 43

De Permanente Wachtstructuur 46

Ligging van de Commissariaten 47

District 1 (DCT1) 47

District 2 (DCT2) 49

District 3 (DCT3) 52

Hoofdstuk 5 De Functionele Steunstructuur . . . .57

De Directie Logistiek (LOG) 58

Steun op operationeel gebied 58

Steun op functioneel gebied 60

Verdeling van het onderhoudspersoneel 60

De Directie Documentatie en Studies (DOC) 61

De Directie Human Resources (HRM) 64

De Dienst Vorming en Beheer (HRM/POL) 65

Verwezenlijkingen 2005 65

De Dienst Interne Relaties (HRM/RI) 68

Inzake interne communicatie 68

Inzake welzijn 70

Balans en perspectieven op het vlak van interne audits 74

Overzicht overplaatsingen 75

De Dienst Personeelsadministratie (HRM/PER) 76

De afdeling Loopbaanbeheer 77

De afdeling "Ziekte" (MED) 80

De afdeling "Betwiste Zaken" (CTX) 82

De afdeling "Prestatiebeheer" (PREST) 83

De afdeling “Conceptie” (CONC) 84

De Directie Telematica (TEL) 86

Balans 2005 86

Vooruitzichten voor 2006 87

De Directie Financiën (FIN) 87

Opdrachten 89

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


INHOUDSOPGAVE

De Directie Routering (ROU) 89

De dienst Routering (ROU) 89

Activiteitenbalans 2005 90

De Verzending (ROU/X) 91

Hoofdstuk 6 De Operationele Steunstructuur . . . . . . . . .93

De Directie van de Lokale Recherche 94

De pijler Opsporing 95

De Sectie “Algemene Inlichtingen” 96

De cel Tags 97

De Sectie “Zeden” 98

Statistische balans 99

Besluiten 2005 105

De Sectie “Diefstallen” 106

Overzicht 2005 107

De Sectie “Gauwdiefstallen” 108

Balans 2005 108

De Sectie “Verdovende middelen” 109

Balans 2005 109

De Sectie “Geweld” 111

Balans 2005 111

De Sectie “Fraude” 112

Overzicht Processen-verbaal 2005 112

Overzicht op het gebied van valse documenten 112

Overzicht op het gebied van het namaken van goederen 113

De Sectie “Lokale Rechercheurs” 114

De pijler Gezin en Jeugd 115

De Cel “Gespecialiseerde Verhoren” 116

De Cel “Verdwijningen” 116

Balans 2005 117

De Cel “Schoolverzuim” 117

Balans 2005 118

De Cel “Jeugddelinquentie” 118

Balans 2005 118

Gespecialiseerde HINP 118

Balans 2005 119

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


INHOUDSOPGAVE

De pijler Steun 119

De Anti-overvalbrigade (JUD/A) 120

Balans 2005 120

De Cel Strategische Misdrijfanalyse (JUD/STA) 121

Opdrachten en verwezenlijkingen 121

Perspectieven 2006 121

Het Lokaal Labo (JUD/LABO) 122

Historiek 122

Werking 122

Tussenkomsten Lokaal Labo PZ 5339 - Jaar 2005 123

Het Lokaal Informatiekruispunt (JUD/CIL) 123

De Directie Interventies en Operationele Steun (INT) 125

De Dienst Openbare Orde (INT/O) 126

De Dienst Justitiepaleis (INT/P) 127

De Hondenbrigade ( INT/W) 128

De Zonale Dispatching (INT/DPZ) 129

De Directie Verkeer 131

Effectieven van de Directie Verkeer 132

De Operationele Dienst (TRA/O) 132

Projecten 2006 134

Het Verkeerspark (TRA/P) 134

Projecten 2006 135

Het Motorrijderseskadron (TRA/M) 136

Projecten 2006 137

De Cel Snelheidscontrole (TRA/V) 138

Toekomstperspectieven 139

De Cel Verkeersongevallen (TRA/A) 139

Ongevallenstatistieken 2005 140

Toekomstperspectieven 140

De Cel Verkeersinbreuken (TRA/I) 140

Aantal PV 141

Perspectieven 2006 141

De Technische Dienst (TRA/T) 142

Projecten 2006 142

De Directie Administratieve Politie 143

De Dienst "Horeca - leefmilieu - Alarmen" 144

De Cel Wapens 145

6 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


INHOUDSOPGAVE

De Directie Preventie en Bijstand 146

De Cel Overlegassistenten 147

Preventieopdracht 148

Reactieopdracht 148

Knowledge Management 148

Acties 2005 148

De Cel Technopreventie 149

Balans 150

Toekomstperspectieven 151

Het Bureau Politionele Slachtofferbijstand (BAV) 152

De functies van de BAV 152

Activiteitenbalans 2005 153

Hoofdstuk 7 De Dienst Interne Controle . . . . . . . . . . . . . .157

Activiteitenbalans 2005 158

Algemene statistieken 158

Uitgevoerde controles 159

Dienstcontroles 160

Cijfers inzake tucht 160

Verdeling per type sanctie 162

Besluiten 2005 163

Hoofdstuk 8 Krantenkoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

Bijlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171

Bijlage 1 : Hoofdstuk 4 / Verwezenlijkingen 2005 / p44 172

Bijlage 2 : Algemene statistieken 2005 Zone 5339 175

Bijlage 3 : Statistieken 2005 per District 176

Glossarium 179

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Woord van de Korpschef

Toen wij de eerste maal het activiteitenverslag 2004 publiceerden, besloten

we een beperkt aantal exemplaren te drukken, daar het bij wijze

van test, het nummer 0 betrof.

Het succes van dit document vereiste snel een supplementaire druk,

alhoewel het beschikbaar was op het intranet.

We kregen talrijke blijken van belangstelling en felicitaties van verschillende

autoriteiten.

De kwaliteit van het door de Cel Communicatie geleverde werk,

leidde bijgevolg tot een onvermijdelijke hernieuwing van dit experiment.

U zult dus, in dezelfde optiek van transparantie, bij het lezen van dit

verslag 2005, de rijkdom van ons Politiekorps ontdekken; al de

onderwerpen en al de diensten werden hierin opgenomen.

Eens te meer feliciteer ik de “CelCom” voor de vlotte leesbaarheid

van het verslag 2005.

De balans is indrukwekkend !

Roland Vanreusel

Hoofdcommissaris

Ik feliciteer en moedig ieder lid van het Politiekorps Brussel

HOOFDSTAD Elsene ongeacht de graad, het statuut of de functie,

aan om op de ingeslagen weg door te gaan.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

1


Hoofdstuk 1

Beschrijving van de zone


Beschrijving van de zone

De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, waarvan de benaming

op 28 december 2001 werd goedgekeurd, werd opgericht bij het

Koninklijk Besluit van 28 februari 2002 (gepubliceerd op 26 maart

daaropvolgend) met terugwerkende kracht op 1 januari van datzelfde

jaar.

Op organisatorisch vlak moest men wachten tot 1 mei 2002 vooraleer

de nieuw opgezette structuren operationeel zouden zijn.

De meergemeentenzone Brussel Hoofdstad Elsene, met zonenummer

5339, omvat, met een totale oppervlakte van 38,94 km, het grondgebied

van de Stad Brussel, Laken, Haren, Neder-Over-Heembeek en de

Gemeente Elsene. Op 31 december 2005 telde de zone 222.247 inwoners,

waarvan 144.790 voor de stad Brussel en 77.457 voor de gemeente Elsene.

Met een bevolkingsdichtheid van 4.441,4 inw/km2, voor Brussel en 12.217,2

inw/km2, voor Elsene, verloopt het samenleven tussen bevolkingsgroepen

van verschillende etnische oorsprong niet altijd probleemloos. De zone is

bipolair, alle sociale lagen zijn er vertegenwoordigd en er komen zowel

gegoede als sociaal benadeelde wijken in voor.

Het grondgebied van de zone is eveneens de

zetel van talrijke nationale en internationale

instellingen en rechtvaardigt aldus haar centrale

positie als hoofdstad van het Koninkrijk,

van Europa en van Vlaanderen. Deze centrale

administratieve ligging trekt dagelijks een

enorme stroom pendelaars naar de stad. Dit

brengt enerzijds mobiliteitsproblemen mee,

en anderzijds stijgen het aantal strafbare feiten.

De dagpopulatie van de zone wordt

geschat op 1.200.000 personen per dag.

De zone is eveneens een eersterangs toeristische trekpleister, met een aantal

monumenten, geklasseerd als werelderfgoed der mensheid, zoals de

Grote Markt of andere, overgeërfd uit ons roemrijk historisch verleden. De

koninklijke paleizen, bijvoorbeeld, worden dagelijks door massa's toeristen

bezocht die in hun kielzog niet alleen allerlei positieve gevolgen voor onze

4 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Brusselse economie meebrengen,

zoals we zullen zien in de

paragraaf gewijd aan de economische

situatie van de zone,

maar ook negatieve gevolgen

in termen van overlast en

openbare veiligheid.

Op economisch niveau zijn de

activiteiten van de zone vooral

gericht op de tertiaire sector (HoReCa). Volgens de eerste voorlopige cijfers

van de Algemene Directie voor Statistiek en Economische Informatie

(FOD Economie), trekt onze zone veel toeristen aan. Bijna negen op de

tien personen die de hoofdstad bezoeken, zijn van buitenlandse

afkomst. De toeristische activiteiten van het eerste semester 2005

klimmen op naar 1.192.000 bezoekers voor een totaal van 2.212.000

hotelovernachtingen. De definitieve cijfers met betrekking tot het

tweede semester werden nog niet opgesteld, maar op basis van de

cijfers van het 1ste semester kan men zich gemakkelijk een beeld vormen

van de vitaliteit van de toeristische en de HoReCasector.

De gemiddelde duur van toeristische verblijven is 1,9 overnachtingen.

Ondanks wat voorafgaat, is de secondaire sector nog goed vertegenwoordigd

op het territorium van de zone. Vooral de regio Haren

en het kanaal, met de haven, springen hier het meest in het oog.

Dankzij deze uitzonderlijke karakteristieken voor een “binnenhaven”,

geniet de haven van Brussel het statuut van “zeehaven”, wat

betekent dat hij toegankelijk is 24u/24 en 365 dagen/jaar.

Meer dan 300 ondernemingen zijn er

gevestigd, waarvan 90% KMO’s met een

jaaromzet van 6 miljard 600 miljoen €,

een kweekvijver voor jobs …

De opleving van de havenactiviteiten is

constant. De reconversie van de op het

grondgebied van de haven aanwezige

schroothandelaars, brengt een groei mee

van de sortering/recycling op de site zelf,

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

5


hetgeen de economische en ecologische geproduceerde meerwaarde

gevoelig vermeerdert. Een bewijs hiervoor is het feit dat het

havenbedrijf op 23 maart 2005 een tweede ster van Ecolabel heeft

ontvangen. Het opblazen van de Carcokesite op 13 november 2005,

in aanwezigheid van de Brusselse “politieke elite“, bezorgt de site

een oppervlakte van 12 hectaren, om er logistieke bedrijven en

ondernemingen die gebruik maken van de waterwegen, in te planten.

Wat het recreatieve aspect betreft, is onze zone eveneens een uitgelezen

cultureel centrum. Men telt er talrijke cinematografische complexen,

schouwburgen, en musea, die buiten de collecties die ze zelf

bezitten, geregeld tentoonstellingen organiseren met internationale

faam. Deze trekken duizenden bezoekers aan, zoals voor Europalia

Rusland 2005, georganiseerd door het

museum voor Schone Kunsten, of de

grote tentoonstelling “Made in

Belgium“, georganiseerd om het 175-

jarig bestaan van België feestelijk te

herdenken.

Wat de ludieke kant betreft, heeft

Brussel, naast de enkele speelzalen

waarover het reeds beschikte, zich op 19

november 2005 verrijkt met een casino, gelegen in het historisch hart van de

stad, vlakbij het Centraal Station en de toeristische trekpleisters zoals de

Grote Markt en de Kunstberg.

Als politie van een dergelijk rijke metropool, worden we dagelijks geconfronteerd

met alle vormen van criminaliteit en, hoewel ons werk vruchten draagt,

hetgeen bevestigd wordt door de statistieken in bijlage, is de weg naar een

veiligere maatschappij nog bezaaid met obstakels. Al onze toekomstige

acties zijn gebundeld in het project dat gericht is op het versterken van het

vertrouwen in de politie door de burger.

De administratieve zetel van onze zone is gelegen : Kolenmarkt 30 te 1000

Brussel.

6 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Naar een Nieuwe Politiecultuur

Naar een nieuwe bedrijfscultuur

De wet van 7 december 1998 volgend op de Octopusakkoorden, zou

de Belgische politiewereld ingrijpend wijzigen. En dat was geen kleinigheid

! Naast de oprichting van de politiezones, diende er, vόόr

alles, een nieuwe bedrijfscultuur ontwikkeld te worden. In het begin

hebben we de problemen het hoofd geboden op basis van onze verworven

ervaringen en het is slechts, fase na fase, dat we ons hebben

kunnen aansluiten op de filosofie van de hervorming.

Om onze doelstellingen te bereiken, hebben de partners van verschillende

horizonten (Rijkswacht en Gemeentepolities) hun respectievelijke

methoden en ervaringen samengebracht om een

nieuwe procedurebasis te creëren. Nieuwe werkmethodes zijn op

deze manier tot stand gekomen en hierbij kregen de diensten de

gelegenheid om deel te nemen aan de uitwerking van operationele

concepten.

Een nieuwe cultuur op het vlak van de vorming en de motivatie

kwam na rijp beraad tot stand. De criminaliteit werd wetenschappelijk

geanalyseerd dankzij de invoering van werkinstrumenten en voornamelijk

statistische methodes.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

7


Interne organisatie

De nieuwe structuur van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

bestaat dus uit een integratie van de twee gemeentelijke politiekorpsen

van Brussel en Elsene en van bepaalde leden van de federale

politie komende uit de vroegere rijkswachtbrigades van Brussel

en van Laken.

Teneinde het begrip "nabijheidspolitie" zo goed mogelijk te benaderen,

werd de nieuwe structuur toegespitst op de 6 volgende punten :

Het wijkwerk

Het onthaal

De interventie

De politiehulp aan de slachtoffers

De lokale recherche en het lokaal

onderzoek

Het handhaven van de openbare orde

Hiertoe werd de structuur uitgewerkt rond vier pijlers :

De territoriale structuur

De operationele steunstructuur

De functionele steunstructuur

De algemene directie

De territoriale structuur, hoeksteen van de

organisatie

De zone is onderverdeeld in drie districten.

De drie districten zijn onderverdeeld in 15 afdelingen.

De 15 afdelingen zijn samengesteld uit 36 wijken.

· Het 1e District omvat de Vijfhoek en de Europese Wijk

· Het 2e District omvat Laken, Neder-over-Heembeek en Haren

· Het 3e District omvat het grondgebied van Elsene, de Louiza- en de

Rooseveltlaan en het Terkamerenbos

De geografische grenzen van de afdelingen en de wijken werden vastgelegd

door de Politieraad.

Elk district beschikt over een permanente wachtdienst die 24u/24 toegankelijk

is voor het publiek.

8 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


In de loop van vorig jaar werden er nog enkele wijzigingen aangebracht aan

de interne werking van de zone. Als de territoriale structuur dan al niet gewijzigd

werd - er wordt steeds voorrang verleend aan de nabijheidspolitie - is de

afdeling de basiseenheid van de operationele en functionele organisatie

geworden. Deze geografische onderverdeling maakt het mogelijk, het

contact met de bevolking te optimaliseren, voornamelijk via wijkcomités,

handelaarsorganisaties of andere organisaties uit de verenigingswereld. In

het kader van onze nabijheidsopdracht, is de afdeling de hoofdacteur van de

zichtbaarheid, de toegankelijkheid en de nabijheid van de politiediensten

voor de burgers.

Elke afdeling beschikt over een Commissariaat dat tijdens zijn openingsuren

de onthaalfunctie verzekert (vanaf 7.00u tot 22.00u, 7d/7d).

De afdelingen worden geleid door politieofficieren die een zekere zelfstandigheid

genieten en bijgestaan worden door één of meerdere

adjunct-officieren die tevens referentiepersoon zijn in de wijken.

Hoewel ze een bepaalde zelfstandigheid hebben bij de organisatie

van hun werk, handelen ze in overeenstemming met de instructies

van de Korpsoverste, maar dit onderwerp wordt later uitgewerkt.

Gezien wat voorafging, kan de

lezer het basiswerk dat de territoriale

diensten leveren,

beter op prijs stellen. Het

spreekt echter vanzelf dat

deze niet optimaal zouden

kunnen functioneren zonder

de ondersteuning van al de

andere diensten en, in het bijzonder,

van deze die ontspruiten

aan de functionele afdeling.

Als de bevolking "meer

blauw in de straat" wil zien, wat intussen werkelijkheid is geworden,

is dat ook dankzij de steun van het personeel van het administratief

en logistiek kader, dat steeds meer en steeds complexere taken op

zich neemt.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

9


De Beslissingsorganen

Het Politiecollege en de Politieraad

Het dagelijks beheer van de zone wordt verzekerd door een nieuw

orgaan voorzien in de Wet op de Geïntegreerde Politie : het

Politiecollege, waarvan de samenstelling de volgende is :

De Heer Freddy Thielemans, Voorzitter, Burgemeester van de stad

Brussel en

De Heer Willy Decourty, Ondervoorzitter, Burgemeester van de

gemeente Elsene.

Het College vergadert samen met :

De Heer Roland Vanreusel, Hoofdcommissaris, Korpschef,

Mevrouw Ilse Geuëns, Secretaris en

De heer Marc Frère, Bijzonder Rekenplichtige.

Teneinde de efficiëntie van

het College te optimaliseren,

hebben we een orgaan opgericht,

belast met het voorbereiden

van de dossiers die aan

het College voorgelegd worden,

namelijk het Precollege.

Dit informele orgaan is

samengesteld uit vakmensen

van de kabinetten van de burgemeesters

en de functioneel

directeur van de zone die

samen de dossiers voor het

Politiecollege "ontwarren".

De Politieraad van de zone, een orgaan dat op de Gemeenteraad lijkt, maar

alleen bevoegd is voor politiezaken op zonaal niveau, is samengesteld uit

leden van het Politiecollege en 27 raadslieden die naar evenredigheid aangeduid

werden onder de gemeenteraadsleden van de twee gemeenten

waaruit onze zone samengesteld is.

10 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Behalve de twee burgemeesters die rechtshalve leden zijn van deze Raad,

zijn dit de aangeduide raadsleden :

Voor de stad Brussel : de Dames en Heren.

Claude Michel

Marie-Paule Quix (opvolgster van Emmanuel De Rons op datum van 24/03/2005)

Mahfoudh Romdhani

Mohamed Saïdi M'Rabet

Christian Van Der Linden

Marion Lemesre

Ahmed El Ktibi

Bertin Mampaka

Alain Nimegeers

Amina Derbaki S'bai (opvolgster van Olivier Maingain op datum van 21/09/2005)

Francis Heirbaut (opvolger van Amina Derbacki S’bai op datum van 16/11/2005)

Karine Lalieux

Michel Barnstijn

Mohamed Ouriaghli

Saïd El Hammoudi

Bruno De Lille

Jean-Baptiste De Hertog

Aïcha El Abbouti

Voor de gemeente Elsene : de Dames en Heren

Fabrizio Bucella

Michel Breydel de Groeninghe

Robert Lambotte

Luc Penasse

Sylvianne Friedlingstein

Wouter Bracquene

Paul Teichmann

Yves de Jonghe d'Ardoye

Aziz Albishari

Olivier Degryse

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

11


Activiteiten 2005

Pre-college 23

Politiecollege 24

Politieraad 7

Pre-BOC (1) 5

BOC 5

De zonale Veiligheidsraad

Overeenkomstig artikel 35 van de Wet van 7 december 1998 op de geïntegreerde

politie, gestructureerd op twee niveaus en in overeenstemming

met de omzendbrief ZPZ 20 van 1 augustus 2001, werd op 2 september

2002 een Zonale Veiligheidsraad opgericht, samengesteld uit :

De twee Burgemeesters

De Procureur des Konings

De Korpsoverste

De Directeur-Coördinator van Brussel

De Secretaris van de Vergaderingen

Het secretariaat van de Vergaderingen

De functie van Secretaris van de Vergaderingen (SCP)

wordt sinds januari 2002 waargenomen door

Mevrouw Ilse GEUËNS, lid van het Administratief en

Logistiek Kader (Calog) en bekleed met de graad van

adviseur. Ze wordt in haar taak bijgestaan door twee

andere leden van het Calog-personeel. Deze staf van

drie personen is belast met de voorbereiding van de

dossiers die op de vergaderingen moeten voorgelegd

worden, deze samen te roepen en de follow-up te

verzekeren, inherent aan de vergaderingen van beslissingsorganen.

12 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Sedert 11 februari 2004 is de Secretaris van de Vergaderingen eveneens belast

met het secretariaat van het BOC (1) , een orgaan dat instaat voor het overleg

met de vertegenwoordigers van de vakbondsorganisaties, onder het voorzitterschap

van de Voorzitter van het Politiecollege.

De Bijzondere Rekenplichtige van de Zone

De bijzondere rekenplichtige is een ambtenaar die door de Politieraad aangeduid

wordt om onder zijn eigen verantwoordelijkheid, binnen de zone,

een opdracht te vervullen vergelijkbaar met die van een gemeenteontvanger.

De Heer Marc Frère, de bijzondere rekenplichtige

van onze zone, trad in functie op 4 december

2001.

Hij neemt volgende taken op zich :

- meewerken aan de opmaak van de begroting,

- bijhouden van de budgettaire en algemene

boekhouding, afsluiten van rekeningen

en balansen,

- beheren van de thesaurie,

- uitvoeren van de controles op het budget, op de wettigheid en

regelmatigheid van de verbintenissen en van de betalingen

en het uitvoeren van deze laatste,

- het boeken van de invorderingsrechten en het innen van de aan

de zone verschuldigde bedragen.

Inzake salarissen en lonen is hij gehouden de betalingen uit te voeren

op basis van de berekeningen van het SSGPI (hij is zelf niet verantwoordelijk

voor de berekening van de rechten).

Hij wordt bijgestaan door een ploeg van vier Calog.

(1) BOC = Basisoverlegcomité

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

13


Hoofdstuk 2

De algemene structuur

van het Politiekorps


De territoriale structuur

Hieronder verstaan we de onderverdeling van het grondgebied van

de zone in 3 districten, 15 afdelingen en 36 wijken zoals hierboven

vermeld.

16 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


DISTRICT 1

DISTRICT 2

DISTRICT 3

1ste Afdeling

2e Afdeling

3e Afdeling

4e Afdeling

5e Afdeling

7e Afdeling

8e Afdeling

9e Afdeling

10e Afdeling

11e Afdeling

12e Afdeling

1ste Afdeling

2e Afdeling

3e Afdeling

4e Afdeling

Wijk Park

Wijk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw

Wijk Montoyer

Wijk Centrum

Wijk Martelaren

Wijk Zavel

Wijk Vismarkt

Wijk Dansaert

Wijk Oude markt

Wijk Anneessens

Wijk Squares

Wijk Noord-Oost

Wijk Europa

Wijk Sint-Rochus

Wijk Antwerpen

Wijk Bockstael

Wijk Maria-Christina

Wijk Leopold

Wijk Vekemans

Wijk Ransbeek

Wijk Haren 1

Wijk Haren 2

Wijk Versailles

Wijk Forum

Wijk Stuyvenberg

Wijk Heizel

Wijk Blyckaerts

Wijk Naamsepoort

Wijk Guldenvlies

Wijk Flagey

Wijk Vijvers

Wijk Louiza

Wijk Molière

Wijk Ten Bosch

Wijk Universiteit

Wijk Roosevelt

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

17


De operationele structuur

De operationele structuur

Directie van de Lokale Recherche

Directie Interventies

Directie Verkeer

Directie Administratieve Politie

Directie Preventie en Bijstand

18 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De speciale operationele structuur

In bepaalde bijzondere omstandigheden

van gerechtelijke of bestuurlijke

aard, kan de Korpschef speciale tijdelijke

structuren oprichten. In dit

geval bepaalt hij de operationele en

functionele structuur die in het

kader van deze bijzondere

opdracht in werking gesteld

wordt.

Dergelijke structuur wijkt af van de normale hiërarchische structuur.

De instructies die er betrekking

op hebben, worden

opgenomen in orders die

Lokale Ordedienst (SOL) of

Algemene Ordedienst

(SOG) genoemd worden.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

19


De functionele steunstructuur

De functionele steunstructuur

Directie Human Resources

Directie Financiën en Aankopen

Directie Documentatie en

Studies

Directie Logistiek

Directie Telematica

Directie Verzending

20 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De Speciale Functionele Steunstructuur

De Cel Communicatie

Voor 2001 en de politiehervorming gebeurde de communicatie via de

gemeentelijke instellingen. Met de zelfstandigheid die we bij het oprichten

van de Zones verkregen, konden we ons niet meer veroorloven de communicatie

over te laten aan de Stad of de Gemeente. Sedert de premissen van

de “Bezoeken van de Korpschef” (2) zijn we ontvankelijk voor de opmerkingen

van het personeel over de gebreken van de interne communicatie, die

een bron waren van diverse geruchten en onbegrip, schadelijk voor de

cohesie binnen de organisatie.

We hebben de nodige tijd genomen om ons hierover te bezinnen en

hebben de besluiten getrokken die zich opdrongen. Het was waar dat

een Zone met de omvang van de hoofdstad van Europa en van België

een prestatiegericht communicatiewerktuig nodig had dat in staat is

om een globaal intern communicatiebeleid in werking te stellen.

Zo ging de “CelCom” eind 2004 onder het beschermheerschap van de

Korpschef van start…

Gecoördineerd door een van de

Directieassistentes en geplaatst

onder de rechtstreekse bevoegdheid

van de Korpschef, is de

CelCom een speciale functionele

structuur, gezien ze samengesteld

is uit leden van andere diensten

die van ver of dichtbij iets te

maken hebben met de interne en/of externe communicatie. De

leden vergaderen een keer per week om de projecten van de Directie

of van de Cel zelf uit te werken en aan te wenden.

(2)Uiteengezet in het hoofdstuk HRM/RI bladzijde 69

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

21


Verwezenlijkingen in 2005

Hoewel de CelCom recent werd opgericht, mogen we zonder valse

bescheidenheid, trots zijn op zijn groei. We hebben, inderdaad, een

bepaald aantal projecten opgestart en uitgewerkt waarvan, onder

andere :

1. Het activiteitenverslag 2004

Net als alle grote organisaties hebben we beslist

een jaarverslag op te stellen met de recensie

van de activiteiten van alle diensten in onze

Zone. Een adequate manier om de niet-kenners

van de politiewereld de inhoud van onze activiteiten

bij te brengen.Daar het een eerste editie

betrof, besloten we dit tekstexemplaar alleen

intern (Intranet, cd-rom, papierversie) en

beperkt extern te verspreiden en hem het

nummer 0 te geven. Gezien de positieve reacties, zijn we overtuigd dat dit

werktuig aan een behoefte voldoet.

2. De POLBRU-MAG

Gegevens verzamelen, interviewen, teksten opstellen, de lay-out verzorgen

voor ons intern magazine, is eveneens een taak die de CelCom is toebedeeld.

In 2005 is Polbru Mag 5 keer verschenen. Het is ook online, op het Intranet

van de Zone, beschikbaar, zodat iedereen het geheel of gedeeltelijk kan uitprinten

indien nodig.

3. De vergaderingen van het Directiekader (3)

De CelCom stelt de dagorders op voor deze

grote informatievergaderingen. Ze is belast met

het bijeenroepen van de deelnemers en het kiezen

van de sprekers die, hetzij het werk van hun

dienst, hetzij een lopend project komen uiteenzetten.

(3)Vergaderingen van het Directiekader van de Operationele, Functionele en Territoriale diensten

22 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


4. De Internetsite

Met dit zware dossier, werd in 2005 begonnen.

Hoe het onderwerp verder ontwikkeld

wordt, zal in het volgende verslag uiteengezet

worden.

5. De Intranetsite

Over een Intranetwerk beschikken, lijkt in de

21ste eeuw onmisbaar. Dit netwerk is HET

communicatiemiddel bij uitstek voor een

instelling van onze grootte.

Milieubewust, maar ook om de informatiesnelheid en –vlotheid te vergemakkelijken,

trachten we de papierberg te verminderen. Met de technische

steun van de dienst Telematica, hebben we inhoud gegeven aan

een netwerk van amper 1 jaar jong. De bestellingen van het bureel- en

schoonmaakmateriaal gebeuren sindsdien via het net. Tal van nuttige

informatie staat ter beschikking van het personeel.

Toekomstperspectieven

We zijn ervan overtuigd dat nieuwe uitdagingen in 2006 ons niet

zullen ontbreken.

Eerst en vooral ons activiteitenverslag 2006, vervolgens buigen we

ons over de onthaalbrochures voor de nieuwe rekruten die onze

Zone vervoegen. Voorts hebben we de uitbreiding van onze

Intranet- en Internetsites.

En we blijven bijdragen leveren aan de realisatie van gerichte projecten

die uitgaan van de afdelingen, wijken en diensten.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

23


Hoofdstuk 3

De Algemene Directie


-

DE KORPSOVERSTE

Algemeen Directeur Controle

Dienst Intern Toezicht

Algemeen Operationeel

Directeur

Operationele Officieren

Centraal Bureau Operaties

Algemeen Functioneel Directeur

Functionele Officieren

Directieassistentes

Algemeen Secretariaat XDG

Woordvoerder -

Public Relation

26 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De Korpschef

Ieder lokaal politiekorps staat onder de leiding van een Korpschef.

Zijn functie wordt geregeld door artikel 44 van de Wet op de geïntegreerde

politie van 7/12/1998.

Art. 44. Elk lokaal politiekorps staat onder de leiding van een Korpschef.

Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer bepaald,

voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal

politiekorps en de uitvoering van het beheer van dit korps. Hiertoe kan de burgemeester

of het politiecollege hem sommige van zijn bevoegdheden delegeren.

In de uitoefening van deze functie is hij verantwoordelijk voor de uitvoering door het

politiekorps van de lokale opdrachten, van de richtlijnen met betrekking tot de

opdrachten met een federaal karakter en van de opvorderingen evenals van de toepassing

van de normen bedoeld in de artikelen 141 en 142.

Voor de uitoefening van zijn functie, kan de Korpschef de in artikel 104, 1°, bedoelde

hulp inroepen.

De Heer Roland Vanreusel,

Hoofdcommissaris van Politie, werd op

24 september 2001 bij Koninklijk Besluit

in deze functie aangesteld.

Sinds 1995, bekleedde hij reeds het

ambt van Korpschef van de Brusselse

politie.

Reeds vόόr de schokkende gebeurtenissen

van 1996 en de hervorming die hierop

volgde, wenste Mijnheer Vanreusel

dat zijn politie zich opnieuw in de wijken zou inzetten. Dit betekent:

fysieke aanwezigheid op het terrein, waarbij niet enkel reactief en

niet enkel pro-actief wordt opgetreden, maar waarbij de politie, in

samenwerking met andere departementen en/of sociale diensten,

het leven in de gemeenschap bevordert, de openbare rust en veiligheid

beheert en de levenskwaliteit van de burgers verzekert.

Zijn bezorgdheid om de politiemensen en de burgers dichterbij te

brengen, past perfect in het concept van de buurtpolitie, zoals

gewenst door de hervorming van 2001. In het begin van de jaren 90,

was hij één van de weinige politieambtenaren die overtuigd was dat

repressie niet het enige antwoord op de criminaliteit was.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

27


In het kader van zijn functie van Hoofdcommissaris van Polbru, van

Vice-Voorzitter van de Permanente Commissie van de

Gemeentepolitie en van de Conferenties van de Korpschefs van de 5

grootsteden van het land, heeft hij actief deel genomen aan het tot

stand komen van de Wet op de Geïntegreerde Politie.

Hij heeft op democratische wijze strijd geleverd tegen de projecten

om een eenheidspolitie in het leven te roepen en heeft actief deelgenomen

aan het ontstaan van het principe waarbij voorrang wordt

verleend aan de lokale autoriteiten.

Hij is overigens, nog steeds, ondervoorzitter van de Vaste Commissie

Lokale Politie en is eveneens lid van de Begeleidingscommissie van de

Politiehervorming op lokaal niveau.

Als gevolg van het Verdrag van Nice, heeft Brussel de organisatie van de

Eurotops van de Staatsleiders gekregen. Deze omvangrijke gebeurtenissen

hebben plaats onder het bevel van onze Zonechef, waarbij de federale

politie haar rol als steundienst voor de lokale entiteiten vervult.

Het ontbreekt onze Zonechef niet aan ideeën, noch aan projecten in zijn

streven om de zonale politie professioneler en efficiënter te maken en deze

tegelijk dichter bij de burger te brengen. Om deze doelstellingen te bereiken,

spaart hij tijd noch moeite.

De Algemeen Directeur Controle (DGC) (4)

Deze functie wordt binnen ons politiekorps

waargenomen door de Heer Yves Calicis, hoofdcommissaris

van politie. Hij hangt rechtstreeks

af van de Korpschef en is verantwoordelijk voor

de Dienst Intern Toezicht (zie Hoofdstuk 7) waarvan

hij de algemene directie en de coördinatie

verzekert.

We hebben de Heer Calicis gevraagd ons zijn

mening over interne controle te geven en ons

uit te leggen wat het bestaan van zijn dienst rechtvaardigt.

(4) Ex IGP (Inspecteur Generaal van Politie )

28 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


“De interne controlediensten vinden hun oorsprong in de omzendbrief POL 48,

die sinds de hervorming een beetje verouderd is. Hoewel hij naar het gemeentelijk

politiekorps refereert, blijft hij, mutatis mutandis, van toepassing op de

Politiezones tot er een nieuwe richtlijn gepubliceerd wordt, aangepast aan de

huidige politierealiteit.

Het bestaan van de SCI wordt eveneens expliciet bevestigd door verschillende

artikelen van de WPA waarvan inzonderheid artikel 44 stelt dat “… de

Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie regelmatig

de doeltreffendheid en de efficiëntie nagaat van PolFed en PolLoc, ongeacht

de interne procedures van deze diensten”.

Overigens machtigt de organieke wet voor de controle van de politiediensten

het Vast Comité P om aan de politiekorpsen de hen betreffende administratieve

onderzoeken over te maken die het nuttig acht.

Deze mogelijkheid, waarvan het Comité P niet nalaat in ruime mate

gebruik te maken, kent eveneens een zekere wettigheid toe aan de

diensten voor interne controle.

Op gebied van onze Zone wordt de rol van de SCI, op niet afdoende

wijze, beschreven in de Algemene Instructie nr 3 (A.I.3).

De SCI is geen Tuchtoverheid noch een repressief werktuig ten dienste

van deze overheden. Volgens voornoemde omzendbrief is het vooral

bestemd om de Korpschef in te lichten over de reële toestand van de

situatie van het korps, opdat hij met de nodige kennis van zaken verbeteringen

zou kunnen aanbrengen.

De voorlichtingsrol van de Dienst Interne Controle krijgt al zijn betekenis

doorheen artikel 45 van de WPA dat verduidelijkt dat “de

Korpschef gehouden is … het Politiecollege te informeren over externe

klachten betreffende de functionering van het korps of de interventies

van zijn personeel”.

Herinneren we er tenslotte aan dat de functie interne controle vóór

alles een zaak is van een goed bedachte hiërarchie binnen elk van de

diensten waaruit de politie bestaat; de basiscontrole moet immers uitgevoerd

worden door elke hiërarchische functionele overste”.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

29


De Algemeen Operationeel Directeur (DGO)

Sedert de oprichting van de zone wordt

deze functie waargenomen door de Heer

Thomas Zoller, Hoofdcommissaris van

Politie.

De DGO vervangt de Korpschef wanneer

deze afwezig is, hij is belast met de

Algemene Operationele Diensten en verzekert

de algemene leiding inzake openbare

orde en veiligheid.

Hij is belast met :

- de algemene leiding van de interventies en operaties,

- de coördinatie van de veiligheidsproblemen,

- de leiding van de gerechtelijke zaken,

- de evolutie van de gehypothekeerde capaciteit en federale

opdrachten,

- het Centraal Bureau Operaties (BCO).

We hebben de Heer Zoller gevraagd ons zijn visie uiteen te zetten op het nut

van de Zonale Veiligheidsplannen en de resultaten ervan in onze Zone.

“Als geprivilegieerde veiligheidsactor, heeft de Politiezone de ambitie bij

te dragen aan het welzijn van de burgers. In dit opzicht heeft ze als doel een

antwoord te bieden dat aangepast is aan de noden uitgedrukt door de verschillende

actoren van de grootstad, ’t is te zeggen en voor alles, de bewoners, maar

ook de handelaars, pendelaars of toeristen. Deze antwoorden worden uitgewerkt

rekening houdend met de zienswijze en desiderata van de verschillende

betrokken partners, bestuurlijke en gerechtelijke overheden, om slechts hen te

noemen.

Het is in die geest dat het Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008 ontwikkeld

werd. Een aantal criminele fenomenen werden als prioritair bestempeld terwijl

andere ondergebracht werden bij aandachtspunten.

30 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Op het gebied van veiligheid :

De verkeersveiligheid

De mensenhandel

Overvallen en diefstal met geweld

Overlast en onbeschaafdheden

Diefstal met inbraak in voertuigen en gebouwen

(aandachtspunten)

Op organisatorisch gebied :

Het opdrijven van de operationele beschikbaarheid

Het verbeteren van de bedrijfsprocessen

Het verbeteren van het onthaal

In de loop van 2005 werden actieplannen uitgevoerd waarmee gestalte

gegeven werd aan de vooraf bepaalde prioriteiten. Inzake veiligheid, bijvoorbeeld,

hebben de bestrijding van diefstal met geweld, de mensenhandel

(MH, huisjesmelkerij, prostitutie), de verkeersveiligheid..., aanleiding

gegeven tot talrijke politieacties. De resultaten van deze gerichte

operaties zijn aanmoedigend. De vermindering met meer dan 60% van

het aantal straatprostituees is daar een voorbeeld van, zoals ook de

beduidende afname van het aantal diefstallen met geweld in het centrum

van Brussel. De stadscriminaliteit is overigens tussen 2002 en

2005 met 12,6 % gedaald.

Onze inspanningen mogen natuurlijk niet verflauwen!

Het afronden, begin 2006, van de nieuwe algemene politiereglementen,

zal ons in staat stellen actieplannen aan te wenden om andere

types van hinder en onbeschaafdheden te bestrijden.

Dit is de prijs om de burgers weer het gevoel geven dat de stad net is

en dat het er goed is om leven.”

Hij wordt bij zijn opdracht

bijgestaan door operationele

officieren :

DGO1 Luc Ysebaert

DGO2 Jan Emmerechts

DGO3 Ilse Van de keere

DGO4 Robert Devillez

DGO5 Michel Debaenst

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

31


Centraal Bureau Operaties (BCO)

Het centraal bureau operaties

wordt geleid door een

officier van de algemene

directie. Hij wordt in zijn taak

bijgestaan door 8 polyvalente

medewerkers. De

opdrachten van het BCO duidelijk

omlijnen is niet

gemakkelijk. Inderdaad, het

bureau is vóór alles belast

met de verdeling en de

opvolging van een niet onaanzienlijk aantal ordediensten. Het komt

ook op de eerste rij te staan als het erom gaat een aangepast operationeel

antwoord te geven voor elke onvoorziene gebeurtenis die zich op

het grondgebied van de Zone voordoet.

Of het nu gaat om voetbal, concerten, staatsbezoeken, speciale dispositieven

of het voorbereiden van “risico”-situaties, steeds is het BCO belast, om

samen met alle betrokken actoren rond de tafel te gaan zitten en de

gebeurtenissen te organiseren en te coördineren.

Het BCO is eveneens belast met de toepassing op het terrein van de ministeriële

richtlijnen, inzonderheid van de MFO voor de bescherming van de

ambassades, vaste posten, escortes, … deze lijst is niet volledig.

Tenslotte registreert het BCO de gegevens in verband met de “hycap-leveringen”

en de ordediensten.

Balans 2005

Totaal = 3.593 ordediensten.

Opgeplitst in :

- 446 protestbetogingen,

- 254 officiële bezoeken (Staatshoofden, enz.),

- 2.892 sportieve, culturele en lokale gebeurtenissen.

32 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De Algemeen Functioneel Directeur (DGF)

Deze functie wordt in onze politiezone waargenomen door de Heer François

Peeters, Hoofdcommissaris van Politie. De

functies van DGF zijn uiteenlopend.

Hij is belast met :

- de algemene functionele organisatie van

het korps,

- de politiebeleidsondersteuning,

- het human resources management,

- het beheer van de materiële middelen,

- het beheer van informatica, telematica en

telecommunicatie,

- de vorming van het personeel.

Het komt hem toe, indien nodig, de afwezige Korpschef of DGC te vervangen.

We hebben M. PEETERS gevraagd om zijn visie over de geïntegreerde

preventie toe te lichten.

“Tegenwoordig is iedereen ervan overtuigd, dat de politie niet al de

samenlevingsproblemen met betrekking tot de onveiligheid kan

oplossen. De lokale groepen en de politiemensen hebben de noodzaak

ingezien van een gedecentraliseerde aanpak van de problemen van

onveiligheid en van de rol van het verenigingsleven in de strijd tegen

de criminaliteit, in het bijzonder bij de jongeren.

Nog niet zolang geleden dachten sommigen dat politiemensen de

enigen waren die voor de veiligheid instonden. We moeten vaststellen

dat ze ongelijk hadden. Het gaat om een gezamenlijke opdracht, een

probleem van goed stedelijk beleid. Het is niet aan de politie om jongeren

op te voeden, te omkaderen en hen burgerzin bij te brengen.

Ouders, school, jeugdhuizen spelen op dat gebied een doorslaggevende

rol. Het aanleren van hun plichten, is even belangrijk als het

aanleren van hun rechten.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

33


Men heeft de wijkproblemen moeten identificeren, analyseren, de

weerslag van ondernomen acties evalueren en op een efficiënte

manier overgaan tot noodzakelijke

veranderingen. De gelegenheid werd

geboden om duurzame samenwerkingsverbanden

te creëren tussen de

politie en de gemeenschappelijke preventiepartners.

Pro-actieve benaderingen,

gericht op preventie, hebben

het mogelijk gemaakt om in te grijpen

op het ontstaan van criminaliteit.

De mentaliteiten zijn dus veranderd. Preventie en repressie zijn geen logische

tegenstellingen meer; zij zijn complementair en het traditioneel

model van een gecentraliseerde politie is geëvolueerd naar een decentralisatie,

waar de wijkinspecteur, een eerstelijnspolitiemens, de hoeksteen van

de nabijheidspolitie is geworden.

Een politie dicht bij de burger, sluit nochtans niet iedere notie van specialisatie

op bepaalde domeinen van de veiligheid (grote criminaliteit, ordehandhaving,

verkeer) uit, reden waarom het personeel in ons politiekorps, op een

evenwichtige manier, enerzijds over de wijken en anderzijds over de gecentraliseerde

steundiensten verdeeld werd.

De politiemens neemt in het beheer van de openbare veiligheid een onmisbare

plaats in. De politie, in haar hoedanigheid van eerstelijnsorganisatie, is de centrale

speler die de nodige know-how, ervaring en informatie beheerst, om,

onder leiding van de lokale verkozenen, een gemeentelijk, geïntegreerd preventiebeleid

te kunnen voeren. Het is tot deze laatsten dat de bevolking zich richt,

opdat concrete acties in het werk zouden gesteld worden, teneinde de delinquentie,

het geweld en de onveiligheid te verminderen.

Deze gerechtvaardigde vraag om

veiligheid, gaat uit van alle sociale lagen : van

de meest welgestelde tot de armste bevolkingsgroepen.

De lokale overheden hebben, ieder jaar, steeds

meer middelen ter beschikking gesteld. We

zijn op dit ogenblik met meer dan 2500 in de

34 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene. Nog nooit waren we zo talrijk, zo goed

opgeleid, zo goed uitgerust. Om ons toe te laten ons toe te spitsen op de taken

waarvoor we zijn opgeleid, heeft men ons van talrijke administratieve opdrachten

ontlast. De tijd dat sommige commissariaten zich in een kelderverdieping

bevonden of gelijkenissen vertoonden met Oost-Duitse documentaires, is

totaal veranderd. Het politiepersoneel is veel beter betaald en werkt in gunstigere

omstandigheden dan vroeger, … maar het beroep blijft hard en gevaarlijk.

We zijn het nochtans aan onszelf verplicht om te slagen. Het komt ons toe

om duidelijke doelstellingen te formuleren : verminderen van het aantal

misdaden en wanbedrijven, verbeteren van de betrekkingen tussen de politie

en de bevolking, voldoen aan de veiligheidsaanvragen, de politie meer

zichtbaar maken bij de bevolking. Deze lijst is natuurlijk niet afdoend. Om

in dit opzet te slagen, moet men veranderingen aanvaarden, zichzelf in

vraag stellen, onafgebroken evolueren, met het oog op resultaten.

We staan in dienst van de burger. Hij vraagt meer veiligheid. Laten we

hem behandelen als een lid van ons gezin wanneer hij, ongelukkigerwijze,

eens het slachtoffer van een misdrijf is. De nabijheid is niet enkel

een plaatsbepaling. Het is een antwoord“.

Hij wordt bij zijn opdracht

bijgestaan door functionele

officieren :

DGF/T Michel Tyzo

DGF/M Jan Paternoster

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

35


De Directieassistentes

De Directieassistentes zijn de rechterhand

van de Korpschef. Ze organiseren zijn

agenda en verzekeren zijn secretariaat. Ze

staan de Korpschef bij zowel voor operationele

als voor functionele zaken, en winnen

indien nodig, het advies van deskundigen in.

Ze zitten eveneens de Cel Communicatie

van de Zone voor en leiden haar werk.

Het Secretariaat (XDG)

Het wordt geleid door een algemeen secretaris - officier van politie.

De opdrachten van het algemeen secretariaat

zijn :

- de inschrijving en de verzending van

de documenten bestemd voor de

Algemene Directie,

- het onthaal,

- de estafetten en chauffeurs Algemene

Directie.

36 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De Woordvoerder

De betrekkingen met de pers worden beheerd door de

woordvoerder. Hij maakt de persberichten met

gerechtelijk karakter over aan het Parket dat beslist of

ze al dan niet verspreid worden tijdens de persconferenties.

Hij bekleedt eveneens de functie van Secretaris van

de Algemene Directie en is belast met de organisatie

van de ceremonieën (Korpsfeesten, …).

Hij is tevens belast met :

- de leiding van het algemeen secretariaat,

- de leiding van Infopol,

- de organisatie van ceremonieën.

De Public Relation

De Public Relation Verantwoordelijke is belast

met het promoten van het beeld en de aantrekkingskracht

van de politiezone en dit door middel

van alle mogelijke publiciteit, evenementen

en promoties of via de pers.

Hiertoe stelt ze brochures en documenten

samen voor extern of intern gebruik en staat ze

in voor de bedrijfskrant, het "Polbru Mag" en de

Website.

Ze organiseert eveneens alle grote evenementen waarbij het

publiek betrokken wordt, zoals de activiteiten die samengaan met

21 juli, salons, rekruteringsdagen, opendeurdagen, schoolbezoeken…

en is de contactpersoon op managementsniveau voor de dienst

rekrutering.

Ze beheert de niet-gerechtelijke betrekkingen met de pers en vervangt

de woordvoerder bij diens afwezigheid voor wat de gerechtelijke

betrekkingen met de pers betreft.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

37


Hoofdstuk 4

De Territoriale Structuur :

Nabijheidspolitie


Het grondgebied van de zone is onderverdeeld in 3 districten (DCT)

en 15 afdelingen (D). Deze afdelingen zijn dan weer onderverdeeld

in 36 wijken (W).

De geografische grenzen van de afdelingen en wijken vloeien voort

uit een besluit van de Politieraad van 14 juni 2001.

Elk District wordt geleid door een Hoofdcommissaris van Politie

(DIR.DCT), elke afdeling door een Commissaris van Politie (DIR.D).

De Districten

District 1 wordt bestuurd door de Heer Marc Vandroogenbroeck,

Hoofdcommissaris van Politie.

District 2 wordt bestuurd door de Heer Serge Debaere,

Hoofdcommissaris van Politie.

District 3 wordt bestuurd door de Heer Jacques Bertels,

Hoofdcommissaris van Politie.

De districtsoverste vormt, in samenwerking met de afdelingsoversten en de

overste van de wacht een beheersgroep die regelmatig samenkomt om de

werking van de diensten die ze leiden te coördineren.

Marc VANDROOGENBROECK Serge DEBAERE Jacques BERTELS

40 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De opdrachten van de DIR. DCT

Elke districtsoverste draagt verantwoordelijkheid inzake de handhaving van

de openbare orde, de bestrijding van de onveiligheid alsook de uitvoering van

specifieke opdrachten in zijn district.

In samenwerking met de beheersgroep en onder toezicht van de Korpschef,

coördineert, dynamiseert en volgt hij de werking van de afdelingen en de

permanente wachtdienst.

Hij staat de Korpschef bij in het verwezenlijken van het zonaal veiligheids -

plan dat hij toepast en vaste vorm geeft door het opzetten van actieplannen.

Hij staat in voor het operationeel bestuur van het Bureau voor

Slachtofferhulp en de Overlegassistenten (in samenwerking met de

DIR. Preventie) evenals de Politieassistenten en de Lokale

Rechercheurs (in samenwerking met DIR. JUD.).

De Afdelingen

De Afdeling is, zowel op functioneel als op operationeel niveau, de

territoriale basisentiteit. De 15 afdelingen zijn onderverdeeld in wijken

om aldus een optimalisering van de contacten met de bevolking

mogelijk te maken (zie hieronder).

De afdelingen worden bestuurd door de DIR. D, officieren van politie

bijge staan door één of meerdere officieren (DIR Adj D) die referentiepersonen

zijn voor de wijken. De beheersstaf is samengesteld

uit hoofdinspecteurs, inspecteurs, hulp agenten en Calog.

Indien nodig, kunnen de directeurs van de afdelingen eveneens een

beroep doen op de operationele en functionele steundiensten.

Onder toezicht van de DIR DCT beheren de DIR D, met hun ploegen

het geheel van politieproblemen op hun grondgebied. Ze organiseren

hun diensten dusdanig dat ze een onthaalfunctie kunnen verzekeren

in hun afdeling.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

41


De opdrachten van de DIR. D

Op extern gebied zijn de DIR. D belast met :

- het dynamiseren, coördineren en volgen van de werking van hun

afdeling. Ze handelen overeenkomstig het beleid van het

korpsbestuur, in overleg met de DIR Adj D, onder toezicht van

de DIR.DCT en de Korpschef,

- het toekennen van bepaalde functies aan de DIR.Adj.D. Met andere

woorden, ze vertrouwen hun adjuncten bepaalde specifieke

opdrachten toe betreffende diverse functies,

- het beleggen van vergaderingen met zijn officieren en zijn personeel,

- het deelnemen aan vergaderingen :

- die betrekking hebben op de veiligheid van de bevolking en de

leefbaarheid van de wijk,

- op niveau van het district,

- het aanpassen van de werkmethodes aan de meetresultaten en de evaluaties,

- het verzekeren van de objectieve en subjectieve veiligheid van de bewoners

en bezoekers van de afdeling,

- het garanderen van de openbare rust. Indien nodig, zullen ze optreden

om de hinder die het gemeenschapsleven verstoort, te verminderen.

Ze zullen via de DG alle "relevante" informatie aan de bevoegde

bestuurlijke overheden overmaken opdat ze de nodige maatregelen

zouden kunnen treffen,

- op gerechtelijk gebied (en behoudens tegengestelde richtlijnen) zijn ze

verantwoordelijk voor het registreren van klachten, voor hun

lokale opvolging evenals voor de uitvoering van de gerechtelijke

plichten die er betrekking op hebben.

Om hun veelvuldige opdrachten tot een goed einde te brengen, organiseren

de DIR. D hun diensten derwijze dat ze kunnen instaan voor :

42 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


- een onthaalfunctie in hun afdelingen, overeenkomstig de instructies

van de Korpschef,

- het contact met de bevolking,

- het melden aan andere diensten van het korps van elk teken van onlusten,

of van potentieel verontrustende situaties,

- een actieve werking inzake slachtofferhulp,

- de uitvoering van de kantschriften toegewezen aan de afdeling,

- de voorbereiding en uitvoering van de lokale ordediensten (SOL),

- hun deelname en die van hun personeel aan diverse ordediensten

bevolen door de DG (SOG).

Een nauwkeurig verslag geven van elk, binnen de 36 wijken van onze politiezone

geleverd werk, zou langdradig zijn. Het spreekt vanzelf dat de

werklast van de afdelingen en de wijken waaruit ze samengesteld zijn

een belangrijk deel van de personeelseffectieven opslorpt.

Teneinde zich een beeld te kunnen vormen van de evolutie van de criminaliteit

in de wijken, maakt de cel strategische misdrijfanalyse

wekelijks aan de wijken en maandelijks aan de afdelingen de "resultaten"

over van de acties die op het terrein gevoerd werden.

Er wordt dan een analyse uitgevoerd van de impact van de ondernomen

acties en er worden plannen gemaakt voor toekomstige acties.

Een overzicht van de evolutie van deze fenomenen bevindt zich in

bijlage van dit activiteitenverslag.

Verwezenlijkingen 2005

Het Koninklijk Besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de

organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie beoogde,

zoals zijn titel het zegt, een gelijkwaardige minimale dienstverlening

aan de bevolking te verzekeren.

Feitelijk betekende dit dat de lokale politiediensten zich derwijze

moesten organiseren en moesten functioneren dat ze konden bijdragen

aan een optimale beoefening van de 6 functionaliteiten die

wettelijk voorzien zijn in voornoemd Besluit.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

43


Ter herinnering :

• De wijkwerking

• Het onthaal

• De interventie

• De politionele slachtofferbejegening

• De lokale opsporing en het lokaal onderzoek

• De handhaving van de openbare orde

Sommige van deze functionaliteiten vallen meer op dan andere. Om

de activiteiten van de afdelingen te meten werd daarom een vragenlijst

opgesteld (zie bijlage) en aan de directeurs van de afdelingen

gestuurd.

Het was jammer genoeg niet mogelijk samenhangende statistieken af

te leiden uit de verwerking van de al te uiteenlopende antwoorden. Dit

experiment zal in aangepaste versie herhaald worden.

Vermelden we ondanks alles toch dat onze diensten een aanzienlijk preventiewerk

leveren op het terrein. Ziehier enkele voorbeelden:

- Alle werkdagen worden zowel de rijks- als

de vrije scholen bewaakt bij het aankomen

en weggaan van de leerlingen.

- Alle werkdagen wordt er personeel toegewezen

aan de bewaking van de kruispunten

en belangrijke assen van de

Zone.

- Alle dagen van het jaar zijn er dispositieven

ter bescherming van ambassades en

andere gevoelige plaatsen.

- Over heel het grondgebied van de Zone worden dagelijks gerichte

patrouilles te voet georganiseerd. Deze draaien rond verschillende

thema’s zoals de georganiseerde bedelarij of het wild parkeren, om

slechts deze twee te noemen.

- Een andere preventie- en beschermingsopdracht bestaat uit het bewaken

van onbewoonde gebouwen tijdens de vakantie van de eigenaars.

Er wordt inderdaad ieder jaar met medewerking van de pers

een campagne georganiseerd om de eigenaars van gebouwen te

sensibiliseren en deze dienstverlening kent een steeds toenemend

succes.

44 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


- Er wordt actief deelgenomen aan de vergaderingen van de wijk-, feest-,

braderij- en handelaarscomités waar aandachtig gekeken en geluisterd

wordt naar wat er op het terrein gebeurt. We fungeren als tussenpersoon

en brengen aldus de eisen van de burgers over aan de

bevoegde overheden.

- De afdelingen voeren gemiddeld 5 lokale ordediensten per dag uit, of dat

nu voor het opnemen van publiciteitsfilmen is, of voor activiteiten

met culturele inslag.

In het kader van de prioriteiten van ons Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008

worden er eveneens een bepaald aantal opdrachten met preventief karakter

uitgevoerd. Noteren we :

- De deelname van de leden van de afdelingen

aan preventieve acties rond

gevaarlijk en/of hinderlijk parkeren.

- De betrokkenheid bij gerichte acties

waarbij jacht wordt gemaakt op

huisjesmelkers en mensenhandelaars.

- Het voeren van acties tegen dag- en

nachtlawaai, hetzij op eigen initiatief,

hetzij op klacht van de particulieren

wier slaap verstoord wordt

door deze geluidshinder.

Vermelden we, ten slotte, dat de activiteiten van de afdelingen geen

verstarde activiteiten zijn. Ze worden inderdaad ingepast in een

dagelijkse context en hiervoor zijn flexibiliteit en soepelheid nodig.

In het oog van wat voorafgaat, kan men vaststellen dat het adagium

van Philippe Destouches nog steeds opgaat : “La critique est

aisée mais l’art est difficile”, “Het is lichter te laken dan beter te

maken”.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

45


De Permanente Wachtstructuur

De 3 wachtdiensten van de districten

(1 per district) zijn steundiensten

die op een eerder reactieve,

zelfs repressieve wijze tewerk gaan.

Op administratief gebied zijn ze

gehouden aan onderlinge solidariteit,

ze functioneren volgens

dezelfde urgentie criteria als de afdelingswachten

wanneer deze in de

onmogelijkheid verkeren een zaak op

zich te nemen of wanneer ze gesloten zijn.

De doelstellingen van de wachtdiensten kunnen als volgt samengevat

worden :

- snel en doeltreffend de klagers ontvangen en de patrouillever slagen

behandelen,

- de processen-verbaal op dergelijke wijze opstellen dat er geen nuttige

politie-informatie verloren gaat,

- dringende opdrachten met de vereiste doeltreffendheid afhandelen,

- de bevoegde diensten informeren en de niet-dringende opdrachten overdragen,

- als steundienst fungeren bij de acties die in de afdeling opgezet worden.

Buiten de openingsuren neemt de permanente wachtdienst de onthaalfunctie

van de afdeling over.

De wachtdienst van het district staat onder de permanente operationele leiding

van een officier van gerechtelijke politie.

De leidinggevende officier van G/DCT1 is, in zijn hoedanigheid van officier

van bestuurlijke politie, operationeel verantwoordelijk voor de gemeentelijke

doorgangscel (Amigo).

Het algemene beeld dat we van de werking van de wachtdiensten hebben,

is dat deze over het geheel genomen zeer behoorlijk functioneren.

46 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Ligging van de Commissariaten

District 1 (DCT1)

Het district 1 omvat de Vijfhoek en de Europese Wijk, hetzij 5 afdelingen en

13 wijken.

DCT1 DO1

Wetstraat 1

1000 Brussel

Tel : 02/279.71.10 FAX : 02/279.71.09

Wijk Park (DCT1 DO1/1)

Tel : 02/279.71.21/31 FAX : 02/279.71.09

Wijk Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw (DCT1 DO1/2)

Tel : 02/279.71.22/32 FAX : 02/279.71.09

Wijk Montoyer (DCT1 DO1/3)

Tel : 02/279.71.23/33 FAX : 02/279.71.09

DCT1 DO2

+ permanente wachtdienst (G/DCT1)

Kolenmarkt 30

1000 Brussel

Tel : 02/279.72.10 FAX : 02/279.72.09

Wijk Centrum (DCT1 DO2/1)

Tel : 02/279.72.06/35 FAX : 02/279.72.09

Wijk Martelaren (DCT 1 DO2/2)

Tel : 02/279.72.24/18 FAX : 02/279.72.09

Wijk Zavel (DCT1 DO2/3)

Tel : 02/279.72.20/33 FAX : 02/279.72.09

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

47


DCT1 DO3

Hopstraat 6

1000 Brussel

Tel : 02/279.73.10 FAX : 02/279.73.09

Wijk Vismarkt (DCT1 DO3/1)

Tel : 02/279.73.04/08 FAX : 02/279.73.09

Wijk Dansaert (DCT1 DO3/2)

Tel : 02/279.73.22/07 FAX : 02/279.73.09

DCT1 DO4

Hectoliterstraat 15

1000 Brussel

Tel : 02/279.74.10 FAX : 02/279.74.09

Wijk Oude markt (DCT1 DO4/1)

Tel : 02/279.74.21/12 FAX : 02/279.74.09

Wijk Anneessens (DCT1 DO4/2)

Tel : 02/279.74.22/34 FAX : 02/279.74.09

DCT1 DO5

Clovislaan 10

1040 Brussel

Tel : 02/279.85.10/34 FAX : 02/279.85.09

Wijk Squares (DCT1 DO5/1)

Tel : 02/279.85.12/17 FAX : 02/279.85.09

Wijk Noord-Oost (DCT1 DO5/2)

Tel : 02/279.85.20/14 FAX : 02/279.85.09

Wijk Europa (DCT1 DO5/3)

Tel : 02/279.85.13/16 FAX : 02/279.85.09

48 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


District 2 (DCT2)

Het district 2 omvat Laken, Neder-over-Heembeek en Haren, hetzij 6 afdelingen

en 13 wijken.

DCT2 DO7

Nicolaystraat 7

1000 Brussel

Tel : 02/279.87.10 FAX : 02/279.87.09

Wijk Sint-Rochus (DCT2 DO7/1)

Tel : 02/279.87.06/31

FAX : 02/279.87.09

Wijk Antwerpen (DCT2 DO7/2)

Tel :02/279.87.04 FAX : 02/279.87.09

DCT2 DO8

+ permanente wachtdienst (G/DCT2)

Emiel Bockstaellaan 244

1020 Brussel

Tel : 02/279.88.10 FAX : 02/279.88.25

Wijk Bockstael (DCT2 D08/1)

Tel : 02/279.88.24/05 FAX : 02/279.88.25

Wijk Maria-Christina (DCT2 DO8/2)

Tel : 02/279.88.37/07 FAX : 02/279.88.25

Wijk Leopold (DCT2 DO8/3)

Tel : 02/279.88.23/06 FAX : 02/279.88.25

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

49


DCT2 DO9

Wimpelberg 21

120 Brussel

Tel : 02/279.89.10 FAX : 02/279.89.09

Wijk Vekemans (DCT2 DO9/1)

Tel : 02/279.89.07/04 FAX : 02/279.89.09

Wijk Ransbeek (DCT2 DO9/2)

Tel : 02/279.89.11/08 FAX : 02/279.89.09

DCT2 D10

Kortenbachstraat 10

1130 Brussel

Tel : 02/279.80.10 FAX : 02/279.80.09

Wijk Haren 1 (DCT2 D10/1)

Tel : 02/279.80.15/03 FAX : 02/279.80.09

Wijk Haren 2 (DCT2 D10/2)

Tel : 02/279.80.15/05 FAX : 02/279.80.09

DCT2 D11

Papenhoutlaan 67

1020 Brussel

Tel : 02/279.81.10 FAX : 02/279.81.09

Wijk Versailles (DCT2 D11/1)

Tel : 02/279.81.18/13 FAX : 02/279.81.09

Wijk Forum (DCT2 D11/2)

Tel : 02/279.81.17/11 FAX : 02/279.81.09

50 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


DCT2 D12

Houba de Strooperlaan 141

1020 Brussel

Tel : 02/279.82.10/20

FAX : 02/279.82.09

Wijk Stuyvenberg (DCT2 D12/1)

Tel : 02/279.82.21/31 FAX : 02/279.82.09

Wijk Heizel (DCT2 D12/2)

Tel : 02/279.82.22/32 FAX : 02/279.82.09

antenne "Post Keizerin Charlotte"

Tel : 02/279.88.60/61 FAX : 02/279.88.68

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

51


District 3 (DCT3)

Het derde district omvat Elsene alsook de Louisalaan, de F.

Rooseveltlaan, en het Terkamerenbos, hetzij 4 afdelingen en 10 wijken.

DCT3 D01

+ permanente wachtdienst (G/DCT3)

Collegestraat 1

1050 Brussel

Tel : 02/515.71.11 FAX : 02/515.71.96

Wijk Blyckaerts (DCT3 DO1/1)

Tel : 02/515.71.67/72 FAX : 02/515.71.96

Wijk Naamsepoort (DCT3 DO1/2)

Tel : 02/515.71.41/74 FAX : 02/515.71.96

Wijk Guldenvlies (DCT3 DO1/3)

Tel : 02/515.71.70/71 FAX : 02/515.71.96

Antenne Matongé

Elsense Galerij 10

Tel : 02/515.36.93 FAX : 02/515.71.93

DCT3 DO2

Alfons Dewittestraat 30

1050 Brussel

Tel : 02/515.72.11 FAX : 02/515.72.00

Wijk Flagey (DCT3 DO2/1)

Tel : 02/515.72.09/17 FAX : 02/515.72.00

Wijk Vijvers (DCT3 DO2/2)

Tel : 02/279.72.03/17 FAX : 02/515.72.00

52 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


DCT3 DO3

Livornostraat 136

1050 Brussel

Tel : 02/279.86.10/20 FAX : 02/279.86.09

Wijk Louiza (DCT3 DO3/1)

Tel : 02/279.86.05/06 FAX : 02/279.86.09

Wijk Molière (DCT3 DO3/2)

Tel : 02/515.73.11 FAX : 02/515.73.00

Wijk Ten Bosch (DCT3 DO3/3)

Tel : 02/279.86.08 FAX : 02/279.86.11

Antenne Louis Lepoutre

Louis Lepoutrelaan 4 - 1050 Brussel

Tel : 02/515.73.01 FAX : 02/515.73.00

DCT3 DO4

Steenweg op Boondaal 480

1050 Brussel

Tel : 02/515.74.11 FAX : 02/515.74.00

Wijk Universiteit (DCT3 DO4/1)

Tel : 02/515.74.06/12 FAX : 02/515.74.00

Wijk Roosevelt (DCT3 DO4/2)

Tel : 02/515.74.30/31 FAX : 02/515.74.00

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

53


De verscheidenheid van het territoriaal werk is moeilijk in

teksten samen te vatten maar kan voor een stuk wel met foto’s

worden geïllustreerd...

54 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

55


Hoofdstuk 5

De Functionele Steunstructuur


De Directie Logistiek (LOG)

De Logistiek verzekert de operationele steun aan de directies, eenheden

en diensten door een wagenpark ter beschikking te stellen.

Ze beheert ook, als een goede huisvader, het roerend en onroerend

patrimonium van de Zone.

Steun op operationeel gebied

Wagenpark op 31.12.2005

Rijtuigen 4 wielen 272

Aanhangwagens / signalisatie 6

Moto's 59

Moto's / Scholing 7

Bromfietsen / Scooter 77

Fietsen 28

De tweede opdracht van DIR LOG bestaat erin samen met FIN en DGF de

gewone en de buitengewone begroting voor te bereiden, voornamelijk met

het oog op de vernieuwing van het wagenpark.

58 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Aankopen in 2004 Voertuigen 36

Moto’s 25

Fietsen 10

In 2005 behandelde de Directie Logistiek 339 verklaringen van schadegevallen

waarvan 322 verkeersfeiten en 17 feiten van vandalisme.

In 2005, werden 4 tweewielers en 26 vierwielers gedeclasseerd

wegens schadegevallen en/of te hoge herstellingskosten.

Logistiek kan niet alle tussenkomsten voor koetswerk, onderhoud of

herstelling verzekeren en een aantal prestaties worden dan ook

door buitendiensten uitgevoerd.

Totaal tussenkomsten buiten de installaties van

LOG 31/12/2005

779

Overbrengingen naar 1 van de 3 erkende

carrossiers

209

Overbrengingen naar 1 van de 27 garagisten 570

De Logistiek levert tenslotte nog operationele steun door bijzondere

dispositieven ter beschikking te stellen en/of te plaatsen (signalisatiematerieel,

metalen afsluitingen,…), door bij belangrijke ordediensten

mobiele kantines te laten rijden, door mee te werken aan actieplannen

van de operationele diensten bij bijzondere operaties.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

59


Steun op functioneel gebied

De Directie Logistiek heeft, boven alles, een ondersteunende rol op

functioneel gebied. Hierbij beheert, onderhoudt en herstelt ze het

onroerend patrimonium van de Zone. Ze voert deze opdracht uit in

samenwerking met externe diensten zoals de gemeentelijke diensten

of in samenwerking met andere interne diensten

van onze Politiezone.

Het beheer van de schoonmaakploegen valt eveneens

onder de bevoegdheid van de Directie

Logistiek.

Op 31 december 2005 telde de schoonmaakploeg 83

personen, verspreid over 26 gebouwen.

Verdeling van het onderhoudspersoneel

Op 31.12.2005

Voltijds 28

Deeltijds (4/5) 6

Halftijds 49

Totaal

83 personen (mannen/vrouwen)

Wat het roerend patrimonium betreft, leidt de Directie Logistiek de procedures

in voor de aankoop van roerende goederen

en/of materieel (benodigdheden), staat ze in voor het

vervoer en vernietiging van de archieven, voor de

interne verhuizingen van de diensten en zelfs voor de

verdeling van water tijdens hittegolven.

Ze maakt de inventaris op van de goederen waarover

ze het beleid heeft en beheert het magazijn dat de

diensten voorziet van klein kantoormaterieel en/of

onderhoudsproducten.

60 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De Directie Documentatie en Studies

(DOC)

De Directie Documentatie en Studies van de zone

wordt geleid door een Commissaris van Politie bijge -

staan door 10 Calog.

Voor deze dienst was 2005 een vrij bewogen jaar. Het

werd op de eerste plaats gekenmerkt door de verhuis

van de Lombardstraat in Brussel naar (de pas vernieuwde

lokalen in) de Collegestraat in Elsene. Er was

een aanpassingsperiode nodig om de nieuwe werkprocedures

te integreren die nodig moesten ingevoerd

worden om de opdrachten met de gebruikelijke

ernst en professionalisme verder te kunnen uitvoeren. Het spreekt

vanzelf dat de basisopdrachten dezelfde bleven als in 2004. Er werden

echter enkele wijzigingen in aangebracht, hetzij voor technolo -

gische aanpassingen, hetzij voor een grotere gebruiksvriendelijk heid

bij het opzoeken van informatie.

De eerste opdracht van de dienst Documentatie is en blijft de al dan

niet wettelijke, documentatie te verschaffen waarop de andere

diensten zich kunnen baseren bij de uitvoering van hun taken. Deze

informatie wordt verstrekt via het uitlenen van boeken uit onze

bibliotheek, het afleveren van fotokopieën uit de vakliteratuur, het

ter plaatse raadplegen van referentiewerken, enzovoorts.

De tweede, fundamentele opdracht bestaat uit het opstellen, het

opmaken en verspreiden van de "Administratieve Orders van de

Zone" alsook van de "Nota's Korpschef" en de "Algemene

Instructies". In 2005 verspreidde de dienst 239 AOZ en 71 Nota's CC.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

61


Er werd een belangrijke wijziging in de lay-out

van de AOZ aangebracht : een “kleurencode”

werd ingevoerd om de interne orders te differentiëren

op het vlak van hun aard, hun inhoud

en hun belang/dringendheid (geel papier

wordt gebruikt wanneer het om een functionele

materie gaat, blauw wanneer het een operationele

inhoud betreft, roze voor belangrijke

en/of dringende orders en wit voor al het overige).

De dienst plaatst de AOZ op het Intranet

waar ze in real time beschikbaar en te raadplegen

zijn.

De dienst staat ook in voor de samenstelling van het persoverzicht uit

de Franstalige en Nederlandstalige dagbladen waarop de Zone geabonneerd

is. In 2005 werden er aldus voor de Algemene Directie en de

Directeurs van de 3 districten van de Zone 300 persoverzichten verwezenlijkt.

Ook op dit gebied werden een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Sinds juli 2005 wordt het persoverzicht gescand en digitaal bewaard. Dit

vergemakkelijkt de eventuele toekomstige raadplegingen. Uiteindelijk zal

(in 2006) het persoverzicht op het Intranet geplaatst worden, hetgeen een

snelle raadpleging door een groter aantal gebruikers mogelijk zal maken.

DOC biedt nog steeds een vertaaldienst in beide landstalen aan. Het gaat

voornamelijk om de documenten die van de dienst zelf uitgaan, maar staat

eveneens ter beschikking van andere diensten van de zone (Secretariaat van

de Vergaderingen, CelCom,…) en zelfs van externe organismen (Vaste

Commissie van de Lokale Politie).

DOC verzekert de archivering van de dossiers van de

operationele diensten OI (OPS) en van de diensten

interne controle of nog, van alle stukken van het

Secretariaat van de Algemene Directie van het

Politiekorps.

62 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Tijdens het afgelopen jaar werd de samenwerking met de Telematica ver -

sterkt met de bedoeling om, voor de personeelsleden van de Zone, van het

Intranet het instrument bij uitstek te maken. Buiten de bijdrage aan het ter

beschikking stellen van de AOZ, neemt de dienst - via de informatieopdrachtdeel

aan de uitwerking van de site. Dagelijks worden nuttige en praktische

inlichtingen voor al de leden van de Zone aangebracht.

De twee directieleden van de dienst maken eveneens deel uit van de Cel

Communicatie van de Zone. In dat kader hebben ze actief samengewerkt

aan de redactie en de herlezing voor de interne publicatie van het jaarverslag

2004 van de Zone. Deze oefening, de 1ste in zijn genre voor de Zone,

slorpte tijdens een bepaalde tijd veel energie op, maar voor een eerste

poging beantwoordde het resultaat aan de verwachtingen.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

63


De Directie Human Resources

(HRM)

De Directie Human Resources is onderverdeeld in 3 grote diensten.

HRM

HRM/POL

Vorming en Beheer

HRM/Rl

Interne Relaties

HRM/PER

Personeelsadministratie

64 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De Dienst Vorming en Beheer (HRM/POL)

Overeenkomstig artikel III.IV.1 RPPol, heeft elk personeelslid recht op informatie,

vorming en voortgezette vorming, zowel voor wat de aspecten betreft die

nuttig zijn bij het uitvoeren van zijn taken binnen de diensten van de geïntegreerde

politie als om te voldoen aan de vereisten inzake werkingsevaluatie,

promotie en baremische loopbaan.

De Dienst Vorming en Beheer heeft als opdracht de vormingen bestemd

en/of gevolgd door het personeel van de Zone te ontwikkelen, te organiseren,

te coördineren en te beheren.

Verwezenlijkingen 2005

- De tactische en technische omkadering en de administratieve opvolging

van meer dan 6.000 schutters (alle

schietvormingen samen).

- De organisatie van meer dan 1.170 recyclagesessies

op gebied van slagwapens.

- De vorming van meer dan 150 politiemensen

in het gebruik van de wapenstok.

- De opleiding van 15 personeelsleden tot

busbestuurder evenals de organisatie van regelmatige recyclages

inzake defensief rijden.

- Het opzetten, in samenwerking met het Instituut Cooremans van

de Stad Brussel, van taalopleidingen hetgeen aan meer dan 180 personeelsleden

de mogelijkheid heeft geboden, in functie van hun

niveau, de andere landstaal aan te leren.

- De administratieve omkadering van meer dan 700 voortgezette

baremische vormingen die in de verschillende scholen van het land

gegeven worden.

- De administratieve omkadering van 8 promoties van aspirant functionarissen

van politie (alle graden door elkaar genomen), de briefwisseling

met de scholen, de aanwijzing van mentoren, het onthaal

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

65


van de stagiaires, de administratieve

opvolging (stagerapporten, evaluatiefiches).

- De organisatie van erkende, interne

vormingen (COUGAR/ISPRA, Pepper -

spray, telescopische wapenstok, wapenstok/,

Steyr, GP, Jericho, Revolver,

Interventietechnieken en –tactieken

HYCAP, seminarie HINP,…) hebben 650 personeelsleden de mogelijkheid

gegeven om vrijstellingen in het kader van de baremische vorming

te bekomen.

- Het beheer van de opvolging van zowat 20.000 uren functionele vormingen

waardoor de personeelsleden in de mogelijkheid gesteld worden

om :

• hetzij (in het kader van de mobiliteit) te solliciteren voor gespecialiseerde

functies,

• hetzij aangewezen te worden voor die gespecialiseerde functies,

• hetzij omtrent specifieke onderwerpen kennis te verwerven of te

onderhouden.

Voorbeelden : Functioneel beheerder, hondengeleider (patrouille, mentor,

eindverantwoordelijke, evaluatieadviseur en evaluator, gerechtelijke

vorming, …

- De vorming “Nieuwe evaluatieprocedure”, van zowat 150 personeelsleden,

dankzij de erkende interne lesgevers, zal hen in de toekomst toelaten de

functie van evaluator uit te oefenen.

- De organisatie van 12 residentiële seminaries van 2 dagen in Middelkerke.

Deze seminaries, waaraan meer dan 210 HINP hebben deelgenomen, hadden

de herwaardering van de functie van onderofficier als thema. Het doel was

het creëren van een korpsgeest, het ontwikkelen van de omkaderingsrol en

het doorgeven van beroepsbekwaamheid, hetgeen zal toelaten de verantwoordelijkheidszin

bij de onderofficieren op te drijven.

66 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


- De updating van het gedeelte "Vormingen" van de Intranet site van onze

Zone, waardoor het personeel de mogelijkheid geboden wordt om :

• op de hoogte te blijven van de van kracht zijnde wetgeving, geregeld de

updating van de beschikbare baremische vormingen, in de verschillende

politiescholen, met inbegrip van het aantal beschikbare plaatsen,

te raadplegen.

• over de inschrijvingsformulieren ad hoc te beschikken.

• over de gegevens van al de scholen van het rijk te beschikken.

• een kort overzicht van de verschillende modules baremische vorming

te kunnen inkijken.

- De vertegenwoordiging van de Zone en de verdediging van haar belangen

op supra-lokale vergaderingen.

Zoals reeds vermeld in de vorige editie van het verslag, is het niet onze

bedoeling om te gaan zwelgen in zelfvoldaanheid, maar bij lezing van

wat vooraf gaat, stelt men toch wel vast dat de dienst Vorming de

objectieven die haar waren toegewezen (zowel op het vlak van de

coördinatie, de organisatie en het beheer als bij de opvolging van de

opleidingen op lokaal niveau), grotendeels bereikt heeft. Ja, ze heeft

ze zelfs overschreden met het voorstellen en plannen van nieuwe

vormingsactiviteiten.

In het totaal, werden er, zonder

de 6.061 georganiseerde

en door HRM/POL omkaderde

schietsessies mee te rekenen,

door onze Zone meer dan

60.000 uren aan de vorming

besteed.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

67


De Dienst Interne Relaties (HRM/RI)

De Dienst wordt geleid door 1 DIR

HRM/RI. Hij wordt bijgestaan door

1 psycholoog, 2 sociaal assistenten,

1 assistent psychologie en 1 administratief

medewerkster.

De basisdoelstelling van de dienst

is het waken over het welzijn van

de personeelsleden. Het begrip

"welzijn op het werk" is zeer ruim

en het interventiekader van de

dienst is dan ook zeer uitgebreid. Bepaalde richtlijnen kunnen niettemin

onderscheiden worden inzake bepaalde specifieke en steeds weerkerende

probleemstellingen, inzonderheid :

1. De interne communicatie

2. Het welzijn

- Beheer van het CI-Team

- Problemen rond pesterijen

- Onthaal van nieuwkomers

- Cel welzijn in het kader van de Europese Toppen en de risicobetogingen

- Werkgroepen

- Psychosociale problemen

- Mutaties met sociale inslag en permutaties

- Gerichte projecten

3. Permanente interne audit

4. Mutaties

Overzicht inzake interne communicatie

De Dienst neemt deel aan de verschillende projecten van de Cel

Communicatie. Hij beheert eveneens het groene nummer dat eind 2004 in

dienst werd genomen om op betrouwbare wijze de vragen van het personeel

te beantwoorden.

Tenslotte werkt hij actief mee aan de redactie van het Polbru Mag (via artikels

die het personeel informeren omtrent de actualiteit in de Zone, maar

ook via "portretten" waarbij een personeelslid in de schijnwerpers

geplaatst wordt).

68 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De bezoeken van de Korpschef

Ter herinnering, de bezoeken van de Korpschef startten in oktober 2004 en

eindigden in mei 2005.

De huidige piramidale organisatie van de zone is beslist wel aangepast aan

een onderneming van deze omvang, maar deze structuurvorm heeft ook

enkele minder positieve kanten en het gevaar is groot dat de informatiedoorstroming

naar de top van de organisatie toe, een verzadigingsniveau

bereikt.

Gezien de grote hoeveelheid informatie waarmee de overheid geconfronteerd

wordt, is het materieel onmogelijk om rechtstreeks en doorlopend

contact te verwezenlijken tussen de top van de zone en al de personeelsleden,

hetgeen mettertijd door het personeel als een zekere vorm van

wederzijdse afstandelijkheid en afzondering kon aangevoeld worden.

De bezoeken van de Korpschef waren dus duidelijk bedoeld als een

rechtstreeks contact tussen de Korpschef en zijn personeel.

Afdeling na afdeling, week na week, kregen alle personeelsleden het

bezoek van de Korpschef.

Deze ontmoetingen hebben het niet alleen mogelijk gemaakt om

opnieuw contact op te nemen en herinneringen

uit te wisselen met de oudsten

maar ook om de personeelsleden,

die nog nooit een rechtstreeks contact

met de Korpschef gehad hadden, de

gelegenheid te geven hem persoonlijk

te ontmoeten en met hem te praten

over de onderwerpen die hen aan het

hart lagen. Ze werden eveneens uit de

eerste hand ingelicht over de onderwerpen op de agenda van de

Commissie ter begeleiding van de hervorming, commissie, waarin

de Korpschef zetelt. Deze laatste kreeg, op zijn beurt, de gelegenheid

te informeren naar eenieders bekommernissen.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

69


Afgezien van deze contacten, was het eveneens de bedoeling een

inventaris op te maken van de verschillende - zowel structurele als

menselijke - problemen die tijdens de bezoeken ter sprake kwamen

en, in samenwerking met de Algemene Directie, oplossingen te zoeken.

Inzake welzijn

Het Critical Incident Team, een dispositief dat samengesteld is uit

vrijwillige collega's uit de verschillende afdelingen en diensten van

de Zone, bestaat sinds april 2003. De 63 huidige leden van het CI Team

werden alle gevormd door de Dienst Interne Relaties.

Wat de problematiek van het geweld, de pesterijen en ongewenst seksueel

gedrag op het werk aangaat, trad de Wet van 11 juni 2002 betreffende de

bescherming van de werknemers in werking op 11 juli 2002. In het kader van

deze wet werden de personeelsleden van de dienst aangewezen als vertrouwenspersonen.

In de loop van 2005 heeft de dienst HRM/RI voor het CI-Team twee vormingsdagen

georganiseerd rond pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het

werk, alsook vier vormingsdagen rond de zelfmoordproblematiek bij de politie.

De dienst heeft eveneens achtentwintig, over heel het jaar gespreid, dagen

supervisie van de leden van het CI-Team opgezet.

Bij grootschalige OPS of in het kader van de Europese Toppen, wordt de

dienst Interne Relaties aangewezen om een "Welzijnsaanwezigheid" te verzekeren.

In het kader van deze opdracht werd de dienst in 2005 vier maal

gemobiliseerd voor de Europese Toppen die op het grondgebied van de

Zone plaats vonden.

70 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


In 2005 werden er onder bescherming van de dienst Interne Relaties twee

werk- en bezinningsgroepen opgericht.

Het betreft werkgroepen rond de Alcohol- en de Tabaksproblematiek op het

werk. De paritair (syndicaten en overheden) samengestelde werkgroepen

kunnen rekenen op de aanwezigheid van deskundigen, uit universitaire en

beroepsmiddens, die op de betrokken gebieden actief zijn.

De groepen die in 2004 met hun werkzaamheden

begonnen (geweld, pesterijen en ongewenst

seksueel gedrag op het werk, zelfmoord

en stress) in 2004 zetten die vanzelfsprekend in

2005 voort. De door de werkgroepen "stress en

zelfmoord" geformuleerde aanbevelingen, werden

overigens door het Basisoverlegcomité aanvaard

en aan de overheden overgemaakt.

De dienst organiseert ook gerichte acties, namelijk tevredenheidsenquêtes,

interne peilingen rond diverse problemen of nog, de organisatie

van protocollaire ceremonieën.

De dienst Interne Relaties is er eveneens mee belast psychosociale

steun te geven aan de personeelsleden die dit wensen en eventueel

met het beheer van bepaalde relationele conflicten. In 2005 liep het

aantal tussenkomsten op tot 180 persoonlijke gesprekken.

Statistieken van het psycho-sociaal werk van de vertrouwenspersonen

: Balans 2005

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

71


72 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Aantal personen per type onderzoek :

Aantal ontvangen personen

Bij de vertrouwenspersonen 25

Type onderzoek

• Incidenten aangegeven als

pesterijen op het werk.

Aantal

contacten

Aantal

personen

25

• Bemiddeling 10

We stellen vast dat de meerderheid van de personen die zich op het onderhoud

aangeboden hebben, hun verzoek motiveerden als het gevoel slachtoffer

te zijn van pesterijen op de werkvloer.

Er werden 10 bemiddelingen uitgevoerd op individueel verzoek.

Spreiding van de personen volgens geslacht

Geslacht

Verdeling volgens taalrol

Taalrol

Aantal personen

Nederlandstalig 8

Franstalig 17

Spreiding volgens graad

Aantal

Vrouwen 16

Mannen 9

Graad

Aantal personen

Calog 8

HAP 3

CP 4

INP 7

HINP 3

De best vertegenwoordigde categorie werknemers is deze van de

Calog.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

73


Type betichte personen bij een (formele of informele) klacht

aangaande geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

op het werk. :

Betichte personen

Aantal

Collega 10

Hiërarchische overste 15

Bij deze type problematiek wordt de hiërarchische overste het meest

aangehaald als betichte persoon.

In 2005 is de dienst HRM/RI overgegaan tot 74 mutaties en heeft hij

172 nieuwe INP onthaald in onze politiezone. Deze werden, steeds in

groepjes, door de Korpschef, bijgestaan door de DGF of de DGO, ontvangen.

Balans en perspectieven op het vlak van interne audits

In 2005 werd M. Alonso (DIR HRM/RI) belast met de interne audit van de

zone. Hij begon zijn werk in september met D08 en G/DCT2.

Ieder personeelslid van om het even welke graad, werd uitgenodigd voor

een individueel en vertrouwelijk onderhoud.

Hoewel niet alle personeelsleden konden verhoord worden, werden de gesprekken

in december 2005 afgerond. Het bleek immers onmogelijk om, rekening

houdend met de uiteenlopende uurroosters, de verlofperiodes, de persoonlijke

ingesteldheden enz, het voltallig personeel binnen een redelijk

tijdsbestek te verhoren.

Op een totaal van 107 personeelsleden is men 59 maal kunnen overgaan tot

een individueel onderhoud (42 voor de Afdeling en 17 voor de Wachtdienst),

hetgeen een voldoende representatief staal vormt.

Ieder onderhoud leidde tot één of meerdere verslagen. Gezien er bij ieder

gemeld probleem een afzonderlijk verslag opgesteld werd, kon iedere persoon

meerdere problemen opwerpen. In het totaal werden er voor 59 personen

113 verslagen afgehandeld, wat gemiddeld 1.9 per verhoorde persoon

betekent.

74 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De verzamelde gegevens werden vervolgens zodanig geanalyseerd dat er

categorieën konden gedistilleerd worden op basis van de aard van de uitgedrukte

problemen, zelfs volgens bepaalde algemene thema's zoals uurroosters,

communicatie, organisatie van het werk of hiërarchie.

De Dienst Telematica heeft vervolgens een aangepast programma gemaakt,

waarmee statistieken en tabellen konden gegenereerd worden. Hierna werden

al de verslagen binnen HRM/RI ingevoerd.

De algemene statistische tabel die uit de codering van de gegevens resulteert,

laat toe de orde van grootheid van de verschillende probleemgebieden

te vergelijken. Vervolgens werd elk thema opgegeven volgens een

statistische tabel opgesplitst naar graad, voorzien van commentaar.

Deze thema's werden benut voor het opstellen

van een gekruiste tabel bedoeld om een zo

objectief mogelijk beeld te krijgen van de

sterke en zwakke punten van de betrokken

dienst (impact op de organisatie en haar

doelstellingen).

De eindconclusies van deze interne audit zullen in het kader van het

jaarverslag 2006 bekend gemaakt worden.

Overzicht overplaatsingen

De dienst HRM/RI is verantwoordelijk voor het beheer van de mutatieaanvragen,

die krachtens artikel 44 van RPPol, voor akkoord aan

de Korpschef overgemaakt worden.

Als basisprincipe geldt dat, om de dienst niet te verzwakken, ieder

vertrek door een vervanging moet gecompenseerd worden. In 2005

werd er aan 73 overplaatsingsaanvragen voldaan.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

75


De Dienst Personeelsadministratie

(HRM/PER)

De dienst wordt geleid door 1 Commissaris van Politie.

HRM/PER

Loopbaanbeheer (CARR )

Algemeen beheer en opvolging personeel

Pensioen (CARR/PENS)

Mobiliteit (CARR/MOB)

Ziekte (MED)

Ziektebeheer (MED/ZCM)

Arbeidsgeneeskunde (MED/SIPPT)

Beheer arbeidsongevallen (MED/AT)

Betwiste Zaken (CTX)

Prestatiebeheer (PREST)

Conceptie (PER/CONC)

76 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De afdeling Loopbaanbeheer

Het personeelsorganigram werd bepaald tijdens de Politieraad van 19

december 2001. De onderstaande tabel illustreert het reëel kader van het

personeel.

31.12.2004 31.12.2005

OPERATIONEEL KADER

HCP 9 17

CP 130 124

HINP 243 259

INP 1204 1328

HAP 271 274

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER

Niveau A 24 25

Niveau B 19 20

Niveau C 57 75

Niveau D 202 227

Overzicht van de personeelsverschuivingen 2005

In 2005 vonden 90 interne personeelsverschuivingen plaats.

Beheer van de “gedetacheerden”

Wat het personeel betreft dat door de federale politie ter beschikking

gesteld werd van onze Zone, gaat het voornamelijk om een

detachering van 40 personen in het kader van bewakingsopdrachten

van de Hoven en de Rechtbanken (Justitiepaleis), maar ook de

krachtens GPI 39 ter beschikking gestelde INP als steun voor de op

het grondgebied van onze Zone uitgevoerde bijzondere operaties.

Effectieve personen

Situatie op 01.01.2005 277

Situatie op 31.12.2005 127

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

77


Evolutie van de baremische schalen

Tijdens het afgelopen jaar gingen 144 personeelsleden over naar

een hogere weddenschaal. (26 HAP, 79 INP en 39 CP).

Statutering van het contractueel CALOG personeel

Het statuut biedt aan het contractueel personeel

de mogelijkheid om zich, met het oog op

een eventuele statutarisering, aan te bieden

voor examens. Op dit ogenblik wordt een

aantal personen nog benoemd op basis van

de resultaten van in 2002 afgelegde examens

en zo werden er tijdens het afgelopen jaar 4

contractuelen statutair via deze procedure.

Einde arbeidscontracten

In 2005 werd er in onze Zone aan 16 arbeidscontracten een einde gesteld.

Opvolging van pensioendossiers

In 2005 werd aan 32 personen een rustpensioen en aan één persoon een

overlevingspensioen toegekend.

Verdeling van de gepensioneerden

- 27 personen op hun verzoek

- 3 oppensioenstellingen van ambtswege als gevolg van het bereiken van

de leeftijdslimiet

- 2 oppensioenstellingen ten gevolge van een ongeschiktheids-verklaring

van de bevoegde commissie.

Opvolging dossiers "mobiliteit"

De mobiliteitscycli 2004/03, 2005/01 en 2005/02 kenden hun voltooiing tijdens

het dienstjaar 2005. De laatste cyclus 2005/03, voor dewelke de kandidaturen

tot 15 januari 2006 konden ingediend worden, zal in een volgend

verslag behandeld worden.

78 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Algemeen overzicht van de mobiliteit 2005

2005

Korpsverlaters 24

Nieuwkomers in het korps 84

Aanduidingen via Art.3 bis 113

Ingevolge een Administratief Order van de Zone, werd de dienst HRM/PER

belast met de controle op de correcte toepassing van de reglementering,

en dan vooral voor wat het "verlof in geval van overmacht" betreft.

In 2005 werden er aan het personeel van de Zone 1344 dagen "sociaal

verlof" toegestaan.

Abonnement MIVB

Ieder lid van het operationeel kader dat in de

loop van de maand januari van ieder jaar inge -

schreven werd in de Zone, geniet van een abonnement

voor het gebruik van het door de MIVB

beheerde openbaar vervoer.

Een lid dat via mobiliteit in de zone toekomt,

geniet eveneens van deze mogelijkheid.

Het spreekt vanzelf dat, wanneer een lid de Zone

verlaat, hij zijn abonnement terugstuurt naar de

dienst HRM/PER, die het aan de MIVB terugbezorgt.

Beheer personeelsdossiers

Krachtens RPPol (5) en UBPol (5) , initieert en beheert de dienst

HRM/PER het persoonlijk dossier van ieder lid van het politiekorps.

Hij doet het nodige om het dossier in overeenstemming te brengen

met deze die door de vroegere politieoverheden bijgehouden werd.

(5) RPPol = Rechtspositie Politie = “Mammoetwet”

UBPol = Uitvoeringsbesluit Politie = “Dino”

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

79


De afdeling "Ziekte" (MED)

Het beheer van de afwezigheden wegens ziekte (MED/ZCM)

De Cel MED/ZCM is belast met de opvolging van de afwezigheden

wegens ziekte. De verschillende beheeroperaties in het kader van deze

problematiek zijn opgenomen in het informaticasysteem en de analyse

van de gegevens geeft voor het jaar 2005 de volgende resultaten :

- 1.758 afwezigheden, wat overeenkomt met 50.545 ziektedagen

Aantal personen Afwezigheidsduur

535


Verplichte medische onderzoeken

De personeelsleden van de politiezones die met veilig -

heidstaken zijn belast, moeten zich jaarlijks aanbieden

voor een medisch onderzoek.

Het betreft hier voornamelijk leden van het operationeel

kader.

Op dezelfde wijze moeten de leden van het administratief

en logistiek kader en in het bijzonder diegenen die voor

een computerscherm werken, om de 3 jaar een medisch

onderzoek ondergaan.

De medische geschiktheidstest

De leden van het personeel die de functie van chauffeur groep 2 bekleden,

moeten zich eveneens aan specifieke onderzoeken onderwerpen

om aan te tonen dat ze bekwaam zijn om personen te vervoeren.

De Cel "Ziekte" neemt de kosten voor de hernieuwing van de rijbewijzen

op zich.

De arbeidsgeneeskundige onderzoeken konden in 2005 als volgt per

categorie ingedeeld worden :

Aanwervingen 56

Jaarlijkse onderzoeken = geschikt 1.747

Jaarlijkse onderzoeken = deeltijds werkenden 378

Jaarlijkse onderzoeken = met aangepast werk 194

Medische selectie/attest chauffeurs 393

Beeldschermonderzoeken

(personeel dat voor een scherm werkt)

206

Inentingen 117

Totaal 3.091

Beheer werkongevallen MED/AT

Er werden in 2005, 260 aangiften van arbeidsongevallen en 40 aangiften

van ongevallen van/naar het werk gedaan. Hiervan werden 11

niet ontvankelijk verklaard.

In 2005 werd 1 "zwaar" arbeidsongeval geregistreerd.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen vallen de arbeidsongevallen

die een blijvende invaliditeit ten gevolge hebben, onder de

bevoegdheid van de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

81


De afdeling "Betwiste Zaken" (CTX)

Deze afdeling is belast met het instellen van

vorderingen tegen derden teneinde het nadeel

aan de politiezone en/of zijn aangestelde door

een minnelijke schikking of via gerechtelijke

weg terug te vorderen, dit in het kader van :

- Weerspannigheid

- Ongeval tijdens de diensturen

- Ongeval buiten de diensturen

- Ongeval op de weg van en naar het werk

- Vrijwillige vernielingen

- Ongerechtvaardigde oproep van de 101

Om deze moeilijke taak beter aan te kunnen, werkt de dienst "Betwiste

Zaken" actief samen met de andere diensten van de Zone (SCI, FIN, …),

maar ook met externe diensten.

Totaal aantal in 2005 geopende dossiers

Aanrijdingen 321

Betwiste zaken 79

Extern 25

Totaal 425

Van deze 425 dossiers werden er 205 afgesloten en stonden er op 31.12.2005

nog 221 open.

Totaal aantal in 2005 beheerde dossiers :

978 geopende dossiers waarvan 606 dossiers

"Politiezone" (feiten die zich voordeden tussen

01/04/2002 en 31/12/2005).

372 dossiers "Stad Brussel" (feiten die zich voordeden

tussen 01/01/1980 en 31/12/2001).

82 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De afdeling "Prestatiebeheer" (PREST)

In 2005 werd deze afdeling belast met :

1. de centralisatie van de prestaties van het personeel van de Zone en de

controle ervan (weekenduren, nachturen, overuren,…),

2. het beheer van de problematiek van de overuren en de statistieken hieromtrent,

3. centralisatie, controle en beheer van de toelagen en vergoedingen,

4. actieve deelname aan de implementatie van het ISLP-Admin-systeem.

Centraliseren van de prestaties

Al de prestaties van het personeel van de Zone worden via de secretariaten

van de diensten in het informaticasysteem ingevoerd. Deze prestaties

worden vervolgens gecontroleerd en aan de wettelijke voorschriften

in deze materie getoetst.

Na controle, worden de prestaties digitaal overgemaakt aan het

Sociaal Secretariaat GPI dat de salarissen en vergoedingen uitbetaalt.

Statistieken van de overuren

In het statuut wordt de optie "nul overuren" duidelijk uiteengezet.

Dit houdt ipso facto in dat eventuele overtallige prestaties, in de

mate van het mogelijke, "gerecupereerd" moeten worden tijdens de

wettelijk voorziene referentieperiode van twee maanden. Indien

recuperen onmogelijk is, worden deze prestaties uitbetaald.

Met het oog op een goed financieel beheer van de diensten, is de

afdeling "Prestatiebeheer" ermee belast een periodiek overzicht te

maken van de overuren maar ook van de eventuele negatieve uren.

Beheer van uitkeringen en vergoedingen

Teneinde de perfekte toepassing van het

financieel statuut te controleren, transiteren

al de door de secretariaten ingevulde

documenten via deze afdeling. Zodra deze

documenten correct ingevuld zijn, worden

zij naar het SSGPI gestuurd dat, na goedkeuring

van de betrokken sommen door de

Zone, de betaling zal laten uitvoeren.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

83


Beheer van ISLP Admin

Overeenkomstig de ministeriële

beslissing om de politiezones met

een eenvormig informatica-instrument

uit te rusten en gezien de

deelname van onze Zone aan dit

pilootproject, werken we nauw

samen met de dienst Telematica van

de Zone om dit instrument aan te

vullen met een prestatieagenda,

ontworpen op basis van het principe van het beheer en de organisatie

van de arbeidstijd. Het gebruik van dit instrument impliceert een

dagelijkse opvolging van de in het systeem ingevoerde gegevens en

een nauwe samenwerking met de andere Afdelingen van de dienst PER.

In het kader van de implementering van dit informatica-instrument, kregen

de verschillende secretariaten die aanvaard hadden om gedurende

enkele maanden een dubbele codering uit te voeren, de gelegenheid om

hun commentaren en foutmeldingen voor te leggen teneinde het systeem

te verbeteren.

De dienst Telematica heeft oplossingen aangebracht en in afwachting van

een upgrade van het systeem door de federale politie, wordt de dienst

"Prestatiebeheer" belast met de invoering van de individuele fiches (verlof,…).

Op dezelfde wijze werd de dienst belast met een onderzoeksopdracht in het

kader van de voornemens van het personeel om gebruik te maken van het

openbaar vervoer (opvolging van de verschillende abonnementen voor openbaar

vervoer,…).

De afdeling “Conceptie” (CONC)

Deze nieuwe Afdeling werd in de loop van het jaar 2005 opgericht. Het ging

erom de dienst HRM te voorzien van een bezinningsinstrument dat kan

gebruikt worden bij het personeelsbeheer.

Gewone taken

Deze afdeling is op de eerste plaats het contactpunt met het SSGPI voor alle

bijzondere gevallen (bijdragebonnen, verklaringen RSZPPO,…), maar het is

ook een soort "Helpdesk" voor de andere cellen van HRM en voor andere

diensten zoals LOG voor wat het beheer van het onderhoudspersoneel

aangaat.

84 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Deze Afdeling onderzoekt en behandelt eveneens

de "probleemgevallen", zoals bv. de

afwezigheden zonder verantwoording.

Er worden via deze Afdeling contacten en

externe partnerships ontwikkeld, waardoor

de zone ertoe gebracht wordt op bepaalde

specifieke gebieden (sociale zekerheid,…),

een pilootwerkgever te zijn.

Ten slotte is ze ermee belast, op verzoek van

DIR PER, projecten te ontwikkelen, dit vanaf de haalbaarheidsstudie tot

aan de praktische en concrete uitvoering ervan.

Balans 2005

Tijdens haar eerste werkingsjaar heeft de Afdeling “Conceptie” een aantal

projecten opgestart en afgewerkt, zoals :

1. De invoering van een overzicht van de vergissingen van het

SSGPI met de oprichting van een soort permanente externe

Audit voor deze materie.

2. De ontwikkeling en het opstellen van een plan voor permanente

vorming op basis van de analyse van de noden en verwachtingen

van de personeelsleden van de dienst HRM.

3. Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het formuleren

van voorstellen voor de aanwerving van "low-cost" personeel

voor de Zone via van de federale steunplannen (Activa,

Conventie 1ste baan, studenten,…).

4. Het reorganiseren en implementeren van het ISLP Admin

systeem onder toezicht van de leden van de secretariaten

bij de opfrissing van de kennis.

5. Het doorlopend analyseren van de mogelijkheden op

gebied van loopbaanonderbreking, uitzonderlijke verloven

en andere.

6. Het analyseren, ontwikkelen, vormen en vereenvoudigen

van de procedures met betrekking tot DIMONA, RDS …

7. Het invoeren van de procedure voor terugbetaling van de 5

jaar premie.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

85


De Directie Telematica (TEL)

De dienst Telematica wordt geleid door 1 Commissaris van Politie,

bijgestaan door 15 personen.

Balans 2005

De dienst Telematica stelt 4 computertechnici tewerk. Deze voerden

tijdens het afgelopen jaar 1.212 technische interventies uit. In 2005

concentreerden ze zich, in het kader van de hernieuwing van het informaticapark,

vooral op de installatie van 528 nieuwe PC’s. De technici

hebben eveneens structurele steun verleend tijdens de verschillende

verhuizingen van diensten en afdelingen in de Zone.

De uitwerking, de installatie en het technisch beheer van een administratief

netwerk voor de dienst HRM, was één van de grote verwezenlijkingen

van de dienst Telematica in 2005, zoals ook de vervanging van de ISLP-server

door een toestel met een groter prestatievermogen.

Het Intranet heeft dit jaar ook een aanzienlijke

verbetering gekend. De verbetering van de

gebruiksvriendelijkheid van dit instrument om

de toegang en het gebruik ervan te stimuleren,

was onze voornaamste zorg. De nauwe samenwerking

tussen de Dienst Documentatie en

Telematica heeft de verwezenlijking van deze

doelstelling mogelijk gemaakt.

Het systeem van een beurtelingse wachtdienst, ingevoerd in 2004, nodig om

de interventies buiten de kantooruren uit te voeren, is nog steeds van toepassing.

Verscheidene wijzigingen (upgrade) die in de loop van het afgelopen jaar in

het systeem aangebracht werden, hebben nog slechts sporadisch pannes

veroorzaakt, gaande van blokkeringen bij het opstellen van PV tot het blokkeren

van heel het netwerk van de Zone.

86 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Vooruitzichten voor 2006

De door de dienst zelf of door andere functionele diensten

ingeleide dossiers, beheerd door Telematica, worden

zelden jaarlijks afgesloten. In de loop van 2006 zal een

zeker aantal dossiers, die in de voorbije dienstjaren geopend

werden, een begin van verwezenlijking zien, andere

een vervolg en weer andere zullen volledig uitgewerkt

worden

De Directie Financiën (FIN)

De dienst is samengesteld uit 4

Politiemensen en 12 Calog. Hij wordt

geleid door 1 Commissaris van Politie.

Binnen de oorspronkelijke administraties

beschikte de Gemeentepolitie

al over financiële diensten die de verbinding

verzekerden tussen :

- De Dienst Gemeentefinanciën (met deelname van de dienst

financiën van de politie aan de voorbereiding van de

gemeentebegroting voor de functie "politie"),

- Andere gemeentediensten die tussenkwamen in het uitvoeringskader

van voornoemde begroting (Economaat,

Aankoopcentrale, Stedenbouw…).

Vanaf deze periode werken de financiële diensten van de politie

geregeld projecten van dossiers uit, die aan de gemeentelijke overheden

worden voorgelegd. De gemeentelijke administratie, en in

het bijzonder de gemeentelijke dienst Financiën, blijft nochtans de

toon aangeven wat de dossiers betreft van de diensten waarvan de

politie deel uitmaakt.

Al is de algemene doelstelling van de dienst globaal gezien sinds de

hervorming niet gewijzigd, toch stellen we vast dat de omgeving en

de verplichtingen van de nieuwe financiële dienst wel ingrijpend

gewijzigd en uitgebreid werden.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

87


De dienst drukt natuurlijk

nog steeds de uitgavenprojecten

van het politiekorps

ter bestemming

van de Vergaderingen, in

financiële en administratieve

termen uit.

En, zoals vroeger, wordt

de dienst ertoe gebracht

tussen te komen in het beheer van het Politiekorps, vanaf de verwoording

van de noden tot aan de vereffening van de hierop betrekking

hebbende factuur.

De zone heeft een volledige rechtspersoonlijkheid verworven waardoor

haar beslissingssysteem en de doorstroming van dossiers is geëvolueerd

(bv. Controlecel van de Bijzondere Rekenplichtige, Algemene Directie, DIR

BUD, Secretaris van de politiezone).

Op budgettair vlak evolueert de opdracht van de dienst parallel met de

evolutie van de structuren. Als uitvoerder van het budget behoudt de

dienst een aangepaste positie om de eerste begrotingsvoorstellen voor het

volgende boekjaar op het vlak van functionering (in de orde van grootte van

15% van het totale budget van de politiezone) te formuleren. Hij neemt,

samen met de betrokken diensten (TEL en LOG), deel aan de opstelling van

een evenwichtig investeringsbudget.

De begroting is dikwijls een "gevoelige" materie. Ze is inderdaad de becijferde

uitdrukking van een beleidskeuze. Zij is dikwijls het resultaat van een compromis

tussen de behoeften van een korps en de strategische beslissingen.

De dienst FIN is niet de enige actor in de financiële sector. De eerste voorstellen

bij het opstellen van de begroting, die over het algemeen de resultante

vormen van de budgettaire ervaring van het lopende jaar, worden aan de

Bijzondere Rekenplichtige meegedeeld, die -als lid van de Budgettaire

Commissie- in permanent overleg met de Algemene Directie, de evenwichtigheid

van deze voorstellen nagaat.

De voorstellen van de Administratie worden vervolgens met de beleidsimperatieven

geconfronteerd. Indien nodig worden ze door de diensten van

de zone herwerkt alvorens ze aan de Politieraad worden voorgesteld en

aan de Voogdijoverheden overgemaakt.

88 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Opdrachten

Uit wat vooraf gaat blijkt dat de opdrachten van FIN schematisch in de twee

hieronder uitgewerkte categorieën kunnen ondergebracht worden :

1. Het beheer van de begroting : bijdragen tot het uitwerken van de begroting

op basis van de cijfers van het voorafgaande jaar en opvolgen

van de begroting tijdens het dienstjaar;

2. Gevolg geven aan de vragen naar benodigdheden, werkzaamheden en

diensten in het kader van het beschikbare budget en op basis van

de noden van de diensten.

Globaal budget 2005 = 165.655.807 €

De Directie Routering (ROU)

De Directie Routering is samengesteld uit 2 diensten, namelijk :

ROU en ROU/X.

Deze directie wordt geleid door 1 Commissaris van Politie en is samengesteld

uit 2 INP, 4 Hulpagenten, 13 Calog en 5 arbeiders-chauffeurs.

De dienst Routering (ROU)

Om de dienst ROU te omschrijven,

vergelijkt men hem best met een

zonaal secretariaat dat dossiers

behandelt en verzendt, fotokopieën

van processen-verbaal levert,

inlichtingen verschaft, enz.

Hij werkt rond drie belangrijke

polen :

- de indexatie : elk stuk dat bij de politie binnenkomt, wordt

gesorteerd en geïndexeerd,

- de inlichtingen : op vraag van particulieren, verzekeringen en

Parket, alsook van politiemensen van onze Zone of van

andere zones,

- de archivering van de processen-verbaal : alle processen-verbaal

worden geklasseerd en gearchiveerd, de dienst verschaft

immers regelmatig kopieën, hetzij op vraag van het Parket,

hetzij op vraag van andere politiezones.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

89


Om deze taken uit te werken, worden er opzoekingen gedaan in

verschillende gegevensbanken : ISLP, Portal, DIV, de emulatie 9750,

alsook in de computers van de oud-rijkswachtbrigades van Laken en

Brussel.

Activiteitenbalans 2005

De taken die in 2005 uitgevoerd werden, kunnen als volgt ingedeeld

worden :

- indexatie en sorteren van de stukken die de zone binnenkomen

Kantschriften uitgaande van de Parketten : 113.782

Briefwisseling (inkomende en uitgaande) : 80.875

- herinneringen : er werden 5.000 herinneringskantschriften

verstuurd

door de Parketten. ROU voldeed aan

bepaalde aanvragen, andere werden

naar de betrokken afdelingen gestuurd.

- "scanning OUT" van 197.789 dossiers + sorteren

van voornoemde uitgaande dossiers

en adressering van de enveloppen voor de Parketten en politiezones

die in APO (6) werken,

- klassering : er werden 172.550 kopieën van processen-verbaal gearchiveerd.

Aan sommige processen-verbaal werden bijlagen toegevoegd,

- kopieën van processen-verbaal : er werden 7.200 kopieën van processenverbaal

verschaft. Hiertoe volstond het informaticasysteem niet.

Men moest 3.000 keer naar de archiefkelders, 20 keer naar TRA en 20

keer naar de lokalen van de Hoofdafdeling van de vroegere politie

van Elsene.

- verzekeringen : er werden 3.000 vragen om inlichtingen betreffende processen-verbaal

verstuurd. Daar deze dikwijls onvolledig zijn, ver -

eisen ze zeer veel opzoekingswerk en ook moeten ze dikwijls terug -

gestuurd worden omdat ze onze zone niet betreffen,

(6) APO = Ambtshalve Politioneel Onderzoek

90 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


- telefoon : ± 21.000 oproepen betreffende vragen om inlichtingen over

processen-verbaal of dossiers. De hieraan verbonden werklast is

moeilijk kwantificeerbaar; indien een particulier een PV-nr opvraagt

en het niet mogelijk is aan zijn vraag te voldoen, moeten er immers

opzoekingen gebeuren bij de DPZ of bij de dienst waaraan de verbaliserende

agent verbonden is,

- diverse opzoekingen : namelijk voor onvolledige dossiers (veel opzoekingen

in de gegevensbanken om ontbrekende inlichtingen te vinden

en/of om de geadresseerde terug te vinden) of omdat dossiers verzonden

worden met als enige vermelding "Brussel",

- diverse vragen om inlichtingen uitgaande van opstellers die willen

weten welk gevolg ze aan een dossier moeten geven of welk

gevolg eraan gegeven werd of nog, of er vertragingen zijn …

De grootste moeilijkheid waarmee de dienst Routering geconfronteerd

wordt, is de onregelmatigheid van de stroom inkomende dossiers. Een

tweede moeilijkheid is de steeds weerkerende verwarring tussen de

Politie Brussel HOOFDSTAD Elsene en het Brussels Gewest. Deze verwarring

brengt immers met zich mee dat gedane opzoekingen geregeld

vruchteloos blijven.

De Verzending (ROU/X)

Deze dienst houdt zich bezig met :

Het verzenden van de stukken (briefwisseling)

- tussen de verschillende diensten,

- van de Zone naar het Parket en de federale

instanties,

- naar de gemeentebesturen.

De bewaargevingen

- ter griffie (overtuigingsstukken),

- op het Bureau Gevonden Voorwerpen (binnen

de Zone),

- op de laboratoria (federaal labo, Gent,

Leuven, NICC,…).

Diverse verzendingen

Voor deze taken beschikt de dienst over 5 Calog en 1 INP.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

91


Hoofdstuk 6

De Operationele Steunstructuur


De Directie van de Lokale

Recherche

Deze directie wordt geleid door 1 Hoofdcommissaris van Politie en

beheert de gerechtelijke zaken die ze zelf binnen de zone inleidt, de

belangrijke of complexe zaken die door de Politiezone moeten worden

behandeld en ook alle zaken die haar toevertrouwd worden door

het Parket of de Hoven en Rechtbanken, evenals de zaken die door de

korpsleiding worden toegewezen.

De Directie van de Lokale Recherche is samengesteld uit drie pijlers, de

pijler "Opsporing", de pijler "Gezin en Jeugd" en de pijler "Steun".

Deze drie pijlers zijn op hun beurt onderverdeeld in secties en cellen.

Lokale Recherche

Opsporing

Gezin en Jeugd

Steun

94 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De pijler Opsporing

Opsporing

Algemene Inlichtingen

Sectie Zeden

Sectie Diefstallen

Sectie Gauwdiefstallen

Sectie Verdovende Middelen

Sectie Geweld

Sectie Fraude

Sectie Lokale Rechercheurs

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

95


De Sectie “Algemene Inlichtingen”

De "R.G." wordt bestuurd door 1 Commissaris van Politie bijgestaan

door 3 HINP en 14 INP.

De rol en de opdrachten van deze dienst

hebben betrekking op zijn "beschik -

baarheid voor de Korpschef". Een groot

aantal ervan zijn inderdaad niet duidelijk

gedefinieerd, laat staan definieerbaar,

het gaat vooral om het verzamelen

van relevante informatie. Hieronder verstaat

men, onder andere :

- een bewakingsrol bij betogingen,

- een beschermingsopdracht bij de verplaatsingen van het Hof,

- bewakingsopdrachten in de nabijheid van de belangrijkste gebouwen

waarin officiële instellingen ondergebracht zijn.

De leden van de sectie hebben in 2005 aan 1.586 OPS deelgenomen.

96 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De cel Tags

Vernielingen en stadsvervuiling door vandalisme

belasten de financiële factuur van degenen

die er het slachtoffer van zijn. Onze Zone

richtte dan ook, in overeenstemming met het

Parket van Brussel, een Cel op van 2 INP die de

auteurs van graffiti op de openbare weg identificeert

teneinde ze gerechtelijk te vervolgen en

te laten betalen voor de door hen aan ondernemingen,

particulieren en openbare diensten

aangerichte schade.

De klachten zijn veelvuldig en de schade loopt hoog op; de door de

rechters uitgesproken straffen gaan van werken van algemeen nut tot

effectieve gevangenisstraffen.

In 2005, registreerde de Cel Tag volgende resultaten :

PV 823 Positief 289 (35,11%)

Deze resultaten zijn de vrucht van de opzoekingen die gedaan werden

op vraag van de diensten van onze politiezone maar ook van

politiezones die meewerken in het kader van informatieruil en dit in

heel het land.

Ook gaat er vraag uit van de NMBS (via Pol. Fed -DSB) en de MIVB

(via de 5 andere zones van het Gewest Brussel HOOFDSTAD Elsene).

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

97


De Sectie “Zeden”

De Sectie Zeden wordt bestuurd door 1

Commissaris van Politie bijgestaan door

3 HINP en 8 INP, van wie er 2 zich uitsluitend

bezighouden met de problematiek

van de "schijnhuwelijken".

De Sectie Zeden is een steundienst van

de territoriale structuur en van de permanente

wachtdienst, in dat opzicht

verzekert zij de opvolging van de dossiers die door deze diensten ingeleid

werden en opgesteld wegens verkrachting, aanranding van de eerbaarheid

en openbare zedenschennis. Zij behandelt eveneens de dossiers

pedofilie en jeugdprostitutie.

Zij verzekert de opvolging van de dossiers ingeleid inzake mensenhandel

in verband met prostitutie, koppelarij en alle inbreuken inherent aan dit

onderwerp. Zij leidt eveneens dossiers in inzake koppelarij en mensenhandel

ten gevolge van controles en van contacten die de dienst heeft met

prostituees die op het grondgebied van de Zone werken.

Zij verzekert dus een reële aanwezigheid in de wijken die door prostitutie

getroffen zijn en in bars of andere plaatsen die gekend zijn op het vlak van

"zeden" (bars, sauna's, erotische videotheken, openbare parken en andere

openbare plaatsen,…).

Vrijwillige prostitutie hoort niet tot het toepassingsgebied van strafrechtelijke

vervolging, koppelarij daarentegen, is één van de ergste vormen van

menselijke uitbuiting.

Wat de strijd tegen de eigenlijke mensenhandel aangaat, hoeft het geen

betoog dat de strijd tegen dit fenomeen prioritair blijft.

Een deel van het personeel legt zich toe op de problematiek van de schijnhuwelijken.

Dit personeel beheert de dossiers die door de burgerlijke stand van

de gemeente overgemaakt worden aan de dienst burgerlijke stand van het

parket wanneer er vermoedens zijn dat er een schijnhuwelijk gesloten werd,

dit met het oog op de annulering van dit huwelijk. Het behandelt eveneens

de aangiften bij de politiediensten en de kantschriften van het parket met

betrekking tot de strafrechtelijke vervolgingen op dit gebied.

Voor veel vreemdelingen betekenen schijnhuwelijken een laatste hoop tot

regularisatie van hun verblijf in ons land en het parket heeft een aanzien-

98 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


lijke verhoging vastgesteld van het aantal door hun diensten te behandelen

dossiers.

Ieder aspect van het geheel van de door de sectie verzekerde opdrachten, verdient

een bijzondere aandacht en een aparte uiteenzetting.

Onnodig eraan te herinneren welke impact seksueel geweld op de slachtoffers

en op de samenleving kan hebben.

Tijdens de uitwerking van het actieplan van de sectie in de loop van het jaar,

werd het actieveld vergroot en werden de prioriteiten uitgebreid.

Zo werden de traditionele domeinen van de schijnhuwelijken, de mensenhandel

en de prostitutie, uitgebreid met de strijd tegen de huisjesmelkerij.

Statistische balans

jan./feb. maa/apr. mei/juni jul./aug sept./okt. nov./dec.

Gezien de behandelde materie, moet het aantal aanhoudingen niet

onderschat worden en blijft constant in vergelijking met 2004

(68/70). In 52 % van de gevallen werden personen onder mandaat

geplaatst (tegen 67% in 2004), hetgeen uitgelegd kan worden door

de vermindering van het aantal aangehouden pooiers.

Noteren we ook dat er meerdere veroordelingen gevallen zijn voor

dossiers die in de loop van 2004 behandeld werden.

In een dossier voor collectieve verkrachting varieerden de uitgesproken

straffen van 6 tot 13 jaar. Een dossier voor koppelarij, geopend in

2004, waarbij de verdachte in januari 2005 aangehouden werd, heeft

geleid tot een veroordeling tot 8 jaar gevangenisstraf, 27.500€ boete en

5.000 € schadeloosstelling aan de burgerlijke partij.

Totaal

Aanhoudingen 12 14 8 14 8 12 68

Ter beschikkingstellingen

12 14 6 12 7 10 61

Aanhoudingsmandaten

6 7 2 8 6 7 36

Aanvankelijke PV 55 73 87 66 50 47 369

Navolgende PV 281 245 247 223 336 352 1684

Kantschriften 218 223 263 280 289 247 1520

Controle prostitutie

aant. pers.

Controle etablissementen

aant. pers.

23 76 16 60 60 18 253

59 34 91 82 50 86 322

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

99


Grafisch overzicht per referentieperiode

De aanhoudingen

Noteren we dat het aantal aanhoudingen verricht in 2005 nagenoeg

identiek is aan dat van 2004 (-2).

In 2005, werden 14 personen ter beschikking gesteld in het kader van dossiers

voor verkrachtingen en andere zedenzaken, 12 aanhoudingen met

terbeschikkingstelling van minderjarige prostituées, 5 aanhoudingen in

het kader van de mensenhandel los van prostitutie in het kader van dossiers

voor koppelarij, 10 personen ter beschikking gesteld in het kader van

diverse inbreuken (diefstal, slagen en verwondingen,…) getuigend van de

aanwezigheid van de sectie op het terrein en haar betrokkenheid in verschillende

ordediensten (Pegasus, Operatie Diefstal, …) en uiteindelijk 27 aangehouden

personen in het kader van dossier voor koppelarij.

De aanhoudingen geven zowel de vermindering van het fenomeen straatprostitutie

in Brussel weer (minder aangehouden pooiers) als de diversificatie

van de activiteiten van de sectie.

De processen-verbaal

In het totaal werden voor het jaar 2005 door de sectie "Zeden" 369 aanvankelijke processenverbaal

opgesteld en 1684 navolgende en er werd geantwoord op zowat 1520 kantschriften.

100 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Vergelijking 2004-2005

Ook al varieerde het aantal aanvankelijke PV weinig (+10%, vooral te wijten

aan de controles van aanwezige straatprostituees en meer bepaald

de minderjarige), het aantal navolgende PV stijgt met 54% en de kantschriften

kennen een toename van 19%.

Verdeling van de dossiers

In functie van de vastgestelde prioriteiten van de sectie, werd een

overzicht van de verdeling van de dossiers opgesteld.

Vergeleken met 2004, stelt men vast dat 74% van de dossiers met

prostitutie te maken hebben, wat een daling van 21% betekent.

12% betreffen diverse inbreuken die de activiteiten van de sectie

weergeven, tijdens haar betrokkenheid bij gemeenschappelijke operaties

geleid door RL (diefstal met geweld, Pegasus,…). 10% betreft

mensenhandel buiten het domein van de prostitutie, hetgeen de

diversifiëring en de reoriëntering van de sectie weergeeft als gevolg

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

101


van de daling van de prostitutie op het grondgebied.

Wat de navolgende PV betreft, deze zijn als volgt verdeeld :

De verdeling van de dossiers over de verschillende gebieden blijft nagenoeg

identiek aan die van 2004 (32% seksuele misdrijven - 39% prostitutie - 29%

schijnhuwelijken).

Ter herinnering mag men nog stellen dat de daling van 7% op het vlak van

de prostitutie kan verklaard worden door de betrokkenheid van de sectie bij

gemeenschappelijke operaties en haar investering in mensenhandel, los van

de prostitutie.

We mogen nochtans niet vergeten dat, ook al blijft de spreiding ongewijzigd,

het aantal PV met 54% gestegen is!

De dossiers “schijnhuwelijken” ontsnappen niet aan deze tendens en bereiken

dit jaar het aantal van 429 (tegen 264 in 2004), hetzij een stijging van

62 %!

102 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Verdeling per nationaliteit

Wat opvalt voor 2005, is een duidelijke daling van de dossiers die betrekking

hebben op Afrikaanse onderdanen maar er is daarentegen een duidelijke

stijging van dossiers aangaande Turkse en Aziatische personen.

De sectie beschikt niet over eigen cijfers met betrekking tot de onderzoeksresultaten.

Nochtans weet zij echter via de gemeentelijke administratie,

dat de stad Brussel 201 gevallen aan het Parket heeft aangegeven,

waarvan 72 tot een weigering hebben geleid, hetzij 35% negatieve

adviezen. In Elsene werden slechts 4 gevallen aangegeven, die

telkens op een weigering uitliepen.

De andere dossiers waren dossiers van de Dienst Vreemdelingen,

voor dewelke geen cijfermateriaal kon bekomen worden.

Controle van de prostitutie

Het aantal prostituees dat in de “zeden”-etablissementen gecontroleerd

wordt, daalt (-15%). Het aantal gecontroleerde etablissementen

daarentegen, stijgt.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

103


De stijging van het aantal af te handelen dossiers heeft een invloed

op de beschikbaarheid van het personeel voor dit type controles van

eerder administratieve aard.

Op straat werden 253 prostituees gecontroleerd, hetzij 47% minder

dan vorig jaar, wat op een duidelijke daling van het aantal straatprostituees

wijst.

De verschillen tussen de periodes wijzen eerder op een toenemende

politieactiviteit dan op een plotse toename van het aantal nieuwe

prostituees, hoewel er kon vastgesteld worden dat de “pas aangekomen”

Bulgaren vaak terzelfder tijd verschijnen.

Verdeling volgens wijk

De buurt van de Koopliedenstraat groepeert meer dan de helft van de prostitutieactiviteiten.

De ontmanteling van twee belangrijke netwerken (dossiers

HITMAN en PANTY) in de Louizalaan heeft een duidelijke invloed gehad

op de daling van de prostitutie in deze wijk. Deze twee dossiers betroffen

inderdaad 21 prostituees en 17 pooiers, waarvan er 10 door onze diensten aangehouden

en onder mandaat geplaatst werden. De 7 andere pooiers zijn

voortvluchtig.

Een van deze dossiers betrof prostituees van Russische afkomst en Albanese

pooiers, de andere “slachtoffer”- prostituees en pooiers met dezelfde nationaliteit.

Verdeling van de prostituees per nationaliteit

104 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Besluiten 2005

De balans 2005 is van hetzelfde niveau als die van vorig jaar.

Laten we wat de significante daling van de prostitutie aangaat, de impact

onderstrepen van de dossiers “Louizalaan”.

De herhaalde "prostitutie”-operaties en het opvoeren van de controles ter

hoogte van de Koopliedenstraat en de Van Gaverstraat liet ons niet toe

dezelfde resultaten te bereiken, voor zover de “rotatie” van de prostituees

niet bevordelijk is voor het scheppen van een vertrouwensrelatie.

Wat de problematiek van de minderjarige prostituees betreft, deze waren

dit jaar van Roemeense afkomst. Parallel aan

de ontmanteling van een netwerk van

Roemeense pooiers dat een einde stelde aan

hun aanwezigheid op ons grondgebied, heeft

de dienst aan een werkgroep deelgenomen.

Hierin waren jongerenhulpdiensten, het parket

en buurtverenigingen vertegenwoordigd.

Teneinde een einde te stellen aan deze plaag,

werd getracht een eerste ontwerp op te stellen

voor een oplossing op lange termijn, voor

zover, in dit concreet geval de minderjarigen,

ondanks hun herhaalde terbeschikkingstellingen,

tijdens het volledige jaar bleven werken.

We hebben slechts weinig invloed op het aantal dossiers voor

schijnhuwelijken. Het gaat hier immers om aangiften door externe

diensten (Vreemdelingendienst, gemeentelijke administraties) bij

het parket. We hebben nochtans besloten om voor 2006 statistieken

bij te houden om te bepalen of er niet gewerkt zou moeten

worden op de aangiftecriteria.

De sectie heeft, meer dan vorige jaar, in dossiers met betrekking tot

mensenhandel los van prostitutie geïnvesteerd, ook al werden deze

dossiers ingeleid in het kader van controle-activiteiten.

Wat de huisjesmelkerij betreft, kreeg ieder van de drie ploegen

“Zeden” een district toegewezen en er werden contacten gelegd met

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

105


wijkofficieren die bij deze problematiek betrokken zijn, uitgaande

van het principe dat het wijkpersoneel zich op de eerste lijn bevindt

als het erom gaat inbreuken op dat vlak op te sporen. Er werd eveneens

contact opgenomen met het parket om de positie van de sectie

met betrekking tot dit fenomeen te bepalen.

Op dit ogenblik wacht de sectie op de validering van het actieplan.

Op initiatief van DCT 1/DO4 werd, onder leiding van DG01, een vergadering

belegd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de

stad, van het OCMW en van de Directie ADM. Er werd overeengekomen

dat de dossiers uitgaande van de stad via ADM transiteren, die

ze verder doorgeeft aan de afdeling of aan onze dienst, naargelang

het al dan niet om een huisjesmelker gaat.

Ter informatie : het voltallig personeel van de

sectie heeft een opleiding gevolgd (of is ermee

bezig) op het gebied van mensenhandel.

Parallel hiermee, behandelt iedere ploeg op dit

ogenblik een dossier “huisjesmelkerij” (twee in

onderzoek, één in vooronderzoek), dossiers die

wij niet ingeleid hebben, maar die het ons zullen

mogelijk maken een grotere deskundigheid

voor de toekomst te verwerven.

De Sectie “Diefstallen”

De sectie wordt geleid door 1 Commissaris van Politie, bijgestaan door 2 HINP

en 10 INP.

De voornaamste bestaansreden van de sectie “Diefstallen” ligt in de artikelen

461 tot 488 van het Strafwetboek, waarin de misdaden en wanbedrijven

tegen goederen en personen beschreven worden.

Als grootstad wordt Brussel met alle vormen van criminaliteit tegen goederen

en personen geconfronteerd. Het is een cliché om hieraan te herinneren,

maar de criminaliteit is niet gelijkmatig verspreid over heel het grondgebied

van de Zone.

106 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De daders van misdrijven kunnen ook op sociologisch

vlak volgens een vrij nauwkeurige classificatie ingedeeld

worden. Men weet bv. dat diefstallen in woningen

dikwijls gepleegd worden door kleine georganiseerde

bendes, hoofdzakelijk samengesteld uit veelplegers.

Om het hoofd te bieden aan deze criminogene fenomenen

bestaat de belangrijkste opdracht van deze sectie er

in de onderzoeken uit te diepen met de bedoeling deze

af te sluiten.

In de meeste gevallen gaan de bijkomende onderzoeksopdrachten uit van

het Parket en de Onderzoeksmagistraten.

Overzicht 2005

Tijdens de 12 maanden van 2005 werden er op het grondgebied van de

Politiezone 19.974 eigendomsdelicten gepleegd. Deze cijfers kunnen

opgesplitst worden in :

Autodiefstallen 825

Diefstallen in voertuigen 7.810

Diefstallen in woningen 4.285

Diefstallen met geweld 2.577

Op verzoek van de bevoegde overheid werden 346 personen aangehouden

voor diefstallen met geweld, 174 personen voor diefstallen

in woningen, 257 personen voor diefstallen in voertuigen en 47 personen

die een wagen die hen niet toebehoorde “geleend” hadden!

De Sectie heeft 96 aanvankelijke PV, 991 navolgende PV en 576 PV

als antwoord op een kantschrift opgesteld.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

107


De Sectie “Gauwdiefstallen”

Deze sectie wordt bestuurd door 1

Commissaris van Politie bijgestaan

door 1 HINP en 6 INP die dagelijks op

pad gaan, meer in het bijzonder in de

drukkere straten waar ook een groot

aantal toeristen komen.

De "Trekkers", wier naam van het woord

"trekken" komt, wat verband houdt met

het feit dat een voorwerp "getrokken" of

gestolen wordt, hebben naast hun repressieve taak ook een preventieve

opdracht; zo verrichten ze regelmatig administratieve aanhoudingen

om gauwdiefstallen te voorkomen. Ze zijn eveneens de "ogen" die

onze goederen beschermen bij gelegenheden waarop grote aantallen

mensen samenkomen (zoals Batibouw of Winterpret) en die aldus zeer

aantrekkelijk zijn voor gauwdieven.

De sectie "Gauwdiefstallen" is eveneens actief in het openbaar vervoer,

hoewel de Federale Politie daar ook een cel heeft. Aangezien er echter in

bussen, trams, treinen en metro's evenals in de stations en op de luchthaven

veel misdrijven gepleegd worden, worden we ertoe gebracht samen te

werken met de brigades die ingezet worden door de betrokken maatschappijen.

Onze zeer specifieke en hooggeschoolde sectie heeft reeds talrijke leden van

andere politiekorpsen gevormd die geïnteresseerd waren in de deskundigheid

van de Trekkers.

Balans 2005

Ieder jaar interpelleert de sectie tussen 400 en 500 personen voor strafbare

feiten, wat tot ongeveer 150 terbeschikkingstellingen van het Parket leidt.

Aantal controles 93

Aantal bestuurlijke aanhoudingen 90

Aantal gerechtelijke aanhoudingen 203

Aantal terbeschikkingstellingen van het Parket 173

108 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De Sectie “Verdovende middelen”

Sinds juli 2005 is deze sectie, die 2 HINP en 7 INP telt met

de sectie “Zeden” verbonden maar ze behoudt hierbij

haar eigen bevoegdheid. Om praktische redenen verschijnt

deze sectie nog afzonderlijk in het verslag 2005.

Voor de uitgave 2006 zal een nieuw organogram van de

secties opgesteld worden, dat, de in de loop van het jaar

aangebrachte herschikkingen, zal weergeven.

Gezien de bijzondere sfeer waarin deze sectie actief is,

onderscheidt men in het werk twee hoofdlijnen.

Enerzijds gaat het erom zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn op het terrein

om de drugsproblematiek "in de straat" aan te pakken en,

anderzijds, heeft deze sectie een gespecialiseerde steunopdracht voor

de verschillende afdelingen van de districten.

Om dit delicate werk tot een goed einde te brengen, wordt er gewerkt

in overeenstemming met en onder bevoegdheid van het Parket.

Nadat de feiten aangegeven zijn bij de magistraten die zich met een

bepaalde problematiek bezighouden, begint het technische gedeelte

van het werk, namelijk : de bewaking van de verdachte plaatsen, de

observatie en het schaduwen van de verdachten en, tenslotte, het

onderscheppen - zo mogelijk op heterdaad.

Balans 2005

In de loop van 2005 werd de palmares van de sectie met enkele interessante

“vangsten” verfraaid.

In april bijvoorbeeld, werd er een grote operatie uitgevoerd in het

Brussels heroïnemilieu. Hierbij werden 3 grote verantwoordelijken

van het grootste heroïnedistributiekanaal van de hoofdstad opgepakt

en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

In december slaagde de sectie erin een georganiseerde drugsbende

op te rollen en werd er ook, behalve een belangrijke som geld, een

aanzienlijke hoeveelheid diverse drugs in beslag genomen.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

109


Aanvankelijke processen-verbaal 356

Navolgende processen-verbaal 1.040

Terbeschikkingstellingen van het Parket 78

Onder aanhoudingsbevel geplaatste personen 40

Naar de gevangenis overgebrachte personen (V.B.) (7) 1

Verdeling van de processen-verbaal

Maandelijkse vergelijking 2005

Evolutie 2004-2005

(7) Vattingsbevel

110 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De Sectie “Geweld”

Deze sectie, doorgaans "La Crime" genoemd, wordt bestuurd door 1

Commissaris van Politie bijgestaan door 1 HINP en 10 INP.

Het is voornamelijk een steundienst die belast is met complexere dossiers

inzake verdachte overlijdens en diverse moorden.

Zij coördineert op niveau van onze politiezone de opsporingen inzake verdwijningen

van meerderjarigen teneinde de magistraten die zich met de

dossiers bezighouden in te lichten.

Vergeten we niet dat een onderzoek in sommige gevallen een ploeg gedurende

meerdere maanden in beslag kan nemen.

Balans 2005

Tijdens het afgelopen jaar heeft de sectie

5 dossiers “verdacht overlijden” behandeld

: een zelfmoord met een vuurwapen,

een zelfmoord met een mes, een overdosis,

een (on)opzettelijke val uit een raam

en een val op de openbare weg.

Er werden ook dossiers en onderzoeken

beheerd met betrekking tot 5 pogingen

tot doodslag (met behulp van vuurwapens,

mes en steen) waarbij de daders van 4 feiten werden aangehouden.

In het milieu van Afrikaanse stadsbendes werd één doodslag

behandeld, waarvoor de daders werden aangehouden.

Er werd, ten slotte, één moord in een gezinsmilieu en een poging tot

vadermoord behandeld.

In het kader van de zoekopdracht van de sectie naar verdwenen volwassen

personen, werden 501 meldingen van verdwijningen behandeld,

waarvan 336 op verzoek van andere politiekorpsen (navolgend

onderzoek in ziekenhuizen, homes,…) en 165 uitgaande van onze

Zone.

Er werden eveneens, op aanvraag van de Federale Politie-Nationale

Cel Verdwijningen, 117 gerichte onderzoeken uitgevoerd met de

bedoeling om vergelijkingen te trekken met hun dossiers “Niet

vereenzelvigde lichamen”.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

111


De Sectie “Fraude”

De sectie wordt bestuurd door 1 Commissaris van Politie bijgestaan

door 11 INP, allen houders van een financieel en patrimonium onderzoeksbrevet

afgeleverd door de Nationale Rechercheschool.

Ze mag vooral niet verward worden met een "financiële" afdeling

waar slechts zuiver financiële dossiers zouden behandeld worden

(faillissementen,...), haar actiegebied is veel ruimer en omvat zowel

oplichting, misbruik van vertrouwen, diverse vormen van verduistering,

vervalsingen en gebruik van valse stukken (documenten, geschriften,

diploma's,…), namaak, …

Het opsporingswerk naar namaak en

valse documenten vergt heel wat uren

werk op het terrein, wat dan nog moet

gecombineerd worden met het grote

volume aan dossiers dat de sectie beheert.

Ze werkt voornamelijk aan de hand van de

kantschriften die door de Instructie -

magistraten of het Parket overgemaakt worden

maar treedt eveneens zelfstandig op.

Overzicht Processen-verbaal 2005

In het kader van al haar activiteiten, heeft de sectie fraude van de lokale

recherche in 2005 2.288 processen-verbaal opgesteld, waarvan 258 door de

sectie zelf ingeleide dossiers (hoofdzakelijk op het vlak van valse documenten

en de namaak van merkartikelen).

Op aanvraag van de Cel Behandeling van financiële informatie, werden er 122

onderzoeken in het kader van vermoedelijke witwassing van kapitalen uitgevoerd.

Overzicht op het gebied van valse documenten

Rijbewijzen

Van de 870 onderzochte rijbewijzen bleken er 75 vals te zijn. Deze valse

documenten werden in beslag genomen en de houders ervan aangesproken

en verhoord.

112 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Identiteitsdocumenten – EUROPA - Project

Er werden 5.509 identiteitsdocumenten gecontroleerd

en onderzocht, Het betreft documenten die

door onderdanen van lidstaten van de Europese

Unie voorgelegd werden aan Brusselse en Elsense

gemeenteadministraties met het oog op het verkrijgen

van een Belgisch verblijfsdocument.

Hiervan bleken er 13 vals te zijn. De houders van

deze documenten werden opgebracht en verhoord.

Sommigen hiervan werden uit het land

gezet.

Ter informatie : sedert de toepassing van deze

omzendbrief in 1998 heeft de sectie 24.123

documenten gecontroleerd. Hiervan bleken er 256 vals te zijn.

Paspoorten

De sectie ging over tot de interpellatie en het verhoor van 30 personen

die op bedrieglijke wijze één of meerdere paspoorten aangevraagd

en/of verkregen hadden.

Het ging hier vooral om Belgen van Kongolese afkomst die tegen

klinkende munt één of meerdere paspoorten op hun naam trachtten

te bekomen, telkens met een foto van personen die in het land

van oorsprong verbleven, maar die naar België wensten te komen.

Overzicht op het gebied van het namaken van goederen

Ook op dit gebied was er werk aan de winkel!

In 2005 werden 38 videotheken gecontroleerd waarbij 5.000 illegale

DVD’s werden in beslag genomen.

Wat de verkoop van illegale kopieën van CD’s, DVD’s en Playstation

2 via het Internet betreft, heeft de sectie een dertigtal klachten ingeleid

en afgehandeld.

In het kader van een dossier en tijdens een huiszoeking uitgevoerd in

Courcelles werden 6.250.000 namaaksigaretten in beslag genomen

en vernietigd.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

113


De Sectie “Lokale Rechercheurs”

Ieder district beschikt over een

ploeg lokale rechercheurs die

geleid worden door 1 HINP en

een steundienst vormen binnen

dit district. Ze kunnen op vraag

van de afdelingen of van de

wacht ingeschakeld worden om

gerichte opdrachten uit te voeren

die om één of andere reden

niet kunnen uitgevoerd worden door het personeel van deze diensten.

Er wordt een beroep gedaan op hun samenwerking omwille van hun

uitstekende kennis van het terrein en van de plaatselijke criminaliteit

maar ook om de effectieven te versterken bij grootschalige gerechtelijke

of administratieve operaties (Europese Toppen, protocollaire bezoeken,

grote bijeenkomsten van personen,…).

Hun werk wordt als volgt ingedeeld :

- De dossiers die op eigen initiatief door de RL ingeleid worden, hetzij op

basis van door analyse verkregen criminele informatie, hetzij op

basis van uit de eerste hand verkregen informatie.

- De dossiers die door de drie

wachtdiensten ingeleid

werden, wat zo'n 90% van

het volume dossiers vertegenwoordigt,

en degene die

door de afdelingen ingeleid

worden, wat de overige ±

10% vertegenwoordigt.

- De dossiers die uitgaan van

andere politiezones en zelfs

van andere gerechtelijke

arrondissementen.

114 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De pijler Gezin en Jeugd

Gezin en Jeugd

Cel Verdwijningen

Cel Schoolverzuim

Cel

Jeugd-delinquentie

Cel

Gespecialiseerde Verhoren

HINP met Specialisatie

van Assistent

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

115


De Cel “Gespecialiseerde Verhoren”

De Cel is samengesteld uit 1 HINP, 1 ge -

specialiseerde HINP en 3 INP en is belast

met de specifieke zedendossiers waarbij

minderjarigen als slachtoffer maar ook

als dader voorkomen.

Sinds 1 oktober is deze Cel ondergebracht

bij de sectie Zeden. Dit is het

gevolg van een reorganisatie/rationalisatie

van de secties, een bijzondere ontwikkeling

die zal nader besproken worden in het Activiteitenverslag

van de Zone voor 2006.

De behandeling van de dossiers omvat zeer bijzondere verhoren.

Sommige hiervan worden zelfs in een bijzondere ruimte afgenomen en

gaan gepaard met een audiovisuele opname.

In bepaalde gevallen van ernstige kindermishandeling is de cel ook belast

met het vervolg van onderzoek en gebruikt ze de techniek van het

“gefilmde verhoor”.

In 2005 heeft de sectie aldus het dossier behandeld van twee minderjarige

kinderen die het slachtoffer waren van een moordpoging door middel van

geneesmiddelen gevolgd door een zelfmoordpoging van hun moeder. Ten

gevolge van de opname van de moeder in een psychiatrische kliniek, heeft de

jeugdrechter zich belast met de plaatsing van de kinderen.

De Cel “Verdwijningen”

Is samengesteld uit 1 HINP en 3 INP en houdt zich bezig

met het opsporen van weggelopen of vermiste minderjarigen.

De dossiers worden opgevolgd tot de minderjarige

teruggevonden is. Vorig jaar, bijvoorbeeld, heeft de Cel

het dossier behandeld en opgelost van een minderjarige

van 15 jaar, die in Brussel woonde en in Oostende verdwenen

was. Na 5 maanden onderzoek werd hij veilig

en wel teruggevonden in Verviers.

De opzoekingen worden gedaan in samenwerking met

het Jeugdparket en Childfocus. De cel centraliseert de

dossiers van de verdwenen minderjarigen die inge -

schreven zijn in onze politiezone.

116 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Balans 2005

Omdat de zaken die door de Cel Verdwijningen van minderjarigen en de Cel

Schoolverzuim behandeld worden zo nauw met elkaar verweven zijn, is het

moeilijk hun statistieken afzonderlijk te behandelen. We hebben er dan ook

de voorkeur aan gegeven een gemeenschappelijke balans voor beide Cellen

op te maken aan het eind van de paragraaf over het schoolverzuim. We houden

er evenwel aan, erop te wijzen dat er, in 2005, 615 processen-verbaal

opgesteld werden ten gevolge van verdwijningen van niet begeleide minderjarige

vreemdelingen uit hun opvangcentra.

De Cel “Schoolverzuim”

De cel is samengesteld uit 1 HINP, 2 INP

en 2 sociaal assistenten.

De oprichting van deze cel heeft te

maken met de Wet op de Leerplicht.

Einddoel is het verminderen van het

schoolverzuim en het terugbrengen

van de verdwaalde schapen naar de

school, desnoods onder dwang. Hiertoe

houden we gerichte operaties zoals,

bijvoorbeeld, deze die op 27 oktober in

heel de Brusselse agglomeratie plaats vond en waarbij 74 processen-verbaal

opgesteld werden wegens “brossen”.

In het kader van deze ambitieuze opdracht, speelt de cel eveneens

een preventieve rol.

Ze staat vóór alles in voor de opsporing (door de eigen patrouilles of

door afdelingspatrouilles) en de opvolging van het schoolverzuim

van minderjarigen in onze politiezone. Deze opvolging gebeurt in

samenwerking met het Parket van de Jeugdprocureur, via onze

sociaal assistenten.

Bij de meest problematische gevallen worden de jongeren doorverwezen

naar onafhankelijke gespecialiseerde diensten.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

117


Balans 2005

Zoals vermeld in voorgaande paragraaf, betreft de balans de Cellen

Verdwijningen en Schoolverzuim samen :

Er werden door de beide Cellen 2.934 processen-verbaal (aanvankelijke

en navolgende) opgesteld.

In dit totaal moet men 114 aanvankelijke PV voor schoolverzuim

onderscheiden van 615 aanvankelijke PV voor verdwijningen van

MENA (8) .

De 2.205 overige navolgende PV werden opgesteld in het kader van

de dossiers schoolverzuim en/of verdwijningen van de MENA waarvan

hierboven sprake.

De Cel “Jeugddelinquentie”

Deze cel, die samengesteld is uit 1 HINP en

3 INP, is belast met de onderzoeksplichten

ten gevolge van kantschriften of aanvankelijke

PV uit onze Zone voor feiten ten laste van

minderjarigen (diefstal, drugsgebruik, slagen

en verwondingen in bendes, afpersing,…)

Balans 2005

Gedurende het afgelopen jaar heeft de Cel, onder andere, twee dossiers

afgerond inzake afpersing in twee Brusselse scholen. De daders werden aangehouden

en voor de jeugdrechter geleid.

Gespecialiseerde HINP

Er zijn 9 gespecialiseerde HINP die als volgt per district verdeeld zijn :

District 1 : 4 HINP/PA

District 2 : 3 HINP/PA

District 3 : 2 HINP/PA

De Politieassistenten belasten zich met alle vervolgen van onderzoek (dossiers

uitgaande van het Parket, afdeling Jeugd en Gezin, + n.a.v. de aanvankelijke

van onze zone) in familiale of sociale zaken alsook in zaken waarbij

kinderen gevaar lopen.

(8) Mineurs Etrangers Non Accompagnés : niet-begeleide minderjarige

vreemdelingen (grondgebied Franse gemeenschap)

118 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Er worden hun eveneens burgerlijke dossiers toevertrouwd zoals degene die

verband houden met adoptie, alsook bepaalde dossiers waarbij minderjarigen

kleine misdrijven gepleegd hebben.

De "familiale" aanpak van de problematiek van de minderjarigen wordt

verzekerd door speciaal hiertoe gevormde HINP.

Balans 2005

Tijdens het afgelopen jaar hebben de Politieassistenten 2.582 PV (82 PV

aanvankelijke en 2.500 PV navolgende) opgesteld.

Ze zijn als volgt verdeeld :

DCT1 : 972

DCT2 : 932

DCT3 : 678

289 PV werden opgesteld tijdens de wachtdiensten. Hierbij dienden

dikwijls dringende maatregelen getroffen te worden (plaatsing van de

minderjarigen, ernstige gezinstoestanden of de eerste maatregelen

bij verdwijningen).

De pijler Steun

Steun

JUD/A

JUD/STA

JUD/LABO

JUD/CIL

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

119


De Anti-overvalbrigade (JUD/A)

Onder de leiding van 1 Commissaris van Politie verzekeren de

patrouilles van JUD/A volgende opdrachten :

- pro-actief toezicht op het grondgebied van de zone, inbegrepen

doelgerichte controle en opsporing,

- interventies bij hold-ups, gijzelingen en andere risicosituaties,

- operationele steun aan de verschillende secties van de Lokale

Recherche.

Balans 2005

Heterdaad

Tijdens het jaar 2005 werden 1.021 personen,

waarvan 619 op heterdaad, aangehouden.

Van deze 1.021 personen werden er 628

ter beschikking gesteld van het Parket.

Controles

Buiten de controles die rechtstreeks met de

hierboven vermelde aanhoudingen op heterdaad verband houden, werden

330 voertuigen en 652 passagiers gecontroleerd. 608 andere personen werden

voor diverse redenen gecontroleerd.

Teruggevonden voertuigen

Tijdens de patrouilles worden de nummerplaten van de voertuigen op de

openbare weg in het oog gehouden. Deze sectie beschikt over deskundigen

die de lijst met nummerplaten van gestolen voertuigen in hun geheugen

prenten. Deze bijzondere bekwaamheid maakte het mogelijk niet minder

dan 453 gestolen voertuigen terug te vinden om ze vervolgens aan hun eigenaars

terug te bezorgen.

120 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De Cel Strategische Misdrijfanalyse (JUD/STA)

De cel strategische misdrijfanalyse, samengesteld

uit drie criminologen, hangt rechtstreeks af van

DIR JUD. Deze cel stelt zich tot doel de criminaliteit

op het volledige grondgebied van de Zone in kaart

te brengen.

Opdrachten en verwezenlijkingen

Het werk van de deze cel is van drievoudige aard :

1. Dagelijks analyseren en updaten van het

geheel van de door de politiemensen van onze Zone opgestelde

processen-verbaal. Deze analyse dient om tabellen op te stellen

waarin 7 type-feiten, die de meerderheid van alle begane

inbreuken uitmaken (anders geformuleerd : de stadscriminaliteit),

opgenomen worden. Deze tabellen worden op aanvraag,

via het Intranet of via fax, ter beschikking gesteld van ieder lid

van het politiepersoneel.

2. Maandelijks wordt een verslag opgesteld, waarin, alle in de Zone

gepleegde feiten geanalyseerd worden, wijk per wijk, met

hun evolutie in de tijd.

3. De Cel beantwoordt eveneens de bijzondere aanvragen van

zowel interne als externe diensten. Om dit te bereiken, worden

er kaarten opgesteld om de geregistreerde criminaliteit,

op om het even welke plaats, beter te visualiseren.

Perspectieven 2006

Met het oog op een optimale werking zal de Cel zijn interne werkmethodes

rationaliseren. Dit zal in de toekomst toelaten om een

nog betere cartografie op te stellen. Deze cartografie zal al de op

ons grondgebied begane misdrijven weergeven, ook al werden zij in

een andere Zone van het rijk geverbaliseerd.

De Cel overweegt eveneens studies van bijzondere criminaliteitsfenomenen

te realiseren; de resultaten hiervan moeten het mogelijk

maken niet enkel op de gevolgen, maar ook op de oorzaken in te grijpen

en preventief te handelen. In 2006 zal deze cel afhangen van DIR

PREV ter ondersteuning van alle diensten.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

121


Het Lokaal Labo (JUD/LABO)

Historiek

Het Lokaal Laboratorium van Technische

en Wetenschappelijke politie werd in het

leven geroepen op 27 januari 2004. Het

werd voornamelijk opgericht om te beantwoorden

aan een vraag van de bevolking,

die zich erover verbaasde vast te stellen dat

het Labo op het grondgebied van onze Zone

niet meer ter plaatse kwam voor inbraken.

Door een gebrek aan middelen en personeel

was het Labo van de GDA immers overbelast.

Het Lokaal Labo heeft niet stilgezeten!

Vanaf zijn ontstaan is het Labo bij benadering 3.100 maal op het terrein

tussengekomen, werden ongeveer 500 videocassettes geanalyseerd en

werd er deelgenomen aan ongeveer 150 ordediensten.

Bij wijze van vergelijking en dit voor het jaar 2004, hebben de 27

Gewestelijke Labo’s samen 28.000 tussenkomsten verwezenlijkt, wat betekent

dat ons Labo 3,6 % van het nationaal totaal der interventies voor zijn

rekening nam.

Werking

Op grond van het akkoord met het Labo van de GDA van Brussel werden de

taken duidelijk afgebakend. Het Lokaal Labo komt tussen van maandag 8 uur

tot vrijdag 17 uur voor alle niet gewelddadige feiten zoals inbraken, eenvoudige

diefstallen en ook voor teruggevonden gestolen voertuigen voor zover

ze niet gebruikt werden om geweldsdelicten te plegen.

Ondanks het feit dat er voor alle feiten van het type

hold-up, car-jackings of andere geweldplegingen

steeds verplicht beroep dient gedaan te worden op

het Labo van de GDA, begeeft het Lokaal Labo zich

meestal eveneens ter plaatse teneinde reportages

te maken die aan de dossiers kunnen toegevoegd

worden. Wat de analyse van cassettes betreft,

beschikt het Lokaal Labo over beter materiaal dan

de GDA, zodat de expertise hem terecht toekomt.

122 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Samenstelling van het Labo

Het Labo is samengesteld uit 4 voltijdse personen : 2 Inspecteurs van politie

en 2 Calog.

Tussenkomsten Lokaal Labo PZ 5339 - Jaar 2005

Het Lokaal Informatiekruispunt (JUD/CIL)

Het CIL is, zoals ook het AIK (9) , een

uitvloeisel van het nieuwe politielandschap

van na de hervorming. De doelstelling

was een beter beheer en informatie-uitwisseling

tussen de verschillende

politiediensten te ontwikkelen.

Het CIL wordt geleid door 1

Commissaris van politie, bijgestaan

door 2 HINP, 8 INP, 3 HAP en 4 Calog.

Het CIL is, om operationele redenen, opgedeeld in Cellen.

(9) Arrondissementeel Informatiekruispunt

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

123


Cel Informatieflux en briefwisseling

Vooreerst is er de Cel Informatieflux en briefwisseling met het AIK. Deze

Cel behandelt al de aanvragen van het AIK en stuurt ze naar de betrokken

diensten van onze zone. Ze is eveneens belast met het verzamelen

van al de aanvragen en informatie bestemd voor andere Belgische en

buitenlandse politiediensten en die via het AIK zullen overgemaakt worden.

Het betreft hier onder meer de documenten INO, CTL, DOS, ACT, RIR,

RAR (10) , die gebruikt moeten worden in specifieke gevallen zoals wettelijk

voorzien door de Ministeriële richtlijn MFO3. Indien niet aan de vereisten

voldaan werd, worden deze documenten door het CIL teruggestuurd naar

de afzender, zodat hij de noodzakelijke verbeteringen kan aanbrengen.

Cel VPV

De Cel VPV (Vereenvoudigd Proces-verbaal) voert de integrale

opvolging uit van de VPV, hetgeen inhoudt : de controle van de

toepassingsregels, de controle van de kwalificatie der feiten en

de goede afstemming van de feiten op de VPV-procedure.

Cel codering

De Cel codering is belast met de codering van al de gerechtelijke

processen-verbaal niet-verkeer, met uitzondering van de VPV (waarvan de

taak op 1.4.2004 overgenomen werd door de dienst Routering/Codering). In

bepaalde gevallen brengt de controle van de codering met zich mee dat de

opstellers van de processen-verbaal hun tekst dienen te herzien om er de

noodzakelijk wijzigingen in aan te brengen.

Het CIL is eveneens verantwoordelijk voor het beheer van de ISLP en ANG (10)

toepassingen (creëren van gebruikerscodes, profielen en documenten).

Zonder dat we echt kunnen spreken van een "Helpdesk" in de eigenlijke zin

van het woord, is het wel zo dat het personeel CIL belast is met het verlenen

van hulp en steun voor het geheel van de hierboven vermelde procedures.

Eén van de laatste belangrijke taken van het CIL is het beantwoorden van al

de vragen van instellingen aangaande de afhandeling van informatie. Deze

vragen gaan onder meer uit van het Comité P en van het Controleorgaan

voor het politiebeheer van de informatie (11) .

(10) Zie Glossarium

(11) Controleorgaan geleid door een federaal magistraat, belast met de controle op de

naleving van de toegangsregels tot de gegevensbank en het zenden van de gegevens

naar deze gegevensbank.

124 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De Directie Interventies en

Operationele Steun (INT)

Deze directie bestaat uit 4 diensten en 1 operationeel secretariaat. Ze wordt

geleid door 1 Hoofdcommissaris van Politie, bijgestaan door 1 DIR Adj.

INT

INT/O

INT/P

INT/W

INT/DPZ

Deze directie is vooral een ondersteuningseenheid voor de territoriale

structuur, inzonderheid voor wat betreft :

· de fenomenen die, hoewel beperkt tot onze zone, geografisch

de grenzen van de afdelingen overschrijden en waarvoor

zich bijzondere logistieke vereisten stellen,

· de ordehandhaving in het kader van het bijzonder statuut van

Brussel als federale, regionale en Europese hoofdstad,

· specifieke taken (Justitiepaleis) of taken die nodig zijn voor alle

diensten (dispatching).

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

125


De Dienst Openbare Orde (INT/O)

Deze dienst is, onder andere, belast

met :

- het beheer van de ordediensten die

hem toevertrouwd worden door

de Korpschef,

- de organisatie van mobiele patrouilles

buiten de openingsuren van de

afdelingscommissariaten,

- het leveren van operationele steun aan

de territoriale of centrale structuren,

- de organisatie van bijzondere bewakingsopdrachten,

- het uitvoeren van grootschalige operaties en acties in het kader van

het zonaal veiligheidsplan,

- de organisatie van bijzondere patrouilles.

Hij is samengesteld uit acht pelotons, die elk geleid worden door 1

Commissaris van Politie bijgestaan door 2 HINP.

De organieke capaciteit bedraagt 320 manschappen maar het reële effectief

schommelde in 2005 tussen 270 en 289 manschappen.

Voor sommige belangrijke ordediensten wordt een beroep gedaan op de

IVECO van Polfed.

Het gemeenschappelijke materieel wordt beheerd door het operationeel

secretariaat en een voertuig werd uitgerust als logistiek voertuig. Het is voorzien

van al het gereedschap dat nodig is om bij een tussenkomst een veiligheidsperimeter

in te stellen.

Voor wat het jaar 2005 betreft, heeft INT/O,

behalve 236 operaties op vraag van de afdelingen

of van de Algemene Directie, 446

ordediensten buiten "normale dienst" uitgevoerd;

er werden 32 prestaties geleverd ter

ondersteuning van andere politiezones in

het kader van de ordehandhaving (gehypothekeerde

capaciteit) en dit uitsluitend in

het kader van voetbalwedstrijden.

126 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De Dienst Justitiepaleis (INT/P)

De belangrijkste opdrachten van INT/P betreffen het Justitiepaleis, onder

andere :

- de overbrenging van de gedetineerden,

- de bewaking van Hoven en Rechtbanken,

- het functionele beheer van de Gemeentelijke Doorgangscel (Amigo),

- alle opdrachten die voortvloeien uit art.23 van de WPA,

- de bijzondere opdrachten en, inzonderheid, het beheer van de personen

die aangehouden werden bij ordediensten en operaties

(CARPA).

De dienst is samengesteld uit 2 Commissarissen van Politie, 1 HINP, 21 INP

(vaste cel) en 76 leden "veiligheidkorps". Hieraan moeten we nog 16 INP

toevoegen die, hoewel ze deel uitmaken van INT/P, aan de Amigo verbonden

zijn.

De dienst heeft ook een pool van 2 busbestuurders.

In 2005 (cijfers 31 december 2005) werden er in totaal 4.630 personen

in de Amigo opgesloten. Het ging om 3.966 volwassenen en 664

minderjarigen (het merendeel voor openbare dronkenschap of dronkenschap

achter het stuur of andere verstoringen van de openbare

orde).

Wat het Justitiepaleis betreft, verschenen

17.368 gedetineerden voor

de hoven en rechtbanken, hetzij een

gemiddelde van 68 personen per

werkdag.

Bovendien werd voor 9 assisenprocessen

een beroep gedaan op 853

manschappen; voor 27 sessies voor

"terroristische" processen kwam

daar, behalve het personeel van dienst, nog een peloton INT/O bij

voor de ordehandhaving en de beveiliging.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

127


De Hondenbrigade ( INT/W)

De dienst INT/W heeft, grosso modo, dezelfde

opdrachten als INT/O maar met de bijkomende

specificiteit dat de patrouilles te voet

voornamelijk een preventief karakter hebben.

We stellen trouwens vast dat de hondengeleider

over 't algemeen een vlotter contact heeft

met de bevolking.

Er wordt eveneens regelmatig een beroep

gedaan op INT/W ter ondersteuning van collega's

die bijzondere operaties uitvoeren die

geklasseerd zijn als "risicodragend". Het hoeft

geen betoog dat deze brigade een meerwaarde biedt bij ordediensten

zoals voetbalwedstrijden.

Een laatste opdracht die aan deze eenheid toekomt, is het opsporen van

allerlei verboden producten. De reukzin van de honden wordt gebruikt voor

het opsporen van de drugs zelf, maar ook van de plaatsen en voorwerpen

waarin deze stoffen gestockeerd werden. De

honden werden speciaal getraind om drugs of

drugsporen te ontdekken in open of gesloten

ruimten, maar ook in vervoermiddelen zoals

personenwagens, bussen en treinen. Ze worden

geregeld als hulp bij anti-drug operaties ingezet.

De hondenbrigade wordt geleid door 1 HINP die

bijgestaan wordt door 2 adjuncten.

De dienst telt 54 ploegen verspreid over 3 kennels; 8 hondengeleiders werken

met een drugshond.

De instructeurs verdelen hun werktijd over opleiding, recyclage en gewoon

werk.

Het onderhoud van de kennels wordt door 3 INP en 3 Calog (waarvan 1 arbeider

en 1 poetsvrouw per kennel) verzekerd.

128 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De Zonale Dispatching (INT/DPZ)

De dispatching is het operationeel contactcentrum van de zone en heeft als

opdracht :

- het verwerken van tussenkomsten en operaties,

- het beheer van de patrouilles,

- het telefonisch onthaal,

- de informatieverspreiding via de aangepaste kanalen,

- nauwe samenwerking met het noodnummer “101”.

De hulpcentrale “101” functioneert in nauwe samenwerking met de DPZ.

Tijdens het jaar 2005 werden er 473.197 oproepen van de telefonische

zone 02 behandeld. Vanaf 4 oktober van dat jaar werden de oproepen,

afkomstig van Vlaams en Waals Brabant afgeleid naar de betrokken

CIC’s (12) .

De dispatching wordt bestuurd door 1

Commissaris van Politie bijgestaan door

1 adjunct. De dienst beschikt over 6 ploegen

radio-operatoren (INP en HAP) die

elk geleid worden door 1 HINP. Hierbij

komt een ploeg die in het bijzonder

belast is met de mobiliteit en het verkeer

en een staf telefonisten/telefaxisten

die het informatieverkeer en het

onthaal verzekeren.

Tijdens het jaar 2005, heeft de zonale dispatching 123.923 interventieaanvragen

behandeld, hetgeen, vergeleken met 2004, een vermeerdering

van 10% betekent.

Deze oproepen kunnen ingedeeld worden in 84.213 aanvragen voor

de normale dienst (vermeerdering van 15,65%) en 39.710 (+1,9%)

uitsluitend aangaande de verkeersproblematiek.

De DPZ heeft 14.257 aanvragen tot takelen behandeld, waarvan

9.320 voor Brussel en 4.937 voor Elsene.

Het Operationeel Centrum werd voor 132 aangekondigde betogingen

(een daling van 24,58%), en voor 79 operaties (een stijging van 295%!)

geopend.

(12) CIC : Centrum voor Communicatie en Informatie

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

129


Wanneer men de analyse van deze

gebeurtenissen uitdiept, blijkt dat

voor 29 ervan de communicaties

beheerd werden door het personeel

van de territoriale eenheden of

door de steundiensten vanuit hun

installaties, maar waarbij gebruik

werd gemaakt van de technische

steun van de DPZ.

Voor deze gelegenheden, die zich over verschillende dagen kunnen

spreiden, werd een operationeel centrum gecreëerd dat minstens over

één specifiek radiokanaal beschikt.

We hebben, eveneens herhaalde malen en om praktische redenen, ons

operationeel centrum verplaatst. We zijn 7 maal naar de veiligheidstoren

van het Boudewijnstation en 5 maal naar het commandocentrum van

het Tentoonstellingspaleis verhuisd, namelijk tijdens de Eurotops en naar

aanleiding van een presidentieel bezoek.

Ten einde de coherentie en de vlotte informatiedoorstroming te verzekeren,

nemen we wekelijks deel aan de vergaderingen van INT en aan de briefings

die de gebeurtenissen voorafgaan.

We worden ook betrokken bij het verzamelen van gegevens voor het toekomstig

C.I.C en ons personeel neemt actief deel aan de vormingen

“Operator DPZ”, om ze met het gebruik van het ASTRID materieel vertrouwd

te maken.

Bepaalde leden van de DPZ hebben een vorming “coaching” gevolgd en 24

dagen per jaar geven zij hun kennis door aan hun collega’s. Anderen hebben

deelgenomen aan baremische vormingen en de leden van het middenkader

en het officieren kader hebben in grote getale aan wettelijk voorziene permanente

vormingsseminaries deelgenomen.

De DPZ verzekert ook een “opvoedkundige” opdracht. We ontvangen inderdaad

geregeld groepen leerlingen of toekomstige politiemensen, maar ook

collega’s van andere zones, die zich met eigen ogen rekenschap willen geven

van de werking van onze dispatching.

Ten slotte mogen we één opdracht die dagelijks diensten bewijst aan de

weggebruikers, niet vergeten : wij informeren de pers in real time van de

verkeerssituatie op onze verkeersassen.

130 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De Directie Verkeer

Deze Directie wordt geleid door 1 Hoofdcommissaris van Politie die belast is

met de mobiliteitsproblematiek in het algemeen, alsook met de dagelijkse

verkeersregeling op de grote verkeersaders; in het kader van belangrijke evenementen,

is ze opgesplitst in verschillende diensten.

DIR TRA

TRA/Sec

TRA/O

TRA/P

TRA/M

TRA/V

TRA/I

TRA/A

TRA/T

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

131


Effectieven van de Directie Verkeer

Directie

TRA/O TRA/P TRA/M TRA/V TRA/I TRA/A TRA/T Totaal

Secretariaat

HCP 1 0 0 0 0 0 0 0 1

CP 1 1 0 1 0 0 0 3 6

HINP 2 2 0 3 0 1 3 5 16

INP 1 16 1 36 2 1 4 6 67

HAP 1 78 5 0 2 9 1 0 96

CALOG 3 0 0 0 0 9 3 7 22

Totaal 9 97 6 40 4 20 11 21 208

De Operationele Dienst (TRA/O)

Deze dienst, die samengesteld is uit Inspecteurs en Hulpagenten, krijgt talrijke

opdrachten toegewezen. Hij is namelijk betrokken bij protest- of feestelijke

manifestaties om het traject van de optochten te ontruimen, de doorgang

te beveiligen en omleidingsdispositieven op te zetten om het verkeer in

de omgeving van het evenement zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Gezien de omvang van sommige ordediensten, wordt het personeel soms

versterkt met Hulpagenten van politie die in de afdelingen werkzaam zijn.

Dit is het geval bij de Eurotops of bij grote nationale

betogingen.

Om op vrijdagavond tijdens de zomermaanden,

met duizenden enthousiaste wandelaars op

straat, de deelnemers aan de rollerparades zo

goed mogelijk te omkaderen, hebben onze politiemensen

een brigade "rollerscops" opgericht,

geleid door de DIR Adj. van de dienst.

132 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Andere opdracht van de dienst : TRA/O voert

24/24 u. en 7/7 dagen patrouilles uit (met de

wagen, bromfiets of fiets). Deze patrouilles

worden ter beschikking gesteld van de dispatching

en worden opgeroepen om, op

eigen initiatief of op vordering, tussen te

komen in het kader van verkeersongevallen,

inbreuken op de Wegcode of andere wetten

inzake verkeer (ontbreken verzekering,

inschrijving,…).

In 2005 werden door TRA/O 19.175 processen-verbaal en 1.425 onmiddellijke

inningen voor verkeersinbreuken opgesteld. 4.384 voertuigen werden

weggetakeld. De patrouilles, gericht op een plaatselijke problematiek,

hebben geleid tot het opstellen van 935 PV en 174 OI alsook tot 40

takelingen.

In augustus 2005 werd, bij wijze van experiment, een brigade van 6

“bikers” opgericht door de Adjunct Directeur en onder zijn rechtstreekse

leiding geplaatst. Deze fietsers, die de bewaking van een

kruispunt verzekeren (Troon), letten vooral op het niet eerbiedingen

van de eigen bedding voor het openbaar vervoer, de overtredingen

begaan tegen de zwakke weggebruikers,… Dit project is een succes,

zowel op kwantitatief (2.681 PV op 4 maanden), als op kwalitatief

vlak (tevredenheid van de MIVB m.b.t. het verbeteren van de commerciële

snelheid van hun bussen, van de voetgangers en fietsers

wat de tussenkomsten voor onbeschaafd gedrag betreft, …). Deze

“bikers” worden eveneens tijdens ordediensten ingezet en hun

motivatie is van die aard dat ze weer en wind trotseren om hun

dienst per fiets te kunnen blijven uitvoeren.

In 2005 heeft de Verkeersdirectie een inspanning geleverd om het

aantal personeelsleden per ordedienst te beperken. Dit was helaas

niet altijd mogelijk.

Het ontregeld sociaal klimaat dat we dit jaar gekend hebben bij de

betwisting van het generatiepact, het bezoek van de Amerikaanse

president Bush in februari en de zeer talrijke festiviteiten die georganiseerd

werden ter gelegenheid van “175-25”, hebben geleid tot talrijke

overuren, waardoor de rationalisatie van de arbeidsuren niet

meteen in het oog springt.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

133


Overeenkomstig de conventies afgesloten met het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest inzake mobiliteit, verzekert de dienst - samen met het personeel

van de afdelingen - een aanwezigheid op bepaalde sleutelkruispunten op

het grondgebied van onze zone, dit van maandag tot vrijdag van 07.30 tot

09.30 uur en van 16 tot 19 uur (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties). In

“menselijke” termen uitgedrukt : deze opdracht betekent voor 15 personen,

die dagelijks in twee shifts worden ingezet, een jaarlijkse prestatie van 1.375

uren.

Projecten 2006

Maand Ingezet personeel Totaal uren/maand

Januari 258 1.076h 45 min

Februari 447 1.791h 45 min

Maart 491 2.453h 30 min

April 294 1.303h 45 min

Mei 353 2.228h 05 min

Juni 303 1.872h 18 min

Juli 463 2.613h 48 min

Augustus 195 1.251h 30 min

September 300 1.834h 30 min

Oktober 346 1.984h 30 min

November 197 1.085h

December 242 1.275h 15 min

• Verder gaan met de afslanking van het voor de ordediensten in te zetten

personeel, zonder de kwaliteit van de dienstverlening te verminderen.

• Promoten van de “Bikers” brigade.

Het Verkeerspark (TRA/P)

Deze dienst geeft theoretische en praktische lessen in de Brusselse scholen

(alle netten en taalstelsels door elkaar genomen). Ze worden gegeven aan

leerlingen van de derde kleuterklas en het lager onderwijs opdat ze zich

vertrouwd zouden kunnen maken met het rijden met een fiets of gocart

door straten die nagebootst worden op een verkeerspiste.

134 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


In 2005 werd er aan 435 klassen les gegeven, met een totaal van 11.070 leerlingen

van de Brusselse en Elsense scholen.

Men vindt eveneens het “Verkeerspark” bij bepaalde evenementen (Expo

Vélo, Family Fun Day Heizel, wijkfeesten op het grondgebied van de zone,

vakantiepleinen, Autovrije dag,…) Op deze manier konden in 2005 6.267 kinderen

genieten van lessen op een speciaal hiervoor aangelegde baan.

Naast deze educatieve opdracht, verzekert de dienst een zichtbare aanwezigheid

bij bepaalde gebeurtenissen zoals de Bloso-dagen te Tervuren, de

sportdag van de ULB, de opendeurdag van de politie, de nationale feestdag,

de "autoloze" dag en nog vele andere.

Het preventiewerk van deze dienst heeft

een tweevoudige dimensie :

Enerzijds is haar pedagogische reikwijdte

bij de jeugd onmiskenbaar en

brengt ze, onrechtstreeks, ook een zekere

bewustmaking teweeg bij de ouders.

Anderzijds maakt de toenadering politie

- jeugd het mogelijk het negatieve beeld

dat sommigen hebben "uit te wissen"

door het te vervangen door dat van de welwillende politiemens die

bezorgd is om de veiligheid van de burgers.

Projecten 2006

• In 2005 werd de dienst tweemaal versterkt, hetgeen ons toeliet

onze activiteiten uit te breiden en ons doel is, voor zover de

scholen vragende partij zijn, de activiteiten nog verder uit

te breiden in de Elsense scholen.

• Het boetefonds zal helpen om de aankoop van nieuw didactisch

materiaal te subsidiëren en om een vaste site aan te leggen

voor het Verkeerspark.

• Over de gelijkwaardigheid van dit onderdeel van de

Verkeersdirectie is er, op een meer filosofisch vlak, een reflectie

aan de gang. Het zou inderdaad wellicht verstandig zijn

om deze sectie over te hevelen naar de Directie Preventie,

gezien het hier per definitie om preventie gaat.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

135


De Dienst Motorrijders (TRA/M)

Zoals de andere diensten van de directie TRA, voert ook deze dienst

diverse opdrachten uit.

Eerst en vooral, zijn de inspecteurs-motorrijders belast met de

omkadering van manifestaties met feestelijk (Zinneke Parade,

Meyboom, het Grootste Orkest ter wereld,…), sportief (20Km van

Brussel, Parijs-Brussel, Finale van de Belgische Beker, …), of protesterend

(non-profit, kinesiterapeuten, bietentelers, metaal-arbeiders,…)

karakter. Op dit domein is de grote mobiliteit het belangrijkste voordeel

van een motorrijder. In 2005 werden 2.985 uren besteed aan de

uitvoering van deze opdrachten.

De dienst was eveneens aanwezig op een stand van het Salon van het

Bedrijfsvoertuig en Motor 2005.

Escortes en het overhandigen van geloofsbrieven vormen een ander aspect

van het werk van de dienst. Onze motorrijders zijn er inderdaad mee belast

om, tijdens protocollaire bezoeken of de Eurotoppen, buitenlandse

Staatshoofden en Eerste Ministers te escorteren bij hun verplaatsingen in de

Maand

protocollaire

escortes/uren

geloofsbrieven/

uren

totaal/uren

Januari 344 0 344

Februari 1.396 37 1.433

Maart 987 29 1.016

April 114 33 147

Mei 417 10 427

Juni 1.179 0 1.179

Juli 58 0 58

Augustus 0 0 0

September 0 32 32

Oktober 405 8 413

November 460 20 480

December 834 53 887

TOTAAL 6.194 222 6.416

136 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Brusselse agglomeratie. Ze escorteren eveneens de

ambassadeurs naar het Koninklijk Paleis voor het

overhandigen van de geloofsbrieven.

Deelnames aan bijzondere acties in het kader van

het BIVV (Bob, veiligheids-gordel,…) of van TRA/V

(booster operaties, acties in samenwerking met

de douane, acties om voertuigen te wegen)

alsook als steun aan INT en de afdelingen die

erom gevraagd hadden, vertegenwoordigen in

het totaal 471 uren.

Tenslotte zijn onze motorrijders naast deze "uitzonderlijke" opdrachten

elke dag en elk weekend present om de rode assen (Noord/Zuid en

Wet/Belliard) te bewaken, om bijstand te verlenen aan TRA/O wanneer

die tussenkomt voor verkeersongevallen en om toe te zien op de vlotheid

van het verkeer en de naleving van de wetgeving inzake verkeersveiligheid.

In 2005, in het kader van de uitvoering van deze opdrachten, hebben

zij 26.941 processen-verbaal en 6.541 onmiddellijke inningen opgesteld.

Zij hebben eveneens 275 PV voor het ontbreken van verzekering en

17 PV voor opgedreven bromfietsen opgesteld.

Onze motorrijders hebben in het totaal 1.596 voertuigen laten

wegslepen.

Projecten 2006

• Opvoeren van de samenwerking met TRA/V, waarbij het onderscheppen

van de bestuurders met overdreven snelheid,

beoogd wordt, met de bedoeling over te gaan tot de intrekking

van het rijbewijs.

• Maandelijkse deelname aan de actie “alcoholmisbruik” zoals

voorzien in de Conventie voor de Verkeersveiligheid 2006

overeengekomen tussen de Federale Ministers van

Mobiliteit en van Binnenlandse Zaken en de Voorzitter van

het Politiecollege.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

137


De Cel Snelheidscontrole (TRA/V)

Deze cel is in het bijzonder belast met de snelheidscontrole door

middel van mobiele radars (klassieke en hellingmeters). De plaatsen

van de uitgevoerde controles worden gekozen in functie van hun

gevaarlijk karakter of in functie van de ondervinding die de cel ter

zake heeft.

In 2005, werd tijdens 465 uren, op 85 verschillende plaatsen de snelheid

van 182.274 voertuigen gecontroleerd. Hierbij werden 13.576 OI

en 2.668 PV voor overdreven snelheid opgesteld en er werden 88 rijbewijzen,

op bevel van het Parket, ingetrokken. Wanneer we een vergelijking

maken tussen het aantal gecontroleerde voertuigen en het

aantal opgestelde processen-verbaal, dan komen we op 9% verbalisering

uit, hetzij een vooruitgang van 3% vergeleken met 2004.

Onze dienst TRA/V is de 1ste in de

Brusselse Agglomeratie die de

beschikkingen van COL 9/2004 van

het College van de Procureurs generaal

op het terrein heeft toegepast,

met name de onmiddellijke inning,

van toepassing op ons grondgebied

op 02.02.2005. De PV’s van januari

buiten beschouwing gelaten, werd er

dus voor de rest van het jaar 2005 bij

het verbaliseren, gebruik gemaakt

van de procedure van de onmiddellijke inning. Vermelden we eveneens dat

wat de snelheidsovertredingen betreft, 75,5% van de onmiddellijke inningen

(onmiddellijk of na herinnering) betaald worden. Deze procedure, die een

belangrijke investering van onze dienst vereist, heeft als positief gevolg dat

het werk van het Brussel Politieparket aanzienlijk verlicht wordt.

Sinds half december 2003 werden er op het grondgebied van de zone drie

vaste radars geïnstalleerd en zij hebben, tijdens 74 uren en 50 minuten, de

snelheid van 56.108 voertuigen gecontroleerd. Dit leidde tot de opstelling

van 240 OI en 33 PV “snelheid”, 38 PV “rood licht” en 11 PV “rood licht + snelheid”,

hetgeen ons een verbaliserings-percentage van 0,6% oplevert.

We merken eveneens op dat voor de ondertekening op 1 september van de

protocolakkoorden m.b.t. het gebruik van onbemande camera’s, tussen de

Voorzitter van het Politiecollege, de Procureur des Konings en de

138 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Gewestelijke Minister van Mobiliteit, al de controles uitgevoerd werden in

aanwezigheid van politiemensen, hetgeen vanzelfsprekend niet de bedoeling

was.

De cel wordt eveneens ingeschakeld voor acties waarbij de alcoholspiegel,

bromfietsen, het gewicht van voertuigen, taxi’s, gecontroleerd worden; deze

acties gebeuren in samenwerking met andere diensten van de zone (INT D)

of externe zoals b.v. de diensten van de douane. 714 PV, PVW en OI werden

opgesteld in het kader van deze acties. 45 bromfietsen en pocket-bikes werden

geïmmobiliseerd.

Toekomstperspectieven

De voornaamste betrachting is de ingebruikneming van de automatische

onbemande camera’s zoals hierboven vermeld.

De Cel Verkeersongevallen (TRA/A)

Deze cel heeft een drievoudige

opdracht :

De eerste bestaat erin om, tussen

07u en 19u36, tijdstip

waarop de bevoegdheid

overgenomen wordt

door de districts -

wachten, de P.V.'s op te

stellen voor ernstige,

spectaculaire of in bijzondere

omstandigheden (alcohol, vluchtmisdrijf, ontbreken

verzekering, enz.…) gebeurde verkeersongevallen.

De tweede opdracht bestaat erin een kwaliteitscontrole uit te

voeren van de gegevens over de verkeersongevallen waarvoor

in onze zone P.V.'s opgesteld worden en die aan het

Parket overgemaakt worden en waarbij een zekere “verbetering”

werd vastgesteld, maar waar de inspanningen dienen

te worden voortgezet.

De derde opdracht van de cel bestaat in het beheren van voertuigen

(teruggave/transfert) die er weggesleept werden

wegens het ontbreken van een verzekering.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

139


Ongevalstatistieken 2005

AARD

TOTAAL

Dodelijke ongevallen 8

Ongevallen met gewonde(n), zonder vluchtmisdrijf 1.321

Ongevallen met gewonde(n), met vluchtmisdrijf 210

Ongevallen zonder gewonde(n), zonder vluchtmisdrijf 2.270

Ongevallen zonder gewonde(n), met vluchtmisdrijf 2.605

Alcohol aan het stuur 419

Geen verzekering 2.483

Verkeersincident 107

Kantschriften van het Parket 5.956

TOTAAL 15.379

Toekomstperspectieven

• Op verzoek van DGO, zal er een studie uitgewerkt worden om de

gegrond heid te bepalen van de invoering van een permanente

werking (24/24u en 7 dagen op 7) van de sectie TRA/A.

• We zullen het verzoek van het Parket om een APO systeem in te voeren,

bestuderen.

• We zullen steeds een verdere verbetering van de redactie van de processen-verbaal

betrachten.

De Cel Verkeersinbreuken (TRA/I)

Deze cel beheert de Vooropgestelde Processen-verbaal (VPV), de

Geïnformatiseerde Processen-verbaal, de Onmiddellijke Inningen (OI) en de

Processen-verbaal van Waarschuwing (PVW) die op het grondgebied van de

zone worden opgesteld.

140 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Dit beheer omvat de ontvangst, het sorteren, het coderen, de kwaliteitscontrole,

het versturen van de kopieën van de overtreder binnen de voorgeschreven

termijn, de ontvangst van de antwoordformulieren, de analyse van bijzondere

gevallen, enz. …

In 2005 werd de kwaliteitscontrole toevertrouwd aan de “verkeersreferenten”

van de afdelingen en diensten.

Een omslagvulmachine werd aangekocht om het rendement van het personeel

te verhogen, maar ook en vooral, om beter de wettelijke overmakingstermijnen

te kunnen respecteren.

Aantal PV (“snelheid” inbegrepen) behandeld door TRA/I

Maand PVP+PVI PVA OI

Januari 15.293 144 317

Februari 12.720 194 1.555

Maart 15.847 164 2.279

April 16.748 225 2.159

Mei 13.038 137 1.686

Juni 15.953 211 2.566

Juli 11.183 144 2.123

Augustus 14.734 195 2.241

September 15.650 153 2.614

Oktober 17.892 142 2.095

November 17.761 206 1.638

December 14.781 206 1.845

Totaal 182.510 2.121 23.118

TOTAAL 207.749

Perspectieven 2006

We gaan de rationalisatie en de polyvalentie van de sectie bevorderen

door de ontwikkeling van nieuwe werkmethodes.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

141


De Technische Dienst (TRA/T)

De taken van deze dienst zijn weinig gekend

maar nochtans fundamenteel.

Hij bestaat uit een tekenbureau dat de plannen

van de verschillende verkeersaders en

kruispunten op ons grondgebied bijhoudt,

zodat de plannen van verkeersongevallen

vereenvoudigd kunnen opgemaakt worden.

Het is eveneens deze dienst die de vergunningen aflevert voor het plaatsen

van verkeersborden voor werven en andere hindernissen op de openbare

weg. (In 2005 werden er voor Brussel 5.800 en voor Elsene 1.900 vergunningen

afgeleverd).

Hierbij worden de aanvragen - zowel privé als openbaar - voor het reserveren

van parkeerplaatsen voor grote openbare evenementen behandeld (In

2005 waren er ± 6.800 aanvragen voor Brussel en 5.384 voor Elsene).

De dienst heeft eveneens deelgenomen aan projecten voor het herinrichten

van het wegennet (instellen van zones 30, aanleggen van plateaus en parkeerplaatsen

voor gehandicapten, enz…), studies voor de invoering van een

BEV (13) enz…). Hij speelt overigens een rol bij niet goed werkende verkeerssignalisaties

zodat de gemeentelijke Openbare Werken en Wegeniswerken, of, in voorkomend

geval, het BUV (14) (de beheerdienst van de Gewestwegen), zo snel mogelijk

kunnen tegemoet komen aan de door de politie of door de burgers vastgestelde

tekortkomingen.

De officieren en HINP van deze dienst nemen deel aan het werk van de beheersen

begeleidingscomités van de openbare ruimte zoals de Gewestelijke Commissie

voor het coördineren van Werven, om er maar één te noemen.

TRA/T sluit zich aan bij het ontwikkeld beleid van de afgelopen jaren, waarbij :

1. De voorrang gegeven wordt aan het openbaar vervoer en aan de fiets als

alternatief voor personenauto’s.

2. Op verkeersvlak “gebruiksvriendelijke” wijken heringericht worden en waarbij

er gestreden wordt tegen het “kannibalisme” van de pendelaars.

Projecten 2006

Via het Intranet, bijgewerkte plannen ter beschikking stellen van de operationele

diensten.

(13) Beperkt Eenrichtingsverkeer

(14) Bestuur Uitrusting en Vervoer

142 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


De Directie Administratieve Politie

De Directie Administratieve Politie wordt geleid door 1 Commissaris van

Politie. Deze Directie maakt deel uit van de operationele structuur die steun

verleent aan de afdelingen en wijken. Hij komt tussen op verschillende

gebieden waarbij in het bijzonder de naleving van de wettelijke schikkingen

betreffende handelszaken en meer specifiek de HORECA sector gecontroleerd

worden evenals de ruimten voorbehouden

voor kansspelen of andere activiteiten

op openbare plaatsen of de privatieve bezetting

van openbare plaatsen. Deze controles

slaan eveneens op de brandpreventie, de

hygiëne, het opsporen van zwartwerkers of

illegale arbeiders, de activiteiten van portiers,…

Zij levert ook wapenvergunningen af en beheert administratieve

onderzoeken. Hij is actief op het vlak van het leefmilieu en in het bijzonder

wat de geluidsoverlast betreft. Hij komt tussen om verlaten

gebouwen en terreinen te doen afsluiten.

De dienst wordt er ook toe gebracht om juridische adviezen te verstrekken

of brieven op te stellen op verschillende gebieden en in het

bijzonder wanneer er verwezen dient te worden naar wettelijke

beschikkingen die niet in de Strafwet staan maar wel in wat men

dikwijls de "Bijzondere wetten" noemt. Om maar enkele voorbeelden

te noemen : de wetgeving op de bijzondere privé-beveiliging,

de beschikkingen aangaande de kansspelen, deze betreffende de

leurhandel, de wekelijkse rustdag, de verplichte avondsluiting, de

dierenbescherming, …

Zij dienst heeft veelvuldige contacten met de departementen en

directies (Stedenbouw, Bevolking, Handel, …)

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

143


Tenslotte heeft de dienst een belangrijke rol gespeeld bij de invoering

van de administratieve sancties die kunnen slaan op overtredingen

van de algemene politiereglementen en heeft hij deelgenomen

aan de uitwerking van nieuwe reglementen, op 1 januari 2006

in werking getreden. Hij neemt actief deel aan de strijd tegen overlast.

De Dienst "Horeca - leefmilieu -

Alarmen"

Iedere nieuwe uitbater is wettelijk

gehouden, voorafgaand aan de opening

van zijn zaak, zich bij deze dienst aan te

bieden teneinde er de wettelijke voorschriften

omtrent zijn toekomstige activiteit

te ontvangen. Er wordt voor elke instelling

een dossier samengesteld en het

spreekt vanzelf dat de dienst de installatie

en de naleving van de wetgeving opvolgt.

Er worden vaak controleoperaties uitgevoerd, hetzij door het personeel van

de dienst, hetzij in samenwerking met andere diensten van de lokale of federale

politie, hetzij met het personeel van de verschillende federale of gewestelijke

ministeries. Deze operaties zijn niet alleen op de Horeca sector toegespitst

maar ook op de nachtwinkels, de speelhuizen, bouw- en renovatiewerven,

of nog, op het privatief gebruik van de openbare ruimte, zoals ambulante

activiteiten bij manifestaties in het Koning Boudewijnstadion of op de

Zuidkermis, om er maar een paar op te noemen.

Behalve een controle op de naleving van de wetgeving eigen aan de activiteitensectoren,

werden ook de controles om tegen geluidshinder op te treden,

opgevoerd. Bijzondere opsporingstechnieken, waarover we hier niet

zullen uitweiden, maken het mogelijk tastbare resultaten (opstellen P.V. en

effectieve sancties) te behalen, wat ontegensprekelijk een positieve invloed

heeft op de mening van de klagers.

144 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Inzake milieu wordt, zodra de dienst weet krijgt van een verlaten of slecht

afgesloten gebouw of van een niet omheind terrein, een schrijven gericht

aan de eigenaar en wordt de inregelstelling nauwgezet opgevolgd.

In 2005 werkte de dienst ook mee aan het opstellen van het nieuwe

Algemeen Politiereglement. Hierdoor zullen de inbreuken op dit reglement

administratief kunnen bestraft worden en zullen de beschikkingen van 07

mei 2004 tot wijziging van de wet van 08 april 1965 betreffende de jeugdbescherming

en de nieuwe gemeentewet alsook haar wijzigingen van 17

juni 2004 in de praktijk kunnen omgezet worden.

De Cel Wapens

Deze dienst volgt, wat wapens betreft, heel het administratieve luik

terzake; hij schrijft de talrijke enquêtes voor om de bestemming van

wapens te kennen, bijvoorbeeld volgend op het overlijden van een

titularis van vergunningen, levert vergunningen af, houdt dossiers bij,

encodeert gegevens in het CWR, verzorgt de briefwisseling terzake.

In 2005 werden voor onze zone ongeveer

200 nieuwe vergunningen en een

honderdtal duplicata afgeleverd. 147

wapens, waarvan elk spoor zoek was,

werden na onderzoek teruggevonden.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

145


De Directie Preventie en Bijstand

De Directie is verantwoordelijk voor de coördinatie en het dagelijkse

beheer van haar verschillende cellen alsook voor de contacten

met de interne en externe actoren inzake preventie.

Op 31 december 2005 telde de dienst 3 "cellen".

DIR. PREV.

Bureau Politionele

Slachtofferhulp (B.A.V.)

Cel Technopreventie

Cel Overlegassistenten

146 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Op 1 januari 2005 telde de dienst.

Directie

Bureau Slachtofferhulp

Cel Technopreventie

Cel Overlegassistenten

1 Commissaris van Politie

1 Directieassistente

6 Calog Niveau A

1 Hulpagent

3 Calog Niveau A

De Cel Overlegassistenten

De overlegassistenten verzekeren een effectieve aanwezigheid op het

terrein en onderhouden de nodige contacten met de allochtone bevolking

(particulieren of organisaties). Deze contacten dienen als "barometer"

voor de druk in de wijken en laten toe latente conflicten te

voorkomen en zelfs te neutraliseren. Deze sleutelposten zijn ontstaan

naar aanleiding van de rellen in Vorst en Sint-Gillis in 1991 en

het opstellen van de veiligheidscontracten die als gevolg ervan, tot

stand kwamen.

Contacten met de partners maken het eveneens mogelijk personen

beter te oriënteren in geval van problemen en er wordt bijzondere

aandacht geschonken aan de plaatsen waar allochtone jongeren

bijeenkomen.

De Overlegassistenten, in het totaal drie

voor onze zone, zijn gedecentraliseerd

per District. Hun opdracht "straatagent

zonder politiebevoegdheid" spitst zich

toe op meerdere punten, men onderscheidt

in hun opdracht meerdere

hoofdlijnen :

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

147


Preventieopdracht

Een grondige kennis van hun "grondgebied" laat de overlegassistenten

toe, in de "gevoelige" wijken dialogen te starten en ze vervolgens

voor te zetten. Ze dienen als

schakel tussen de autoriteiten en

de bewoners en helpen mogelijk

gespannen situaties te voorkomen.

In 2005, hebben zij, ondanks

de oproep tot opstand van

bepaalde om actie verlegen extremisten,

hun opdracht met succes

uitgevoerd zodanig dat de gevolgen

van de rellen in de Franse voorsteden

niet als een olievlek tot bij o ns kwamen.

Reactieopdracht

Voorkomen volstaat niet steeds en in bepaalde gevallen moet men ook

genezen! De overlegassistenten trachten om, in dergelijke conflictsituaties,

de spanningen te verminderen en te helpen bij het heropstarten van de dialoog

tussen de partijen.

Knowledge Management

De overlegassistenten, “kennen hun klanten”, ze zijn het geheugen van hun

District en in het kader van een goed begrepen management, houden zijn het

jaaroverzicht van hun grondgebied bij. Dit betekent dat ze een belangrijke

informatieplicht hebben. Ze onderhouden geregelde contacten met de

gemeentelijke intervenanten en met het verenigingsleven.

Ze zijn zelden in hun bureel, maar verplaatsen zich te voet om blijk te geven

van hun aanwezigheid en om terreinintervenanten te ontmoeten. Dankzij

dit werk, hebben we een beter zicht op de etnische en sociale samenstelling

van onze zone.

Acties 2005

Het is altijd moeilijk om de resultaten van uitgevoerde sociale acties in cijfers

uit te drukken. Eén van de indicatoren van succes van onze projecten

en acties is de sfeer die als gevolg ervan gecreëerd wordt.

148 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Zo hebben we bv. vastgesteld dat, als gevolg van het wijkfeest van 25 juni

2005 in de Paleizenstraat over de Bruggen, waarbij 10 INP, 1 CP, 3 straathoekwerkers

en 1 overlegassistent aanwezig waren, de jongeren zich nadien bij

aanhoudingen minder verzetten. Inderdaad, doordat de jongeren samen met

de leden van ons politiekorps aan de verschillende sportwedstrijden deelgenomen

hadden, gaven zij er zich beter rekenschap van dat politiemensen

ook personen en ouders zijn, en niet enkel voor repressie opgeleide agenten

van het openbaar gezag.

Een van de concrete verwezenlijkingen in 2005 is het werken voor en met

"verpauperde" vrouwen die geholpen en gesteund worden om praktische

oplossingen te vinden bij problemen met hun onhandelbare kinderen.

Een groep vrouwen van Neder-Over-Heembeek komt maandelijks samen

voor een keukenatelier en hierbij wordt uitvoerig gediscussieerd over de

veiligheid in de wijk.

De Cel Technopreventie

De rol van de leden van deze cel bestaat er

vooral in de bevolking van de zone te informeren

inzake technopreventie. Het gaat er

in andere woorden om zowel aan particulieren

als aan handelaren en grotere

bedrijven alle nuttige informatie te verschaffen

inzake organisatie, bouw of

spitstechnologie teneinde de risico's op

diefstal of overvallen uit te sluiten of te

verminderen. Hiertoe begeeft een adviseur

zich ter plaatse en stelt daarna een

advies op dat hij overmaakt.

De Programmawet van 8 avril 2003 maakt het mogelijk dat burgers,

zelfstandigen of KMO's van een bijkomend fiscaal voordeel genieten

op voorwaarde dat ze in de beveiliging van hun beroepslokalen

investeren. Deze maatregel laat een vermeerderde belastingaftrek

van 17% toe, t.t.z. 20,5% i.p.v. de oorspronkelijk toegekende 3,5%.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

149


Balans

Jaarbalans per District

DCT1 47

DCT2 39

DCT3 15

Balans zomer 2005 per District

DCT1 12

DCT2 12

DCT3 16

TOTAAL

40 aanvragen

Deze cijfers illustreren de aanvragen voor bewaking van leegstaande

lokalen tijdens de jaarlijkse verloven van hun eigenaars.

Verdeling van de bezoeken

Bezoeken techno-preventie 103

Bezoeken na inbraken 75

Bezoeken vóór de inbraak 28

Bezoeken particulieren 62

Bezoeken openbare instellingen 16

Bezoeken handelaars 20

Bezoeken VZW 5

De Cel bundelt haar krachten samen met de adviseurs techno-preventie van

de veiligheidscontracten van Brussel en Elsene. De coördinatie van de activiteiten

is inderdaad onmisbaar om het werk te standaardiseren en een

zekere coherentie aan de gevoerde acties te geven.

150 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Toekomstperspectieven

De Cel Techno-preventie is samengesteld uit 2 personen. Wanneer wij de

bezoekcijfers analyseren, stellen we vast dat 90 % van de bezoeken NA de

inbraak plaats vinden, hetgeen betekent dat we hier geen preventieve maar

een "genezende" rol vervullen.

Met de bedoeling om tot een betere coherentie te komen, bezinnen we ons

over de mogelijkheid om een "intern netwerk van referenten techno-preventie"

op te richten. Het betreft hier personen, contactpunten in de

Afdelingen, die na een korte opleiding in deze materie, in staat zullen zijn

om de burgers van hun wijk voor Techno-preventie te sensibiliseren. In

dezelfde geest wordt de mogelijkheid van een "Preventieshop", als een

soort van contactpunt voor de bevolking, maar ook voor toeristen, bestudeerd.

De laatste taak van de cel bestaat erin zich

steeds op de hoogte te houden van de

nieuwste technologische uitvindingen

teneinde het publiek een zo gepast mogelijk

advies te kunnen geven. Hiertoe neemt

de cel regelmatig deel aan activiteiten die

door externe partners georganiseerd worden

zoals, bijvoorbeeld, via informatiestanden.

De Cel neemt actief deel aan vergaderingen van PREV.NET, die

bedoeld zijn om de politiezones te informeren over de door het

VSP (15) aangewende preventie-strategieën.

(15) Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

151


Het Bureau Politionele

Slachtofferbijstand (BAV)

Deze sectie is samengesteld uit 6

adviseurs, psychologen of criminologen

van opleiding, die verantwoordelijk

zijn voor bijstand en

informatie op het grondgebied

van hun respectievelijke Districten.

Overeenkomstig de organisatie van

de zone, is deze dienst gedecentraliseerd,

zodat er in het kader van de

permanente wachtdienst van ieder

District een wachtbeurt verzekerd wordt.

De verdeling geschiedt als volgt :

• 3 leden BAV op GDCT1, waarvan 1 lid prioritair aangesteld voor de ontwikkeling

van projecten en voor operationele steun aan de andere

districten

• 1 lid BAV op GDCT2

• 2 leden BAV op GDCT3

De functies van de BAV

Informatie en vorming

Eén van de aan de BAV voorbehouden opdrachten bestaat erin om de sensibilisering

en de permanente vorming van de leden van het politiekorps te

verzekeren, met betrekking tot Politionele Slachtofferbejegening. In het

kader van deze opdracht, wordt deze dienst belast met het overmaken van

alle nuttige informatie met betrekking tot de Slachtofferhulp en met het uitwerken

van specifieke projecten betreffende de sensibilisatie van het personeel

van het politiekorps.

Eerstelijnsinterventie

De rol van de adviseurs bestaat erin de personen alle nuttige informatie te

geven betreffende het delict waarvan ze het slachtoffer werden, maar ze

ook, wanneer ze dit wensen, naar erkende centra te leiden waar ze de juridische,

sociale of psychologische hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

152 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Het spreekt vanzelf dat politionele

slachtofferbejegening niet het

enige erfdeel is van de adviseurs van

dit bureau, ze komen ook tussen

wanneer de politieambtenaren de

slachtoffers niet alleen kunnen bijstaan

of wanneer ze het niet op de

best mogelijke manier kunnen

doen.

Contacteerbare/oproepbare wachtdienst

Sinds september 2004 werd een wachtrol voor de adviseurs ingevoerd,

opdat de politieambtenaren snel een beroep zouden kunnen doen op

hun bekwaamheid om de slachtoffers van traumatiserende feiten te

helpen of om hen eerstelijnshulp te bieden.

Interventies die aanleiding kunnen geven tot thuisoproep zijn onder

meer de volgende : home-jacking, zelfmoord of gewelddadige dood,

verkrachting,…. Iedere tussenkomst wordt in een register ingeschreven,

hetgeen ons de mogelijkheid biedt om statistieken op te stellen,

opgenomen in de paragraaf “Balans”.

Activiteitenbalans 2005

Voor het jaar 2005, heeft het Bureau voor Slachtofferbijstand, in het

totaal 4.375 tussenkomsten op zijn actief.

Verdeling per District

• De BAV van DCT1 telt voor deze referentieperiode 2.085 interventies,

hetzij 47% van het totaal van de tussenkomsten

van de zone. Gemiddeld neemt de BAV van DCT1, per maand

173,75 van al de tussenkomsten voor zijn rekening.

• De BAV van DCT2 totaliseert 894 tussenkomsten tijdens

dezelfde periode, hetgeen 20,43% van het bovenvermelde

totaal uitmaakt. Gemiddeld verwerkt de BAV van DCT2 , per

maand, 74,5 van al tussenkomsten.

• De BAV van DCT3 komt, voor dezelfde periode, op 1.396 interventies,

hetgeen 31,90% van het algemeen totaal van de zone

vertegenwoordigt. Gemiddeld beheert de BAV van DCT3,

maandelijks, 116,33 van al de tussenkomsten.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

153


Voor al deze tussenkomsten hebben we het nuttig geacht bovenvermelde

resultaten, op te splitsen.

Scanning van de tussenkomsten voor de verschillende districten

Feiten DCT1 DCT2 DCT3 GEMIDDELDE

Diefstal met geweld 18.29% 14.50% 15.83% 16.20%

Slagen en verwondingen 19.56% 23% 28.33% 23.63%

Eenvoudige diefstal 0.94% 2% 0.41% 1.11%

Verkrachting 5.67% 6.50% 5.41% 5.86%

Pesterijen 4.10% 4% 5.41% 4.50%

Int. gevolg van overlijden 3.15% 6.50% 4.16% 4.60%

Zelfmoord 8.51% 3.50% 3.75% 5.25%

Brand 1.89% 3% 0.83% 1.90%

Bedreiging 5.36% 5% 5% 5.12%

Geschil 7.25% 5.50% 5% 5.91%

Andere 21.13% 20% 22.91% 21.34%

Hold-up 1.89% 4% 0.83% 2.27%

Verdwijning 0.32% 1% 0.41% 0.57%

Jeugd 0.32% 0% 0% 0.10%

Gijzeling 0.32% 0% 0.41% 0.24%

Doodslag 1.26% 1.50% 1.25% 1.33%

De lezing van deze tabel hierboven laat ons toe precies te bepalen voor

welke feiten de BAV van de zone het meest gevraagd werd.

154 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Volledigheidshalve kan nog voor al de interventies samen, de indeling per

geslacht weergegeven worden :

• Mannelijk : 33.93%

• Vrouwelijk : 66.06%

Deze 1/3 - 2/3 verdeling betekent niet noodzakelijk

dat vrouwen tweemaal meer kans lopen

slachtoffer te worden van delicten, maar statistisch,

wanneer we vergelijken met bepaalde

categorieën misdrijven, blijkt het dat zij hieraan

meer blootgesteld worden dan mannen.

Er dient bovendien ook rekening gehouden te

worden met bepaalde parameters :

1. De bewustmaking van de problematiek van het gezinsgeweld,

gekoppeld aan verschillende preventiecampagnes op dit vlak,

zetten vrouwen vaker aan om klacht in te dienen.

2. Zoals voor verkrachting, zijn vrouwen niet de enige potentiële

slachtoffers van gezinsgeweld maar het schijnt dat zij

gemakkelijker dan mannen de stap zetten om klacht in te

dienen.

3. Indien we veronderstellen dat vrouwen gemakkelijker durven

te handelen bij moeilijkheden of uit noodzaak, dan moeten

we er mee rekening houden dat het "dark number" bij de

mannen mogelijk hoger ligt.

Vermelden we tenslotte dat we op al de post die naar aanleiding

van de dagelijkse ISLP lijst verzonden werd, een positief respons

(afspraken, spontane bezoeken, …) van gemiddeld 19 % hebben vastgesteld.

Het betreft inderdaad personen aan wie geen enkele bijstand door

het Bureau Politionele Slachtofferbijstand werd voorgesteld en die

zelfs geen weet hadden van het bestaan van deze dienst.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

155


Hoofdstuk 7

De Dienst Interne Controle


De Dienst Interne Controle, onder het gezag van Algemeen Directeur

Controle, is samengesteld uit 2 Commissarissen van Politie, 4 HINP, 12

INP, 1 Calog verbonden aan de Cel discipline en 1 Calog die samen

met 1 HAP het secretariaat van de dienst, de codering van de stukken

en de afhandeling van de briefwisseling verzekeren.

Activiteitenbalans 2005

De activiteitenbalans kan als volgt ingedeeld worden :

- de algemene statistieken van de dienst voor het jaar 2005,

- het aantal controles tijdens datzelfde jaar uitgevoerd,

- de cijfers op disciplinaire vlak.

Algemene statistieken

Tijdens het afgelopen jaar werden 1.925 dossiers geopend, wat in vergelijking

met het jaar voordien, een vermeerdering van 46% betekent. Het

betreft vooral dossiers uit hoofde van vastgestelde of aangegeven individuele

overtredingen. De andere dossiers betreffen structurele of organisatorische

disfuncties, gerechtelijke onderzoeken op vordering van het

Parket, aanvragen van externe organismen voor inlichtingen en/of ter

bevestiging ervan, enz.

Oorsprong van de geopende dossiers

158 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


AIG

gerechtelijke

autoriteiten

andere

bron

privépersonen Comité P

SCI Zone Totaal

2005 36 116 136 184 254 337 862 1925

Uitgevoerde controles

In 2005 voerde de SCI, voor al de diensten samen, 3.486 controles uit van

personen in het kader van de uitoefening van hun opdrachten.

De cijfers tonen aan dat de controles, in vergelijking met 2004, een

stijging van 110% vertonen.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

159


Dienstcontroles

Sinds mei 2005 werd een nieuw type

controle ingevoerd. Het betreft de

controle van een welbepaalde dienst. De

controle dient om factoren als toeganke -

lijkheid, onthaal van het publiek,

aanwezig heid van het personeel en omkadering,

naleving van uurroosters en richtlijnen,

enz. onder de aandacht te brengen.

Cijfers inzake tucht

Er moet op gewezen worden dat het hier om de in 2005 aangelegde

tuchtdossiers gaat, maar waarbij de overtredingen niet noodzakelijk tijdens

dat jaar werden begaan.

De dossiers die in 2004 geopend werden, geven inderdaad pas het jaar

daarop aanleiding tot het aanleggen van een tuchtdossier.

Op dezelfde wijze zullen de in 2005 begane overtredingen na afloop van het

voorafgaandelijk onderzoek, dus in 2006, het voorwerp uitmaken van een

tuchtprocedure.

Aantal tuchtdossiers

244 dossiers hebben aanleiding gegeven tot een tuchtprocedure, wat in vergelijking

met 2004, een toename van 118% betekent.

160 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Spreiding van de tuchtprocedures volgens geslacht

De analyse van de resultaten toont een weliswaar lichte maar

constante stijging aan van het aantal vrouwen die het voorwerp van

een tucht-procedure uitmaken.

Aantal sancties

Het spreekt vanzelf dat de gevoelige stijging van het volume

sancties (+ 98% in vergelijking met 2004) samenhangt met de toename

van het aantal uitgevoerde controles tijdens datzelfde jaar,

mede bepaald door het inzetten van meer personeel.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

161


Verdeling per type sanctie

2005

Ordemaatregel 112

Waarschuwing 24

Blaam 37

Inhouding van

Wedde

Schorsing 25

Terugzetting in weddeschaal 0

Ontslag van ambtswege 0

Afzetting 0

3

Zoals de cijfers aantonen, is de ordemaatregel de meest voorkomende sanctie

bij tuchtdossiers.

Het aantal schorsingen is in 2005 ook gevoelig gestegen. (zie tabel hieronder),

maar de gemiddelde duur van een sanctie vermindert ieder jaar aanzienlijk,

om te komen tot een gemiddelde van 4 dagen per sanctie in 2005.

2002 2003 2004 2005

Totaal aantal dagen 104 123 37 96

Aantal sancties 14 10 7 25

Gemiddeld aantal dagen

per sanctie (afgerond)

7 12 5 4

162 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Besluiten 2005

Indien men zich enkel aan de cijfers zou houden, zou men zich terecht vragen

kunnen stellen over de evolutie van de wijze waarop de personeelsleden hun

respectievelijke functies waarnemen, maar gelukkig is de exponentiële stijging

van de dossiers en de procedures niet de weergave van een verslechtering

van het gedrag van de personeelsleden van de Zone, maar wel het gevolg van

een heroriëntering van het beheer van de Interne Controle en van de discipline

zelf.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

163


Hoofdstuk 8

Krantenkoppen


166 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

167


168 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

169


Bijlagen


Bijlage 1 : Hoofdstuk 4 / Verwezenlijkingen 2005 / p44

VRAGENLIJST VOOR DE DISTRICTEN EN/OF AFDELINGEN

De Regelmatig terugkerende activiteiten:

Voert de wijk of de afdeling volgende activiteiten uit:

• Bewaking van scholen? J N

• Bewaking van kruispunten? J N

• Bewaking van ambassades? J N

a. Statische? J N

b. Door patrouilles in beweging?

• Bewaking van gebouwen die leegstaan tijdens vakanties? J N

• Bewaking van werven? J N

• Gemotoriseerde patrouilles met wagen/camionette? J N

• Gemotoriseerde patrouilles met motorfietsen? J N

• Patrouilles te voet? J N

• Rollerpatrouilles? J N

• Patrouilles met de fiets? J N

• Patrouilles die de 101-opdrachten verzekeren? J N

• Patrouilles in het algemeen (zonder thema)? J N

• Gerichte patrouilles (met een thema)? J N

• Nagaan of de tijdelijke maatregel over het parkeerverbod

wegens het plaatsen van een container, een verhuis,

een O.D., … nageleefd wordt? J N

• Opening van deuren door gerechtsdeurwaarders? J N

• Escortes “geldtransporten” J N

Gelieve, voor alle vragen waarop u Ja heeft geantwoord, volgende punten te verduidelijken:

• Het aantal manschappen/uren

• 1 duidelijk voorbeeld van een gevoerde actie

• Het totale aantal op jaarbasis

De basisfuncties van de politie

Hoe kan men de basisfunctie “onthaal” van de afdeling in cijfers uitdrukken inzake:

• De duur, in dagen/week, van de permanenties die open zijn voor het publiek?

• Uren/manschappen/jaar?

Hoe kan men de basisfunctie “wijk” (aanwezigheid op het terrein, maar eveneens

administratief werk in verband met de wijk) van de afdeling in cijfers uitdrukken inzake:

172 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Hoe kan men de basisfunctie “preventie” (ontradende aanwezigheid op het terrein, hetzij

algemeen gezien, hetzij op bepaalde plaatsen, hetzij zonder een bepaalde reden, hetzij op een

bepaalde thematiek gericht – eventueel te verduidelijken) van de afdeling in cijfers uitdrukken

inzake:

• Uren/manschappen/jaar?

De verhouding tussen de politie en de burgers:

Komt u in uw afdeling in contact met actieve verenigingen (handelaarsverenigingen,

verenigingen van buurtbewoners, sociale bemiddelaars, schooldirecteurs, of andere groepen

die een deel van de bevolking vertegenwoordigen? J N

• Frequentie, aantal deelnemers, aangesneden thema’s, enz.

Denk eraan dat de overlegassistenten kunnen helpen om deze vragen te beantwoorden …

De opdrachten van openbare orde van lokaal belang:

Voert de wijk of de afdeling “kleine” O.D. uit voor:

• Kermissen (commerciële of andere)? J N

• Wijkfeesten? J N

• Culturele evenementen? J N

• Andere plaatselijke evenementen? J N

De opdrachten van openbare orde van zonaal belang :

Neemt de wijk of de afdeling deel aan:

Opdrachten voor het handhaven van de openbare orde georganiseerd door de BCO

(te weten, de “grote” O.D.) met betrekking tot:

• Protocollaire evenementen? J N

• Sportieve evenementen? J N

• Protestdemonstraties? J N

• Culturele evenementen? J N

De prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan 2004-2008:

Wat zijn de preventieve of repressieve acties die in 2005 gevoerd werden inzake de, in het

zonaal veiligheidsplan opgenomen prioriteiten?

Veiligheid op de weg:

Alcohol

Snelheid

Parkeren

Rood licht

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

173


Mensenhandel:

Milieu:

Diefstal:

Bedelarij

Huisjesmelkerij

Prostitutie

Clandestiene werkplaatsen

Overlast/Onwellevendheden (lawaai, sluikstorten, graffiti, enz.)

Aanranding / Diefstal met geweld

Diefstal in gebouwen

Diefstal met braak in voertuig

Nota ter attentie van de DIR DCT en de DIR D

Teneinde het activiteitenverslag 2005 van de Zone op te stellen, leggen we u in bijlage een

vragenlijst voor; we verzoeken u hem zo nauwkeurig mogelijk in te vullen.

Gelieve, indien sommige vragen voor bepaalde afdelingen of wijken voorbijgestreefd zijn, dit

te laten weten. Indien, echter, uw wijk en/of afdeling acties verricht die niet in de vragenlijst

opgenomen zijn, verzoeken we u dit ook mee te delen, de acties te beschrijven en ze te

becijferen.

Uw antwoorden moeten ten laatste op 6 maart eerstkomende bij de DIR DCT toekomen. Deze

zullen alles verzamelen en de volledige dossiers van hun district ten laatste voor vrijdag 10

maart overmaken aan de dienst DOC, ter attentie van Mevrouw Delvingt, Collegestraat 1 te

1050 Elsene.

Om praktische redenen vragen we u ons de informatie ook op informaticadrager te bezorgen

of ze via één van onderstaande e-mail adressen door te geven:

• Sec.doc@polbru.be (intranet)

• Delvingt.d.docetudes@belgacom.net (Internet)

Voor alle bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij Mevrouw Delvingt op het nummer

02/515.71.24.

174 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Bijlage 2 : Algemene statistieken 2005 Zone 5339

1 Deze categorie omvat de private woningen en handelszaken

2 Deze categorie omvat niet de slagen en verwondingen in het kader van het

intra-familaal geweld.

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

175


Bijlage 3 : Statistieken 2005 per District

176 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

177


178 Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene


GLOSSARIUM

AOZ

Administratief Order Zone ( OAZ : Ordre Administratif Zone)

APV

Aanvankelijk Proces-Verbaal

ACT

Geplande actie/operatie

AIK

Arrondissementeel Informatiekruispunt

ANG

Algemene Nationale Gegevensbank

APO

Ambtshalve Politioneel Onderzoek

BEV

Beperkt Eenrichtingsverkeer

BOC

Basisoverlegcomité (= CCB : Comité de Concertation de Base)

BUV

Bestuur Uitrusting en Vervoer

Calog

Administratief en Logistiek Kader (Cadre Administratif et

Logistique)

CC

Korpschef (Chef de Corps)

CIC

Centrum voor Communicatie en Informatie

CTL

Formulier voor aanvraag tot opzoekingen

DGC Ex IGP (Inspecteur Generaal van Politie )

DOS

Seining/opvolging dossier (resultaat van de actie)

DCT

District

Emulatie 9750 (ook «index»genoemd), maakt onder meer mogelijk :

• Seinen en raadplegen van het bestand van de gestolen

voertuigen

• Raadplegen van het wapenregister

• Raadplegen van Centraal Signalementsblad

HYCAP

Gehypothekeerde Capaciteit (Capacité Hypothéquée)

ISLP

Integrated System for Local Police

MENA

Mineurs Etrangers Non Accompagnés : niet-begeleide

minderjarige vreemdelingen (grondgebied Franse

gemeenschap)

Omzendbrief ZPZ omzendbrief van de zonale politie

Omzendbrief MFO Omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken

en van

justitie m.b.t. het beheer van de politionele informatie

RAR

Informatierapport van administratieve politie

RIR

Informatierapport

SSD-GPI

Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie

SOL

Lokale Ordedienst (Service d’Ordre Local)

SOG

Algemene Ordedienst (Service d’Ordre Général)

VSP

Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid

VPV

Vereenvoudigd Proces-Verbaal

WGP

Wet op de geïntegreerde Politie

WPV

Waarschuwings Proces-Verbaal

Activiteitenverslag 2005 - Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene

179

More magazines by this user
Similar magazines