22.04.2015 Views

Movir in het nieuws - Dentz vakblad voor tandartsen "Bent u zeker van inkomen?"

Movir staat met een Artikel in de Dentz (jaargang 7 - 2015 - nummer 2) die afgelopen weekend bij leden van de ANT op de deurmat is gevallen. Doel van het artikel is creëren van bewustwording bij tandartsen die al iets verder zijn in hun carrière dat hun AOV wellicht niet meer aansluit op hun (financiële) situatie. Belangrijkste is dat de eindleeftijd bij een behoorlijke groep tandartsen lager ligt dan 67 jaar. De vraag is of ze zich realiseren wat de mogelijke gevolgen zijn.

Movir staat met een Artikel in de Dentz (jaargang 7 - 2015 - nummer 2) die afgelopen weekend bij leden van de ANT op de deurmat is gevallen. Doel van het artikel is creëren van bewustwording bij tandartsen die al iets verder zijn in hun carrière dat hun AOV wellicht niet meer aansluit op hun (financiële) situatie. Belangrijkste is dat de eindleeftijd bij een behoorlijke groep tandartsen lager ligt dan 67 jaar. De vraag is of ze zich realiseren wat de mogelijke gevolgen zijn.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!