22.04.2015 Views

Vergadernotitie voor het Algemeen Bestuur d.d. 28 ... - De Biesbosch

Vergadernotitie voor het Algemeen Bestuur d.d. 28 ... - De Biesbosch

Vergadernotitie voor het Algemeen Bestuur d.d. 28 ... - De Biesbosch

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Vergadernotitie</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>het</strong> <strong>Algemeen</strong> <strong>Bestuur</strong> d.d. <strong>28</strong> september 2012<br />

Onderwerp<br />

Managementrapportage (o.b.v. realisatiecijfers t/m augustus 2012)<br />

agendapunt<br />

3.<br />

datum<br />

18 september 2012<br />

opsteller<br />

R.M.A. Spriensma<br />

doorkiesnummer<br />

078-770 2021<br />

e-mail<br />

rma.spriensma@drechtsteden.nl<br />

<strong>De</strong> managementrapportage (marap) van <strong>het</strong> Parkschap Nationaal Park <strong>De</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

geeft de financiële afwijkingen per compartiment en <strong>voor</strong> <strong>het</strong> compartiment Hollandschap<br />

eveneens per ‘product’ weer. <strong>De</strong> marap geeft geen inhoudelijke stand van zaken.<br />

In deze marap komen achtereenvolgens aan bod:<br />

1. de plussen en minnen ten opzichte van de begroting per compartiment,<br />

2. een toelichting op de plussen en minnen en overige bijzonderheden,<br />

3. conclusies en een gevraagd besluit.<br />

1. OVERZICHT PLUSSEN EN MINNEN<br />

In onderstaand overzicht is per compartiment, en <strong>voor</strong> <strong>het</strong> Hollandschap per product, de<br />

afwijking t.o.v. de begroting 2012 aangegeven. Een N staat <strong>voor</strong> Nadeel en een V <strong>voor</strong><br />

<strong>voor</strong>deel.<br />

Begrotingsonderdeel Parkschap Afwijking Sub-afwijking<br />

Compartiment <strong>Bestuur</strong>sondersteuning 20.000 N<br />

Compartiment Parkschapsbeleid 0<br />

Compartiment Hollandschap 79.3<strong>28</strong> N<br />

Subtotaal beheer recreatie- en natuurgebieden 18.066 N<br />

Subtotaal Toezicht & handhaving -11.538 V<br />

Subtotaal doorberekende kosten derden -2.000 V<br />

Subtotaal Bezoekerscentrum <strong>Algemeen</strong> -4.000 V<br />

Subtotaal <strong>Biesbosch</strong>symfonie 4.000 N<br />

Subtotaal Voorlichting & educatie - tentoonstellingen 7.800 N<br />

Subtotaal Rondvaart 87.000 N<br />

Subtotaal Verhuur - inkomsten -20.000 V<br />

Compartiment Brabantschap -14.538 V<br />

Totaal Parkschap 84.790 N<br />

Het gedetailleerde overzicht met plussen en minnen is als bijlage van deze marap<br />

opgenomen. In onderstaande toelichting worden de plussen en minnen toegelicht.<br />

2. TOELICHTING<br />

2.1 Compartiment <strong>Bestuur</strong>sondersteuning (nadeel € 20.000)<br />

Vanwege <strong>het</strong> feit dat de Stichting Beheer NP <strong>het</strong> Bestedingenplan in 2012 en daarna blijft<br />

uitvoeren totdat dit subsidie-instrumentarium is uitgefaseerd, geldt dat een deel van de<br />

algemene kosten niet door <strong>het</strong> Parkschap maar door de Stichting Beheer NP zullen<br />

worden uitgegeven. <strong>De</strong> algemene kosten en dus ook de bijdrage vanuit <strong>het</strong><br />

Bestedingenplan zal met € 17.118 dalen. Dit geldt ook <strong>voor</strong> de personeelskosten <strong>voor</strong> de<br />

adjunct-secretaris, werkzaam bij de provincie Noord-Brabant.<br />

Parkschap\<strong>Algemeen</strong> <strong>Bestuur</strong>\1209<strong>28</strong>\3 Marap-Notitie AB 1209<strong>28</strong> 1


<strong>De</strong> geprognosticeerde inzet van de controller kost ca. € 20.000 meer dan <strong>het</strong> reguliere<br />

budget bedraagt. In de afgelopen jaren kon de overschrijding a.g.v. alle ontwikkelingen<br />

worden gecompenseerd door de inzet van de directeur en beleidsmedewerker <strong>voor</strong> STEP.<br />

Vanwege ziekte en vervanging is <strong>het</strong> naar verwachting per saldo niet mogelijk de extra<br />

inzet van de controller te compenseren.<br />

Daarnaast is <strong>voor</strong> <strong>het</strong> werven van een nieuwe <strong>voor</strong>zitter in totaal ca. € 5.500 aan<br />

advertentie en vergaderkosten gemaakt; deze niet specifiek geraamde kosten zorgen<br />

<strong>voor</strong> een volledige uitputting van de overige budgetten.<br />

Ik wil u <strong>voor</strong>stellen dat mocht dit compartiment negatief uitvallen, dat dan de in 2011<br />

geformeerde egalisatiereserve onderdeel bestuursondersteuning wordt aangesproken.<br />

2.2 Compartiment Parkschapsbeleid (geen nadeel)<br />

Voor <strong>het</strong> gehele partnerschap geldt een aanzienlijke onderuitputting. Onderuitputting op<br />

programma-niveau (Interreg IVA 2 Zeeën) leidt tot verlaging van <strong>het</strong> programmabudget<br />

door de EU. Het Joint Technical Secretariat heeft echter niet (zoals in september 2011)<br />

gevraagd om vrijwillige teruggave van budgetten. Wij gaan er vanuit dat onderuitputting<br />

op programmaniveau kon worden opgelost door vrijval van budgetten vanwege de<br />

afronding van de 1 e projecten binnen dit programma.<br />

Wel heeft <strong>het</strong> JTS <strong>het</strong> STEP-parterschap in september van dit jaar gewezen op de enorme<br />

onderuitputting.<br />

<strong>De</strong> uitgaven <strong>voor</strong> STEP in 2012 zijn geprognosticeerd op € 690.000 en zijn hiermee €<br />

740.000 lager dan de <strong>voor</strong> 2012 begrote uitgaven. Op <strong>het</strong> moment van begroten was<br />

nog geen uitstel van einddatum aangevraagd.<br />

<strong>De</strong> onderuitputting bij <strong>het</strong> Parkschap wordt veroorzaakt door vertraging door ziekte,<br />

maar ook door <strong>het</strong> nog ontbreken van de benodigde vergunningen / bestemmingsplanwijzigingen<br />

van een aantal onderdelen (aanlegplaats zonnepont bij Ottersluis,<br />

oplaadpunten elektrische boten binnen NP etc.). Daarnaast was al sprake van enige<br />

vertraging in 2010 en 2011 <strong>voor</strong> wat betreft de vertaling van de onderzoeksrapporten<br />

naar concrete investeringen en activiteiten.<br />

Voor de uitvoering van <strong>het</strong> volledige STEP-programma is <strong>het</strong> Parkschap nog in afwachting<br />

van een toekenning van een subsidie vanuit <strong>het</strong> programma Duurzaamheid van de<br />

gemeente Dordrecht.<br />

2.3 Compartiment Hollandschap (nadeel € 79.000)<br />

Recreatie- & natuurgebieden (nadeel € 18.000)<br />

Bestek: in 2012 is een nieuw onderhoudsbestek opgesteld <strong>voor</strong> een nieuwe periode<br />

van 3 jaar. Het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) heeft hierin ondersteuning<br />

geleverd. <strong>De</strong> uitgaven hier<strong>voor</strong> kunnen binnen <strong>het</strong> totaalbudget <strong>voor</strong> beheer worden<br />

opgevangen.<br />

Subsidie: de toekenning van de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) <strong>voor</strong> de<br />

periode 2012-2017 is jaarlijks € 12.000 minder dan <strong>voor</strong> de periode 2006-2011.<br />

Baggeren: <strong>voor</strong> <strong>het</strong> baggeren van de <strong>Biesbosch</strong>haven en de passantenhaven ad. €<br />

60.000 heeft <strong>het</strong> bestuur d.d. 11/11/2011 ingestemd met een onttrekking uit de<br />

algemene reserve compartiment Hollandschap en is een subsidie uit <strong>het</strong><br />

Bestedingenplan 2012 toegezegd. <strong>De</strong>ze wijziging is in de marap budgetneutraal.<br />

Thermen: Inmiddels is de situatie m.b.t. de doorstart na <strong>het</strong> faillissement van de<br />

projectontwikkelaar Thermen als volgt. In de afgelopen periode hebben zowel de<br />

directeur van <strong>het</strong> Parkschap als de curator (in onderling overleg) contact gehad met<br />

enkele overnamekandidaten. Momenteel is nog sprake van overleg met één partij.<br />

Voor 2012 is sprake van een tegenvaller van per saldo € 6.000 (nadeel): de begrote<br />

erfpachtinkomsten minus de begrote kapitaallasten. Bij <strong>het</strong> niet doorgang vinden van<br />

een Thermen zullen kapitaallasten van de gerealiseerde parkeer<strong>voor</strong>zieningen<br />

ontstaan; daarnaast zal sprake zijn van eenmalige (plan)kosten.<br />

Parkschap\<strong>Algemeen</strong> <strong>Bestuur</strong>\1209<strong>28</strong>\3 Marap-Notitie AB 1209<strong>28</strong> 2


Over de inbaarheid van de erfpacht 2011 is nog geen duidelijkheid. Mocht blijken dat<br />

de vordering oninbaar is, dat zal de vordering moeten worden afgeboekt (ten laste<br />

van <strong>voor</strong>ziening oninbare vorderingen en de bij jaarrekening 2011 ingestelde<br />

bestemmingsreserve Thermen) na besluitvorming hieromtrent.<br />

Toezicht & handhaving (<strong>voor</strong>deel € 11.500)<br />

<strong>De</strong> bijdrage aan Drimmelen ten behoeve van <strong>het</strong> project Integrale Veiligheid van € 4.538<br />

(<strong>voor</strong>deel) zal niet worden gefactureerd door Drimmelen. Daarnaast is er naar<br />

verwachting een <strong>voor</strong>deel m.b.t. <strong>het</strong> budget <strong>voor</strong> de Bijzondere opsporingsambtenaar<br />

van € 7.108 (<strong>voor</strong>deel, indexering is niet toegepast bij ZHZ).<br />

Doorberekende kosten derden (<strong>voor</strong>deel € 2.000)<br />

Op advies van de accountant worden de doorbelaste kosten en werk <strong>voor</strong> derden<br />

zichtbaar gemaakt in de jaarrekening. <strong>De</strong> ontvangsten <strong>voor</strong> deze kosten en<br />

werkzaamheden werden <strong>voor</strong>heen gesaldeerd op de gemaakte kosten, waardoor e.e.a.<br />

onzichtbaar bleef in de jaarrekening. Voor 2012 gaat <strong>het</strong> naar verwachting om een post<br />

van ca. € 65.000. <strong>De</strong> doorberekende kosten zijn in begroting 2013 opgenomen, waardoor<br />

ze volgend jaar niet meer terug hoeven komen in de marap.<br />

Bezoekerscentrum <strong>Algemeen</strong> (<strong>voor</strong>deel € 4.000)<br />

Personeelskosten: de personeelskosten blijven naar verwachting binnen <strong>het</strong> begrote<br />

personeelsbudget. Hoewel de gewijzigde openingstijden van de balie niet volledig de<br />

besparing van de Brede Doorlichting genereert, is door flexibele inzet van personeel in<br />

totaal voldoende besparing gerealiseerd.<br />

Glasvezelkabel: een financieel <strong>voor</strong>deel betreft de glasvezelkabel; deze is<br />

momenteel nog niet gerealiseerd. Dit betekent dat er niet in 2012, maar m.i.v. 2013<br />

kapitaallasten zijn, terwijl dit <strong>voor</strong> 2012 wel was begroot. Voor de glasvezelkabel<br />

betekent dit een meevaller van ca. € 11.000 (<strong>voor</strong>deel). <strong>De</strong> investering in een<br />

glasvezelverbinding is uitgewerkt in een afzonderlijk bestuurs<strong>voor</strong>stel.<br />

Groenwinkel: de verkopen van balie-artikelen loopt terug; <strong>het</strong> nadeel betreft de<br />

marge op de producten en bedraagt naar schatting € 7.000 (nadeel).<br />

<strong>Biesbosch</strong>symfonie (nadeel € 4.000)<br />

<strong>De</strong> symfonie werkt niet meer, <strong>het</strong>geen een inkomstenderving van € 4.000 (nadeel)<br />

betekent.<br />

Voorlichting & Educatie (nadeel € 8.000)<br />

Tentoonstellingen <strong>Biesbosch</strong>centrum: we krijgen geen inkomsten van<br />

tentoonstellingen binnen (er is € 9.800 begroot). Er zijn nog maar 2 wisseltentoonstellingen,<br />

welke slechts sporadisch worden verhuurd. In 2013 gaat dit dus opnieuw<br />

spelen. Om <strong>het</strong> gebrek aan inkomsten <strong>voor</strong> de wisseltentoonstellingen op te vangen,<br />

worden minder wisseltentoonstellingen van derden betrokken. <strong>De</strong> inkoop van (wissel)<br />

tentoonstellingen bedraagt naar schatting € 5.000 i.p.v. ca. € 9.800. Dit betekent per<br />

saldo een tekort van ca. € 8.000 (nadeel).<br />

Rondvaarten (nadeel € 87.000)<br />

Personeelkosten: de personeelskosten lopen in pas met de begroting c.q. zijn naar<br />

verwachting iets lager dan begroot, € 3.000 (<strong>voor</strong>deel). <strong>De</strong> inkomsten uit de rondvaart<br />

zijn echter aanzienlijk minder (zie volgende bolletje). <strong>De</strong> flexibiliteit op de<br />

personeelskosten <strong>voor</strong> de rondvaart –om in te spelen op lagere bezoekersaantallenwordt<br />

beperkt door:<br />

‐ <strong>De</strong> inzet van vakantiekrachten blijft lastig, omdat de pieken <strong>voor</strong> extra personeel<br />

bij de charters zitten, die met name buiten vakantieperioden vallen. Besparing op<br />

personeelskosten door inzet van goedkope studenten (één van de maatregelen<br />

vanuit de Brede Doorlichting) is dan bijna niet mogelijk.<br />

‐ Bij reguliere tochten is <strong>voor</strong> een volle boot (80 mensen) net zoveel personeel<br />

nodig als bij een boot die met 20 mensen gaat varen. <strong>De</strong> aanhoudend slechte<br />

Parkschap\<strong>Algemeen</strong> <strong>Bestuur</strong>\1209<strong>28</strong>\3 Marap-Notitie AB 1209<strong>28</strong> 3


weersomstandigheden in <strong>voor</strong>jaar en eerste helft van de zomer hebben een<br />

enorme dip in de kaartverkoop veroorzaakt, waardoor de personeelsbezetting ten<br />

opzichte van <strong>het</strong> aantal bezoekers per vaart nadelig is.<br />

‐ Door terugloop van <strong>het</strong> aantal charters (mogelijk als gevolg van de crisis) en<br />

minder extra rondvaarten (vanwege <strong>het</strong> weer) is nauwelijks sprake van meerdere<br />

tochten op 1 dag. Hoewel rondvaartmedewerkers dagelijks korter worden ingezet,<br />

kunnen werkuren ter <strong>voor</strong>bereiding en <strong>het</strong> opruimen na afloop van een vaardag<br />

bijna nooit over meerdere tochten worden verdeeld. Dit werkt kostenverhogend.<br />

Inkomsten: <strong>De</strong> inkomsten uit de rondvaart zijn aanzienlijk lager dan begroot: 1. €<br />

65.000 (nadeel) <strong>voor</strong> kaarten en charters <strong>voor</strong> de Halve Maen (excl.opbrengsten bar<br />

boot) en de Sterling en 2. minder verkopen aan de bar van de Halve Maen; <strong>het</strong> nadeel<br />

betreft de marge op de bar-boot en bedraagt naar verwachting ca. € 10.000 (nadeel).<br />

Toelichting op de inkomsten:<br />

- Kaartverkoop Halve Maen de inkomsten uit kaartverkoop <strong>voor</strong> de Halve Maen loopt<br />

ver achter bij de raming. <strong>De</strong> kaartverkoop gaat ook slechter dan vorig jaar,<br />

ondanks aanpassing van tochten op basis van <strong>het</strong> succes van vorig jaar. Weer en<br />

crisis spelen mee. <strong>De</strong> bezetting van de cultuurhistorische tochten is minder dan<br />

vorig jaar. Er zijn minder extra rondjes gevaren vanwege <strong>het</strong> aanhoudend slechte<br />

weer. Daarnaast lijkt de trend door te zetten dat bezoekers <strong>voor</strong> natuurgerichte<br />

tochten bewust kiezen <strong>voor</strong> een open fluisterboot in plaats van <strong>voor</strong> de grotere<br />

Halve Maen. In november en december zijn Snertvaartochten ingepland. <strong>De</strong>ze<br />

tochten lopen van oudsher goed, mits <strong>het</strong> weer goed is.<br />

- Kaartverkoop Sterling <strong>De</strong> kaartverkoop van de Sterling is vergelijkbaar met 2011.<br />

Vooral in de warme periode in augustus zijn veel extra rondjes gevaren, waardoor<br />

de aanvankelijke achterstand op de begroting is ingelopen.<br />

- Charters Halve Maen Er zijn veel minder charters dan vorig jaar geboekt.<br />

Bovendien kiezen gasten <strong>voor</strong> een kortere vaartijd en eenvoudiger catering, of<br />

<strong>voor</strong> de goedkopere Sterling. Ook de baropbrengsten (inclusief buffetten) lopen<br />

hierdoor achter.<br />

Onderhoud: de onderhoudskosten Halve Maen en Sterling overschrijden momenteel<br />

met € 15.000 de begrote budgetten. <strong>De</strong> vervanging van de bakken <strong>voor</strong> de accu’s en<br />

de bekabeling hiervan <strong>voor</strong> de Sterling en schadevaren bij de Halve Maen vormen de<br />

grootste oorzaak van de overschrijding.<br />

Verhuringen (<strong>voor</strong>deel € 20.000)<br />

Personeelskosten <strong>De</strong> personeelskosten <strong>voor</strong> de verhuur blijven naar verwachting<br />

binnen <strong>het</strong> budget (ondanks de extra verhuur) als gevolg van flexibeler inzet<br />

personeel en meer vakantiekrachten in de weekends. Daarnaast wordt op drukke<br />

tijden gewerkt met vrijwillige pontschippers.<br />

Inkomsten <strong>De</strong> inkomsten van de verhuur zijn goed. Tot augustus was er een flinke<br />

achterstand, maar door <strong>het</strong> warme weer in augustus is die achterstand goedgemaakt.<br />

Niettemin blijven de verhuurinkomsten erg weersafhankelijk. In <strong>het</strong> geval van een<br />

slechte nazomer, zullen de begrote verhuurinkomsten naar verwachting net worden<br />

gehaald. Wanneer september en oktober mooi weer in de weekenden en een zonnige<br />

herfstvakantie opleveren, zal –net als in 2011- sprake zijn van extra inkomsten. <strong>De</strong><br />

cijfers t/m augustus leveren een prognose met vergelijkbare omzet als in 2011,<br />

<strong>het</strong>geen extra inkomsten van ca. € 20.000 (<strong>voor</strong>deel) betekent.<br />

Online boekingen en inkomsten: de investering in <strong>het</strong> on-line boekingssysteem is<br />

nagenoeg afgerond, maar kan niet ‘on-line’ omdat de huidige verbinding dit niet<br />

aankan. Het online-boekingssysteem is een onderwerp uit de Brede doorlichting,<br />

waar<strong>voor</strong> met ingang van de begroting 2013 extra inkomsten zijn begroot. Voor 2012<br />

zouden eventuele extra inkomsten een incidenteel <strong>voor</strong>deel (hebben) kunnen<br />

betekenen.<br />

Overige zaken compartiment Hollandschap<br />

<strong>De</strong> Stichting Recreatieve Voorzieningen, destijds opgericht door <strong>het</strong> Hollandse schap <strong>voor</strong><br />

de exploitatie van StayOkay, is momenteel een slapende stichting. Het StayOkay-gebouw<br />

Parkschap\<strong>Algemeen</strong> <strong>Bestuur</strong>\1209<strong>28</strong>\3 Marap-Notitie AB 1209<strong>28</strong> 4


was destijds van <strong>het</strong> schap en werd verkocht. <strong>De</strong> stichting ‘beheert’ momenteel de<br />

resterende middelen van ca. € 20.000. Bij de aankoop van de Zuileshoeve is besloten<br />

deze middelen aan te wenden wanneer sprake zal zijn van aanloop- / verkoopverliezen<br />

wanneer de hoeve in exploitatie wordt gegeven. Op dit moment daalt <strong>het</strong> bedrag aan<br />

resterende middelen als gevolg van jaarlijkse accountantskosten. Dat is jammer. <strong>De</strong><br />

Stichting is tot op heden echter in stand gehouden <strong>voor</strong> alternatieve doelen: <strong>het</strong><br />

fungeren <strong>voor</strong> wat nu is <strong>het</strong> Streekfonds (zie andere stukken <strong>voor</strong> deze vergadering) of<br />

de exploitatie van bepaalde recreatieve <strong>voor</strong>zieningen. Voor <strong>het</strong> Streekfonds wordt echter<br />

een andere bestaande stichting gebruikt. Daarnaast is de Stichting Beheer Nationaal Park<br />

ook aan <strong>het</strong> Parkschap gelieerd. Aangezien de uitvoering van dit Bestedingenplan afloopt<br />

en toewijzing van eventuele alternatieve gelden naar verwachting anders zal verlopen,<br />

zullen de doelstellingen van de Stichting Beheer NP op termijn kunnen worden<br />

aangepast. Ik stel u daarom <strong>voor</strong> de Stichting Recreatieve Voorzieningen op te heffen en<br />

de resterende middelen in een bestemmingsreserve Recreatieve Voorzieningen in <strong>het</strong><br />

Parkschap compartiment Hollandschap te storten.<br />

2.4 Compartiment Brabantschap (<strong>voor</strong>deel € 14.500)<br />

Naar verwachting zal onderuitputting van de budgetten plaatsvinden. Het positieve saldo<br />

zal in de bestemmingsreserve onderdeel compartiment Brabantschap worden gestort.<br />

3. CONCLUSIES EN BESLUITVORMING<br />

<strong>De</strong> marap geeft een volledig beeld van de financiële stand van zaken d.d. augustus 2012<br />

van (de verschillende compartimenten van) <strong>het</strong> Parkschap m.b.t. kalenderjaar 2012.<br />

Op <strong>het</strong> moment dat duidelijk wordt of de Thermen al dan niet doorgang vindt, zal <strong>het</strong><br />

bestuur worden geïnformeerd over de financiële consequenties hiervan.<br />

<strong>De</strong> grootste afwijking in deze marap betreft de geprognosticeerde omzet <strong>voor</strong> de<br />

Rondvaart over 2012.<br />

Voor de rondvaart geldt dat in 2009 een onderzoeksrapport over de Halve Maen is<br />

verschenen met een aantal aanbevelingen. In dit rapport is geadviseerd over 5 jaar, in<br />

2014, opnieuw te evalueren. Vanwege de tegenvallende resultaten <strong>voor</strong> de Halve Maen<br />

zal <strong>het</strong> schap begin 2013 een eigen evaluatie i.r.t. de aanbevelingen uit <strong>het</strong><br />

onderzoeksrapport opstellen en <strong>het</strong> bestuur informeren. Hierin worden de<br />

omzetresultaten van 2012 meegenomen.<br />

Ik stel u daarnaast <strong>voor</strong>:<br />

<strong>De</strong> nadelen van <strong>het</strong> compartiment bestuursondersteuning bij jaarrekening te<br />

compenseren via de algemene reserve, onderdeel bestuursondersteuning.<br />

Het bestuur van de Stichting Recreatieve Voorzieningen <strong>voor</strong> te stellen acties in gang<br />

te zetten <strong>voor</strong>– en liquidatie van de Stichting Recreatieve Voorzieningen.<br />

Parkschap\<strong>Algemeen</strong> <strong>Bestuur</strong>\1209<strong>28</strong>\3 Marap-Notitie AB 1209<strong>28</strong> 5


BIJLAGE: OVERZICHT PLUSSEN EN MINNEN in meer detail<br />

Begrotingsonderdeel Uitgaven Inkomsten Resultante<br />

Compartiment <strong>Bestuur</strong>sondersteuning<br />

- Personeel - extra inzet (control) 20.000 N<br />

- Salariskosten adjunct-secretaris Bestedingenplan -25.000 V -25.000 N<br />

- overige uitgaven secretariaat Bestedingenplan -17.118 V -17.118 N<br />

Subtotaal <strong>Bestuur</strong>sondersteuning -22.118 V -42.118 N 20.000 N<br />

Compartiment Parkschapsbeleid<br />

- Ondergedompeld / STEP (tevens Subtotaal) -690.000 V -690.000 N 0<br />

Compartiment Hollandschap<br />

1. Recreatie- en Natuurgebieden<br />

- Subsidie SNL <strong>voor</strong> Groen -12.000 N<br />

- Water en Oevers - baggeren haventjes 60.000 N 24.000 V<br />

- Onttrekking algemene reserve t.b.v. baggeren 36.000 V<br />

- Infrastructuur - vervallen kapitaallasten / erfpacht -70.366 V -76.432 N<br />

Subtotaal beheer recreatie- en natuurgebieden -10.366 N -<strong>28</strong>.432 N 18.066 N<br />

- Bijdrage project Integrale Veiligheid -4.538 V<br />

- Toezicht bijzondere opsporingsambtenaar -7.000 V<br />

Subtotaal Toezicht & handhaving -11.538 V 0 -11.538 V<br />

2. Doorberekende kosten derden 63.000 N 65.000 V -2.000 V<br />

3. Bezoekerscentrum<br />

- <strong>Algemeen</strong> - groenwinkel (balie-artikelen) -18.000 V -25.000 N<br />

- <strong>Algemeen</strong> - kapitaallasten glasvezelkabel -11.000 V<br />

Subtotaal <strong>Algemeen</strong> -29.000 V -25.000 N -4.000 V<br />

Subtotaal <strong>Biesbosch</strong>symfonie 0 -4.000 N 4.000 N<br />

Subtotaal Voorlichting & educatie - tentoonstellingen -2.000 V -9.800 N 7.800 N<br />

- Rondvaarten - personeelskosten -3.000 V<br />

- Rondvaarten - onderhoudskosten 15.000 N<br />

- Rondvaarten - bar-boot -35.000 V -45.000 N<br />

- Rondvaarten - inkomsten -65.000 N<br />

Subtotaal Rondvaart -23.000 V -110.000 N 87.000 N<br />

Subtotaal Verhuur - inkomsten 0 20.000 V -20.000 V<br />

Compartiment Brabantschap<br />

- Bijdrage project Integrale Veiligheid -4.538 V<br />

- overige kosten Brabantschap -10.000 V<br />

Subtotaal compartiment Brabantschap -14.538 V 0 -14.538 V<br />

Totalen -739.560 V -824.350 N 84.790 N<br />

Parkschap\<strong>Algemeen</strong> <strong>Bestuur</strong>\1209<strong>28</strong>\3 Marap-Notitie AB 1209<strong>28</strong> 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!