Views
3 years ago

Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn

Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn

Aan de raad - Raads - gemeente

Punt : Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2012 Aan de raad Samenvatting: De belangstelling voor de Energiepremieregeling voor bestaande particuliere woningen in de gemeente Hellendoorn was overweldigend.Vandaar dat het systeem is herzien. Verdeling, hoogte en voorwaarden zijn aangepast. Wij stellen voor om het huidige systeem van verdeling van subsidiebudget (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’) te vervangen door een systeem van loting. Tevens stellen wij voor om de maximaal verkrijgbare premie te stellen op € 1.500,- , om voor een EPA maximaal € 100,- aan premie te geven en om het percentage van de investeringskosten dat als premie beschikbaar wordt gesteld bij te stellen van 50% naar 30%. Tot slot stellen wij voor, dat inwoners de subsidieaanvraag ook via de digitale weg kunnen indienen. Deze wijzigingen zijn vastgelegd in de ‘Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2012’. Wij stellen u voor deze verordening vast te stellen voor 2012 en per 1 januari 2013 te beëindigen. Opdracht: Dit voorstel staat op zich en komt niet voort uit enige wettelijke plicht, raads- of college-programma. Aanleiding: De ‘Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2010’ (EPR) is op 13 februari 2010 in werking getreden, en heeft een looptijd tot 1 juli 2015. De belangstelling neemt ieder jaar toe. Afgelopen jaar was de belangstelling overweldigend. Het gekozen systeem was hier niet op berekend. Vanaf de vroege ochtend tot aan het tijdstip waarop men een aanvraag kon indienen, hebben ruim 300 personen zich in een rij opgesteld. Het budget was toereikend voor 115 aanvragen, circa 200 aanvragers hebben we moeten teleurstellen. Een dergelijke toeloop van mensen willen we dit jaar voorkomen. Vandaar dat het systeem is herzien en uiteindelijk is gekozen voor een andere verdeling, hoogte en voorwaarden om voor een subsidie in aanmerking te komen. Doelstelling: Dit voorstel beoogt een EPR-regeling, die zo breed mogelijk door de doelgroep wordt gedragen, die een massaal indienen van premieaanvragen met tal van organisatorische effecten voorkomt, die meer evenwicht brengt in subsidievraag en -budget en die per saldo een zo hoog mogelijke CO 2 - reductie teweegbrengt. Voorgestelde oplossing: In de afgelopen maanden is integraal nagedacht over de opzet van de energiepremieregeling en over de hoogte van de te verkrijgen premie. Daarbij zijn medewerkers betrokken van de teams Communicatie, Informatisering & Automatisering, Vergunningen en Handhaving. Bij dit beraad zijn meerdere systemen en facetten tegen het licht gehouden. Volgens de geldende regeling bedraagt de premie 50% van de subsidiabele investeringskosten tot een maximum van € 2.500,- (inclusief btw). Voor 2011 is, evenals voor 2010, het subsidie-plafond bepaald op € 150.000,-. In 2010 konden uit dat bedrag 132 verzoeken om subsidie gehonoreerd worden. In 2011 is dat gekomen op 115 verzoeken. Over de EPR is uitvoerig gecommuniceerd met de doelgroep. Informatie is via de website en het loket en per telefoon verstrekt. Gezien de grote belangstelling kunnen we stellen, dat de doelgroep inmiddels goed bekend is met het bestaan van de regeling. De EPR is in zijn algemeenheid zeer goed ontvangen. Daarnaast zijn er wat kritische geluiden over de verdeling van het budget en de *11INT02320* (code voor postverwerking)

Broederenklooster - Structuurplan.pdf - Raad Zutphen - Gemeente ...
OT BW nr. 5 - raad Tytsjerksteradiel - Gemeente Tytsjerksteradiel
Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn
Aan de raad - Bestuurlijke informatie gemeente Hellendoorn
Gemeentel Hellendoorn - Raad - gemeente Hellendoorn
kruidenwijk H.pdf - Raads - gemeente Hellendoorn
"Dahliastraat te Nijverdal".pdf - Raads - gemeente Hellendoorn
Subsidieplafonds 2013.pdf - Raads - gemeente Hellendoorn
Arbitragezaak Bartels.pdf - Raads - gemeente Hellendoorn
Aan de raad - Gemeente Hellendoorn
im in MIHI - Raads - gemeente Hellendoorn
Nota Parkeernormen.pdf - Raads - gemeente Hellendoorn
raad - Bestuurlijke informatie gemeente Hellendoorn
: t1 8 SEP 2012 - Raads - gemeente Hellendoorn
2 8 JUL 2011 - Raads - gemeente Hellendoorn
Gemeente Hellendoorn llllll IMIIMIIIIIIIMII Besluit - Raads
101 Vrij aanwendbare reserve - Raads - gemeente Hellendoorn
mm^^ 17 NOV 2009 - Raads - gemeente Hellendoorn
3 SEP 2011 - Raads - gemeente Hellendoorn
26 SEP 2011 - Raads - gemeente Hellendoorn