Verslag AV d.d. 27 maart 2013 - SV Twello

svtwello.nl

Verslag AV d.d. 27 maart 2013 - SV Twello

Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

Datum Woensdag 27 maart 2013

Plaats en tijdstip

Verslag

Aanwezig

20 uur aan de Zuiderlaan

Elly van Otterloo

41 leden

Afgemeld H. Veldhuis, J. Tempelman, D. van Amerongen, J. Lenselink, G. Nieuwenhuis, N.

Nieuwenhuis, B. Reusken, M. Hofman, R. Eekhuis.

1.Opening

Fred opent om 20.05 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij legt uit

waarom op dit moment de Algemene Vergadering gehouden wordt. Omstandigheden lieten

het namelijk niet toe om eerder deze vergadering te houden. De aanwezige leden gaan

akkoord met deze overschrijding van het termijn die statutair hiervoor is vastgelegd. Ook geeft

Fred aan dat vanavond de volleybal, na overleg, sport. Dit vanwege wedstrijden die gepland

waren.

2.Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn hiervoor geen mededelingen te doen.

3.Vaststelling verslag: AV 6 juni 2012

Er zijn geen aan- of opmerkingen tav het verslag. Het verslag wordt bij deze goedgekeurd en

vastgesteld.

4.Benoemingen Algemeen Bestuur

4.1.Martine Witteveen – Vrijwilligersbeleid – Voorstel tot benoeming.

Fred vraagt Martine zich voor te stellen. Martine geeft haar affiniteit aan met het

vrijwilligersbeleid en haar werkervaring bij de NOC NSF, waar ze betrokken was bij het

opzetten van een veilig sportklimaat.

Dmv applaus geven de leden hun goedkeuring aan de benoeming van haar in het Algemeen

Bestuur.

4.2.Egbert Klompmaker – Financiën – Voorstel tot benoeming.

Fred vraagt ook Egbert om zich voor te stellen. Egbert geeft aan in korte tijd een indruk te

hebben op gedaan van het reilen en zeilen bij SV Twello. Egbert geeft aan zich nog in

verschillende zaken te willen verdiepen en met verschillende mensen een gesprek te willen

hebben. Hier neemt hij de komende periode de tijd voor. Egbert geeft aan dat hij het

belangrijk vindt om duidelijkheid te hebben, te scheppen, transparant en helder te zijn. Ook

geeft hij aan dat hij van afspraak is afspraak houdt en dat vrijwilligerswerk wel vrijwillig is

maar zeker niet vrijblijvend.

Ook geven de leden dmv applaus hun goedkeuring aan de benoeming van Egbert tot

penningmeester in het Algemeen Bestuur.

5. Algemeen Beleid

Fred geeft een aantal zaken hierbij aan.

SV Twello onderzoekt of er een samenwerking mogelijk is met Landstede. Dit om

gedurende het hele seizoen studenten of stagiaires in te kunnen zetten. Het resultaat

hiervan wordt nog nader gecommuniceerd.

De aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging wordt helemaal na gezocht. Het

blijkt wat complexer te zijn dan gedacht. Martine heeft hier acties voor uit gezet.

Postbus 15, 7390 AA Twello

Zuiderlaan 5, 7391 TZ Twello

Telefoon: 0571 - 275917

Email: e.vanotterloo@svtwello.nl


Acties binnen SV Twello zullen goed gestructureerd moeten worden en er zullen

goede afspraken voor gemaakt moeten worden. Dit zo wel voor de onderlinge

afdelingen als wel voor de duidelijkheid naar de buitenwereld toe.

Ook willen we vanuit het Algemeen Bestuur de betrokkenheid met de afdelingen en

de leden meer aandacht geven. De vraag hoe precies en in welke vorm.

Miv 1-4-13 heeft de gemeente SV Twello de functie van BuurtSportCoach, voor de

leeftijd van 12 – 18 jarigen, toegedacht. Het zwembad heeft deze voor de

gehandicapten doelgroep gekregen en Mens en Werk voor de ouderen. Het is de

bedoeling dat deze functie financieel ondersteund wordt door de gemeente, zoals het

er nu naar uit ziet tot 2016.

Er is een aanvraag gedaan bij het Rabo-stimuleringsfonds voor een pannaveld. Er

wordt gedacht om een kunstgrasveld over het betonnen handbalveld heen te leggen,

met boarding ed. Hiermee kan SV Twello zich verder profileren.

Er wordt besloten om geen pauze te houden maar om door te gaan met de presentatie van

de jaarrekening.

6. Behandeling en vaststelling jaarrekening 2011 - 2012

Egbert geeft uitleg over de huidige stand van zaken. De jaarrekening is deze keer door

Schimmel en Plante uitgewerkt. Fred bedankt bij deze Schimmel en Plante hier nog met

nadruk voor, omdat een deel van de kosten door hen gesponsord zijn.

Egbert heeft de grote algemene lijnen uit de opgestelde jaarrekening gehaald en wil deze nu

aan de hand van 2 sheets presenteren. Hij geeft aan dat we met een gebroken boekjaar te

maken hebben, die van 1-7-2011 t/m 30-6-2012 loopt. Hij wil graag de afzonderlijke posten

bundelen, zodat de betreffende inkomsten en uitgaven naast elkaar staan en meteen duidelijk

wordt wat hiervan het resultaat is.

In deze ook de vraag wat de vaste en wat de incidentele inkomsten zijn. Handig om deze

goed in beeld te hebben ivm de eventuele financiële risico’s.

Ook tav de lasten goed om bepaalde ontwikkelingen bij de afzonderlijke posten goed in beeld

te hebben. Daarop kun je dan sturen / maatregelen nemen.

Egbert geeft aan de afzonderlijke jaarcijfers van de afdelingen nu niet te willen bespreken. Hij

geeft aan dat deze eerst met de afdelingen zelf besproken zullen worden en dat dat nu niet

de meerwaarde is om in de algemene ledenvergadering te doen.

Marco Stol vraagt naar de relatie tussen de verhoging van de contributie-inkomsten en de

daling van de horeca-inkomsten.

Henk van Laar geeft aan wel graag de resultaten van de verschillende afdelingen te willen

weten. Ook dat we dat altijd gewend waren te krijgen op deze ledenvergadering.

Egbert geeft aan dat dat formeel thuis hoort op de ledenvergaderingen van de afzonderlijke

afdelingen.

Norbert Schilder geeft aan er achter te staan dat de afdelingsbegroting taakstellend is. Echter

dat er nu nog geen uitsplitsing is van de afzonderlijke afdelingen.

Janet Wagenmaker merkt ook op dat het raadzaam is om na te gaan welk verband er is met

de verhoging van de contributie-inkomsten en met de horeca-inkomsten daling. Aad Knetsch

vult hierbij aan dat de gymafdeling en de fitness een groei hebben meegemaakt, maar waarbij

vaak geen horeca-activiteit is. Ook bij gymafdeling zijn er wedstrijdkosten, bij een groei van

deze afdeling zullen de wedstrijdkosten dan ook toenemen. De vraag is hoe we de kantineinkomsten

omhoog kunnen krijgen. Opgemerkt wordt dat dat lastig is, zeker nu in crisistijd.

Gerrit Dalhuizen merkt op dat landelijk gezien de kantine-inkomsten ook terug lopen.

Derk Jan Nokkert geeft aan dat hij recentelijk de contributieaanwas geanalyseerd heeft. In

wezen hebben we nu maar 1 lid meer dan in 2011-2012. Echter nu zijn er meer

contributiepakketten. In principe zijn er niet meer leden, maar de leden zijn bij verschillende

sporten ingeschreven. De gymnastiek heeft veel leden, echter de faciliteiten zijn ook duur.

Aad merkt, tav de daling van de inkomsten van het oud papier, op dat er tav het oud papier

niet minder is opgehaald, maar dat er vanuit de gemeente minder voor is vergoed. Betreft een

ander beleid hiervoor.

Postbus 15, 7390 AA Twello

Zuiderlaan 5, 7391 TZ Twello

Telefoon: 0571 - 275917

Email: e.vanotterloo@svtwello.nl


Astrid Albers geeft aan dat het lastig is voor de gymafdeling dat de kantine pas om 19.45 uur

open gaat. Het zou wenselijk zijn wanneer de kantine open is wanneer er gegymd wordt.

Miranda Roeterdink geeft aan dat ze het prettig vindt dat er overleg komt met de

penningmeester van het AB. Ze zegt dat hier behoefte aan is binnen de horecacommissie.

Egbert geeft aan dat hij meer naar de achtergronden van de cijfers wil kijken en dat hij zich

meer wil gaan richten op de kerntaken van de verschillende afdelingen / posten.

Tav de balans geeft Egbert aan goed naar de verschillende posten te willen kijken. En wil

nagaan waar acties te ondernemen zijn, op korte en op langere termijn.

Egbert merkt op dat de solvabiliteit van SV Twello goed is.

Wim Oolman heeft een vraag over de geoormerkte gelden aan de afdelingen. Vanaf seizoen

2012 – 2013 is dit afgesproken. Egbert geeft wel aan hier kritisch naar te willen kijken en stelt

voor om hier nader beleid over af te willen spreken, in overleg met de

afdelingspenningmeesters.

Egbert sluit hierbij de presentatie van de jaarcijfers af.

Fred leest in deze de reactie van de kascommissie, bestaande uit Ge Pijnappel en Harold

Klein Swormink, voor. Zij konden deze avond namelijk niet aanwezig zijn.

De reactie is als volgt:

“Het AB heeft in de personen van Jan Kamphuis en Fred Meeuwsse ons, Harold Klein Swormink en

Gé Pijnappel, uitgenodigd, vanuit de functie van kascommissie, mee te denken over de financiële

huishouding van SV Twello en in het bijzonder over de jaarstukken 2011-2012. Zij hebben, in

samenspraak met het beoogde nieuwe AB lid Egbert Klompmaker, gevraagd mee te denken over de

wijze waarop de huidige administratie is ingericht en de processen om deze administratie te voeren en

beheren. Wij hebben gevraagd om de ALV openheid van zaken te geven hetgeen enerzijds inhoudt

een voorlopige opstelling van de jaarstukken 2011-2012 te presenteren welke gezien de tijd niet meer

volledig doorgelicht kan worden en anderzijds aan te geven dat wij nauw betrokken zullen worden bij

de herinrichting van en het op orde brengen van de administratie waarvan in het najaar 2013 de

resultaten gepresenteerd worden. Dat resultaat moet zijn een up-to-date administratie (definitieve

jaarstukken 2011-2012, voorlopige jaarcijfers 2012-2013 en een definitieve begroting 2013-2014) met

waar nodig aangepaste procedures en richtlijnen.

Wij hebben vertrouwen dat het huidige AB (versterkt met het beoogde lid Egbert Klompmaker) in

samenwerking met ons dit zal realiseren. Wij vragen de leden ons hiervoor het vertrouwen te

schenken”.

Dmv applaus wordt deze reactie door de leden bekrachtigd. De aanwezige leden gaan in

deze akkoord met het voorstel zoals deze door de kascommissie is voorgelegd.

De Algemene Ledenvergadering keurt hiermee het voorstel van de kascommissie goed en de

ledenvergadering dechargeert het AB voor het algemeen financieel beleid, voor alle

handelingen voor zover deze uit de jaarstukken blijken (statuten: art. 12 lid 6).

7. Rondvraag

Henk van Laar geeft aan een negatieve lading te bemerken tav voorgaande penningmeester.

Niet tav inhoudelijke aspecten maar tav de ontstane situatie. Fred merkt expliciet op dat dat

niet tav personen is bedoeld maar vanwege de samenloop van omstandigheden.

Marco Stol biedt aan om voor het vervolg een beroep te doen op de leden. Wellicht kan

iemand helpen. Het probleem nu was de factor: tijd. Ook heeft Marco een opmerking tav de

presentatiegids. Zijn voorstel is om deze voor een aantal seizoenen te maken. Hannelore

Wiegerinck merkt hierbij op dat de commissie PR en communicatie dit mee neemt en hier

eind van het seizoen duidelijkheid in heeft.

Jeroen van Beek heeft een vraag over kunstgras, de ontwikkelingen rondom een skeeler- /

ijsbaan en over het plaatsen van windvangers rond de velden. Opgemerkt wordt dat het

plaatsen van een kunstgrasveld geen prioriteit heeft, is niet realiseerbaar momenteel. Het

zelfde geldt voor de ontwikkeling van een skeeler- / ijsbaan. Tav het plaatsen van

windvangers is het zo dat de gemeente hier eisen over heeft, dit is ook zeer moeilijk te

realiseren.

Postbus 15, 7390 AA Twello

Zuiderlaan 5, 7391 TZ Twello

Telefoon: 0571 - 275917

Email: e.vanotterloo@svtwello.nl


Aad Knetsch geeft aan nog even behoefte te hebben om de situatie, tav het kopen van de

verenigingsruimten en de ontwikkelingen rondom de ontwikkelingen van een eventueel

kunstgrasveld, uit te leggen.

Frans Horstink heeft een vraag tav de verhuur van de kantine door de ETT.

Bernard in ’t Veld heeft een vraag tav de verlichting op veld 2 en het gebruiken van

ledverlichting vanwege energieverbruik. Opgemerkt wordt dat beide reeds overwogen zijn,

maar financieel niet verantwoord.

Rene Blok heeft een vraag over een andere energieleverancier eventueel. Opgemerkt wordt

dat SV Twello in deze niet goedkoper uit kan zijn. De gemeente koopt groot in, dus zeer

voordelig.

Miranda Roeterdink heeft een voorstel voor de planning van de voetbalwedstrijden door de

KNVB. In het belang van de horeca. In deze heeft SV Twello daar geen invloed op.

8. Afsluiting

Fred geeft tot slot nog aan dat er eind van dit seizoen nog 2 vacatures binnen het AB zullen

ontstaan. Hannelore wil stoppen vanwege haar zwangerschap en Elly heeft aangegeven niet

herkozen te willen worden. Bestuur overweegt of de functie secretariaat door een aparte

notulist ondersteund zou kunnen worden. Fred roept een ieder op om hierin mee te denken

en sluit om 22 uur de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng en aanwezigheid.

Postbus 15, 7390 AA Twello

Zuiderlaan 5, 7391 TZ Twello

Telefoon: 0571 - 275917

Email: e.vanotterloo@svtwello.nl

More magazines by this user
Similar magazines