sgj-magezine-2015-nummer-1

wim.wijk

sgj-magezine-2015-nummer-1

magazine van SGJ Christelijke Jeugdzorg - juni 2015

maGEZINe

Symposium

‘Kind en scheiding’

Wat kan de kerk betekenen?

Samenkracht

SGJ over de

participatiesamenleving

TERUGBLIK 2014


Inhoud 4. Samenkracht

5. Zorgcoördinator Noortje Kramer 6. 2014

in cijfers 8. Cursusaanbod Advies, Training en

Toerusting 9. In gesprek met Hannah en Bram

10. Symposium Kind en scheiding 11. Irene

Janse over werken bij SGJ 12. Nieuwsflits

Colofon

SGJ Christelijke Jeugdzorg (SGJ) Postbus 1564, 3800 BN Amersfoort | Bezoekadres: Puntenburgerlaan 91, 3812 CC Amersfoort. T 033 4226900

F 033 4226901 | E info@sgj.nl | I www.sgj.nl | Regiokantoren: Groningen, Zwolle, Amersfoort en Dordrecht | Rekeningnummer: Stichting SGJ

Christelijke Jeugdzorg NL52 INGB 0007 2282 03 | Beeld & Design: Dirigo Communicatie | Fotografie: David Jagersma, Jaco Klamer, Shutterstock

en eigen beeld SGJ| Tekst: Dirigo Communcatie en SGJ | Druk: Drukkerij Verloop | Oplage: 75.000 | Adreswijzigingen en abonneren: Wilt u SGJ

maGEZINe (gratis) ontvangen of wilt u een adreswijziging doorgeven? Laat het weten via (ook voor CGK-leden): SGJ Adresbeheer, Postbus 1564,

3800 BN Amersfoort | T 033 4226900 | E adresbeheer@sgj.nl | ISSN: 2212 - 2435

SGJ maGEZINe wordt verspreid onder de leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde

Kerken vrijgemaakt, en diverse kerkgenootschappen zoals de Gereformeerde Bond in de PKN, daarnaast naar

donateurs/giftgevers, pleegouders, steungezinnen, gezinshuisouders, stakeholders en andere belangstellenden.


Samen voor hulp aan kinderen,

jongeren en gezinnen

Ik ben blij u te kunnen meedelen dat SGJ Christelijke Jeugdzorg (SGJ) en Timon op 1 april bestuurlijk

zijn gefuseerd. Samen gaan we voor hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen, gemotiveerd en geïnspireerd

vanuit de christelijke levensovertuiging. Ook vinden we elkaar in de sterke verbinding met kerken

die ons steunen en met christenen die zich inzetten als pleeg-, gezinshuisouder, goede buur of maatje.

Het is fi jn om namens SGJ en Timon nu voor de eerste keer het woord tot u te mogen richten. Nu ik voor

het deel Jeugd- en Opvoedhulp het stokje overneem van Bart Nitrauw, wil ik hem vanaf deze plek ook

bedanken voor al die jaren waarin hij - het toen nog ongedeelde - SGJ heeft aangestuurd. Ik wens Bart

veel zegen bij zijn werk voor Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming (zie kader) en ik zie uit naar de

samenwerking met Wim van Wijk, die directeur blijft van SGJ.

Voor de toekomst willen SGJ en Timon naast kerken staan bij het vervullen van hun

diaconale taak: zowel voor eigen kerkleden als voor kinderen, jongeren en gezinnen die niet tot

een kerk behoren, maar een beroep doen op de hulp van kerken en organisaties als de onze. Met de

doorontwikkeling van ons cursus- en trainingsaanbod willen we met kerken optrekken in hun maatschappelijke

rol en zorg voor kerkleden (zie pagina 8). Een eerste vrucht van onze samenwerking is het

symposium voor christenen over ‘Kind en scheiding’ op zaterdag 10 oktober aanstaande. Komt u ook?

zie pagina 10

SGJ kijkt terug op een hectisch verbouwingsjaar, terwijl de winkel gewoon

open was, maar het resultaat mag er zijn! Complimenten daarin

voor alle de medewerkers die hun schouders onder het werk hebben

gezet. De inkoop bij gemeenten heeft geresulteerd in een toename

van contracten, zowel in het aantal cliënten als in totaal budget. En

nu SGJ in rayons werkt, is nog betere lokale aansluiting mogelijk met

gemeenten en kerken. In dit nummer van het SGJ maGEZINe zijn ook

de jaarcijfers over 2014 opgenomen, meer daarover leest u op pagina

6 en 7. Dank voor uw steun en bijdrage in 2014. We hopen met u

op te trekken in 2015 en verder!

Met vriendelijke groet,

Hannie Olij, bestuurder

”SGJ en Timon

vinden elkaar in

de sterke

verbinding met

kerken en

christenen”

Bart Nitrauw blijft bestuurder van Stichting

Gereformeerde Jeugdbescherming (SGJb), dat

in 2015 wordt samengevoegd met het Leger des

Heils. Hannie Olij blijft bestuurder van Timon en is

nu ook bestuurder van SGJ Christelijke Jeugdzorg

(SGJ) geworden. De dagelijkse leiding van SGJ

blijft in handen van Wim van Wijk, Hannie Olij

draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid.

SGJ Christelijke Jeugdzorg maGEZINe - 3


Wim van Wijk, directeur SGJ Christelijke Jeugdzorg

visie

Samenkracht

‘De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam in een

participatiesamenleving.’ Dat zei koning Willem-Alexander

in zijn eerste Troonrede. Termen die aan die samenleving

worden gehangen zijn ‘zelfregie’, ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid’

en ‘eigen verantwoordelijkheid’. Ze vormen de kern

van een belangrijke verandering: de decentralisatie van

Jeugdhulp naar de gemeenten en de daarmee gepaard gaande

bezuinigingen. Wat is de visie van SGJ op deze participatiesamenleving?

Een gesprek met directeur Wim van Wijk.

Elk kind heeft het recht om in een

veilige omgeving op te groeien

tot een gezonde en evenwichtige

volwassene. Dat gaat helaas niet

altijd vanzelf. Soms is er hulp nodig,

voor het kind en soms ook voor het

hele gezin.

De overheid voelt zich verantwoordelijk

om die hulp - uitgevoerd door

een breed pallet van jeugdzorgorganisaties

- te bieden. Meer en

meer zien we ook een verschuiving

naar het betrekken van het informele

netwerk rondom gezinnen.

Dat sluit aan bij de visie van SGJ!

We geloven dat hulp duurzaam

is als we mensen ondersteunen

om hun netwerk te versterken en

problemen samen met hun omgeving

op te lossen. Professionele zorg

komt en gaat, maar de mensen om

je heen blijven.

worden gevraagd om mee te

denken en oplossingen aan te

dragen of te bieden. De (opvoed)

hulp aan het gezin wordt niet meer

automatisch uitsluitend door een

professional verzorgd. Eerst kijken

we naar een oplossing binnen het

eigen netwerk. Samen met het

gezin en het netwerk willen we de

vraag naar jeugd- en opvoedhulp

op basis van herkenbare christelijke

waarden beantwoorden.

Pleegouders en vrijwilligers

SGJ is dankbaar dat ze beschikt

over een breed vertakt kerkelijk

netwerk. Al jarenlang biedt dat een

groot potentieel aan betrokken

en gemotiveerde pleegzorggezinnen

en vrijwilligers. Wanneer in het

eigen netwerk de benodigde hulp

niet geboden kan worden, bieden

wij opvang in pleeggezinnen of in

een vorm van kleinschalig verblijf bij

(of in de nabijheid van) steunge-

Familienetwerkberaad

Familienetwerkberaad is een instrument

dat al een aantal jaren door

SGJ wordt ingezet om informele

ondersteuning te realiseren.

Familie, vrienden, kennissen en

bijvoorbeeld mensen uit de kerk

4 - maGEZINe


“Professionele

zorg komt en

gaat, maar de

mensen om je

heen blijven”

zinnen (WiNST). Door de recente fusie

met Timon bieden we hulp aan

jongeren, ook na hun 18e jaar, in

de vorm van kleinschalig begeleid

wonen binnen een sociaal netwerk

van in- of bijwonende vrijwilligers.

De hulp van SGJ en Timon heeft

tot doel dat jongeren en gezinnen

zelfredzaam worden en volledig

participeren in de samenleving.

Vastgelopen?

Kortom, als kinderen, jongeren en

gezinnen vastlopen, hebben ze de

steun van hun omgeving nodig.

SGJ en Timon willen samen met

kerken en christenen rondom

kwetsbare of beschadigde gezinnen

staan. Onder

het motto ‘It takes

a church to raise

a child’ zetten

we ons in met

professionele

hulp, door het

A

netwerk te betrekken en pleegouders

en vrijwilligers in te zetten.

Tenslotte verzorgt SGJ trainingen

rondom opvoeding en veiligheid

voor kerken, ouders en scholen.

Zo staan we samen sterk!

Noortje Kramer, zorgcoördinator gemeente Staphorst

Acceptatie is een

belangrijke voorwaarde

“Kinderen gezond laten opgroeien.

Dat is mijn drijfveer. Daarom ben

ik altijd op zoek naar verbetering.

In een kleinschalige gemeente als

Staphorst is veel betrokkenheid,

zeker nu veel zorg is overgeheveld

naar gemeenten. De identiteitsgebonden

zorg van SGJ is daarin

een bijzondere aanvulling. Ik vind

het fi jn dat ik ouders de optie van

christelijke jeugdzorg kan aanbieden.

In een gemeente als Staphorst

is daar duidelijk vraag naar.”

“Acceptatie is een belangrijke

voorwaarde voor succesvolle hulpverlening.

Maar sommige mensen

zitten helemaal niet op hulp te

wachten. Het etiket ‘christelijk’

maakt de zorg voor sommige

ouders laagdrempelig. Daardoor is

de kans groter dat sommige ouders

hulp accepteren, zeker in een gemeente

als Staphorst,” verduidelijkt

Noortje.

‘Feeling met levensovertuiging’

“Overigens verwachten sommige

ouders dat SGJ het wel altijd met

hun hele opvoeding eens zal zijn,

omdat ze hetzelfde geloven. Maar

dat doet SGJ niet. Dat ze feeling

hebben met de levensovertuiging

en begrijpen waar het vandaan

komt is een pluspunt. Het zijn

professionals. Ze weten waar ze

mee bezig zijn, en ik weet wat ik

kan verwachten.”

“Ik vind het fi jn

dat ik ouders de

optie van christelijke

jeugdzorg

kan aanbieden”

SGJ Christelijke Jeugdzorg maGEZINe - 5


2014

in cijfers

2014 was een jaar met veel veranderingen. SGJ

Christelijke Jeugdzorg en de Stichting Gereformeerde

Jeugdbescherming zijn gesplitst. Ons hulpaanbod is

veranderd, zodat we nu kleinschalig en fl exibel hulp

kunnen bieden in de vorm van vervangend verblijf.

Daarnaast is alles voorbereid voor een bestuurlijke

fusie met Timon. Daarmee hebben we een gezonde

basis in het nieuwe stelsel.

Cliënten

Pleegzorg

2014

(totaal 413 cliënten)

Jongen 50%

2013

Meisje 50%

(totaal 397 cliënten)

Netwerk 33,8%

Bestand 66,2%

Justitie 38 %

Vrijwillig 62 %

Deeltijd 9,9 %

Spoedeisend

17,6 %

Voltijd 72,5 %

2014

(totaal 413 cliënten)

2013

(totaal 397 cliënten)

Cliënten (gemiddeld) 31-12-2014 01-01-2014

Pleegzorg 350 314

STiP 15 9

Ambulante zorg 19 47

WiNST 25 0

Behandelgroepen 0 23

Gezinshuis 4 4

Capaciteit

88%

Beschikking Benut

Verpleegdagen Pleegzorg 91.217 90.512

Verpleegdagen van onze hulp STiP 4.745 3.109

is positief Cliënt Contacttijd afgeslotenAmbulante zorg 1.788 1.056

Verpleegdagen (87% in 2012 en Behandelgroep 2.144 2.364

Verpleegdagen 89% in 2013) WiNST 730 2.923

Verpleegdagen Gezinshuis 1.460 1.347

Trajectfi nanciering uitstroom 40 31

(Utrecht en Overijssel (Trias))

Een 8 voor cliënttevredenheid

Ieder jaar houden

we bij hoe jongeren

en ouders onze hulp

waarderen en of

de hulp echt effect

heeft. We vragen

hen bij het beëindigen

van de zorg een

tevredenheidslijst in

te vullen en kijken

of de doelen zijn

behaald.

6 - maGEZINe

88%

van onze hulp

is positief afgesloten

(87% in 2012 en

89% in 2013)

De hulpverlening stopt meestal in

goed overleg, dat helpt ontevredenheid

8,1 voorkomen. In andere

gevallen werd de hulp on verwacht

8

beëindigd, bijvoorbeeld door

verhuizing of veranderingen in

het leven van de jongere of het

(pleeg)gezin.

8

,1

8

jongeren geven onze hulp

Jongeren geven onze hulp een

een 8 ouders een 8,1

8, ouders een 8,1 (7,3 en 7,6 in 2012

(7,3 en 7,6 in 2012 en 7,7 en 7,9 in 2013)

en 7,7 en 7,9 in 2013) Niet alle ouders

en jongeren vullen een tevredenheidslijst

in, want het is niet verplicht.

91%

91%

91% van de doelen

worden gedeeltelijk

of geheel behaald

(88% in 2012 en

91% in 2013). Deze

doelen stellen we

tijdens de hulp samen

met jongeren

en ouders. 9% van

die doelen wordt

dus niet gehaald.


Al deze aanpassingen zijn gerealiseerd zonder in de rode

cijfers te komen. Bovendien is het gelukt de kwaliteit van

onze hulpverlening te verbeteren. We hebben WiNST

ontwikkeld en gestart, al onze hulpverleners getraind in

sociale netwerkstrategieën waardoor zij beter aansluiten bij

de jongere en zijn netwerk. Daarnaast zijn STiP (Specialistische

Tienerpleegzorg) en TOP (Time-Out Pleegzorg, gericht op

terugkeer bij de eigen ouders) verder ontwikkeld.

Balans

31-12-2014 31-12-2013

Vaste activa 2.859.947 3.315.812

Vlottende activa 559.805 555.875

Liquide middelen .642 1.285.277

4.604.394 5.156.965

Eigen vermogen 1.502.568 1.448.807

Voorzieningen 155.503 238.732

Langlopende schulden 500.000 1.044.536

Kortlopende schulden 2.446.323 2.424.891

4.604.394 5.156.965

Financiën

Exploitatierekening

2014 2013

Lasten

Personeel 3.419.724 4.023.327

Accommodatie 422.882 283.883

Apparaat 490.370 723.982

Verzorging 2.348.186 2.025.392

Financiering 15.936 43.160

Overig

Totaal lasten 6.697.098 7.099.744

Baten

Subsidie 6.236.886 6.227.162

Bijdragen kerken 335.000 330.015

Bijdragen PGB 87.533 343.808

Overige baten 91.440 204.384

Totaal baten 6.750.859 7.105.369

Resultaat 53.761 5.625

Personeel

Leeftijdsopbouw

70 70 13 13 70 13

83

mannen en vrouwen

werken bij SGJ

daarvan is 5% is < 30 jaar

23% > 55 jaar

Personeelsverloop

jonger dan 30 4 5%

30-34 13 16%

35-39 18 22%

40-44 7 8%

45-49 17 20%

50-54 5 6%

55 jaar

en ouder 19 23%

De aanpassingen in onze zorg hebben ook een schaduwzijde.

In 2014 hebben we afscheid genomen van 55 van onze

medewerkers. De voornaamste oorzaken daarbij zijn sluiting

van behandelgroepen en beëindigen van de Toegang functie.

Contracten

SGJ Christelijke Jeugdzorg is in 2013

begonnen met een transformatie

naar gespecialiseerde jeugdzorg:

van residentiële plekken naar

specialistische tienerpleegzorg (STiP)

en kleinschalig verblijf van jongeren

bij een netwerk- of steungezin

(WiNST). Deze transformatie is door

gemeenten goed ontvangen, en

leidde tot contracten ter waarde van

€ 7,4 mln voor 2015 (€ 6,0 mln in 2014).

Kwaliteit

61

incidenten gemeld

in 2014

(110 in 2013, incl.

4e kwartaal 2012)

Het aantal klachten

daalde van 4 naar

0


61

incidenten gemeld

in 2014


7,4

6,0 mln

2014

(110 in 2013, incl.

4e kwartaal 2012)

Het aantal klachten

daalde van 4 naar

0

mln

2015

SGJ Christelijke Jeugdzorg maGEZINe - 7


Cursusaanbod, Advies, Training en Toerusting

Oog krijgen voor

kwetsbare kinderen

Wat doe je als je een opvoeding ziet vastlopen? SGJ Christelijke Jeugdzorg helpt

kerkelijk werkers en professionals in zorg en onderwijs onveilige opvoedsituaties te

signaleren én adequaat te reageren. Het vernieuwde aanbod van onze afdeling

Advies, Training en Toerusting.

Hoe knoop je een gesprek aan?

Hoe leer je een gezin problemen

aan te pakken met behulp van

hun netwerk? Hoe ga je om met

pubertijd en seksualiteit? Deze, en

andere vragen worden in onze cursussen

beantwoord. De trainingen

en cursussen zijn opgezet vanuit

christelijke waarden en normen.

En er is ruimte voor wat de Bijbel

zegt over thema’s als opgroeien en

opvoeden.

Ieder kind veilig

Zo signaleer en bespreek je

onveilige opvoedsituaties

Sinds 2013 zijn professionals in zorg

en onderwijs verplicht een meldcode

huiselijk geweld en kindermishandeling

te gebruiken om onveilige

opvoedsituaties te signaleren en

bespreken. Maar dat is makkelijker

gezegd dan gedaan. Bij de training

Ieder kind veilig leer je onveilige

Ervaringen van cursisten

Meldcode kindermishandeling

Deze cursus is echt

een aanrader. Ik weet

nu waar ik als ouderling

alle nodige informatie kan

vinden en welke stappen

ik moet nemen.

8 - maGEZINe

opvoedsituaties signaleren en adequaat

actie te ondernemen en samenwerken.

Het is een gevarieerd

programma van theorie, praktijkoefening

en reflectie. Deelnemers

ontvangen een certificaat.

Gezin in de kerk

Zo maak je opvoeden

bespreekbaar

Veel ouders hebben baat bij laagdrempelige

opvoedondersteuning.

Het liefst in hun eigen netwerk:

buurt, kerk of op school. Maar praten

met ouders over opvoeden en

opgroeien vraagt specifieke vaardigheden.

Hoe voer je een goed

gesprek? Hoe kun je ouders adviseren,

activeren en confronteren?

Kerkelijk werkers worden op deze

training klaargestoomd om op een

laagdrempelige manier opvoeding

bespreekbaar te maken binnen gezinnen

in de gemeente. Zo worden

Netwerkbijeenkomst

Wat een eye-opener!

Ik ben me nu veel meer

bewust van de kracht die

een cliënt en zijn netwerk

heeft en kan nu zelf een

netwerkbijeenkomst

organiseren.

ouders gestimuleerd hun opvoedvragen

te delen en kunnen serieuze

problemen worden voorkomen.

Sterk netwerk

Zo leer je gezinnen een

netwerk bouwen

Heeft een gezin het moeilijk? Steun

uit het eigen netwerk kan dan het

verschil maken. Een netwerkbijeenkomst

helpt deze steun optimaal

te organiseren. SGJ ondersteunt

en adviseert kerkelijk werkers of

mensen uit het netwerk daarbij. Het

gezin houdt zelf zoveel mogelijk de

regie en leert, samen met hun netwerk,

zelfstandig de problemen op

te lossen. Indien nodig schakelt het

gezin zelf hulpverlening in.

Meer weten?

SGJ adviseert en organiseert ook

trainingen, thema-avonden of

gastlessen op maat. Benieuwd

wat we voor u kunnen betekenen?

Ga naar www.sgj.nl of

neem contact op via

toerusting@sgj.nl.

Tijd voor pubertijd

Het spel Klik is een leuke

manier om de meningen van

anderen te horen. Ik zou

het best thuis willen spelen

of op catechisatie.


in gesprek met Hannah en Bram

“Ik wilde

helemaal niet”

“Ik had in het begin echt een hekel aan hulpverlening,”

vertelt Hannah (ex-cliënt, 19 jaar) aan haar oudbegeleider

Bram*. Een jaar na de afsluiting van de

tienerpleegzorgplaatsing kijken ze samen terug op

de begeleiding.

STiP (specialistische tienerpleegzorg)

van SGJ biedt jongeren van

12 tot 17 jaar die niet meer thuis

kunnen wonen een veilige plek om

te wonen en verder op te groeien.

Hannah woonde in verschillende

gezinnen en een leefgroep voordat

ze in een pleeggezin terecht

kon. “In het begin voelde ik me

erg alleen. Ik dacht dat ik wel heel

moeilijk moest zijn als er speciale

tienerbegeleiding nodig was. Nu

begrijp ik dat het iets extra vraagt

om tieners te begeleiden.”

Ik mocht jou niet

“In het begin vond ik jou helemaal

niet leuk,” vertelt Hannah met een

glimlach. “Ik mocht veel dingen

niet, zo voelde dat tenminste.”

Na een paar maanden kwam de

verandering. “Ik had meer rust en

accepteerde mijn plek. Ik begon je

te waarderen. Je vroeg naar wat

ik leuk vond, toonde interesse en

begrip. En je liet het er vooral niet

bij zitten. Dat gaf mij vertrouwen.

Ik had nooit goede verwachtingen

van jeugdzorg, maar door de

leefgroep en tienerpleegzorg ben

ik daar anders naar gaan kijken.”

STiP

“Bij STiP is er meer ruimte voor contact

met de pleegzorgbegeleider

dan bij een reguliere pleegzorgplaatsing,”

legt Bram uit. “Hannah

kwam eens in de twee weken

langs.” “Dat had ik best nodig,”

bevestigt Hannah. “Door het

regelmatige contact hebben we

een vertrouwensrelatie gekregen,

waarop ik verder kon bouwen om

de draad van het leven weer op

te pakken.”

Waar moest ik anders heen?

Hannah herinnert zich momenten

dat ze er echt doorheen zat.

“Ik wist niet waar ik terecht kon.

Uiteindelijk ben ik naar jouw

kantoor gegaan.” Bram kan zich

het onverwachte bezoek nog

goed herinneren. “We hebben

gesproken over wat haar dwars

zat en tijdens het gesprek bedacht

Hannah wat ze wilde zeggen tegen

haar pleegouders. Aanvankelijk zou

ik meegaan, maar aan het einde

van het gesprek had ze genoeg

rust en moed verzameld. Ze zou het

zelf doen. De dag erna hebben we

met elkaar gebeld.”

De begeleiding die ik nodig had

Het einde van de begeleiding

kwam in zicht toen Hannah besloot

dat ze op haar achttiende thuis

wilde wonen. “Ik schreef over de

dingen waar ik aan werkte in een

schrift en kwam elke drie weken

bij je langs. Ik wilde bewijzen dat

de zorgen die jullie hadden om mij

niet nodig waren.” Trots vervolgt

ze: “Het is ook goed gekomen.

De intensieve begeleiding bij STiP

heeft mij veel goed gedaan. Ik

ben dankbaar dat ik ondanks mijn

houding de zorg en begeleiding

kreeg die ik nodig had.”

* Hannah en Bram heten in werkelijkheid anders, het meisje op de foto komt niet voor in dit verhaal.

SGJ Christelijke Jeugdzorg maGEZINe - 9


Symposium

‘Kind en scheiding’

Ieder jaar krijgen in Nederland ruim 30.000 kinderen

onder de 18 jaar te maken met ouders die gaan scheiden.

Een heel aantal van die kinderen hoort bij een kerkelijke

gemeente. Wat kan de kerk betekenen voor kinderen in

scheidingssituaties?

Reorganisatie

Dat echtscheiding grote impact

heeft op het leven kinderen, is

bekend. Onderzoek onder 1600

jongeren die een echtscheiding

hebben meegemaakt, heeft

aangetoond dat ze vaker kampen

met depressie en angsten en

dat ze vaker agressief en strafbaar

gedrag vertonen. Kinderen

zijn vaak getuige van gesprekken

rondom trouwbelofte en het

zevende gebod. Ze kunnen maar

zo gaan denken: mijn vader/moeder

is slecht. Dat geeft verwarring

en kan de ontwikkeling van het

zelfbeeld en Godsbeeld negatief

beïnvloeden.

Hoe een kerk kan helpen

Aan de andere kant zijn kinderen

ook veerkrachtig en, met de goede

ondersteuning, in staat om met

moeilijke situaties om te leren gaan.

Maar daarvoor hebben ze wel de

steun van stabiele volwassenen nodig.

Kerken kunnen veel betekenen

voor deze kwetsbare kinderen.

Een veilige plek

Juist als het thuis niet gaat, kan de

kerk voor kinderen een belangrijke

veilige plek zijn. Maar hoe doe je

dat? Hoe zorg je voor die jongen of

dat meisje wiens ouders niet meer

samen zijn? Daarom organiseren

SGJ Christelijke Jeugdzorg en Timon

in de Week van de Opvoeding, op

zaterdag 10 oktober, het symposium

‘Kind en scheiding’. Tijdens het

symposium zal in diverse workshops

ingegaan worden op thema’s

als oog krijgen voor kwetsbare

kinderen en het versterken van

netwerken rondom kinderen van

gescheiden ouders.

Wat kan de kerk

betekenen voor

kinderen in

scheidingssituaties?

Meld u aan

Voelt u zich in uw kerk betrokken bij

kinderen van gescheiden ouders?

Werkt u met kinderen en wilt u uw

kerk tot een veilige plek maken

voor kinderen in scheidingssituaties?

Of hebt u als voorganger of

pastoraal werker contact met het

gezin waar echtscheiding speelt?

Kijk op www.sgj.nl/agenda voor

meer informatie en stuur vrijblijvend

een e-mail naar toerusting@sgj.nl.

U ontvangt dan een uitnodiging

voor het symposium zodra het tijdstip

en de locatie bekend zijn.

Noteer in uw agenda: Symposium ‘Kind en scheiding’

Zaterdag 10 oktober 10.00 tot +/- 14.30 uur

Locatie: midden van het land (details volgen)

10 - maGEZINe


Irene Janse over werken bij SGJ

Boeiend,

waardevol,

dienstbaar

Irene Janse is pleegzorgbegeleider en

accountmanager in Zeeland. Ze begon in 2007 bij

SGJ als ambulant gezinsbegeleider. Vijf jaar

geleden maakte ze de overstap naar pleegzorg.

Samen met ouders en

betrokkenen zoeken naar een

veilige woonplek waar kinderen

en jongeren gezond kunnen

ontwikkelen. Dat is mijn werk.

Ik bezoek de gezinnen waar ik

verantwoordelijk voor ben gemiddeld

eens in de 5 weken. Ik

toer dan door heel Zeeland, van

Hoek tot Middelharnis. Tussendoor

hebben we vaker contact

als dat nodig is, bij vragen of bij

het starten van een traject.

Hoe blijven kinderen met hun

ouders verbonden als ze niet

thuis kunnen wonen? Hoe staan

pleegouders in verbinding met

pleegkinderen en ouders, en

zien ze wat hun eigen kinderen

nodig hebben? Ik voel me

gedreven om te zorgen dat

mensen met elkaar in verbinding

blijven door meervoudig

partijdig te zijn. De contacten

met mensen zou ik niet willen

missen.

SGJ heeft een duidelijke visie

op haar christelijke identiteit,

de kwaliteit van zorg en hoe

we samenwerken. We maken

verschil voor onze christelijke

doelgroep. Ik geef SGJ een 8:

we hebben een mooi zorgaanbod.

We zijn samen gedreven

om het beste voor alle betrokkenen

te zoeken in elke speci-

fi eke situatie.

2014 was een spannend jaar.

Er moest worden bezuinigd en

er waren personele veranderingen.

Nu zijn we weer aan het

bouwen. Er blijven onzekerheden

in de jeugdzorg, 2015 is het

jaar waarin zorgaanbieders aan

gemeenten moeten bewijzen

dat ze voldoen aan een zorgvraag

én goed werk leveren.

Meer pleeggezinnen zijn zó belangrijk

om een goede match

te kunnen maken! Gelukkig zit

de pleegzorgcursus in Zeeland

dit voorjaar vol met 10 nieuwe

echtparen. In het najaar volgt

een nieuwe cursus.

“Mijn werk is

veelzijdig, ik heb

weinig

gemiddelde

werkdagen”

Werken bij SGJ is boeiend. Ik

vind het waardevol om dienstbaar

te mogen zijn. Als Zeeuwse

vergelijk ik de ontwikkeling van

kinderen vaak met een parel.

De zee van het leven is soms

roerig en wild. Eb en vloed

houden nog niet op. Het zand

wordt heen en weer geslagen.

Maar elk kind is kostbaar in

Gods ogen. Zoals Hij het getal

van alle zandkorrels kent, zo

kent God ook ieder mens. Door

Zijn genade kan elke zandkorrel

gevormd worden tot een kostbare

parel die schittert tot Gods

eer. Soms gebruikt God daarvoor

middelen als pleegzorg.

Zoals een oester om een parel,

is een veilige omgeving belangrijk

om een kind gezond te laten

opgroeien. Wie wil niet helpen

om mensen als parels te laten

blinken? En dat in de ontspanning

dat God Zelf dit werk ook

in 2015 nog doet!

SGJ Christelijke Jeugdzorg maGEZINe - 11


Nieuws Flits

NFK Kinderhulpcollecte

Ieder jaar vindt in april de

landelijke collecte plaats van het

Nationaal Fonds Kinderhulp (NFK).

Iedereen die in 2015 heeft meegeholpen

of gecollecteerd voor

SGJ: hartelijk bedankt!

“Je zou zo’n

kind in huis

willen nemen”

Dat dachten Gert en Mieke van

der Rhee. Ze volgden een STAPcursus

bij SGJ en zijn sindsdien

enthousiaste pleegouders. “Wij

geven ons geloof handen en

voeten in een langdurige relatie

met een kind waar je voor kunt

zorgen. Dat is enorm verrijkend.

Door pleegzorg ontdek je dat de

wereld breder is.”

Heeft u ruimte in uw

huis en hart?

Kijk op www.sgj.nl

bij ‘Zorg bieden’

en ontdek wat

u kunt doen!

Doe een donatie!

SGJ is een ANBI-instelling,

u kunt uw gift aan

SGJ aftrekken voor

de belasting.

Zorg nodig?

Bel 033 4226900

Ja, ik steun SGJ Christelijke Jeugdzorg

Hierbij machtig ik SGJ om tot een wederopzegging door ondergetekende per:

O maand O kwartaal O jaar O éénmalig

een bedrag van mijn rekening af te schrijven van: O € 25,- O € 50,- O Anders namelijk: € _________

O Ik ontvang graag kosteloos SGJ maGEZINe. O Ik ontvang SGJ maGEZINe al.

O De heer

O Mevrouw O Familie

Naam en voorletter(s): ____________________________________________________________________

Adres: _____________________________________________ Postcode: ___________________________

Woonplaats: _______________________________________________________________________________

E-mailadres: ________________________________________ Telefoonnr: ___________________________

IBANnummer:

Datum: ____________________________ Handtekening:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

• SGJ Christelijke Jeugdzorg om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen.

• Uw bank om deze afschrijving conform de opdracht van SGJ Christelijke Jeugdzorg uit te voeren. Als u het niet eens

bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken eenvoudig laten terugboeken door contact op te nemen met

uw bank. Incasso-id: NL52 INGB 0007 2282 03

Stuur deze SEPA machtiging naar: SGJ Christelijke Jeugdzorg, Antwoordnummer 7080, 3800 TB Amersfoort.

Postzegel mag, maar hoeft niet.

Similar magazines