juni - t Havenpypke

havenpypke.nl

juni - t Havenpypke

it Haven- pypke

Doarpsblêd foar Wytgaerd


- voor alle Transporten, speciaal Veevervoer

~ BUORREN 64 Tel. 1394 :JI-''=

11

:=JI ~ .

11

~l 11

11

Brédijk 40 * 9089 BV Wijtgaard. *-----------1

.....---Tel. 05105 - 2070 * Rabobank rek. no. 33.54.04.065 *


"IT HAVENPYPKE"

dorpsblad voor.Wijtgaard

10e.jaargang no.56

juni 1980

REDAKTiE

H.Nota (eindredaktie) Buorren 28 Wijtgaard tel. 1981

Joz.B.Roorda Buorren 46 Wijtgaard tel. 1548

S.F.Jorna Hegedyk 29 Wijtgaard t e1. 1462

G.de Boer-Statema Noardein 4 Wijtgaard tel. 1389

MEDEWERKERS

J.Mulder,T.Hoekstra-Smeding en T.Haringsma (bezorging)

DIE LANGE ZOMER •..•.•.

We zi~n het om ons heen gebeurenjde zomer heeft zlJn intrede

gedaan. Hoewel het ~olgens de kalender nog lente is,heeft

de droge meimaand ons al een vroeg beeld van de lange zomerse

dagen gegeven,vooral ook door het invoeren van de zomertijd.

Met de zomer is onverbrekelijk verbonden de vakantietijd,

plannen worden of zijn al gemaakt.

De vroegsten profiteren reeds,voor velen in deze maatschappij

als van een verworven recht. Anderen moeten het door

verschillende oorzaken (nog) node missen.

Wel heeft deze tijd invloed op het afwikkelen van verschillende

lopende zaken. Vooral in de bouwvak vakantie-weken

wordt alles op een zacht pitje gezet.

De vakantiespreiding bij de overheidsinstanties is er de

oorzaak van dat de ambtenaren veelal alles in de la deponeren.

De trage gang van zaken wordt dan op de vakantie afgeschoven!

Nu gunnen we elk zijn (of haar) vakantie,maa~ we hebben er

wel bezwaar tegen dat verschillende aktiviteiten die het

dorp betreffen,hiervan de dupe worden.

Daarom,kommissies,stichtingen en besturen blijft aktief,

want in het verleden zijn al kansen gemist omdat het bleef

liggen en het daardoor op de lange baan werd geschoven!

Namens de redaktie, J.Roorda


2

GEKOMEN

(nog) geen nieuwe bewoners op komst.

VER T ROK KEN

Thijs en Alina Jaspers-Meijer van de Buorren 45 gaan

vertrekken naar Balk.

Hun nieuwe adres aldaar luidt: De Dobbe 21 8561 EJ Balk

VERHUIZINGEN

De familie Ricus en Evelien Rooze-G~bel is verhuisd

van Meekeshof 43 naar nummer 27.

Mej.A.de Ruiter,Heeremastraat 7 Bolsward is verhuisd

naar Michiel Elgersmastraat no.6,ook in Bolsward.

GEBOREN

Op 19 april j.l. Marcel,zoon van Henk en Nellie

Elzinga-Jelgersma,Beuker.straat 14 te Leeuwarden

Op 8 mei j.l. Marijke,dochter van Wiebe en Willy

Lageveen-Schuurman, Reigerstraat 5 '~e Grouw.

Beide families Van harte proficiat.

o VER LED E N

Op 8 mei j.l. overleed te Weidum onze oud dorpsgenote

Hit je de Jong-Hemstra,wedu'i'Je van Sjoerd de Jong en

zuster van de bekende Hiltje Hemstra. Zij werd 84 jaar.

Na een langdurige ziekte overleed op 15 apiil j.l.

onze OLld dorpsgenote Anna Kingma-Hoeben, echtgenote van

Sake Kingma te Sneek. Zij bereikte de leeftijd van 73

jaar.


3

Op 19 mei j.l. overlee onze dorpsgenote Johanna

de R~iter-Woudst a,ech~genote van Frens de Ruiter

aan de HegedJk 57. Z.j ~as reeds geruime tijd ziek

en bereikte de leeftij van 59 jaar.

Op 28 mei j.l. overleed onze oud do psgenote

Jule Roor a-Elzi~gr,echtgenote van Jan Watzes

te Irnsum. Zij werd 54 jaar.

oor a

4 Jwü j.l. overleed te neek onze oud dorp geno t

iEter Scha' f ma/weduwe van Angenietje IJedema,

op e leeftijd van 78 j ar.

Wij betuigen e J;:inder n en familieleden onze

deelneming en wensen hen veel st rkte.

H U vi -;; IJ K

Op 14 mei J.l. zlJn getrou~d

Greet je \llietz,e Jorna v n de Marwert­

sterdy" n Benny H~arGfTla van \ argd.

Hun nieuwe adres luidt:

Hollandsestraat 21 St.Arm Parochie.

Op 6 jmïi j.l. ziJn gehll\'Jd

Jan Arendz en Ma i jke tjeer ma van

de Noardein no. 6 te Wijtgaar •

Aan be' d..~ jonge echtparen onze harteli jke

f.ljcitatj.es toegewen~t

H UWE L IJ K ~ J U TI I L E A

Onde ",t&.:nde ecbtparc vi r

.n hun huw.jubileum:

Op 15 pril M'thijs en Sieiske An~ringa-Bijlsma,35 jr.

Op :3 mei Nico en Ida Terra-van der Meer, 35 jaar.

p 8 mei JohannefJ en Tine Visser-Gillebaar- ,.35 jaar.

Op 10 mei Gerard en Aggie Jorn ~Haring~ma, 0 jaar.

Op 11 mei Ruurd en Koba Jonkman-Potijk,30 j ar.

Ool: aan deze echtelieden,rh0 a anger in llet

hmoJeli jksboot je meevaren, O.lZ welgeme nde fe icit ties


ZIE K T E

4

Bij het noemen van namen is de kans groot dat je iemand

per abuis gaat vergeten. Daarom,aan allen die op dit

moment ziek zijn,willen wij ook gedurende de vakantieperiode,waarin

sommigen niet van bed komen, onze beste

wensen overbrengen.

GES L A A G DEN

In Wijtgaard is weer veel gevlagd voor de geslaagd~n

van de Middelbare en Hogere Scholen.

Ook It Havenpypke doet daar zijn felicitaties bij.

KOL LEK T E S

Voor de Nederlandse Hartstichting werd dit jaar een

bedrag van f 224,67 verzameld. Dank aan de gulle gevers

en vanzelfsprekend extra dank aan de kollektrices.

G.Jongbloed-Bakker

Bracht de jaarli jke Astma kollekte in 1979 een be


OOK DE HEREN KOPE HUN KLEDING BIJ DE VAKMAN "

BRENGT U NAAST DE STEEDS GEROEMDE KOLLEKTIE MODE-ARTIKELEN,

HOEDEN EN PETTEN,

OOK EEN APARTE SORTERING in : AUTO COATS- WINTERJASSEN­

REGENJASSEN- KOLBERTS- OOK TRICOT-KOLBERTS- HERENCOSTUUMS in

WOL, TERLENKA, BLEU DENIM.

... pantalons ... suède en leren jasjes

terlenka ... kunstleren jasjes

strechs helanea ... anorac jassen

manchester

jongens en heren

... spijkerbroeken ... kamerjassen

jongens en heren ... pyama's

... overhemden ... tino's lange en korte mouw

... pull-polo's ... ondergoed kort en lang

... truien met kol ... overalls bI. wit. gr. br.

... schippers-truien ... blauwe werkbroek en kiel

* zware wollen "AaBe" jopper

* pracht sortering Noorse truien en 'vesten

SCHRANS ZEGELS,

GRA l1S BIJ ALLES

Kent U reeds de onvolprezen SOKKEN? voor heren en

jongens merk "STAP" 20 x STERKER! ! !

TOT SCHOENMAAT 47

Dun wol, geitehaar, badstof

Ons wkkundig advies als coupeurs en kleermakers staat U steeds gratis ten dienste.

Ook uw repara ties verzorgen wij !!


Muma

Tel. 05105-1581

voor:

DOUMA'S

PLUIMVEE­

.... - .­

BEDRIJF

verse eieren ln alle prijzen

en /dassen

braadkippen

soepkippen

slachlkuikens

rollades

kuikenschnitzels

Bredljk ZI7 "'Ijtgaard

Café (t, D. Hoehstra J~n.

* Uw adres voor VERGADERINGEN. BRUILOFTEN en PARTIJEN

* LEVERANCIER VAN GEZELLIGHEIDSDRANKEN

I

* ook voor een lekkere WARME HAP, zoals patat, croquet, frikandel, etc.

* overheerlijke ijstaarten

* prima rookartikelen

* caraco ijs

CAFE HOEKSTRA: waar U zich

UIT THUIS

voelt. Bargezellig!

!

Buorren 34, tel: 1305.


5

S.K.O.L. neemt afscheid van JOOP ROORDA

Op de algemene jaarvergadering van 9 mei j.l.,in het

Oranje Hotel te Leeu~arden ~erd op feestelijke ~ijze afscheid

genomen van Joop Roorda als afgevaardigde voor

Wijtgaard in het bestuur van SKOL.

De voorzittel',de heer Boersma schets hem als iemand die

de belangen van het r.k. onder~ijs in Wijtgaard op een

bizonder goede manier heeft behartigd,al sinds de overname

van de school door het SKOL.

Ook de nieu~bou~ is een voortdurende zorg voor hem ge~eest

en het slaan van de eerste paal op 18 maart j.l. ~as een

belangrijke mijlpaal,~aarna hij met een "gerust hart" kon

opstappen.

De heer Boersma d.ankt de heer Roorda voor al zijn inzet

met een enveloppe en mevrou~ Roorda met een bloemetje.

Mevrou~ Roord.a bedankt de voorzitter voor de bloemen en

zegt dat hiermede alle avonden dat haar man a~ezig ~as,

zijn goedgemaakt.

De heer Roorda bedankt de voorzitter en alle anderen voor

de plezierige samem~erking ~aardoor een en ander in Wi jtgaard

gerealiseerd kon ~orden. Hij vraagt te. worden uitgenodigd

bij de opening van de nieu~e school en uiteraard

wordt dit toegezegd.

namens het SKOL,

A.Hettinga-Jongma

VAN DE REDAKTIETAFEL

In verband met de merke op 15 en 16 augustus a.s. zal het

eerstvolgende nummer van It Havenpypke een week eerder

dan normaal gebruikelijk is,verschijnen.

Wij verzoel~er~ al diegenen die kopie willen plaatsen in

dit Merkenummel',deze kopie in verband met de vakanties

van de redaktieleden,zeer vroegtijdig in te leveren.

Uw kopie dient in elk geval v66r 26 juli a.s. binnen te

zijn.Het boekje verschijnt dan + 14 dagen later.

Helpt u ook mee dit op tijd klaar te krijgen? Onze dank.


NIEUWS VAN

6

Vereniging Dorpsbelang

Nog steeds is er geen bushokje bij "rt bru.n peerdsje" •

Wat bli jkt nu?

De Gemeente heeft de brief die naar Ri jkS'tJaterstaat ver­

stuurd moest ~orden,in het archief op zolder opgeborgen.

Vergissen is natuurlijk menselijk!

We hopen dat Rijk~~aterstaat nu spoedig de vergunning

afgeeft,zodat met de bou~ kan ~orden begonnen.

Op de bestuursvergadering van Dorpsbelang van 8 mei j.l.

kwam o.a. het volgende naar voren:

Tink om de bêrn op Fopma's reed

Ek al is dizze dyk ~ol breed.

Ride jo dochs net mei sa'n faasje

mar passe jo op us folgjende generaasje.

Bêrn boartsje graach bUtendoar

op de dyk bin der de trottoirs dan foar.

Mar o,it is sa'n hiel lyts eintsje mar

Op de dyk binne se dan ek samar.

Minsken dy't dêr faak 19ns komme

trekker,auto of soms bromme,

ryd dochs net sa hurd dy reed,

ek al is de dyk moai breed.

Mar ek de 1lders wol ik freegje na

wier mei reden dat begripe jo.

Hgld de bêrn dochs yn 'e gaten

as se boartsje mei har maten.

Lear se op de stoepe te bliu~en

En elkoar der net of te triu~en.

Sa helpe ~e der allegear oan mei

Dat Fopma's reed wurdt in feilige ~ei.

namens Dorpstelang,

G.de B-S.


7

EEN ZEER GESLAAGD UITSTAPJE

Op 19 mei ,het was schitterend mooi weer,

de "soos" had een reisje en wel deze keer

had het bestuur de Aldfaers erfroute gepland,

die i s in en buiten Friesland goed t,ekencL

Eerst naar Exmotra naar de grutterswinkel,

ja zoals vroeger,de winkel van Sinkel,

daar acht er de pronkkamer,' t drankorgel en 't klompenrek

en ook nog uit 1885 een echt ouderwets schoolvertrek.

Onze reis ging verder naar Allingawier,

'n minidorpje met maar 28 inwoners wonen er hier.

Maar met ee.n karakteristiek boerderijtje uit de 18 e •. eeLIW.

Het heet "De Ijzeren Kou" ,met arresleden en 'n karnmolen op

de deel,

daar werden we onthaald op koffie en koek

en een dia voorSTelling op het witte doek.

De drabbelkoekenbakkerij van de "Haga's" gingen we ook

bekijken en de Friese dûmkes lager er ook al te prijken.

Toen naar Koudum, bij Hotel de Pauw op een zonnig terr,'18,

kwam ook daar de frisdrank en 't ijs ons goed van pas.

In Stavore het stoomgemaal bezocht

en weer verder ging onze tocht.

Naar Rijs,naar het strand en het IJsselmeer

ja,de heren en de dames wilder. ook pootjebaden deze keer.

Want Wijtgaard ligt nu eenmaal niet aan het strand

en daar gingen de dames ha d ln h&ld.

De rokken een klein beetje omhoog,

want als je er uit kwam, was je toch het liefst nog droog.

Bi j Sybrandlls stond een heerE jk gedekte ta el voor ons klaar,

het bestuur had het toch maar tiptop voorelkaar.

En {',O met elkaar aal;;. de tafel geschaard,

~erd er dank gezegd en eeD applaus voor 't bestuur van

Wijtgaard.

Danl: voorRl 'Jok nog aan de dames en d:e heren

die met hW1 auto' 8 Oll", cp deze prachtige rit trakteerae_l.

Daarna reden wij 0' hu' s weer a2.n,

Want de zon was al aan het on ergaan.

M.R.J.


8

INGEZOIDEI

Bern as trekkersjauffeur

Dat der jonkjes fan sa'n 12,13 en 14 jièr op it boerebedriuw

op in trekker ride is in algemi€n forskynsel.

It is foar sokke bern fansels in hiele aardichheid en foar

heit betsjut it dat hy dan de hannen frij hat foar in soad

oar wurk.

Dat dêr grutte risiko's oan forboun binne nimt men blykber

op de keap ta. Foaral as der ek noch oare bern mei ride

is de k~s op Ongelokken grut,om't sa'n mini-sjauffeur

fansels graech oan syn maten sjen litte wol hwat hy al kin

mei sa'n grut ridend mOnster,mei oan de 8ftakas faek deadlike

masines koppele.Dêrmei binne troch de tiid hinne al

hiel wat slachtoffers fallen.

Sa lang as dizze bern mei de trekker op eigen hiem of l~

ride binne de eventuele gefolgen miskien noch te oersjen.

Qars wurdt it wanneer de lytse man mei it reau op'e

iepenbiere dyk komt. Bart der in oanriding dan is syn heit

as eigener fan de trekker alhiel forantwurdelijk foar de

kosten,want der is gjin forsekering wer't er him op forhelje

kin. En dat dy skea oprinne kin ta kapitale bedragen lit

him riede as der by sa'n Ongelok slimme forwounen binne,om

fan deaden noch mar net to sprekken.

Dan kin sa'n boer opslach boelguod h~lde,want hy sit syn

libben lang fêst oan it forgoedzjen fan de skea.

Dêrom: as ik boer wie soe ik my wol tnzen kear betinke

ear't ik myn soantsje efter it stjnr liet.

As ,Hoekstra


MERKE NIEUWS

9

Een paar maanden geleden heeft u in It Ravenpypke kunnen

lezen dat er met de merke van 15 en 16 augustus a.s. een

wedstrijd straat versieren zal worden gehouden.

Uiteraard zal een onpartijdige jury de "mooiste" maar ook

de "origineelste" straat aanwijzen en de daaraan verbonden

prijs overhandigen.

De indeling van de straten hadden wij als volgt gedacht:

1. BrUn peardsje (Lytse hazen)

2. de Plof

3. Buorren (van Wijngaarden tm.Th.van der Werff)

dus nummers 44 tm. 68

4. Buorren (van R.de Ruiter tm. R.de Ruiter en

van Walta tm. Welagen)

dus nummers 18 tm .42 en 17 tm .53

5· Buorren (van Damhuis tm.Jongbloed en de zusters)

dus nummers 2 tm. 16,no.11 en Brédyk 50

6. Plindyk

7. Meekeshof (van Vivowinkel tm.Kamminga)

dus nummers 1 tm. 31

8. Meekeshof (van Raringsma tm. de Bruin)

dus nummers 33 tm. 51

9· Meekeshof (van Sloot tm. Pijper en

van Terra tm. G.Roorda )

dus nummers 53 tm. 79 en 28 tm. 36

10.Meekeshof (bejaardenwoningen 14 tm. 26)

11.Tjissema

12.Fopma's reed

Bij het indelen van de straten realiseren wij ons dat er

verschillende Wijtgaardsters in verband met de ongunstige

ligging va.n hun huis voor dit doel,niet in staat zijn om

hieraan mee te werken. Toch willen wij u er op attent maken

dat u door middel van het uitsteken van een vlag uw huis

ook een feestelijk aanzien kunt geven.

Allen veel sukses toegewenst door de

Merkekommissie

Wijtgaard


10

DE MAN DIE TERUGKWAM

Op donderdag 1 mei j.l. mochten wij voor de tweede keer de

heer George Emerson uitNieuwzeeland ven~elkomen op het

station te Leeuwarden.

Hij was deze keer in gezelschap van zijn vrouwen zijn achttienjarige

zoon Murray.

Zoals de meesten van ons wel weten was de heer Emereo~ de

1e.piloot (21 jaar oud) van de Wellington-bommenwerper die

op 21 januari 1943 bij WirdQm neerstortte.

Hierbij kwam de 2e.piloot Bill Fisher om het leven,die op

het kerkhof van WirdQm werd begraven.

In 1971 bracht Emerson met zijn vrouw een eerste bezoek aan

WirdQm,samen met nog twee vliegers van dezelfde bommenwerper.

Aan dit bezoek werden vele artikelen gewijd in de regionale

pers.

Deze keer kwam het gezin uit Nieuwzeeland als toerist en

we hebben geprobeerd het hun zoveel mogelijk naar de zin te

maken,wat uitstekend is geslaagd.

Een hoogtepunt voor hen was zeker de "dodenherdenking" in

WirdQm,waar door de gezamenlijke kerken van WirdQm,SwichQm

en Wijtgaard een uitstekende dienst in elkaar was gezet.

Na de dienst werd een bezoek gebracht aan het graf van de

omgekomen piloot Fisher.

Kinderen van de lagere school van WirdQm en Wijtgaard legden

bloemen op het graf in de kleuren rood,wit en blauw.

Voor Wijtgaard waren uitgekozen Renate en Mark.

Als priester van Wijtgaard was aanwezig de aalmoezenier

J.Huisman,daar pastoor Flapper verhinderd was.

Na de dienst was er een gezellige bijeenkomst bij Johannes

en Wiep Duhoux,die zich enorm hebben ingezet om het bezoek

van onze gasten te doen slagen.

Ook Tini en ik hadden het voorrecht de familie Emerson

enkele dagen in huis te hebben.

Tot in de kleine uurtjes is er heel wat verteld en gelachen

onder het genot van een alcoholische versnapering.

Bijzonder veel plezier hebben ze beleefd aan de Ald-faers

route in de Zuid-West hoek van Friesland.

Natuurlijk hebben wij de vIi gbasis Leeu,:mrden niet vergeten

te bezoeken.


11

Ook in 1971 waren wij hier t~ gast en het was weer een

gezellig 'Weerzien van ou.de ekenden.

Deze keer konden 'Wij de voorbereiding va gen voordat een

Starfighter de lu.cht ingaat.

Een e arme belevenis voor diegene,die dlt nog nooir. heeft

meeoema kt.Verder hebten we een ezoek gebra ht aan een

male .Deze keer was het de molen "De Hoop" in Stiens,welke

in werki g wa voor het m" len van meel voor het wereldbekende

"Fries roggebr ad".

Voor een buitenlan er nog a tiJd iets "Exclus'efs".

Wat ook xclusief was voor onze gasten was onze welbekende

radio-zender "De gr' jze doffer" ,waarvan ze enorm hebben

genoten. Een persoonlijk contae heeft dan ook pla tsgehad.

Toen Emerso hoorde dat er ook nog een "Havenpypke" bestond

heft hi j gevraagd om hierin nog een woord van dan te

mogen e rijven,wat u. verd l' in dit nummer 'unt lezen onder

de titel: "Wij zi 'n niet alleen".

Zat erda 24 mei j.1. was het dan zover dat onze gas-t n

weer vertrokken na r d. dere kant van o_z 'We el bol,

met prettige her erin en an ri sland

Hopeli jk v~as dit b zoek iet de laat ste keer n misschien

kwmen wi j na enk ,Ie ja" n weer schri j .. el.:

"De man die ter .~am".

Gosse Hoekstra

H"'t hiern geplaat ste ar ikel is door

de heer Emerso persoonli jl: voor ons

or sblad geschreve .De Ne er andse

vertaling werd verzorgd oor e heer

Gosse ioekstra die wij bij dE:zen aarvoor

hart lijk dank zegg~n.


12

AJ-it' 7Z-1""" ~ ~

~~~ ~t:!-fL~d.~

-cj~~~~/~~

J_1~··~ ~ 4,tN~1~ ~

jLrJ ~ ~W?"l TJ~, RCJ'k/ ~ ~

;dd~~L,

O;tV ~,~ o!t ~I~ "43

~~.!~~.~~~/~~

~~ do?' ~ ~~)N


VEEFOKBEDRIJF G FO PMA Z

• EN n

Fopma's Reed 1 Tel. 1 575

..... als het om béter fok- en gebruiksvee

gaat weet U de weg wel te vinden .......

FOPMA'S VEE

STELT U TEVREE

VOOR ALLE * VERZEKERINGEN

* FINANCIERINGEN

* HYPOTHEKEN

assurantie adviesburo

~

dr. b. hornstrasingel 4

bergum-fr. - postbus 56

Vrijblijvend advies verkrijgbaar bij:

D. VISSER, TJISSEMA 7, WIJTGAARD

Tel.: 's-avonds 05105-2195

overdag 05116-1756

b.v.


voetverzorging - chiro1podie

BUORREN 32 Tel.: 1518

*

steunzolen en

therapeutische elastische kousen

(diploma stichting nederlandse

orthopaedisten en bandagisten)

*

onze nieuwe service:

nageliprothese voor pijnlijke

of beschadigde nagels.

vloerbedekki ng

Hoe had u het gehad willen hebben?

WOL, KATOEN, NYLON of VINYL

Vraag vrijblijvend advies.

w. JORNA

Ook voor: Matrassen, Dekens en

Donsdekbedden.Gordijnen, vitrages,

tafelkleden.

Haedstrjitte 49, Roordahuizum,

Tel: 05660 - 1826


14

George Emerson anno 1980

WIJ ZIJN

IET ALLEN~

Dit was de boodschap op de

voorkant van het programma~

boekje toen mijn gezin en

ik sam n met de mensen van

Wijtgaard de kerkdienst

bijwoonden op HemelvaaTtsdag.

Op die verschrikke ijke dag

in januari 1943,toen wij

voor de eerste keer in

/ Friesland aankwamen "listen

we vrij snel dat we niet

alleen waren,ondanks het

feit dat we door de vijand

omringd waren.

In 1971,toen wij voor de

eerste keer in Friesland

terugkwamen,voelden wij dat

-we thuis waren en in 1980

zijn we nog eens thuisgekomen.

Wij vochten voor dezelfde vrijheid waar u ook voor vocht.

Samen met u herdachten wij in de kerk van Wirdwm tijdens

de Dodenherdenking al diegenen die hun leven gaven en

samen met u vierden wij de bevrijdingsdag.

Friezen,Nederlanders,Engelsen en Nieuwzeelanders,niemand

van ons staat alleen in het verlangen naar het beste voor

het leven van onze kinderen en voer onszelf.

Terwijl wij genoten van uw astvrijheid en de gesprekken

die wij samen hadden,viel het ons op dat we over zovele

dingen in het leven hetzelfde dachten.

Mijn gezin en ik danken u oprecht voor de vriendschap,

hartelijkheid en gastvrijheid die u ons toonde tijdens

dit bezoek.

Zowel voor de jonge kinderen,die op Hemelvaartsdag hun

eerste communie deden,als voor ieder voor ons,is het een

troost te weten dat "wij nooit alleen zijn".

George Emerson


15

Sjoerd Hoekstra 25 jaar bij de Frico.

Ja,sei Sjoerd,dat hat in prachtige dei foar mij west,dy

14 e maeije. Ik bin al sa wiis mei blommen en dan sa'n

kroade foL

Wij kunnen het ons voorstellen en ieder uit het dorp weet

van Sjoerd zijn hobby,tuinieren,bloemenbveken enz.

Velen zagen hem wel eeno op de hob'y tentoonstelling en er

was dan een levendige handel in ver chillende planten,die

hij zelf had aangekweekt.

Vanaf 30 april 1955 is Sjoerd onafgebroken bij de Frico

werkzaam geweest. Eerst in Wirdum toen v.d. Herberg er nog

direkteur was,tot aan de 0 heffing. In septembe~ 1970 ging

hij over naar de niemv ebouwde fabriek in Warga, in de

botermakerij.

"Ik me' at vJurk wol dwaen,,,,e sizze olris tsjin my,dû bist

fierstente sek'Vur. Mar ik wol na ienkear net rûch! As ik

betiide ,tsjinst ha bliuwt der noch wol wat tiid oer foar

de hûshalding en it oare wurk."

Hij la~t trot de oorkonde zien getekend door o.a. de

voorzitt I' van de Ned. Zuivelbond,Rinze f7ijlstra.

In de bij' ehorende med ille met Frico embleem en inscript ie

is dit heuglijke feit duidelijk vastgelegd.

Met het. ado van de personeelsvereniging,ee gouden

horloge, i hij al zo ingenom n.en niei minder et de krui­

wagen,het symbool van de Frico,opgevu d met een collectie

van blo men en planten,aangeboden door dir. Bles.

"M I' ik doch it nei de merke nochris oer faal' eigen famylje

en sjsjoch de knert foar it ûtnoodigjen is al klear.

Keur~g verzorgd en dat is dan bij gelegenheid van nog een

mijlpaal in Sjoerd zijn leven.

Bij voorbaat nu al onze gelukwensen met dit zilveren

jubileum. Zet nog maar even door Sjoerd en wij hopen dat

je nog 1 ng en genoeglijk zult wonen in IItt ~lde hûs".

J.R.


16

DE MUUR VAN HIJTGAARD

De menselijke onverdraagzaamheid viert momenteel hoogtij

in Wijtgaard.

Er wordt gekankert op de jeGgd die de boel vernielt,maar

erger wordt het wanneer de ouderen zich ook al gaan

schuldig maken aan onverdraagzaamheid wat zelfs tot resultaat

heeft gehad dat achter Buorren 25 in Wijtgaard een

muur van 2 meter hoog is opgetrokken.

Om op die manier iemand het uitzicht op i jsbaan en velden

te beletten,is toch een schandelijke 'zaak,temeer omdat over

deze kwestie van tevoren is gesproken,ja zelfs al een paar

jaar geleden.

Dreigt men met een of ander voorwerp dan komt er geen muur,

maar als dank voor verdraaezaamheid staat er nu dus deze

Berlijnse muur van 2 meter.

Mensen,waar zijn we in zo'n kleine gemeenschap als Wijtgaard

is,mee bezig!

NASCHRIFT

W.Ypma

Naar aanleiding van bovenstaand ingezonden stuk,hetgeen

overigens voor de duidelijkheid geheel onder de verantwoordelijk

valt van de inzender,heeft de redaktie kontakt

opgenomen met de eigenaren van betro~ken perceel,waar deze

muur als erfscheiding dient. Volgens dezen is de bedoelde

muur alleen maar hersteld. Tot voor een aantal jaren was

de muur de onderbouw van de oude timmerwerkplaats. Toen deze

is afgebroken is de muur op een hoogte van 2 meter blijven

staan.Door bouwvalligheid is de muur de laatste jaren in

kwaliteit achteruitgegaan,waartoe tot genoemd herstel is

besloten. (Redaktie)

INGEZONDEN


Beppe Anna Jorna-Tekstra hier gefotografeerd op de dag dat ze 99 jaar IS geworden.

Dat was op 23 mei J.1. Van harte proficiat! (eigen foto)

5joerd A. Hoekstra wordt hier gefeliciteerd door de direkteur van de Frico te Warga, de

heer Bles_ Dit ter gelegenheid van zijn 25 jarig Jubileum op 14 mei j.1. (zie artikell


:.:::.t~~;.tIl!I.iIJll..~.IIL:H.t!


Nog twee opnamen van de verongelukte bommenwerper bij Wirdum. Op de onderste foto

ziet U twee Duitse militairen op wacht bij hun oorlogsbuit. Deze foto' s zijn nog nooit

eerder gepubliceerd en mogen een primeur voor het 'Havenpypke' worden genoemd.

(foto' s ingezonden door Gosse Hoekstra)


Dat As. Hoekstra, oud redakteur van It Havenpypke, al jarenlang modellen bouwt van

vrachtauto' s, weten velen van U wel. Eén van zijn modellen is een MACK van het type

NR-4. Der.e ex-legertrucks werden vlak na de oorlog, in grote getale door Van Gend en

Loos gebruikt voor haar transporten op Praag, TsjedlO-Slowakije_ De MACK is op schaal

1:25 en gemaakt uit hout, plastic en glasfiber. Als leidraad dienden enkele foto' s,

beschi kbaar gesteld door Van Gend en Loos.

Bovenstaande foto werd gemaakt op een hobby-tentoonstelling in Utrecht, waar dit

schaalmodel veel belangstelling trok.Aardig is ook te weten dat deze foto zal worden

afgedrukt in een Amerikaans blad voor truckmodelbouwers, waarmee Hoekstra in

contact staat.


17

UT MYN BERNEJIERREN

Sa yn myn gedachten sjoch ik noch hoe't Wytgaerd der foar

de oarloch utseach wat de winkels en sa oangiet.

Jan Kingma op de hoeke fan de Strjitwei en PUndyk wie us

winkelman. Hy wie syn tyd wol foarut,ik sjoch him noch op

syn "brommer" riden, de grutte koer foarop.

Jeltsje,syn frou stie faak yn 'e winkel. As bêrn wisten wy

wol dat we fan har mear suur~jes krigen as fan har man.

Soks hat wol ybfloed op bêrn. Oan de oare kant fan de

Pûndyk wenne bakker Vliegendehond. Ek hjir de frou yn de

winkel,de bakker alle dagen mei de fyts de streek lans.

We betellen ien kear yn de trije moanne.

Wer't no Wim Ypma wennet,wie slachter Hoekstra;der neist

timmerman fan der Meer. Twa huzen fierder de smt.

As Brinksma hynders beslaan moast,hong der sa'n aparte

rook yn de Buorren en dat gebeurde nochal ris.

Ek wie it in moai gesicht as it fjUr hyt wie om de izers

b~wurkJe te kinnen.

Neist Brinksma de ferver Toon fan der Zee ,dan Vallinga foar

ierpels en klompen.

Lolke Jorna wenne yn 'e stege op,hy sutele mei syn b8llekarre.

Ik mien dat er it spul fan bakker Hoekema hie.

Lutsen Kingma wie doe timmerman wer't syn soan Wiebe no

wennet. Dêrnei kaam Julus Bylsma mei syn winkel.

It hUske tusken Jan Jorna en de bakker hat ek winkel west,

sawol de skeerwinkel fan Jan van Balen,as de slachterswinkel

fan Jan Hoekstra.

Dan kaam bakker Hoekema,us roggebrea bakker. Yn it lêste

huske oan dy kant,it huske dat in pear jier lyn ofbrutsen

is,wenne Sytse Gryt Leijenaar.

As widdou hie se ek wat krudenierswaren te keap en sa kaam

hja oan de kost.

It sil foar de measten wol net sa'n soad opbrocht ha,

foaral as je nei gean hoe folle neringdwaandert der doe

wienen.

Yn it folgjende Havenpypke wol ik graach wat fan de oare

kant fan de Strjitwei fertelle. Miskien ha ik ek noch wol

ien fergetten,mei ik it dan ris hearre?

G.de B-S.


18

ELFSTEDENTOCHT 1980

Pinkstermaandag 26 mei j.l. was het dan weer zover.

Enkele enthousiaste fietsers die deze tocht vorig jaar ook

hadden volbracht wilden het deze keer weer eens proberen.

Onze starttijd in Bolsward was 6.04 uur ,dus lekker vroeg

uit de veren.

Een beetje slaperig nog doe ik de voordeur open.

Tsjisse en Rikie staan al voor de deur. De vertrektijd

uit Wijtgaard was gepland op kwart over vijf.

Rikie heeft haar fototoestel meegenomeri om de brede glimlach

van Tsji sse voor eeuwig vast te leggen.

Even la.ter arriveren ook mi jn neef Jan LÜt Leeuwarden en

Ties Hofstra.

Hij starten onze auto's en moete bij Gerard Roorda nog

even \~achten. De fiets van José moet nog achter in de auto

worden geladen.Dan is het toch zover dat we naar Bols"W rd

ku.Ymen ve rt rekken.

Onzé auto's worden daar voor deze gelegenheid naar speciale

parkeerplaat sen gedirigeerd en dan kLJllDen "Je ons met de

fiets naar de startplaats begeven.

Na een kwartiertje is het dan zover en lS het onze beurt

om de tocht te beginnen.

Je staat versteld hoeveel toeschouwers er zo vroeg in de

morgen aanwezig zijn om al die fiets-gekken te zien vertrekken.

Onze ploeg wordt uitbundig uitgejuicht door Jan Brinksma,die

zo vroeg aanwezig was omdat Saakje en Boukje om

half zes moesten vertrekken. Vanaf Bolsward naar HohJerd

gaat het letterlijk en figuurlijk voor de wind. Dan via

Dokkwn naar Leeuwarden met veel tegen- en zi jwind.

We waren dacht ik allemaal wel een teetje blij dat dit

punt bereikt was. We Î~erden er door veel publiek warm ontvangen,waaronder

Ronald,Tini en Rikie, uiteraard weer met

camera voor het maken van nog enkele foto's voor het nageslacht.

In Dronrijp hielden wij onze grote pauze.

Gerard had er voor gezorgd dat er bij zijn dochter Anneke

soep klaar stond en een forse bal gehakt met brood.

Voortreffelijk klaar gemaakt en heerlijk gesmaakt.

Ook konden wij ons hier een beetje opfrissen. Anneke,namens

ons allen nogmaals bedankt.


19

Weer in Bolsward aangekomen werd n we de Zuid-westhoek

ingestuurd om via Sloten,Stavoren,Hindeloopen en Workum bij

de finish in Bolsward te arriv ren.

Daar wordt dan de felbegeerde e fraaie medaille in ont­

vangst genomen,waar je echt wel een beetje trots op ent.

Ook in de Zuid-westhoek enorm veel mensen langs de weg om

de fietsers a- te moedigen. Dit is ook wel nodig,want 230

kilometer op d t "rot"zadel is niet niks,maar de gehele

ploeg heeft het weer gehaald.

's-Avonds werden wij allen met onze wederhelften uitgenodigd

om bij Gerard en Annie te komen om nog even gezellig na te

kaarten over onze belevenissen.

En een dorst dat we hadden!!!! I!

De famllie Roorda had hier waarschijnlijk al op gerekend

want er was voorraad genoeg.

Een prima idee om zo'n dag te besluiten.Hartelijk dank.

Gosse

TE KOOP GEVRAAGD

9 '0.

~

" ,.

~'{

Om ook ons steentje bij te dragen in de economische situatie

van dit ogenblik vragen wij te koop grote partijen centen,

stuivers,dubbeltjes en kwartjes. Oók met het jaartal 1980.

Wij betalen dezelfde prijs die op de munten staan,zodat we

ze weer kunnen doorverkopen aan onze middenstand die op dit

moment door de woeker op-en verkopen geen wisselgeld hebben.

Dus,wij betqlen geen cent méér!

Aanbiedingen bij de redaktie.


20

NIEUWS VAN DE JEUGDGLUB.

Begin april gingen wij met de oudste club

naar zalen Schaaf,waar de Groningse groep

" Werk in uitvoering" een muziek-theaterstuk

opvoerde ,getiteld: Het ergste van het ergste.

In februari waren de bestuursleden van J.G.W.

uitgenodigd om de friese premiére van dit

theaterstuk in Sneek bij te wonen. Wij ~onden het een erg

goed programma,zodat we onze oudste clubleden de mogelijkheid

wilden bieden dit met eigen ogen te zien.

Het overige publiek in de zaal,gedroeg zich echter op zo#n

onbeschrijfelijke manier,dat het voor de groep" werk in

uitvoering" niet leuk meer was en het voor ons niet meer

hoefde. Het bestuur van J.G.W. besloot daarom met de clubleden

om in de pauze de zaal demonstratief te verlaten.

De mana~er van de groep werd van ons vertrek op de hoogte

gebracht. (hij kon ons geen ongelijk geven om dit" voetbalveld"

te verlaten.) Er werd met hem afgesproken om te

proberen,tegen een gereduceerde prijs,het programma in

Wijtgaard te brengen. Omdat de groep erg druk bezet is,zou dit

niet eerder kunnen dan in sept.-okt. Nadere aankondiging volgt.

Op vrijdag 18 april draaiden we de film: " Once upon a time

in the west." Dat deze film een goede keus was,bleek wel uit

het aantal bezoekers. Er kwamen maar liefst 110 filmliefhebbers

opaf,zodat het zaaltje tot aan de laatste plaats bezet

was. We hopen dat we ook het volgende seizoen op veel

bezoekers kunnen rekenen en nog meer goede (dure) films

kurmen presenteren.

_

Voor het volgende seizoen staat in ieder geval(op verzoek van

de clubleden) een originele JAMES BO}ID film op het programma.

(Dr.jNo of Veel liefs uit Moskou.)

Op 30 april,koninginnedag,vierde Wijtgaard feest,dit echter wel

in een andere sfeer dan in de hoofdplaats van het land.

#s Middags om 3 uur begon het (O)ranja-disco bal voor de jeugd

in het par.zaaltje.


ustieke en met liefde ontworpen meubelen.

Zij ademen een sfeer uit die volkomen aansluit bij

onze nostalgische tijd.

Let echter behalve op de sfeervolle stijl ook op de

onwaarschijnlijk verfijnde afwerking.

merl

woninginrichting schrans 104 leeuwarden


VIVO MARKT

Meeskashaf 1 WIJTGAAID

Tel. 05105-1707

Voor al uw

o Levensmiddelen

o Aardappelen~ Groente~ Fruit

o Vleeswaren., Kaas

o Diepvriesvlees enz.

o Mell{ en Zuivelprodukten

o Drogisterij-artikelen

o Tabal{ en Foto-artil{elen

o Brood ~ Koek~ Banket

o Non Food~ enz. enz.

W"lm en

Ida Kempe


21

Wie schetste echter onze verbazing,dat om ± 4 uur de

koni~~lijke limousine voorreed en daar onze kersverse

koningin Beatrix met haar echtgenoot prins Claus uitstapten.

Hoewel dit eerste werkbezoek van het koninklijk paar maar

van korte duur kon zijn vanwege andere verplichtingen,nam

koningin Beatrix toch de tijd om zich uitvoerig te laten

inlichten over Wijtgaard,en de jeugdclub in het bijzonder.

De jeugd heeft ook bijzondet van dit bezoek genoten.

's Avonds hebben de ouderen kosten noch moeite gespaard,om

de inhuldiging van de nieuwe vorstin daadwerkelijk te vieren.

Met de geweldige muzikale begeleiding van de Scanners,werd

dit een erg gezellige avond.

Hierbij willen wij ook nog het tijdelijke Oranje-comité

bedanken,voor de prettige samenwerking.

Wij zijn als J.G.W. bestuur verder erg verheugd, dat er naar

aanleiding van deze activiteiten geen enkel Haven-pypke

abonnement is opgezegd.

Vrijdag 16 mei organiseerde de jeugdclub weer de jaarlijkse

fietstocht. Het ligt in de bedoeling om ieder jaar,de vrijdag

na Hemelvaart de J.G.W. fietstocht te houden.

Ook een korps bij de start en de inschrijving

hopen we als traditie volgend jaar te kunnen voortzetten.

Dit jaar waren er maar liefst 157 deelnemers. (vorig jaar was

dit aantal 112.) Mocht deze trend zich voortzetten,dan kan

de J.G.W. fietstocht wel eens uitgroeien tot een groot

jaarlijks evenement voor Wijtgaard.

Danrest on~ nog de volgende korpsen te bedariken:

Politiekonps Leeuwarden

Politiekorps Grouw

Muziekkorps Oosterwierum.

En verder iedereen die ons bij het stempelen geholpen heeft.


22

Met de clubreisje van de jongste,mid.en oudste club,wordt

ook dit clubseizoen weer afgerond. Iedereen heeft hiervan

reeds de nodige 1nformatie ontvangen.

Het bestuur van de jeugdclub wenst iedereen alvast e n

prettige en zonnige vakantie toe en we hopen ook het vol ende

seizoen weer een Ie-uk en aantre~~elijk programma voor de jeugd

te kunnen samenstellen.

Sita v. Balen

Vera Damhuis.

Ida Jorna

Geertje Mulder

Lysbet Pijper

iep Jorna

Watse Roorda.

MEDEDELING VAN DE DIENST srrAD ONTWIKKELING LEELJWAR.DEN"

Zoals u welli,~ht gemerkt hebt ,is er sinds 1 januarl 1980 een

vaste ploeg' t UJnliede van de afdeling plant soenen in de

dorpen Gout um ,Hempens ,Swichum ,Wirdum en I'li jtgaard.

Het nieuwe onderkomen is gelegen naast de kantine van het

sportvelden komplex in Goutum.

Deze uit drie tuinlieden bestaande ploeg zal de aanleg en

het onderhoud van het openbaar groen in genoemde dorpen

verzorgen. Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij

de voorman,de heer E.Janse,die op vrijdagmiddag tusse 3 en

4 uur in het posthuis aanwezig is. Uiteraard kunt u ook te

allen tijde terecht bij de afdeling plantsoenen,telefoon

05100-32212 toestel 258.

Tevens vragen wij uw aandacht voor het bosje naast de school

aan de Beekhuisstrjitte te I'lirdum. Dit terreintje is weer

opgeknapt. Wij vragen dan ook uw medewerking dit zo te houden.

Het is de bedoeling dat in dit bosje,grenzend aan de Wirdumervaart

een betere mogelijkheid gemaakt zal worden m te

vissen.

de afdeling plantsoenen

V3n de gemeente Leeuwar en


23

(WIStudat?)

* . ­

dat RonaId Hoekstra (14 jaar) en José (17 jaar) van Gerard

en Annie Roorda de elfmerentocht hebben gefietst?

dat deze tocht een afstand heeft van 150 kilometer?

dat José ook de elfstedentocht heeft meegefietst en

dat deze afstand maar liefst 230 kilometer bedraagt!

Zowaar een hele prestatie.

dat RonaId deze tocht ook graag had meegefietst,maar dat

dit niet was toegestaan omdat men minstens 16 jaar

oud dient te zijn?

dat ongeveer 15 dames en heren uit Wijtgaard eveneens. de

elfstedentocht hebben gefietst!

Toch wel een sportief volkje,die Wijtgaardsters.

dat ,nu ~e toch aan het fietsen zijn,we nog een belangrijke

tocht moeten noemen?

dat tussen de elfmerentocht en de elfstedentocht onze eigen

Jeugdclub Wijtgaard de elfdorpentocht organiseerde?

dat aan deze tocht maar liefst 157 deelnemers hebben

meegedaan?

dat dit voor Wijtgaard een rekord betekend en

dat we hopen dat dit voortaan een traditie blijft!

dat Anneke Fopma een Nel nare,maar gelukkig goed afgelopen

ervaring heeft opgedaan door haar eigen kinderen uit

hun onder water verdwenen auto te halen?

Anneke,proficiat met deze goede afloop.

dat mevrouw Tijsseling uit Wirdum (senior) een eigen

gedichtenbundel het levenslicht heeft laten zien.

dat de bundel "De Hoepel" heet en bij haar aan huis is te

verkrijgen voor veertien en een halve gulden.

dat er in oktober/november a.s. weer een hobbytentoonstelling

op het programwa staat?

dat u zich daarvoor kunt opgeven bi j de heren Go sse Hoekstra

en Anne Hoekstra,de beide organisatoren?

dat dit weer een lekkere lange Wist u is geworden?

Maar dat wist u wel ,anders had u hem niet uitgelezen!


24

INGEZONDEN

INKOPEN IN MOSKOU

IN ~~n WEEK 'N HELE WERKIJAG WACHTEN ••••

In het Russische tijdschrift Gazeta schreef een arbeider

onlangs de volgende ingezonden brief:

"Het begon toen ik verleden winter een dag vrij had en een na­

-~genoeg lege eetzaal binnenging voor een hapje.lk bestelde

iets eenvoudigs - salade een pannekoek en koffie. Het duurde

twee uur voordat het voor mijn neus stond. Niet omdat de kelners

het te druk hebben,maar omdat het haast zo'n beetje als

"goede manieren" wordt beschouwd klanten te laten wachten.

Ik ben toen verder gaan experimenteren. Op een maandag ging

ik sinasappelen kopen Ik stond één uur en 40 minuten in de

rij te wachten. Er waren vijf verkoopsters in de winkel aanwezig

te bedienen,de andere vier hingen wat rond en voerden

niets uit. Dinsdag: ik ging lege flessen inleveren. Wachttijd

haast een uur. De twee vrouwen die met het innemen belast

waren stonden te kijken naar het laden van een vrachtauto en

wij konden alleen maar afwachten.

Donderdag: ik was in een levensmiddelenwinkel en dat kostte

me een half uur. Het was druk maar de dames achter de kassa's

veranderden juist van dienst. Van de drie werkten er twee,

om de beurt. De klanten reden van de ene rij naar de andere

hopend om wat eerder aan de beurt ~e komen.

Vrijdag: op deze dag ging ik naar de spaarbank om mlJn huur

te beta1en. Dat duurde 25 minuten. Ik had evenveel tijd

nodig voor het betalen van mijn telefoonrekening.

Iets te lang misschien omdat ik even in de verkeerde rij

stond,niet wetend dat je je telefoonrekening moest betalen

bij de afdeling telegrammen.

Ik heb voorts die week nog hier en daar moeten wachten tot

ik eindelijk aan de beurt kwam.

In totaal heb ik acht uren gewacht;even lang dus als een

normale werkdag duurt.

ingezonden door

D.Bijlsma


GARAGE

J.BRINK5MA

BUORREN 31 TEL. 1307

TAXI

CARROSSERIE - PLAATSCHADE - SPUITERIJ

Steeds in voorraad: Gebruikte auto's

diverse types - alle prijsklassen

Ook leverbaar: ALLE TYPES NIEUWE AUTO'S

Garantie en Financiering.

J. LIEZINCA

BUORREN 35

UW ADRES VOOR TEL. 2416

klompen

zweedse muilen

klompschoenen

schaatsen

noren

laarzen


IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN

voor vakman en amateur

* Tuinartikelen * Huisvlijt- en

* Deurkrukken doe - het -zelf artikelen

* Sloten * Gaas

* Elektr. gereedschap

IJZERHANDEL

" DE LEP"

Kl.ENGELMOER

SCHRANS 101 LEEUWARDEN TEL: 05100-24685

De BOE!R

SCHRANS

Tel: 05100-25853

OP NO. 17 OP NO. 19

lEGO - JUMBOSPELLEN BRABANTIA

PlAYMOBll - TRIX SOlA

FISCHER TECHNU<

TIGER

FLEISCHMANN

lEERDAM

BARBY - MINISTECK

B.K.

"AIRFIX" bouwpakketten

TOMADO

MOUllNEX


REKEN MAAR NA,

KWALITEITSTEXTIEL

BIJ

VOORDELIGER

ANDE·A

SCHRANS 145 LEEUWARDEN tel: 05100-24993


Met

TRANSPORT

en OPSLAG-ACTIVITEITEN

bent U op de

goede weg I

Ayttaweg 73

9008 SJ Roordahuizum

Telefoon 05660-1422/1682

Voor BETERE HAARMODE

en COSMETICA

TOT IN DE PUNTJES

VERZORGD!

KAPSA~

Buorren 17 WIJTGAARD Tel. 05105 - 1730


25

AAN HEN DIE HET INGAAT.

Ik had 18 flessen whisky in mijn kelder en mijn vrouw had

mij gezegd om de inhoud van elke fles te ledigen in de

gootsteen of ergens anders in. Ik zei dat ik het zou doen

en begon met de onplezierige taak om de kurk van de 18

fles af te halen en goot de inhoud in de gootsteen met

uitzondering van 1 glas,welke ik opdronk.

Ik ontkurkte de 2e fles en deed hetzelfde,met uitzondering

van 1 glas,wat ik dronk.

Ik deed de kurk van de 3e fles,schonk 1 glas vol,dronk de

fles leeg en'en ledigde het glas in de gootsteen.

Ik ontkurkte de 4e fles niet en gooide de inhoud in de

gootsteen,welke ik leegdronk.

Ik trok de kurk van de 5e fles in de gootsteen en schonk

de fles in het glas,dat ik leegdronk.

Ik trok de fles van de kurk van de volgende,dronk

gootsteen daarvan en gooide de rest in het glas.

Ik trok de gootsteen uithet volgende glas en schonk de

kurk in de fles,daarna sloot ik de gootsteen af met het

glas en fleste de drank.

Toen ik alles had leeggemaakt , steunde ik het huis met 1

hand en telde de kurken,glazen,flessen en gootsteen met

het andere en kwam tot 27.

Ik ben niet onder de invloed van acloloh als sommidensen

menken.

Ik veel me zo vroemd. Ik ben niet half zo mensen als

enkele dronken denken. Ik weet niet wie ben ik.

Hoe dronker ik hier sta,hoe langer ik me voel.

KOPIE VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN 1'1' HAVENPYPKE,

HETWELK 1 WEEK V66r DE WIJTGAARDSTER MERKE ZAL GAAN

VERSCHIJNEN ,DIENT U IN TE LEVEREN UITERLIJK 26 JULI.

IN VERBAND MET VAKAN'J'IE VAN DE REDAKTIELEDEN VERZOEKEN

WIJ U DRINGEND NIET AI,LES OP DE LAATSTE DAG IN TE LEVEREN •


26

WARM AANBEVOLEN !!!

Vorig jaar is er in Tt Havenpypke uitvoerig aandacht ge~

schonken aan de neergestorte Lancaster~bommenwerper in

het weiland bij Siebe Schaap op 16 december 1943.

Het verhaal van de laatste vlucht van deze bommenwerper

werd geschreven door de zeer bekende luchtvaarthistoricus

Jan J.van der Veer uit Elahuizen (Fr.).

Op 15 april j.l. is er van deze schrijver een nieuw boek

verschenen,getiteld : "De dag van de Liberator".

Het boek behandelt de geschiedenis van de bemanning van

een Amerikaanse 4 motorige bommenwerper van het type

"Liberator" (Bevrijder). Deze bomm~nwerper wordt na een

bombardementsvlucht op Bremen op de teru~~eg aangeschoten

door Duits afweervuur. Met nog één draaiende motor wordt

het vliegtuig aan de grond gezet bij Lemmer (Lemster Hop).

Alle 10 bemanningsleden overleven dit ongeluk,dankzij het

vakmanschap van 1e.piloot Roy Hansen. Dit alles gebeurde

op 13 november 1943.

Het eerste exemplaar van dit boek werd uitgereikt aan de

weduwe van één van deze bemanningsleden mevrouw Flora

Schatt~,die voor deze gelegenheid speciaal uit Amerika

was overgekomen in gezelschap van haar twee dochters.

De lezers van de "Leeuwarder Courant" hebben deze dames

nog op de foto kunnen zien,tijdens hun verblijf in Wirdum

bi j "Hot el DillIOUX".

Tini en lY.: hadden de eer een uitnodiging te ontvangen van

onze vriend,de schrijver Jan van der Veer om bij deze

gelegenheid aanwezig te zijn.

Ook ontvingen wij het nieuw verMehenen Loek met de handtekening

van mevr.Flora Seh tte uit Amerika en de schxijver

Jan van der Veer.

Het boek werd uitgereikt op precles iezelfde plaats waar

deze bommenwerper kennis maakte mel; de F'J'jese bod m.

Medewerkers van de vlie bas' s Leem'Jar en had en een grote

legertent geplaatst ,waarin het officiële gedeelte ken

plaat svinden.

Hierbij voerden verschill nde sprekers het woord:waaronder

kolonel A.de Jong van de Ko i lklijke Luchtmaeht,die zeer

deskundig is wat de 2e.werel oorlog betreft.


27

De kolonel was zeer onder de indruk van dit boek en vertelde

dat dit boek met "kop en schouders" uitsteekt boven andere

boeken, welke de luchtoorlog hebben beschreven.

Zowaar een pluim op de hoed van Jan van der Veer.

Er heeft zich inmiddels een Amerikaanse uitgever gemeld

die interesse heeft getoond om dit boek in Amerika te

laten verschijnen.

Voor de liefhebbers is dit boek een "juweeltje",wat zeker

een voorname plaats in de boekenkast verdient.

Daarom: "Warm aanbevolen".

Gosse Hoekstra

WEEKENDDIENSTEN WIJKZUSTERS

14 -'en 15 juni Zr.Jonkman,Rauwerd

tel.05660-1478

21 en 22 juni Zr.Smit,Wirdum

tel.051,05-1400

28 én 29 juni Zr.de Vries,Warga

tel.05105-1567

5 en 6 juli Zr.Jonkman

12 en 13 juli Zr .de Vries

19 en 20 juli Zr •Jonkman

26 en 27 juli Zr .de Vries

2 en 3 august us Zr.Smit

9 en 10 'august us Zr •Jonkman

16 en 17 august us Zr.de Vries

23 en 24 augustus Zr.Smit

Cursusw€ken van Zr.Smit: 2 juni tm. 6 juni en van

16 juni tm. 20 juni a.s.

Vakantie van Zr.Smit:28 juni tm. 27 juli a.s.

Er wordt dan waargenomen door mevr.P.Pijper-Bootsma,

Meekeshof 61,

Wijtgaard

tel.05105-1779


28

VOLLEYBALNIEUWS.

Aan het einde van het seizoen willen we jullie nog even de

eindstanden van het volleybal geven.

Dames recreanten I eindigden als laatste.

" " 11 een 7e plaats.

Heren recreanten I een 2e plaats.

" " II een- 3e plaats.

Dames Nevobo I een gedeelde '4e plaats.

" " II een 3e plaats.

Heren Nevobo I gedegradeerd naar de 2e klas.

" " II dedeelde 7e plaats.

De Heren Nevobo I hadden dit seizoen veel pech. Dit kwam

mede door het uitvallen van diverse personen.

Ook hebben we dit jaar weer meegedaan aan tmlrnooien.

In Grouw hebben de recreatie-dames I en 11 een 1e en een 2e

prijs gewonnen.

In Wirdum behielden de Nevobo-heren hun wisselbeker,door als

eerste te eindigen. Ook de Nevobo-dames I kregen dit jaar

voor het eerst de wisselbeker,want ze eindigden evenals de

heren op de 1e plaats. In Sneek behaalden de Nevobo-dames I

ook nog een gedeelde eerste plaats.

Dus zoals jullie zien heeft Wijtgaard het goed gedaan op de

tournooien.

Als afsluiting van dit seizoen was er weer het mixtournooi.

Het werd een gezellige volleybalavond,waar 9 teams aan

meededen. De 1e prijs was zoals gewoonlijk een taart,met

deze keer een medaille,beschikbaar gesteld door Julius v.d.

Haring,eigenaar van ''Herberge Jonker Sikke."

Het team dat de eerste prijs won bestond uit: Henk terra,

Albertje Ydema,Mea Hoekstra,Siep Jorna,Jan Engwerda,ltty

Poppema en Jan Brinksma.

namens het bestuur

J .Mulder


Fa. A,. de RUITER a Zn.

Pundyk 7 - 9089 BA Wijtgaard - Tel. 05105 -1440

Transportbedrï~ en handel in bouwmaterialen

• PUIN - ZAND - GRINT • WOUDGROND

• HOUT

• HYDR. SLAKKEN

• BETONTEGELS

• MIJNSTEEN

naar de man die het zelf

ook repareren kan.

- Radio en T.V.

- Wasmachines

Voor aankoop van:

en andere Elektrische

Huishoudelijke Artikelen

\«\ijYP/VlA

5

BUORREN 25

9089 BH Wijtgaard t

R

e

p

a

r

a

t

i

e

à

c

0

n

t

a

n


van der VEEN's

VAMOR RIJ - INSTITUUT

LES IN: SIMCA

FORD

FIAT en

OPEL.

Instr.: Sj. v.d. Woude,

Jac. Algerasingel 53,

Wirdum,

tel: 1944.

meer kwaliteit voor minder geld.

* trekkers met of zonder veiligheidscabine.

* variërend van 40 t/m 120 pk.

* vrijblijvend alle inlichtingen.

W.U. Hoekstra

v. Aylvaleane 19 Hijlaard Tel: 05106-216


29

door J .Mulder

~llereerst de oplossingen van de vorige puzzel.

Bij de jongerenpuzzel was de oplossing DonaId Duck.

Na loting onder de goede inzendingen kwar" Siet se de Vries

Meekeshof 21 als winnaar uit de bus. Bij de ouderenpuzzel

zal toch nog een addertje onder het gras,zodat er toch een

aantal foutief werden ingestuurd. Er moesten 8 plaatsen in

Friesland worden vermeld. Dat waren: Wieuwerd,Franeker,

Drachten,Suawoude,Wijtgaard(!),Roodkerk,Molenend en Terhorne.

Als winnaar werd Truus Jorna,Buorren 6 geloot,welke loting

dit keer werd gedaan door Siep Jorna.De beide winnaars

kunnen hun prijzen afhalen bij de penn.m.van Dorpsbelang,

de heer L.Damhuis. Proficiat!Oplossingen voor de nieuwe

puzzel gaarne inleveren in een dichte enveloppe bij een der

redaktieleden, uiteraard voorzien van uw naam

en adres. Postabonnee's kunnen volstaan met een ,

briefkaart in te zenden naar het adres Buorren I

~

28,9089 BK te Wijtgaard.Voor het meedoen aan de l

.J

ouderenpuzzel dient men de l~gere school te

., I

hebben verlaten. Dan nu de nieuwe opdrachten: I

Uiteraard veel sukses toegewenst. s I

PUZZEL VOOR DE JON GEREN

I •

1. maand 8.worm .,

I

2. maand 9.korf

3. inwoner Noorwegen 10.groeit op je hoofd I

4. beest 11.zure drank "

J

I'

I 'u

5. gedroogd gras 12.groeit onder de neus

6. agrariër 13.snoep I"

7.

I

kelner

I 'ol

Bij juiste invulling vind je op de rlJ waar de

~"

cijfers sta.an de in te sturen oplossing.

I


1

'

30

IX ... 1.;)1 Of ~ Ilo I" 10' 1:1 ,. U la.

~

I';'

D< Ilf

1'''- I'· X X ,.

l'J'

LX •• De( :':#

~,

Cc

l>< X ~ X X D< ••

y

1 4 " I"'r

... X

I~·

~

-~

1;Jo:t

~ ~ ~

loM X r.1ll X IU"

..

~

11- " PUZZEL

1"1"

~J

~ De( .1' In> f"

~ )< IR VOOFI

X ~. IX I'f' -

X I'"

X. X .....

rx~O

X" >< •• D<

X SI X In- X

IW A ~

X ,.. ~ rx 1S1J X ••

,a

DE

I" X [X D< IU I'·

~ X ,IX u

r)( •• ." X I·... ~ ~ X

OlIDEREN

I~

X " '1 IX 'IJ ,.

p,

[)( X N

~.

~

~ IX

~

'"

X '" X

,if.

)( D<

X I'" X I.....

D< I" " ~

rx ft> ., ., "X

Il'0 n

IX SJ ~ '" lX

HORIZONTAAL

2.plaats in Friesland 8.pla.:lt. in F'riesl;"nd 17.sc'r:oeisel

19.afstandsmaat 20 .pers.voorn .woord 21 \~ancl.veTsiering 23.

schop 25.kledingstuk 26.slot 27.plaats in Friesland 29.rivier

in Italig 30.jongensnaam 31.tennisterm 32.gelofte 33.na maa

35.Europeaan 36.orde 37.omdraaien 3 .Zi.cidv:cu8ht 39.voorzetse

41.muzieknoot 43 .voorzet sel 45.voeg1'iOord 4ó .populier 49.r'oofdier

52.muziekxlOot S3.jeuk 54.huivering SS.deel van een mast

57.zangvogel 59.laatste 60.per expres (afk.) 61.behoeftig

63.1,oJoud !55.drank 66.retouJ:' 68.zalf 69.rechten 70.1id f eJocrd

71.familielid (fries) 73.bevel 74.korenafval 75.bevel 77.

delen van het gezicht 78.plaats in 2.Holland 79.reklamelicht

80.metaal 82.artikel (afk.)84.haa:rkrlÜ S5.riv.in FI'iesland

86.ironische opmerking 89. ischias 92 fr,3J'] S lidwoord 93 .plaat s

in Friesland 94.plaats in Friesland

VERTIKAAL

3.reeds 4.vochtig 5.tantali m (afk.) 6.visbeen 7.United

,states (afk.) 9.bijvJQord 110.11 ersl g 1"1.101intertijd (afkoY'ting)

12.lidwoord 13.regeY'ings l"eglem8nt (afk) 14.vJellust 16.mannelijke

zoogdi2Tcn.

16


31

18.pezen 20.ondier. 22.veter 23.pollepel 24.gebergte in

Amerika 25.foto 27.onder~ereld 28.deel van de hals 31.plaats

in Friesland 34.eenvoudig 39.meisjesnaam 40.tegoed 42.Europees

land 44.neerslag 46.deel van het lichaam 47.1of 48.deel van

het oor 49.medicijn 50.boom. 51.plGats in Overijssel 56.s1ag­

ader 5S.specerij 60.vuUflJapen 62.afpassen 63.genoegl 64.begin

65.strafwerktuig 67.jongensnaam 69.jong dier 70.1ogement

72.vervoermiddel 74.dik touw 76.deel van een boot 81.wereld­

organisatie 83.familielid 86.de oudste 87.voegwoord 88.file

89.ambthalve 90 bezitt.vn.woord 91.s1ee

U dient de woorden welke ontstaan op Horizontaal 2 , 8 , 27,

93 ,94 en. Vertikaal 31 ,in te zenden.

(Dus voor de duidelijkheid:alle Friese plaatsnamen!).

Veel sukses en een plezi erige vakantie toeg.-Jenst.

SJ.v.d.WOUDE - JAC.ALGERASINGEL 53 - WIRDUM Fr.

'T IS NIET DUUR,STAP BIJ V.D.WOUDE

ACHTER HET STUUR VOOR j 37,- PER UUR.

THEORIE OM DE VEERTIEN DAGEN VRIJWILLIG

TEGEN NORMALE BETALING.

RESERVEER NU: TELEFOON 05105 - 1944

SJ.v.d.WOUDE - JAC.ALGERASINGEL 53 - WIRDUM Fr.

NAGEKOMEN BERICHT

Terwijl deze editie reeds naar de drukker was,bereikte

ons het bericht dat op zondagmorgen 8 jlllli j.l. te Weidum

~as overleden onze oud dorpsgenote Hiltje Hemstra.

Zij werd 86 jaar. Dit berichtje kon uiteraard niet meer

in onze rubriek Burgerlijke Stand worden opgenomen.


ABONNEMENTEN

Leden van Dorpsbelang Wijtgaard:

Kontribuhe f 12,50 in kombinatie met het abonnement op het

dorpsblad It Havenpypke.

Postabonnee's buiten Wijtgaardj

Abonnementsgeld f 17,50 per kalenderjaar.

Het abonnement kan als volgt worden betaald:

Eer giroOp gironummer 840701 Villl de Rabobanl Leeuwarden,

met op de mededelingenstrook te schrijven:

tgv .Dorpsbelilllg Wi jtgaard, rek.nr .12.75.90.269

Eer bankOp bankrekeningnummer 12.75.90.269 bij de Rabobank

te Leeuwarden,ten name van Dorpsbelang Wijtgaard,

met als omschrijving te vermelden "leesgeld".

losse nummers

Indien voorradig zijn losse nummers verkrijgbaar op het

adres Buorren 28 te Wijtgaard,voor de prijs van f 3,­

KOP 1 E

Alle kopie kunt u uitsluitend schriftelijk indienen bij een

der redaktieadressen. Zie voorblad.

A D VER TEN TIE S

Advertenties,alsmede abonnementen,adreswijzigingen en alle

overige mutaties svp schriftelijk doorgeven aan het

redaktieadres Buorren 28, 9089 BK Wijtgaard.

VER A N T W OOR DIN G

De redaktie stelt zich niet verantwoordelijk voor ingezonden

stukken. Naam en adres (ook bij anonieme plaatsing) dienen

ten alle tijde bij de redaktie bekend te zijn.

Zonder toestemming van de redaktie mag niet s uit dit blad

worden overgenomen!

POL I TIE enB R A N D WEE R

In geval van nood voor zowel ambulance, brandweer of politie

kunt u 0011 bellen. De gewone telefoonnummers zijn als volgt:

Politie: 05100-32423 en Brandweer: 05100-24144

Gebruik nimmer het alarmnummer voor gewone gesprekken!

WIJKAGENT T.de Boer - Pasteurweg 79 - Leeuwarden

tel~buro:05100-32423 en priv~:05100-63611

RuISARTS T.E.Halbcrtsma - Legedyk 1 - Wirdum - tel.1303


praat

met de vakman

van de rabobank

als het

om verzekeringen

gaat.

~('

;f)Mt#~

Rabobaok ~

Kantoor: Fopma's Reed 2~

Wït aard.


In hethartvan Friesland

Als grootste bank in deze provincie rekent de Friesland Bank het ook tot

haar taak de ontwikkeling van deze provincie mede te stimuleren.

Dankzij het feit, dat steeds meer particulieren uit alle lagen der bevolking

hun spaargeld bij deze !)ank hebben gedeponeerd, kunnen talrijke

industrieën, overheidsinstellingen. culturele organisaties. ziekenhuizen,

woningen etc. door haar worden gefinancierd. U doet daarom goed een

rekening te openen bij deze regionale bank, waar men de Friese

verhoudingen kent en bereid is plaatselijke en provinciale belangen te

dienen.

Friesland Bank

lNIeigen bank

Kant()or Wirdum, Legedyk 5 Tel. 05105-1356

Voorzien van safeloketten en een nachtkluis.

'9

More magazines by this user
Similar magazines