27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 2 - NR.2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van


Najaar: tijd voor verhalen...

Herfst

Herfst met je prachtige geuren en

kleuren.

Het fruit is van de bomen geplukt en

het is de wind die de bladeren uit de

kruinen rukt.

Af en toe nog enkele krachtige zonnestralen

dan weer een plensbui waar we

van balen.

Ook de dieren maken zich op voor het

volgend seizoen verzamelen noten en

verschuilen zich nog in het groen.

Paddenstoelen met hun eigen magie:

je blijft toch hopen dat je misschien

dan toch die kabouters eens zie.


Beesdse KNIPSELS


Beesdse KNIPSELS


Lingehof


Lingehof


Lingehof


Lingehof


het einde van

een misverstand.

Ook zonder

Monutaverzekering

verzorgen wij

uw uitvaart.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 680 225.


het einde van

een misverstand.

Ook zonder

Monutaverzekering

verzorgen wij

uw uitvaart.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 680 225.


het einde van

een misverstand.

Ook zonder

Monutaverzekering

verzorgen wij

uw uitvaart.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 680 225.


‘Het Stoeltje van Oma’


Prijswinnaar!


Voorstraat 104 - 4153 AN Beesd

Tel. 0345 68 13 32 - gvankeulen@solcon.nl

Brood

Banket

Specialiteiten

www.bakkerijvankeulenbeesd.nl


Zinloos...

Groeten uit Beesd

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!