30.06.2015 Views

DELTA Magazine - nr 16

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>16</strong><br />

Afscheid Indaver<br />

CEO Paul De Bruycker blikt terug<br />

en kijkt vooruit<br />

Ken jij de ‘Fasulator’ al?<br />

Ontspannen netbeheer door<br />

slimme DNWB-app<br />

‘Gasten hebben liever WiFi dan een zwembad’<br />

ZeelandNet Zakelijk helpt campingeigenaars<br />

Zuinig op het klimaat<br />

<strong>DELTA</strong> Klimaatpark:<br />

spelenderwijs leren van de elementen


<strong>DELTA</strong><br />

<strong>16</strong><br />

De Bruycker 4<br />

Afscheid Indaver 4<br />

‘We gaan als goede vrienden uit elkaar’<br />

Presentatie nieuwe E&M-organisatie 7<br />

Programma Toekomstvast bijna afgerond<br />

Klein hoekje… 8<br />

‘Durf elkaar aan te spreken op onveilige situaties’<br />

20 jaar ZeelandNet 10<br />

Leren van het klimaat 13<br />

<strong>DELTA</strong> Klimaatpark officieel geopend<br />

Van harte gefeliciteerd! 10<br />

ZeelandNet blaast twintig kaarsjes uit<br />

Dit is <strong>DELTA</strong>! <strong>16</strong><br />

Een informatieve illustratie<br />

Ontspannen netbeheer 18<br />

DNWB ontwikkelt slimme app voor<br />

installateurs zonnepanelen<br />

Klimaatpark 13<br />

Waarom samenwerken met<br />

externe partijen? 20<br />

‘We zoeken naar een partner geen onderaannemer’<br />

Liever WiFi dan een zwembad 22<br />

ZeelandNet Zakelijk helpt campingeigenaars<br />

Colofon<br />

Dit magazine is een uitgave van <strong>DELTA</strong> N.V.<br />

WiFi op vakantie 22<br />

Aan deze uitgave werkten mee:<br />

Mirjam van Zuilen (hoofdredactie)<br />

Gerard Schuur (eindredactie)<br />

Christine Versloot<br />

Annemieke Stallaert<br />

Melanie van Liere<br />

Yolanda Joosse<br />

Fotografie:<br />

Ton Stanowicki<br />

Vormgeving en illustraties:<br />

Nilsson communicatiekunstenaars


9 juli wordt boeiend<br />

De personeelsbijeenkomst van 9 juli in Kamperland staat voor de deur. Goed dat<br />

er zoveel aanmeldingen zijn. Ik weet zeker dat we een goede middag en avond<br />

tegemoet gaan. Een aantal van jullie heeft zich intensief beziggehouden met de<br />

voorbereiding en het programma ziet er uitdagend uit.<br />

Ik wil graag benadrukken dat we als directieteam (DET) gezamenlijk de wens<br />

hebben deze dag met jullie te beleven. Om met zijn allen te werken aan een open<br />

cultuur. Bij zo’n cultuur hoort vertrouwen. In elkaar en in jullie en jullie in ons.<br />

Dat begint bij duidelijkheid over waar wij voor staan en hoe wij de toekomst van<br />

<strong>DELTA</strong> zien. Op dat vlak vinden we dat we nog wat in te halen hebben. Vandaar dat<br />

we ons beeld over <strong>DELTA</strong>’s toekomst met jullie gaan delen.<br />

Feitelijk zijn er nog steeds 3 toekomstscenario’s: fuseren, verkopen en zelfstandig<br />

verdergaan. Alle opties zijn verkend. Overigens samen met de aandeelhouders.<br />

Uiteindelijk bleek verkoop van Indaver en zelfstandig verdergaan de meest<br />

haalbare optie. We steken niet onder stoelen of banken dat we de andere opties<br />

wel blijven monitoren. <strong>DELTA</strong> is nu schuldenvrij, maar als de stroomprijs verder<br />

verslechtert moeten we actie ondernemen.<br />

Indaver en Windpark Kreekrak zijn verkocht. Dat geeft ons een goede<br />

uitgangspositie om aan de slag te gaan met het bedrijf en zijn werknemers. DNWG<br />

en EPZ hebben de afgelopen tijd al behoorlijke reorganisaties achter de rug. Deze<br />

divisies blijven werken aan hun eigen doelen maar zijn klaar voor de toekomst.<br />

We hebben ook een duidelijke inhoudelijke visie geformuleerd, vooral op<br />

het gebied van CO2-reductie. Daar ligt de toekomst voor <strong>DELTA</strong> en nieuwe<br />

generaties. We willen ons aandeel hebben in een schoner milieu. Het sluiten van<br />

de kolencentrale past bij deze visie. We hebben ook actief de kolendeal uit het<br />

Energieakkoord ter discussie gesteld. Hoe duurder het verbranden van kolen,<br />

hoe minder CO2-productie. Gascentrales genieten de voorkeur boven<br />

kolencentrales, voor het leveren van basisenergie die nodig is als het niet waait<br />

en de zon niet schijnt.<br />

E&M heeft sinds kort een nieuwe retailstrategie: meer integratie van producten<br />

én meer klantfocus. Daarnaast gaan we bekijken of we de ‘juiste’ zakelijke klant<br />

bedienen waar we tegelijkertijd geld aan verdienen. Ook de Sloecentrale hebben<br />

we nauwkeurig tegen het licht gehouden in het kader van de marktverwachtingen.<br />

Zonder jullie kunnen we dit simpelweg niet allemaal uitvoeren. Daarom investeren<br />

we ook in jullie. Niet alleen voor <strong>DELTA</strong> maar ook voor jullie toekomst. Want mocht<br />

er toch nog een andere toekomst zijn voor <strong>DELTA</strong> dan zelfstandig doorgaan, dan is<br />

het belangrijk dat jullie goede bagage hebben voor die andere toekomst. Ook dat<br />

voelen we als onze verantwoordelijkheid.<br />

Ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten op 9 juli in Kamperland.<br />

Arnoud Kamerbeek


Afscheidsinterview Indaver met<br />

algemeen directeur Paul De Bruycker<br />

‘We gaan als<br />

goede vrienden<br />

uit elkaar’<br />

Nog even en dan verwisselt Indaver de<br />

vlag van grootaandeelhouder <strong>DELTA</strong><br />

voor die van het Belgische bedrijf<br />

Katoen Natie. Indaver-CEO Paul De<br />

Bruycker kijkt tevreden terug en<br />

ambitieus vooruit.<br />

Paul De Bruycker is niet alleen CEO, maar<br />

ook in anciënniteit één van de eerste<br />

medewerkers van Indaver. De Bruycker stond<br />

in 1986 mee aan de wieg van Indaver en is<br />

helemaal vergroeid met het bedrijf.<br />

Heilige driehoek<br />

Als toenmalig milieu-inspecteur van de<br />

Vlaamse overheid was zijn grote frustratie<br />

dat het uitschrijven van processen<br />

verbaal aan bedrijven niet bijdraagt<br />

aan een oplossing voor de milieu- en<br />

veiligheidsproblemen.<br />

De oprichting van Indaver in 1986 door de<br />

Vlaamse overheid, samen met bedrijven in<br />

de Antwerpse haven, zag De Bruycker dan<br />

ook als dé manier dit te doorbreken. “Ik ben<br />

altijd beziggeweest met de verwachtingen<br />

en eisen van de klanten. Waar de chemische<br />

industrie in de Antwerpse haven eerst<br />

vooral blij was dat zij hun gevaarlijk afval<br />

bij ons kwijt konden, ziet men ons nu als<br />

integrale dienstverlener voor afvalbeheer<br />

met economische meerwaarde. Juist met<br />

hun know-how, en door met hen mee te<br />

kijken in de keten, kunnen we de risico’s<br />

verminderen, recycling bevorderen en<br />

meerwaarde creëren. Dat is de ‘holy triangle’<br />

van ons Total Waste Management-concept:<br />

we beschermen Indaver en de klant tegen<br />

‘liabilities’ ofwel aansprakelijkheden in de<br />

toekomst, we staan in voor het zorgvuldig<br />

beheer van het afval en verdienen daarmee<br />

ook nog geld.”


Remmende voorsprong<br />

Het enthousiasme straalt Paul van het<br />

gezicht als hij over de geschiedenis van<br />

Indaver praat. “Het verschil tussen de jaren<br />

‘80 en de dag van vandaag is enorm. Indaver<br />

is op precies het juiste moment gestart.<br />

We hebben, gebruik makend van de ‘best<br />

practices’ in het buitenland, de Vlaamse<br />

achterstandspositie omgebogen naar een<br />

absolute voorsprong. De omgekeerde wet<br />

van de remmende voorsprong.” Paul De<br />

Bruycker wil die voorsprong vasthouden.<br />

Indaver is daar, met het Total Waste<br />

Management, helemaal klaar voor: “Het<br />

is goed dat de vroegere benadering, met<br />

harde doelstellingen op recycling, wordt<br />

omgebogen naar een integrale benadering<br />

van ecologische, financieel-economische en<br />

veiligheidsdoelstellingen.”<br />

Groeibedrijf<br />

Niet alleen qua technologie en<br />

businessmodel is het belangrijk om de<br />

tijdgeest aan te voelen, ook de strategische<br />

verbindingen moeten passend zijn.<br />

“Het is essentieel, dat je tijdig onderkent<br />

dat je stappen moet zetten. Begin deze eeuw<br />

zocht de Vlaamse overheid een marktpartij<br />

die Indaver verder kon ontwikkelen.<br />

Dat werd <strong>DELTA</strong>. Voor Indaver dé manier om<br />

de Nederlandse markt te betreden, en ook<br />

om meer synergie te halen uit het herwinnen<br />

van energie uit verbrandingsprocessen.<br />

Indaver heeft de kennis van <strong>DELTA</strong> goed<br />

kunnen gebruiken. <strong>DELTA</strong> heeft destijds<br />

een flinke prijs betaald voor het aandeel,<br />

maar dat heeft zich terugbetaald. Indaver<br />

is de eerste 5 jaar binnen <strong>DELTA</strong> verdubbeld<br />

in omvang. Indaver is nog steeds een<br />

groeibedrijf met stabiele kasstromen.<br />

Dat vertaalt zich ook terug in de<br />

verkoopprijs”, stelt Paul.<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 5


‘Indaver is<br />

de eerste 5 jaar<br />

binnen <strong>DELTA</strong><br />

verdubbeld in<br />

omvang’<br />

Kerntaak<br />

In het oude klooster in de binnenstad<br />

van Mechelen, waar Indaver sinds eind<br />

jaren ‘90 zijn hoofdkantoor heeft, staat de<br />

display met <strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> nog vooraan<br />

in de hal. De verkoop is immers pas een<br />

feit als er instemming is verleend door de<br />

Ondernemingsraad, <strong>DELTA</strong>’s aandeelhouders<br />

en de Belgische, Nederlandse en Duitse<br />

mededingingsautoriteiten. De Bruycker<br />

verwacht echter geen problemen meer:<br />

Katoen Natie en Indaver zijn complementair,<br />

en de deal, die op 19 juni het finale beslag<br />

moet krijgen, is goed voor alle betrokkenen.<br />

“Het is logisch dat Vlaamse en Zeeuwse<br />

overheden het niet als kerntaak zien om in<br />

groeimarkten buiten Zeeland en Vlaanderen<br />

te investeren. En net zo goed als de<br />

opbrengst <strong>DELTA</strong> goed van pas komt, biedt<br />

Katoen Natie aan Indaver de omgeving om<br />

door te kunnen groeien. Indaver kan prima<br />

zijn eigen broek ophouden. Maar binnen de<br />

financiële context van <strong>DELTA</strong> waren grote<br />

investeringen door een geconsolideerd<br />

dochterbedrijf niet verantwoord. Katoen<br />

Natie biedt ons de stabiele omgeving<br />

waarbinnen wij ons investeringsprogramma<br />

vanuit onze eigen balans kunnen<br />

verwezenlijken, en heeft bovendien<br />

ervaring in de nieuwe markten die wij willen<br />

betreden.”<br />

Goede vrienden<br />

Opnieuw heeft Indaver dus het juiste<br />

momentum gegrepen. Dat neemt niet<br />

weg dat Paul positief terugkijkt op de<br />

<strong>DELTA</strong>-jaren. “De overname van <strong>DELTA</strong><br />

Milieu voegt echt iets toe aan Indaver. En<br />

de samenwerking met ‘de Hollanders’ is<br />

ons prima bevallen. Jullie overlegcultuur<br />

voorkomt conflicten. Het commitment en de<br />

arbeidsethos binnen <strong>DELTA</strong> heb ik ook zeer<br />

gewaardeerd. We gaan als goede vrienden<br />

uit elkaar.”


Energie & MultiMedia<br />

Toekomstvast<br />

De grootste verandering waar de<br />

mensen na afronding van het<br />

programma Toekomstvast mee te<br />

maken krijgen is de manier waarop<br />

we gaan samenwerken.<br />

Uitgangspunt van de gekozen structuur en<br />

samenwerkingsvorm is een organisatie<br />

waarbij klantfocus en operational excellence<br />

in de vezels zitten en die klaar is voor een<br />

zelfstandige toekomst.<br />

leidinggevenden wennen zijn in het begin.<br />

Het is vooral een kwestie van er niet teveel<br />

over praten maar het gewoon doen.<br />

Persoonlijk<br />

Helaas heeft Toekomstvast ook geleid tot het<br />

verdwijnen van een aantal functies. Dit is<br />

vooral vervelend voor de medewerkers die<br />

het betreft, maar ook voor de directe<br />

collega’s. Een groot deel van de medewerkers<br />

kan een nieuwe functie bekleden binnen<br />

de nieuwe E&M organisatie. Het werving- en<br />

selectieproces hiervoor is nog in volle gang.<br />

Er wordt hierbij zorgvuldig gekeken naar de<br />

beste match.<br />

Voor vragen kun je terecht bij je leidinggevende<br />

of HR-adviseur.<br />

Fundering<br />

De nieuwe organisatiestructuur rust op een<br />

fundering van gedeelde verantwoordelijkheid<br />

voor de te behalen doelstellingen. Belangrijke<br />

voorwaarde hiervoor is dat de juiste persoon<br />

op de juiste plek zit. We moeten nog meer<br />

gebruikmaken van elkaars talenten, ideeën,<br />

kennis, creativiteit en energie. Alleen dan zijn<br />

we in staat om effectief (de juiste dingen<br />

doen) en efficiënt (de dingen op een juiste<br />

manier doen) onze klant te bedienen en onze<br />

commerciële en operationele doelstellingen<br />

te realiseren. De beoogde samenwerkingsvorm<br />

zal voor zowel de medewerker als<br />

Trade &<br />

Supply<br />

Finance&<br />

Control<br />

HR<br />

Segment Wholesale<br />

Directeur<br />

Assets &<br />

Analytics<br />

ICT & Staf<br />

Retail<br />

Segment Retail<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 7


Ik werk veilig of<br />

ik werk niet<br />

SAMEN zorgen we voor<br />

veilig thuiskomen!<br />

Bij (on)veilig werken zijn we eerder<br />

geneigd om te denken aan<br />

werkplekken met grote machines,<br />

maar ook in een kantooromgeving<br />

liggen ongelukken op de loer.<br />

Financieel directeur Frank Verhagen<br />

legt uit waarom het thema<br />

veiligheid zo belangrijk is en hoe<br />

we ons risicobewustzijn vergroten.<br />

Veilig werken staat hoog op de agenda<br />

bij <strong>DELTA</strong>. Niet alleen is veiligheid het<br />

eerste vergaderpunt zowel bij de<br />

vergaderingen van de Raad van<br />

Bestuur (RvB) als van de Raad van<br />

Commissarissen (RvC), maar het is ook<br />

als prestatie-indicator opgenomen in de<br />

resultatendeling van 2015. Frank<br />

beargumenteert dat een veilige<br />

werkomgeving net zo belangrijk is als<br />

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.<br />

“Door veiligheid als prestatie-indicator op te<br />

nemen geven we aan hoe belangrijk het is<br />

om, naast het halen van een gezond<br />

economisch resultaat, ook een gezond en<br />

veilig werkklimaat te bieden.”<br />

Klein hoekje<br />

Door onverschilligheid of onachtzaamheid<br />

kunnen er, juist in een kantooromgeving,<br />

ongelukken gebeuren. Frank heeft dat zelf<br />

ondervonden. “Ik had mijn knie verdraaid en<br />

liep daardoor moeilijk. Op de trap vergat ik<br />

de leuning vast te houden en ben toen<br />

gestruikeld en gevallen. Eigen schuld<br />

natuurlijk, maar het heeft me wel alerter<br />

gemaakt. En misschien nog wel belangrijker:<br />

ik deel mijn ervaring nu met mijn collega’s of<br />

waarschuw ze voor de mogelijke gevolgen<br />

van onoplettendheid. Als we dit allemaal<br />

doen vergroten we het risicobewustzijn en<br />

voorkomen we zelfs de kleinste gevallen<br />

zoals een verzwikte enkel.”<br />

Zonder vallen en opstaan<br />

Frank beseft terdege dat het vergroten van<br />

het risicobewustzijn een ‘ongoing process’<br />

is dat tijd vergt. “Ik zie dat het aanwezig is<br />

bij de medewerkers, maar bijvoorbeeld<br />

nieuwe medewerkers of stagiaires hebben<br />

er vaak nauwelijks weet van hoe we bij<br />

<strong>DELTA</strong> omgaan met veiligheid.


Het is daarom belangrijk dat we continu<br />

onveilige situaties blijven adresseren en<br />

ervan leren. Ik roep iedereen op voorbeelden<br />

van incidenten, hoe klein ook, te melden op<br />

het HSE-portaal en de leerpunten met elkaar<br />

te delen.”<br />

Kinderachtig<br />

Het aanspreken op bijvoorbeeld het niet<br />

vasthouden van een leuning wordt vaak als<br />

kinderachtig of betuttelend ervaren. Frank<br />

begrijpt dat wel, maar vindt het ook<br />

belangrijk dat medewerkers zich vrij voelen<br />

elkaar aan te spreken. “Veilig werken gaat<br />

namelijk veel verder dan het trapleuningvoorbeeld.<br />

Met regelmaat zie je<br />

medewerkers gebogen als een vraagteken<br />

achter hun laptopscherm zitten. Ook dat is<br />

een onveilige situatie met mogelijke uitval<br />

als gevolg. Je moet je collega daar gewoon<br />

op kunnen aanspreken vind ik, zonder dat<br />

het als bemoeizucht wordt ervaren.<br />

Medewerkers spreken elkaar nu nog te<br />

weinig aan op onveilige situaties. Daarom<br />

bieden we <strong>DELTA</strong>-breed ook feedbacktrainingen<br />

aan.”<br />

Hulp<br />

“Dat jullie een veilige werkplek hebben<br />

moet een vast gegeven zijn, we willen dat<br />

iedereen ‘s avonds weer veilig thuiskomt”,<br />

zo beëindigt Frank zijn betoog. “Als iedereen<br />

hieraan bijdraagt zorgen we er samen voor<br />

dat ‘Ik werk veilig of ik werk niet’ geen loze<br />

kreet is maar een belofte!”<br />

Heb jij een<br />

onveilige<br />

situatie<br />

meegemaakt?<br />

Maak een melding van het incident<br />

of deel je ervaring of leermoment op<br />

het HSE portaal:<br />

http://InSite/OverDelta/Algemeen/<br />

Veiligheid/Paginas/HSE-Portaal.<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 9


ZeelandNet<br />

is jarig<br />

TUUUT PRRR KGGG IIEEE… Nog niet zo heel lang geleden moesten we<br />

inbellen om te kunnen internetten. Tegenwoordig is het andersom en<br />

internetten we met onze telefoon. ZeelandNet is al jaren een begrip<br />

voor de meeste Zeeuwen en het succesverhaal begint 20 jaar geleden.<br />

In den beginne<br />

ZeelandNet.nl komt voort uit het bedrijf Rijckholt,<br />

een softwarebedrijf dat internetcursussen en<br />

trainingen aanbiedt. De eigenaren van Rijckholt<br />

zien toekomst in het nog onbekende fenomeen<br />

internet en besluiten er een cursus voor te volgen.<br />

Door een trage internetverbinding is de cursus geen<br />

succes. Na afloop besluiten ze, onder het mom van<br />

‘wij kunnen het beter’, zelf internettrainingen aan<br />

te gaan bieden en dan via een vaste verbinding.<br />

De stap naar het opzetten van een eigen<br />

internetprovider is hierna snel gezet. Een aansluiting<br />

en server later en ZeelandNet.nl is officieel online!<br />

@dekerk<br />

Het ‘world wide web’ is hot. Bijna alle<br />

Zeeuwen willen internet. In een korte<br />

tijd groeit het ZeelandNet van 5 naar<br />

60 werknemers. Een groter kantoor is<br />

noodzakelijk. Op loopafstand staat een<br />

kerk te koop. De domineeskansel maakt<br />

plaats voor een batterij aan pc’s. Enige<br />

nadeel: de kerk is niet geïsoleerd… In de<br />

winter zit er geregeld ijs op de schermen en<br />

zijn handschoenen geen overbodige luxe.<br />

Big Brother<br />

Het woord ‘privacy’ bestaat nog niet<br />

in internetkringen. Zodra een klant<br />

gebruikmaakt van internet, kun je<br />

op ZeelandNet.nl zien wie er online<br />

is. Benieuwd of jouw buurman<br />

of buurvrouw ook aan het surfen<br />

is? Op het moment dat je inlogt,<br />

verschijnt aan de rechterkant een<br />

balk met alle mensen die op dat<br />

moment ook online zijn.


Wilde ideeën<br />

De ideeënbus voor mogelijkheden om<br />

geld te verdienen met internet zit tjokvol.<br />

Het opzetten van een erotische pagina<br />

is ongetwijfeld het meest opvallende<br />

voorbeeld. Het idee komt nooit echt<br />

van de grond omdat ZeelandNet besluit<br />

zich toch liever bezig te houden met wat<br />

minder ‘spectaculaire’ pagina’s.<br />

Kamperland<br />

In februari 1998 gaat ZeelandNet de samenwerking<br />

aan met <strong>DELTA</strong> en hierdoor kan internet ook via de<br />

kabel worden aangeboden. Het aantal werknemers<br />

breidt opnieuw uit en er is ook niet langer voldoende<br />

opslagruimte voor modems. De kerk gaat in de<br />

verkoop en tegelijkertijd wordt de opdracht gegeven<br />

om in Kamperland de huidige ZeelandNet Studio<br />

te bouwen. Nog tijdens de bouw blijkt dat zelfs dit<br />

kantoor te klein gaat zijn. Er worden tien ‘containers’<br />

neergezet die als werkruimte dienstdoen.<br />

• Op Zeelandnet staan meer dan 266.714<br />

foto’s, Prikbord kent 37.220 advertenties<br />

en op de vacaturebank staan 1.258<br />

vacatures.<br />

Klant is koning<br />

Bij ZeelandNet hebben ze al vroeg door dat<br />

goede service een belangrijke voorwaarde<br />

is voor succes. De medewerkers<br />

beantwoorden zelf alle klantvragen.<br />

Door de snelle groei is de komst van een<br />

professionele klantenservice noodzakelijk.<br />

• ZeelandNet.nl is een echte prijzenpakker.<br />

Zo wonnen ze al de prijs van populairste<br />

website in de categorie Telecom en drie<br />

jaar achtereen de prijs van zowel beste<br />

áls populairste website. Het geheim? “We<br />

doen wat we zeggen en leveren kwaliteit.”<br />

Feitjes<br />

• Dagelijks trekt ZeelandNet.nl 100.000<br />

Zeeuwse bezoekers, ofwel 1 op de 4<br />

Zeeuwen.<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 11<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 11


Prikbord<br />

Prikbord is één van de eerste websites van<br />

ZeelandNet. Het idee komt van één van de<br />

medewerkers en is gebaseerd op het prikbord<br />

dat bij supermarkten hangt. In het begin<br />

moeten klanten zelf hun advertentiebericht<br />

en foto opsturen, zodat de medewerkers het<br />

bericht online kunnen zetten. Tegenwoordig<br />

kan iedereen zelf advertenties plaatsen en<br />

dat is maar goed ook. Dagelijks struinen<br />

25.000 bezoekers de advertenties af op zoek<br />

naar het ‘koopje van de eeuw’ of proberen<br />

ze geld te verdienen met de verkoop van<br />

de eigen huisraad. Per dag komen er 2000<br />

advertenties bij. Tot nu hebben er bijna 6<br />

miljoen advertenties op Prikbord gestaan. Met<br />

recht een Zeeuws fenomeen!<br />

Snuffelstage<br />

De eerste kabelmodems zijn duur. Je<br />

betaalt als klant al snel 600 gulden.<br />

ZeelandNet en <strong>DELTA</strong> besluiten gratis<br />

kabelmodems weg te geven aan nieuwe<br />

klanten. De actie loopt zo storm dat<br />

middelbare scholieren met monteurs<br />

meegaan op ‘snuffelstage’. Op deze<br />

manier lukt het om op één dag per<br />

monteur wel 20 modems aan te sluiten.<br />

Floppy<br />

20 jaar geleden behoorde het<br />

internet toe aan pioneers. Een CRMsysteem?<br />

Nog nooit van gehoord.<br />

Een installatiepakket? Welnee! Je<br />

moest het doen met een floppy en<br />

een modem die je zelf moest kopen.<br />

Op het moment dat je inbelde was<br />

het nog maar afwachten of er een<br />

internetverbinding tot stand kwam.<br />

Vandaag de dag<br />

Net als elektriciteit en gas is internet een basisbehoefte<br />

geworden. Mensen bellen tegenwoordig zelfs eerder voor<br />

een internetstoring dan voor een stroomstoring. <strong>DELTA</strong><br />

gaat internet daarom in de nabije toekomst toevoegen aan<br />

zijn pakket van basisproducten. En door verbindingen te<br />

maken tussen Energie en MultiMedia kan <strong>DELTA</strong> nu en in<br />

de toekomst slimme combinaties aanbieden die nuttig en<br />

waardevol zijn voor Zeeland én voor de klant. ZeelandNet.nl<br />

blijft uiteraard gewoon bestaan alleen dan niet langer in de<br />

rol van internetprovider maar als dé Zeeuwse contentpagina<br />

vol nieuws, uittips, foto’s en filmpjes, vacatures, de Zeeuwse<br />

online winkelstraat E-boulevard en nog veel meer. En de<br />

nieuwste Prikbordadvertenties? Die download je binnenkort<br />

gewoon via de Prikbord-app!


Leren<br />

van het klimaat<br />

Op 1 juli is in Renesse het <strong>DELTA</strong> Klimaatpark geopend.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> sprak een aantal mensen die<br />

betrokken waren bij de ontwikkeling en liet alvast een<br />

paar onderdelen testen door de doelgroep.<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 13


Annika Lansen, communicatiemanager<br />

bij <strong>DELTA</strong><br />

“Samen met mensen van de Provincie<br />

Zeeland, de Stichting Natuur en Milieu<br />

Educatie, de gemeente Schouwen-Duiveland<br />

en Staatsbosbeheer hebben we het<br />

<strong>DELTA</strong> Klimaatpark ontwikkeld. Het park<br />

is een tegenprestatie voor onze donatie<br />

en vloeit voort uit het project Duinzoom<br />

van Staatsbosbeheer. <strong>DELTA</strong> heeft in dat<br />

natuurgebied 23 hectare bos aangeplant.<br />

Dit was een gemaakte afspraak uit het in<br />

2007 getekende convenant waarin <strong>DELTA</strong><br />

heeft toegezegd om de CO2-uitstoot te<br />

compenseren met onder andere de aanplant<br />

van bomen. In het klimaatpark volg je<br />

een route langs de thema’s Waterkracht,<br />

Windkracht, Groeikracht en Zonnekracht.<br />

Via opdrachten en informatie op borden<br />

proberen we wandelaars te prikkelen om na<br />

te denken over het zuinig en bewust omgaan<br />

met energie. Je vindt het <strong>DELTA</strong> Klimaatpark<br />

aan de Lage Zoom in Renesse, bij de ‘tipi’<br />

van wilgentenen.”<br />

Mariëlle Schenk, projectmanager bij<br />

Ruimte en Milieu van de gemeente<br />

Schouwen-Duiveland<br />

“In onze gemeente besteden we veel<br />

aandacht aan klimaatgerelateerde issues,<br />

daarom zijn we blij dat we er zo’n groot<br />

natuurgebied bij hebben. We hebben<br />

schoolkinderen betrokken bij de aanplant<br />

van de bomen in het park, ze kregen<br />

daar een ‘bomenpaspoort’ voor. Hopelijk<br />

komen ze ‘hun’ boom nog eens opzoeken<br />

en opmeten. Bij de i<strong>nr</strong>ichting van het park<br />

vormde het verbeelden van onze ideeën<br />

en het ‘vandalisme-proof’ maken van de<br />

opstellingen de grootste uitdaging. Vooral<br />

bij het thema zonnekracht hebben we daar<br />

lang over nagedacht. Gelukkig mochten we<br />

de oude stenen van een zeewering hebben,<br />

daar hebben we iets leuks mee gedaan. Al<br />

met al is het een mooie aanwinst voor de<br />

bewoners en alle toeristen die naar Zeeland<br />

komen.”


V.l.n.r. Kim, Floortje en Annabel<br />

Sjaak Vogel, Energieadviseur bij <strong>DELTA</strong><br />

“<strong>DELTA</strong> heeft (samen met de provincie,<br />

de gemeente Sluis en Zeeuwwind) bij<br />

Schoondijke een testveld voor kleine<br />

windturbines gehad. Na afloop van de test<br />

waren er een aantal turbines over die naar<br />

de schroot zouden gaan. Gelukkig hebben<br />

we dat weten te voorkomen en nu zijn er<br />

een paar te zien in het klimaatpark. Het<br />

is belangrijk dat kinderen leren dat ook<br />

windenergie een belangrijke vorm van<br />

duurzame energieopwekking is. We willen<br />

er windmeters bij zetten zodat je kunt zien<br />

hoeveel stroom ze leveren.”<br />

Jos Catsman, Coördinator Stichting<br />

Natuur en Milieu Educatie Schouwen-<br />

Duiveland<br />

“Ik heb in het begin meegedacht over<br />

de educatieve invulling van het park en<br />

later over het kindvriendelijk maken van<br />

de teksten op de informatieborden. Het<br />

ging bij de windturbines bijvoorbeeld<br />

over rotorbladen, dat woord heb ik laten<br />

vervangen door wieken. Ik ben blij met het<br />

park, we hebben nu een mooie plek waar<br />

we in en van de natuur kunnen leren. Onze<br />

stichting heeft onder andere leskisten<br />

samengesteld over het onderwerp duurzame<br />

energie, wat is er leuker dan na afloop van<br />

zo’n lessenserie naar het <strong>DELTA</strong> Klimaatpark<br />

te gaan?”<br />

Kim, Floortje en Annabel<br />

Deze meiden van 11, 10 en 10 jaar hebben<br />

een paar onderdelen uitgeprobeerd. “Bij<br />

‘Waterkracht’ moesten we genoeg emmers<br />

water pompen voor een gemiddelde<br />

douchebeurt. We hadden 5 emmers nodig en<br />

het was pittig om ze te vullen. Ook het tellen<br />

van de ringen van de boomstammen vonden<br />

we heel leuk!” De meiden zijn behoorlijk<br />

energiebewust. Ze kennen zowel de voor- als<br />

de nadelen van windturbines, het thema is<br />

duidelijk op school aan de orde geweest. De<br />

vraag bij het onderdeel ‘Groeikracht’: Wie<br />

doet er meer aan klimaatbeheersing: een<br />

vegetariër in een Hummer of een vleeseter in<br />

de trein blijkt een lastige. Het antwoord? Dat<br />

kun je vinden in het <strong>DELTA</strong> Klimaatpark…<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 15


Dit is <strong>DELTA</strong><br />

<strong>DELTA</strong> is een uniek bedrijf, dat maakt<br />

deze infographic wel duidelijk. De<br />

afdeling Corporate Communicatie &<br />

Public Affairs gaat hem de komende<br />

tijd inzetten voor verschillende<br />

doeleinden.<br />

Vanaf 20<strong>16</strong><br />

de schoonste<br />

van Nederland<br />

<strong>DELTA</strong> wil in 2050 CO 2<br />

-neutraal zijn.<br />

Een gevarieerde en evenwichtige<br />

energiemix van duurzaam waar het kan<br />

en CO 2<br />

-arm waar het moet, past bij<br />

deze ambitie. Met een energiemix<br />

zorgt <strong>DELTA</strong> er ook voor dat na het<br />

sluiten van de kolencentrale in 20<strong>16</strong><br />

het de schoonste is van de grootste<br />

energieproducenten.<br />

Vanaf 2017<br />

grootste<br />

windleverancier<br />

<strong>DELTA</strong> loopt voorop in duurzame energie: vanaf<br />

2017 is <strong>DELTA</strong> de grootste leverancier van in<br />

Nederland opgewekte windenergie. Vanaf 20<strong>16</strong><br />

wordt het windpark Gemini in gebruik genomen.<br />

Het windpark kan 785.000 huishoudens van<br />

groene stroom voorzien.<br />

Minder dan 17<br />

minuten per jaar<br />

Een goede indicatie van de betrouwbaarheid van de gas- en<br />

elektriciteitsnetten is de jaarlijkse uitvalduur. In 2014 scoort<br />

<strong>DELTA</strong> Netwerkbedrijf duidelijk onder het landelijke<br />

gemiddelde. Er is maar sprake van minder dan 17 minuten<br />

stroomuitval per aangeslotene in 2014 (landelijk gemiddelde<br />

20 minuten). Mocht er zich toch een storing voordoen, dan<br />

zijn de eigen monteurs snel ter plaatse.<br />

<strong>DELTA</strong> in Zeeland<br />

<strong>DELTA</strong> levert energie, infra- en milieudiensten en digitale services.<br />

En is onlosmakelijk verbonden met Zeeland: expliciet door het<br />

aanleggen van de infrastructuur om de provincie te voorzien van gas,<br />

elektriciteit, water, internet, telefonie en televisie. Impliciet speelt<br />

<strong>DELTA</strong> een belangrijke rol in het verbinden van mensen in Zeeland.<br />

<strong>DELTA</strong> brengt mensen samen. Dat doen we door het aanbieden van<br />

producten en diensten, door onze betrokkenheid bij<br />

maatschappelijke projecten en door sponsoring. <strong>DELTA</strong> verbindt: als<br />

werkgever met bijna 3000 (vaste en tijdelijke) medewerkers, als<br />

leverancier en als maatschappelijke partner. Op de zakelijke markt is<br />

<strong>DELTA</strong> actief in binnen- en buitenland op het gebied van energie en<br />

digitale dienstverlening. Klanten helpen we met het besparen van<br />

energie doormiddel van o.a. zonnepanelen, energie bespaaradvies<br />

en warmteoplossingen.


Economische<br />

motor<br />

De laatste 10 jaar heeft <strong>DELTA</strong> meer dan 470<br />

miljoen Euro dividend aan aandeelhouders<br />

uitgekeerd en draagt zo bij aan een Zeeuwse<br />

energieke economische samenleving.<br />

Het energiebedrijf<br />

van de toekomst<br />

Duurzaam is geen trend meer, het is een vereiste.<br />

<strong>DELTA</strong> speelt hier op geheel eigen wijze op in. De<br />

mogelijkheid om Energie en MultiMedia te<br />

combineren maakt dat <strong>DELTA</strong> als geen ander in<br />

staat is zich te transformeren tot het<br />

energiebedrijf van de toekomst. De Zeeuwse<br />

partij die consumenten helpt duurzaam te zijn en<br />

de energierekening te beheersen, zonder aan<br />

comfort te moeten inleveren.<br />

75.000 km<br />

glasvezel<br />

Door heel Zeeland ligt ruim 75.000 kilometer<br />

glasvezel. Hierover biedt <strong>DELTA</strong> internet, tv en<br />

telefonie aan ruim 140.000 huishoudens. Vanaf de<br />

wijkcentrale gaat de glasvezel over in coax-kabel<br />

naar de mensen thuis. <strong>DELTA</strong> verdubbelt het aantal<br />

kilometers glasvezel de komende jaren.<br />

<strong>DELTA</strong> draagt 631 miljoen Euro bij aan de Zeeuwse<br />

economie. Met meer dan 3000 directe en bijna<br />

1000 indirecte banen, is <strong>DELTA</strong> een belangrijke<br />

werkgever in de regio.<br />

Door samenwerking met onder andere HZ<br />

University of Applied Sciences en University<br />

College Roosevelt biedt <strong>DELTA</strong> continue carrière<br />

kansen voor hoogopgeleiden in Zeeland.<br />

86% van de<br />

Zeeuwen is klant<br />

<strong>DELTA</strong> wordt door Zeeuwen hoog<br />

gewaardeerd. Gemiddeld beoordeelt de<br />

Zeeuw de reputatie van <strong>DELTA</strong> met een ruime<br />

7. De klanten van <strong>DELTA</strong> zijn loyaal. Zo heeft<br />

<strong>DELTA</strong> veel minder ‘overstappers’ dan andere<br />

energieleveranciers. Niet alleen 86% van de<br />

Zeeuwse huishoudens is klant, maar ook<br />

hetzelfde percentage kleine zakelijke<br />

ondernemers verbindt zich graag aan <strong>DELTA</strong>.<br />

Sponsoring<br />

en donatie<br />

Ruim 150 Zeeuwse projecten<br />

ontvangen jaarlijks financiële steun<br />

van <strong>DELTA</strong> en het <strong>DELTA</strong> Zeeland<br />

Fonds o.a. <strong>DELTA</strong> Ride for the Roses<br />

waar gemiddeld 6000 Zeeuwen<br />

meefietsen en Truckroll Zeeland voor<br />

500 mensen met een beperking die<br />

meerijden met een vrachtauto.<br />

Totaal<br />

<strong>DELTA</strong> is verankerd in Zeeland en sterk<br />

verbonden met zijn omgeving. Daar is <strong>DELTA</strong><br />

de betrouwbare leverancier en partner.


De ‘Fasulator’ zorgt voor<br />

ontspannen netbeheer<br />

DNWB ontwikkelt slimme app voor installateurs zonnepanelen<br />

Steeds meer Zeeuwse huishoudens kiezen voor zonne-energie. Daarmee voorzien zij<br />

(gedeeltelijk) in hun eigen energiebehoefte. Stroom die ze zelf niet direct verbruiken,<br />

leveren zij terug aan het netwerk. Dat laatste vergt nogal wat van <strong>DELTA</strong> Netwerkbedrijf,<br />

die als beheerder de spanningskwaliteit op het netwerk bewaakt.<br />

Jaap Moerland, Specialist Assetmanagement Elektriciteit van<br />

DNWB, legt uit: “Als zonnepanelen niet gelijkmatig over de<br />

draden van een kabel worden verdeeld, kan een onbalans<br />

ontstaan. Wij noemen dat asymmetrie. Als er veel zonneenergie<br />

wordt teruggeleverd kan er een te hoge spanning<br />

ontstaan. Om schade te voorkomen schakelen zonnepanelen<br />

zichzelf dan uit en dat gaat weer ten koste van het rendement.”<br />

Fasen<br />

Om dat te voorkomen moeten zonnepanelen op een slimme<br />

manier worden aangesloten op het distributienetwerk. Vanaf<br />

het transformatorhuisje naar de meterkast loopt een<br />

zogenaamde laagspanningskabel, met daarin een nul/<br />

aarddraad en drie verschillende draden met wisselspanning,<br />

fasen geheten. Vanaf de meterkast merkt de consument daar<br />

niets van, maar in veel meterkasten kun je, bij het aansluiten<br />

van apparatuur, kiezen tussen de drie fasen.<br />

Vuistregel<br />

Bij het maken van de juiste keuze kunnen consumenten en<br />

installateurs volgens Jaap nog wel wat hulp gebruiken.<br />

“Wanneer je meer dan 20 zonnepanelen op je dak hebt<br />

liggen, kunnen ze beter over de drie fasen worden verdeeld.<br />

DNWB wijst bedrijven, die zonnepanelen gaan installeren,<br />

per huis een andere fase toe. We gebruiken daarbij vuistregels,<br />

waarbij het huisnummer bepalend is voor de fase<br />

waarop de zonnepanelen worden aangesloten. Als iedereen<br />

deze vuistregel hanteert, neemt de kans op ernstige<br />

asymmetrie in het elektriciteitsnet sterk af.”<br />

Regisseur<br />

Decentrale opwek neemt de komende jaren alleen maar toe.<br />

Dat maakt de regierol van DNWB als verantwoordelijk<br />

netbeheerder steeds complexer. Een goede samenwerking<br />

met installatiebedrijven is daarom essentieel. Om die<br />

samenwerking te vereenvoudigen, heeft DNWB de toepassing<br />

van de vuistregels vergemakkelijkt met de Fasulator. “We<br />

hebben een applicatie ontwikkeld, die de installateur<br />

voorrekent op welke fase de zonnepanelen moeten worden<br />

aangesloten.” Jaap haalt trots zijn mobiele telefoon tevoorschijn<br />

om te laten zien hoe het werkt. “De Fasulator laat<br />

online, op www.dnwg.nl/zonnepanelen, of via een app voor<br />

smartphone en tablet, met 1 druk op de knop zien op welke<br />

van de drie fasen de zonnepanelen het beste aangesloten<br />

kunnen worden. Daarmee voorkomen we hoge spanningen<br />

als gevolg van asymmetrie.”<br />

Serieus<br />

Je mag dus gerust zeggen dat een goede spanningskwaliteit<br />

een gedeelde verantwoordelijkheid is van de netbeheerder,<br />

leveranciers van apparaten en de eigenaren van aansluitingen.<br />

“Met de Fasulator laat DNWB zien zijn<br />

verantwoordelijkheid voor een goede spanningskwaliteit<br />

serieus te nemen. En dat maakt de samenwerking met<br />

installateurs in ieder geval een stukje ontspannener.”<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 19


‘We zijn op zoek<br />

naar een partner,<br />

niet naar een<br />

onderaannemer’<br />

We helpen onze klant energie besparen en zorgen ervoor dat hij<br />

comfortabel kan wonen. Dat doen we niet alleen, maar samen met<br />

professionele partners. Is dat een gedwongen of een bewuste keuze?<br />

Thiemo Nieuwenhuizen is als Manager<br />

Productmanagement bij de Business<br />

Unit Energie groot voorstander van de<br />

samenwerking met gespecialiseerde<br />

partners. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling<br />

van onze energieproducten. “De energiemarkt<br />

wordt met de dag complexer en<br />

de klant verwacht steeds meer van ons.<br />

Uiteraard willen we graag voldoen aan de<br />

klantvraag, maar dat lukt ons niet zonder<br />

hulp van specialisten. Op het gebied van<br />

isolatie, warmteproducten en zonnepanelen<br />

werken we daarom samen met Wolter&Dros<br />

en Thermecon. In Fifthplay hebben we een<br />

partner gevonden voor de ontwikkeling van<br />

<strong>DELTA</strong> Comfort Wijzer en voor elektrisch<br />

rijden is Alfen&Bam de aangewezen partij.<br />

Rendement<br />

Voor het behalen van een gezond rendement<br />

noemt Thiemo de samenwerking met<br />

partners onmisbaar. “We zijn weliswaar een<br />

relatief klein bedrijf, maar willen natuurlijk<br />

wel een rol van betekenis blijven spelen in<br />

een markt die sterk verandert. Als we de<br />

klant telkens een passende oplossing willen<br />

blijven aanbieden is innovatie noodzakelijk.<br />

Hiervoor missen we soms simpelweg de<br />

juiste expertise of het is te risicovol om het<br />

zelf te doen.”<br />

Co-creatie<br />

Op de vraag waar we een partner op<br />

selecteren is Thiemo’s antwoord helder.<br />

“We zijn op zoek naar een partner, niet<br />

naar een onderaannemer.” Als voorbeeld<br />

noemt hij de samenwerking met Fifhtplay<br />

en de productontwikkeling rondom de<br />

slimme meter. “We waren op zoek naar een<br />

oplossing die beter aansluit bij de slimme<br />

meter. Het moest sneller, makkelijker en<br />

goedkoper dan <strong>DELTA</strong> Comfort Wijzer. Samen<br />

met Fifthplay zijn we hierover in gesprek<br />

gegaan. Fifthplay zag mogelijkheden, maar<br />

dan moesten we wel 5.000 producten<br />

kunnen wegzetten. Het is uiteindelijk een<br />

co-creatie project geworden, waarbij we<br />

samen nadenken over nieuwe diensten voor<br />

onze gezamenlijke klant.”<br />

Open dialoog<br />

“Open en eerlijk met elkaar communiceren<br />

en de gezamenlijke zoektocht naar de juiste<br />

oplossing voor de klant zijn voor mij de<br />

kritische succesfactoren voor een geslaagde<br />

samenwerking”, aldus Thiemo. “Zo weet<br />

Wolter&Dros alles over installatieprocessen,<br />

maar in het vermarkten van hun producten<br />

zijn ze minder sterk. Wij hebben de kennis<br />

en vaardigheden om de producten in de<br />

markt te zetten. Hierin kunnen we elkaar<br />

aanvullen en versterken. En daarin schuilt<br />

ook het antwoord op de vraag waarom we<br />

deze keuze hebben gemaakt.”


Thermecon<br />

Thermecon is een allround isolatiebedrijf en<br />

voorziet de muren, vloer of dak van een woning<br />

van een isolatiesysteem. “Voor de klanten<br />

betekent dit een slimme energiebesparing en<br />

het vergroten van wooncomfort. En daarmee<br />

sluit onze dienstverlening perfect aan bij<br />

<strong>DELTA</strong>, immers <strong>DELTA</strong> wil het leven van de klant<br />

comfortabeler maken.”<br />

Rob Wouda<br />

Manager<br />

Wolter&Dros<br />

Wolter&Dros verzorgt de installaties en<br />

het onderhoud van warmteproducten,<br />

zonnepanelen, zonneboilers en monteert<br />

energiemanagementsystemen zoals een slimme<br />

thermostaat en modules voor het uitlezen en<br />

monitoren van zonnepanelen. “Wij zijn trots op de<br />

samenwerking met <strong>DELTA</strong>. De klant staat centraal<br />

en samen willen we ons actief onderscheiden<br />

door van toegevoegde waarde te zijn voor de<br />

klant met als doel het realiseren van een hoge<br />

klanttevredenheid.”<br />

Benjamin Verwest<br />

Projectleider<br />

Fifthplay<br />

Fifhtplay heeft samen met <strong>DELTA</strong> de<br />

<strong>DELTA</strong> Comfort Wijzer ontwikkeld, een<br />

slimme energie-oplossing. Het pakket<br />

bestaat uit verschillende versies<br />

waarbij de klant zijn energieverbruik<br />

kan meten en managen. “Het is<br />

echt een co-creatieproject waarbij<br />

we samen nadenken over nieuwe<br />

diensten voor klanten van <strong>DELTA</strong>.<br />

Door nieuwe toepassingen te<br />

bedenken en toe te passen maken we<br />

het huis van de klant en de klant zelf<br />

steeds slimmer op energievlak.”<br />

Bert Verlinden<br />

Marketing Director<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 21


Liever WiFi<br />

dan een zwembad<br />

Onze tablet, smartphone, de Wii, alles gaat mee naar de camping.<br />

Dus willen we dat de WiFi-verbinding het daar net zo goed doet als<br />

thuis. Hoe helpt <strong>DELTA</strong> campinghouders om aan die wens van hun<br />

gasten tegemoet te komen?<br />

Björn Amys, branche-manager recreatie bij de Business Unit Retail, is al vanaf het<br />

begin betrokken bij het aanbieden van goedwerkende WiFi aan campingeigenaren.<br />

Welke ontwikkeling heb je gezien in de afgelopen jaren?<br />

“Vijf jaar geleden kwamen gezinnen met één laptopje aanzetten op<br />

vakantie. Een campinghouder kwam toen nog weg met een mast en één<br />

modem. Tegenwoordig nemen gezinnen wel zes devices mee waarmee<br />

ze van alles op internet willen doen. Ze willen bijvoorbeeld Netflix kijken.<br />

Een beetje camping is te vergelijken met een klein dorp, dat kan niet toe<br />

met één modem. We bieden campings daarom nu de pakketten aan die<br />

mensen thuis ook hebben: elke vaste verblijfsplaats een modem met<br />

minimaal 20 Mb.”<br />

Wat doen jullie nog meer voor de campings?<br />

“We hebben speciaal voor de recreatie een tvpakket<br />

met de belangrijkste zenders, inclusief<br />

negen Duitse zenders. Op trekkersplekken<br />

zorgen we dat WiFi Zeeland het goed doet<br />

via masten. En we hebben recreatie-internet<br />

bedacht: een ‘eenvoudige’ internetverbinding<br />

die werkt zonder PIP en zonder telefonie. De<br />

beheer-last is minimaal en als er iets mee is<br />

kan dat snel en eenvoudig worden opgelost.<br />

Tegenwoordig hebben recreanten liever dat de<br />

WiFi het goed doet dan dat er een zwembad is.<br />

Als WiFi niet goed werkt zie je dat meteen terug<br />

op vergelijkingssites. We hebben daarom een<br />

speciaal telefoonnummer voor campinghouders<br />

om storingen te melden zodat we die snel<br />

kunnen verhelpen.”<br />

Wat komt er allemaal bij kijken om<br />

dit te realiseren?<br />

“Veel campingeigenaren breiden hun<br />

terrein jaarlijks een stukje uit en knopen<br />

dan steeds een nieuw stukje WiFi aan<br />

de vlaggenmast. Vaak is niet goed<br />

geregistreerd hoe het netwerk in elkaar<br />

zit. Om dat in kaart te brengen kost ons<br />

soms, in extreme gevallen wel eens een<br />

paar maanden. Vervolgens moeten er<br />

aannemers worden geregeld die aan<br />

de slag kunnen. Er moeten vaak vele<br />

kilometers kabel en glasvezel de grond<br />

in en er moeten versterkers worden<br />

aangesloten. Op dit moment leveren we<br />

gemiddeld bij één camping per maand<br />

WiFi op.<br />

Welke plannen hebben jullie<br />

verder nog?<br />

“Voorlopig zijn we hier nog niet<br />

klaar mee. We zijn met de grote<br />

campings begonnen en ongeveer<br />

20% is nu van modems voorzien.<br />

We denken uiteraard na over wat<br />

we de recreanten nog meer kunnen<br />

aanbieden. Er komen 1,4 miljoen<br />

Nederlanders op vakantie in Zeeland.<br />

Als zij op de camping prima energie<br />

en WiFi hebben van <strong>DELTA</strong> dan<br />

willen ze dat thuis, ergens anders<br />

in het land, misschien ook wel. We<br />

zouden bijvoorbeeld eigenaren<br />

van een vakantiewoning twee<br />

energiecontracten kunnen aanbieden:<br />

één voor hier, één voor thuis en<br />

gezamenlijk voor een betere prijs.”<br />

Bjorn<br />

..<br />

Amys


WiFi op het strand<br />

Eric van Damme van Strandcamping<br />

Groede is tevreden over alles<br />

wat <strong>DELTA</strong> heeft aangelegd op de<br />

camping. “Bij ons op het terrein<br />

verblijven in het hoogseizoen zo’n<br />

3500 mensen. Die willen allemaal<br />

internet dat goed werkt, ook in de<br />

strandslaaphuisjes. Na wat slechte<br />

ervaringen met andere bedrijven<br />

hebben we ervoor gekozen om met<br />

<strong>DELTA</strong> in zee te gaan. Dan weet je<br />

dat er een gedegen bedrijf achter<br />

zit dat geen concessies doet aan<br />

de kwaliteit. Al hebben we de<br />

WiFi-mast, die ze midden op het<br />

sportveld wilden plaatsen voor de<br />

beste dekking, in overleg toch maar<br />

wat opgeschoven, haha! Inmiddels<br />

draaien we nu voor het derde<br />

jaar vrijwel zonder problemen. En<br />

als er iets is dan zijn de lijntjes,<br />

bijvoorbeeld met Bjorn, heel kort.”<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 23


Rappend naar<br />

CAS4Kids<br />

Ruim 850 leerlingen uit het praktijkonderwijs en leerlingen<br />

van diverse basisscholen genoten van een privéconcert van<br />

Ali B en B-Brave. De toegang tot de tweede editie van CAS4Kids<br />

kregen de kinderen niet zomaar cadeau. De leerlingen werden<br />

uitgedaagd om een eigen act te verzinnen en hier een filmpje<br />

van te maken. Voor de bedenkers van de leukste acts stond<br />

nog een extra verrassing te wachten.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!