Publieksamenvatting-zichtbaar-veranderd-web

meijboom75

Publieksamenvatting-zichtbaar-veranderd-web

Daarnaast was er onduidelijkheid over de vraag hoe verde invloed gaat van de Wet dieren, waarin veel over dierenwelzijnis geregeld. ‘Een zebravis is een gewervelddier, kan dus pijn lijden en valt daarom onder de Wetdieren. Maar voor een embryo van een zebravis geldtdat strikt genomen niet. Er bleek maar een heel kleinstukje wetgeving te bestaan over de vraag wat als eenorganisme moet worden beschouwd en wat niet.’In het algemeen heeft het forum over dit onderwerpveel aandacht besteed aan de vraag of bestaande wettenen regels zouden kunnen voldoen, zegt Meijboom diein het dagelijks leven verbonden is aan de faculteitenDiergeneeskunde en Geesteswetenschappen van de UniversiteitUtrecht. Zouden er nieuwe regels nodig zijn, danzouden die moeten beantwoorden aan een groot aantalverschillende maatschappelijke visies en overwegingen.Op hun beurt zijn die weer gestoeld op verschillendeomstandigheden, sectoren, soorten dieren en doelenwaarvoor wordt geëxposeerd.‘Het bleek dat er op alle afzonderlijke onderdelenwetgeving bestaat. Maar in de wetten over biotechnologieontbreekt het aspect tentoonstellingen en in de regelsover tentoonstellingen ontbreekt de mogelijkheid dat jeer biotechnologie bij zou kunnen gebruiken.’ Die situatiebrengt de noodzaak mee, vond het forum, om invoorkomende gevallen altijd de wetgeving in samenhangte bekijken. ‘Wanneer je dat doet dan biedt dat in hetalgemeen voldoende houvast om zo’n geval te beoordelen.’Dat neemt niet weg dat er ook dan nog discussiesoverblijven. ‘Zoals: voor welk doel mag je tentoonstellen?Of: mag alles wat kan?. Of: onder welke voorwaarden enomstandigheden is een organisme beschermwaardig?’Zulke discussies moeten per afzonderlijk geval wordengevoerd, betoogt de zienswijze.Advies: Laat de eigen verantwoordelijkheid en hetgezonde verstand van de betrokken partijen een belangrijkerol spelen. Nieuwe wetgeving is niet nodig want eris al heel veel geregeld, vooral over veiligheid voor mensen milieu, over dierenwelzijn en biotechnologie bij dieren.In de meeste gevallen zal dat genoeg zijn wanneerhet in samenhang wordt bekeken. Wel mag bij tentoonstellingenvan de kunstenaar worden gevraagd dat hijduidelijk verantwoording aflegt over wat hij doet, ook envooral bij het aanvragen van vergunningen.Adviesaanvraagvan staatssecretarisEZStart werkzaamhedenforumConcept-zienswijzein raadAanbieding zienswijze aanstaatssecretaris van EZjuli 2014augustus 2014februari 2015mei 2015raad voor dierenaangelegenheden – zichtbaar veranderd – 5

More magazines by this user
Similar magazines