Publieksamenvatting-zichtbaar-veranderd-web

meijboom75

Publieksamenvatting-zichtbaar-veranderd-web

geen toetsing nodig is omdat het tentoonstellen van ggo’sin die gevallen al verboden is (als sport en vermaak) ofwel juist toegestaan (biomedische toepassing).De Wm en het daarop gebaseerde Besluit ggo en deRegeling ggo hebben deze mogelijkheid van een ethischetoetsing niet. Dat betekent dat de wenselijkheidsvraag bijeen vergunningaanvraag niet in aanmerking mag wordengenomen. Alleen de risico’s voor mens en milieu mogendaarbij een rol spelen.Onderscheid naar ontwikkelingsstadiumAls het gaat om het ontwikkelingsstadium van een dierheeft de Wod alleen betrekking op levende, niet-menselijkegewervelde dieren, met inbegrip van larven die zichzelfstandig voeden, foetussen van zoogdieren vanaf hetlaatste deel van hun normale ontwikkeling, levende koppotigenen andere bij Algemene maatregel van bestuuraangewezen ongewervelde diersoorten die waarschijnlijkongerief ondervinden van een dierproef. Dieren dieKunstenaar Adam Zaretsky bij de installatiewaarin hij zebravisembryo´s,geïnjecteerd met genetisch gemodificeerdealgen had willen tonen. Devergunningaanvraag hiervoor vanhet Gemeentemuseum Den Haagwas aanleiding voor deze Zienswijze.Uiteindelijk is het werk tentoongesteldzonder zebravisjes.Foto’s: Ed Jansenraad voor dierenaangelegenheden – zichtbaar veranderd – 7

More magazines by this user
Similar magazines