Views
3 years ago

Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur

Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur

Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en

12Stedebouw & ArchitectuurDuurzaam & Energiezuinig BouwenCradle-to-Cradleu Hoe doe je dat, van wieg tot wieg ontwerpen en wat betekent Cradle-to-Cradle (C2C) voor debouw? Is C2C oude wijn in nieuwe zakken of is het gewoon de laatste mode die wel weer overwaait?Feit is dat de nieuwe ontwerpfilosofie in Nederland met veel enthousiasme is omarmd, niet alleendoor milieuclubs, maar ook door opdrachtgevers, bestuurders, ontwerpers, architecten, wetenschappersen (bouw)bedrijven.De uitdaging om zo te ontwerpen dat afval voedselwordt voor een nieuw – soms geheel ander – productprikkelt de fantasie, stimuleert het ondernemerschapen is hoopgevend voor de toekomst. Samen met hetstreven om klimaatneutraal te bouwen kan het C2Cconcepteen nieuwe impuls geven aan duurzaam eninnovatief bouwen.C2C: afval = voedselMichael Braungart, een Duitse chemicus en WilliamMcDonough, een Amerikaanse architect, bedenkersvan het C2C-concept, omschrijven cradle-to-cradledesign als een strategie voor een eco-effectief productensysteemontwerp. In een artikel in het wetenschappelijketijdschrift Journal of Cleaner Production zettende twee zich af tegen de tot voor kort conventioneleaanpak van het minimaliseren van de milieubelastingvan wieg tot graf. Volgens McDonough en Braungartstaat het zoeken naar een verhoogde productiviteit enminder afval een fundamentele aanpak, re-design inde weg. Het gaat om een reactieve aanpak, waarbij descherpste kantjes van het productieproces worden gesneden.Bovendien vinden de twee wetenschappersdie elkaar begin jaren negentig voor het eerst troffen,staat de conventionele aanpak innovatie en een duurzamelangetermijngroei in de weg. Braungart en Mc-Donough willen niet minder dan een nieuwe industriëlerevolutie ontketenen waarbij producten opnieuw wordenontworpen. Hun stelling is: afval is een ontwerpprobleem.Door verder te denken dan de afvalberg ofverbranding, door simpelweg als uitgangspunt te kiezendat er geen afval meer bestaat wordt de creativiteiten het ondernemerschap geprikkeld.Als afval aan het eind van de eerste levenscyclus‘voedsel’ moet worden voor een nieuwe toepassinggaan ontwerper, producent en/of opdrachtgever anders,ruimer denken, over disciplines heen, buiten gebaandepaden. Grenzen worden verlegd, nieuwe verrassendesamenwerkingsverbanden ontstaan.Boom als inspiratiebronBraungart en McDonough hebben zich laten inspirerendoor de natuur, waar productie in overvloedplaatsheeft. De uitbundige bloei van de kersenboom,de enorme productie van eikels door een eikenboom;Moeder Natuur produceert in overvloed. Economen enook biologen vragen zich al gauw af of dat niet wat efficiënterkan. Maar het bijzondere is natuurlijk dat alleswat de boom produceert zonder problemen weer dientals voedsel voor organismen en bodem. Braungarten McDonough roepen iedereen op zo ook te kijkennaar onze economie: zorg dat producten zo wordenontworpen dat zij hetzij onderdeel kunnen zijn van dekringloop in de biosfeer (materialen uit vernieuwbaregrondstoffen die probleemloos in de natuur kunnenworden opgenomen), hetzij dat ze onderdeel zijn vaneen steeds voortdurende kringloop in de technosfeer(kunststoffen, minerale producten met zo min mogelijkgevaarlijk/problematische additieven). Afval wordt gezienals een nutriënt, een voedingsstof voor een nieuwetoepassing in een biologische of technologischestofwisseling.Op zoek naar synergieMc Donough en Braungart verzetten zich ook tegen denegatieve benadering van productie en economischegroei, tegen de schuldgevoelens die samenhangenmet productie en consumptie. Dat C2C zo aanslaat inbrede kringen heeft zeker te maken met de positieve

Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat. - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur