20 maart open dag van de zorg arie boomsma, heeft nergens spijt ...

kijkkez.nl

20 maart open dag van de zorg arie boomsma, heeft nergens spijt ...

20 MAART OPEN DAG VAN DE ZORGARIE BOOMSMA, HEEFT NERGENS SPIJT VANBROMFIETSRIJBEWIJS VERPLICHTFESTIVALAGENDAMaart 2010


Reizigersadvies- en vaccinatiebureauInloopspreekuur:maandag t/m vrijdag 8.00 - 10.00 uur(inschrijfbalie open vanaf 7.30 uur)Wanneer beginnen met vaccinaties:Kan direct na het boeken van de reis, de vaccinaties zijn jaren geldig.‘Last-minute boeking’? Zelfs op de dag van vertrek zijnvaccinaties/malaria-advies mogelijk!www.gezond.amsterdam.nlInformatielijn: 020 - 55 55 260Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam2


COLOFONUitgave van:uitgeverij MaypressPostbus 53,1700 AB HeerhugowaardTel. 072-5715013,Fax 072-5715214info@kijkkez.nlTeksten & advertorials:Jol Riemsma, Daan VrijsenRon WeinbrecherAdvertentie-exploitatie:Tel. 072-5715013Peter Knaapnico RidderIlonka luikelFoto voorpagina:Roland J. ReindersFoto’s:MaypressDaan VrijsenAbonnementenservice:Voor wijziging en opzeggingTel 072 - 57 150 13www.kijkkez.nlGratis voor jongeren tot 25jaar per post op naamWebsite:www.kijkkez.nlArtikelen of delen daarvan alsmede illustratiesen advertenties mogen alleen na schriftelijketoestemming van de uitgever worden overgenomen.Auteursrechten voorbehouden aan de uitgever.Hoewel deze krant met de grootstmogelijke zorg werd samengesteld, aanvaardtde uitgever geen enkele aansprakelijkheid voorschade als gevolg van niet of onjuiste vermeldingvan de gegevens in deze krant. De uitgeveracht zich slechts te houden tot verbeteringin de eerstvolgende editie. De uitgever is nietaansprakelijk voor de inhoud van de ingezondenredaktie en advertenties.Ghanese artiest Friction breektdoor in Nederland met ‘Mijn Alles’‘Mijn Alles’ onweerstaanbare mix van hiphop,reggae en Afrikaanse muziekWereldberoemd en een waar popidool in West-Afrika; voor de Ghanese Frictionis dit al vanaf zijn tienerjaren de realiteit. En nu is deze charismatische artiesthard op weg om ook hier in Nederland de top te behalen. Zijn nieuwste single‘Mijn Alles’ is gezongen in zowel het Nederlands als het Engels en is hierdoor eenechte meezinger. De aanstekelijke mix van reggae, hiphop en Afrikaanse muziek isonweerstaanbaar. De single is momenteel al een grote hit op FunX Radio, depopulaire jongerenzender.Friction timmert al een tijdje aan de weg in Nederland. Vanaf het moment dat hijin 2006 als eerste Afrikaanse student werd toegelaten tot de Rockacademie inTilburg, begon zijn muziekcarrière buiten Afrika. Met optredens op vele festivals ishij meer en meer een begrip geworden in de Nederlandse muziekwereld. Met hetuitbrengen van de hitsingle ‘Mijn Alles’ lijkt zijn doorbraak definitief.Op www.friction-music.com is de muziek te beluisteren en de bijbehorende videoclipte zien.ColuMnOp kamersDaan Vrijsen is een22-jarige studentReclame, Marketingen Communicatie opde Hogeschool vanAmsterdam.Daarnaast werkt hijvoor de redactie vande Kijkkez en schrijfthij in elke uitgave een column.Eindelijk is het dan zo ver, na ruim 1,5half jaar gezocht te hebben heb ik eenkamer gevonden in Amsterdam. Het werdook wel is tijd! Ik hoop dit jaar af te studerenvoor mijn studie Reclame,Marketing & Communicatie. Hiervoormoet ik wel elke dag naar een reclamebureauin Amsterdam reizen. En dit begintme stevig de keel uit te hangen. Eerstnaar het station met de fiets, dan driekwartier met de trein naar AmsterdamSloterdijk waarna ik mijn reis dagelijks afmag sluiten met een half uur in de stadsbus.Dodelijk saai en ik daarnaast word iker ook sloom van. Voor mij duidelijk geengoede basis om mijn werkdag mee tebeginnen.Maar nu terug naar mijn kamer, het voeltnet of dat mijn studententijd nu pas echtbegonnen is. Veel voordelen maar ookenkele nadelen. Zo is het bijvoorbeeldleuk als je zelf je eten uit mag kiezenmaar het zelf maken zie ik toch nog alseen nadeel. Er zit veel tijd in en thuis aantafel aanschuiven, waar me moeders boerenkoolmet worst klaar staat, is een stukgemakkelijker. Daarom verliep de eersteweek qua eten niet helemaal zoals ikbedacht had. De eerste week had ik allekant-en-klaar maaltijden al achter de kiezen.Nu gaat het beter, tijdens het schrijvenvan deze column zit ik aan mijn kippenvleugeltjeste denken die klaar liggenin de keuken. Gemixt met 300 gramChinese groenten, ga ik er vanuit datzelfs ik (met mijn beroerde kookkunsten)dat tot een goed einde weet te brengen.Nog een nadeel trouwens, ik heb eenkamertje van drie bij vier meter en dat isniet erg ruim. In deze ruimte staat mijnbureau, een bed en een kast. That’s it! Opmijn bureau heb ik plek voor een laptopen een TV. En daarom heb ik als koffiejunkeen probleem. Want waar moet ikmijn koffiezetapparaat zetten? Als enigeoplossing zie ik een verbouwing van mijnbureau en die gaat er binnenkort komen.Dan nog maar een voordeel is dat ik naeen avond stappen in onze hoofdstad nietnog is dat ellenlange stuk terug moet reizen.Hier laat ik dan ook geen gras overgroeien, in week twee meteen een avondjegeorganiseerd met een paar vriendenvan school. Eerst eten bij de Three Sisterswaarna we de avond afsloten met eenconcert in Paradiso. Een geweldige avond,maar misschien was het hoogtepunt weldat ik rollend naar huis kon!


KellebeekCollegeMet KellebeekCollege vind je jouwbestemming in de zorg!Overweeg je een mbo-opleiding in de zorg, of ken jeiemand in jouw omgeving met ‘destination’ zorg?Dan ben je bij Kellebeek College in Roosendaal aanhet juiste adres!Kom gerust langs of neem contact op voor meerinformatie over onze opleidingen Zorghulp,Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende,Verpleegkundige of Praktijkopleider.www.kellebeek.nlT 0165 - 59 08 00Find your destinationHet Kellebeek College is onderdeel van ROC West-BrabantZorggroep Almere is op zoek naar jou!Wil jij zorg geven aan mensendie het hard nodig hebben?Solliciteer dan nú naar een opleidingsplaatsvoor de BBL-opleiding verzorgende I.G.bij Zorggroep Almere.lees verder op www.zorggroep-almere.nlen klik daar op de link “werken bij”Onze voorlichtingsbijeenkomst van 4 maart gemist, kom op 9 maart a.s.om 19.30 uur naar Evean Guisveld, George Gershwinstraat 207 in Zaandijk.4


Bromfietsrijbewijs halen? Vanaf 1 maart 2010theorie- én praktijkexamen verplicht.op 1 maart 2010 veranderen deeisen voor het bromfietsrijbewijs.Wie dat wil halen en geenander rijbewijs heeft, moetvoortaan zowel theorie- alspraktijkexamen doen. Dit geldtvoor iedereen die bromfiets,snorfiets of brommobiel wil rijden.Bromfietsen en brommobielenzijn herkenbaar aan degele kentekenplaat. Snorfietsen,waaronder de ‘spartamet’, hebbeneen blauwe kentekenplaat.Voor elektrische fietsen engehandicaptenvoertuigen, zoalsscootmobiels, is geen rijbewijsnodig. Hiervoor hoeft dan ookgeen examen te worden gedaan.Meer verkeersveiligheidMet het praktijkexamen wil de overheidde veiligheid van bromfietsers, snorfietsersen brommobielers vergroten. Dat isnodig, want zij behoren tot de meestkwetsbare weggebruikers. Brom- ensnorfietsers hebben 7 keer meer kansop een dodelijk ongeluk dan fietsers enzelfs 25 keer meer dan automobilisten.Dat komt vooral door hun relatief hogesnelheid en gebrekkige bescherming bijeen botsing of val. In 2008 kwamen 75brom- en snorfietsers om het leven enraakten er ruim 3000 ernstig gewond.Bijna de helft van de slachtoffers zijn jongeren.Die beseffen vaak onvoldoendede gevaren en overschatten hun eigenrijcapaciteiten. Maar ook ouderebestuurders lopen veel risico. Regelmatigveroorzaken brom- en snorfietsers zelfongelukken. Vooral fietsers en voetgangerszijn daarvan de dupe. Van veiligerbromfietsgedrag profiteren dus ookandere verkeersdeelnemers.De combinatie van theorie- en praktijkexamenzorgt ervoor dat beginnendebromfietsers, snorfietsers en brommobielersbeter voorbereid aan het verkeerkunnen deelnemen. Bij het theoriedeelstaan verkeersinzicht en regelkennis centraal.In het praktijkexamen worden kandidatengetest op veilig gedrag, goed reagerenin dagelijkse verkeerssituaties envoertuigbeheersing. Door de invoeringvan het praktijkdeel bouwen bromfietsers,snorfietsers en brommobielers alvóór het behalen van hun rijbewijs verkeerservaringop. Zeker wanneer ze tervoorbereiding van het praktijkexamenlessen nemen bij een rijschool. Dankzijdie ‘ervaringsuren’ raken ze minder gauwbetrokken bij ongelukken, als ze laterzelfstandig de weg op mogen. Zo wordthet voor iedereen veiliger.Het praktijkexamenHet theoriecertificaat geeft toegang tothet praktijkexamen. De kandidaat magdan ook beginnen met rijlessen. Bij hetpraktijkexamen moet hij aantonen voldoendekennis, inzicht en vaardigheid tehebben voor een goede zelfstandige verkeersdeelname.Dat wordt getoetst tijdenseen bromfietsrit van ongeveer eenhalf uur op de openbare weg. De examinatorvolgt op een eigen bromfiets engeeft via een portofoon routeopdrachten.Hij beoordeelt of de kandidaat veiligen verantwoord rijdt. Belangrijk criteriumdaarbij is hoe de kandidaat in verschillendesituaties reageert op het overigeverkeer. Ook beheersing van debromfiets telt mee. Uiteindelijk bepaalthet totaalbeeld of de kandidaat aan deexameneisen heeft voldaan.BeginnersrijbewijsGeslaagde kandidaten kunnen het bromfietsrijbewijsaanvragen. Zij vallen gedurende7 jaar (16-en 17-jarigen) of 5 jaar(personen vanaf 18 jaar) onder het‘beginnersrijbewijs’. Voor hen gelden indie periode strengere regels, bijvoorbeeldeen alcohollimiet van 0,2 promille.Een bekeuring voor een ernstige overtredingbetekent een strafpunt. Bij 3strafpunten raken ze het rijbewijs voorlopigkwijt. Om het terug te krijgen,moet opnieuw theorie- en praktijkexamenworden gedaan.Meer weten over het bromfietsrijbewijsen -examen?Kijk op www.cbr.nl.6


Van basketballende studentin de VS tot presentator bij de EOStel je wordt in een zwaar gelovigdorp geboren genaamdMarken. Hier groei je op in eendomineesgezin. Één ding magdan duidelijk zijn, de bijbelspeelt een belangrijk rol in jeleven. Maar wat nou als je vervolgensals student besluit omnaar de andere kant van deAtlantische oceaan te verhuizenen om in Amerika te gaan studeren.Je gaat hier een studieCommunicatie en Psychologiedoen en daarnaast basketball jeveel. Dan is één ding zeker jekomt bloot te staan aan allegeneugten die god verbodenheeft. Je moet dan sterk in jeschoenen staan om bij je geloofte blijven. Vervolgens besluit jeweer naar nederland terug tegaan om hier modellenwerk tegaan doen en enkele jaren daarnabij de Evangelische omroepterecht te komen. Hier zal jeechter geschorst worden omdatje je fotogenieke lijf gebruikthebt om in een homoblad teposeren. Kort gezegd is dit hetleven van Arie Boomsma tot nutoe.AmerikaArie, besloot dus als puber naar Amerikate gaan en beleefde daar een enormeleerzame tijd. Hij studeerdeCommunicatie en Psychologie. Duidelijken intelligente jongen die Boomsma,want in 1997 keerde hij met bachelordegrees terug naar Nederland. Terug inons kikkerlandje besloot hij verrassendgenoeg in de horeca te gaan werken. Endaarnaast gebruikte hij zijn lichaam omgeld te verdienen. Niet achter het raammaar in de spotlight voor de camera.Arie verdiende zijn geld als model. Ditwas echter nog niet de start van zijnsuccesvolle carrière.SuccesZijn succesvolle carrière begon op televisie.Met waarschijnlijk als positiefsteuitschieter wel het programma 40 dagenzonder seks. Een programma waarin deEO de kijker wilde laten nadenken overseks, liefde, trouw, respect en intimiteit.Maar Arie is dit niet een heel politiekcorrecte gedachten gang, wat je normaalgesproken uit de mond van een omahoort rollen? “Nee, ik zie het als eenpersoonlijke missie jongeren aan hetwoord te laten over al die dingen. Dedialoog in de media wordt nu gevoerddoor veertigers en vijftigers die constantvergelijken met de seksuele revolutie ofangstig zijn voor seksualisering. Maar watvinden jongeren zelf? Dat hoor je veel teweinig. Ik stel graag vragen, maar de antwoordenmoeten komen van de jongerenzelf.” Verteld Arie in een interview.SeksVeel vrouwelijke lezers zullen Arie alseen aantrekkelijke man zien. En daaromis het voor te stellen dat de presentatordan ook veel aandacht krijgt van devrouwen, dit met alle gevolgen van dien.Hoe kijkt Arie zelf tegen seks aan. “Ikvind dat je op het gebied van seks altijdmoet blijven onderzoeken en experimenteren,zolang dat maar binnen eenrelatie is. Zelf heb ik dan ook nergensspijt van, ik heb het altijd bij één partnergehouden.”De toekomstSeptember 2009 werd bekendgemaaktdat Boomsma de EO per 1 oktober gingverlaten. Als reden werd opgegeven datbeide partijen wegens meningsverschillengeen verdere mogelijkheden voor eenvruchtbare samenwerking meer zagen.Iedereen weet natuurlijk dat de relatietussen de presentator en de EO niet oprolletjes liep. Met als kookpunt de schorsingvan Arie Boomsma na een fotoshootin L’Homo. Hier waren foto’s vaneen schaars geklede Boomsma te zien.EO-directeur Arjan Lock zei hier destijdsover: “Dit was een solo-actie van Ariedie schadelijk is voor de missie van deEO. Wij willen het over de binnenkantvan mensen hebben, juist in programma’sals ‘40 Dagen Zonder Seks’ waarvan Ariede presentator was. Het past niet bij deEO dat onze medewerkers opzettelijkschaars gekleed in welk blad dan ookposeren. Omdat dit de missie van de EOschaadt, hebben we met deze schorsingeen duidelijk statement af willen geven.”Arie Boomsma zei toen zelf enorm spijtte hebben dat hij niet van tevoren heeftoverlegd over de fotoshoot. Deze schorsingwas waarschijnlijk wel de grootsteaanleiding voor de breuk. Hij heeft zijncarrière vervolgens voortgezet bij deKRO. Per oktober 2009 is hij daar aande slag gegaan om mee te werken aanactualiteiten- en maatschappelijke programma’s.Vanaf 8 januari 2010 presenteerthij onder andere de vrijdageditievan het ontbijtprogramma.Bron: KROFotograaf: Roland J. Reinders“Ik vind dat je op het gebied van seks altijdmoet blijven onderzoeken en experimenteren,zolang dat maar binnen een relatie is.Zelf heb ik dan ook nergens spijt van,ik heb het altijd bij één partner gehouden.”7


Werken bij ’s Heeren LooWaardevol werk waarin je je steeds ontwikkeltWerk je bij ’s Heeren Loo, dan werk je voor mensen,én met mensen. Of je nu begeleider, systeembeheerderof orthopedagoog bent: samen met je collega’s lever jeeen positieve bijdrage aan het leven van cliënten meteen verstandelijke beperking. Je begeleidt en ondersteunthen om een zo normaal mogelijk leven te kunnenleiden. Ben je enthousiast en ontwikkelingsgericht?Kom dan werken bij ’s Heeren Loo.www.werkenbijsheerenloo.nl“Fijn dat ik er voor de cliënten kan zijn”Sandra Verhoef over haar functie als zorgcoördinator:“Soms zijn het juist de kleine dingen, zoals het biedenvan een luisterend oor, die de cliënten zo waarderen.Dat is één van de mooie dingen van mijn baan bij ’sHeeren Loo. Ik werk sinds drie jaar op deze groep enmaak dagelijks bijzondere momenten mee. Door dejaren heen leer je elkaar steeds beter kennen en bouwje echt een band op. Toch blijven ze mij steeds weerverrassen en ziet geen dag er hetzelfde uit. Al met aleen afwisselende baan die op m’n lijf geschreven is!”WELZIJNHAAL ERUIT WAT ER IN JE ZIT EN WORD KING OF QUEEN IN JE VAKZORGOpleidingen Zorg en Welzijn• Verpleegkundige• Verzorgende• Apothekers-, Dokters- en Tandartsassistent• Laboratoriumonderwijs• Pedagogisch werk• Onderwijsassistent• Sociaal Cultureel Werk• Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening• Maatschappelijke zorg• Helpende Zorg en WelzijnKom langs en informeernaar jouw mogelijkhedenOPEN AVONDEN van 18.00–21.00 uur• Vrijdag 26 maart 2010• Maandag 7 juni 2010INSCHRIJFAVOND van 18.00–21.00 uur• Woensdag 1 september 2010Meer weten?Kijk voor opleidingen en locaties op:www.rocmn.nlof bel 0900 400 30 02UTRECHTAMERSFOORTZEISTLAB8


Nachtdienst... Nou en?Of ben je soms bang in het donker?Heb jij genoeg lef voor Zorg & Welzijn?voorinformatie over: leuke (vakantie-)banen,stageplekken, opleidingplaatsen én alleopen locaties tijdens deOpen Dag van de Zorg 20 maart!‘Om 3 uur douchen?natuurlijk kan dat’Kim Bonhof loopt zelfverzekerd door‘haar’ Huis aan de Poel. Begroet vriendelijken ferm cliënten, maakt een geintje meteen collega.Ze is 22, net gediplomeerd verzorgende,heeft sinds kort een eigen flat en vijf maandeneen baan bij woonzorgcentrum ’t Huisaan de Poel, een van de vier locaties vanStichting Brentano Amstelveen.‘Op mijn zestiende heb ik hier een snuffelstagegedaan. Toen beviel het me eigenlijkal meteen: vriendelijke mensen, een warmonthaal als nieuweling, werd meteen overalbij betrokken. Dat is niet overal zo.‘Ik vond dat heel fijn. Dus toen hier eenplek was, heb ik niet getwijfeld. Ik kondoorgaan op mijn stagewerkplek, maar danloop je toch het risico dat ze je blijven zienals leerling. En dat ben ik nu niet meer.’Werken voor en met oude mensen. Dat is niethip. ‘Maar het is wel wat ik wil. Ik vind heteen boeiend vak. Als mensen hier komenwonen, zie je ze vaak na een tijdje opknappen.Merk je dat ze weer beter in staatzijn richting te geven aan hun eigen leven.Je draait mee in een voor cliënten bijzondereperiode. Daar kun je dramatisch overdoen: hun laatste flat, hun laatste jaren,maar je kunt er juist nu ook proberen zoveel mogelijk een feestje van te maken.Trouwens, ik leer veel van mijn cliënten. ZijKinderopvang Humanitas zoektPedagogisch Medewerkers M/VVerzorg je graag kinderen en wil je ze stimuleren om de wereldte ontdekken? Ben je creatief en speel je in op de talenten vankinderen? Dan ben jij de collega die we zoeken!!Stagiaires M/VVolg je de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker 3/4 óf eenandere gekwalificeerde opleiding en wil je praktijkervaring opdoenin de Kinderopvang? Ben je enthousiast, creatief en leergierig?Dan ben jij de stagiaire die we zoeken!!Kijk voor meer informatie en adressen opStuur je brief en CV naar solliciteren@kinderopvanghumanitas.nlWerk metlevenservaringVERZORGENDE - VERPLEEGKUNDIGELeef je eigen leven zo gezond en zo zelfstandig mogelijkweten veel van het leven. Ik begin net.’De wens van cliënten is belangrijk. Dat vraagtin jouw vak een andere manier van werken.Wat doe jij? ‘Als iemand het liefst om 3uur’s middags gedoucht wil worden, dan regelik dat. Ja, soms kan het niet, dan wordt hethalf 4. Maar in principe is het gewoonVanuit deze visie leveren wij zorg aan ouderen in één vanonze drie locaties en in de thuiszorg. Uitgangspunt is altijdde eigen regie en kwaliteit van leven. Er wordt nadrukkelijkgekozen voor kleinschaligheid waarbij persoonlijke zorg voorde cliënten centraal staat. Medewerkers in de thuiszorg werkenwijk- en buurtgericht vanuit eigen verantwoordelijkheid endeskundigheid in kleine, zelfstandige teams.mogelijk. En wat mensen zelf kunnen enwillen doen moeten ze vooral blijven doen.Spreekt dit je aan en lijkt het je leuk om te werken op eenWie ben ik om daarover te beslissen. Mijnafdeling in één van onze 3 locaties of in één vanwerk is juist om mensen zo zelfstandigde thuiszorgteams of wil je wat meer informatie?mogelijk te laten zijn. Dat betuttelen, hetKijk dan op de website of bel met Sonja Mader op afdelingbeter weten voor een cliënt, die tijd is welpersoneelszaken 020-6419351voorbij.’Waar is Kim Bonhof over 10 jaar? ‘Mijn volgendestap wordt de opleiding voor verpleegkundige,maar dat komt wel. Hethoeft niet a la minute. Hier bij Brentano zitik goed, ik leer ook veel en de organisatieLeef je eigen levenbiedt ruime mogelijkheden om verder teleren en me te ontwikkelen.’ t 020 - 641 93 51 e werving@brentano.nl w www.brentano.nl9


Wel of niet lenen?In de maand januari van dit jaarkwam het onderwerp uitgebreidin het nieuws. Studenten lenensteeds sneller en meer. Bijna dehelft van de studenten leentgemiddeld zo’n 400 euro permaand. Van de eerstejaars studentenheeft een kwart al eenrentedragende lening aangevraagden maakt één op de driegebruik van het collegegeldkrediet.Dit blijkt uit onderzoeknaar het leengedrag van studentenvan het nibud. Vervolgenswerd er een in de vaderlandsepolitiek een hoop kabaalgemaakt, want dit ging volgensde Tweede Kamer te ver. Het isniet goed om als student al meteen torenhoge schuld je carrièrete beginnen. Er werd zelfsgeroepen dat de basisbeursafgeschaft zou moeten worden.Maar hier is niet iedereen hetmee eens.In de huidige discussie over het al danniet afschaffen van de basisbeurs speeltde angst van studenten dat zij na hunafstuderen met een torenhoge studieschuldzullen blijven zitten een grote rol.Die angst lijkt in internationaal perspectiefechter ongegrond. Een Nederlandsestudent had bij het afstuderen in 2006een studieschuld van gemiddeld 8700euro. Dat bedrag is de afgelopen jarenweliswaar opgelopen tot rond twaalfduizendeuro, maar dat is lang niet zoveelals de 23 duizend eurodie eenZweedse student na het halen van zijnbul moet terugbetalen aan de overheid.Daarnaast zijn er nog enkele argumenten,die de lenende student gelijk geeft.StudievertragingIn plaats van naast hun studie te werken,kunnen studenten beter snel afstuderen,vindtHans Vossensteyn deskundigeop het gebied van onderwijsfinanciering.“Als je door een bijbaan langer over jestudie doet, mis je dat jaar aan het eindvan je carrière. Tegen die tijd verdien jetachtigduizend euro per jaar. Terwijl je alsstudent voor een hongerloontje bij desupermarkt werkt.”Rood staan kost meerVergeleken met andere manieren vanlenen is een studielening niet erg duur.Sommige studenten die niet lenen staanrood en dan betaal je een stuk meerrente dan dat je doet bij een studielening.Ook neemt het aantal creditcardsonder studenten toe. Dit is ook geengoedkope manier om geld te lenen.nederland sociaal landDe voorwaarden van het Nederlandseleenstelsel erg sociaal. Het bedrag datafgestudeerden moeten aflossen, isafhankelijk van het inkomen. En vanbachelors en masters die na vijftien jaarnog niet klaar zijn met afbetalen, wordtde schuld kwijtgescholden. In veel anderelanden blijven studenten tot zekerhun vijfenzestigste doorbetalen aan eenstudieschuld.Als je besluit te gaanlenen is het echter welnoodzaak dat je weetwaar je aan begint.Want de zorg vanhet Nibud dat studenteneen tehoge schuldopbouwen, heeft vooral te maken metde redenen waarvoor ze het geld lenen.Uit onderzoek blijkt dat 27 procentleent om een relaxed leventje te leiden.Bovendien weten studenten weinig overde voorwaarden van lenen en denken zete makkelijk over de schuld die ze weermoeten aflossen.Het opdoen van werkervaring isnatuurlijk niet verkeerd. Als jeafgestudeerd bent staat eengevulde CV toch mooier dan eenlege omdat je rond kon komenvan je lening.10


FestivalagendaWe zitten weer midden in het voorjaar en dat betekend dat erweer veel over festivals wordt gesproken. Voor de muziekliefhebberzijn festivals de uitgewezen kans om veel bands tegelijk tezien tegen een relatief lage prijs. Daarom vond de Kijkkez het tijdom een overzicht te geven van de Festivals 2010.DauwpopWaar: HellendoornWanneer: 13 MeiPrijs: €39Wie: Onder andere Waylon, Di-rect,Moke, K’s Choice, Moss en De Dijk.PinkpopWaar: LandgraagWanneer: 28 t/m 30 meiPrijs: 3-dagen kaart €140, dagkaart €75Wie: Onder andere Rammstein, PaoloNutini, Gossip, Green Day, Editors, JohnMayer, Prodigy, Mika, Pink en Editors.Prijs: 4-daagse kaart €188, dagkaart €76Wie: Tot nu toe onder andere JackJohnson, Green day, Muse, Faitless, Pink,Rammstein, Gossip en Pearl Jam.lowlandsWaar: Evenementerrein Walibi WorldBiddinghuizenWanneer: 20 t/m 22 augustusPrijs: €155Wie: Tot nu toe zijn alleen de volgendenamen bekend, Admiral Freebee, Blink182, Richie Hawtin Presents enPlastikman Live.RoskildeWaar: Roskilde (Denemarken, ongeveer30 km van Kopenhagen)Wanneer: 1 t/m 4 juliPrijs: €225Wie: Tot nu toe onder andere Blackieand the Rodeo Kings, Converge enMuse. Er worden meer 180 bands verwacht.Rock WerchterWaar: Werchter (België, 30 km vanBrussel)Wanneer: 1 t/m 4 juliPukkelpopWaar: Hasselt-Kiewit (België, 30 kmvanaf Maastricht)Wanneer: 19 t/m 21 augustusPrijs: Nog niet bekendWie: Nog niet bekendZwarte CrossWaar: HengeloWanneer: 16 t/m 18 juliPrijs: Nog niet bekendWie: Nog niet bekendIndian SummerWaar: Broek op LangedijkWanneer: 19 juniPrijs: €47,50Wie: Tot nu toe onder andere BLØF, DeDijk, Destine, Di-rect, Don Diablo, ErickE, Fedde le Grand, Ilse de Lange enUB40.Boys noize @ DauwpopRock am RingWaar: Nürburgring (Duitsland, vlakbijAdenau in de Eifel)Wanneer: 3 t/m 6 juniPrijs: €250Wie: Onder andere Muse, Ramstein, Jay-Z, 30 Seconds to Mars, The Hives,Editors en Kasabian.Rockin ParkWaar: Goffertpark NijmegenWanneer: 27 juniPrijs: €69Wie: Tot nu toe is alleen Pearl Jambekend.SzigetWaar: Boedapest (Hongarije)Wanneer: 9 t/m 16 augustusPrijs: €140Wie: Nog niet bekend.Download FestivalWaar: Donington Park (Engeland, in debuurt van Birmingham)Wanneer: 11 t/m 13 juniPrijs: €201,50Wie: ACDC, Rage against the machine,Aerosmith, 30 seconds to mars en StoneSour.Indian SummerOok zo hooggevoelig? Last van concentratieproblemen? Onzeker over je toekomst?Naar school gaan wordt pas echt leukna een training bij Efcharisto.Efcharisto, Zaanweg 70A, 1521 DM Wormerveer, Telefoon 075 - 640 90 31, www.efcharisto.nl11


Straks of volgend jaar eindexamen, en dan?De folders voor de open dagen vliegen je om de oren. Welkeberoepsopleiding kies je? louise weet het: ze wordt secretaresse,net als haar tante. Peter denkt dat hij gaat zakken voor zijn examen.Hij denkt nog niet verder. Hij heeft alleen een open dag vaneen leuke school bezocht met een paar vrienden. Jamal twijfelt:commerciële beroepen of dienstverlening? Hij gaat graag met mensenom, maar wil ook resultaat zien, gewaardeerd worden.Hoe bereid je je voor op de studiekeuze?Het gaat om zes taken, in de voorbereidingop de studiekeuze:1. Bewustwording. Niet alleen weten dathet nodig is om te kiezen, ook tijd vrijmakenom er aan te werken. Nietsteeds voor je uitschuiven: we zien wel,straks komt het wel, maar actie! Peterdenkt dat het niet nodig is om te kiezen,hij doet er ook niet veel aan, enkomt nu niet verder. Maar het is welbelangrijk, ook als hij zakt.2. Zelfonderzoek: Wat wil je, wat vind jeleuk, waar ben je goed in? Met vakantiewerkervaringweet je al iets meer,over hoe je werkt en wat anderendaarvan vinden. Ook aan schoolvakkenkun je zien wat je goed afgaat, wat jeleuk vindt. Jamal weet dat hij graag metmensen wil omgaan, gewaardeerd wilworden en vindt het belangrijk dat hijresultaten ziet van zijn werk. MaarLouise? Volgt zij alleen haar voorbeeld,haar tante, of heeft zij ook iets gedaanaan zelfonderzoek?3. Algemene informatie over globaleberoepsrichtingen verzamelen. Wat iser ongeveer aan opleidingen, beroepen,en welke wijs je al meteen af?4. Specificatie: Kies twee richtingen die jewel leuk vindt bij punt 3. Kijk eens water is aan opleidingen en beroepen.Welke mensen werken daar, in welkewerkomgeving kom je terecht, Hoeziet je dag er uit? Welke vakken zijn erop die opleidingen, hoe vind je die?Kijk ook eens of het wel bij jou past,bij je zelfbeeld uit punt 2.5. Beslissen: kies een studierichting uit, meteventueel een tweede als alternatief. Watzijn de leuke en minder leuke puntenvan de twee? Hoe erg zijn de nadelen,hoe leuk zijn de interessante aspecten?6. Commitment, verbonden voelen metde keuze, er echt voor gaan. Dat ismoeilijk, het is veel veiliger om nog allekanten op te kunnen dan om echt tekiezen. Maar: commitment geeft blijheid,zelfvertrouwen dat het lukkengaat, motivatie om de opleiding metplezier te beginnen. Uit onderzoek isgebleken dat commitment ervoorzorgt dat je meer succes hebt engelukkiger wordt. Ook al kies je na jediploma een andere beroepsrichtingdan waarvoor je bent opgeleid, tochben je beter af met commitment.Hoe krijg je dat, commitment,zeker weten dat je goed gekozenhebt?Wees blij dat je een keuze hebt gemaakt,vertel het aan anderen, leef je in, weesnieuwsgierig naar de vakken, zoek anderenop die ook werken of leren in jouwfavoriete beroepsrichting.Een keuze waaraan je je verbonden voeltmaakt je gelukkig en zorgt voor goederesultaten!Kom je er zelf niet uit?Zoek een Beroepskeuzeadviseur,die helpt je verder.Kijk op www.beroepskeuze.nlVeel succes!Annelies Stam, Beroepskeuzepsycholoog.Gezocht:Jongeren met studiekeuzeproblemenMaak een afspraak met de beroepskeuzepsycholoog!STAM ConsultJaagweg 1 1145 PT KatwoudeT: 0299-655154 stam-consult@planet.nlBen jij klantgericht, dienstverlenenden gastvrij ingesteld?Heb jij iets met koken,serveren,reizen, entertainen en lijkt het jou leukom internationale stages te lopen?Dan is eEn opleiding in de horeca-,toerisme & recreatiebranche echt ietsvoOr jou en wilLen wij jou graAgontmoeten op één van onze Open Dagen.Open Dagen ROC AventusWoensdag 24 maart 2010 16.00 uur - 19.30 uurWoensdag 02 juni 2010 18.00 uur - 20.30 uurOntdek de AventusHoreca-,Toerisme &Recreatie-opleidingenOntdek Aventus tijdens één van onze Open Dagen.Lees meer over het programma en de locaties op www.aventus.nl12


Je eigen sterrenhemelDit is de ideale gadget voor mannen die indruk willenmaken op hun vrouwelijke wederhelft. Met delaserStars kan je een fantastische, romantische, spectaculaireen ongelooflijke sterrenhemel creëren.De laserStars kan in zowel kleine kamers als grotezalen gebruikt worden. Dus verras je geliefde op jeeigen kleine kamertje met een romantische sterrenhemelof fleur je party op met deze gadget. Het moetnatuurlijk wel donker genoeg zijn maar als dit het gevalis, heb je een prachtig indoor heelal. Inclusief sterren,wolken en zelfs af en toe een vallende ster!HandpressoVan je eigen aanrecht tot aan Antarctica. Handpresso zet de espressowereldop zijn kop. Dankzij een even ingenieus als simpel druksysteem(vergelijkbaar met een fietspomp) en de bekende ESE-koffieservingskun je vanaf vandaag overal genieten van kwaliteit espresso waar jijmaar wil.Handpresso brengt het zetten van een perfecte espresso of ristrettoterug naar de basis. Zonder gebruik van elektriciteit of ingewikkeldeapparatuur. Het maken van een heerlijke espresso op elke denkbareplek ter wereld.Je pompt de Handpresso naar 16 bar, draait het filter open en gietheet water in het reservoir. Vervolgens stop je de koffie in de houder en draai je de filter weer dicht. Alslaatste druk je op de knop en de Handpresso maakt een heerlijke espresso, simpeler dan ooit.500 XL SpeakersDe 500 XL Speakers zijn wel heel origineel vormgegeven boxen. En de boxen heten natuurlijk nietvoor niets 500 XL, hier is een hele goede reden voor. Deze muziekboxen zijn namelijk precies 500keer zo groot als de originele iPod oordopjes die we inmiddels allemaal wel kennen.Probeer de muziekboxen eens in je oren te stoppen en je voelt je ongetwijfeld een lilliputter metveel te grote oordoppen. De 500 XL Speakers hebben namelijk een breedte van 22,22 cm, een lengtevan 24,13 cm en een diameter van 11,43 cm.Samurai parapluJe kunt de speakers gebruiken als pc speakers en zo je bureau een hippe maar vooral originele uitstralinggeven. Maar ook kan je de groot uitgevallen oordoppen gebruiken als boxen voor je mp3-speler en zo indruk maken op iedereen die in de buurt is. Maar dat is nog niet alles, gebruik de 500XL Speakers ook voor je DVD-speler, je PSP, je cd-speler of je telefoon. Waar je ze ook voorgebruikt, de boxen zien er hoe dan ook super stak uit.Als een echte Samurai-krijger kan jouw strijd tegen de regen beginnen. De samurai parapluheeft namelijk de vorm van een samurai zwaard en maakt je stoere outfit helemaal af. Hetstaat in ieder geval een stuk stoerder dan een lullige rode paraplu met witten stippen.Het handsvat van deze paraplu is gemaakt in de vorm van de grip van een zwaard. Hetzwaardvormige plastic handsvat geeft een fijne grip en maakt het comfortabel om deSamurai Paraplu vast te houden. De paraplu vormt het zogenaamde mes van het zwaard.Die je vervolgens weer gemakkelijk in een hoes kan stoppen. Deze hoes kan je weer doormiddel van een koord op je rug hangen. Trek vervolgens net zo stoer als een samurai-krijgerin de buurt van je vrienden je paraplu van achter je rug tevoorschijn.Kijk voor deze gadgets op www.megagadgets.nl!14


De lente is weer in aantochtDe maanden van bevroren vijvers,pakken sneeuw en koek & zopiezijn nauwelijks achter de rug maarKijkkez stroopt de internationalecatwalks alweer af om de nieuwstemode trends te spotten. Demodeparades in Milaan, newYork, Parijs, Amsterdam enMadrid lijken allemaal en rodedraad te bezitten. Dit voorjaardraait alles om stijl met een nonchalantedraai. Daarnaast is demode voor zowel de man als devrouw een frisse mode met veelkleuren. Voor een groot deel vande mannen is er ook nog een kleinprobleempje, op het strand is detijd van lichaamsdelen bedekkenwel geweest. lees verder voor deerg naakte strandmode die vooreen groot deel van de mannenniet met gejuich ontvangt zal worden.Zichtbare lingerieEen echte opvallende modetrend is de zichtbare lingerie trend. Rechte, hoge onderbroekenonder doorzichtige jurken. Of speelse onderbroekjes in plaats van rok ofbroek onder een mooie blazer of zomerjas. Het is erg gedurfd maar het kan opallerlei manieren. Het meest smaakvol is lingerie geïnspireerde kleding. Waarbij jeniet meteen een doorschijnend ding draagt maar wel meedoet met de modetrend.StrandmodeTot de grote schrik van de mannen is destrandmode van de zomer 2010 erg naakt.Dacht je nog weg te komen met knielangezwemshorts, dan heb je het mis. De vetrolbedekken zal niet meer gaan want welkemodeshow we ook gezien hebben, destrakke kleine zwembroekjes kwamenoveral terug. Dus meer nog dan de voorgaandejaren vragen de zwembroeken om een afgetraindlijf. Voor al de strakke zwembroek tot halverwegehet dijbeen is helemaal modieus deze zomer. Denkhierbij aan een strak slidingbroekje die voetballerssoms onder hun normale korte broek dragen of eenkorte strakke wielrennersbroek.Waar de strandmode voor de man dus steeds naakterwordt is dit bij de vrouwen niet het geval. Vorig jaarzagen we al een enkeling in een zwempak het strandbetreden maar deze trend wordt dit jaar alleen maarerger. Inge de Bruin gaf in de nieuwe reclamecampagnevan Sapph al op een sexy manier een voorproefje ineen badpak. Dit is nog maar het begin want het badpakvoor de vrouw is helemaal terug!De accessoiresElk jaargetij neemt zijn eigen modeaccessoires met zichmee. Dit voorjaar zullen we de enkellaarsjes, zonnebrillen,tassen, horloges, haaraccessoires en armbandenweer op een eigen manier terug zien komen. Wat bijvoorbeeldbij de zonnebrillen opvalt is dat er erg veelbrillen met lichte doorzichtige glazen inhet straatbeeld terug zullen komen. Dearmbanden zullen breder zijn als vorig jaaren de platte sandaaltjes en ballerina’s zijnuit het modelandschap verdwenen. Daarintegen kondigden veel modeontwerpersaan dat stiletto’s terug zullen komen maardit hebben wij echter nog niet op de catwalkgezien. Wel zagen we veel hakkenmet weer de dikke plateaus. Wat nog meeropvalt aan het schoeisel van de zomer2010 is de openheid. Zelfs laarzen metopen tenen zijn gespot. MaarJeans & JasjeVooral voor mannen is de mix van eenmooi jasje met jeans veel gezien. Hierbijstaat net zoals de hele mode stijl op eennonchalante manier centraal. Dus zorg bijvoorbeeldvoor een net jasje met een vintagespijkerbroek. Dit draagbij aan de nonchalanteuitstraling. Nette schoenen kunnendaar tevens uitstekend onder. De jasjeszullen er in verschillende kleuren verschijnenmaar niet te opvallend. Vooral wit,crème of een andere net-niet-wit tintdoen het goed.KleurenZoals bij de jasjes telt, telt ook bij deandere kledingstukken. De net-niet-wittekleuren gaan het goed doen deze zomer.Maar de modekleuren in de collectiesvoor voorjaar en zomer 2010 zijn vooralstijlvol en stralen een nonchalante luxe uit.Zwart, wit en grijstinten doen het daaromdeze zomer goed. Opvallend is de kleurgroen die de zomermaanden aan eenopvallende comeback bezig is.15


DOKTERSASSISTENTEen doktersassistent is eenorganisatorische duizendpootdie verantwoordelijk isvoor het draaiende houdenvan de praktijk of kliniek.Een doktersassistent kandoorgroeien naar functieszoals praktijkondersteuner,coördinerend assistentof dermatologieassistent.De opleiding voor doktersassistentis op MBO-4 niveau en duurtafhankelijk van leeftijd en vooropleidingtussen de 2 en 3 jaar.Er werken in Nederland 24.000 doktersassistenten.De meesten in dehuisartsenpraktijk, maar ook bijpoliklinieken, arbodiensten, bij GGD enin de jeugdgezondheidszorg.Wistjedat?Een doktersassistent moetgoed met mensen kunnenomgaan, initiatief hebben,zorgvuldig zijn en kunnenwerken onder tijdsdruk.Een doktersassistent heefteen intakegesprek met depatiënt en maakt eeninschatting hoe dringendde klachten zijn.Een doktersassistent wordt opgeleid omvoorlichting en advies te geven aan patiënten.Een doktersassistent kanmedische handelingendoen zoals:• lab-onderzoek• wonden behandelen• injecties gevenMeer informatie vind je op:www.nvda.nlof youtube: doktersassistent16

More magazines by this user
Similar magazines