27 mei - Hoeselt.Be

hoeselt.be

27 mei - Hoeselt.Be

GEMEENTE HOESELTProvincie Limburg - Arrondissement TongerenVerslag van de vergadering van deGemeenteraad van 27 mei 2010Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys, Serge Voncken en MichelVanroy, schepenen; en Marleen Peeters, toegevoegd schepen; Alfons Capiot, Josiane Caproens,Walter Callebaut, Gert Hellinx, Carine Moors, Linda Verjans, Robert Wijnen, Carine Box, JosBuysmans, Steven Driesen, Bert Vertessen, Yves Croux, Roel Palmans en Jossy Meers,raadsleden; en Geert Rouffa, gemeentesecretarisVerontschuldigd: raadslid Marc Van AschAfwezig: nihilAanwezig na aanvang der vergadering: nihilVoortijdig de vergadering verlaten: raadslid Fons Capiot vanaf agendapunt 15De voorzitter opent de vergadering om 20 uur.IN OPENBARE VERGADERING01 Patrimonium - Doorverkoop van lot 6 van Industriezone 3 door NVBouwonderneming Hansen Johan, Hernerweg 14 te Hoeselt aan BVBABouwbedrijf Hansen, Dashovenstraat 40 te Tongeren mits toepassingvan artikel 13 van de algemene voorwaarden bij de verkoop vanindustriegronden gelegen binnen Industriezone 3 - GoedkeuringAan NV Bouwonderneming Hansen Johan, Hernerweg 14 te Hoeselt wordt de uitdrukkelijke goedkeuringverleend om de industriegrond, gekocht van de gemeente Hoeselt bij authentieke akte verleden voor hetambt van notaris Simon Vreven te Hoeselt op 27 augustus 2008, en gekend als lot 6 uit het verdelingsplanvan Geotec Studie- & Landmetersbureau d.d. 22 juni 2007, door te verkopen aan BVBA Bouwbedrijf Hansen,Dashovenstraat 40 te Tongeren.De gemeente Hoeselt ziet af van haar voorkooprecht en zal voor de doorverkoop een vergoeding aanrekenenvan 7,5 % op de initiële verkoopprijs van 19 020,00 EUR zoals voorzien onder artikel 13 van dealgemene verkoopswaarden van 29 maart 2007. Deze doorverkoopvergoeding wordt vastgesteld op1


1 426,50 Euro en zal als invorderingsrecht ingebracht worden in de buitengewone dienst van de lopendebegroting onder artikel 530/560-51.Deze beslissing wordt genomen met 16 stemmen voor (Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, SergeVoncken, Michel Vanroy, Marleen Peeters, Walter Callebaut, Gert Hellinx, Carine Moors, Linda Verjans, CarineBox, Jos Buysmans, Steven Driesen, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 3 stemmen tegen (AlfonsCapiot, Josiane Caproens en Robert Wijnen) en 1 onthouding (Roel Palmans).Raadslid Alfons Capiot haalt aan dat er een bouwvergunning voor de oorspronkelijke locatie van deNV Bouwonderneming Hansen Johan werd afgeleverd op 31 oktober 2007. De verkoop van lot 6 werdechter pas betekend op 27 augustus 2008 op een ogenblik dat de zonevreemdheid dus niet meer bestond.De huidige doorverkoop is volgens het raadslid dan ook in strijd met het BPA en hij is van mening dat degemeente gebruik dient te maken van haar voorkooprecht om lot 6 terug aan te kopen.02 Patrimonium - Vestiging van een opstalrecht op loten 4 en 5 vanIndustriezone 3 door de opstalgever (BVBA Crommen Willy, Industrielaan102-104, 3730 Hoeselt en BVBA Wim Crommen, Industrielaan102-104, 3730 Hoeselt) aan de opstalnemer (NV ES Finance,Gentsesteenweg 1440 te 1092 Brussel) voor een duurtijd van 20jaren - Goedkeuring in toepassing van artikel 8 van de algemenevoorwaarden bij de verkoop van industriegronden gelegen binnenIndustriezone 3De toekenning van een opstalrecht op de loten 4 en 5 van Industriezone 3 door de opstalgever (respectievelijkde BVBA Crommen Willy, Industrielaan 102-104 te Hoeselt en BVBA Wim Crommen, Industrielaan102-104 te Hoeselt) aan de opstalnemer (NV ES Finance, Gentsesteenweg 1440 te 1092 Brussel), overeenkomstigde bepalingen van de ontwerpakte van notaris Philippe Degomme te Brussel, wordt goedgekeurdmet 16 stemmen voor (Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Serge Voncken, Michel Vanroy, MarleenPeeters, Walter Callebaut, Gert Hellinx, Carine Moors, Linda Verjans, Carine Box, Jos Buysmans, StevenDriesen, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 3 stemmen tegen (Alfons Capiot, Josiane Caproensen Robert Wijnen) en 1 onthouding (Roel Palmans).Er wordt tevens mee ingestemd om navolgende aanvullende clausule zoals vermeld in de brief van notarisDegomme bij de ontwerpakte, op te nemen in de opstalakte:" Indien de Leasingnemers hun economische activiteiten staken of de voorwaarden tot gebruik niet meernaleven zoals in de Aankoopakten Grond 1 en 2 bepaald, en de gemeente Hoeselt overeenkomstig art. 32paragraaf 1 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie vervangen door deartikelen 75 en 76 van het Vlaams Programmadecreet 2004 de intentie heeft haar terugkooprecht te doengelden, verbindt zij zich ertoe haar intentie voorafgaandelijk te betekenen aan ES FINANCE.ES FINANCE zal vanaf het moment van de betekening over een termijn van één (1) jaar beschikken om eennieuwe medecontractant te vinden (t.t.z. een nieuwe leasingnemer, huurder of koper) die bereid is allevoorwaarden opgelegd aan de kopers in het kader van de Aankoopakten Grond 1 en 2 op zich te nemen enwaarmee de gemeente Hoeselt haar akkoord betuigt.2


Na het verstrijken van deze termijn van één (1) jaar zal de gemeente Hoeselt kunnen overgaan tot deterugkoop."Raadslid Alfons Capiot merkt op dat de heer Van Broekhoven reeds in 2005 de BVBA Crommen Willy hadovergenomen. De verkoop van lot 4 door de gemeente volgde pas ruime tijd later. En de BVBA CrommenWim, koper van lot 5, was naar zijn mening zelfs helemaal geen zonevreemd bedrijf. Bovendien is er winstgemaakt op de grond bij de verkoop van beide BVBA’s aan de heer Van Broekhoven. Alfons Capiot is omdeze redenen van mening dat de gemeente gebruik dient te maken van haar voorkooprecht om degenoemde loten terug aan te kopen.Burgemeester Annette Stulens en schepen Werner Raskin weerleggen dit standpunt. Het gaat nog steedsom dezelfde Hoeseltse bedrijven die wel degelijk zonevreemd waren. Enkel de aandelen werden verkochtaan de heer Van Broekhoven.Naar aanleiding van beide agendapunten stelt raadslid Josiane Caproens zich de vraag of de algemeneverkoopsvoorwaarden destijds wel goed zijn opgesteld. Burgemeester Annette Stulens geeft aan dat eenaantal dingen niet uit te sluiten vallen. Deze aanpak was de enige manier om de industriezone uit te breidenen de werkgelegenheid in Hoeselt te behouden.03 Overheidsopdrachten - Brandweerdienst - Aankoop van signalisatiematerieel- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijzeHet bestek tot aankoop van signalisatiematerieel ten behoeve van de brandweer wordt unaniemgoedgekeurd.Het betreft meer bepaald een signalisatiebord voor montage op de tankwagen en een set afbakeningslampenvoor gebruik bij interventies.Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van de voorgeschreven procedure en het gunnen vande opdracht.De opdracht wordt begroot op 9 500,00 EUR (incl. btw) en zal aangerekend worden op de kredieten onderartikel 351/744-51 van de buitengewone dienst dienstjaar 2010.04 Overheidsopdrachten - Wegendienst - Aankoop van een freesmachine- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijzeHet bestek tot aankoop van een freesmachine ten behoeve van de gemeentelijke Wegendienst wordtunaniem goedgekeurd.Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.3


Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van de voorgeschreven procedure en het gunnen vande opdracht.De opdracht wordt begroot op 17 000,00 EUR (incl. btw) en zal aangerekend worden op de kredieten onderartikel 42160/744-51 van de buitengewone dienst dienstjaar 2010.05 Overheidsopdrachten - Wegendienst - Aankoop van herstellingstoestellenvoor een wegdek (kookketel, voegvuller, verhitter) - Goedkeuringlastvoorwaarden en gunningswijzeHet bestek tot aankoop van toestellen voor de herstelling van wegdek wordt unaniem goedgekeurd. Hetbetreft meer bepaald de aankoop van een voegvuller om scheuren of voegen in het wegdek op te vullen meteen hechtmiddel, een kookketel voor aanmaak van het hechtmiddel en een verhitter om de onkruidschroeiervan de Groendienst om te bouwen tot een hittekanon.Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van de voorgeschreven procedure en het gunnen vande opdracht.De opdracht wordt begroot op 21 000,00 EUR (incl. btw) en zal aangerekend worden op de kredieten onderartikel 42160/744-51 van de buitengewone dienst dienstjaar 2010.06 Overheidsopdrachten - Aankoop van een dienstvoertuig voor dediensten Jeugd, Cultuur en Sport - Goedkeuring lastvoorwaarden engunningswijzeHet bestek tot aankoop van een voertuig voor de diensten Jeugd, Cultuur en Sport wordt unaniem goedgekeurd.De voorkeur hierbij gaat uit naar een break- of bestelvoertuig voorzien van de meest elementaireuitrusting. Met deze aankoop zal voor de dienstverplaatsingen niet langer meer gebruik moeten wordengemaakt van het persoonlijk voertuig.Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van de voorgeschreven procedure en het gunnen vande opdracht.De opdracht wordt begroot op 12 000,00 EUR (incl. btw) en zal aangerekend worden op de kredieten onderartikel 760/743-52 van de buitengewone dienst dienstjaar 2010.4


07 Overheidsopdrachten - Uitrusting van de zone voor ontspanning,sport en spel op het buitenterrein bij het sport- en gemeenschapscentrumTer Kommen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijzeHet bestek om het buitenterrein bij het sport- en gemeenschapscentrum Ter Kommen uit te rusten als eenzone voor ontspanning, sport en spel wordt unaniem goedgekeurd.Voorgenomen wordt de bestaande piste achter Ter Kommen op te breken en om te bouwen tot een Finsepiste van 500 meter. Daarnaast zal het binnenterrein van de piste gedraineerd worden en uitgerust wordenmet een 12-tal outdoorfitnesstoestellen voor senioren die bestand zijn tegen vandalisme, onderhoudsvriendelijken veilig zijn. Tenslotte wordt er ook voorzien in speeltuigen voor kinderen.Het project wordt begroot op 133 100,00 EUR incl. btw en zal aanbesteed worden overeenkomstig deprocedure van de algemene offerteaanvraag.De opdracht zal aangerekend worden op de kredieten onder artikel 760/725-60 van de buitengewone dienstdienstjaar 2010.08 Gemeentebelastingen - Belasting op de leegstand van woningen engebouwen - GoedkeuringHet voorstel om voor de aanslagjaren 2010 tot en met 2013 een jaarlijkse gemeentebelasting te vestigen opde woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in hetgemeentelijk leegstandsregister wordt unaniem goedgekeurd.Het decreet van 27 maart 2009 inzake het grond- en pandenbeleid heeft gezorgd voor een belangrijkewijziging in de bestrijding van leegstand van woningen en gebouwen. Tot voor kort beheerde het VlaamsGewest nog de inventaris van leegstaande gebouwen en woningen met daaraan gekoppeld een gewestelijkeheffing met mogelijkheid voor de gemeenten daarop nog opcentiemen te heffen. De bevoegdheid om eenleegstandsregister te beheren en er een heffing aan te koppelen wordt echter overgedragen aan degemeenten.Het vaststellen, beoordelen en opvolgen van leegstand via een leegstandsregister conform onderhavigbelastingreglement behoort tot het takenpakket van de dienst ROP. Op hun aangeven kan de FinanciëleDienst vervolgens overgaan tot belastingheffing.De belasting wordt vastgesteld op:▫ 1 200,00 EUR voor een volledig gebouw of woonhuis;▫ 100,00 EUR voor een individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het kamerdecreet;▫ 600,00 EUR voor elke overige woongelegenheid.Per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat het onroerend goed op de inventaris staat, wordt debelasting vermeerderd met:▫ 1 200,00 EUR voor een volledig gebouw of woonhuis,5


▫ 100,00 EUR voor een individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het kamerdecreet,▫ 600,00 EUR voor elke overige woongelegenheid,en dit met een maximum van 5 termijnen.Conform het reglement kan de zakelijk gerechtigde van het betreffende pand in beroep gaan tegen deopname in het leegstandsregister. Bovendien zijn er in het reglement een aantal vrijstellingsgrondenopgenomen betreffende de eigenlijke heffing op de leegstand.09 Personeel - Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuelepersoneelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de RSZPPO -GoedkeuringDe invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden van degemeente met ingang van 1 januari 2010 wordt goedgekeurd met 17 stemmen voor (Annette Stulens,Werner Raskin, Guy Thys, Serge Voncken, Michel Vanroy, Marleen Peeters, Josiane Caproens, WalterCallebaut, Gert Hellinx, Carine Moors, Linda Verjans, Carine Box, Jos Buysmans, Steven Driesen, BertVertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 0 stemmen tegen en 3 onthoudingen (Alfons Capiot, RobertWijnen en Roel Palmans).Het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat op 9 december 2009 onderhandeld werdop het Vlaamse Comité C1 geeft geen aanleiding tot opmerkingen.De RSZ-PPO wordt aangesteld als opdrachtencentrale in de zin van de wet van 15 juni 2006 betreffendede overheidsopdrachten om in deze een aanbesteding uit te schrijven. Het bestek, opgemaakt door de RSZ-PPO, wordt goedgekeurd. Via deze weg zal een verzekeringsinstelling worden aangesteld die belast zalworden met de uitvoering van de pensioentoezegging voor de contractanten (tweede pensioenpijler).De pensioentoelage wordt vastgesteld op 1% van het pensioengevend jaarloon en er wordt geen inhaaltoelagevoorzien. Op 30 april 2010 werd hierover met de vakbonden een protocol van akkoord bereikt.In de maand juli 2010 zal de RSZ-PPO starten met de inhouding van deze werkgeversbijdrage.Raadslid Alfons Capiot geeft aan voorstander te zijn van een bijdragevoet van 3% naar het voorbeeld van deprovincie Limburg. Burgemeester Annette Stulens antwoordt hierop dat er, rekening houdende met de reedsbestaande extralegale voordelen, gekozen wordt voor een opstartscenario.10 Personeel - Verhoging fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer -GoedkeuringHet voorstel om de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer van het gemeentepersoneel met ingangvan 1 januari 2010 te verhogen tot 0,20 EUR per kilometer wordt unaniem goedgekeurd. Op 30 april 2010werd hierover met de vakbonden een protocol van akkoord bereikt.Met de invoering van de rechtspositieregeling werd deze vergoeding eerder vastgesteld op 0,15 euro perkilometer. De omzendbrief BB 2010/01 van 29 januari 2010 laat de lokale besturen toe het bedrag van defietsvergoeding voor het woon-werkverkeer van hun personeelsleden te verhogen tot 0,20 euro per kilo-6


meter. Bij een eerstvolgende aanpassing van de rechtspositieregeling zal ook artikel 248 in die zin aangepastworden.Raadslid Gert Hellinx verlaat de zitting.11 Dienst Cultuur - Statuten van de projectvereniging 'ErfgoedHaspengouw' - GoedkeuringDe statuten van projectvereniging 'Erfgoed Haspengouw' worden unaniem goedgekeurd. In zittingvan 28 januari 2010 besliste de gemeenteraad al om in te stappen in dit intergemeentelijk samenwerkingsverbanden werd in de aanduiding van afgevaardigden voorzien.Het hoofddoel van deze projectvereniging is een cultureel erfgoedbeleid uit te bouwen voor de regioHaspengouw. Eind december 2010 zal door de projectvereniging een aanvraag voor een cultureelerfgoedconvenant voor Haspengouw (2012-2014) worden ingediend bij de Vlaamse Overheid.Raadslid Gert Hellinx neemt terug deel aan de zitting.12 Beëindiging van de overeenkomst tussen de gemeente Hoeselt enhet Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (C.A.D.) -GoedkeuringHet voorstel om de overeenkomst met het C.A.D.-Limburg te Hasselt betreffende drugpreventie enambulante verslavingszorg ten aanzien van kansarme bevolkingsgroepen te beëindigen op 31 december2010 wordt goedgekeurd met 16 stemmen voor (Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Serge Voncken,Michel Vanroy, Marleen Peeters, Walter Callebaut, Gert Hellinx, Carine Moors, Linda Verjans, Carine Box, JosBuysmans, Steven Driesen, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 4 stemmen tegen (Alfons Capiot,Josiane Caproens, Robert Wijnen en Roel Palmans) en 0 onthoudingenDe bestaande overeenkomst van de gemeente met het C.A.D. dateert van 25 november 2004. Desamenwerking met het C.A.D. stelt de laatste jaren steeds minder voor. Het OCMW of de Jeugddienst zijnniet langer vragende partij voor een permanente samenwerking. In de gegeven omstandigheden is het danook niet meer zinvol nog langer werkingskosten aan het C.A.D. te betalen.Het C.A.D.-Limburg zal voor 1 juli 2010 per aangetekende zending van deze beslissing op de hoogte wordengebracht.13 Ontwikkelingssamenwerking - Millenniumdoelstellingen 2015 - Goedkeuringen ondertekening van de motie 'De tijd dringt' van de koepelvan de Vlaamse Noord-ZuidbewegingHet voorstel van de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging tot ondertekening van de motie'De tijd dringt' wordt goedgekeurd met 19 stemmen voor (Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys,Serge Voncken, Michel Vanroy, Marleen Peeters, Alfons Capiot, Josiane Caproens, Walter Callebaut, GertHellinx, Carine Moors, Linda Verjans, Robert Wijnen, Carine Box, Jos Buysmans, Steven Driesen, Bert7


Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 1 stem tegen (Roel Palmans) en 0 onthoudingen. Met de ondertekeningvan deze motie verklaart de gemeenteraad zich te scharen achter de millenniumdoelstellingen2015.In het jaar 2000 ondertekenden alle lidstaten van de Verenigde Naties de zogenaamde millennium-verklaring waarbij afspraken werden gemaakt om met alle landen samen tegen 2015 armoede en onrechtstructureel aan te pakken en iedereen toegang te geven tot gezondheidszorg en onderwijs.De Noord-Zuidbeweging heeft een tussenbalans opgemaakt en moet helaas vaststellen dat men 10 jaar laterabsoluut niet op schema zit en de meeste van deze doelstellingen zeker nog niet gerealiseerd zijn. Ondanksalle beloftes blijft de armoede stijgen en blijven vooral vrouwen en eenoudergezinnen in de kou staan.In 2010 dient zich een historische kans aan om dit tij te keren. In september 2010 wordt immers eenVN-topoverleg georganiseerd, specifiek gewijd aan deze millenniumdoelstellingen. De Noord-Zuidbewegingwil in eigen land en wereldwijd dan ook druk uitoefenen om deze beloftes in resultaten om te zetten.Om hun vraag politieke kracht bij te zetten doet deze beweging een oproep aan de Vlaamse steden engemeenten om de motie 'De tijd dringt' massaal te ondertekenen en alzo hun bezorgdheid uit te drukkeninzake de realisatie van de millenniumdoelstellingen. De ondertekende motie zal bezorgd worden aan dekoepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, de Federale en de Vlaamse regering.Raadslid Roel Palmans stemt tegen de motie 'De tijd dringt' omdat het een maatregel betreft die naar eigenzeggen "toch maar voor de derde wereld is".14 Aanduiding van gemeentelijke afgevaardigden en bepaling vanhet mandaat om deel te nemen aan de algemene vergadering van deOpdrachthoudende Vereniging Limburg.net en de Intercommunalevereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) - GoedkeuringVoor de aanduiding van gemeentelijke afgevaardigden voor deelname aan de algemene vergadering van deOpdrachthoudende Vereniging Limburg.net en de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicaptenin Limburg (IGL) verklaart de raad zich unaniem akkoord met de kandidaten zoals voorgedragen door demeerderheid en dit zonder stemming.14.01 - ALGEMENE VERGADERING LIMBURG.NETVoor de algemene vergadering van Limburg.net van woensdag 23 juni 2010 wordt raadslid Yves Crouxgemandateerd als titelvoerend afgevaardigde-volmachtdrager namens de gemeente. Bij verhindering zal hijvervangen worden door schepen Michel Vanroy.De raad verklaart zich akkoord met de agenda van de vergadering. De heer Yves Croux die als gevolmachtigdedeze vergadering zal bijwonen, wordt gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de puntenvan de agenda. Tijdens deze zitting zullen volgende punten aan de orde worden gesteld:1) Welkom door de voorzitter2) Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering dd. 25-11-20098


3) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)4) Activiteitenverslag 20095) Jaarrekening 2009 (art. 65 DIS; art. 13, 40 en 45 statuten)6) Verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders (art. 40 statuten, art. 95 en 96 wetboekvennootschappen7) Verslag van de commissaris (art. 40 statuten, art.553 wetboek vennootschappen)8) Kwijting aan de bestuurders (art. 65 DIS, art. 40 statuten)9) Kwijting aan de commissaris (art. 65 DIS, art. 40 statuten)10) Ontslag en benoeming van bestuurder(s) (art. 46 DIS, art. 20 statuten)11) Varia14.02 - ALGEMENE VERGADERING INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN INLIMBURGTitelvoerend afgevaardigde-volmachtdrager Carine Moors wenst zich om persoonlijke redenen te latenverontschuldigen voor de algemene vergadering van IGL op vrijdag 25 juni 2010. Raadslid Walter Callebautgeeft aan haar te vervangen en de algemene vergadering op een later tijdstip te vervoegen zodra zijnprofessionele agenda het toelaat. Raadslid Alfons Capiot vindt dit geen gepaste manier van handelen enis van mening dat de gemeenteraad een andere afgevaardigde dient aan te duiden.De raad verklaart zich akkoord met de agenda van de vergadering. De heer Walter Callebaut die als gevolmachtigdedeze vergadering zal bijwonen, wordt gemandateerd een positieve stem uit te brengen over depunten van de agenda. Tijdens deze zitting zullen volgende punten aan de orde worden gesteld:1) Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 20092) Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 20093) De balans 2009 en de resultatenrekening 2009, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring4) Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring5) Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring6) Vaststelling van de werkingstoelage van de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor hetboekjaar 2010: goedkeuring7) Verlenging voor de boekjaren 2010 - 2012 van het mandaat als revisor van Foederer DFKbedrijfsrevisoren CVBA uit Hasselt met als vaste vertegenwoordiger de heer F. Embrechts: goedkeuring8) Statutaire ambtsbeëindigingen en benoemingen van bestuurders: goedkeuringRaadslid Alfons Capiot verlaat de zitting.15 Onderwijs - Arbeidsreglement - GoedkeuringHet arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de gemeentelijke basisschoolte Alt-Hoeselt wordt unaniem goedgekeurd.In het kader van het functionerings- en evaluatiebeleid, sedert het schooljaar 2009-2010 ingevoerd in hetbasisonderwijs, werd op het niveau van de scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg een model van arbeidsreglementopgesteld dat werkzaam is voor alle personeelsleden van de scholengroep. Dit model werd alsbasis genomen en waar nodig aangepast aan de lokale situatie. Het arbeidsreglement gaat onder meerdieper in op de rechten en plichten van het personeel en schoolbestuur.9


IN GEHEIME VERGADERING16 Gemeentelijke brandweer - Aanstelling van een onderluitenantvrijwilliger- GoedkeuringAlvorens tot de aanstelling van een onderluitenant-vrijwilliger over te gaan staat de voorzitter eerst nogeven stil bij het verloop van de selectieprocedure. Hieruit blijkt dat van de drie kandidaten de heer FrankThoelen, Schepenenlaan 6 te Hoeselt, als meest geschikte kandidaat naar voor wordt geschoven door deexamenjury.Vervolgens vraagt de voorzitter over te gaan tot de aanstelling van een onderluitenant-vrijwilliger en hierbijgebruik te maken van een stembrief. In onderling akkoord wordt evenwel beslist af te zien van het gebruikvan een stembrief en zich unaniem aan te sluiten bij het oordeel van de examenjury. De heer Frank Thoelenwordt zodoende met unanimiteit aangesteld als onderluitenant-vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweervan Hoeselt.De kandidaat voornoemd zal pas officieel zijn functie kunnen opnemen na het welslagen in een opleidingtot onderluitenant. Zodra deze opleiding met succes is afgerond zal de nieuwe officier zijn taken volwaardigkunnen opnemen.De zitting wordt voor gesloten verklaard om 21.10 uur.10

More magazines by this user
Similar magazines