Brussel, - BECI

beci.be

Brussel, - BECI

Employee Life & ComfortDe beste beloning voor de topmedewerkersvan uw ondernemingEmployee Life & Comfort van AXA Ondernemingen isde ideale beloning om uw loontrekkende medewerkersdie echt onmisbaar zijn te motiveren. Het grote voordeelvan deze formule is dat de begunstigde tot tweemaalmeer opstrijkt dan met een uitzonderlijke extra verloning.Sterker nog: het geeft de mogelijkheid om tekiezen tussen de opbouw van een bijkomend pensioenof de onmiddellijke financiering van een vastgoedprojectvia een voorschot op polis.Ook voor uw onderneming is Employee Life & Comfortdé oplossing: u kunt er uw topmedewerkers gul meebelonen, zonder extra kosten. Dit flexibele en aanpasbareplan is dus de uitgelezen manier om uw bestemedewerkers aan uw onderneming te binden!Maakt u even tijd vrij om alles te weten te komen overde voordelen van Employee Life & Comfort? Neem dansnel contact op met uw makelaar of bel AXA op hetnummer 02/622.71.98.AXA Ondernemingen - Karamba


opinieDe deelnemers van de Algemene Vergadering van Beci, breed glimlachend op de LouizalaanAlgemene Vergadering van Beci 20086NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKSAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUURVAN BECI - BRUSSELSE KAMER VAN KOOPHANDEL –WERKJAAR 2008-2009Adrienne AxlerLaurence BattailleAlain BerlinblauPhilippe BiartJean Paul BissenGuy BollyLuc BontempsPatrick BontinckPatrick BraunsLiliane Claisse-KnopesAlexandre ClevenJean-Paul CourtoisXavier DamsterJean-Claude DaoustThéo De BeirMichel De BièvreGuy De LassasieJohan De SwaefJean-Claude DelenJean-Jacques DelensLuc DelfosseRichard FielzEvelyn GesslerBaudouin GillisIsabelle HamburgerJacques IndekeuSophie LeclercqPhilippe LhommeMichel LionJean-Luc LouisKarel LowetteLouis-Philippe OrbanVincent QuertonAlain RadeletBaudouin RuquoisChristian SandersFrançois SchwennickeRocco SpagnoloGeert StreulensSerge StroinovskyPierre ThononJudith Van GeluweEmmanuel van InnisJean-Claude VandenboschGuido VissersHerman VyvermanThierry WillemarckOlivier WillocxJose ZurstrassenDiane ZygasVoorzitter BeciEmmnuel van InnisVice-voorzittersAlexandre Cleven – Jean-Claude Daoust – Karel LowetteGedelegeerd bestuurderOlivier WillocxBestuurder Directeur-generaalPierre ThononSecretaris-generaalJoëlle EvenepoelSAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUURVAN BECI - VERBOND VAN ONDERNEMINGEN -WERKJAAR 2008-2009Guy-Marc BaudePhilippe BiartGuy BollyBrigitte BooneYves BosteelsStephan BroeckxBernard BrozeAlexandre ClevenBernard ColsMichel CroiséJean-Claude DaoustAnya De BieMichel De BièvreJean-Antoine De MuylderJean-Jacques DelensFrançois Descléede MaredsousClaude DesseilleAlain DevosEtienne DewulfChristian FranzenEvelyn GesslerLuc GeutenPhilippe GillionBaudouin GillisMichel GovaertsPaul HatryLuc HujoelYvan HuyghebaertOlivier JorisVéronique JosephMarc JoszGuy JourquinPierre KoningsPhilippe LacroixJean LampePaul LenaertsLaurent LevauxAndré LoumayeKarel LowetteDidier MalherbeDominique MichelPhilip NeytOlivier NifleWalter PeeraerRemo PellicheroGaëtan PiretJean-Luc QuoistiauxAlain RadeletPierre RobaPaul SoeteEugene TeysenPierre ThononJoris TieboutGeert UytterschautJohan Van den DriesscheEmmanuel van InnisThierry van KanHenri-Jacques van TichelenRaymond VaxelaireFrancis VerheugheJean-Mary VivierHerman VyvermanPatrick WaterkeynPatrick WielemansThierry WillemarckOlivier WillocxDiane ZygasEre-Afgevaardigd BeheerderChristian FranzenEre-Past-presidentsClaude Desseille – Raymond Vaxelaire – Francis Verheughe1 e Ere-Vice-voorzitterYvan HuyghebaertEre-beheerderPaul Hatry


opinieLOBBYWat doet het Kenniscentrum van Beci ?Thank God we have Brussels, schreef de Antwerpse sociologe Nadia Fadil in de KVS-krant. Hetkon de leuze van het kenniscentrum van BECI zijn: er beweegt zodanig veel in deze intrigerendestad dat dit kenniscentrum uitbouwen een heuse droom is voor elke urban professional.8NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKBECI beschikt sindsmei vorig jaar overeen kenniscentrum.Het stelt zich tot doelhet bestaand studiewerkover de stad te verzamelenen te analyseren. Hetkenniscentrum wil de belangenvan de bedrijvenop een wetenschappelijkonderbouwde en correctemanier verdedigen.Thema’s als tewerkstelling,onderwijs, mobiliteit,economie en urbanismestaan centraal. Het kenniscentrumneemt ookdeel aan studies met externepartners en voert erzelf uit. Het levert kerncijfersen basisgegevensop en het reikt nieuwedenkpistes aan. Met resultaat:BECI heeft nieuweaccenten kunnen leggen.De promotie van alternatieve mobiliteit is belangrijkTerzelfder tijd slaagde hetkenniscentrum erin om aan een aantalverzuchtingen van de leden vanBECI tegemoet te komen, door zich inspecifieke dossiers vast te bijten endoor meer zichtbaarheid in de pers tekrijgen.rond de kwaliteit van het onderwijsin Brussel. Dat was voor BECI eenprimeur, daar onderwijs traditioneelgeen speerpunt is in de verdedigingvan de bedrijfsbelangen. Maar in eenarbeidsmarkt waarbij zelfs een goedfunctionerende economie de 90.000Alarmbel voor onderwijswerkzoekenden niet substantieelHet is immers niet de bedoeling omhet studiewerk en de cijfers dode letterte laten, maar om ze actief in tezetten in het lobbywerk ter verbeteringvan de economische, de socialeen de institutionele gezondheid vanhet Brussels Gewest. Zo heeft het kenniscentrumde laatste maanden hetmobiliteitsdebat mee op de agendagezet en aan de alarmbel getrokkenkan doen dalen, is het onderwijs eenabsolute prioriteit geworden: onderwijsis een sociale hefboom die ookde bedrijfswereld op een duurzamemanier ten goede moet komen. In decontext van de internationale war fortalent verwacht de bedrijfswereld datscholen zo veel mogelijk jong, ondernemend,tweetalig en multicultureeltalent voortbrengen.Mobiliteit en jobsHet boeiendste aan ditwerk is ongetwijfeld deverbondenheid van de veledossiers. De werkgelegenheidsgraadsteeg het afgelopenjaar, en steeds meerjongeren raakten aan eenjob. Toch blijft de werkloosheidenorm hoog invele wijken: een groot deelvan de Brusselse laaggeschooldewerkzoekendenzullen in Brussel zelf – intramuros – niet aan de bakgeraken. Dat brengt onsweer bij het mobiliteitsdebat,waarin BECI eist dater over de gewestgrenzengedacht moet worden.Overleg is een absolutenoodzaak. Werkgelegenheid,openbaar vervoer,interregionaal overleg:een holistische aanpak isvereist wil men een beterzicht krijgen op de uitdagingen ende knelpunten van het Brussels Gewest.Er is nood aan een visie over hetgeheel van de metropolitane zone.Dat is ook het uitgangspunt van hetBusiness Route 2018 for MetropolitanBrussels, het speerplan van de viergrote werkgeversorganisaties voorde ontwikkeling van de economieover de gewestgrenzen heen.DossiervretersHet kenniscentrum is betrokken bijhet onderzoek naar de rol en het potentieelvan de Haven van Brussel.Het onderzoek kadert in een brederlogistiek en intermodaal networkvoor België, en wordt uitgevoerd door


opinieDe leveringstermijnen voor vergunningen zijn te lang12NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKGVA Grimley. Het probleem is dat hetstedenbouwrecht in Brussel een rechtvan de nimby (not in my backyard –niet in mijn achtertuin, red.) is geworden.”Vooral de openbare onderzoekenen overlegcomités staan zwaar onderdruk. De procedure voor de afleveringvan vergunningen wordt allesbehalvevereenvoudigd door die overvloedigecomités, waarin omwonenden en allerhandebelangengroepen hun zegjekunnen doen over de projecten diehen aanbelangen.Te veel macht aan deomwonendenPhilippe Gillion, voorzitter van deBrusselse Confederatie Bouw, verdedigthet principe van de openbare onderzoeken,waardoor projecten vaakbij consensus nog kunnen wordenverbeterd. Maar hij erkent dat het risicovan een impasse blijft. “We hebbente veel macht aan de omwonendengegeven”, betreurt hij. “Een overlegcomitéis een positief element. Maar hetmag niet op een publiek handgemeenuitdraaien, zoals soms het geval is.Temeer daar de gemeente regelmatigzwicht en de voorrang geeft aan persoonlijkebelangen. Het overlegcomitéheeft vaak een absolute macht. Hetresultaat is dat procedures wordengeblokkeerd en er zowat overal stadskankersblijven bestaan.”Vincent Maroy aarzelt niet om vaneen echte ‘juridische guerrillaoorlog’te spreken. “De procedureregels zijn telaks in Brussel”, klaagt hij aan. “Iedereenkan bij de administratieve rechtbankeneen procedure opstarten, ookal heeft hij of zij geen legitiem belangbij de zaak. Bovendien duren de proceduresvoor de Raad van State veelte lang, wat de onzekerheid rond elkevergunningsaanvraag alleen maardoet toenemen.”Een andere klacht die vaak bij deprojectontwikkelaars hoorbaar is: deBrusselse gemeenten beschikken nietover de middelen en het personeel omgrootschalige dossiers te behandelen.Voorzitter van Banimmo en vicevoorzittervan de BVS (Beroepsverenigingvan de Vastgoedsector) Didrik Van Caloenbetreurt dat: “De gemeenten zijnstructureel onderbemand om de stedenbouwkundigedossiers voor groteprojecten te behandelen. Een typischvoorbeeld is de stad Brussel. Zij verenigtop haar grondgebied het grootsteaantal tertiaire en commerciëlesectoren van de hoofdstad. Nochtansis de situatie er, zoals iedereen weet,schrijnend. Het is er duidelijk geenprioriteit van het college.”Vier maanden om een dossierte openenSchepen van Stedenbouw ChristianCeux zoekt geen uitvluchten. “Ik gaer geen doekjes om winden, dat doeik nooit. De situatie is allesbehalvebevredigend”, stelt hij. “Bij mijn aankomstwerden vergunningsdossierspas na zeven maanden geopend.Vandaag bedraagt die termijn viermaanden [nvdr: de wettelijke termijnbedraagt twintig dagen]. Dat is nog altijdte lang, maar we komen van ver.Ik wil er wel op wijzen dat we jaarlijks800 dossiers behandelen, waarvan erverschillende zeer slecht zijn uitgevoerd.We hebben ook problemen ombekwaam personeel aan te werven.”En dan nu de belangrijkste vraag: hoelang duurt het om op het grondgebiedvan de stad Brussel een stedenbouwkundigevergunning te krijgen? “Vooreen groot project moet je op een jaarrekenen”, antwoordt de schepen. “Alser ook een effectenstudie nodig is,reken je daar beter nog een jaar bij.”Didrik Van Kaloen bevestigt dat: “Vooreen grootschalig project duurt deprocedure minstens twee jaar. Zodrahet project zich over een oppervlaktevan 20.000 vierkante meter uitstrektof 200 parkeerplaatsen bevat, moeter een effectenstudie worden uitgevoerd.En die neemt sowieso een jaarin beslag.”Op het niveau van het Gewest bestaaner cijfers over de leveringstermijn vanstedenbouwkundige vergunningen.Maar die blijken in mysterie gehuld tezijn. Het kabinet van de Brusselse ministervoor Huisvesting, Françoise Dupuis(PS), verwijst naar de wettelijketermijnen. Interessant, maar weinigveelzeggend vergeleken met de realiteitop het terrein. Dat blijkt duidelijkuit het voorbeeld van de stad Brusselwaar de leveringstermijnen vlot wordenoverschreden met een eenvoudige… ontvangstbevestiging als bewijs dathet vergunningsdossier volledig is.Albert Goffart, directeur van het BestuurRuimtelijke Ordening, erkentdat “bij 10 % van de dossiers de termijnwordt overschreden. Maar alshet gewest de wettelijk voorgeschreventermijn van 45 dagen overschrijdt,wordt het advies van de gemeente alseensluidend beschouwd. Het dossierwordt dus niet benadeeld.”Denken we maar aan de saga rondhet Heron-project (Guldenvlieslaan)dat ondanks de nieuwe onderhandelingendoor Prowinko nog steedsverzand is. Net als vele andere dossiersvolgen de procedures voor deadministratieve rechtbanken elkaarin ijltempo op, waardoor geen enkelconcreet project het daglicht ziet.“Bij mijn aankomst werden vergunningsdossierspas na zeven maanden geopend. Vandaagbedraagt die termijn vier maanden [nvdr: dewettelijke termijn bedraagt twintig dagen]. Dat isnog altijd te lang, maar we komen van ver.Christian Ceux, schepen van Stedenbouw


10 goede redenen om lid te zijnvan BeciBrussels Enterprises Commerce and Industry1 U behoort tot een netwerk van meer dan 3.000 ondernemingen in Brussel, eenstevig adressenbestand dus2 Uw belangen worden vertegenwoordigd en verdedigd, zowel bij de Brusselse, Belgische,Europese alsook internationale politieke en economische instanties3 U wordt in alle ontwikkelingsfases van uw onderneming bijgestaan door onzeadviseurs en geniet gratis commercieel, juridisch, financieel en sociaal advies4 U wordt uitgenodigd op al onze evenementen (infoavonden, Garden Party, golfcompetitie,…)tijdens dewelke u vruchtbare relaties kunt aanknopen om uw zaken te ontwikkelen5 U vindt klanten, leveranciers of zakenpartners dankzij onze zeer uitgebreide databasevan Belgische en buitenlandse ondernemingen (978.000 ondernemingen). Uw commerciële prospectiewordt eenvoudiger6 Wij helpen u bij het verkrijgen van Europese financiële steun, het opstarten van EUprojectenen u kan buitenlandse delegaties op bezoek in Brussel ontmoeten. Zowel voor de importals voor de export leveren wij u analyses over douaneformaliteiten, quota’s en belastingen7 U ontvangt maandelijks ons economisch magazine “Dynamiek”, dat over 14.000ondernemingen wordt verspreid. Maak uw bedrijf kenbaar door er uw advertenties en communiquésin te publiceren !8 Jaarlijks ontvangt u de Who’s Who, de complete gids van de aan Beci verbonden ondernemingenen het gedetailleerde visitekaartje van uw onderneming9 Uw vaardigheden worden nog beter dankzij onze hoogwaardige opleidingen en seminariestegen voorkeurtarieven10 U geniet speciale aanbiedingen die exclusief zijn voorbehouden aan onze ledenBeci, de sleutel voor uw succes


Preventie en gezondheidbrengen heel wat met zich mee.Gemotiveerde werknemers, bijvoorbeeld.De externe dienst van Mensura. De oplossing voor meer interne veiligheid, welzijn en preventie.De Wet over Welzijn op het Werk verplicht u om te investerenin preventie en gezondheid. Natuurlijk kan u datals een last beschouwen. Maar u kan het ook bekijkenals een kans om de bedrijfsresultaten te verbeteren.Want gezonde mensen in een gezonde, veilige werkomgevingpresteren beter. Mensura helpt u daarbij metdokters en risico-experts. De oplossingen motiverenuw medewerkers en hebben zo een positief effect opuw resultaten. Dat motiveert u toch om een kijkje oponze website te nemen? www.mensura.be.


initiatiefINVESTERINGBusinessAngels gaancommunautairedialoog aanOp zoek naar vers kapitaal?Bel de Business Angels!16NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKWaar de Belgische politiek faalt, gaan de Business Angels uit Vlaanderen en het Franstaligelandsgedeelte wel de communautaire dialoog aan. Investeerders van risicokapitaal uit hetNoorden en het Zuiden van het land hebben elkaar vorige maand voor het eerst ontmoettijdens een matching event. “In tijden van communautaire spanningen geven wij het goedevoorbeeld”, klinkt het.Plaats van het gebeuren – “hoekan het ook anders?” – wasBrussel, op 14 oktober jl. “Alsvoertaal hebben we pragmatisch voorhet Engels gekozen”, zegt ReginaldVossen, directeur van BAN Vlaanderenvzw. BAN staat voor BusinessAngels Network. De vereniging teltruim 150 leden. De Franstalige tegenhanger,“Be Angels”, telt ook 150 privé-investeerdersvan risicokapitaal.“Het gaat om een kennismaking vaninvesteerders van weerszijden van detaalgrens. Onze leden vroegen daarzelf om”, zegt BAN-directeur Vossen:“Samenwerken is in onze sector in iedersbelang. Dossiers worden steedscomplexer, met grotere kapitaalbehoeften.De meeste groeibedrijvenhebben ook ambities die verder reikendan hun eigen regio. Wel, eenBusiness Angel met ervaring in hetandere landsdeel kan dan van goudwaardezijn.”BAN Vlaanderen en Be Angels uitFranstalig België werken als een platformwaar kapitaalzoekende ondernemersen privé-investeerders elkaarkunnen vinden. Via kapitaalinbrengen kennisoverdracht kunnen de ondernemerseen traject afleggen datnaar succes voor hun ondernemingleidt. De kenniseconomie vaart erwel bij.De investeringsprojecten worden discreetgepresenteerd, via anoniemeprojectfiches en presentaties op matchingevents. Elk jaar worden meerdan 100 projecten geselecteerd. “Datresulteert elk jaar in 20 à 25 effectieveinvesteringen in Vlaanderen”, zegtVossen.“Deze vorm van betrokken kapitaalverschaffinglijkt op het eerste zichtniet zwaar te lijden onder de huidigecrisis op de financiële markten”claimt Reginald Vossen: “Omwillevan de goede kwaliteit van de dossiers,natuurlijk, maar wellicht ookomdat onze leden hun investeringeneen stuk korter kunnen opvolgen daneen beursbelegging. Business Angelsleveren niet alleen geld, maar ookheel wat ervaring en advies aan bedrijvenwaarin ze geloven.”Tijdens het eerste nationaal matchingevent van Franstalige en Vlaamse BA’sdaagden meer dan 100 ondernemersen investeerders van durfkapitaalop. Ze kregen 12 investeringsdossiersvoorgesteld. “Voor de ondernemerszijn dat maar liefst 1200 kansen opfinanciering”, weet BAN-directeurVossen. “We gaan elkaar volgend jaaropnieuw minstens één, wellicht tweekeer ontmoeten.” ●Meer infoBAN Vlaanderent +32 11 30 02 60r.vossen@banvlaanderen.bewww.banvlaanderen.beRoel Veyt


moving!20NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKNeaxia Management lanceert2 nieuwe e-handelsitesDe Brusselse ondernemingNeaxia stuurttwee nieuwe spelersin het veld van deBelgisches e-handel.Neaxia had in januari2008 al Custopolis.comgelanceerd, een websitewaar je terecht kanDenis Hanchar, voor geïndividualiseerdevoorwerpen.gérant de Neaxiamanagement « Myblacktshirt.com»,is een website die – zoalsde naam zegt – zwarte t-shirtsop de markt brengt. De mogelijkhedenzijn onuitputtelijk : eenzwarte t-shirt met humoristischeslogans naar eigen smaak, eenzwarte t-shirt met je naam in Chinese,Japanse, Arabische tekens, ofzelfs in streepjescode…«Printmethod.be», richt zich opKMO’s en ZKO’s. De site biedt publicitairbedrukt textiel en anderepublicitaire voorwerpen aan. Uvindt de verschillende tarieven opde site.Overigens, Custopolis.com is sindskort de sponsor van het vrouwenvoetbalteamF.C.Fémina Braine:http://www.fcf-braine.be/ ●NeaxiaPotaerdenbergstraat 3a1070 Brusselt +32 2 527 37 68f + 32 2 527 94 51www.neaxiamanagement.comTravel Team Consult &Representative Orient-Expressvertrekt voor het eerst vanuitBrusselTravel Team Consult & Representative biedt u een reis vol uitdagingen avontuur aan: naar Venetië sporen met de Orient-Express, vanuitBrussel!De KMO bestaat uit een team van 10 personen, gespecialiseerd in incentivereizenvoor bedrijven, groepsreizen en op maat uitgewerktereizen voor individuele travellers.De Orient-Express is nog nooit vanuit Brussel vertrokken. TravelTeam maakt zich sterk dat de 180 bevoorrechte reizigers die het gelukzullen hebben om aan boord te stappen op 10 mei 2009 een uitzonderlijkemoment zullen beleven.De gastronomie zal op maat zijn van een sterrenrestaurant. De mytherond deze luxetrein zal compleet zijn dankzij tophotels in Venetië,taxiboten en een privévliegtuigvoor de retour naarBrussel. ●Just in TimeManagementGroup nodigtbedrijfsleiders uit opontbijtconferentiesin de Club vanLotharingen19 november 2008“Mobiele communicatiemiddelen:bron vaneen groter rendementvoor uw bedrijf of bronvan extra kosten?”Philippe Lemmens,Partner JiTM17 december 2008“Bent u bereid de risico’ste dragen van onvoldoendebeschermdegevoelige gegevens,een ontoereikende ITbeveiligingen de nietnalevingvan de wettenbetreffende de persoonlijkelevenssfeer?”Jacques Folon, Partner JiTM21 januari 2009Benjamin Colas, Partner JiTM“Vakbonden en overlegorganen:hoe eenwettelijke verplichtingbinnen de ondernemingomzetten in eensamenwerkingsopportuniteit?”Voor informatie en inschrijvingen:www.just-in-time-management.com,rubriek “News”,of Carol Ingebos: t +32 2 290 53 07Travel Team Consult& RepresentativeAbdijstraat 771050 Brusselt +32 02 647 30 00f +32 02 647 37 22www.preference.beBrussel-Venetië in de Orient-Express, een droom?In samenwerking met BeciJust in Time ManagementLouizalaan 149/241050 Brusselt +32 2 290 53 07f +32 2 535 76 34www.just-in-time-management.com


Bespaar liever op uw betalingsverkeermet de KBC-Business Comfortrekening.Voor uw zaak, praktijk of onderneming gebruikt u bijna dagelijks uw zichtrekening, uw bank- of kredietkaart, elektronischbankieren, … Voor elk van deze diensten betaalt u apart en meestal op verschillende tijdstippen. Dat maakt hetmoeilijk om uw totale kostprijs op jaarbasis in te schatten. Als ondernemer bent u nochtans gesteld op duidelijkheiden betalingscomfort. Daarom is, uit onze ervaring in het adviseren van ondernemers, het idee ontstaan om de meestcourante betalingsbehoeften te bundelen en aan te bieden tegen een vaste, voordelige pakketbijdrage. Met de KBC-Business Comfortrekening spaart u dus niet alleen geld uit, maar u kunt het pakket ook uitbreiden met anderebankdiensten op uw maat. Surf dus snel naar de website en ontdek wat u in de praktijk kunt besparen. Of kom ergerust eens over praten, want praten werkt.www.kbc.be/kbcbusiness/comfortrekeningwe hebben het voor uEen onderneming van de KBC-groep


moving!Thalys toont winnende foto’s22NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKTruvo lanceert Truvo DigitalTruvo breidt haar dienstverlening uit met Truvo Digital, een nieuweSearch Engine Marketing service die adverteerders helpt om hunonline zichtbaarheid op zoekmachines te verhogen.Liefst 62% van de Belgen maakt nog steeds gebruik van de papierenGouden Gids en Witte Gids. De stap naar de digitalisering is echterniet te stoppen: 54% gebruikt elke dag een online search engine zoalsbijvoorbeeld Google, op zoek naar producten en diensten.Wanneer een surfer een zoekopdracht uitvoert op een zoekmachine,krijgt hij de resultaten en de betalende tekstadvertenties. Truvo Digital,de nieuwe Search Engine Marketing (SEM) dienst van Truvo isgespecialiseerd in de betalende tekstadvertenties - ook wel gesponsordekoppelingen genaamd.Roland Gerets, Sales Director van Truvo: “Om de gebruikers te voorzienin hun behoefte aan zoekmotoren ontwikkelden wij goudengids.been wittegids.be maar we kunnen niet ontkennen dat Googleook veel gebruikt wordt en wij spelen hier graag op in.”Truvo Digital focust op Google Adwords of de trefwoorden die Googlehanteert voor het oplijsten van zoekresultaten. Wenst u info overTruvo Digital of een gratis analyse? Mail naar cm@truvo.be, of bel+32 2 729 52 06. ●TruvoAntwerp TowerDe Keyserlei 5 bus 7 – 2018 Antwerpent +32 3 205 42 55 – f +32 3 205 45 19communication@truvo.be – www.truvo.beUnisys bouwt webportaal overimmigratie voor EuropeseCommissiePatrice-Emmanuel SchmitzDirecteur EU ManagementConsultingDe Europese Commissie heeft UnisysBelgië geselecteerd om een webportaalte bouwen dat informatie zal verstrekkenover Europese en nationale immigratierichtlijnenen -wetten. Het portaalmoet niet-Europeanen informeren dienaar de Europese Unie willen migreren.Een van de doelstellingen is illegale migratieaf te raden door te wijzen op derisico’s. Samen met partner MPG, de MigrationPolicy Group, zal Unisys zoweltechnische als inhoudelijke ondersteuningleveren en instaan voor het beheervan het portaal.Het nieuwe portaal verzamelt van allelidstaten van de Europese Unie informatieover migratie zoals richtlijnen, nuttige tips, de risico’s vanillegale migratie en online links naar relevante diensten en administratieveprocessen. Alle EU-lidstaten stemden ermee in omgemeenschappelijke immigratierichtlijnen op te stellen en dooreen gecoördineerde aanpak migratie beter te beheren. ●Unisys Belgium & LuxembourgBourgetlaan 201130 Brusselt +32 2 728 05 25unisysbelgium@be.unisys.com – www.unisys.beHet afgelopen jaar zette Thalys eeninternationale fotowedstrijd optouw in de vier landen die het Thalys-netwerkbestrijkt: België, Nederland,Frankrijk en Duitsland.Het is de eerste keer dat Thalys defotowedstrijd organiseert. In elkvan de deelnemende landen werdeen selectie gemaakt. Een internationalejury bracht het aantal geselecteerdefoto’s uit de vier landenterug van zo’n 1600 naar 20.De jury selecteerde 4 laureaten:- Matty Vinitski: Stedelijk Instituutvoor Sierkunsten en Ambachten(SISA) Antwerpen meteen foto genomen in Keulen- Danay Catalan: Estienne Parismet een foto genomen in AmsterdamDe foto van de winnendeBelg : Matty Vinitski- Eva Libert: Fotoacademie Amsterdam met een foto genomenin Parijs- Melanie Stegemann: Kunstakademie Düsseldorf met eenfoto genomen in BrusselDe 4 winnende foto’s worden tentoongesteld in de Thalys-loungesvan Brussel, Paris-Nord, Köln Hbh en Amsterdam CS. De 20geselecteerde foto’s worden daarnaast verzameld in een boek. ●Thalys InternationalStefaniaplein 201050 Brusselt +32 2 648 06 00 – f +32 2 504 05 32info@thalys.com – www.thalys.comVibit BVBA verhuist naar LouizalaanHet jonge webhostingbedrijf Vibit BVBA heeft een nieuwe stek gevonden.Het IT-bedrijf huist sinds kort aan de Brusselse Louizalaan 500.Vibit werd in september 2006 opgericht door een aantal enthousiasteprofessionals die stuk voor stuk hun pluimen verdiend hadden in de ITwereld.Een vaste ploeg medewerkers staat in voor het dagelijkse beheervan de servers en het network van ruim 3.000 klanten. Vibit heeft eeneigen datacenter in Diegem, en biedt opslagruimte voor internet, e-mailen andere IT-services. Het team wordt binnenkort versterkt met extranetwork specialisten. Vibit kan ook rekenen op de hulp van freelancers,die geregeld inspringen op drukke momenten.“Onze filosofie is om de klanten zo snel mogelijk een zo goed mogelijkeservice te bieden. Deskundig personeel is daarin een belangrijke schakel”,zegt Gianni Brisson (Vibit). “Er is 24 op 24 uur iemand standby bijVibit, waardoor ons network voortdurend gemonitord wordt. Eventueleproblemen pakken we meteen aan. Deze succesformule leverde ons alhet vertrouwen op van diverse top 50 bedrijven en verschillende groteoverheidsdiensten.” ●Vibit BVBALouizalaan 500,1050 Brusselt +32 2 709 29 47f +32 2 709 23 12sales@vibit.eu – www.vibit.euGianni Brisson en Ward Viaenevan Vibit BVBA© Matty Vinitski


moving!Voordelen voor onzeBeci-leden!U kan uw aanbiedingensturen t.a.v. cm@beci.be Verhulst Events stelt u JuliaMigenes & Le Cadre Noir deSaumur voorOp 5 en 6 december 2008, zal de wereldberoemde zangeresJulia Migenes l’Ecole Nationale d’Equitation du CadreNoir de Saumur begeleiden tijdens de voorstellingen inhet Tentoonstellingspark van Brussel.De muzikale begeleiding - verzorgd door het OrchestraalEnsemble van Brussel en het Koor van de Europese Unie- zal onder leiding van de Heer Jacques Vanherenthalsde meest uiteenlopende aspecten van de ruiterkunst –dressuur, hogeschool, hindernissen, handenarbeid aande pilaren en aan de lange teugels,…- benadrukken. ●Julia MigenesLe Cadre Noir de Saumur&Brussels Expo 5 & 6 / 12 / 200824VerhulstJan Lindtstraat 101560 Hoeilaartt +32 2 658 02 61f +32 2.658 02 65www.verhulst.beTickets : www.sherpa.be - Tel. : 0900 84 100VIP : www.verhulst.be - Tel. : 02 657 90 70NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKUw Beci-voordeelBij aankoop van het Brasserie pakket, t.w.v. 195 €(zonder BTW) krijgen de leden het ticket 1 e categorie(95 €) aan de prijs van een ticket 2 e categorie(75 €).Het Brasserie pakket bevat : het ticket 1e categorie,onthaalservice en vestiaire, een parkingticket(1 voor 2 personen), het officiële programmaboekje(1 voor 2 personen), na afloop een cocktail metdranken, dessert en koffie.Wie van dit aanbod wil genieten, gelieve contactop te nemen met Catherine Mertens, 02 643 78 16Vibit biedt 1 jaar gratiswebhosting aanHet jonge webhostingbedrijf Vibit BVBA biedtalle Beci-leden een jaar gratis webhosting aan,t.w.v. 99 euro – Vibit biedt 2,5 Gb webruimte en30 Gb dataverkeer per maand aan.De Beci-leden kunnen voor het aanbod terechtop http://beci.host4all.eu“Golden Years - Rock 70 - 80”Meer dan 300 zwart-wit foto’s van fotograaf en BECIlidPaul Coerten zijn verzameld in een luxe uitgave (25 x31 cm), met een voorwoord van Peter Gabriel. Hetboek bestaat in het Nederlands, het Frans en hetEngels. ●Visual NewsPleisterstraat 811050 Brusselt + 32 475 63 09 00f + 32 2 672 91 86visual.news@visualnews.beInfo:T +32 2 709 29 47 of sales@vibit.euUw Beci-voordeelUitzonderlijke promotie voor de ledenvan BECI: -30% op de basisprijsvan 35 €. Te bestellen via www.goldenyears-book.com.Gelieve te vermeldendat u lid bent van BECI.Eindverantwoordelijke Moving: Stéphanie Brisson


Probleemom te kiezen?Beci reikt u een waaier van diensten aan!Advies, networking, opleidingen en seminars, prospectiebestanden,business op Europees en internationaal niveau, … Aan u de keuze!Aarzel niet en word lid!Geef ons een seintjeop het nummer 02 648 50 02of surf naar www.beci.be


europaLaat Europa uwbusiness financieren!26NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKElk jaar verleent de Europese Commissie meer dan20 miljard euro subsidies aan bedrijven, aan deopenbare sector en aan verenigingen. Naast destructuur- en cohesiefondsen bestaan er meer dan350 financieringsprogramma’s, in tal van domeinen:innovatie, onderzoek, milieu, onderwijs, cultuur …Om de financieringsbron tekiezen die best past bij uwactiviteitendomein, uw projecten uw behoeften, moet u eerstde logica van de Europese financieringengoed kennen. De EuropeseCommissie is immers op zoek naarlevensvatbare voorstellen van goedekwaliteit die een duidelijke en strikteprocedure tot financieringsaanvraagvolgen.De Europese Unie is in 2007 begonnenaan een nieuwe begrotingsperiodedie loopt tot 2013. Bij dezebegroting ligt de nadruk op concurrentievermogen,innovatie en werkgelegenheiden krijgen kmo’s eencentrale plaats in de strategie van deEU inzake financieringen.De rechtstreekse steun van de Commissieen de op nationaal en regionaalniveau beheerde structurelefondsen werden aangepast om te voldoenaan deze nieuwe eisen. Kmo’svinden deze steun vaak onduidelijken zelfs ontoegankelijk. Om meerduidelijkheid te scheppen, biedt Becieen opleiding aan over de Europesefinancieringen, in samenwerkingmet META Europe Consulting, eenkantoor gespecialiseerd in Europesefinancieringen (opleiding, opstartvan projecten, hulp aan bedrijfsleiders).●Hoe toegang te krijgen tot Europesefinancieringen?2 opleidingsdagen bij BeciVrijdag 5 en 12 december 2008, van 9.30 tot 17.30 uurStéphanie Boccasbo@beci.beREACH enuw ondernemingTijdens een seminar van8 oktober heeft Becibedrijven herinnerd aanhet Belang van de REACH-Reglementering.REACH heeft niet alleen gevolgen voorde producenten van stoffen in de sectorenvan de chemie, de ferro- en denon-ferrometalen, maar ook voor allegebruikers van chemische stoffen insectoren zoals: textiel, bouw, baksteen,beton, cement, glas, hout, schoonmaak,cosmetica, verf, kleding, papier, grafischeindustrie, elektronica, automobielenz.“REACH”, de nieuwe Europese verordeningmet betrekking tot 30.000 chemischestoffen, is van kracht geworden op 1juni 2007 en bedrijven die de bestaandechemische producten niet registrerenvoor 1/12/2008 zullen verplicht wordenom die van de markt te nemen.Meer informatieSamira Aarbaj t 02 643 78 25of sa@beci.beTijdens deze twee dagen krijgt u een beter beeld van:- de voorwaarden, uw troeven, de mogelijkheden en uitdagingen om toegang te krijgentot Europese financieringen en om een project goedgekeurd te krijgen;- de meest geschikte fondsen, programma’s en financieringsschema’s;- de informatiebronnen;- de beste manier om een project uit te werken en een voorstel in te dienen;- de diverse stappen in de toekenningsprocedures van de Europese financieringen.Doelgroep: alle bedrijven: kmo’s, grote bedrijven, start-up, praktijken …Na de opleiding kunt terecht bij META Europe Consulting voor een persoonlijk gesprekover uw project, of dit in aanmerking komt voor de financieringsmogelijkheden en welkestappen u dient te nemen.Verplichte inschrijving bij Stéphanie Bocca, t 02 643 78 38 of sbo@beci.bePrijs voor de 2 dagen:Beci-leden: € 400 excl. btw - Niet-leden: € 540 excl. btw


internationaalCONCURRENTIEDe economische intelligentiein uw bedrijf stimulerenEconomische intelligentie? Dat is een nog weinig bekendconcept waarbij een onderneming informatie gaatinzamelen over en zich beveiligt tegen de concurrentie.Concreet omvat economischeintelligentie drie factoren:operationele opvolging, economischeveiligheid en beïnvloeding.● Operationele opvolging betekentcontinu op de hoogte blijven, vooralover wat de concurrentie doet, omte kunnen anticiperen en reageren,op het vlak van producten, diensten,marketing of prijs.● Economische veiligheid betekentover tools beschikken om te verhinderendat de concurrentie strategischeinformatie kan bemachtigenover uw onderneming, bijvoorbeeldmet betrekking tot de computerbeveiliging,de productieprocessen ofde commerciële strategie. Economischespionage is vandaag een realiteitgeworden waarvan veel bedrijvende omvang niet beseffen.● Beïnvloeding betekent de informatiegebruiken om aankoopbeslissingente sturen of om de concurrentiete destabiliseren.gefinancierd door de EU en ontwikkelddoor de Europese Ruimtevaartorganisatie,biedt talrijke mogelijkhedenvoor de Europese bedrijven.Galileo zal tegen 2025 naar schatting450 miljard euro winst opleveren.De toepassingen zijn eindeloos. Omer maar enkele te noemen: landingvan vliegtuigen, besturing van boten,dringende medische hulp, mobieletelefonie en vooral toepassingen omtrentbetalingen via gsm in plaatsvan met kredietkaarten.Over 6 maanden wordt over dit projecteen colloquium georganiseerdwaaraan Beci zal deelnemen. Er werdeen vereniging opgericht, Galileo Services,om alle Europese industriëlendie geïnteresseerd zijn in dit projectte verenigen. Tot nu toe maken eendertigtal bedrijven deel uit van dezevereniging, waarvan een Belgisch.Leden, grijp uw kans! Als voldoendeleden interesse hebben, zou Beci henkunnen samenbrengen in een club.Interesse? Laat het ons weten! ●Jean-Philippe MergenDirecteur Internationale Afdeling Becit 02 210 01 77 - jpm@beci.be100% veilig werken met e-Signing vanCertipostE-mail is vandaag hét communicatiemiddel in veel bedrijven, vandaarde grote vraag naar een elektronische handtekening om documenten tebeveiligen. Beci speelt in op die trend, in samenwerking met Certipost.27NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKZoekmachinesVandaag bestaan er wereldwijd zo’n4500 zoekmachines. Economischeintelligentie is gebaseerd op het strategischgebruik van die zoekmotoren,vooral als middel om de concurrentieop te volgen, maar ook als middel totbeïnvloeding. Het is dus van essentieelbelang om u goed te profileren viade zoekmotoren die van strategischbelang zijn voor uw onderneming enuw markt. Zo is het goed om wetendat er op termijn meer Chinese danAmerikaanse surfers zullen zijn.Het Galileo-projectGalileo is de Europese tegenhangervan de Amerikaanse GPS. Dit project,Certipost waarborgt de identiteit vanelke ondertekenaar die verbonden isaan zijn handtekening.U kunt gelijk welk type document via e-mailversturen met een elektronische handtekening.Eens ondertekend kan een documentniet meer gewijzigd worden, een teken vanvertrouwen voor de handelspartners die, viaeen online toegang, de geldigheid van uwhandtekening en de authenticiteit van hetdocument kunnen controleren alvorens dit tetekenen en in alle veiligheid terug te sturen.De elektronische handtekening is niet alleenwettelijk, maar ook kostenbesparend en milieuvriendelijk.U hoeft uw documenten nietmeer af te drukken of te scannen, gewoonopslaan.Sinds februari 2008 moeten aangiftes inzakebtw en bedrijfsvoorheffing verplicht ingediendworden met een elektronische handtekening.Vanaf 2009 gaat ook de NBB op diemanier werken, dus wees voorbereid!Uw Beci-voordeelU krijgt een korting van 15 euro als uuw certificaat rechtstreeks bestelt viade site www.beci.be door te klikken ophet Certipost-logo op de beginpagina.


internationaal28NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKExport day 02.12.08Thematische modules gepresenteerd door deskundigen en vakmensenin de internationale handel.8.30 - 8.45 Onthaal8.45 - 10.10 Evolutie van de internationale betaalmiddelenMuriel Lamy, Payments & Cash Managment Advisor, INGJacqueline Peeters, Trade &Finance Services Consultant, ING10.15 - 10.30 Koffiepauze10.30 - 12.00 Export: de te vermijden valkuilen inzake btw & douaneBenoit Vanderstichelen, Partner BTW,DELOITTE & TOUCHE Fiduciaire12.00 – 12.30 Financiële stimulansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,Christine Lenneberg, medewerkster bij de Directie voorBuitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest12.30-14.00 Lunch14.00-15.00 Een belangrijke keuze: een Incoterm 2000 aangepastaan de exportsituatiePatrice Devalez, Oprichter van het netwerk MED’CHABAKA,Consortium van partners inzake internationale ontwikkelinggevestigd aan de zuid- en oostkust van het Middellandse Zeegebied.15.00-16.00 Invordering van schulden op internationaal niveau, COFACE Belgium16.00-16.15 Koffiepauze16.15- 17.00 Namaak,Aubin de Perthuis, Trade Mark Attorney GEVERSDeze modules willen dedeelnemers laten kennismakenmet de diverseaspecten van internationalehandel: betaalmiddelen,douane en btw,Incoterms, hulp van hetBrussels HoofdstedelijkGewest, namaak …Doelgroep: alle Brusselsebedrijven die aan exportdoen of hun eerste internationalestappen willenzetten.Uiterste datumvan inschrijving:26 november 2008Contactpersoon:Nadine Shangons@beci.beof 02 643 78 20


toolboxCOMMERCIEEL RECHTStichtingen en ondernemingenVele Belgische ondernemingen hebben een stichting opgericht, sinds de wet van 2 mei2002 deze nieuwe rechtsstructuur zonder winstoogmerk in het leven heeft geroepen- naast de vzw’s en de internationale verenigingen.Waarom richten een ondernemingof de aandeelhouders eenstichting op?Ondernemingen zijn erg vrij om hetdoel van de stichting te bepalen. Deredenen zijn daarom zeer uiteenlopend:een belangrijke verjaardagvan de onderneming, een projectvan algemeen belang in België ofin het buitenland, een caritatief ofartistiek werk dat de steun krijgtvan de onderneming en het personeel,de archieven of een industrieelvermogen beschermen…Maar de stichting is niet enkel eenfilantropische vereniging. Zij kanook privé-doeleinden nastreven. Eenstichting kan bijvoorbeeld opgerichtworden om het familiaal karaktervan het aandeelhouderschap van eenonderneming te behouden: de aandeelhouderskunnen verder inkomstengenieten van hun deelname.Welk bedrag hebt u nodig omeen stichting op te richten?De wet bepaalt geen minimum bedrag.Het volstaat dat een vermogenwordt ingebracht dat de stichtingtoelaat, gedeeltelijk of geheel, hetobjectief dat haar werd toegekenddoor haar oprichter te realiseren.Dit vermogen kan een som geld zijn,onroerende goederen, kunstwerken,aandelen, auteursrechten…Is het gemakkelijk om eenstichting op te richten?Ja. Het volstaat de statuten van destichting op te stellen ( mits nalevingvan de minimale wettelijke vereisten),deze op te richten via een notariëleakte en een vermogen in tebrengen. In welbepaalde gevallen zalde stichting naderhand via koninklijkbesluit kunnen worden erkendals zijnde van openbaar nut.Is het gemakkelijk een stichtingte besturen?Ja. De stichting wordt enkel bestuurddoor een raad van bestuur waarvande huidige en toekomstige bestuurderskunnen worden verkozen doorde oprichter. Er zijn geenleden noch algemene vergadering,wat het bestuur vergemakkelijkt.●François-J. MasquelinAdvocaatInteresse in dit onderwerp?Het onderwerp zal aangekaart worden tijdensonze sessie rond de juridische actualiteit,op 3 december 2008.Info:Eric Brabant, eb@beci.be t 02 643 78 1829NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKOntwikkelingssamenwerkingkan een van dedoelstellingen van eenstichting zijn


toolboxSTAKING OP DE WERKVLOER« Heeft uw werknemer recht op loon? »Een staking op de werkvloer confronteert de werkgever met een heleboel problemen enpraktische vragen. Moet hij zijn stakende werknemers betalen, bijvoorbeeld?30NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKDe wet definiëert het begripstaking niet. Volgens derechtsleer en de rechtspraakis er een staking wanneer een groepwerknemers het werk collectief engeorganiseerd neerleggen. Ze blokkerende werking van de ondernemingmet als doel een of meerdere eisen afte dwingen.De stakersU bent als werkgever niet verplichtom de stakende werknemer zijn loonte betalen. Stakende werknemers diebij een vakbond zijn aangesloten, zullenvia hun vakbond een stakingsvergoedingontvangen wanneer de vakbondde staking heeft erkend, of zelfheeft uitgeroepen.De werkwilligenOok aan de werkwillige werknemersmoet u als werkgever geen loon betalen.Een werkwillige is een werknemerdie omwille van de staking zijnarbeid niet kan beginnen hoewel hijzich normaal naar de plaats van de arbeidheeft begeven, of een werknemerdie omwille van de staking zijn arbeidniet kan voortzetten.Deze werknemers kunnen eventueelaanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen.Het beheerscomité vande RVA dient echter toestemming tegeven tot de toekenning van dezeuitkeringen. Bij het verlenen van dietoestemming houdt het RVA-beheerscomitévooral rekening met twee elementen:- de betrokken werknemers mogenniet tot de arbeidseenheid behorenwaarin zich stakende werknemersbevinden- de werknemers mogen geen belangkunnen hebben bij de inwilligingvan de eisen van de stakers.u dan volgende documenten af te leveren:- Een controlekaart C 3.2 A (voor debouwsector is dit controlekaart C3.2 A-bouw). Samen met de kaartkan hij al een formulier C3.2.-werkgeveroverhandigen dat dient alsuitkeringsaanvraag.- Na afloop van de maand overhandigtde werkgever een tweedeformulier C 3.2-werkgever aan dewerknemer. Dit tweede exemplaargeldt als bewijs van tijdelijke werkloosheid.Het bevat de uren tijdelijkewerkloosheid.- De werknemer moet bij zijn uitbetalingsinstellingeen formulierC 3.2-werknemer aanvragen bij deaanvang van de tijdelijke werkloosheid.Het document dient alsuitkeringsaanvraag.Staking buiten de ondernemingIndien een onderneming zijn activiteitenniet kan uitvoeren omwillevan het feit dat een andereonderneming staakt, dandient u als werkgever deze dagenniet uit te betalen aan dewerknemers. De werknemerszullen voor die dagen tijdelijkewerkloosheidsuitkeringenwegens overmacht krijgen opbasis van het attest C3.2 -werkgever(zie hierboven).Staking van het openbaarvervoerBij een onvoorziene staking van hetopenbaar vervoer bestaat de mogelijkheiddat de werknemer zijn arbeidsplaatsniet kan bereiken of erte laat aankomt. De werknemer kandan aanspraak maken op het gewaarborgddagloon van de werkgever.Als het om een voorgezette staking ofeen voldoende op voorhand aangekondigdestaking gaat, kan de werknemerin principe geen aanspraakmaken op het gewaarborgd dagloon.De werknemer was op de hoogte vande staking vooraleer hij naar het werkmoest: hij diende de nodige maatregelente treffen om op het werk tegeraken. Dit probleem kan eventueelworden opgelost door het nemen vanverlof. ●Liesbeth RogiersAdviseur JuridischeZakenSociaal secretariaatHDPDe werkgever is nietverplicht de stakendewerknemers te betalenOp verzoek van de werknemer dient


toolboxADVIES BECIIk ben werknemer, kan ik zelfstandige worden?Deze vraag heeft betrekking op het statuut van zelfstandige in bijberoep. Het statuut vanzelfstandige in bijberoep vereist dezelfde formaliteiten als voor een activiteit als zelfstandigein hoofdberoep, maar u moet aan enkele wettelijke criteria voldoen.Uw zelfstandige activiteitwordt uitgeoefend in bijberoepals aan de volgendewettelijke criteria voldaan wordt:- als u uw activiteit in die hoedanigheiduitoefent, gelijktijdig met eenandere professionele activiteit voorrekening van een werkgever;- als uw bezoldigde activiteit tenminsteovereenstemt met een halftijdsebetrekking;- als uw ambtenaar bent: u moet 200dagen of 8 maanden per jaar werken;- als u benoemd leraar bent: u moetten minste 6/10e van een vollediglesrooster werken;- als u werkzoekende bent: u moetrecht hebben op een werkloosheidsuitkeringen gerechtigd zijnom uw zelfstandige activiteit op bijkomstigeof occasionele wijze uit teoefenen;- als u een uitkering krijgt van uw ziekenfonds:u moet voor ten minste66% arbeidsongeschikt zijn en devergoeding die u uitgekeerd krijgtmoet ten minste gelijk zijn aan hetpensioen van een alleenstaandezelfstandige;De sociale bijdragen die u moet betalenliggen in principe lager dan voorzelfstandigen in hoofdberoep op voorwaardedat uw werkgever een deelvan uw loon inhoudt om uw socialezekerheid te betalen. Personen die inhoofdberoep werken en studenten(jonger dan 25 jaar) kunnen gelijkgesteldworden met personen die hunactiviteit in bijberoep uitoefenen, opvoorwaarde dat hun inkomen niet hogerligt dan 5982 euro per jaar. ●Meer informatieNeem contact op met uw sociale verzekeringskasof Beci StartersTalin Afsart 02 643 78 21ta@beci.beMirella Zaccagninit 02 643 78 46mz@beci.be31NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKUw visitekaartjeBel ons vandaag nog op 0800 30 029The American Express ® Corporate Cardwww.americanexpress.beMiles/punten sparen, interessante kortingen, extra betalingsuitstel, gratis verzekeringen, …


toolboxWELZIJNHoe pak je depressies op de werkvloer aan?In België heeft 51% van de werknemers last van te hoge werkdruk, volgens een Stepstonestudiebij 21.000 personen. Voor 20% van de Belgen dreigt zelfs een burn-out. We zitten quastress in de Europese kopgroep: enkel de Duitsers (56%) en de Zweden (59%) gaan ons voor.Gebrek aan steun vanwege het management wordt als een sleutelelement vermeld.32NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKManagers die weinig geinteresseerdlijken in defysieke en emotioneletoestand van hun ondergeschiktendragen bij tot werkgerelateerdestress. Managers zeggen het somsmoeilijk te hebben om stress die aanhet privé leven van een werknemeris gerelateerd, te onderscheiden vande stress die door het werk wordt veroorzaakt.Omdat elke werknemer andersreageert op kritieke momentenop het werk, is het niet ook eenvoudigvoor managers om aan stressmanagementte doen.Concentratieverlies, lusteloosheid, vermoeidheid, snelleirritatie… hebben een grote impact op de kwaliteit vanhet werk en op de prestaties van het hele team.Stress, dat is alle spanning, positieveen negatieve, die we in ons dagelijksleven ervaren. Zolang wij deze prikkelsals een uitdaging beschouwenis dit wel stress, maar heeft ze nietnoodzakelijk negatieve gevolgen,zelfs als deze uitdagingen ons moeite,energie en zware offers kosten.Stressbestendige mensen redden zichvaak beter omdat vaak het gevoelhebben invloed te kunnen uitoefenen.Met andere woorden, zij hebbenhet gevoel dat zij aan het stuur zitten.Zij bepalen waar de trein van hun levennaartoe gaat: het is niet de treindie hen ergens heen sleurt. Ook zelfvertrouwen,tegenslagen leren hanterenen relativeren, helpt om stressniet de bovenhand te laten krijgen.Het zijn dus niet zozeer de stressorendie bepalen hoeveel stress wij ervaren,maar hoe wij ze inschatten enwat wij ermee doen.Belangrijk is de balans tussen iemandsdraaglast en draagkracht, nl.het evenwicht tussen de eisen dieaan een persoon worden gesteld enhetgeen die persoon aankan. Wanneerde draaglast groter wordt dande draagkracht, ontstaan problemen.Het lichaam put zich alsmaar verderuit, in een poging aan de gesteldeeisen te voldoen. Het heeft geen tijdmeer om zich te herstellen. De stresswordt te groot en de prestaties wordenslechter. Dit leidt tot overspannenheidof burn-out. De draagkrachtvan een persoon wordt bepaald doorpersoonlijkheid en eigenschappen,zoals de mate van zelfvertrouwen,de neiging tot perfectionisme en hetwel of geen moeite hebben met hetvragen van steun. Anderzijds speeltook de leeftijd en levensstijl een rol:gezond eten, niet roken, bewegen envoldoende ontspanning zorgen vooreen fit lichaam. Dat vergroot het incasseringsvermogen.Stress op het werkDe werkdruk is een veel voorkomendestressfactor. Denk maar aantegenstrijdige eisen van een chef; teweinig training en instructie; slechterelaties met collega’s. De top 10 in dewerkstress:Stress op dewerkvloer kanzwaar wegen ophet privé-leven● de direct leidinggevende● onzekerheid over de toekomst● collega’s● te veel werk● de papierberg● te moeilijk werk● te makkelijk werk● onduidelijke communicatie● gebrek aan waardering● conflicten met chef, collega’s ofeen andere afdeling


toolboxEen zekere mate van stress op het werk is nodig om te presteren. Hetmaakt je extra scherp en alert.StressklachtenStress uit zich niet in één bepaaldziektebeeld. Zelfs vandag tot dag kunnen de ongemakkenverschillen. We sommener hier enkele op: somberebuien, niet meer kunnengenieten, niet meer tot rustkunnen komen, irritatie, verminderdeinteresse, cynisme,besluiteloosheid, concentratieverlies, vergeetachtigheid, rugpijn, nekenschouderpijn, hartkloppingen, slaapproblemen, gespannen gevoel,prikkelbaarheid, lusteloosheid, algemene desinteresse, zich afzonderenvan anderen, concentratiegebrek,…Stressbestendige mensen hebbenhet gevoel dat zij aan het stuurzitten. Zij bepalen waar de treinvan hun leven naartoe gaat: hetis niet de trein die hen ergensheen sleurt.Dit kan ook lichamelijke gevolgen hebben: hart- en vaatziekten, hogebloeddruk, rugklachten, maagzweer, depressie, burn-out, oververmoeidheid,overdreven alcoholgebruik, hyperventilatie, angstaanvallen,concentratieproblemen, verlies van zelfvertrouwen,… ●Dr. Loes Gabriëlspsychiater, UPC KULeuvenwww.ligue-depression.org/lbd-bld/vl/index.htmlDit onderwerp boeit u ?Beci, de Belgische Liga van de Depressie en dr. Patrick Mestersorganiseren samen een interactief seminarie rond ditthema:« Dépressivité, Dépression et monde du travail »*29 januari 09 van 14 tot 16.30 uurDoel : inzicht verwerven in de aard van depressies op hetwerk. De deelnemers leren basistechnieken aan om beterom te gaan met mensen die met dit probleem worden geconfronteerd.Doelpubliek: HR-verantwoordelijken, arbeidsdokters,personeelsdirectie, de verantwoordelijken van de verkoop,het management, de interne communicatie en de socialediensten.Programmao Wat is een depressie ?De symptomen, de biologische en de psychologischeoorzaken, en de oorzaken die verbonden zijn aan hetmilieu en de omgeving. De behandelingen. Het belangvan chronische stress en van arbeidsmoeheid.o De kosten voor de ondernemingo Praktische oefening : situatieanalyse, hoe te handelen?o Bibliografie, links en nuttige adressen.Info : Frédéric Simon t 02 643 78 7 of fs@beci.be*Wordt enkel in het Frans gegevenDe meest betrouwbareweg voor het verzendenvan internationalezakelijke post.Voor de wereldwijde verzending van de dagelijksecorrespondentie, facturen, offertes en rekeningafschriftenheeft Swiss Post International eenveilig en betrouwbaar dienstenaanbod: BusinessMail International. Daarmee bereiken uw zendingende juiste ontvanger tegen aantrekkelijkevoorwaarden. Stelt u persoonlijk advies op prijs?Bel 078 15 21 45 of kijk op www.swisspost.be


toolboxWINSTUITKERING VAN DE VENNOOTSCHAPWat is de fiscaal meest aantrekkelijke oplossing?Het belangrijkste kenmerk van een vennootschap is haar bestaan als zelfstandigejuridische entiteit. De vennootschap beschikt over een vermogen dat is afgescheidenvan dat van haar aandeelhouders. Als meerderheidsaandeelhouder en zaakvoerder/beheerder van een vennootschap, is het daarom onmogelijk om vermogensbestanddelenaan de vennootschap te onttrekken zonder hierbij een bijzondere juridischeprocedure te volgen en zonder hier de fiscale gevolgen van te dragen.34NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKHieronder volgt een kort overzicht van een aantal mogelijkheden.KapitaalverlagingTerugbetaling van het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders:- fiscale neutraliteit bij de vennootschap- niet belastbaar krachtens de personenbelasting: de inde vennootschap ingebrachte middelen kunnen daaraanworden onttrokken zonder dat daarvoor een heffingwordt opgelegd.Voorbeeld: kapitaalverlaging van 10.000 EURvennootschapkapitaalverlaging:10.000 EURvennootschapsbelasting:- 0 EURnettosaldo:10.000 EURaandeelhouderbruto terugbetaling van kapitaal: 10.000 EURpersonenbelasting/rechtspersonenbelasting:- 0 EURnetto-inkomsten:10.000 EURRendement: 100 %DividendtoekenningWinstuitkering in de vorm van een dividenduitkering:- de winst wordt eerst onderworpen aan de vennootschapsbelasting(max. 33,99 %)- dit bedrag wordt verminderd met de roerende voorheffing:15 % of 25 %= eindheffing krachtens de personenbelastingVoorbeeld:dividenduitkering van 10.000 EUR (naaftrek van de vennootschapsbelasting)vennootschapbruto kosten van het dividend:10.000 EURbelastingbesparing:- 0 EURnettokosten van het dividend:10.000 EURaandeelhouderbruto dividend:10.000 EURroerende voorheffing:- 2.500 EURnetto-opbrengst:7.500 EURRendement: 75 %(of 85 % als de rechtspersonenbelasting 15 % is)Inkoop van eigen aandelenDe vennootschap kan aandelen “inkopen” van een aandeelhouder.De intrekking van de gekochte aandelen wordt geboektnaar het volgestorte kapitaal en/of de reserves. Het dividendis onderworpen aan de inning van een roerendevoorheffing van 10 %. Deze kapitaalverlaging wordt beschouwdals een dividend bij de vennootschap.Voorbeeld: inkoop van eigen aandelen voor eenbedrag van 10.000 EUR (toe te rekenen aan de reserves)vennootschapwinstuitkering:10.000 EURbelastingbesparing:- 0 EURnettokosten voor de vennootschap: 10.000 EURaandeelhouderbruto dividend:10.000 EURroerende voorheffing:- 1.000 EURnetto-opbrengst:9.000 EURVereffeningIn het geval van vereffening van de vennootschap, zijn destille reserves en de belastingvrije reserves belastbaar opgrond van de vennootschapsbelasting.De roerende voorheffing van 10 % wordt geheven over debedragen die de aandeelhouder ontvangt bovenop het fiscaalgestorte kapitaal= eindheffing krachtens de personenbelastingVoorbeeld: betaling op grond van de vereffening –betaling van 10.000 EUR ( toe te rekenen aan de reserves)(na aftrek van de vennootschapsbelasting)vennootschapwinstuitkering:10.000 EURbelastingbesparing:- 0 EURnettokosten voor de vennootschap: 10.000 EURaandeelhouderbruto dividend:10.000 EURroerende voorheffing:- 1.000 EURnetto-opbrengst:9.000 EURRendement: 90 %Opgelet: De kapitaal- of dividenduitkeringen kunnen vaninvloed zijn op de berekening van de notionele rente. ●Thierry Dekoker en Dominique Deliège


toolboxARBEIDSRECHTOpleidingen volgen om te groeien op het werk: ja of nee?Vandaag wordt werk niet langer beschouwd als een doel op zich, maar als een manier omzichzelf te verwezenlijken. Een beter evenwicht tussen toewijding en tevredenheid op hetwerk en een grotere professionele mobiliteit, dat zijn de nieuwste trends. Hoe kunnen opleidingeneen antwoord bieden op deze nieuwe uitdaging?Opleiding, een manier om zich teontplooien op het werkDe individuele ontplooiing ophet werk wordt gedefinieerdals de vrijheid van elk individuom zijn persoonlijkheid te ontplooien.In het arbeidsrecht krijgt ontplooiingeen dubbele betekenis. Een algemenebetekenis: de vrijheid van elke werknemerom, tijdens de werkuren en opkosten van de onderneming, zijn eigenpersoonlijkheid vrij te ontplooien,wat een verplichting inhoudt om‘afwezig te zijn’ voor rekening vande werkgever. Een specifieke betekenis:het recht van elke werknemerom voldoende kansen en middelente krijgen om zijn menselijke en professionelevaardigheden te ontwikkelen,wat een verplichting inhoudtom te ‘presteren’ voor rekening vande werkgever.Recht op opleiding, wat is dat?Recht op opleiding is misschien welde beste manier voor individuenom zich te ontplooien op het werk.Een opleiding kan de professionelevaardigheden vergroten en biedt iedereenook meer keuzemogelijkheden:kiezen om een werksituatie dieniet bevalt stop te zetten door eenopleiding te volgen, kiezen voor eenandere job. Meer algemeen kan eenopleiding ook helpen om zich vlotteraan te passen aan veranderingenop de arbeidsmarkt. Opleiding is ookeen vorm van erkenning door anderen,vooral door de werkgever en deoverheid. Deze erkenning krijgt wettelijkvorm in een opleiding die leidttot een diploma en door de erkenningvan de verworven kennis in deonderneming.Recht op betaald educatiefverlofHet recht van de werknemer om zijnvaardigheden te ontwikkelen is opgenomenin het Belgisch recht, doorde juridische erkenning voor elkewerknemer van het recht om zijnkwalificaties die onder een beroepsactiviteitvallen te verbeteren en uitte breiden (IAO-conventie nr. 140, wetvan 22 januari 1985).Tijdens de opleiding heeft de werknemerhet recht om afwezig te zijn,met behoud van zijn loon, om decursussen te volgen en is hij, net alsandere categorieën van beschermdewerknemers, beschermd tegen ontslag.De opleiding wordt wettelijk gelijkgesteldmet een arbeidsprestatie.De kosten van de bijbehorende bezoldigingworden uiteindelijk betaalddoor de staat. Vroeger was dit uitsluitendvan toepassing op voltijdsewerknemers, nu geldt dit recht ookvoor 4/5- en halftijds tewerkgesteldewerknemers. Er werd een aanzienlijkgroter budget vrijgemaakt. En doorsimpelere administratieve procedureskunnen werkgevers de kostenvan het educatief verlof makkelijkerterugbetaald krijgen.Betaald educatief verlof is nu eenrecht van iedereen en kan niet langerwillekeurig geweigerd worden.Andere beroepsopleidingenDe overheid streeft meerdere doelstellingenna met het betaald educatiefverlof: inschakeling van werklozen,duurzame ontwikkeling enoprichting van bedrijven, aanlerenvan nieuwe technologieën en de bijbehorendevaktaal, verbetering vande beroepskwalificaties, invullingvan de collectieve behoeften waar hetreguliere arbeidscircuit onvoldoendeop inspeelt, praktische aanvullingvan een theoretische opleiding om dewerkloosheid weg te werken, verbeteringvan de professionele capaciteitvereist om toegang te krijgen tot eenbezoldigde opleiding...Recht op opleiding en gelijkekansenDe individuele ontplooiing op hetwerk doet ons de functie van opleidingenin onze maatschappij andersbekijken. De individuele keuze van deopleiding moet absoluut een centraleplaats krijgen in de bestaansredenenvan de beroepsopleiding, niet alleenom ethische redenen, maar ook omdatbedrijven en de maatschappij inhaar geheel pas kunnen profiterenvan de vaardigheden van de werknemersals die meewerken en persoonlijkgemotiveerd zijn.Het recht op opleiding betekent ookde beste keuzes kunnen maken voorprofessionele ontwikkeling, zelfs voorwie zich in een kwetsbare beroepssituatiebevindt. Want de energie diegeïnvesteerd wordt in een opleidingis ook een vorm van ‘werk’. ●Bernadette SmeestersCeRP/ULB, IFAG35NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEK


in de kijkerIn deze rubriek vindt u alle foto’s van de events die Beci organiseertBeci Night200836NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKEMMANUEL VAN INNIS,VOORZITTER VAN BECI« Ja aan de staatshervorming,neen tegen de splitsing vanBelgië »“De Brusselse werkgevers zijn voor een staatshervorming ten dienstevan de ondernemingen en de burgers, om de versnippering van de bevoegdhedentegen te werken en om de verschillende bevoegdheidsniveau’ste responsabiliseren. Maar de splitsing van België is géén optievoor ons. Het einde van ons land zou een bedreiging zijn voor onzewelvaart, onze rol als hoofdstad van Europa en de lokalisatie van deinternationale instellingen.” Dat heeft voorzitter Emmanuel van Innisverklaard op de eerste verjaardag van de Brusselse werkgeversorganisatieBECI.BECI-voorzitter van Innis hamerde op het feit dat Brussel de motor vande Belgische economie is, de regio die met voorsprong het grootsteaantal jobs en welvaart creëert in ons land: “Brussel blijft de internationalevitrine van ons land”, aldus Emmanuel van Innis. Hij kondigdeeen ambitieus project vanwege de patronale organisaties VBO, VOKA,UWE en BECI aan, dat in november wordt voorgesteld. Het plan, “BrusselsMetropolitan Region”, wil de sociaal-economische toekomst vanBrussel tot 2018 uitstippelen.De talk show van BECI Night draaide dit jaarrond leadershipBelgië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enEuropa, de boodschap was duidelijkDe BECI-voorzitter vraagt de Belgische politieke wereld visie en leadershipuit te stralen, zeker nu de kredietcrisis een wereldwijde economischerecessie dreigt te veroorzaken. “De diepgaande crisis dwingtons tot fundamentele ingrepen. Dat kan alleen door alle dogma’s telaten varen. Een begrotingsdeficit kan vandaag aanvaard worden,voor zover de overheid dit deficit gebruikt voor infrastructurele investeringen,of om te anticiperen op de lasten van de toekomst.”Met het oog op de federale begroting van 2009 telt maar één vraagvoor BECI-voorzitter van Innis: “Wat doet de regering om onze competitiviteitte verbeteren, en om buitenlandse investeerders naar Belgiëte lokken? Meer tewerkstelling en investeringen in onze ondernemingenzijn de voorwaarden om de koopkracht te verbeteren. Ik verbaasme over de budgettaire maatregelen die bijvoorbeeld direct de competitiviteitvan onze luchthaven bedreigen, of die de sectoren treffendie het meest geïnvesteerd hebben in ons land.”Toch moeten we positief blijven, bezweert de BECI-voorzitter: “De crisiskomt hard aan, maar we mogen onze fundamentele troeven nietvergeten: kenniseconomie, R&D, onderwijs en opleiding… het is onzeverdomde plicht om die troeven meer dan ooit uit te spelen – opdatwe sterker uit deze crisis komen.”Fotomoment met de beide Beci-voorzitters enminister CerexheUCL-professorRené Zayan weesop het belangvan gelaatsuitdrukkingenbijmensen


in de kijkerAdrienne Axler, General Manager Sodexho PassBelgium, zette haar opmerkelijke levensloopuiteen, onder het oog van Benoît Cerexhe enEtienne de Callatay (Bank Degroof)Live spotprenten van Pierre Kroll37De BECI Night bracht 400 aandachtigebedrijfsleiders bijeenNR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKEen smakelijk buffetAnn Gérard ( Creative Bizness) en Sam van de Kerckhof(Meeting Time), de coördinator van de Beci Night 2008Brede glimlach op het gezicht : Olivier Willocx (BECI) enJean Luc Masschelein (Mensura)


telex© S.A. Palais des CongrèsSQUARE, één jaarvoor de openingIn welgeteld één jaar opent SQUARE, het Congrespaleis nieuwe stijl, dedeuren. SQUARE zal jaarlijks meer dan 250.000 buitenlandse en Belgischebezoekers ontvangen. Intussen zijn de grootschalige renovatiewerkenaan de gang. In het Albertinapark is de metalen structuur gebouwd vande nieuwe ingang, een 14 meter hoge glazen kubus. Sinds de start van dewerken eind mei 2007, zijn er dagelijks gemiddeld 200 bouwvakkers opde werf. SQUARE stelt dat de renovatiewerken, gefinancieerd door de federaleoverheid, binnen het budget én op tijd zullen afgerond zullen zijn:een primeur!SQUARE heeft ook een plan klaar om de omgeving aantrekkelijk te makenvoor de bezoeker, de buurtbewoners en de toeristen. Zo wordt onderhandeldmet de uitbaters van originele eettenten, bloemenwinkels en pressshops om de 500 vierkante meter winkelruimte aan de Kunstbergstraaten de Arenbergstraat ideaal in te vullen. SQUARE opent in haar gebouwenook een brasserie, ingericht door Arne Quinze. En Roland Jéol - dewereldberoemde expert die o.m. de Hermitage in St. Petersburg en de stedenLyon en Gent heeft verlicht – werkt aan een uniek lichtplan voor hetAlbertinapark en omgeving. Info: www.square-brussels.bedoor Stéphanie BrissonLumisolar,een verlicht ideeLumisolar, een jonge Brusselse onderneming,ontwikkelde recent een revolutionaire zonnelantaarnvoor de verlichting van de openbareweg. Sinds april 2008 is het product met eenoctrooi beschermd. Jean-Marie Thauvoye enDominique Dupriez, de mensen achter het project,kozen bewust voor het Brussels gewest :“De meestbelovende markten liggen nochtansin het buitenland, meer bepaald waar er veelzonuren zijn. Maar we zijn zeer gehecht aanBrussel.” Lumisolar heeft acht prototypes metverschillende kleuren ontwikkeld voor de stedelijkeomgeving. Voor de autosnelwegen zijntwee grotere prototypes uitgewerkt. Het verbruikligt 15 tot 20 keer lager dan met traditionelegloeilampen. Info: dominique.dupriez@lumisolar.com39Download je favoriete Brusselse museaOf je nu Zweeds, Grieks, Spaans, Arabisch of Chinees spreekt of gewoon Nederlandsof Frans ... vanaf nu kan je de Brusselse musea ontdekken in je eigentaal! Op de gloednieuwe website www.museumtalks.be vind je meer dan 100originele MuseumTalks: dit zijn korte, persoonlijke commentaren bij voorwerpenuit de Brusselse museumcollecties. U vindt ondermeer Johan Verminnendie - in het sappig Brussels – vertelt over Manneken Pis, Jeroen Camerlynck vande Brusselse rockgroep De Fanfaar staat stil bij enkele oude foto’s van Brusselen schrijfster Jacqueline Harpman droomt weg bij het Charlier Museum. Je kanalle MuseumTalks direct online beluisteren via de website of gratis downloadenop gsm, iPod of mp3-speler. Voortaan kan je dus rustig vanachter je computerrondklikken doorheen de Brusselse musea. Of je sprokkelt zelf de commentarenbijeen die je het meest aanspreken en je gaat met je hoogstpersoonlijkeaudiotour op stap door de musea. Er zijn MuseumTalks bij niet minder dan 35Brusselse musea, in 25 verschillende talen! Info: www.museumtalks.beWordt de stad binnenkort verlicht dankzij zonneenergie?NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKDIXIT“Toen ik gevraagd werd om Hotel Amigo te decoreren, dacht ik: oh mygod, Brussel, so boring. Maar toen ik begon rond te wandelen op enrond de Zavel, besefte ik dat het allesbehalve een saaie stad is (…) Mijnliefde voor Brussel is intussen zo groot geworden dat ik er nu altijdkom om decoratiestukken en antiquiteiten te kopen. Zowel voor mijneigen huis als voor de hotels die ik aan het ontwerpen ben. Niet dat inmijn thuisstad Londen niets te vinden is, maar in Brussel is het aanbodveel groter en vooral veel goedkoper (…) Ik merk trouwens dat Britseontwerpers en decorateurs Brussel stilaan aan het ontdekken zijn.Vroeger gingen ze alleen naar de antiekmarkten in Parijs om prullariate vinden, nu reizen ze ook naar België. Eigenlijk zou ik beter niet zopochen over Brussel. Want het antiektoerisme begint er helaas ookstevig op te zetten, heb ik gemerkt.”Hoteldesigner Olga Polizzi in Sabato8,24 %van de Belgische werknemersheeft in 2007 vrijwillig ontslaggenomen in het bedrijf waar zewerkzaam waren, volgens eenenquête van Securex


werkgelegenheidWERKGELEGENHEIDBeci en ACTIRIS helpen werkzoekendenaan een stageplaatsBeci en ACTIRIS, de Brusselse dienst voor Arbeidsbemiddeling, starten samen een uniek project:werkzoekenden aan een stageplaats helpen op de werkvloer van de Brusselse bedrijven. Valtde stage mee, dan kan de werkloze er na de opleiding ook echt aan het werk. “De databankmet stageplaatsen gaat in november online”, zegt Emmanuelle Van Heemsbergen (ACTIRIS).40NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKOp welke werklozen mikt hetstageproject?De stageplaatsen staan open vooralle Brusselse werklozen. Dringendnodig, want de werkzaamheidsgraadin Brussel scoort met 54,8%ver onder het Europese gemiddelde(65,4%), zo blijkt uit de jongste cijfers.Emmanuelle Van Heemsbergen(ACTIRIS): “Het stageproject van Becien ACTIRIS is een uitloper van het“Actieplan voor de Brusselse jongeren”,dat de Brusselse regering en desociale partners in de lente van ditjaar hebben voorgesteld. Maar wesluiten niemand uit: jong en minderjong, laaggeschoold of niet… iedereenis welkom om een opleiding tevolgen op de werkvloer van de Brusselsebedrijven.”Waarom doen Beci en deBrusselse bedrijven mee?De Brusselse werkgeversorganisatieBeci verbindt er zich toe, het projectonder haar leden te promoten. EmmanuelleVan Heemsbergen (ACTI-RIS): “Beci kan buigen op een groteachterban. Beci zal de ondernemingensensibiliseren, om stageplaatsente creëren. Het kan voor eenBrussels bedrijf knap lastig zijn omgeschoold personeel te vinden. Deondernemers kunnen de werkzoekendendankzij dit project ter plaatseopleiden, en ze later eventueel indienst nemen.”Wat doet ACTIRIS?ACTIRIS is de gewestelijke Dienstvoor Arbeidsbemiddeling, en zorgtvoor het tewerkstellingsbeleid inhet Hoofdstedelijk Gewest. EmmanuelleVan Heemsbergen: “ACTIRISwil zo goed mogelijk inspelen opde socio-economische noden vande Brusselse arbeidsmarkt. We tredenop als bemiddelaar tussen dewerkzoekenden en de werkgevers,o.a. met dit stageproject. Zo kunnende werkzoekenden ervaring opdoenin een werkomgeving. De databankgaat in november van start. Ze isonline te consulteren op de websitevan ACTIRIS.”Waarom was het zolangwachten op een stageproject?Emmanuelle Van Heemsbergen (AC-TIRIS): “Er bestond al een wettelijkkader met de Beroepsinlevingsovereenkomst.De wet voorzag een stagemet een kleine vergoeding voor destagiair. Maar in die overeenkomststaat ook dat het opleidingsplanmoet goedgekeurd worden. Alleen,het juridische kader was wazig enzei niet wie die verantwoordelijkheidmoest nemen. Dat probleem isnu van de baan.”Wat verdient een stagiair?Emmanuelle Van Heemsbergen (AC-TIRIS): “De nieuwe overeenkomstbaseert zich op wat leerling-stagiairsvoor beroepen verdienen. Op 18jaar is dat minimum 558,60 euro permaand, vanaf 21 jaar is dat minimum681,24 euro per maand. Er kleeft geentermijn op de stage: die eindigt wanneerde opleiding op de werkvloer isafgerond. De opleidingsduur moetniettemin voor de start van de stagebepaald worden. ” ●Emmanuelle VanHeemsbergenOperationeleCommunicatieWerkgeverswww.actiris.beRoel Veyt


Een Bizzbox folderrek in uw onderneming?Communiceren via het Bizzbox netwerk?02 345 74 55 - info@bizzbox.beINFORMEREN. COMMUNICEREN.De ondernemingen hebben eindelijk hun eigen netwerk.actualiteit over de Brusselse economie bizzbox newsDankzij 200 verdeelpunten in 390 Brusselse ondernemingen, verspreiden de Bizzbox folderrekken– opgericht in samenwerking met Beci – economische en institutionele informatie van de Brusselsespelers. Dit netwerk heeft een dubbel doel: de betrekkingen verstevigen tussen de instellingen in dehoofdstad en de Brusselse economische activiteit promoten. Met de rubriek Bizzbox News willen wedat nog versterken.BIZZBOXObjectief? De aandacht vestigen ophet verwonderlijke potentieel vanhet Brussels gewest en de gedachtentekenen met wat misschien minderbekend is, maar wel een aantrekkelijken concurrentiële verschil vooronze hoofdstad uitmaakt.De formule van de Brussels Days, deeigen naam van deze acties, is eveneenvoudig als doeltreffend. Eén datum.Eén basisthema en koppeltekenvan het programma. Een dynamischepresentatie van de aantrekkelijkheidvan onze stad door Brusselsetrendsetters. En een dynamisch programma(fashion show, proeverijen,workshops, DJ party…).Citymarketing voor Brussel?Om een samenhangend geheel aante bieden, met een krachtig en nietverwaterd imago, vestigt het BITCzijn genotstrategie op drie overkoepelendezuilen. Eerst en vooral, wateen internationaal imago aan hetculturele leven geeft: de stripverhalen,de Art Nouveau, de festivals envolksfeesten, maar ook de modehuizenen ontwerpers. Dan de Brusselselevenskunst: parken en tuinen, cafésen terrassen, onze gastronomie, enz.FOCUS – Brussels Days– BITC “On Tour”En ten slotte, de hoofdstad bij uitstek(Belgische, Europese en internationaleinstellingen).De Brussels Days zijn de proactieveverwezenlijking van de strategie uitgedachtdoor het BITC. Na Berlijn volgennog andere bestemmingen. DeBrusselse bedrijven die eraan meedoenzijn ook degene die, uiteindelijk,voordeel zullen trekken van de opwaarderingvan Brussel als zakelijkeen toerismebestemming bij uitstek.Hotel Bloom, cultuurtoerisme metthema « Voir et Dire », Bozar, BrusselsAirlines, Square (Brussels MeetingCenter), Modo Bruxellae, Design inBrussels, verschillende architectenbureaus,Annemie Verbeke… iedereenheeft de mogelijkheid om het bestevan zichzelf te tonen en zo, het bestevan Brussel. ●www.brusselsinternational.be ofwww.brusselsday.beDE ONDERNEMING VAN DE MAANDCOURS MELIUSParijs, New-York, Madrid, Milaan, Berlijn.Deze 5 steden werden door het bureauBrussels International – Tourism & Congress(BITC) uitgekozen om er de Brusselseveelzijdigheid aan de plaatselijke spelers inde toerisme- en zakenwereld voor te stellen.Voor de maand oktober heeft het BITCverschillende architecten- en designbureaus,restaurantuitbaters, hotelmanagers,reisbureaus, modeontwerpers… en zelfsBrusselse DJ’s naar Berlijn meegenomen.Veelzijdige medewerkers vinden, met administratieve vaardigheden zowelvoor het financieel als het zakelijk beheer, de communicatie en een correctekennis van informatica, liefst met een uitgebreide talenkennis, gaatniet van een leien dakje! De opleiding Management & Communicatie vanCOURS MELIUS onderscheidt zich door de korte duur (één jaar) en een concreteaanpak, en is 100% gericht op de bedrijfswereld. Een bewijs van onzedoeltreffendheid? De school ontvangt elk jaar driemaal meer werkaanbiedingendan er ingeschreven studenten zijn, en men komt er Directieassistentesen Office Managers rekruteren die de uitdagingen van het dagelijksbeheer aankunnen of die specifieke opdrachten kunnen voldoen, zoals deorganisatie van evenementen, de interne of externe communicatie, enz.Bizzbox is er ook aanwezig!www.melius.beT 02 734 31 4941NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEK


visit.brussels-expo.be


Titre DossierTitre Het article actieplan 1 voor Brussel is startklaar! 43Titre Speerpunt article 2 1: Brussels, your ticketto Europe 48Titre article 3Speerpunt 2: Focus op troeven in deTitre mondiale article 4 economie 50Titre Speerpunt article 5 3: From boring to daring 55Titre Duurzame article 6 ontwikkeling is het stevigfundament 58DOSSIERNom auteurBRUSSEL, AANTREKKINGSPOOLHet actieplan voor Brusselis startklaar!Op 19 november hebben de Belgische bedrijfsleiders “Business Route 2018 for MetropolitanBrussels” voorgesteld, hun actieplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Doelstelling:de troeven van Brussel en de rand opnieuw bekijken, definiëren en ontwikkelen. BECI en deandere werkgeversorganisaties, VOKA, VBO en UWE, scharen zich achter een gezamenlijke visiedie de gewestelijke grenzen wil overschrijden.Brussels Metropolitan Region(BMR), drie woorden of drieletters die de ondernemers inde toekomst nog vaak zullen horen.“Business Route 2018 for BMR”, op 19november voorgesteld aan de persen de politici, is een project van ongekendeambitie: meer dan 150 Belgischebedrijfsleiders, tien strategischesectoren, vier werkgeversorganisatiesen drie gewesten slaan de handenin elkaar.Op initiatief van de werkgeversBusiness Route 2018 is een initiatiefdat uitgaat van de bedrijven zelf -overkoepeld door BECI, VOKA, VBOen UWE - die de sociaal-economischetoekomst van Brussel en de rand willenverzekeren. In dit plan wordt eenvisie geschetst die zowel concreet alsambitieus wil zijn en de traditionelegewestelijke grenzen overschrijdt.“Wat wij voorstellen is een project opmiddellange termijn dat betrekking© Thierry Dauweheeft op 62 gemeenten”, zegt KarelLowette, voorzitter van het VOKAcomitévan Brussel en vice-voorzittervan BECI. “Dit omvat het Brussels Gewest,de arrondissementen Nijvel enHalle-Vilvoorde.”“Dit initiatief opteert resoluut vooreen globale aanpak van de reële situatiein Brussel Hoofdstad, die moetworden gesteund door de bedrijven”,verduidelijkt Emmanuel van Innis,Voorzitter van BECI. “Binnen dit geheelhebben we de aspecten afgebakenddie echt essentieel zijn, zoweleconomisch als sociaal, om die daarnate kunnen versterken. De troevenvan Brussel optimaal uitspelen voorde bedrijven of een omgeving creërenom de werkloosheid in Brussel wegte werken, dat zijn twee aspecten vaneenzelfde problematiek. En die vragenvaak om dezelfde oplossingen.Maar die oplossingen vragen op hunbeurt om een echte coördinatie, dieverder reikt dan de 19 gemeentes.”Van nature met elkaarverweven gebiedenDit project ziet het groots. De economischetoekomst van BMR (BrusselsMetropolitan Region) krijgt hier vormop het vlak van fiscaliteit, opleiding,logistiek, mobiliteit… maar ook cultuuren imago. Dit zijn gebieden meteconomische structuren die “van nature”sterk met elkaar verweven zijn.Iedereen weet het, de economie stoptniet aan de gewestgrenzen. Nog eenniet te verwaarlozen punt: de reikwijdtevan het project. Dit initiatiefgaat uit van de privésector, waarbijbedrijven worden samengebrachtin clusters. In die 10 clusters komenthema’s aan bod zoals internationaleeconomische centra, financiële diensten,diensten aan bedrijven, de pijlersTIC en digitale media, transporten logistiek, knowhow en opleiding,gezondheidszorg, maar ook de groepenHoofdstad van Europa, toeristischeregio…43NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEK


dossier44NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKBusiness Route 2018: een gezamenlijke visie om Brussel verder te helpenDeze denkgroepen werden voorgezetendoor bedrijfsleiders als Philippede Buck van Overstraeten vanBusiness Europe, Baudouin Gillis vanCarlson Wagonlit, Jean Yves Dopchievan Forum 187, Tony Mary van IP Globalneten Luc Willame van de GOMB.“Binnen onze tien clusters hebben debedrijven contacten kunnen leggen”,legt Karel Lowette uit. “Zo ontstaansamenwerkingsverbanden en zijn eral gezamenlijke projecten opgestart,op het vlak van informatica en in dehotelsector. Dat belooft!”Hier is dus geen sprake van een langelijst klachten gericht aan de ‘vroedevaderen’! “We hopen dat de gewestenons voorbeeld volgen. Maar het echtewerk wordt toch verricht op de werkgeversplatforms”,aldus Karel Lowette.Voor Emmanuel van Innis, Voorzittervan BECI, “moeten deze resultateneen constructief debat op gang brengenmet de geïnteresseerde partijen,en vooral met de politieke wereld.”Uiteindelijk worden haast vijftig initiatievenopgenomen in de BusinessRoute 2018 (meer hierover op de volgendebladzijden van dit dossier), gebundeldin een toekomstproject dat“coherent, duidelijk, overtuigend,makkelijk identificeerbaar en toepasbaar”wil zijn.Aan de basis: hetsolidariteitspactDit unieke initiatief kan samengevatworden in één woord: coördinatie. Deoorsprong van de Business Route isimmers terug te voeren naar de ondertekeningvan het solidariteitspacttussen de drie gewesten, nu een jaargeleden. Ter herinnering, de hervormingwas bedoeld om, binnen tienjaar, 500.000 jobs te creëren - de helftin Vlaanderen, 150.000 in Walloniëen 100.000 in Brussel - om de pensioenproblematiekaan te pakken. In ditkader zijn VOKA en BECI, later gevolgddoor UWE en het VBO, op de idee gekomenom het Business Route Plan, datmet succes werd gelanceerd in Antwerpen,toe te passen in Brussel. TussenBelgië en de buurlanden warenal soortgelijke initiatieven opgestart,zoals de zone Kortrijk-Doornik-Rijselof Hasselt-Maastricht-Aix-la-chapelle.“Het solidariteitspact was een eerstestap op weg naar overleg”, weet Emmanuelvan Innis. “Vandaag gaan wein de aanval. We baseren ons daarbijop de vaststellingen van de adviesbureausBasel BAK en Mc Kinsey, die desituatie in BMR vergeleken hebbenmet die in de andere Europese hoofdsteden.”Brussel, een te serieuze stadVolgens Basel BAK in 2007 zou BMRveel kansen om te groeien aan zichlaten voorbijgaan. De firma benadruktvooral dat de stad op internationaalniveau geen goed imago heeft op hetvlak van levenskwaliteit, cultuur envrije tijd. Omdat Brussel en Europaaltijd in één adem genoemd worden,lijkt de stad te lijden aan dezelfdekwaaltjes als de Europese instellingen.Met andere woorden, voor wie de stadniet kent, lijkt die koud, bureaucratischen afstandelijk, in één woord: serieus.En de hoog opgeleide personeelsledenuit alle uithoeken van de wereld, diezo belangrijk zijn voor de Europesewijken, zijn daar heel gevoelig voor. Indeze “online bedrijfswereld” moetenBrussel en zijn tewerkstellingsgebiedbovendien opboksen tegen buitenlandseconcurrenten: Barcelona en zijnramblas, Dublin en zijn bars, Amsterdamen zijn slingerende grachten zijnaantrekkelijk voor bedrijven, en nietalleen omwille van hun economischemogelijkheden.De reputatie van deze steden wordenhandig uitgespeeld en heeft zo debelangstelling van toeristen én multinationalsgewekt. De sectoren vantoerisme, horeca en transport in BMRhebben niet zo’n aantrekkelijk imagoen zijn daarom ondervertegenwoordigdop de Europese markt, hoewel hetpotentieel zeker niet ontbreekt. Dezesectoren zouden nochtans jobs kunnenbieden aan laaggeschoolden. BusinessRoute 2018 stelt enkele initiatievenvoor om het huidige opleidingsniveaute verhogen. Nu laten de flexibiliteiten mobiliteit op de arbeidsmarkt nogte wensen over, in vergelijking met deandere Europese regio’s.Concurrentiekracht en overlegToch heeft Brussel, volgens BAK, genoegtroeven in huis. Basel BAK ziet de“Waals- en Vlaams-Brabant en Brussel zouden heel watte winnen hebben bij een beter overleg. We zijn te nauwbetrokken en te afhankelijk. Alle bedrijven weten dat, maarde publieke opinie en de overheid hebben meer moeite om dierealiteit te aanvaarden. Ze beseffen niet dat Brussel goed isvoor 30% van het BBP van België.”Emmanuel van Innis


Eenanderekijkop werkenUw kantoorin Belgiëvanaf9,99per dag!*Volledig ingerichtekantorenFlexibelehuurtermijnVergaderruimtes8 locaties in België, 950 wereldwijd* Aanbieding geldig voor een nieuw kantoor contract van minimaal 3 en maximaal12 maanden in Regus business centre Brussels Airport in Diegem getekendvoor 30 november 2008 en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Aanbiedingexclusief extra services, opstartkosten en verhuur apparatuur. Eenmalige aanbiedingper bedrijf. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. RegusAlgemene Voorwaarden van toepassing. Tarief per werkplek, excl. BTW.0800 97 282 regus.be


dossier46NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKhoofdstad als een knooppunt voor definanciële en commerciële dienstenmet een sterke toegevoegde waarde.En de centrale ligging is de kers op detaart. Er is een sterke concentratie vanheel hoog opgeleid personeel. Van de15 Europese hoofdstedelijke gebiedenis Brussel hoofdstad nummer één ophet vlak van productiviteit. De studiebesluit dat de stad in de toekomst ditinternationale personeel moet blijvenaantrekken, ondanks de fiscaledruk en het gebrekkige imago van deregio. Op de achtergrond barst een internationale“talentenoorlog” los.Brussel zou het in de toekomst moeilijkkunnen krijgen om internationaaltalent aan te trekken omwillevan zijn zwakke merkimago, en dievrees is niet ongegrond. In Barcelonadoet zich bijvoorbeeld het omgekeerdevoor. Groot talent trekt vanuit heelEuropa naar wat nu een internationaalErasmus-trefpunt is geworden.Maar de economische kmo-structuurin deze regio heeft moeite om jobsaan te bieden die aangepast zijn aandeze sterke profielen. Het aantrekkelijkeimago van BMR is dus een strategischeuitdaging geworden voor deondernemers. “BMR wil drie sterketroeven creëren: we zijn de hoofdzetelvan vooraanstaande instellingen.Ons internationale en kosmopolitischekarakter is sterker dan dat vanelke andere Europese stad en we zijnéén van de meest gekwalificeerde enproductieve steden”, zegt Emmanuelvan Innis.Zware concurrentieMaar de concurrentie blijft ook nietstilzitten: in het noorden hebbenwe de Randstad Holland gevormddoor Amsterdam, Rotterdam enMaastricht, in het westen over hetKanaal ligt het machtige Londen, inhet zuiden Parijs en in het oostenhet Ruhrgebied. Deze regio’s kunnenelk uitpakken met uitgebreideinfrastructuren, grote markten, hoogopgeleide werknemers… Sterke concurrentendie begrepen hebben datsynergieën met de stadsrand heelbelangrijk zijn. Die slaan bruggennaar een markt, een regio, bedrijvenclusters,een tewerkstellingsgebied…En hier struikelt BMR over politiekeobstakels.“Er is duidelijk nood aan meer overlegtussen de gewesten over Brussel.Alleen al op infrastructureel vlak ligt85% van de ring buiten het grondgebiedvan het Brussels Gewest. Zozijn er voor het RER bijvoorbeeld nietvoldoende parkeerplaatsen voorzienin Waals-Brabant. Zonder samenwerkinglopen we met ons hoofd tegende muur”, gaat Emmanuel van Innisverder en hij herinnert ook aande 450.000 dagelijkse pendelaars.“Waals- en Vlaams-Brabant, de tweerijkste provincies van het land, enBrussel zouden op tal van niveausheel wat te winnen hebben bij eenbeter overleg. We zijn te nauw betrokkenen te afhankelijk. Alle bedrijvenweten dat, maar de publieke opinieen de overheid hebben meer moeiteom die realiteit te aanvaarden. Ze beseffenniet dat Brussel goed is voor30% van het BBP van België.”BewustwordingEen mening die gedeeld wordt doorarchitect Karel Lowette, die ook wijstop de noodzaak om de stedenbouwkundigeregels van de gewesten tecoördineren. VOKA heeft via BMRzelfs voorgesteld om bedrijven demogelijkheid te bieden in het Engelste communiceren met de overheid.Digitale administratieve formaliteitenzijn heel belangrijk, een punt datook wordt vermeld in het actieplan.Karel Lowette blijft optimistisch:“In Vlaanderen beginnen de ondernemerste beseffen hoe belangrijkBrussel is, in het hart van de Vlaamseeconomie. En dat merk je, zelfs na eenjaar. Overleg, daar moeten bedrijvenzich nog sterker bewust van worden.Zo zijn er plannen om twee winkelcentrate bouwen op minder dan 5kilometer afstand in Heizel en in Vilvoorde.Waarom gaan ze niet rond detafel zitten?”Emmanuel van Innis wil niet op zijnlauweren rusten of verstrikt rakenin politiek gekibbel, dat risico zou tegroot zijn. “Overleg tussen de gewestenkrijgt een centrale plaats in onsproject, en dat is niet toevallig. Dit isgeen abstract gegeven van economischeefficiëntie. Een voorbeeldje: destatus van hoofdzetel van de Europeseinstellingen, van levensbelangvoor een tewerkstellingsgebied met750.000 banen, is kwetsbaarder dande meeste mensen denken. Een vande argumenten die de Europese instellingenhebben overgehaald, is degoede verstandhouding tussen degemeenschappen. Wenen, Berlijn ofBonn laten nu van zich horen omdatzij in het hart liggen van een Europadat is uitgebreid naar het oosten. Beseffenwe wel hoe belangrijk de Europeseinstellingen, NAVO … zijn voorBelgië? Zonder die instellingen ookgeen wijken van multinationals. Zonderdie instellingen gaan we terugnaar 1958” … of vroeger. Het was dushoog tijd om een gezamenlijk projectop te starten. ●Harold SchuitenProjecten concreet vormgevenMet de voorstelling van Business Route 2018 willen de werkgeversorganisatiesmeer geïnteresseerde bedrijven betrekken bij de verwezenlijkingvan de doelstellingen. Voldoende bewegingsruimte laten zonderte specifiek of te vaag te zijn, dat is de bedoeling. De nieuwe structuur,bedoeld om alles te coördineren, zou vertegenwoordigd moeten wordendoor twee leidersfiguren, een voorzitter en een gedelegeerd bestuurder.Doelstelling: de dialoog op gang trekken tussen de belanghebbende partijenen de projecten concreet vormgeven. Het actieplan wil een structureelkader bieden voor de projecten. Dit moet de aanzet geven tot eensynergie tussen kenniscentra, bedrijven en beroepsorganisaties. Eenconcrete visie en projecten die gedragen worden door de bedrijven zullenveel meer kans maken om de politieke agenda te beïnvloeden. Daaromwil Business Route 2018 veel verder gaan dan een puur economischeaanpak.


dossierSPEERPUNT 1Brussels, your ticket to EuropeDe aanwezigheid van Europese en internationale instellingen is de afgelopen decenniabepalend geweest voor de economische groei van BMR. Een groot deel van onze huidigewelvaart hebben we rechtstreeks aan deze unieke positie te danken. Daarom moeten weonze troeven als Europese hoofdstad nadrukkelijker uitspelen, zowel naar internationaleinstellingen als naar multinationals over de hele wereld.48NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKVisie: tegen2018 moet BMRuitgroeien tot…• Het kloppende hart van Europa,zowel cultureel alseconomisch. De Europesedimensie van BMR moetduidelijk zichtbaar wordenin het straatbeeld en onlosmakelijkverbonden zijn methet imago dat we wereldwijduitdragen.• Hét expertisecentrum voorinternational affairs, dat professionalsuit de hele wereldaantrekt om kennis op tedoen over EU- en NAVO-aangelegenhedenen hun interculturelemanagement skillsaan te scherpen.© M. VanhulstInternationale evenementenbieden de kans om BMR te promotenals Europees centrumvoor zaken, cultuur en vrijetijd. Business Route 2018 onderzoektonder meer de mogelijkheidom:• De organisatie van een internationaalsport- of cultureelevenement binnen te halen.Het WereldkampioenschapVoetbal in 2018 is daarbijeen belangrijke kanshebber.• Het Belgische voorzitterschapvan de Europese Uniein 2010 aan te grijpen om talvan culturele evenementenen politieke en economischetopconferenties te organiseren.• De belangrijkste Europese hubvoor bedrijven uit opkomendemarkten als Brazilië, Rusland,India en China.Actiepunten enprojecten vanBusiness Route 20181. Zichtbaar wordenals EuropeseontmoetingsplaatsBusiness Route 2018 ijvert voor modernearchitectuurprojecten die vanVan Brussel een Europese ontmoetingsplek makenBMR de onmiskenbare hoofdstad vanEuropa maken. Een aantal pistes willenwe grondig onderzoeken:• Een architecturaal gedurfd museumvoor hedendaagse kunst openenop een locatie dicht bij het EUdistrict,met de Europese cultuurals centraal thema.• De gebouwen van de Europeseinstellingen en andere openbareoverheden omvormen tot echtevlaggenschepen van de Europesecultuur en architectuur.2. Unieke expertisebundelen,ontwikkelen envaloriserenBusiness Route 2018 bevat concreteplannen om onze expertise rond internationaleaangelegenheden beterte valoriseren:• Competentiecentrum voor EU- enNAVO-aangelegenhedenHet centrum brengt specialistenvan over de hele wereld samen omonze expertise in domeinen alsEU-recht, EU-beleid, defensie en


dossier“Brussel heeft als hoofdstad van Europa enormetroeven om hoofdkantoren van ondernemingenuit de BRIC-landen aan te trekken. De concurrentiemet andere steden is echter zeer groot. Er is danook nood aan specifieke promotie en een beterecoördinatie tussen de verschillende gewestelijkeinitiatieven. Die hoofdkantoren komen echt nietvanzelf naar BMR.”Johan F. Van den Driessche, Chairman KPMG EU Tax Centre• Internationaal pers- en mediacentrumMet meer dan 1500 buitenlandsejournalisten is BMR een van debelangrijkste perscentra in de wereld.We willen de bestaande infrastructuurvan de Résidence Palaceverder ontwikkelen tot een absolutetoplocatie voor internationalepersconferenties en media-evenementen.3. Het economische hartvan EuropaBusiness Route 2018 wil samen metde bevoegde overheden:internationale veiligheid verderte ontwikkelen en uit te dragenmet conferenties en vormingsprogramma’s.Het zal zowel langdurigemasterprogramma’s voorstudenten aanbieden als korteretrainingsmodules voor zakenmensen,topambtenaren en Erasmusstudenten.Het centrumzou ook de rolkunnen opnemen vanEuropese school voormagistraten.• Expertisecentrum voorintercultureel managementModerne bedrijvenhebben steeds meernood aan kennis eninzicht in andere culturen.De multicultureleomgeving vanBMR, waar professionalsuit de hele wereldsamenwerken, is deideale locatie voor eencompetentiecentrumin dit domein.gen maakt van BMR een absolutewereldleider in de snel groeiendemarkt van vertalingen. Het competentiecentrumzal niet alleenprofessionals opleiden, maar ooknieuwe diensten en technologieënontwikkelen die we ook aan bedrijvenkunnen aanbieden.• BMR promoten als vestigingsplaatsvoor Europese hoofdkantoren. Werichten ons daarbij in de eersteplaats op bedrijven uit opkomendemarkten als Brazilië, Rusland, Indiaen China, die vandaag op zoekzijn naar een uitvalsbasis voor hunEuropese activiteiten.© David Damjanovic www.bxel.net• Toplocaties zoeken enontwikkelen hiervoor.We willen bedrijvenactief begeleiden inhun zoektocht naareen geschikte locatie.We brengen potentielelocaties in kaarten zorgen waar nodigvoor de verdere ontwikkeling.49NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEK• Expertisecentrum voorvertaal- en tolkdienstenDe massale aanwezigheidvan vertalersen tolken en de bestaandeexpertise inde Europese instellin-Brussel is een kruispuntvan culturen


dossierSPEERPUNT 2Focus op troeven in de mondiale economieBusiness Route 2018 definieert een aantal wereldwijde groeimarkten waarin we met onzehuidige competenties een leidende positie kunnen verwerven. Kennisintensieve activiteitenspelen hierin een belangrijke rol, net als diensten verbonden met onze draaischijffunctievoor naburige markten.50NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKVisie: tegen2018 moet BMRuitgroeien tot…Vandaag zijn in BMR talloze bedrijvenactief die over toonaangevendeexpertise beschikken in specifieke nichesmet internationaal groeipotentieel.De voorsprong in deze nichesmoeten we verder uitbouwen en internationaalvaloriseren. Het gaat inde eerste plaats om kennisintensieveniches, waaronder financiële diensten,ICT en life sciences.Daarnaast biedt BMR een uitstekendeuitvalbasis voor de ontwikkeling vanlogistieke activiteiten met een hogetoegevoegde waarde en kansen voortewerkstelling.Actiepunten enprojecten vanBusiness Route 20181. BMR als Europeesfinancieel centrumOndanks de wereldwijde financiëlecrisis wil BMR haar positie als Europeesfinancieel centrum consoliderenen verbeteren. We moeten opportuniteitencreëren op basis vanonze sterke punten: de aanwezigeexpertise en onze positie als Europesehoofdstad.De bedrijfswereld wil de volgendeinitiatieven nemen:• BMR lanceren als centrum voorpan-Europese pensioenfondsen vaninternationale bedrijven die hunpensioenverplichtingen centraalwillen beheren. BMR beschikt overde competenties, de klantgerichteaanpak en het wettelijke kader omdit te realiseren.Van de overheid verwachten we:• Dat ze de kandidatuur verdedigtvan BMR voor de zetel van toekomstigefinanciële instellingen : wedenken meer bepaald aan agentschappenvoor credit rating, eenEuropese overlegstructuur voorfinanciën of een Europees toezichtagentschapvoor financiële instellingen.• Dat ook de gewesten BMR actiefpromoten als financieel centrumbij het aantrekken van buitenlandseinvesteerders.• Een hoogstaande Finance Academyoprichten. Dit expertise- enopleidingscentrum rond financiëlediensten wordt niet alleeneen aantrekkingspool voor talent,maar fungeert ook als think tankvoor het detecteren en uitwerkenvan opportuniteiten.• De expertise rond financiële transactiesen ICT benutten voor verderetechnologische innovatie enom een wereldwijde testmarkt tecreëren voor nieuwe producten endiensten.2. ICTBusiness Route 2018 wil de toonaangevendepositie van BMR versterkenin ICT-oplossingen die inspelen op dewereldwijde vraag naar efficiënte systemenvoor betalingsverkeer, logistieken gezondheidszorg.Business Route 2018 wil een aantalICT-niches extra groeikansen geven:• E-cards - Multifunctionele en gebruiksvriendelijkechipkaartenConsumenten hebben steeds meerBrussel als derde zakenstad van Europa?


d b PRINTFRANCE • BELGIUM • POLSKA • MOROCCOYOUR PRINTINGSOLUTIONBoulevard Industriel, 109 – 1070 Bruxelles – BELGIQUETél : +32 (0)2 526 84 40 – Fax : +32 (0)2 524 43 45E-mail : info@dbprint.be – www.dbprint.be


dossier“Het is opvallend dat de drie gewesten dezelfde sectorenvoor ogen hebben bij hun promotie van onderzoek enontwikkeling: ICT, biotechnologie, groene technologieen logistiek. Voor de bedrijven zelf maakt het echterniet uit in welk gewest ze actief zijn. Ze werken voordezelfde markt rond dezelfde technologieën. Succes inR&D hangt bovendien nauw samen met kritische massaen samenwerking, ook op vlak van moeilijk te vindencompetenties. Die samenwerking vormt dan ook de sleuteltot toekomstig succes.”Luc Willame, Voorzitter Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voorhet Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB)in systemen voor de opslag, het beheeren het uitwisselen van patiëntengegevens,onderzoeksdata enfoto’s. De e-healthmarkt is vandaagmisschien nog vrij bescheiden, maargroeit wel pijlsnel, naar schattingmet 7 % per jaar.België speelt een voortrekkersrol indit domein. Zo wordt de Kruispuntbankvoor de Sociale Zekerheid alsuniek beschouwd in de wereld. Talvan bedrijven ontwikkelen bovendiengeavanceerde technologie opmaat van de medische sector. Dezeexpertise kan internationaal wordengevaloriseerd.52NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKelektronische kaarten op zak, mettelkens verschillende functies: betalingen,identificatie, klantenkaarten,… Er is een duidelijke vraag vanuit demarkt om die verschillende functieste combineren op één kaart.De sterke verspreiding van chipkaartenin ons land en de knowhow vanbedrijven als Zetes en Proximus gevenons de perfecte uitgangspositieom een leidende rol te spelen in dezeontwikkelingen. Met de introductievan de elektronische identiteitskaarttoonde ook de overheid zich een voortrekker.ren van douaneformaliteiten. BMRmoet dan ook de leiding nemen inde ontwikkeling van een Global CustomsCommunication Network. Viawebgebaseerde technologie wordendouaneadministraties wereldwijdmet elkaar verbonden, waardoor zein real-time informatie kunnen uitwisselen.• E-health – Geavanceerde technologieënvoor de medische sectorDe medische sector investeert volop3. Gezondheidszorg –buitenlandse patiëntenaantrekkenDe toenemende vergrijzing in Westerselanden en de welzijnsevolutiein de snel ontwikkelende landenin Oost-Europa en de Bric creërenoveral een groeiende vraag naarkwalitatieve medische zorgen. BusinessRoute 2018 wil voortbouwen opde aanwezige expertise in BMR omonze medische producten en dienstenop internationale markten aanbieden.• Secure trade lanes - Efficiënte beveiligingvoor wereldwijde goederenstromenDe wereldhandel kent niet alleeneen voortdurende groei, bedrijvenzijn ook op zoek naar efficiënte beveiligingssystemenvan de goederenstromen.Als logistiek knooppunt isBMR ideaal geplaatst om dergelijkesystemen te ontwikkelen en te commercialiserenen als testcase te fungerenvoor de uitbouw van securetrade lanes.BMR beschikt daarvoor over goedekaarten. Brussel huisvest de InternationalContainer Security Organisation(ICSO), bedrijven uit BMRzijn nauw betrokken bij het projectSmart Container Management enBelgië loopt voorop in het digitalise-De hoofdstad moet uitgroeien tot een oordvan gezondheid en welzijn


dossierBusiness Route 2018 bevat hiervoorde volgende actiepunten:• Een grootscheepse promotiecampagnevoor het aantrekken van buitenlandsepatiënten, zonder verdringingseffectvoor binnenlandsepatiënten. We focussen daarbij opeen aantal specifieke chirurgischeingrepen waarvoor we nodige competentiesen capaciteit in huis hebben.Het door het VBO opgerichteplatform Healthcare Belgium kanhierin een leidende rol opnemen.• De oprichting van zorghotels in debuurt van ziekenhuizen in BMR,waar buitenlandse patiënten nade ingreep met hun familie kunnenverblijven. Ze bieden ook medischenazorgen zoals bijkomendetests en screenings, monitoring enrehabilitatie. De zorghotels zoudenook onderdak kunnen bieden aanbuitenlandse onderzoekers en stagiairsdie actief zijn in onze ziekenhuizen.• Bundeling van de aanwezige expertisein bedrijven en universiteiten,met de gezamenlijke steunvan de drie gewesten in het kadervan hun innovatiebeleid rond lifesciences.4. Logistiek – draaischijfvan de regioBMR wil een geavanceerde logistiekedraaischijf zijn voor de bevoorradingvan de regio en van naburigemarkten. Daarbij wordt ingezet oplogistieke activiteiten met een hogetoegevoegde waarde, zoals de finaleafwerking van producten op maatvan de klant.Business Route 2018 wil volgende actiesontwikkelen:• Stedelijk logistiek platform.De Brusselse haveninfrastructuur, dietoegang geeft tot een zone van 2 000000 inwoners, is van groot belang voorBiotechnologie en R&D zijn cruciale sectorenvoor de Brusselse metropoolde aanvoer en distributie van goederenbinnen BMR. Om een efficiënt stedelijklogistiek platform te realiserenwil de havengemeenschap van Brussel53NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKHet Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) is de publiekegesprekspartner bij uitstek voor elke ondernemer of starter in het BrusselsHoofdstedelijk Gewest. Het informeert en oriënteert hen bij al huneconomische en innoverende projecten door hen door te verwijzen naarde best mogelijke partners… dit alles kosteloos.BEDRIJFSPROJECT – SUBSIDIES & PUBLIEKE STEUNMAATREGELEN – STEDENBOUWKUNDIGEEN MILIEUWETGEVING – EUROPESE R&D PROGRAMMA'S EN SUBSIDIES - TECHNOLOGIE& INNOVATIE – STRATEGISCHE INFORMATIE – TRANSNATIONALE PARTNERSHIPSwww.bao.irisnet.be +32 2 422 00 20 Een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


dossier54NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKsamen met partners in de haven vanAntwerpen werken aan een optimaleintegratie tussen de twee havens. Ookintermodaal vervoer en de uitbreidingvan overslagruimte zullen belangrijkzijn. De nabijheid van Brussels Airportverzekert BMR dan weer van een logistiekeontsluiting van wereldklasse.• Centrum voor airport logistics.Het logistieke centrum van BrusselsAirport moet het meest efficiënte vanEuropa worden. Daarvoor is een gedragenactieplan nodig en diepgaandoverleg tussen alle bedrijfsactorenop de luchthaven. Zodat er één gesprekspartneren één visie is naar deoverheid. Het huidige SCALE-initiatiefmoet daarom worden versterkt enverder uitgebouwd. Brucargo op BrusselsAirport is een ideaal laboratoriumvoor innovatie in de logistieke keten:er is voldoende kritische massa, er zijntientallen internationale logistiekebedrijven actief en we kunnen eenberoep doen op talloze kennisinstellingenin Brussel en Vlaanderen. Debedrijfswereld neemt hierin vandaagal het voortouw met Flanders SmartHub (FLASH).• Agentschap voor Import.Import is voor onze ondernemingenen onze economie even belangrijk als“Vervoer van personen en goederen vormt zowelde grootste uitdaging als de grootste opportuniteitvoor de verdere groei van BMR. Het aanpakken vande files en het verminderen van de milieu-impactvereisen volgehouden overleg en inspanningen vanalle actoren. Tegelijk creëert de logistieke sector inBMR enorm veel tewerkstelling voor laaggeschooldenen boeken we een aanzienlijke technologischevooruitgang.”export. Import kan de ontwikkelingsprojectenvan lokale ondernemingenvergemakkelijken en verbeteren. Ditvraagt niet alleen kennis van mogelijkeinvoerders en transporteurs, maarook van wetgeving, financiële regelingenen formaliteiten. Een Agentschapvoor Import in BMR vormt dan ook eenbijkomende troef voor onze logistiekedraaischijffunctie.Van de overheid verwachten we:Jean-Claude Delen, CEO DHL Global Forwarding• Dat ze kansen biedt om de positievan Brusselse Airport als internationaleluchthaven te vrijwaren.Dan kan onder meer door de ontsluitingte verbeteren en de nodigecapaciteit te bieden voor vluchten,zodat Brussels Airport concurrentieelblijft met omliggende luchthavensin de buurlanden. Dit vergteen rechtszeker kader voor de uitbatingvan de luchthaven.• Dat ze voldoende bedrijfsterreinenvoorziet voor hoogwaardige bestemmingslogistiek.check our request for proposalThe Brussels Convention Bureauwww.brusselsinternational.be


dossierSPEERPUNT 3From boring to daringOm onze groei in kennisintensieve domeinen te versterken, hebben we een continueinstroom nodig van lokaal en internationaal talent. Een extra groeistimulans voor horeca,toerisme, shopping, vrije tijd en gezondheidszorg zal BMR niet alleen aantrekkelijkermaken voor dat talent, maar ook voor toeristen en zakenreizigers van over de hele wereld.Tegelijk scheppen we heel wat werkgelegenheid voor laaggeschoolden in de regio.© BITC Olivier van de KerchoveVisie: Tegen2018 moet BMRuitgroeien tot…• Een stad waar het goed is om werkenen wonen.• Een van de ‘hipste’ steden in Europa,met een trendy en innovatiefaanbod aan culturele evenementen,entertainment, shopping endiensten.• Een populaire Europese bestemmingvoor citytrips. De gemiddeldebezettingsgraad van de hotelstijdens het weekend moet stijgenvan 50 % in 2007 tot 80 % in 2018.• De derde belangrijkste Europesebestemming voor zakenreizen encongressen, na Londen en Parijs.• Een trekpleister voor hooggekwalificeerdinternationaal talent. Vandaagzijn ongeveer 160 000 expatsactief. Dat aantal moet tegen 2018significant stijgen.Actiepunten enprojecten vanBusiness Route 201855NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEK1. Bruisende metropoolBusiness Route 2018 wil verschillendeinitiatieven opstarten die van BMReen bruisende stadsregio maken voorprofessionals over de hele wereld. Dieinitiatieven komen meteen ook tengoede aan bewoners, vrijetijdstoeristenen zakenreizigers.Business Route 2018 wil de volgendeinitiatieven nemen:• Uitbreiding van persoonlijke en medischedienstverlening. Actieve professionalshebben nood aan heelwat persoonlijke diensten, vanhuishoudelijke hulp tot medischezorgen. Vooral de vraag naar dieEen bruisend en cultureel verrijkend nachtleven


dossierlaatste groeit sterk. Daarop willenwe inspelen door met de betrokkenzorgverstrekkers een aanbod teontwikkelen van medische screenings,check-ups en verzorging opmaat van expats en lokale professionals.• Internet Hotspots in heel BMR. Moderneprofessionals verwachten opieder moment een vlotte toegangtot hun mobiele kantoor, waar zezich ook bevinden. De aanwezigheidvan draadloos internet is danook onontbeerlijk voor een zakelijkeomgeving. Daarom willen weinvesteren in gebruiksvriendelijkeen kostefficiënte hotspots in devolledige regio.© BITC – Olivier van de Kerchove56NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEK• Innovatief shoppen. We zien wereldwijdeen trend naar innovatieveshoppingfaciliteiten, waarbijoutlets van sterke merken wordengecombineerd met business en entertainment.Met Business Route2018 willen we samen met de betrokkenoverheden op zoek gaannaar toplocaties voor dergelijkeprojecten. De overheid kan ookhelpen, door de openingsuren voorwinkels te versoepelen.We zien wereldwijdeen trend naarinnovatieveshoppingfaciliteiten,waarbij outletsvan sterkemerken wordengecombineerdmet business enentertainmentToeristische toppers die de strijd aankunnen met Londen en Parijs• Alles voor een gezond leven. Moderneconsumenten hechten steedsmeer belang aan gezondheid enwelzijn. Er is ruimte om - naast devele gezondheids- en fitnesscentra- een health campus te ontwikkelenwaar klanten in één complexterecht kunnen voor een breedaanbod aan gezondheidsgerelateerdediensten en producten: fitness,schoonheidssalon, apotheek,bioproducten,…Business Route 2018 vraagt aan deoverheid om:• Persoonlijke diensten zoals huishoudelijkehulp voor actieve professionalsfiscaal aantrekkelijk temaken. Deze diensten maken hetvoor bewoners en expats gemakkelijkerom privé en werk te combineren.• Een welkomstpakket te ontwikkelenvoor professionals die zichin de regio komen vestigen. Hetpakket biedt praktische informatieover leven en werken in BMR enmaakt de nieuwkomers wegwijsbij de verschillende overheidsdiensten.• De informatie van de verschillendeoverheidsdiensten in BMR voorbuitenlandse bedrijven en professionalsook in het Engels beschikbaarte maken, zowel online alsface-to-face.• Het verstrekken van visa te faciliterenvia een uniek loket.• Welcome desks in de luchthavenvan Zaventem en de HST-treinstationste voorzien en een internatio-


dossiernaal reizigerscentrum op te richtendat de nodige informatie biedt aanzakenreizigers.2. Communicatiemet investeerdersstroomlijnenBusiness Route 2018 voorziet de oprichtingvan:• Board of Foreign Investors. DeBoard of Foreign Investors moethét platform worden van buitenlandseinvesteerders voor al huncommunicatie met de overheden.Het platform vormt samen metbestaande netwerken van internationalekamers van koophandel(zoals Amcham), Forum 187 en dewerkgeversorganisaties een informeelnetwerk. Doel is om deboodschappen naar overheden testroomlijnen en de impact van buitenlandseinvesteerders in BMR teverhogen.• Account Management Foreign Investors.De verschillende overhedenmoeten hun acties om buitenlandseinvesteerders te begeleidenbij hun vestiging en verdere“Brussel heeft alles om dé multiculturele, artistiekeen gastronomische ontmoetingsplaats bij uitstek teworden. De stad kan bogen op een rijke traditie vanarchitecten, schilders, striptekenaars en muzikanten.De stad mist in haar internationale marketing echternog de structuur en de bezieling om zich naar debuitenwereld te profileren als een echt bruisendestad.”Baudouin Gillis, Vice-President Carlson Wagonlit Travel Belgiumexpansie in BMR beter afstemmenen dienen meer gezamenlijke initiatievente ontwikkelen. Zo komenwe tot een coherent beleid en wordtde kans op slagen van de verschillendeinitiatieven veel groter.3. Partnership voorcitymarketingInvesteringen in citymarketing moetenbuitenlandse toeristen en zakenreizigersbeter vertrouwd makenmet BMR. Nauw overleg tussen deverschillende overheden is noodzakelijkom onze inspanningen beterop elkaar af te stemmen en te zorgenvoor een totaalbeeld van het aanbodin de regio. De creatie van een PPS,met gelijkwaardige inbreng van depublieke en private sector, is dan ookaangewezen.57NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKMooie initiatieven laten bloeienin de Europese hoofdstad© Joanna Barzuk


dossierEEN STEVIG FUNDAMENTDuurzame ontwikkeling is het stevigfundamentBusiness Route 2018 gaat resoluut voor de lange termijn. We willen vandaag een stevigfundament leggen voor de economische groei van morgen.Visie: tegen2018 moet BMRuitgroeien tot…moeten ook het klimaat creërenwaarin die tot volle ontplooiingkunnen komen.leefbaarheid van de regio verzekerenals we aantrekkelijk willen blijvenvoor wie er werkt en woont.58NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEK• Business Route 2018 wil vandaag hetfundament leggen voor de economischegroei van morgen. Nieuwebusinessopportuniteiten zoekenis één ding, we• Kwalitatief onderwijs en een flexibelearbeidsmarkt moeten het talentleveren dat we nodig hebbenin onze diensten- en kenniseconomie.We moeten ook de toekomstigemobiliteit en• Een competitieve belastingdrukmoet de drempels wegnemen voorbedrijven die willen investeren inde regio. Er is ook nood aan een coherentsociaal-economisch beleidmet voldoende overleg tussen deverschillende regio’s.Actiepunten enprojecten vanBusiness Route 20181. Talent ontwikkelenvoor de diensten- enkenniseconomieDe fiscale drukmoet omlaagLevenslang leren is een sleutelvoorwaardevoor BMR om op wereldvlakte kunnen meedraaien in de kenniseconomie.Privé-instellingen voornaschoolse vorming, die over het opleidingsaanboden de competentiesdaarvoor beschikken, moeten kunnenopereren in een open markt enaan gelijke voorwaarden als publiekeopleidingsaanbieders.Business Route 2018 wil in samenwerkingmet de overheid:• Een visie creëren op de ontwikkelingvan de specifieke kennis en vaardighedendie we nodig hebben in eeneconomie gebaseerd op dienstenen kennisintensieve activiteiten.


dossier• De communicatievaardigheden entalenkennis van lokaal talent aanscherpen.Die zijn essentieel voor deontwikkeling van lokale dienstenals horeca, toerisme en vrije tijd.• De beschikbare nascholingsprogramma’svoor hooggeschooldenuitbreiden, onder meer door onzebestaande expertise te bundelen incompetentiecentra.2. Mobiliteit – Overde grenzen van degewesten heenBusiness Route 2018 bevat concreteplannen voor:• Een geïntegreerde verkeerscontroletoren.Dit centrum monitort allelogistiek en transport in BMR enverhoogt de efficiëntie van goederenstromen.Knelpunten wordensnel gedetecteerd en opgelost.• Flexible stadsdistributie. Het stadscentrumwordt buiten de spitsurenbevoorraad vanuit specifiekedistributiecentra in de rand.Business Route 2018 verwacht vande overheid:• Een interregionaal mobiliteitsplanvoor BMR. Het plan moet zowel detoegang tot de regio als de mobiliteitbinnen de regio aanpakken enmaatregelen bevatten om de milieu-impacttot een minimum tebeperken. Multimodaliteit en eenoptimaal gebruik van de huidigeinfrastructuur staan centraal.• Een interregionaal masterplan voorruimtelijke ordening in BMR. Deoverheid moet een langetermijnvisieontwikkelen op ruimtelijkeordening in BMR, zodat zowel bedrijvenals mensen de nodigeruimte krijgen om zich verder teontwikkelen. De ruimtelijke ordeningsplannenvan de drie gewestenmoeten op elkaar wordenafgestemd.3. Fiscaliteit enarbeidsmarkt -Hervormingen dringenzich opBusiness Route 2018 pleit bij de overheidvoor:• Een fiscale druk die de competitiviteitvan BMR verhoogt. BMR kentvandaag de zwaarste belastingsdrukvan Europa. Dat bemoeilijkthet aantrekken van internationaaltalent, dat we nodig hebben voorde verdere ontwikkeling van onzekenniseconomie. We pleiten ookOm jobs te creëren indiensten zoals horeca,toerisme en vrije tijdis meer flexibiliteit opde arbeidsmarkt eennoodzaakvoor gunstige fiscale regimes voorkennisintensieve activiteiten.• Een ingrijpende hervorming vande arbeidsmarkt. Om jobs te creerenin lokale diensten zoals horeca,toerisme en vrije tijd is meerflexibiliteit op de arbeidsmarkteen noodzaak. Met een efficiëntactiveringsbeleid en specifiekeopleidingen kunnen we de werkloosheidonder laaggeschooldenterugdringen.4. Overheid en wetgeving- Naar meer interregionalesamenwerking opeconomisch vlakBusiness Route 2018 wil dat de overheidwerk maakt van:59NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKOP ZOEK NAAR RUIMTEVOOR UW BEDRIJF IN BRUSSEL?inventimmo.beVind wat u zoekt op www.inventimmo.be!info@inventimmo.be - Tel : +32 2 422 52 02De GOMB, uw partnervoor een geslaagde vestiging in Brussel


dossier• Eén centraal aanspreekpunt voorinvesteerders. Bedrijven die willeninvesteren in BMR komen vaak terechtin een kluwen van bevoegdhedenen wetgevingen. Een centraalaanspreekpunt verlaagt dedrempel voor nieuwe investeringenen vergemakkelijkt de communicatie.• Een interregionaal economisch platform.Binnen het platform kunnende verschillende betrokken overhedenoverleg plegen rond economischethema’s die de volledigeregio aanbelangen en hun beleidop elkaar afstemmen.“Omwille van de aanwezigheid van devertegenwoordigers van de 27 lidstaten, tallozediplomaten en journalisten, van het groeiend belangvan de Europese regelgeving en de verdere Europeseintegratie, zullen de activiteiten in het kader van Brusselals Europees centrum alsmaar toenemen. Dit alles vormteen belangrijke troef voor BMR, op voorwaarde datiedereen zich voorbereid om op deze evolutie in te spelenen zich bewust is dat op Europese schaal moet wordengedacht.”Philippe de Buck van Overstraeten, BUSINESSEUROPE60NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEK© David Damjanovic• Administratieve vereenvoudiging.Ook op het vlak van administratieis er ruimte voor verbetering. Vande openingsuren voor overheidsdienstentot het aanvragen vanvergunningen.5. Levenskwaliteit vooriedereenBusiness Route 2018 bevat uitgewerkteplannen voor:• Bouwprojecten die wonen combinerenmet zorg en diensten. Metde vergrijzing in het achterhoofd,willen we innovatieve bouwprojectenontwikkelen die wonencombineren met zorgverlening.Ook professionals zijn op zoeknaar woonruimtes met persoonlijkediensten vlakbij.• Een meer duurzaam energiegebruikin BMR. Een gecoördineerde aanpaktussen de drie gewesten moetvan BMR een toonbeeld makenop het vlak van duurzaam energiegebruik.De inzet van groenetechnologieën en een verhoogdeenergie-efficiëntie van woningenen kantoren zijn cruciaal. ●Naar een positief klimaat voor duurzameeconomische groei


AGENDAOrganisatieOpleidingen• Gérez votre temps : il vaut de l’or ! *Docent: Luc TOUBEAU25 november 2008, 9-17 uurManagement• NEW : Réussissez vos présentationsen public *Docent: Fabian Delahaut3 en 10 december 2008, 9-17.30 uurStrategie• Fixez vos prix ! Osez les adapter à lahausse! *Docent: Frédéric Parissier27 november 2008, 9-17.30 uurCommercial• Dépressivité, dépression et monde dutravail *Sprekers: Dr Patrick MESTERS en MurielVANDERVEKENDinsdag 29 januari 2009, 14-16.30 uurInfoFrédéric Simont 02 643 78 17fs@beci.beJuridische woensdagen : wij beantwoordenal uw juridische vragen,elke eerste woensdag van de maand,na de kantooruren, vanaf 17.30 uur.InfoEric Brabantt 02 643 78 18eb@beci.beInfo:Annick Van de Sandet 02 210 01 71export@beci.beEuropeseaangelegenheden• Hoe Europese financiering krijgen?Twee opleidingsdagenVrijdagen 5 en 12 december 2008, van9.30 tot 17.30 uur.Inschrijven is verplicht.Stéphanie Boccat 02 643 78 38sbo@beci.be• NEW : 10 actions concrètes pour fidéliservos clients *Docent: Frédéric Parissier28 november 2008 , 9-17.30 uur• Tirez parti de votre réseau de contactsou le networking *Docent: Jasmine Vlietinck4 december 2008, 9-17.30 uurInfoBrigitte van der Mensbrugghet 02 643 78 30bvdm@beci.beSeminariesSociale wetgeving• Réussir une restructuration *Sprekers: Pascale BASTIN, Michaël DELEERSNYDER, Stanislas van WASSEN-HOVE en Baudouin VELGEMaandag 24 november 2008, 14-17 uur• L’audit social ou l’identification desrisques sociaux de l’entreprise *Sprekers: Frédéric ROBERT en BenoîtMARECHALMaandag 1 december 2008, 14-17 uur• Conflit au travail et accord amiable:une bonne transaction vaut-elle mieuxqu’un mauvais procès ? *Spreker: Thierry STIEVENARDMaandag 8 december 2008, 14-17 uurInfovergaderingBeci StartersWoensdagen 3/12, 10/12, 31/12, van 10 tot11.30 uurWoensdagen 26/11, 17/12, 24/12, van 14 tot15.30 uurInfoMirella Zaccagninit 02 643 78 46mz@beci.beInternationaleafdeling• Middagen van de export :Oekraïne21 oktoberRusland9 december• Economische missiesChina(Shanghaï – Shenzen) 7-14 decemberFrankrijk(Straatsburg-Colmar 27-28 novemberMarokko15-17 decemberOekraïne3-5 december• Export DayBrussel• Buitenlandse delegatiesPolen (Mazovie)• Handelsclub Brussel-Hongarije11 december2 december20 novemberJob Days• Vrijdag 12/12/08 Brussels Job Day« IT, ingenieurs et technici », in hetDiamant Center, in partnership metAGORIAEvents*Wordt in het Frans gegevenOnze Who’s whokomt eraan !Aarzel niet en besteleen exemplaar (20 euro)via Didier ArmandtT 02 643 78 34of da@beci.be10 / 12 / 2008 • Starters Night10 / 12 / 2008 • Zinner11 / 12 / 2008 • InformatieavondInfo :www.beci.be/eventsevents@beci.be61NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEK


TOETREDINGSAANVRAGEN BIJ BECIDOOR DIRECTE VOORDRACHT BIJ DE RAAD VAN BESTUUR *62NR 11 - NOVEMBER 2008 - DYNAMIEKAgneessens & Fils (Les Entreprises) SA,Chaussée de Louvain 289 - 1410 WaterlooNACE : 43341 - Schilderen van gebouwenafg : Agneessens EricAlliance de Professions immobilières deBelgique VZW, Henri Werriestraat 70- 1090 Brussel NACE : afg : SleuwaegenThéoApam VZW, Steenweg op Drogenbos 130- 1180 Brussel NACE : 88995 - Beschutteen sociale werkplaatsen afg : SchoutensAndréArt2work VZW, Hopstraat 71 - 1000 BrusselNACE : 94999 - Overige verenigingen,n.e.g. afg : Embrechts WimBarrois Véronique NP, De Bergenstraat 40- 1700 Dilbeek afg : Barrois VéroniqueBernard Best Services BVBA, Bergensesteenweg134 - 1070 Brussel NACE : 43130- Proefboren en boren 4332011 - de montagevan buiten- en binnenschrijnwerk inmetaal : deuren, vensters, kozij 4332014- de installatie van geblindeerde deurenen brandwerende deuren in metaal afg :Raveschot BernardChambre Française de Commerce etd’Industrie de Belgique CVBA, Kunstlaan8 - 1210 Brussel NACE : 68201 - Verhuuren exploitatie van eigen of geleasdresidentieel onroerend goed, exclusiefsociale woningen 6920101 - Invullen vanaangifteformulieren voor de loon- eninkomstenbelasting voor particulieren enbedrijven 94110 - Bedrijfs- en werkgeversorganisatiesafg : Boudet LucasCM-CIC Bail Belgium NV, De Crayerstraat14 - 1000 Brussel NACE : 77110 - Verhuuren lease van personenauto’s en lichtebestelwagens (< 3,5 ton) 77310 - Verhuuren lease van landbouwmachines en-werktuigen afg : Hoffmann OlivierDewuffel Dessart Stephanie NP, Postiljonstraat18 - 1180 Brussel NACE : 62020- Computerconsultancy-activiteiten70220 - Overige adviesbureaus op hetgebied van bedrijfsbeheer; adviesbureausop het gebied van bedrijfsvoering 78100- Arbeidsbemiddeling afg : Dewuffel DessartStéphanieEPG Euroguards EBVBA, Drie Bomenstraat16B - 1180 Brussel NACE : 80100 - Particulierebeveiliging85599 - Overige vormen van onderwijsafg : Bisci LucFebrap - Ferme Nos Pilifs VZW, Trassersweg347 - 1120 Brussel NACE : 88995- Beschutte en sociale werkplaatsen afg :Ceysens BenoitFinance Consulting Services NVBA, Rue dela République 24 - 97100 Basse-Terre - GuadeloupeNACE : afg : Calmet CedrickFonsny Fiduciaire BVBA, Renkinstraat 79- 1030 Brussel NACE : 69201 - Accountantsen belastingconsulenten afg : FonsnyRobertGenesis Consult BVBA, Vorstlaan 207- 1160 Brussel NACE : 5221004 - Exploitatievan oproepcentrales voor taxi’s 6311001- Al dan niet permanent verwerken vangegevens met behulp van een eigenprogramma of een programma van deklant : - invoeren van gegevens - volledigeverwerking van gegevens 73200 - Marktenopinieonderzoekbureaus afg : VarinPhilippeHadjadj Saly NP, Brouwerijstraat 61 - 1050Brussel afg : Hadjadj SalyHestia GCV, Tervuerenlaan 320 - 1150 BrusselNACE : 70210 - Adviesbureaus op hetgebied van public relations en communicatie70220 - Overige adviesbureaus ophet gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureausop het gebied van bedrijfsvoering73200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus74300 - Vertalers en tolken 90011- Beoefening van uitvoerende kunstendoor zelfstandig werkende artiesten afg :Minner NathalieI.M.C. Industrial marketing CorporationNP, Italiëlaan 43 - 1050 Brussel NACE :46900 - Niet-gespecialiseerde groothandelafg : Ackerman Jean-ClaudeK Comme Communication BVBA,Leuvensesteenweg 30 - 1210 BrusselNACE : 73110 - Reclamebureaus afg : MelisPhilippeLogex Services CVBA, Marius Renardlaan27A - 1070 Brussel afg : Stapelle GuyMeta Europe Consulting BVBA, G. VanLeeuwlaan 7 - 1140 Brussel NACE : 70220- Overige adviesbureaus op het gebiedvan bedrijfsbeheer; adviesbureaus ophet gebied van bedrijfsvoering 74300- Vertalers en tolken 82300 - Organisatievan congressen en beurzen afg : TroussonPhilippeMicrobizz BVBA, Drie Bomenstraat 16B - 1180 Brussel NACE : 47410 - Detailhandelin computers, randapparatuuren software in gespecialiseerde winkels62010 - Ontwerpen en programmeren vancomputerprogramma’s 63110 - Gegevensverwerking,webhosting en aanverwanteactiviteiten73120 - Mediarepresentatie afg : RobertAnthonyModern Displays BVBA, Fernand Demetskaai28 - 1070 Brussel NACE : 73110- Reclamebureaus afg : De Bluts ErickO’Dance Events BVBA, Werkhuizenstraat7-9 - 1080 Brussel NACE : 85520 - Cultureelonderwijs afg : Olembo Kitoko MikePrezzo Shed Investment Limited BVBA,Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel afg :Becker EuniceRéginald Hanssens & Cie BVBA, Chausséede Louvain 289 - 1410 Waterloo NACE :43332 - Plaatsen van vloerbedekking enwandbekleding van hout afg : AgneessensEricScania Finance Belgium NV, AntoonVan Osslaan 1 - 1120 Brussel NACE : 77110- Verhuur en lease van personenauto’s enlichte bestelwagens (< 3,5 ton) 77399 - Verhuuren lease van andere machines enwerktuigen en andere materiële goederenafg : Peeters NorbertThe Best For You SPRL, Drève Richelle 7- 1410 Waterloo NACE : 68201 - Verhuuren exploitatie van eigen of geleasd residentieelonroerend goed, exclusief socialewoningen afg : Coessens PhilippeTKL BVBA, Bergensesteenweg 1103 - 1070Brussel NACE : 68100 - Handel in eigenonroerend goed 81220 - Overige reinigingvan gebouwen; industriële reiniging afg :Devigne PascaleUbema - Union Belge du Marché de l’ArtVZW, Louizalaan 230 - 1050 Brussel afg :Godts HenriUhoda SA, Rue Léon Fredericq 14 - 4020Liège NACE : 45201 - Algemeen onderhouden reparatie van auto’s en lichte bestelwagens(= 3,5 ton) afg : Uhoda StephanVerhulst NV, Jan Lintstraat 10 - 1560Hoeilaart NACE : 7311001 - Ontwerpen envoeren van reclame- en promotiecampagnesvoor derden via de verschillendemedia afg : Verhulst Thierry* Leden die twijfels zouden hebbenomtrent de eerbaarheid van de eenof andere kandidatuur, worden verzochtons dit ten spoedigste te latenweten en ons alle inlichtingen te bezorgendie de kandidaturen kunnenverduidelijken. Bijgaande lijst heeftenkel tot doel onze leden op dehoogte te brengen van nieuwe kandidaturen.Zij impliceert geen beslissingmet betrekking tot de aanvaardingvan de kandidaat-leden, daardeze slechts verkregen wordt nagoedkeuring door de Raad van Bestuurvan Beci. De kandidaat-ledenzullen individueel op de hoogte wordengebracht van hun aanvaarding.IndexHierna vindt U de lijst van de adverteerdersdie wij danken voor de steun die zij onze aktieverlenen:• ACTIRIS• ALPHACARD• AXA• BITC• BLS• BRUSSELS AGENTSCHAP VOOR DEONDERNEMING• DB PRINT• D’IETEREN AUDI• D’IETEREN CVI• FOST PLUS• GLOBAL• GOMB• GOOGLE• ING• KBC• MENSURA• MINISTERIE VAN HET BRUSSELSHOOFDSTEDELIJK GEWEST – BESTUURECONOMIE EN WERKGELEGENHEID• PARTENA• REGUS• SAMSUNG• SWISS POST• TENTOONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL


Onze diensten op maat van kmo’smaken u het actieve leven gemakkelijk!Contacteer onsvia de “Werkgeverslijn”op 02.505 79 15of via werkgevers@actiris.beAls Brusselse Gewestelijke Dienstvoor Arbeidsbemiddeling stellen wij u gratisonze gepersonaliseerde dienstverlening voor.ACTIRIS verbindt zich ertoe om de diversiteit en de gelijkheid van kansenvoor iedereen te respecteren en te bevorderen :-)


In België wordt 90,8% van de huis houdelijkeverpakkingen gerecycleerd.Bedankt voor dat stukje heldere hemel.België is wereldkampioen op het vlak van recyclage. In 2007 werd 667.344 ton huishoudelijke verpakkingengerecycleerd. Zo wordt 806.000 ton CO 2 -uitstoot vermeden. Dankzij wie ? Dankzij de duizenden bedrijven die eenfinanciële bijdrage leveren aan Fost Plus en dankzij alle organisaties en burgers die betrokken zijn bij het sorterenen recycleren. Dank voor uw bijdrage aan een beter leefmilieu. Meer info: www.fostplus.be.Samen > Goed sorteren > Beter recycleren

More magazines by this user
Similar magazines