Burgemeester Patrick Lansens, schepenen Eric Huyghe, Dirk ...

koekelare.be

Burgemeester Patrick Lansens, schepenen Eric Huyghe, Dirk ...

januari 2012www.koekelare.beroepsteenInformatieblad voor Groot KoekelaredeGelukkig nieuwjaar !© Thijs Wostyn winnaar publieksprijs fotowedstrijd 2011Burgemeester Patrick Lansens,schepenen Eric Huyghe,Dirk Ampoorter,Tom Pollentieren Kelly Tanghe,gemeentesecretaris Lode Claeys,de gemeenteraadsledenen de personeelsledenvan de gemeente Koekelarewensen alle inwonerseen gelukkig, voorspoedig en gezond 2012!1


ECHO’S UIT DERAADZAALGEMEENTERAADVAN 19 DECEMBER 2011Tijdens de gemeenteraad van 19 decemberwerden het RUP De Swal en het RUP voor deuitbreiding van de bvba G. Lauwyck definitiefvastgesteld.De gemeenteraad keurde het gewijzigd dienstreglementvoor de bibliotheek goed. Alle info overde wijzigingen vind je op pagina 4.De gemeenteraad keurde de huurovereenkomstgoed met de vzw Floreal-Germinal voor eenpand in de Sterrestraat 11, waar het jeugdhuisvanaf 1 januari 2012 onderdak zal vinden.GEMEENTELIJKEMEDEDELINGENRESTAURANT DE INKTPOTZOEKT NIEUWE UITBATERSIn CC De Brouwerij bevindt zich het restaurant “De Inktpot”. De uitbatersvan dit restaurant deelden ons mee dat zij hun zaak wensen over te laten.Voor de uitbating van dit restaurant werd een handelshuurovereenkomstmet de uitbater afgesloten.Aangezien dit restaurant deel uitmaakt van onze toeristische brouwerijsite,hopen we op korte termijn een nieuwe uitbater te vinden.Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met de Gemeentesecretaris.Ook de gewijzigde huurovereenkomst met depolitiezone Polder voor de millenniumvleugelop het Sint-Maartensplein 15 C werd goedgekeurd.Omdat de politiezone nood heeft aan bijkomenderuimte, zal zij vanaf 1 januari 2012 devolledige millenniumvleugel huren.De gemeenteraad keurde de toetreding tot Infra-X-netgoed. Een beroep doen op de netwerkdienstenvan Infra-X-net betekent voor degemeente zowel een financieel voordeel als eenvoordeel qua bandbreedte voor wat betreft datacommunicatie,telefonie- en internetverkeer.De terugname van alle gemeentelijke taken vande vzw Sportcentrum vanaf 1 januari 2012 werdgoedgekeurd.De gemeenteraad keurde ook de jaarlijkse dotatieaan de politiezone Polder goed. Die bedraagtdit jaar € 455.108.Volgende gemeenteraad: maandag 30 januari om19u.


CULTUURBIBLIOTHEEKGEDEELDE ADORATIES 3JEAN BLAUTE & ERIC MELAERTSVrijdag 20 april om 20u in De BalluchonKLEUTER-KJVTijdens de krokusvakantie komt de kinderjuryuit de derde kleuterklas weer samen.Op dinsdag 21, woensdag 22, donderdag23 en vrijdag 24 februari, telkens van 10utot 12u kunnen de kinderen terecht in debibliotheek, waar tien vooraf geselecteerdeprentenboeken door een begeleidster wordenvoorgelezen.Na ieder boek wordt er over het verhaal gepraat en bij enkele boekenwordt iets uitgewerkt rond het thema ervan. Als alle boeken voorgelezenzijn, kunnen de kinderen hun favoriete boek(en) aanduiden. Samen metde begeleidster maken ze een “persoonlijke top-10” op.Meer info vind je op www.kjv.be.De leesgroep wordt beperkt tot de derde kleuterklas en 15 deelnemertjes.Snel inschrijven dus!Dat kan in de bibliotheek of met het formulier dat de kinderen krijgenop school.Eric en Jean hebben, na één keer aandringenvan hun fans, besloten een derde kous te breienaan hun succesvolle muziekavonden “GedeeldeAdoraties 1 & 2”. Deze keer noemen ze het“Derde Keer”.Succesvol??? En of!!!“Gedeelde Adoraties 3” wordt dus een nieuwetrip in de speeltuin van de twee Godfathers vande Vlaamse popmuziek. Pretentieloos, kwetsbaaren zonder franjes. Geen trucs of ‘gefoefel’,dat is het streefdoel. Twee vrienden permitterenzich totale muzikale vrijheid: Eric omringt zichmet gitaren en Jean reageert prompt met eenresem instrumenten, van piano tot melodica.Ook humor ontbreekt niet!Tickets kosten € 10 en zijn vanaf 20 januari2012 te koop in het onthaal van het gemeentehuisvanaf 8u30.Voor meer info kan je terecht bij Virginie Hellebuyck,Cultuurdienst, CC De Brouwerij(eerste verdieping), Sint-Maartensplein 15B,051 61 04 94, info@koekelare.be.GEDICHTENDAG 2012: “Stroom”Gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen.Op de laatste donderdag van januari staat de poëzie een dag lang in hetzonnetje. Waar je ook gaat, overal kom je gedichten tegen: op school, inde bibliotheek, in winkels, theaters en musea, op het werk of gewoon opstraat. Ook kranten, radio, televisie en het internet klinken die dag eenstuk poëtischer.‘Stroom’ is het thema van de dertiende Gedichtendag die Poetry Internationalen Stichting Lezen Vlaanderen op donderdag 26 januari 2012organiseren. De jaarlijkse gedichtendagbundelkomt van de hand vandichter, schrijfster en performer Jokevan Leeuwen.Ook onze bibliotheek laat zowelgroot als klein proeven van de mooistegedichten!Wij wensen je alvast een prettigeGedichtendag vol mooie woorden!“ik geloof in een rivier /die stroomt van zee naar de bergenik vraag van poëzie niet meer /dan die rivier in kaart te brengen”Remco Campert3


JEUGDWIJZIGING REGLEMENT!Vanaf 1 januari 2012 zijn alle cd’s gratis uitleenbaar. Daarbovenop wordtde uitleentermijn van alle materialen (zowel boeken, tijdschriften, cd’s endvd’s) 3 weken.Het nieuwe reglement is te verkrijgen in de bibliotheek.FILMTarieven / uitleentermijn / aantallenMedia Leengeld Uitleentermijn Max. aantal Verlenging Boete/weekBoeken Gratis 3 weken 6 Max. uitleen € 0,156 wekenTijdschriften Gratis 3 weken 6 Niet € 0,15Cd’s Gratis 3 weken 6 doosjes Niet € 0,50Dvd’s € 1,00 3 weken 2 Niet € 0,50Taal-cassettes € 0,50 3 weken 2 Niet € 0,50LEESPLEZIER VOOR HET EERSTE LEERJAAR!Tijdens de voorbije maanden heeft jezoon of dochter leren lezen! Ondertussenis je kind al zo ver gevorderd dat hetzelfstandig een eerste ‘echt’ kinderboekkan lezen. Op school wordt de reeds verworvenleesvaardigheid nu voortdurenduitgebreid. En vanzelfsprekend blijf ookjij de leesvordering van je kind vol verwonderingop de voet volgen. Ook debibliotheek levert haar bijdrage in ditleesproces: een schat aan leesplezier staatklaar om gelezen te worden!Op de jeugdafdeling is er een collectie‘eerste leesboekjes’. Deze boekjes zijnspeciaal geschreven voor de leerlingen van het eerste leerjaar. Je herkentze aan het witte etiket met aanduiding ‘A’. De boekjes vermelden ookhet leesniveau (AVI-niveau). Eerste leesboekjes zijn er in het hoofdfiliaalen in de uitleenpost Bovekerke: het personeel zal je graag de juiste plaatsaanwijzen!Kinderen kunnen een individueel lenerspasje krijgen en hoeven hiervoorniets te betalen. Ook het ontlenen zelf is gratis en met hun pasje komende kinderen zo vaak als ze willen op bibliotheekbezoek.Veel leesplezier en tot binnenkort in de bibliotheek!4


MILIEUPREMIES VOOR ENERGIEBESPARENDE MAATREGELENINFRAXInvesteren in energiezuinige toepassingen loont de moeite. Want door jelagere energiefactuur verdien je de kosten snel terug. En eenmaal terugverdiend,brengen ze je geld op. Bovendien zijn ze ook goed voor het milieu.Infrax wil dat graag stimuleren. Het netbedrijf geeft daarom premiesals je energievriendelijke maatregelen neemt. Zo verdien je de investeringnog sneller terug. Hieronder vind je een overzicht van de energiepremiesdie gelden in 2012.Bestaande woningenJe woning valt onder deze regeling als ze voor 1 januari 2006 op hetelektriciteitsnet is aangesloten. Je komt dan in aanmerking voor volgendepremies:- Dak- of zoldervloerisolatie: € 6 tot € 8 per m 2 geïsoleerd dakoppervlak,€ 3 tot € 4 als je de isolatie zelf plaatst.- Buitenmuurisolatie: € 6 tot € 15 euro per m 2 .- Vervanging enkel of dubbel glas door HR-glas: € 12 tot € 15 euro perm 2 glas dat je vervangt.- Vloer- of kelderisolatie: € 6 per m 2 .- Zonneboiler: € 200 per m 2 collectoroppervlakte, max. € 1.500.- Warmtepomp: tot € 1.700.- Condensatieketel: enkel voor beschermde klanten: € 800 per ketel.Voor beschermde klanten worden de premiebedragen en maximumbedragenmet 20% verhoogd.NieuwbouwEen nieuwbouwwoning moet voldoen aan minimumeisen op het gebiedvan isolatie, verwarming, warmwaterinstallatie, ventilatie, hernieuwbareenergie en binnenklimaat. Dit wordt vertaald in een energiepeil of E-peil.Voor stedenbouwkundige aanvragen ingediend na 1 januari 2012 magdat niet hoger zijn dan 70. In de toekomst wordt de E-peileis trouwensnog verder verstrengd. Toch is het makkelijk om zonder veel extra kostenof moeite beter te doen dan de wettelijke norm. Om iedereen aan te moedigenom nog energiezuiniger te bouwen, kent Infrax een globale premievoor nieuwbouw toe: de E-peilpremie.De hoogte van de premie is afhankelijk van het jaar waarin de bouwvergunningwerd aangevraagd en het behaalde E-peil. Voor woningen waarvande bouwvergunning voor 1 januari 2012 werd aangevraagd, wordt depremie verhoogd met € 300 als er ook een zonneboiler geplaatst wordt.Als de nieuwe woning of wooneenheid het gevolg is van een volledigeafbraak en heropbouw, zonder wijziging van de aard en de bestemmingvan de woning of wooneenheid, worden de premies verdubbeld.Andere gebouwenOok bedrijven, scholen en overheden kunnen rekenen op tal van premiesvoor rationeel energiegebruik: isolatie en beglazing, zonneboilers, warmtepompen,relighting, projecten voortvloeiend uit energiestudies,...Meer info en de aanvraagformulieren voor de energiepremies van Infraxvind je op www.infrax.be. Heb je geen internet, bel dan de infolijn 078 3530 20.INFOAVOND GROEPSAANKOOPGROENE STROOM OP23 JANUARI 2012Wil jij besparen op je energiefactuur? En wilje daarbij ook je steentje bijdragen aan het milieu?Doe dan mee met de groepsaankoop 100%groene stroom van de Provincie West-Vlaanderen.Door iedereen samen te brengen in eengroepsaankoop kunnen we jullie een goedkopereprijs aanbieden. Alle verbruiken worden samengebrachtwaarop de kandidaat-leveranciers kunnenbieden in een veiling. Je kan kiezen om enkelvoor elektriciteit of gas over te stappen. Maar eencombinatie van elektriciteit en gas is natuurlijkook mogelijk.Op maandag 23 januari 2012 om 20u organiseerthet gemeentebestuur een infoavond over dezegroepsaankoop. Die vindt plaats in cultuurzaalDe Balluchon, Moerestraat 19.De inschrijving voor de groepsaankoop is vrijblijvenden gratis. Na de veiling ontvangt iedereeneen persoonlijk voorstel. Pas dan kan je kiezenof je verandert van leverancier. Het nieuwecontract is dan geldig voor 1 jaar. De actie zalieder jaar herhaald worden, zodat je kan blijvengenieten van het laagste tarief.Meer info bij de milieudienst, 051 61 04 86of via iChoosr: 0800 18 711 -samengaanwegroener@ichoosr.comwww.samengaanwegroener.be(via West-Vlaanderen)Belangrijke data• infoavond groepsaankoop groene stroomop 23 januari 2012.• nog tot 5 februari 2012: inschrijven via dewebsite www.samengaanwegroener.be• 6 februari 2012: online te volgen veiling• vanaf 13 februari: wie zich inschreef, ontvangteen persoonlijk voorstel• voor 12 maart 2012: elke deelnemer beslistal dan niet in te gaan op het voorstel. Dedatum van overstap kan gekozen wordentussen 15 april en 30 september5


OCMWVARIAWIJZIGING LIDGELD MMCDe Minder Mobielen Centrale is een dienst, gecoördineerd door hetOCMW waarbij vrijwilligers instaan voor het vervoer van personen dieover geen andere vervoermogelijkheid beschikken ten gevolge van hungeestelijke, lichamelijke of sociale toestand én die onder een bepaaldeinkomensgrens vallen.Nieuw tarief lidmaatschap vanaf 2012!Het lidgeld voor één persoon bedraagt in 2012 € 10 voor het volledigejaar. Vanaf nu kan je ook lid worden als koppel of samenwonenden ingezinsverband. Het lidgeld bedraagt dan per gezin € 15 voor het volledigejaar. Wie pas na 30 juni lid wordt, betaalt € 5.Het vervoer kost € 0,30 per kilometer. De kilometers lopen van zodra dechauffeur bij hem thuis vertrekt.Praktische werking:Om lid te worden van de Minder Mobielen Centrale neemt u contact opmet maatschappelijk werker Sofie Bonny, dit kan telefonisch (051 59 1559) of tijdens de spreekuren.AANPASSING REGLEMENT PALLIATIEVE PREMIEPalliatieve zorgen worden toegediend aan mensen die ongeneeslijk zieken stervende zijn. Sommige van deze mensen kiezen er bewust voor omthuis bij hun gezin te sterven, wat echter veel geld kost. De premie voorpalliatieve zorgen biedt hierin een tussenkomst.De OCMW premie kan je enkel krijgen wanneer je ook een gelijkaardigepremie via het RIZIV hebt gekregen, hiervoor verwijzen we jegraag naar je ziekenfonds. De premie kan worden bekomen door middelvan een eenvoudig aanvraagformulier dat samen met het attest van hetziekenfonds moet worden binnengebracht bij de sociale dienst van hetOCMW.Let op: vanaf nu moet dit gebeuren binnen een termijn van 6 maanden nade toekenning van de premie door het ziekenfonds!Aanvraagformulieren en inlichtingen kunnen worden bekomen bij SofieDewulf, maatschappelijk werker- op dinsdag en donderdag van 9u tot12 uur op of afspraak (051 59 15 54).Te huur: garage KutserspleinEr is momenteel een garage te huur op het Kutsersplein.Kostprijs : € 40/maand.Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met secretaris AnnVan der Veken – 051 59 15 50 of administratief medewerker ChristineDeopere – 051 59 15 56.De voorzitter, raadsleden, secretarisen het personeel van OCMW Koekelarewensen iedereeneen gelukkig & gezond nieuwjaar.NSB KOEKELAREVergaderingHet bestuur nodigt zijn leden uit voor de algemenevergadering op 7 januari 2012 om 9u30 inHof de Fontein, Belhuttebaan.LidgeldHet lidgeld voor 2012 kan betaald worden doorstorting van € 2,50 voor de steunende leden en€ 7,50 voor de ere-leden op rekening 363-0959689-11 van NSB Koekelare.Boek “Kroniek van een Vlaams soldaat”Het NSB-bestuur beschikt nog over enkele exemplarenvan dit boek geschreven door oud-strijderJulien Coucke over de mobilisatie, oorlog enkrijgsgevangenschap. Het boek kost € 10 en is teverkrijgen bij de bestuursleden.OorlogsverledenWie nog foto’s, brieven, enz. over de Eerste of deTweede Wereldoorlog heeft en deze al dan nietwil afstaan om bewaard te worden in het archiefvan De Spaenhiers, kan iedere eerste en derdedonderdag van de maand van 10u tot 12u contactopnemen met Bernard Lootens in het Hadoc,Sint-Jorisplein 1.OPEN-SCHOOL:CURSUSSEN OP MAATIn 2012 biedt open-school opnieuw een waaiervan cursussen aan op verschillende plaatsen.Zou je graag de toekomst willen binnensurfen,mailen, chatten met anderen die de toekomst alhebben ontdekt? Zijn rekenen en taal iets uit eenver verleden en wil je ze terug opfrissen? You wantto speak English, oui en non is alles wat je kent inhet Frans? Wil je wat meer te weten komen overgeschiedenis of kunst en cultuur? Denk je dat eenrijbewijs niets voor jou is, omdat de theorie temoeilijk lijkt? Dan is 2012 misschien hét jaar omeen cursus te volgen bij open-school.Wij bieden niet alleen aangepaste cursussen, maarook de kans om samen te komen met mensen uitjouw regio of om nieuwe mensen te leren kennen.Info en inschrijvingen: open school, KoningAlbertstraat 18, 8600 Diksmuide, 051 50 09 69,www.open-school.be.6


VARIACO: EEN STILLE MOORDENAARElk jaar opnieuw vallen er (dodelijke) slachtoffers door CO- of koolstofmonoxidevergiftiging.Vooral mensen jonger dan 40 jaar! Het ‘CO-seizoen’loopt van september tot april, maar de meeste slachtoffers vallen vandecember tot februari. Je ruikt of ziet dit gas niet. Alle verwarmingstoestellendie werken op gas, kolen, mazout en petroleum hebben veel lucht(zuurstof) nodig om goed te branden. Als er te weinig zuurstof in de kameris, maakt je toestel CO.Hoe herken je een CO-vergiftiging?CO is een zeer giftig gas waarvan je snel hoofdpijn krijgt, misselijk wordten je moe voelt. Zit er veel in de lucht, dan kan je flauwvallen en zelfs sterven.Jammer genoeg kan een vergiftiging zo snel gebeuren dat je helemaalniets merkt of veel te laat om er zelf nog iets aan te doen.Hoe voorkom je een CO-vergiftiging?- Zorg voor voldoende verluchting in je woning.- Zorg dat de schoorsteen goed trekt.- Laat je verwarmingstoestellen plaatsen door een vakman en onderhoudze regelmatig.- Verplaatsbare toestellen op petroleum, kerosine of gas hebben geenschoorsteen waardoor de vuile lucht in de kamer zelf terechtkomt. Gebruikze beter niet, want ze zijn gevaarlijk! Gebruik je ze toch, zet ze danniet langer dan 1 uur aan en verlucht.- Laat de zuurstofklep van een kolen- en houtkachel voldoende open, zodater voldoende zuurstof bij de vlammen kan komen.- Let op de kleur van de vlammen: bij gastoestellen wijzen gele vlammenop een slechte verbranding.- Gebruik het correcte toestel: een 5-liter gasgeiser is enkel geschikt vooreen gootsteen of wastafel. Voor een douche heb je minimaal een 10-litergasgeiser nodig met een schoorsteen of afvoerpijp. Voor een bad heb jeminimaal een 13-liter gasgeiser nodig met schoorsteen of afvoerpijp.Meer info op www.koolstofmonoxide.be.CAMPAGNEWEEKENDDAMIAANACTIEOnverschilligheid doodt, Damiaanactie geneest.Om de strijd tegen armoedeziektes zoals lepra entuberculose te kunnen blijven financieren, organiseertDamiaanactie ook dit jaar een campagneweekendop 27, 28 en 29 januari 2012.Want de strijd tegen lepra en tuberculose is nogniet voorbij. Tuberculose blijft wereldwijd jaarlijks8 à 10 miljoen slachtoffers eisen, van wie 1,5à 2 miljoen sterven. Tbc maakt dus 1 dodelijkslachtoffer om de 15 à 20 seconden! Lepra maaktjaarlijks meer dan 250.000 nieuwe slachtoffers,die het risico op verminkingen en sociale uitsluitinglopen als ze niet tijdig behandeld worden.Een bedrag van € 40 volstaat al om een patiëntte behandelen, op voorwaarde dat de ziekte tijdigwordt opgespoord.Vrijwilligers zullen tijdens het campagneweekendde bekende pakjes met 4 stiften voor € 6 verkopen.Wie dat wil kan ook een bedrag storten ophet rekeningnummer BE05 0000 0000 75 75(elke gift vanaf € 40 is fiscaal aftrekbaar).Meer info op www.damiaanactie.be.7


EVENEMENTENKALENDER8FEDERATIE VAN PAROCHIES5 januari 2012 om 19u30Zuudhove: nieuwjaarsreceptie.KVLV EN LG KOEKELARE6 januari 2012Zuudhove: nieuwjaarsreceptie.19 januari 2012 om 19u30Meunyckenhof: “Op goeie voet”.18 februari 2012 om 20u19 februari 2012 om 15u25 februari 2012 om 20uDe Balluchon: komedie “Klooster opstelten”. Genummerde kaarten voor € 7in vvk bij Tuincentrum Aveve – KristofDepreitere, Stalpaertstraat 2 tijdens deopeningsuren. Contact na sluitingsuur:Hilde Soenen – 0486 37 90 47.JORKO7 januari 2012 om 20u8 januari 2012 om 15uDe Balluchon: 34ste nieuwjaarsconcert.Slechts 300 plaatsen per concert.Reservatie kaarten via kristienvannieuwkerke@hotmail.be.MILIEUGROEP RUIDENBERG8 januari 2012 om 10uWandeling Swal en Koekelareberg.Start aan de Klyteput. Einde voorzienom 11u30. Meer info: Georges Pollentier– 051 58 94 18.VVKO KOEKELARE10 januari 2012 om 17uZuudhove: nieuwjaarsreceptie VrijeScholen Koekelare -Ichtegem.11 februari 2012 om 19uZuudhove: smulfestijn ‘busje op’ tvvhet leerlingenvervoer van de Vrije ScholenKoekelare.OKRA KOEKELARE12 en 26 januari 2012 om 13u30Kaarting in ’t Meunyckenhof.13 en 20 januari 2012 om 13u30Trabollen in de Klyteput.25 januari 2012 om 13u30Nieuwjaarsbijeenkomst en algemeneledenvergadering. Verwelkoming metkopje koffie, voorstelling jaarprogrammaen afsluiten met koffie en boterkoeken.Iedere deelnemer krijgt eengeschenkje. Deelname in de kosten:€ 5. Inschrijven bij de voorzitter,Ronny: 051 58 94 56.27 januari 2012 om 13u30Wandelen. Vertrek aan De Buidel.15 februari 2012 om 14uMoutvloer CC De Brouwerij: voordracht“Peru...”. Deelname: leden€ 2,50 – niet-leden € 3,50 (koffie inbegrepen).VFG14 januari 2012 om 14uD’Oude Schole: nieuwjaarskoffietafelmet gebak, daarna bingospel. Ledengratis, niet-leden € 2,50.NEOS KOEKELARE16 januari 2012 om 14uCafetaria sporthal: kaart & bowlersontspanningsnamiddag.VOLKSTUIN KOEKELARE20 januari 2012 om 19u30De Paardenmelkerij, Catstraat 15:Voordracht “Tuin- en keukenkruiden”door Peter Dewulf. Aansluitend nieuwjaarsreceptievoor leden en niet-leden,vrije inkom.DE HERTOGTRAPPERS21 januari 2012 om 18u’t Kroegje: koffiekaarting. Inleg € 1,50.DAVIDSFONDS22 januari 2012 om 10uZuudhove: Toast Literair. Junior Journalist-wedstrijd:prijsuitreiking met literaireen muzikale fragmenten die jevirtueel vervoeren! Meer info bij RafFiems – raf.fiems@telenet.be. Meerinfo over alle activiteiten op www.davidsfonds-koekelare.be.JKAV BOVEKERKE24 januari 2012 om 19u30D’Oude Schole: kookavond “kilootjeminder”. Leden € 4, niet-leden € 8.Info: Rita Bryon – 051 58 98 87.GEZINSBOND4 februari 2012 om 13u30CC De Brouwerij: filmnamiddag. Om13u30 stipt starten we met “Gnomeo &Juliet”. Dit is een familiefilm, dus geschiktvoor alle leeftijden. Rond 15u30volgt dan de kaskraker “De Smurfen”.Toegang : € 1 per film. Wie geen lidis van de Gezinsbond betaalt € 1,50.Drankje inbegrepen. Ouders en/ofgrootouders van harte welkom !VZW SCOUTS11 februari 2012 om 18uScoutslokalen: winterbarbecue. Voor deprijs van € 15 (kinderen tot 12 jaar €8) 4 stukken vlees met warme groentjesen sauzen. Aperitief en dessert zijn inde prijs inbegrepen. Kaarten bij RudyMaenhout, Belhuttebaan 88 - 05158 11 35 of bij de leden van de vzwScouts.TVV TIFFANY EN JASONVANCOILLIE17 en 18 februari 2012 om 18uD’Oude Schole : handdoekenkaarting.VGSB3 maart 2012Reis naar het Salon van Wijn, Kaas,Dier in Parijs. Vertrek op de markt inKoekelare om 4u30. Verwachte thuiskomstom 22u30. Prijs: € 26. Inbegrepen:busreis heen en terug, péage, fooibuschauffeur, ingang salon. Maaltijdenop het salon verkrijgbaar, knapzak ooktoegelaten. Inschrijven voor 10 februari2012 op rekeningnummer 472-8024731-97 met vermelding opstapplaats,reis Parijs 2012 en de namen vande deelnemers. Info bij Luc Pollentier– 051 58 06 78 en Michel Mazereel– 0479 52 31 24.COLOFONDE ROEPSTEEN is de nieuwsbrief van de gemeenteKoekelare. Verschijnt 10x per jaar.Gemeente Koekelare: Sint-Maartensplein 19 -8680 Koekelare - 051 58 92 01Coördinatie: Sandra Arcosandra.arco@publilink.beVerantwoordelijke uitgever: GemeentebestuurKoekelare, Kelly Tanghe, schepen van Cultuur,Pers en Communicatie.

More magazines by this user
Similar magazines