De-actieve-student-een-ongehoord-geluid1

antoonkanis

De-actieve-student-een-ongehoord-geluid1

InhoudsopgaveVoorwoordInhoudsopgaveAmsterdamDelftEindhovenEnschedeGroningenLeidenMaastrichtNijmegenRotterdamTilburgUtrechtWageningenWapens verenigingen34581216192227303337404346Het geluid van de actieve student5


Het geluid van de actieve student11


Het geluid van de actieve student12


EindhovenHet geluid van de actieve student13


Compositum“Communis Opinio”Commissie voor OC&W van deTweede Kamer der Staten-GeneraalRijnstraat 502515 XP Den HaagBetreft: Zorgen over het wetsvoorstel Studievoorschot31 oktober 2014Geachte leden van de Tweede Kamer-commissie voor Onderwijs, Cultuur enWetenschap,U ontvangt dit schrijven naar aanleiding van het onlangs gepresenteerdewetsvoorstel Studievoorschot. Binnen Compositum ‘Communis Opinio’, deEindhovense Kamer van Verenigingen, alsook binnen haar drie lidverenigingenheersen er grote zorgen over de gevolgen die invoering van dit wetsvoorstel zouhebben, zowel voor de Nederlandse student als de maatschappij.Voor de Nederlandse student in het algemeen vrezen wij dat de maatregelen, zoalsomschreven in het wetsvoorstel, de toegankelijkheid en gelijkheid in het geding komt.Zo zal bij invoering van de gepresenteerde maatregelen de financiële druk op zoweltoekomstige studenten, als afgestudeerden significant stijgen, tot onacceptabelehoogte. Tevens zal er grote ongelijkheid ontstaan tussen arm en rijk, alfa- enbèta-studenten en uitwonende en thuiswonende studenten, aldus professor JaccoHoekstra van de TU Delft.Voor de toekomstige student aan de Technische Universiteit Eindhoven zullen dezemaatregelen echter nog veel harder aankomen. De noodzaak van vele studenten om telenen zal voor de gemiddelde technische student tot een hogere studieschuld leiden,gezien de nominale studieduur van vijf jaar in plaats van vier jaar. Volgens professorHoekstra zal deze gemiddelde studieschuld rond de €40.000 gaan liggen, dat is bijnadriemaal zoveel als het huidige gemiddelde van €15.000.De verhoogde druk vanuit universiteiten en onderwijsinstellingen om nominaal testuderen beperkt de student in de mogelijkheden naast de studie te werken, ofmaakt dit zelfs onmogelijk. Het is daarom in de toekomst geen keuze meer om een(forse) studieschuld op te bouwen, maar bittere noodzaak.Als Eindhovense Kamer van Verenigingen willen ondergetekenden graagbenadrukken dat de actieve technische student zelfs nog ernstiger benadeeld zalworden bij invoering van het wetsvoorstel Studievoorschot. De actieve technischestudent ontwikkelt zich naast de studie. Door commissie- en vrijwilligerswerk vormtdeze zich op maatschappelijk en sociaal vlak en leert deze autonoom te werken.Dagelijks Bestuur der Compositum “Communis Opinio”Eindhovense Kamer van Verenigingen • J.F. Kennedylaan 3f • 5612 AB Eindhovenwww.compositum.nl • info@compositum.nlHet geluid van de actieve student14


Compositum“Communis Opinio”Deze algemene vorming is van het grootste belang, zeker bij technische studenten.Het bedrijfsleven roept om getalenteerde studenten die, behalve kennis van zaken tebezitten, ook de algemene vorming hebben ondergaan om deze kennis van zakenoptimaal te kunnen inzetten.Onder de hiervoor genoemde actieve studenten, vallen tevens student-bestuurders.Tot op heden worden bestuurders van de studentenverenigingen door TU/efinancieel ondersteunt middels een bestuursbeurs, afkomstig uit hetProfileringsfonds. Dit huidige systeem dreigt in gevaar te komen door onvoldoendeduidelijkheid over de toekomstige invulling van dit Profileringsfonds bij invoeringvan het wetsvoorstel Studievoorschot. Formatie van komende besturen zal ernstigbemoeilijkt worden bij wegvallen van een dergelijke tegemoetkoming alsbestuursbeurs.Hierdoor vrezen ondergetekenden voor de continuïteit van Compositum en haarlidverenigingen, welke een onmisbare bijdrage leveren aan het Eindhovensstudentenleven en de gehele maatschappij.Ondergetekenden willen u daarom allereerst vragen om in het wetgevingsproceservoor zorg te dragen dat de toegankelijkheid van hoger onderwijs voor toekomstigestudenten niet in het geding komt.Ten tweede willen we u vragen de wetgeving, gerelateerd aan het wetsvoorstelStudievoorschot, zodanig vorm te geven dat de toekomstige student een keuze kanmaken voor een studie op basis van talent, interesse en maatschappelijke relevantie,in plaats van financiële draagkracht.Ten derde willen we het belang van algemene, extra-curriculaire vormingbenadrukken, zeker voor technische studenten. Voortvloeiend daaruit willen we uvragen ervoor zorg te dragen dat er voor toekomstige studenten ruimte blijft voordeze algemene vorming, zowel voor student-bestuurders, als anderszins actievestudenten.Namens het Dagelijks Bestuur van Compositum “Communis Opinio”,Vriendelijke groet,R.S. van den Burg, SecretarisDagelijks Bestuur der Compositum “Communis Opinio”Eindhovense Kamer van Verenigingen • J.F. Kennedylaan 3f • 5612 AB Eindhovenwww.compositum.nl • info@compositum.nlHet geluid van de actieve student15


Compositum“Communis Opinio”Is getekend;Namens het Eindhovens Studenten CorpsF.T.J. Jansen, SecretarisNamens Algemene Studentenvereniging SSRER.M.M. Hendrikx, Vice-Praeses VerenigingNamens Eindhovense Studentenvereniging DemosY. Spenrath, PresidentDagelijks Bestuur der Compositum “Communis Opinio”Eindhovense Kamer van Verenigingen • J.F. Kennedylaan 3f • 5612 AB Eindhovenwww.compositum.nl • info@compositum.nlHet geluid van de actieve student16


EnschedeHet geluid van de actieve student17


Geachte leden van de Tweede Kamer,Wij, ondergetekende studentenverenigingen te Enschede, schrijven deze brief omdat we onsniet kunnen vinden in de huidige voorwaarden die het leenstelsel met zich meebrengt. Eerstzullen we een korte introductie geven van onze studentenstad Enschede. Enschede is eenvrij nieuwe studentenstad met een jonge universiteit. De Universiteit Twente heeft namelijkafgelopen jaar haar 50 jarig bestaan gevierd. Desalniettemin had de universiteit in hetcollegejaar 2013-2014 9161 studenten, waarvan 5605 bachelorstudenten.De Universiteit Twente heeft tot vorig jaar de slogan “Meest ondernemende universiteit”gedragen. Dit kwam onder andere door de samenwerking van de Universiteit Twente metzijn omgeving, bijvoorbeeld het Kennispark Twente. Op het Kennispark zult u ook veelstudenten en startende ondernemers aantreffen die bijvoorbeeld bezig zijn met dezogenaamde start-up bedrijven.Enschede is een actieve studentenstad waar de studenten graag meer doen dan „alleen‟studeren. Dit wordt echter een stuk lastiger bij de invoering van het leenstelsel. Hieronderzullen we enkele knelpunten noemen, uiteraard met een mogelijke oplossing.Een van de doelen van het leenstelsel is om studenten zich bewust te maken van de kostendie het met zich meebrengt en om hierbij nominaal af te studeren. Echter, de universiteitenhebben zelf ook al veel maatregelingen getroffen om het nominaal afstuderen te stimuleren.Zo heeft de Universiteit Twente het Twents Onderwijs Model (TOM) ingevoerd. Het idee vanTOM is dat alle vakken in modules worden gegeven. De student haalt punten per module,waarbij de module bestaat uit verschillende vakken. Mocht een vak dus niet gehaald worden,dan kan de student de gehele module niet halen. Het is dus ook niet mogelijk om een los vakte volgen.Er zijn naast een leenstelsel genoeg andere opties om studenten te motiveren om snel af testuderen, zoals het TOM of een bindend studieadvies in het tweede jaar. Het studerennauwelijks betaalbaar maken is in onze ogen geen goede optie, gezien het er ook tot leidtdat vele aankomende studenten ervoor kiezen om niet te gaan studeren.De grootste zorg voor activisme is de haalbaarheid om een bestuursjaar te doen. Zonderbestuurders zullen er bijvoorbeeld geen studieverenigingen zijn die de boekenuitgifte regelenof studentenverenigingen die het sociale hoogtepunt van de stad zijn en contacten voor hetleven verzorgen. De oplossing is naar ons idee vrij logisch: Collegegeldvrij besturen. Er zijninstellingen die dit al aanbieden, maar bijvoorbeeld de Universiteit Twente zit hier helaas nietbij. Met collegegeldvrij besturen bedoelen we dat er nog wel een bestuursbeurs kan wordenontvangen, maar dat het jaar niet meetelt voor het langstuderen. Ook zou het dan mogelijkmoeten zijn om een lening aan te gaan bij DUO en om de studenten OV-chipkaart (inclusiefreisproduct) te behouden.Het geluid van de actieve student18


Kortom, het is duidelijk dat het leenstelsel er gaat komen. Het is ook niet realistisch om actiete voeren tegen het leenstelsel aangezien de komst hiervan al aardig vaststaat. Wij,bestuurders van studentenverenigingen en soortgelijke verengingen te Enschede, zien graagandere voorwaarden bij de invoering van een leenstelsel. Graag vragen we u nogmaals tekijken naar de voorwaarden die het leenstelsel met zich meebrengt met de wetenschap dathet activisme in Enschede er ten zeerste op achteruit zal gaan.Hoogachtend,M. van Erk G. R. MellemaPraeses der PKvV FactVoorzitter der A.S.V. TaseA. A. Pleijsier R. H. J. BergmansPraeses der C.S.V. Alpha Praeses der DSCC/DJCR ‘Audentis et Virtutis’F. L. van StratumPraeses der AEGEE EnschedeHet geluid van de actieve student19


GroningenHet geluid van de actieve student20


Het geluid van de actieve student21


Het geluid van de actieve student22


LeidenHet geluid van de actieve student23


P.K.v.V. LeidenBestuur der Plaatselijke Kamervan VerenigingenPostbus 4392300 AK LeidenCommissie voor OC&W van deTweede Kamer der Staten-GeneraalRijnstraat 502515 XP Den HaagBetreft: Zorgen over het wetsvoorstel StudievoorschotGeachte leden van de Tweede Kamer-commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Middels dit schrijven uiten de ondergetekende Leidse studentenverenigingen hun zorgenover de mogelijke invoering van het wetsvoorstel Studievoorschot, en de gevolgen die dezekan hebben voor Leidse studentenverenigingen en hun leden. De argumentatie hiervantrachten wij in deze brief duidelijk naar voren te brengen. Het betreft met name decombinatie tussen de invoering van het wetsvoorstel en de reeds voorgegane implementatievan een reeks rendementsverhogende maatregelen door hoger onderwijsinstellingen. Delevendige en diverse academische gemeenschap van Leiden, die zowel wordt vormgegevendoor de Universiteit en de Hogeschool als de studentenverenigingen, zou hierdoor in hetgeding kunnen raken.De Universiteit Leiden geeft blijk van waardering en begrip voor studenten die zichmaatschappelijk en sociaal ontwikkelen binnen de organisatorische structuren vanverenigingen, door het beschikbaar stellen van financiële ondersteuning in de vorm vanbestuurdersbeurzen. Deze ondersteuning compenseert studievertraging en bijkomendekosten in levensonderhoud tijdens het vervullen van een bestuursfunctie. Op dit moment isdeze regeling wettelijk ondersteund in Artikel 7.51 van de Wet hoger onderwijs enwetenschappelijk onderzoek onder de noemer Profileringsfonds. Dit juridische kader dreigt teverdwijnen, zodra bij de invoering van een nieuwe wet de studiefinanciering wordtgeschrapt.De mogelijke verdwijning van het Profileringsfonds door de invoering van hetwetsvoorstel, in combinatie met tal van rendementsverhogende maatregelen die deafgelopen jaren door veel onderwijsinstellingen zijn geïmplementeerd, roept zorgen op bijondergetekenden. Op de volgende punten zouden wij daarom uw aandacht willen vestigen: Het bestaande Profileringsfonds compenseert de bijkomende financiële lasten tijdenseen bestuursjaar, die door gebrek aan tijd niet altijd kunnen worden opgevangenHet geluid van de actieve student24


door extra inkomsten van een bijbaan. Zonder financiële zekerheid zien studentensneller af van het bekleden van een bestuursfunctie, waardoor bij de formatie vannieuwe besturen meer problemen ontstaan door het gebrek aan welwillende enenthousiaste kandidaten. Dit bemoeilijkt het waarborgen van continuïteit, endaarmee komt de studentenvereniging, als een leerschool voor sociaal enmaatschappelijke ervaring, in gevaar. In het wetsvoorstel dat voor ligt wordt teweinig duiding gegeven aan de toekomst van het Profileringsfonds, hetgeen voor hethuidige systeem een dreiging vormt.Als gevolg van de prestatieafspraken tussen het Rijk en hoger onderwijsinstellingenzijn verschillende rendementsverhogende maatregelen ingevoerd, zoals de BSA inhet tweede jaar en de BSA = nominaal-expirimenten, de afschaffing van doorstroom-Masters, en de maximalisering van herkansingsmogelijkheden. Deze maatregelenverhogen de prestatiedruk en verkorten de studietermijn, en vormen daarmee eenbelemmering voor het aangaan van nevenactiviteiten.Bij ondergetekenden heerst de vrees dat tijdens de invulling van het wetsvoorstelStudievoorschot te weinig aandacht zal worden geschonken aan de bovengenoemde punten,en dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheden tot het aangaan van extracurriculaireactiviteiten, zoals betrokkenheid bij een studentenvereniging.Daarom vragen wij u te bezien of het bestaande Profileringsfonds kan wordengehandhaafd en versterkt, en daarbij de negatieve effecten van de prestatieafspraken op debewegingsvrijheid van studenten buiten de studie in ogenschouw te nemen. De leden en hetbestuur van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen hopen erop dat dit schrijven aanleidingvoor u biedt tot het meenemen van de geuite zorgen tijdens het wetgevingsproces, zodatstudenten de mogelijkheid behouden tot het aangaan van verrijkende extra-curriculaireuitdagingen.Met vriendelijke groeten,Is getekend,Het geluid van de actieve student25


Het geluid van de actieve student26


Het geluid van de actieve student27


MaastrichtHet geluid van de actieve student28


Betreft: Invloed wetsvoorstel Studievoorschot op studerend MaastrichtGeachte mevrouw Bussemaker,Maastricht, 31 oktober 2014Ik geef u graag een kijkje in het studentenleven van Maastricht. Zoals u weet is Maastricht dejongste universiteitsstad van Nederland. In begin 1976 werd de Rijksuniversiteit Limburggeopend en kwamen de eerste studenten naar Maastricht. Mede door hen is Maastricht alsstudentenstad gevormd tot hoe het nu is.In Maastricht zijn in totaal drie studentenverenigingen: Studentenvereniging Circumflex,Studentenvereniging KoKo en Maastrichtse Studentenvereniging Tragos. Deze driestudentenverenigingen werken nauw samen met elkaar en organiseren zowel evenementen voorhun eigen leden als voor externen. Zo wordt er met meerdere carnavalsverenigingen vanMaastricht samen gewerkt, wordt er een groot Symposium georganiseerd, helpen leden bij eengrote hardloopwedstrijd in Maastricht en zijn er banden met MVV Maastricht. Op deze manierproberen de studentenverenigingen zowel met elkaar als met de inwoners van Maastricht eengoede band te onderhouden. Daarnaast krijgen studenten door het organiseren van dezeevenementen de mogelijkheid om zich op een goede manier te ontwikkelen naast hun studie.Naast het goede contact met elkaar, hebben de drie studentenverenigingen ook goedcontact met Maastricht University en de gemeente. De universiteit ondersteunt destudentenpartijen rijkelijk met onder andere het profileringsfonds, jaarlijkse subsidies, eenmaligesubsidies voor evenementen en met de optie tot collegegeldvrij besturen. Ondanks al dezeregelingen hebben de studentenverenigingen afgelopen jaren problemen gehad met het vormenvan hun dagelijks bestuur, hun barcommissies en de vele andere commissies die de verenigingenrijk zijn. Dit is zelfs zo erg dat één van de studentenverenigingen al twee jaar op rij werkt met eenincompleet bestuur. Het is hen niet gelukt om genoeg animo te vinden onder hun leden voor eenfulltime bestuursjaar. De Maastrichtse Kamer van Verenigingen is bang dat deze trend zal zetten,ook bij de andere verenigingen, indien het wetsvoorstel studievoorschot ingevoerd zal gaanworden. Het zal dan dus nog lastiger gaan worden om mensen te vinden die een fulltimebestuursjaar willen doen.Het aantal studenten aan Maastricht University is flink gegroeid in de laatste jaren. Echter,het aantal inschrijvingen van nieuwe leden bij de studentenverenigingen is om en nabij gelijkgebleven in die jaren. Afgelopen jaren is de studiedruk al erg om hoog gegaan bij het merendeelvan de studies van Maastricht University. Hierdoor zijn veel studenten bang hun BSA niet tehalen en durven niet lid te worden van een vereniging. Wij vinden deze ontwikkeling zonde enonnodig. Het is immers goed mogelijk om studiepunten te halen en lid te zijn bij eenstudentenvereniging.Wij snappen dat het studeren van vroeger niet meer mogelijk is. Dit is ook niet waar wijnaar toe willen. Echter, de huidige maatregelen gaan wel erg ver. Wij vinden dat eenstudentenvereninging bijdraagt aan de ontwikkeling van een student. Een vereniging biedtstudenten de mogelijkheid om commissiewerk te vervullen, samen te werken met anderen, goedte leren plannen, een groot netwerk op te bouwen en leert ze omgaan met kritiek. Wij vinden datdeze vaardigheden onmisbaar zijn om studenten klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.Het geluid van de actieve student29


Al met al zijn wij dus erg bang dat het wetsvoorstel Studievoorschot er toe zal lijden dater nog minder mensen lid worden bij onze verenigingen. Hierdoor missen zij essentiëlevaardigheden die ze wel hadden opgedaan als ze lid waren geworden bij een studentenvereniging.Daarnaast zal de continuïteit van verenigingen verslechteren door het moeilijk kunnen vormenvan een dagelijks bestuur.Wij zijn van mening dat deze ontwikkelingen voor zowel de studenten zelf, als voor destad Maastricht nadelige gevolgen zal hebben. Waar afgelopen jaren veel tijd en moeite isgestoken in de band tussen studenten en Maastrichtenaren, zal deze waarschijnlijk snel weerwegebben wanneer evenementen gefocust op integratie verdwijnen. Wij staan open voorveranderingen in de wet, maar de invoering van het wetsvoorstel zoals deze er nu uit ziet zalgrote nadelige gevolgen voor zowel Maastricht, als voor alle andere studentensteden.Met vriendelijke groet,namens SV Circumflex namens SV KoKo namens M.S.V. TragosM.C.J. van Zoest R.N. van den Bekerom T.M. de HoopHet geluid van de actieve student30


NijmegenHet geluid van de actieve student31


Bestuur der Bestuurlijk OverlegCommissie voor OC&W van deStudentenverenigingenTweede Kamer der Staten-GeneraalHertogstraat 141 Rijnstraat 506511 RZ Nijmegen 2515 XP Den HaagBetreft: Nadelige gevolgen wetsvoorstel StudievoorschotNijmegen, 31 oktober 2014Geachte leden van de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Middels dit schrijven willen de ondergetekende Nijmeegse studentenverenigingen hun zorgen uiten overde mogelijke invoering van het wetsvoorstel Studievoorschot. Wij voorzien zeer nadelige gevolgen voorzowel onze leden als de verenigingen zelf indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen.Zoals Professor S.C.J.J. Kortmann in zijn slotrede als rector magnificus van de Radboud Universiteit zei,‘smaakt een scharrelstudent beter dan een plofstudent’. Studenten dienen de kans te krijgen om tijdens hunstudententijd te ‘scharrelen’ en meer te doen dan het enkel ‘oppikken van het vereiste aantalstudiepunten’. Extracurriculaire activiteiten zoals een bestuursfunctie of commissiewerk bij eenstudentenvereniging zijn van groot belang voor de maatschappelijke vorming van studenten. Door dekomst van het wetsvoorstel Studievoorschot komen de extracurriculaire activiteiten voorverenigingsstudenten in het geding. Door de grotere financiële druk die ontstaat door het wegvallen van debasisbeurs en de ‘leenaversie’ die daarmee gepaard gaat zullen studenten zo snel mogelijk hun studiewillen afronden. Extracurriculaire activiteiten nemen tijd in beslag, wat maakt dat het doorgaans lastigerwordt om een studie nominaal af te ronden. In de praktijk blijkt dat vrijwel elke student die zich buitenzijn studie inzet voor maatschappelijke doeleinden studievertraging oploopt. Dit betekent dat ofwelstudenten zich zullen onthouden van extracurriculaire activiteiten ofwel actieve studenten onevenredigfinancieel benadeeld zullen worden na de doorvoering van het wetsvoorstel. Hoewel deze zaken beidenegatief zijn, is onze grootste zorg dat het eerste gaat gebeuren en er zogenaamde ‘plofstudenten’ontstaan. Dit betekent dat de cultuur van het studentenleven zal veranderen. Voor studentenverenigingen,de plek waar studenten zich kunnen ontplooien, is de toekomst dan ook onzeker.Met de komst van het studievoorschot in de huidige vorm is de kans groot dat de ledenaantallen vanstudentenverenigingen gaan afnemen in 2015. Door de verhoogde financiële- en studiedruk zullenpotentiële leden zich eerst achter de oren krabben voordat zij zich inschrijven. Rondomstudentenverenigingen bestaan immers veel vooroordelen. Uit onderzoek is echter gebleken dat leden vanstudentenverenigingen juist succesvoller zijn in hun studie en loopbaan vanwege de sociale druk vanoudere leden. Daarnaast brengt het lidmaatschap bij een studentenvereniging ook een goede socialeontwikkeling met zich mee. Studenten leren te functioneren binnen groepsverband, zich uit te drukken inwoord en geschrift en zich assertief op te stellen. Al deze kwaliteiten zijn van groot belang voor devorming van studenten, aangezien dit veel verder gaat dan enkel de benodigde studiepunten halen. Doorde mogelijke invoering van het wetsvoorstel Studievoorschot is de kans groot dat ledenaantallen vanstudentenverenigingen zullen teruglopen. Dit is een enorm gemis voor zowel de studenten zelf als demaatschappij in het geheel.Het geluid van de actieve student32


Ten slotte willen wij onze zorgen uiten over de toekomst van het zogeheten Profileringsfonds, wettelijkondersteund in Artikel 7.51 van de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstelStudievoorschot besteedt geen verdere aandacht aan het Profileringsfonds, terwijl deze regeling van zeergroot belang is voor actieve studenten en de toekomst van studentenverenigingen. De RadboudUniversiteit ondersteunt studenten die zich naast hun studie willen ontwikkelen met bijvoorbeeld hetvervullen van een bestuursfunctie binnen een studentenvereniging. Dit gebeurt door het beschikbaarstellen van financiële compensatie voor de opgelopen studievertraging en bijkomende kosten. Dezezogeheten bestuursbeurzen zijn van groot belang voor de continuïteit van studentenverenigingen. Zonderdeze beurzen wordt het voor studenten die zich maatschappelijk willen ontwikkelen maar niet beschikkenover voldoende financiële middelen onmogelijk om een dergelijke functie uit te oefenen. Het is daaromvan groot belang dat in het wetsvoorstel aandacht wordt besteed aan het Profileringsfonds.De leden en het bestuur van het Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen hopen dat u zich kunt vindenin onze geuite zorgen en dat u deze mee zult nemen tijdens het wetgevingsproces. Studeren houdt meer indan enkel het volgen van vakken. De mogelijkheid tot het aangaan van verrijkende activiteiten tijdens destudententijd is een mogelijkheid waarvan wij hopen dat die ons niet ontnomen zal worden.Met vriendelijke groet,Was getekend,Janneke ArkesteijnPraeses h.t. der N.S.Z.V. De LoefbijterCharley Robbers Voorzitter h.t. der Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen Sanne LenselinkPraeses h.t. der N.D.F. ArgusRoderick EnzerinkPraeses Societatis h.t. der N.S.V. CarolusMagnusSkander KedriPraeses h.t. der N.S.V. Ovum NovumEmma van DijkSecretaris en Commissaris Materiaal h.t. der N.S.R.V.PhocasMargot MangnusVoorzitter h.t. der A.S.V. Karpe NoktemHet geluid van de actieve student33


RotterdamHet geluid van de actieve student34


Bestuur der RotterdamseCommissie voor OC&W van deKamer van VerenigingenTweede Kamer der Staten-GeneraalPostbus 1738 Rijnstraat 50300 DR Rotterdam 2515 XP Den HaagBetreft: wetsvoorstel StudievoorschotGeachte leden van de Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Middels deze brief stellen de ondergetekende Rotterdamse studentenverenigingen enhet bestuur van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen u op de hoogte over de zorgendie zij hebben omtrent het wetsvoorstel Studievoorschot.Als dit wetsvoorstel in haar huidige vorm wordt ingevoerd vrezen wij dat het eennegatieve impact zal hebben op de academische gemeenschap in Rotterdam, ook vrezenwij dat studenten minder ontwikkeld op de arbeidsmarkt zullen komen. In deze briefzullen wij u uitleggen waarom deze angst bij ons bestaat.In Rotterdam is door rendement verhogende maatregelen al enige tijd de bredereontwikkeling van de student in geding. Door de verwachting dat studenten binnen driejaar hun studie afronden, zijn studenten minder geneigd om nevenactiviteiten teondernemen naast hun studie. Voor de studenten die dit wel doen is er hetprofileringsfonds.Het profileringsfonds geeft financiële compensatie aan studenten die, doordat zijzich ook buiten hun studie ontwikkelen, studie vertraging oplopen. Deze compensatiezorgt ervoor dat studenten zich breder ontwikkelen en meer ervaring opdoen voor laterop de arbeidsmarkt. Uit recent onderzoek blijkt dat juist naar deze breed ontwikkeldestudenten vraag is op de arbeidsmarkt.In het huidige wetsvoorstel wordt gezegd dat het profileringsfonds blijft bestaan inhuidige vorm, echter is het profileringsfonds gebaseerd op de basisbeurs die komt tevervallen in het wetsvoorstel Studievoorschot. Graag zouden wij zien dat u meerduidelijkheid in het wetsvoorstel verschaft over hoe deze dan tot stand zal komen om zote garanderen dat het mogelijk blijft voor studenten om zich ook naast hun teontwikkelen.Het geluid van de actieve student35


Daarnaast denken wij dat, wanneer de student zelf voor zijn studie betaalt, hetoneerlijk is dat de student vanuit de universiteit regels opgelegd krijgt hoe snel hij zijnstudie moet afronden. De student betaalt zijn studie immers zelf. Daarom zouden wijook graag zien dat, als het wetsvoorstel Studievoorschot ingevoerd wordt, de rendementverhogende maatregelen aan banden worden gelegd. Deze maatregelen beletten immersook de bredere ontwikkeling van de student doordat ze de studiedruk verhogenwaardoor er minder tijd is voor andere activiteiten. Aangezien ook hier niet wordtingehaakt op de wens van de arbeidsmarkt, zouden wij ook hier meer over terug zienwillen in het wetsvoorstel, bijvoorbeeld een verbod op dergelijke maatregelen.De leden van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen en haar Bestuur vrezen datwanneer er niet aan deze punten gewerkt wordt er een verpaupering van hetNederlandse onderwijsstelsel zal plaatsvinden en dat studenten minder gekwalificeerdhet bedrijfsleven in zullen stromen na hun studie met alle gevolgen van dien.Wij willen u daarom adviseren om goed naar deze punten te kijken en deze inoverweging te nemen.Samengevat zouden wij graag concretere afspraken in het wetsvoorstel zien, om zo debrede ontwikkeling van de student te garanderen. Tijdens de studententijd behoort destudent zich immers niet alleen binnen haar vakgebied te ontwikkelen maar juist ookdaarbuiten.Met vriendelijke groet,Is getekend,Het geluid van de actieve student36


Jeninka Pelleboerh.t. Praeses College van het Rotterdamsch Studenten GezelschapHet geluid van de actieve student37


TilburgHet geluid van de actieve student38


Stichting OverlegCommissie voor OC&W van deTilburgse StudentenverenigingenTweede Kamer der Staten-GeneraalSchouwburgring 200 Rijnstraat 505038 TM Tilburg 2515 XP Den HaagBetreft: Zorgen over het wetsvoorstel ‘Studievoorschot’Geachte leden van de Tweede Kamer-commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Middels dit schrijven uit Stichting Overleg Tilburgse Studentenverenigingen (S.O.T.S.) haar zorgenover de mogelijke invoering van het wetsvoorstel ‘Studievoorschot’, en de gevolgen die deze kanhebben voor Tilburgse studentenverenigingen en hun leden. De levendige academische- enstudentengemeenschap, bestaande uit de Universiteit, Hogeschool, studie- en studentenverenigingen,zou door invoering van het wetsvoorstel ‘Studievoorschot’ in het geding kunnen komen. Het S.O.T.S.hoopt de redenen hiervoor in deze brief duidelijk naar voren te kunnen brengen.De student is in de afgelopen eeuw meermaals van gedaante verwisseld. Waar studerenvroeger slechts was weggelegd voor de elite, wordt heden ten dage eenieder de kans geboden om zichna hun schooltijd verder te ontwikkelen. De vraag óf je kan studeren is niet langer relevant. Het gaaterom wát het is dat je wilt doen. Flexibiliteit speelt hierin een sleutelrol. Bijvoorbeeld om de studentde kans te geven relevante ervaringen op te doen die essentieel zijn ter voorbereiding op dearbeidsmarkt. Het is van belang om de student de mogelijkheid te geven zich naast een studiemaatschappelijk en sociaal te kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld binnen de organisatorische structurenvan verenigingen. Het S.O.T.S. maakt zich zorgen dat er met de afschaffing van de basisbeurs en hetinvoeren van het wetsvoorstel ‘Studievoorschot’ afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheden totontplooiing.Het S.O.T.S. is bezorgd over de toegankelijkheid van het onderwijs. Met het invoeren van hetwetsvoorstel ‘Studievoorschot’ zullen, gezien de kosten voor het uitwonen, veel studenten niet opkamers gaan, of erger, veel jongeren niet gaan studeren door een terechte leenangst. De studenten vande Universiteit en Hogeschool van Tilburg komen vaak uit de regio en het is denkbaar dat deze studentsneller thuis blijft wonen. Dit resulteert in een student die louter en alleen de Universiteit ofHogeschool bezoekt voor de colleges. Deze student mist de benodigde vaardigheden, zoals socialevaardigheden en relevante (levens)ervaring waar de arbeidsmarkt in deze tijd juist om vraagt.Het geluid van de actieve student39


Deze ervaring wordt onder andere opgedaan door een actief leven binnen een vereniging. Eenstudentenvereniging biedt op verschillende vlakken mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Eenvoorbeeld daarvan is het opdoen van essentiële ervaringen zoals bestuurservaring. Het nieuwewetsvoorstel verhoogt echter de drempel om een actief studentenleven op te zetten en om eenbestuursfunctie te bekleden gezien de hoge kosten die het met zich mee brengt. Studenten zullenhierdoor minder snel extra curriculaire activiteiten aangaan, waarmee het voortbestaan van destudentenverenigingen in gevaar komt. Dit resulteert in afgestudeerden die een diploma hebben metweinig tot geen ervaring daarnaast.Het S.O.T.S. is van mening dat een student zich moet kunnen ontplooien in de richting die hijof zij wilt. De onderwijsinstelling waaraan de student studeert moet niet alleen de mogelijkheid totontplooiing aanbieden maar juist stimuleren. Hoe is dit te realiseren zonder stimulans van deoverheid? Het S.O.T.S. hoopt dat de geuite zorgen worden meegenomen tijdens hetwetgevingsproces, zodat studenten de mogelijkheid behouden tot het aangaan van verrijkendeuitdagingen binnen een studentenvereniging.Met vriendelijke groet,Stichting Tilburgse Studenten Verenigingen,T.S.C. St. Olof T.S.R. Vidar T.S.V. Plato I*ESNHet geluid van de actieve student40


UtrechtHet geluid van de actieve student41


Het geluid van de actieve student42


Het geluid van de actieve student43


WageningenHet geluid van de actieve student44


Het geluid van de actieve student45


Het geluid van de actieve student46


Het geluid van de actieve student47


AuteursThom Johannesma, namens de AKvVJohan Schrier, namens de VeRaReijn van den Burg, namensCompositum ‘Communis Opinio’Stephanie Hoogendoorn, namens FACTDuco Postma, namens ContractusGroningenJip Stam, namens PKvV LeidenMarlou Kerssens, namens de MKvVPim Mante, namens de RKvVFlorine Verhallen, namens het SOTSRalph Peters, namens de FUGMarijn Albus, namens ContractusWageningenOntwerpAlanya den BoerBas Evers, namens de LKvVOver de LKvVDe Landelijke kamer van verenigingen is één van de grootste studentenorganisatiesvan Nederland en zet zich sinds 1967 in voor Nederlandse studentenverenigingen. DeLKvV behartigt de belangen van bijna 40.000 studenten bij 48 studentenverenigingen inheel Nederland. De doelstelling van de LKvV is belangenbehartiging van de aangeslotenverenigingen voor studenten in de media, de politiek en het bedrijfsleven. Hierdoorwordt gestreefd naar optimale bloei van de het verenigingsleven in Nederland.ContactgegevensE-mailbestuur@lkvv.nlTelefoon+31 (0)30 23 04 298Websitewww.lkvv.nlBezoekadresJansveld 3135 12 BE030 23 04 298

Similar magazines