WATERSCHAPSBELASTINGEN 2012 in het gebied van ... - Waternet

waternet.nl

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2012 in het gebied van ... - Waternet

Waarom betaalt uwaterschapsbelasting?Om zijn werk goed te kunnen doen, heeft het hoogheemraadschapinkomsten nodig. Het hoogheemraadschap is bijna geheelafhankelijk van belastinginkomsten en ontvangt voor zijn takengeen vergoeding vanuit het Rijk of andere overheden. De inkomstenvan de waterschapsbelasting worden besteed aan twee hoofdtaken:watersysteembeheer en zuivering van het afvalwater.WatersysteembeheerIn opdracht van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zorgt Waternetervoor dat het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Amstel en deVecht én in het Gooi goed wordt beheerd. Watersysteembeheer noemen wedat. Het gaat daarbij om vier werkzaamheden:• bescherming bieden tegen overstroming door dijken en kaden aante leggen en te onderhouden;• de rivieren, meren, grachten en sloten op het juiste waterpeil houden;• het oppervlaktewater schoonhouden door te baggeren en vuil te verwijderen,maar ook door vergunningen te verlenen en regels te handhaven;• rivieren, meren en grachten bevaarbaar houden.ZuiveringEen tweede taak die Waternet uitvoert in opdracht van HoogheemraadschapAmstel, Gooi en Vecht is zuivering van het afvalwater. In een dichtbevolktgebied als het onze is dat een kostbare taak. Het water dat u gebruikt om tewassen, koken, douchen en het toilet mee door te spoelen, is na gebruikafvalwater geworden. Dit geldt ook voor water dat voor bedrijfsdoeleindenwordt gebruikt.Dit afvalwater komt bijna altijd in het riool terecht. Het beheer van dit rioolzelf is een taak van de gemeente. Via de riolering gaat het afvalwater naareen rioolwaterzuiveringsinstallatie waar het wordt gezuiverd. Het gezuiverdeafvalwater wordt geloosd in het oppervlaktewater, bijvoorbeeld in een kanaalof een meer.


Soorten belastingenEr zijn drie soorten waterschapsbelasting. Waternet legt dezebelasting op, in opdracht van het hoogheemraadschap.WatersysteemheffingIedereen die in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtwoont, eigendommen heeft of een bedrijf heeft, betaalt watersysteemheffing.Met deze heffing wordt het watersysteembeheer betaald. Voor de watersysteemheffingwordt u ingedeeld in één of meer van de volgende viercategorieën: ingezetenen, gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen.• Ingezetenen: Ingezetenen zijn gebruikers van woningen. Zij wordenbelast met een tarief per huishouden.• Gebouwd (eigenaren van gebouwen): Eigenaren van gebouwenworden belast met een tarief dat wordt berekend als percentage vande WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken).• Ongebouwd (eigenaren van grond): Eigenaren van grond wordenbelast met een tarief per hectare.• Natuurterreinen: Eigenaren van natuurterreinen worden belast meteen tarief per hectare.ZuiveringsheffingWoonruimten die op het riool zijn aangesloten, betalen naast watersysteemheffingook zuiveringsheffing. Deze heffing wordt vastgesteld op basis vanzogenoemde vervuilingseenheden (ve). Een ve is de hoeveelheid vervuiling die1 persoon per jaar gemiddeld veroorzaakt. Meerpersoonshuishoudens betalenvoor 3 ve, maar alleenwonenden betalen voor 1 ve.VerontreinigingsheffingWoonruimten die niet op het riool zijn aangesloten, betalen naast watersysteemheffingook verontreinigingsheffing. Ook deze heffing wordtvastgesteld op basis van zogenoemde vervuilingseenheden (ve). Het tariefis gelijk aan de zuiveringsheffing. Meerpersoonshuishoudens betalen voor3 ve, maar alleenwonenden betalen voor 1 ve.


Nederland wordt steeds natter. Door klimaatverandering stijgt dezeespiegel en valt er meer regen. Om wonen, werken en recreëren inons gebied ook in 2012 mogelijk te maken, blijft HoogheemraadschapAmstel, Gooi en Vecht investeren in veilige dijken en het zuiveren vanafvalwater. Het hoogheemraadschap ontvangt voor zijn taken geenvergoeding vanuit het Rijk of andere overheden, en heft daaromwaterschapsbelasting. Of u nu bewoner bent, eigendommen heeftof een bedrijf bezit in dit beheergebied: iedereen betaalt mee aandroge voeten en voldoende en schoon water.Sinds 2011 levert het hoogheemraadschap ook een bijdrage aan hetHoogwaterbeschermingsprogramma van het Rijk.Tarieven 2012WATERSYSTEEMHEFFING:INGEZETENENGEBOUWDONGEBOUWDNATUURTERREINEN€ 89,16 per huishouden€ 0,014390% van de WOZ-waarde€ 57,59 per hectare€ 5,64 per hectareZUIVERINGSHEFFING OFVERONTREINIGINGSHEFFING:€ 54,48 per vervuilingseenheid** een vervuilingseenheid is de hoeveelheid vervuiling die 1 persoon per jaar veroorzaakt.


Wijzigingen in uw situatieBent u verhuisd na 1 januari?Voor de watersysteemheffing maakt het geen verschil als u in de loop vanhet jaar bent verhuisd. Voor de aanslag is uw woon- of eigendomssituatie op1 januari bepalend. U betaalt dus belastingen voor de woonruimte of eigendommendie u op 1 januari 2012 heeft. Ook als u na die datum verhuisd bentof als u de onroerende zaak in de loop van het jaar overdraagt moet u deaanslag geheel betalen. Bij verkoop verrekent de notaris meestal de eigenarenheffingen.Of dat wel of niet gebeurt staat echter los van de belastingplicht.De zuiveringsheffing wordt wel stopgezet als u in de loop van 2012 bentverhuisd. U ontvangt dan een correctie voor uw oude adres en een aanslagvoor uw nieuwe adres.Bent u alleen gaan wonen?Als u in de loop van het jaar alleen bent gaan wonen, verminderen wij deaanslag zuiveringsheffing automatisch. Waternet voert deze verminderingdoor in de maand die volgt op de maand dat u volgens de GemeentelijkeBasisadministratie alleen bent gaan wonen. U krijgt hiervan, circa drie wekennadat de gebeurtenis is gemeld bij de gemeente, schriftelijk bericht. Bijde watersysteemheffing maakt de wet geen onderscheid tussen één- enmeerpersoonshuishoudens.Wat als uw partner overlijdt?Dan hoeft u ons hiervan niet op de hoogte te stellen. Wij verminderen deaanslag automatisch als daar aanleiding toe is, en betalen de teveel betaaldezuiveringsheffing terug. Wel wordt de aanslag voor de rest van het jaaralsnog op uw naam opgelegd. Voor de watersysteemheffing geldt dit niet;hiervoor is immers de datum van 1 januari 2012 bepalend.


De gegevens op uw aanslagUw aanslag is opgelegd op basis van gegevens die van andereinstanties komen, zoals het Kadaster, en de GemeentelijkeBasisadministratie. Als uw gegevens in deze administraties nietkloppen, dan moet u deze bij die instanties laten corrigeren. Wijkrijgen deze correcties dan automatisch door.Woont u alleen?Als u als enige op uw adres staat ingeschreven en u heeft toch een aanslagvoor 3 ve gekregen, dan kunt u een verzoek tot vermindering tot 1 ve aanvragen.Wij controleren dan in de Gemeentelijke Basisadministratie of u inderdaadalleen woont. Als u in de Gemeentelijke Basisadministratie niet als alleenstaandstaat ingeschreven, moet u schriftelijk aantonen dat u alleen woonten daarbij (kopieën van) bewijsmateriaal meesturen.WOZ-waardeDe WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt vastgesteld door degemeente. Als de waarde op uw aanslag niet klopt, dan vragen wij u contactop te nemen met de gemeente. Een eventuele aanpassing van de WOZwaardekrijgen wij automatisch door. Wij verlagen dan de aanslag, maar letop: vaak gaat het om beperkte bedragen!Als blijkt dat de gemeente niet automatisch de nieuwe WOZ-waarde aanWaternet heeft doorgegeven, kunt u ons een kopie van de beschikking metuw nieuwe WOZ-waarde toesturen. Wij passen de aanslag dan aan.


Wanneer bezwaar makenIn sommige gevallen moet u bezwaar maken bij Waternet. Bijvoorbeeld als u:• vóór 1 januari 2012 verhuisd bent en toch een aanslag voor het oude adresheeft gekregen;• voor 1 januari 2012 uw eigendommen heeft verkocht, maar daar toch voorbent aangeslagen;• geen verminderde zuiveringsheffing heeft gekregen, terwijl u daar rechtop heeft;• in de loop van het jaar alleenwonend bent geworden en geen automatischevermindering heeft gekregen.Hoe maakt u bezwaar?Als u vindt dat de aanslag ten onrechte of onjuist is opgelegd, dan kunt uzowel online als schriftelijk bezwaar indienen. Let daarbij op het volgende:• U moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken.• Online kunt u bezwaar maken via www.waternet.nl/belastingen.• U kunt uw bezwaarschrift richten aan Hoogheemraadschap Amstel,Gooi en Vecht op het adres van Waternet, afdeling Belastingen, t.a.v. deambtenaar belast met de heffing, Postbus 94127, 1090 GC Amsterdamonder vermelding van het woord ‘bezwaar’.• Denk er aan dat u op uw bezwaarschrift ook het aanslagnummer, de datumen uw adres of burgerservicenummer vermeldt.• Omschrijf duidelijk wat de reden van het bezwaar is.• Stuur kopieën van eventueel bewijsmateriaal mee.• Vergeet uw bezwaar niet te ondertekenen.Heeft u uw bezwaarschrift ingediend? Dan legt Waternet de invordering vande aanslag meestal stil totdat er een uitspraak over uw bezwaar is gedaan.Waternet is verplicht binnen zes weken, namens HoogheemraadschapAmstel, Gooi en Vecht, uitspraak te doen. Deze periode kan – indien nodig –eenmalig zes weken verlengd worden. U wordt hierover geïnformeerd.


Alles over betalingenAutomatische incasso en betalen in termijnenUw aanslag kunt u via automatische incasso betalen. U kunt de aanslag inéén keer betalen of in maximaal acht termijnen (met een minimumbedragvan € 5,00 per termijn). Om Waternet te machtigen de bedragen af teschrijven, kunt u gebruikmaken van de antwoordkaart die u bij de aanslagheeft ontvangen.U kunt Waternet ook via de website machtigen (www.waternet.nl/belastingen).Wij schrijven het bedrag dan vanaf de vervaldatum van de aanslag aan heteind van de maand automatisch af van uw rekening. Als u onvoldoende saldoop uw rekening heeft, vervalt de automatische incasso. U moet het resterendebedrag dan in één keer betalen. In dat geval informeert Waternet u hierschriftelijk over. Bedrijven kunnen niet betalen via automatische incasso.Vanaf 2012 heeft u ook de mogelijkheid het bedrag via IDEAL over te maken.Machtiging geldt niet voor drinkwaterBehalve een aanslag voor uw waterschapsbelasting is het mogelijk dat u vanWaternet ook een factuur voor drinkwater ontvangt. Kijk op www.waternet.nlvoor een kaart van het gebied waar Waternet drinkwater levert. Waternet werktmet twee verschillende rekeningnummers; een voor belastingen en een voordrinkwater. De automatische incasso die u heeft afgegeven voor het betalenvan de waterschapsbelasting, geldt dus niet voor de drinkwaterfactuur. Ditgeldt natuurlijk ook andersom. Indien u voor uw drinkwater een automatischeincasso heeft afgegeven, geldt deze niet voor uw waterschapsbelasting.Betalen vanuit het buitenlandWilt u uw aanslag betalen vanuit het buitenland? Dan heeft u een IBANeneen SWIFT-nummer nodig:IBAN: NL 97 NWAB 0636 750310SWIFT: NWABNL2GVanwege de hoge incassokosten accepteert Waternet geen internationalebetalingen met cheques.


Alles over betalingenBetalingstermijnHet bedrag van de aanslag moet uiterlijk op de vervaldatum op de rekeningvan Waternet/Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zijn bijgeschreven.Deze vervaldatum vindt u op het aanslagbiljet. De wettelijke betalingstermijnis zes weken. Als u de aanslag te laat betaalt, brengt Waternet invorderingskostenin rekening.BetalingsregelingAls u het bedrag van de aanslag niet binnen de gestelde termijn kunt betalen,dan kunt u ons schriftelijk om een betalingsregeling verzoeken. U kunt uwverzoek richten aan de ambtenaar belast met de invordering van HoogheemraadschapAmstel, Gooi en Vecht, Postbus 94127, 1090 GC Amsterdam.Kwijtschelding van zuiveringsheffing en watersysteemheffingAls uw inkomen op of onder bijstandsniveau ligt en u geen vermogen heeft, dankomt u waarschijnlijk in aanmerking voor kwijtschelding. Deze kwijtschelding isalleen van toepassing op zuiveringsheffing en watersysteemheffing voor decategorie ingezetenen. Wij verzoeken u om binnen zes weken na dagtekening vanhet aanslagbiljet een verzoek om kwijtschelding in te dienen.Formulier aanvragenHet formulier dat u nodig heeft voor uw verzoek om kwijtschelding, kunt udownloaden via www.waternet.nl/belastingen of aanvragen met de antwoordkaartdie u bij de aanslag heeft ontvangen. Aan de hand van de gegevens dieu verstrekt op het aanvraagformulier wordt beoordeeld of u in aanmerkingkomt voor kwijtschelding. Waternet werkt met een aantal gemeenten samenop het gebied van kwijtschelding. Dit geldt voor de gemeenten Amsterdam,Hilversum, Bussum, Naarden en Wijdemeren. Als u in die gemeenten woont,neemt uw gemeente de beslissing.Formulier kwijt? Andere vragen?Bent u het formulier kwijt? Heeft u andere vragen? Dan kunt u contact opnemenmet Waternet. Inwoners van de hierboven genoemde gemeenten kunnencontact opnemen met hun eigen gemeente.


Overige informatieHeeft u een klacht?Vindt u dat uw brief niet goed wordt afgehandeld? Heeft u niet de informatiegekregen waar u om heeft gevraagd? Of bent u van mening dat Waternetu niet goed heeft behandeld? Dan kunt u een klacht indienen. Dat kan optwee manieren:• Schriftelijk – Waternet, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam;• Digitaal – op www.waternet.nl vindt u onder Klantenserviceeen klachtenformulier.Vindt u geen gehoor op uw klacht? Dan kunt u terecht bij de NationaleOmbudsman, Postbus 29729, 2502 LS Den Haag, telefoon 070 – 356 35 63.


WaternetPostbus 943701090 GJ AmsterdamColofonDe folder geeft de wettelijke regels eenvoudigweer. Bij twijfel is de officiële tekst van de weten/of verordening doorslaggevend. Waternet isde gemeenschappelijke organisatie vanHoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en degemeente Amsterdam. Het hoogheemraadschaplegt de belasting op volgens de Waterschapsweten verontreinigingsheffing volgens de Waterwet.De uitvoering ligt vast in de VerordeningZuiveringsheffing, de VerordeningVerontreinigingsheffing en de VerordeningWatersysteemheffing. Deze laatste is gebaseerdop de Kostentoedelingsverordening. Dezeverordeningen zijn door het algemeen bestuurvan het hoogheemraadschap vastgesteld. U kuntdeze verordeningen lezen op www.agv.nl.Januari 2012

More magazines by this user
Similar magazines