deelnemersbundel KIC 3 voor gewesten en verbonden 09-10 - Chiro

static.chiro.be

deelnemersbundel KIC 3 voor gewesten en verbonden 09-10 - Chiro

DEELNEMERSBUNDELKIC 3VOORGEWESTERS EN VERBONDERS


DANKZIJ WIE LEES JE DITDe vernieuwde Instructeursvorming kwam tot stand dankzij 3 jaar lang noestearbeid van de Werkgroep KIC.Volgende mensen sleutelden aan doelstellingen, theorieën en methodieken:Caroline Steyaert, Hilde Baert, Ilse Neyrinck, Jurgen Sprangers, Katleen VanGorp en Kris Wastiels. Ze deden dat onder de deskundige leiding van JokeSchoolmeesters.Inhoudelijk naleeswerk: Bart Boone, Dimitri Vandenbroucke, Liesbeth VanSchoote, Mieke Dereymaeker, Nele Spiesschaert en Pieter Helsen.Kris Wastiels heeft gezwoegd en gezweet tijdens het taalkundig nazicht.Jurgen Sprangers poogde dit stijlvol samen te plakken.Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 2 van 31


WEES WELKOM… in een zeer serieuze bundel van de ‘instructeursvorming’ van de Chiro. De KIC is een ernstige vorming met veelinhoud, diep doorgravend op soms zware thema’s. Onze opdracht is immers bloedserieus: “Wanneer het kader nietdient, dient het tot niks.”Maar wat we dienen is wel een speelse jeugdbeweging:Kinderen en jongeren gaan naar de Chiro omdat het er prettig is. Omdat ze er vrienden ontmoeten, omdat ze er zichkunnen uitleven. Dat lijkt op het eerste gezicht te evident om te vermelden. Maar dat is één van de voornaamsteredenen van ons bestaan. De samenleving lijdt in toenemende mate aan de ziekte van de verzakelijking. Alles isserieus, alles moet efficiënt georganiseerd worden. Chiro niet. Chiro is humor, absurditeit.Door simpelweg te spelen komt de realiteit in een ander daglicht te staan. Niets moet. Je kan creatief je(spel)werkelijkheid veranderen, aanpassen. Het legt het fundament om (later) misschien de hele werkelijkheid tebekijken als ‘veranderbaar’.Wouter Van Besien in ‘Overspel – Roekeloze uitdagingen voor jeugdverantwoordelijken’We nemen de inhoud van de KIC au serieux, daarom is deze bundel geen humoristisch boek. Maar de aanpak van deKIC is wel Chiro: speels, grappig, absurd, op maat van iedere deelnemer, maar met nog meer aandacht voor hetgroepsgevoel. Maak er iets moois van!Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 3 van 31


INHOUDSTAFELDankzij wie lees je dit.................................................................................................................... 2Wees welkom................................................................................................................................. 3Inhoudstafel ................................................................................................................................... 4Wat je vooraf moet weten ............................................................................................................. 6Vernieuwd programma ................................................................................................................................................ 6Het KIC-traject ............................................................................................................................................................. 6Attest erkend door de Vlaamse Gemeenschap........................................................................................................... 6Deelnemersvoorwaarden ............................................................................................................................................ 7Dagschema .................................................................................................................................... 8Leefregels....................................................................................................................................... 9De BLOKKEN...........................................................................................10Feedback............................................................................................................... 111. Feedback: Wat is het en waarom is het zo belangrijk? ....................................................................................... 111.1 Wat is feedback?......................................................................................................................................... 111.2 Feedback als motor voor een groep ........................................................................................................... 111.3 Functies van feedback ................................................................................................................................ 111.4 Gebrek aan feedback is demotiverend ....................................................................................................... 111.5 Formeel en informeel .................................................................................................................................. 111.6 Feedback geven blijkt moeilijk .................................................................................................................... 112. Feedback geven en krijgen: aandachtspunten.................................................................................................... 122.1 Het geven van goede feedback – 12 regels................................................................................................ 122.2 Het goed ontvangen van feedback – 3 basisregels .................................................................................... 13Evalueren .............................................................................................................. 14Inleiding ..................................................................................................................................................................... 141. Evalueren: Wat? .................................................................................................................................................. 141.1 Definitie ....................................................................................................................................................... 141.2 Waarde-oordeel met motivatie.................................................................................................................... 141.3 Meer dan alleen een activiteit ..................................................................................................................... 142. Evalueren: Waarom?........................................................................................................................................... 153. Evalueren als deel van onze participatieve Chirocultuur..................................................................................... 154. Wat gaan we evalueren?..................................................................................................................................... 154.1 Drie types.................................................................................................................................................... 154.2 Taakevaluatie.............................................................................................................................................. 164.3 Ploegevaluatie............................................................................................................................................. 164.4 Persoonsevaluatie....................................................................................................................................... 175. Wanneer gaan we evalueren?............................................................................................................................. 175.1 Impliciete of continue evaluaties ................................................................................................................. 175.2 Permanente evaluaties ............................................................................................................................... 175.3 Tussentijdse evaluaties............................................................................................................................... 176. Hoe pak je het aan? ............................................................................................................................................ 186.1 Algemeen kader.......................................................................................................................................... 186.2 Planning en voorbereiding .......................................................................................................................... 186.3 Rol van de begeleiding................................................................................................................................ 196.4 Opvolging.................................................................................................................................................... 197. Evaluatievalkuilen................................................................................................................................................ 197.1 Gevaren ...................................................................................................................................................... 197.2 Hou het positief ........................................................................................................................................... 207.3 Mogelijke valkuilen...................................................................................................................................... 20Chirovisie .............................................................................................................. 21De Chirovisie, wat is dat eigenlijk?............................................................................................................................ 21Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 4 van 31


Een droom in 3 Chirowaarden .............................................................................................................................. 21Omzetten in de praktijk ......................................................................................................................................... 21Volgens een bepaalde methode ........................................................................................................................... 21Schematisch.......................................................................................................................................................... 21Spiegelteksten ........................................................................................................................................................... 22Ervaringsgericht begeleiden ...................................................................................................................................... 23Naar een Chirodroom................................................................................................................................................ 24BIJLAGEN ................................................................................................25Het vormingsaanbod van de Chiro ............................................................................................ 261. Animatorcursus.................................................................................................................................................... 262. Voortgezette vorming .......................................................................................................................................... 263. Kadervorming ...................................................................................................................................................... 274. Voortgezette kadervorming ...........................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.5. Administratie........................................................................................................................................................ 28Voorbeelden van uitgewerkte kwantitatieve planningsmethodes........................................... 301. Avonden tellen..................................................................................................................................................... 302. Thermometermethodiek....................................................................................................................................... 31Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 5 van 31


WAT JE VOORAF MOET WETENVernieuwd programmaMet deze bundel voor KIC 3 en de andere bundels voor KIC 1 en KIC 2 lanceren we vanaf het werkjaar ‘07-’08 eenvernieuwd programma voor de instructeursvorming in de Chiro. De doelstellingen, de theorieën en de methodiekenwerden grondig opgesmukt.Bedoeling is om met dit vernieuwd KIC-traject groeikansen te geven om én een goede begeleider te worden (voor IK,SB, AB, TTB…) én een goede kadermedewerker te worden op zijn of haar niveau (gewest, verbond, nationaal).Daarom voorzien we een apart traject voor medewerkers van gewesten, verbonden en nationaal.Nieuw is ook dat er veel meer opbouw zit doorheen de KIC’s. Daarom verwachten we dat deelnemers de KIC’s involgorde volgen. Om dat mogelijk te maken zorgen we voor regionale KIC 1& 3’s die goed verspreid liggen in de tijden voor 2 mogelijkheden per werkjaar om KIC 2 te volgen.Bovendien houden we rekening met Chiroleiding die de groep prioriteit geeft. We ronden telkens omstreeks de middagaf, zodat zij nog tijdig de activiteit op zondagnamiddag halen.Het KIC-trajectDe noodzakelijke opbouwDe opbouw doorheen de KIC’s is zo strikt dat het noodzakelijk is KIC 1 voor KIC 2 te doen en KIC 2 voor KIC 3.Op maat van je engagementMaar behalve die beperking is de KIC vooral een traject op maat van je engagement. Wie in een gewest of eenverbond zit krijgt een ander programma en een andere programmavolgorde dan wie in een nationale ploeg zit.Deelnemers van nationale ploegen hebben immers sneller nood om weg te zijn met de grote structuur van de Chiro enhet wel en wee van de verschillende niveaus, terwijl deelnemers van een gewest dan weer sneller handvaten willenom hun IK te begeleiden en zich willen verdiepen in gewesttaken.Verschillen in leefgroepen voor gewesters en verbondersOp de regionale KIC 1&3 zitten gewest- en verbondsmensen samen in de leefgroep. Leve de uitwisseling en degezamenlijke opstart. Maar om bij verdieping toch voldoende onderscheid te maken beland je op de KIC 2 in eenleefgroep met enkel gewesters of in een leefgroep met enkel verbonders, al naargelang. Niet alleen is de leefgroepverschillend van samenstelling ook de methodieken zijn op maat gemaakt van je plaats in de structuur.KIC 1&3 voor nationale medewerkersNationale medewerkers kunnen dan weer een KIC 1&3 op maat volgen die niet regionaal georganiseerd wordt maareen extraatje is bij de eerste KIC 2. Ook op KIC 2 belanden nationale medewerkers in dezelfde leefgroep metaangepaste methodieken.Attest erkend door de Vlaamse GemeenschapAttest InstructeurWie het hele KIC-traject doorloopt heeft niet alleen voldoende vormingsuren gevolgd om een attest voor Instructeur tekrijgen bij de Vlaamse Gemeenschap, maar heeft meteen ook de stage achter de rug aangezien een deel van KIC 3de stage is. De 60 uren stage die in totaal nodig zijn worden dus afgelegd in de kaderploeg tussen de KIC 2 en de KIC3. Op KIC 3 wordt de stage afgewerkt (15u).De aanvraagDe procedure voor een aanvraag tot attest komt automatisch op gang na je deelname dankzij het computerprogrammavan Chirojeugd Vlaanderen.Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 6 van 31


DeelnemersvoorwaardenKIC 1Al wie 19 jaar is of wordt in het lopende kalenderjaar en een engagement opneemt in een gewest, verbond ofnationale ploeg mag mee op KIC 1.KIC 2Al wie 19 jaar is of wordt in het lopende kalenderjaar en een engagement opneemt in een gewest, verbond ofnationale ploeg én KIC 1 gevolgd heeft, mag mee op KIC 2.KIC 3Al wie 19 jaar is of wordt in het lopende kalenderjaar en minstens al een vol werkjaar een engagement opneemt in eengewest, verbond of nationale ploeg én KIC 1 én KIC 2 gevolgd heeft, mag mee op KIC 3.Voor freaks:Meerdere malen dezelfde KIC volgen is wenselijk noch toegestaan.Voor medewerkers in ‘den overgang’Wie voor deze vernieuwing al KIC’s gevolgd heeft, sluit nu gewoon aan bij de KIC’s die hij of zij nog niet volgde.Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 7 van 31


DAGSCHEMAChirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 8 van 31


LEEFREGELSChirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 9 van 31


DE BLOKKENChirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 10 van 31


FEEDBACK1. Feedback: Wat is het en waarom is het zo belangrijk?Wat is feedback?Kort gezegd kan je feedback als volgt definiëren.Feedback = Terugkoppeling.Feedback geven is positieve of negatieve commentaar geven op het gedrag van anderen.Feedback ontvangen is positieve of negatieve commentaar op je gedrag krijgen van iemand.Feedback als motor voor een groepAls begeleider van een groep, voorzitter van een commissie, als peter of meter van een ploeg, als cursusbegeleider…is het belangrijk om positief om te gaan met feedback en om een sfeer te creëren waarin vlot feedback gegeven enontvangen kan worden.Door de leden van een team concrete, uitnodigende feedback te geven, kan je de motivatie en inzet van de teamledenbevorderen. Ze voelen zich ook meer thuis in de ploeg, weten wat er van hen verwacht wordt, worden bijgestuurd alshet fout loopt, krijgen een compliment en voelen zich geapprecieerd als de dingen goed gaan.Daarnaast is het geven en ontvangen van feedback ook voor je eigen leren een belangrijke bron.Feedback is dus een belangrijk instrument voor elke ploeg waar mensen op een open en eerlijke manier met elkaarwillen omgaan. Ons Chirowerk zal er enkel bij gebaat zijn.Functies van feedbackDoor positief gedrag te erkennen en te benoemen, bekrachtigen en stimuleren we dit gedrag.Door negatief gedrag te benoemen en te bespreken, kunnen we dit gedrag corrigeren.Door feedback te geven en ontvangen, verduidelijken mensen hun relatie met elkaar. Zo kan hetwederzijdse begrip en de waardering voor elkaar toenemen. Door feedback te geven en te krijgen, weet jewat de ander aan jou apprecieert, waar de ander het moeilijk mee heeft, wat de uitdagingen jullie relatie zijn,waar je voorzichtig mee moet omspringen en waar je elkaar kan vinden.Gebrek aan feedback is demotiverendEr wordt dan immers op geen enkele manier een onderscheid gemaakt tussen wie zich wel of niet inzet, wie wel of nietbetrokken is, wie wel of geen verantwoordelijkheid over iets draagt. Als je geen feedback meer krijgt, begin je jezorgen te maken over het belang van jouw plaats in het team of over het werk dat jij in de ploeg verzet.Formeel en informeelFeedback geven gaat verder dan het formele evaluatiemoment dat je misschien met je ploeg gepland hebt of datklassiek gezien plaatsvindt na elke activiteit. Als je regelmatig feedback geeft en krijgt, als je regelmatig bijstuurt enzelf wordt bijgestuurd, kom je op formele evaluatiemomenten niet voor verrassingen te staan. Formele en informelefeedback vullen elkaar dus aan.Feedback geven blijkt moeilijkOndanks het belang en nut van feedback is het verbazingwekkend hoeveel moeite mensen hebben met het krijgen enhet geven van feedback. De manier waarop je feedback geeft, speelt hierbij een cruciale rol.Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 11 van 31


2. Feedback geven en krijgen: aandachtspuntenHet geven van goede feedback – 12 regels1) WaarnemingGeef aan wat je hebt waargenomen, niet wat je er hebt bij gefantaseerd of hoe je desituatie hebt geïnterpreteerd.Goede feedback = snel tactvol concreet bemoedigend2) Kort op de balGeef feedback zo snel mogelijk nadat je de situatie hebt waargenomen. Als je te lang wacht, vergroot de kans dat desituatie waarop de feedback betrekking heeft voor één of voor alle partijen vervaagd is. Bovendien bestaat het gevaardat de emotie de bovenhand krijgt omdat het gevoel een hele tijd opgekropt is geweest. Let wel op dat kort op de balniet kort op de man wordt.3) ConcreetBreng je feedback gebaseerd op concrete feiten, specifiek en to the point. Feedback heeft altijd betrekking op concreetgedrag of op iets dat concreet is misgelopen. Beschrijf dan ook dat concreet gedrag of die concrete fout zodat deander duidelijk weet waarover het gaat. Er moet alleszins vermeden worden de andere op zijn persoonlijkheid aan tepakken. Door het concreet houden komt feedback ook minder bedreigend over. Hou je feedback dus bij zaken die deander of de ploeg kan veranderen.4) GevoelGeef de gevoelens weer die het waargenomen gedrag bij je heeft opgeroepen. Om goed op de feedback te reageren,moet de andere weten hoe jij je bij iets voelt/voelde.5) IkGebruik ik-boodschappen i.p.v. jij-boodschappen. Zeg: “Ik zie … en ik voel…” Zeg wat je ziet, geef aan wat je hierbijvoelt en denkt en wat het effect op dit alles is op jou. Zeg dus niet: “Jij bent… , jij doet…”6) ToetsenGa na of de ontvanger de feedback heeft begrepen en vraag er desnoods expliciet naar. Wees uitnodigend en vraagom een reactie van de ander.7) VoordeelZorg dat de ontvanger iets heeft aan de feedback, dat hij er voordeel uit kan halen. Doe eventueel suggesties terverbetering, dit is vooral van belang bij negatieve feedbackinformatie. Vertel erbij wat volgens jou beter zou zijn. Zorger ook voor dat deze informatie niet dwingend overkomt, zodat de ander ook ruimte heeft om zelf met nieuwe ideeënte komen.8) BelangWijs op het belang van de feedback voor de ontvanger. Door iemand feedback te geven, maak je die persoonmisschien iets duidelijk wat hij nog niet wist en waarmee hij aan het werk kan. Misschien kan hij door jouw feedbackeen spanning oplossen, voorkomt hij stommiteiten, kan hij groeien, … Als jij iemand op een opbouwende maniervertelt dat hij eigenlijk toch niet zo toonvast zingt, voorkomt dat misschien dat hij zich belachelijk maakt voor een heelpubliek.9) RespectToon respect voor de ontvanger. Hou ook rekening met het incasseringsvermogen van de ander: veel hangt af vanmet wie je te maken hebt. Wat bij de ene wel kan, kan bij de andere niet.10) DosseerAls je gehoord wilt worden bij het geven van je feedback, zeg je best niet te veel ineens en begin je best niet met defelste emotie. Wees kort en bondig: hoe langer het feedbackverhaal, hoe groter de kans dat er (nieuwe)misverstanden ontstaanChirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 12 van 31


11) PluimNeem niet alleen negatieve elementen op in de feedbackinformatie maar ook positieve. Zo voorkom je dat de anderedenkt dat hij alleen maar dingen verkeerd doet of dat de ploeg een activiteit als eenzijdig mislukt ziet.12)KredietMaak ook duidelijk welk gedrag je graag behouden wilt zien. Feedback betreft evengoed het gedrag dat op prijsgesteld wordt. Door dit gedrag te benoemen moedig je elkaar aan. Als je regelmatig positieve feedback geeft, werf jehierdoor genoeg krediet om af en toe ook commentaar op negatief gedrag te mogen geven.Het goed ontvangen van feedback – 3 basisregels1) Luister actief, sta open voor de boodschapa. Luister. Probeer zo goed mogelijk te luisteren naar de boodschap van de ander. Zo laat je zien dat je bereidbent feedback van de ander te ontvangen. Ga niet direct over tot een verdedigende houding.b. Beschouw feedback als goede raad en niet als een persoonlijke aanval.c. Sta ook open voor complimenten. Begin niet onmiddellijk te relativeren.2) Vraag doora. Reageer niet onmiddellijk maar neem de tijd om de boodschap tot je door te laten dringen. Rem emoties afen ga niet onmiddellijk in de verdediging.b. Vraag naar verdere concretisering als de boodschap te vaag of te algemeen is en je niet juist aanvoelt ofbegrijpt welke zaken je onder de loep moet nemen, wat er juist is misgelopen, wat beter zou kunnen of opwelke manier er bijsturing wordt verwacht.3) Reageer en schiet in actiea. Beoordeel de feedback en deel die mee aan de feedbackgever. Laat eerlijk blijken wat defeedbackinformatie je doet.b. Toon respect voor de feedbackgever. Vaak hebben deze mensen het goed met je voor en is het voor depersoon in kwestie ook niet makkelijk jou deze boodschap te brengen.c. Doe iets met de feedback. Vraag eventueel ook nog even na bij anderen of je gedrag bij hen op dezelfdemanier overkomt. Gebruik dit niet als truc om de feedbackgever de wind uit de zeilen te nemen, maargewoon om nog meer verduidelijking en nuancering voor jezelf te krijgen.Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 13 van 31


EVALUERENInleidingAlle hens aan dek, bijsturing gevraagd !!!Iedereen is het erover eens: de Chiro is een leerschool. Wat je daar leert, speel je van je leven niet meer kwijt. Toch isde Chiro geen ‘school’ of ‘klassieke leeromgeving’. In de Chiro leer je al doende, uit ervaring.Je leert er uit het samenwerken met anderen, uit de projecten en uitdagingen die je krijgt voorgeschoteld, uit de lessendie je trekt uit wat er gebeurd is of uit de lessen die anderen je hebben meegegeven.Een heel belangrijk iets waaruit we in de Chiro leren, is onze traditie om gebeurtenissen, acties, maar ook ploegen enpersonen te evalueren.Een gewestdag, een SB, de verbondsploeg, de laatste Dubbelpunt… Op verschillende momenten kijken we achteromom te kijken naar hoe het geweest is en om lessen te trekken voor de toekomst (de volgende Dubbelpunt, hetAspibivak van volgend werkjaar, het verder functioneren van onze gewestploeg…).Gek genoeg komt er uit sommige evaluaties toch niet wat we graag wilden weten, betrappen we onszelf erop dat wenet dezelfde fouten opnieuw maken of zijn we bang van een evaluatie van onze ploeg of werking. En wie kent er niethet fenomeen van de zalige cursus waar iedereen zingend naar huis ging, totdat het enthousiasme op de evaluatie alseen pudding in elkaar zakt. ‘Was er dan echt zoveel dat beter kon?’In volgend hoofdstuk staan we dus even stil bij het belang van feedback geven en de kracht van een constructieve,toekomstgerichte evaluatie.We kijken zowel naar evaluaties van taken en activiteiten als naar evalueren van ploegen en individuen.1. Evalueren: Wat?1.1 DefinitieBij het zoeken naar een kort antwoord op deze vraag, is volgende definitie misschien wel het meest volledig:Evalueren is een gemotiveerd waardeoordeel uitspreken over een gebeuren dat voorbij is, om er bij een volgendgebeuren rekening mee te houden.1.2 Waarde-oordeel met motivatieOm te beginnen is een evaluatie dus meer dan een eenvoudig verslag waarbij je gewoon een opeenvolging van feitenverhaalt. In een waardeoordeel spreek je je expliciet uit over de ‘waarde’ van de feiten (positief, negatief, neutraal),zoals die zijn ervaren of werkelijk ook zijn.Bijkomend geef je in een evaluatie ook de redenen, de motieven aan waarom je iets waardevol vindt of niet. Je zegtdus niet gewoon dat je iets goed of slecht vindt, maar je motiveert je oordeel.Bijvoorbeeld:Wat de voorbereiding betreft, vond ik de laatste gewestavond minder geslaagd. Er waren namelijk te weinig mensenbij betrokken. Els en Lieven haakten uiteindelijk nog af door examens en niemand voelde zich blijkbaar geroepen omhen te vervangen ondanks onze warme oproep. En eigenlijk kregen we als werkgroep weinig reactie op onze vragenaan de rest van de ploeg. Ook voor de opbouw was maar de helft van de ploeg aanwezig terwijl die dag toch al wekenin ieders agenda stond …1.3 Meer dan alleen een activiteitHet gaat hierbij ook niet noodzakelijk om een activiteit: je kunt in principe vanalles evalueren: een groepsproces (desamenwerking in onze verbondsploeg), een gesprek (het gesprek dat we hadden met de VB en de groepsleider vaneen groep in nood uit ons gewest), een persoon (de cursustrekkers), een relatie (de relatie tussen het verbond en zijngewesten)…Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 14 van 31


2. Evalueren: Waarom?Het belangrijkste is echter dat je een evaluatie plant met het oog op de toekomst. Je evalueert iets om er devolgende keer rekening mee te houden. Omdat je bij de volgende cursus of uitgave niet dezelfde fouten wilt maken,omdat je wilt bijschaven waar iets beter kan en omdat je een ploegproces wil bijsturen waar nodig. Het resultaat vaneen evaluatie moet bij een volgende stap of reeks stappen in uitvoering worden gebracht.Evaluaties hebben dus enerzijds tot doel achteruit te kijken, na te gaan of de vooropgestelde doelen bereikt zijn, ofmen zich nog op het goede pad bevindt. Anderzijds hebben ze tot doel naar de toekomst te kijken, het werk teverbeteren of het te volgen spoor en/of de doelstellingen bij te sturen.Het is dus ook zeer belangrijk om je evaluatie niet in de kast te laten liggen. Eigenlijk begint elke nieuwe activiteitmet het overlopen van de evaluatie van de vorige.Ga je een nieuw IK op poten zetten? Bekijk dan eerst eens wat er allemaal over het vorige is gezegd, zodat zeker nietdezelfde fouten worden gemaakt en je de schoonheidsfoutjes ervan af kan schaven!3. Evalueren als deel van onze participatieve ChirocultuurIn de Chiro is het niet de leidster die zegt of iets goed of slecht is geweest. Het is niet de verbondsleider die zijnrapport schrijft over het SB, het is niet de voorzitter van het afdelingsoverleg die als enige een punt van 1 tot 10 magplakken op het afdelingsbivak. Nee, in de Chiro gaan we samen ons samenleven, onze prestaties en realisaties onderde loep nemen.Iedereen in de Chiro de kans geven om mee te evalueren (van Speelclub tot Aspi, van gewestmedewerker totcommissievoorzitter), iedereen een gemotiveerd oordeel laten formuleren over wat er gebeurd is en hoe zij en anderende dingen hebben aangepakt of ervaren, vereist een cultuur van participatie.Als we kinderen en jongeren hun zegje willen laten doen, houdt dat in dat we die kinderen au sérieux nemen enrekening willen houden met wat zij zelf, vanuit hun standpunt, aan te brengen hebben. Als we elkaar de kans gevenom onze groep en onze activiteiten kritisch te bekijken en er een oordeel over te vellen, dan wil dat zeggen dat weieders mening, ieders oordeel belangrijk genoeg vinden om er rekening mee te houden.Daarom hoort ‘evalueren’ thuis onder de grotere noemer ‘participeren’. En daarom dat tijd maken voor evaluatie ookzo belangrijk is voor een beweging die ‘Participatief’ als één van haar basismethoden ziet.4. Wat gaan we evalueren?4.1 Drie typesJe kan evaluaties in drie grote groepen onderverdelen: de taak(werkings)evaluaties, de ploegevaluaties en depersoonsevaluaties.Natuurlijk kan je deze drie evaluaties samen laten vallen in één moment of één methode, maar mispak je niet. Meestalvragen een goede ploeg- of een goede taakevaluatie al zoveel tijd dat je programma iets te overladen wordt als je zebeide in één blok tracht te plaatsen. Je moet trouwens zorgen dat je genoeg tijd overhoudt om dieper op de dingen inte gaan, dus plan liever te weinig dan te veel!Daarnaast is het ook aan te raden om de focus juist te plaatsen: beslis op voorhand wat je te weten wilt komen: Wil jedat de deelnemers nadenken over hun taak? Wil je dat ze iets bijleren over zichzelf en eigen werkpunten formuleren?Wil je vooral weten wat er allemaal verbeterd kan worden aan het afdelingsbivak?Afhankelijk van je doel, zal ook je methodiek er anders uitzien. Probeer dus niet teveel in één moment te proppen.Want dan kan je misschien wel veel zaken oppervlakkig aanraken maar niets grondig bespreken!Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 15 van 31


4.2 TaakevaluatieKritisch terugblikkenBij taak- of werkingsevaluaties gaat het er vooral over om eens kritisch terug te blikken op wat een bepaalde ploeg ofeen bepaald individu al gerealiseerd en gepresteerd heeft. Cruciale vragen zijn: was de planning van de verschillendetaken realistisch (was het haalbaar?), zijn de beoogde doelen gerealiseerd? … Een taakevaluatie is geen‘puntenrapport’, het vertelt ook hoe mensen zich bij bepaalde taken/resultaten en verantwoordelijkheden voelen.Persoonlijke takenEen taakevaluatie kan ook min of meer persoonlijk zijn als je nagaat of en hoe iedereen zijn taken heeft volbracht. Hetis dan wel de manier waarop het individu zijn taken heeft uitgevoerd en niet het individu zelf dat centraal staat.Informeel en formeelEen taak- of werkingsevaluatie gebeurt vaak kort en bijna ongemerkt na elke activiteit. Toch is het ook niet slecht omaf en toe eens na een langere periode terug te kijken naar alle acties/prestaties die je als ploeg achter de rug hebt. Jemoet deze acties/prestaties niet meer in detail evalueren maar je vragen stellen als: Was de opeenvolging van activiteiten goed? Waar hebben we het meeste volk bereikt? Welke van onze activiteiten heeft nu het meeste opgeleverd in het kader van ons voornemen omlaagdrempeliger te zijn? Wat was inhoudelijk gezien de sterkste activiteit?Hebben we de afgelopen maanden veel van onze persoonlijke doelen bereikt?Hebben we rekening gehouden met de dingen die we na onze eerste activiteit hebben opgemerkt bij devolgende activiteiten?Blik op de toekomstEen dergelijke globale evaluatie kan nuttig zijn bij het opstellen van een nieuwe planning, het formuleren van nieuweideeën, het opzetten van nieuwe activiteiten, enz. Zulke evaluaties gebeuren dan ook best toekomstgericht: Watkunnen we hieruit leren naar de volgende cursus toe, naar de volgende startdag toe, naar de volgende publicatietoe…? Waar moeten we dus rekening mee houden?PreventiefOok kan het nuttig zijn om eens expliciet stil te staan bij hoe bepaalde personen hun taken, opdrachten,verantwoordelijkheden vervullen of zelf aanvoelen. Dit voorkomt veel onnodig geruzie, gepest en geroddel!4.3 PloegevaluatieRelaties, rollen, plaatsenEen ploegevaluatie gaat specifiek over hoe de groep als ploeg draait en hoe iedereen in die ploeg functioneert. Hetgaat hier dus over onderlinge relaties, ieders plaats in de ploeg, hoe iedereen zich voelt in de groep, desamenwerking… Hoe de persoon zich in de groep voelt staat hier centraal, niet zozeer zijn functies en taken (al zullendie in de marge natuurlijk wel vernoemd worden omdat iemands taken nu eenmaal bijdragen tot hoe die persoon zichin de ploeg voelt).Bij bepaalde spanningen en geplandEen ploegevaluatie doe je meestal pas als je merkt dat er in de ploeg bepaalde spanningen opduiken.Toch zou je beter sowieso in het begin van het werkjaar één of twee standaardploegevaluaties plannen. Degroepsleden weten dan dat er een moment komt waarop er expliciet tijd wordt gemaakt om te kunnen vertellen hoe zezich voelen in de groep. Die wetenschap bezorgt hen meestal een opgelucht gevoel.TimingEen ploegevaluatie vindt best plaats als de ploeg enerzijds al een tijdje samen op weg is, maar anderzijds als er noggenoeg tijd volgt om, zonodig, na de evaluatie een andere weg in te slaan.Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 16 van 31


4.4 PersoonsevaluatieJezelf beter leren kennenZelfkennis is een noodzakelijk instrument om je goed in je vel te voelen en goed te functioneren. Zelfkennis houdtonder andere in dat je weet waar je goed in bent, wat je echte kwaliteiten zijn en waar je werkpunten liggen.In een persoonsevaluatie staan volgende vragen centraal: Welke kwaliteiten en vaardigheden vind ik belangrijk en in welke mate bezit ik die? Hoe beoordelen anderen mijn vaardigheden? Welke vaardigheden wil ik me meer eigen maken?Het uiteindelijke doel van een persoonsevaluatie is om de omgang met jezelf en met anderen zo prettig en efficiëntmogelijk te maken! Door een persoonsevaluatie kan je ook persoonlijk groeien en het helpt je om bewuster keuzeste maken.Verschil met ploegevaluatieEen persoonsevaluatie gebeurt vaak al deels in een ploegevaluatie. Dat is logisch omdat wij mensen sociale wezenszijn en dus veel over onszelf leren in relatie tot anderen.In een ploegevaluatie ga je echter meer focussen op de onderlinge relaties, spanningen en mogelijkheden, terwijl ineen persoonsevaluatie het individu met zijn mogelijkheden en beperkingen centraal staat.Veiligheid troefEen persoonsevaluatie vereist de meeste psychische veiligheid in een ploeg omdat deze evaluatie natuurlijk hetdichtst tegen je vel zit!5. Wanneer gaan we evalueren?5.1 Impliciete of continue evaluatiesZoals al gezegd in het hoofdstuk over ‘Evalueren en participatie’, staat een evaluatie nooit op zich.Evalueren is één poot van het ‘participatie-idee’ dat in de Chiro leeft.Je hoeft dus niet altijd expliciet tijd te maken om te evalueren. Vaak is het al voldoende aan de anderen te vragen watze ervan vonden, hoe ze zich bij iets voelden, of de resultaten aan de verwachtingen voldeden… Dit implicieteevalueren is minstens zo belangrijk als het expliciet tijd maken voor een evaluatie. We spreken hier van impliciete ofcontinue evaluaties.5.2 Permanente evaluatiesJe kan tot slot ook werken met een permanent evaluatiesysteem. Deze permanente meet-instrumenten kunnenzowel taakgericht of ploeggericht worden gebruikt. Doorheen het werkjaar ga je hier met eenzelfde instrumentbepaalde zaken evalueren. Hierdoor krijg je een duidelijk zicht op bepaalde evoluties, radicale veranderingen,geleidelijke verschuivingen…Een typisch voorbeeld hiervan is een meter die aangeeft hoeveel volk er op elke activiteit was of hoeveel verschillendegroepen je met een bepaalde actie bereikt hebt. En wie kent er niet de aanwezigheidskalenders op een vergadering,de zoutflesjes die elke dag met een andere kleur worden gevuld (hoe lichter de kleur hoe beter de dag), de meter dieaangeeft hoeveel minuten iemand te laat komt (en bij een uur trakteer je de hele ploeg)…5.3 Tussentijdse evaluatiesMet tussentijds evalueren bedoelen we dat we ergens midden in een groepsproces tijd maken om te evalueren (bv. inhet midden van een cursus, in het midden van een werkjaar…). Dit moment wordt vooraf bewust gepland. Ergensmidden in de vormingsweek, het weekend of het werkjaar staan we dus stil om te evalueren en mogelijk bij te sturen.Het is goed om vooraf bewust tijd in te plannen voor dergelijke momenten. Dat voorkomt spanningen wanneer het gaatover ploeggebonden aangelegenheden (bv. de evaluatie van de gewestploeg). Bovendien geeft tussentijds evaluerenkans tot bijsturing van taak of inhoud (bv. een cursus)Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 17 van 31


6. Hoe pak je het aan?6.1 Algemeen kaderWat eerst?Bij het evalueren is het belangrijk om eerst de feiten te beschrijven en dan pas een waardeoordeel te vellen.We bekijken de voorbereiding van de gewestavond eventjes chronologisch en aan de hand van objectieve cijfers enwaarnemingen (we zijn op 10 mei pas met de voorbereiding begonnen,de uitnodiging was weg op 17 mei, we warenna het wegvallen van Els en Lieven met 3 man in de werkgroep… enz.), dan pas trekken we daaruit conclusies (Wezijn te laat begonnen. Want om de groepen tijdig uit te nodigen moet je toch zeker 3 weken op voorhand een ideehebben van de inhoud van de avond en de exacte locatie van het gebeuren kennen. En dat was nu niet zo waardoor…enz.)Je begint best met een objectieve weergave van de werkelijkheid en vervolgens spreek je je uit over de waarde ervan(positief, negatief of neutraal).Drie stappenIn die zin kan je bij ‘evalueren’ 3 verschillende stappen onderscheiden: het beschrijven aan de hand van feitenmateriaal het beoordelen, naar waarde schatten en het geven van een oordeel het bijsturen, het aangeven van knelpunten en het formuleren van alternatieven6.2 Planning en voorbereidingVeiligheidEen sfeer van veiligheid in de ploeg is noodzakelijk voor een geslaagde evaluatie. Een evaluatie zouden we moetenplannen op maat van de veiligheid in de ploeg. De taakevaluatie vereist de minste veiligheid, een persoonsevaluatiede meeste. We kunnen dit in volgend schema plaatsen:lage veiligheid..................................................................................................................................... hoge veiligheidStilstaan bij Stilstaan bij Stilstaan bijActiviteit Groep PersoonActiviteitGroepActiviteitSfeerZorg dat er voor een uitgebreide evaluatie steeds een ontspannen en gezellig sfeertje hangt.Planning en TimingHerinner er iedereen tijdig aan wanneer de evaluatie doorgaat. Op die manier geef je de betrokkenen de ruimte omvoordien al eens na te denken over wat ze kunnen en mogen zeggen.Zeker in drukke agenda’s en planningen is het heel belangrijk om ruim op voorhand en tamelijk gedetailleerd tevertellen wat er juist geëvalueerd zal worden en wat er van iedereen wordt verwacht. Zet de ploeg dus aan hetdenken, maar maak iedereen ook duidelijk dat de dingen die ze willen vertellen pas op het evaluatiemoment ter sprakezullen komen en niet voordien.Tijd nemenZorg dat je voldoende tijd voorziet zodat er na de evaluatie niet nog tien andere dingen moeten gebeuren. Iedereenheeft wat tijd nodig om te verwerken wat er tijdens een evaluatie wordt gezegd. Het is niet slecht om na een evaluatiede vergadering ook af te sluiten en niet nog snel 101 andere praktische puntjes te voorzien. Zo kan iedereenindividueel nog wat nadenken over de evaluatie.Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 18 van 31


6.3 Rol van de begeleidingStel: jij gaat een bepaalde evaluatie in jouw ploeg leiden. Hoe pak je dat best aan?Voorbereiding en techniekEerst en vooral zorg je dat je de evaluatie grondig hebt voorbereid en heel vertrouwd bent met de techniek. Jij zult hetgesprek aan tafel immers moeten leiden. Bij elke evaluatie, of het nu om kinderen of volwassenen gaat, moet ernamelijk iemand zijn die er een beetje op het groepsproces let: komt iedereen aan het woord? waar moeten we dieper op ingaan? is de boodschap duidelijk overgekomen bij de rest …TimingBelangrijk is dat je als gespreksleider op het juiste moment de juiste vragen stelt, soms is het namelijk nodig om evendoor te vragen. Een meerwaarde van een evaluatie kan ondermeer zijn dat je door het stellen van de juiste vragenmensen tot heel wat inzichten kan brengen.DoorvragenVaak is het ook nodig om expliciet te vragen wat de andere leden van de ploeg over iets denken dat wordtaangebracht door een bepaald individu. Vele mensen doen dit namelijk niet altijd uit zichzelf, zeker niet als ze hetsysteem van expliciete evaluaties niet gewend zijn.Door de andere deelnemers aan het evaluatiegesprek naar hun mening te vragen, zet je hen ook aan het denken envergroot je de betrokkenheid bij wat één iemand aanhaalt.AfrondenAnderzijds moet je ook op het juiste moment bepaalde gesprekken en onderwerpen kunnen afronden. Je moet aan desprekers duidelijk maken dat het soms geen zin heeft om over iets door te bomen.6.4 OpvolgingEerst luisterenZorg dat je ook iets doet met de evaluatie: pas als de ploegleden het gevoel hebben dat er naar hen wordt geluisterden dat er met hun visie iets wordt gedaan, zullen ze gemotiveerd blijven om deel te nemen aan het evaluatieproces.Neem dus in eerste instantie voor jezelf nota van wat er door de ploeg wordt aangebracht en bekijk later hoe jemet teamleden, cursusbegeleiders, leidingsmensen…verder kan werken rond datgene dat geëvalueerd is.Zichtbaar makenAls je werkt met een tekening, knutselwerk of andere zichtbare vorm van evaluatietechniek, kan het soms nuttig zijndie zichtbaar op te hangen in het vergaderlokaal zodat de ploeg steeds geconfronteerd worden met hun eigenafspraken en voornemens. Of omdat er op die manier steeds een motiverende pluim of een bemoedigendschouderklopje letterlijk in het zicht hangt!Sommige evaluatiemethodieken zijn zo gemaakt dat je ze een permanente plaats in het vergaderlokaal kunt geven endat er steeds wordt teruggegrepen naar eenzelfde parameter om activiteiten of de ploeg te evalueren. Dit gaat danweer over de hierboven aangehaalde permanente evaluatietechnieken.7. Evaluatievalkuilen7.1 GevarenBij de beoordeling van iets of iemand zijn er natuurlijk wel wat valkuilen die je best ontwijkt. In een Chirocontext waarwe proberen te leren uit wat gebeurd is en waar we evaluaties doen met het oog op positieve veranderingen enevaluaties, is het geen slecht idee om op voorhand even stil te staan bij de gevaren die op de loer liggen als we onsuitspreken over of iets al dan niet goed is.Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 19 van 31


7.2 Hou het positiefAnders zou een initiatief dat positief bedoeld is, wel eens net het tegenovergestelde effect kunnen hebben. En wiekent het niet: de activiteit die erg geslaagd aanvoelde, terwijl er na de evaluatie geen sprankeltje van het aanvankelijkegoede gevoel overbleef (iets kapot evalueren als het ware). Of de ploeg die moedig en eensgezind aan eenploegevaluatie begint en drie uur later is getransformeerd tot een bende strijders met getrokken messen.7.3 Mogelijke valkuilenZelfprojectieDeze fout komt voor als de beoordelaar, bewust of onbewust, zijn eigen positieve of negatieve eigenschappen op debeoordeelde projecteert.Lieven: “Maar ja, jij bent dan ook nooit op tijd, dat is echt een ziekte in deze ploeg’, terwijl het eigenlijk Lieven zelf isdie het moeilijk heeft met deadlines, maar dit probleem op de rest afspiegelt.Zelfvoorbeeld:Deze fout komt voor als de beoordelaar zijn eigen gedrag als voorbeeld gaat stellen en ander gedrag als slechtfunctioneren gaat zien. Zo heeft men geen respect voor de manier van werken van de ander (men neemt zichzelfnamelijk als de norm en alles wat anders is, is bijgevolg minder goed).Maarten leeft voor Chiro en geraakt na een tijdje gefrustreerd omdat de anderen blijkbaar ook nog een lief, hobby’s ofeen engagement buiten de Chiro hebben waardoor zij niet op elk informeel moment aanwezig zijn. Zijn manier vanengagement is in zijn ogen de norm geworden en iedereen die het anders doet, doet het per definitie slecht.VooroordelenDe beoordelaar neemt niet de moeite zijn waarnemingen zorgvuldig te interpreteren. Hij gaat uit van een algemeneindruk en gaat voorbij aan de specifieke inbreng of achtergrond van de beoordeelde over wie hij een specifiek oordeelheeft zonder dit goed af te toetsen.Vincent: “Natuurlijk was Riet niet op tijd klaar met het gewestelijk adressenboekje, je weet toch uit welke Chiro zekomt, daar weten ze nog niet wat ‘Op tijd’ is.” Terwijl Riet misschien de adressen waarvoor andere mensenverantwoordelijk waren niet tijdig heeft doorgekregen! Maar ja, ze komt uit Chiro X dus …Thomas: “Natuurlijk was Chiro Tjoepke niet op onze gewestavond, je ziet hen nooit als er eens iets inhoudelijks isgepland!”Terwijl die Chirogroep misschien juist die avond een EHBO-cursus voor de leiding had gepland.)Eerste indrukSommige mensen oordelen snel en op basis van alleen maar een eerste indruk. Een eerste indruk kan echter fout zijn!In principe weet iedereen dat, maar in de praktijk reageren mensen vaak toch te impulsief op dat eerste beeld, gevoel,..Yrsa op de ploegevaluatie: “Doe nu verdorie zelf uw mond eens open, wat de anderen ervan vinden interesseert ugewoon weer niet hé!” terwijl Lennert echt wel wilde reageren. Alleen had hij wat tijd nodig om al zijn gedachten opeen rijtje te zetten!Sympathie en antipathieSympathie en antipathie kunnen nooit helemaal uitgeschakeld worden. Maar als sympathie en antipathieongecontroleerd op de voorgrond komen te staan, vertekenen ze de beoordeling.De Speelclubdag was toch zo slecht nog niet (want Annemie coördineerde die en Annemie is een toffe), hetKetiweekend kon toch beter (niet moeilijk want daar had Steven het roer in handen en Steven is heel wat minderpopulair!)Toevallige waarnemingenEen toevallige gebeurtenis kan een grote indruk maken, maar men mag zich er toch niet te sterk door latenbeïnvloeden. Die ene gebeurtenis is immers maar een momentopname en geeft dus geen goed beeld van het helegebeuren.Misschien kwam jij net de kamer binnenvallen toen Ellen en Petra een hevig meningsverschil hadden, maar besluitendat er een serieus probleem tussen die twee is, is voorbarig en onjuist. Misschien vormen beide dames juist wel eengoed team omdat ze openlijk ergernissen en conflicten kunnen uitspreken.Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 20 van 31


CHIROVISIEDe Chirovisie, wat is dat eigenlijk?Een droom in 3 ChirowaardenChiro is meer dan de wekelijkse activiteit, het is een manier van leven. We vatten deze Chirovisie, onze Chirodroomsamen in drie waarden: graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid.Graag zienGraag zien spreekt voor zich. Wie graag ziet en gezien wordt, kan zijn talenten en mogelijkheden veel beterontplooien.InnerlijkheidMet de waarde innerlijkheid gaan we in tegen oppervlakkig leven en consumeren. We maken bewuste en doordachtekeuzes en durven nadenken over waarom we aan Chiro doen.RechtvaardigheidWe streven naar een rechtvaardige samenleving waar iedereen eerlijke kansen krijgt. Zolang dit niet kan en ermensen uitgesloten worden, komen we als Chiro op voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen.Omzetten in de praktijkDe Chirowaarden zijn niet zomaar wollige engagementen, we zetten ze om in de praktijk in bv. onze jaarthema’s en inonze beleidsnota:Zo is het jaarthema ‘Verdraai de wereld’(‘05-‘06) een duidelijke oproep naar rechtvaardigheid. Met het jaarthema ‘Metliefs’ (‘97-’98) richten we de schijnwerpers dan weer op graag zien terwijl het thema rond onthaasting, ‘Ik ren dus ikben’ (’98-’99), de waarde ‘innerlijkheid’ in the picture zet. Ook door in de beleidsnota resoluut te kiezen voorbeleidsopties als ‘een toegankelijke Chiro’ appelleren we voortdurend op onze waarden.Volgens een bepaalde methodeWe zeiden het hierboven al, de drie Chirowaarden vormen samen onze Chirodroom. Die droom waarmaken luktechter niet vanzelf, je hebt er bepaalde methoden voor nodig: de Chiromethoden. Dat zijn meerbepaald degemeenschapsgerichte, de participatieve en de intuïtieve methode. Deze methoden zijn de sleutel om te begrijpen watChiro tot Chiro maakt.SchematischHET LEVEN IN DE CHIROACTIEF BEZIG ZIJNERVARINGSGERICHT BEGELEIDENVIA DE CHIROMETHODEN (WEG WAARLANGS)GEMEENSCHAPSGERICHT PARTICIPATIEF INTUÏTIEFNAAR DE CHIRODROOM (DOEL)GRAAG ZIEN RECHTVAARDIGHEID INNERLIJKHEIDChirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 21 van 31


SpiegeltekstenDe 3 Spiegelteksten vatten de Chirowaarden samen. Centraal staat het begrip 'spiegelen': het reilen en zeilen van debeweging en haar leden kan daaraan gespiegeld worden. Met de Spiegelteksten nodigen we uit om te praten over hoeje zelf die waarden kunt boetseren in taal en ervaring.Graag zienRechtvaardigheidInnerlijkheidGraag zienis als vriendenomgaan met elkaar,en wetendat de ander geen middel isom je eigen doel te bereiken;aanvaardendat iemand andersanders is,en samen werkenaan verbondenheid;kiezen om elke mens te waarderen,zomaar,om wie die is.Graag zienkiezen we in de Chirodoor te zorgendat iedereenzich thuis voeltin de groep;rekening te houdenmet de ander,en respect te hebbenvoor iemands kwetsbaarheid;te bouwen aan een vriendengroepdie sterker isdan ruzie.Graag zien,voor een wereldwaar mensen zo samenlevendat iedereener beter van wordt,dichtbij en veraf;waar we samen werkenaan een levende gemeenschapwaarin verbondenheidvoelbaar wordt.Rechtvaardigheidis beseffendat iedereenevenveel waarde heeften elke menseen hoopvolle toekomst geven;alle mensenlaten meespelenin onze samenlevingen hen gevenwat ze daarvoor nodig hebben;jezelf niet versterkenten koste van zwakkeren.Rechtvaardigheidkiezen we in de Chirodoor te leren delen;je in de eerste plaatsin te spannen voorwie het moeilijker heeft;pesten en uitsluiteneen halt toe te roepenen te kiezenvoor geweldloos overleg.Rechtvaardigheid,voor een wereldwaar we samen werkenaan vredeen streven naareen leefbare aardevoor iedereen,nu en morgen.Innerlijkheidis intens levenen laten leven;vragen stellenbij wat vanzelfsprekend lijkt;sporen zoekenvan wieof watons leven zin geeft;sterker wordendoor bewust te leven.Innerlijkheidkiezen we in de Chirodoor, terwijl je bezig bent,stil te staanbij gevoelensvan verwonderingen verbondenheid,van verontwaardigingen onmacht;te beseffendat je leeften mag genieten.Innerlijkheid,voor een wereldwaarin we onze waardentot bloei brengenin concrete dadenen gaanvoor zinvol samenleven.Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 22 van 31


Ervaringsgericht begeleidenDoor op een gemeenschapsgerichte, participatieve en intuïtieve manier te werken, kan in een Chirogroep dewerkelijkheid zoals kinderen en jongeren die zelf ervaren, worden verruimd en verdiept.Dat proces van verruimen en verdiepen kan door te zorgen voor veel verschillende en nieuwe ervaringen. Zo kanelk kind en elke jongere zijn of haar gading vinden en persoonlijke kwaliteiten en talenten ontplooien. Gebeurtenissen,experimenten en exploraties zijn kansen op ervarend leren. Al die kansen vinden we bij uitstek terug in het spel. In deChiro beschouwen we het spel als onze belangrijkste werkvorm; het is als het ware ons ‘koninklijk voertuig’. Spel is inde Chiro trouwens méér dan een werkvorm. ‘Spel als manier van leven’ is relativerend, scheppend en revolutionair:een kans op leven los van de gebaande paden en de voorgeprogrammeerde agenda.Dat alles drukken we uit in de ‘Spelleeflijn’:In de ChiroKiezen we voor hetSpelend opvoedenOmdat in het spelend-samen-zijnDe volgende waardenTen volle een kansKrijgen:Fantasie,Creativiteit,Iets belangeloos doen,Zichzelf riskeren,Zichzelf relativeren,Genieten van hetSamen-zijnZelf normen vindenEn aannemen,Verwondering,Ploegbevordering.Zo is echt spelen,Leren leven.Tegelijk wordt gezocht hoe ieder met zijn of haar beleving binnen een gemeenschap functioneert. De uitwisseling vanervaringen en het uitspreken van gevoelens en ideeën leiden tot dialoog en samenspraak. Op die weg wordengedeelde waarden gezocht en gevonden: het cement op basis waarvan verder gebouwd kan worden aan hetsamenleven. Zulke momenten zijn ervaringsgerichte leermomenten. Ze dragen een grote graad vangemeenschapsgerichtheid in zich, doen een beroep op ieders actieve deelname en laten sterk aanvoelen over welkemanier van leven het in Chiro gaat.Het hele proces van verruimen en verdiepen van ervaringen volgt een groeilijn. Niet met elke afdeling kan op elkmoment om het even wat worden aangepakt. De groeilijn binnen de afdelingswerking moet het mogelijk maken datproces ontwikkelingsgericht aan te pakken. We kozen voor elke afdeling een “centrale oproep” die voor iedere afdelingeen uitdaging biedt om gemeenschapsgerichte, participatieve en intuïtieve Chiro waar te maken op maat van dekinderen en jongeren. Tegelijkertijd zegt die groeilijn niet alles. Elke leid(st)er staat op elk ogenblik voor de vraag opwelk niveau de werking van zijn of haar concrete afdeling zich bevindt. De groeilijn kwam tot stand als een beschrijvingvan de ontwikkeling van kinderen en jongeren maar mag geen normerend keurslijf worden voor een concrete afdeling.Bovendien moeten we erop letten dat algemene uitspraken over kinderen en jongeren zichzelf niet gaan waarmaken(bv.: 'aspiranten zijn zetelzitters'). De eigenheid van die kinderen en jongeren van die concrete afdeling wordt andersal te gemakkelijk opzijgeschoven.Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 23 van 31


Naar een ChirodroomAls de beleving van kinderen en jongeren in een Chirogroep op een gemeenschapsgerichte, participatieve enintuïtieve manier georiënteerd kan worden, komt de droom die we in Chiro koesteren in zicht: een samenlevengebaseerd op waarden als graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid. Doorheen spel en sport, gesprek, expressie,tocht, bivakleven en andere technieken die eigen zijn aan het jeugdbewegingswerk wordt zo aan kinderen en jongereneen onvergetelijke en onvervangbare ervaring geboden. Zeker telt daarbij de ervaring au sérieux genomen te wordenen verantwoordelijkheid te mogen opnemen. Op die manier groeien mensen met een visie op mens en wereld, opsamenleving en maatschappij. Doorheen die ervaring kunnen zij groeien in zingeving van hun leven en samenleven.Die zingevingskwestie is persoonlijk, wat niet betekent dat er over persoonlijke zingeving, religie en geloven nietgesproken kan worden, wanneer elke deelnemer aan het gesprek daarmee instemt.De kwaliteit van de (toekomstige) samenleving is sterk afhankelijk van de waarden die erin beleefd worden. Het zalaan de kinderen en jongeren van vandaag zijn om binnen enkele jaren mee verantwoordelijkheid te dragen voor hetsamenleven. Oud-leiding kan niet ontkennen dat het waardevolle dat ze in de Chiro geleerd hebben hen tekent in degedrevenheid waarmee ze vandaag engagementen opnemen als lid van een gezin, als werkende mens, als lid vaneen of meer verenigingen. Als de Chiro voor kinderen en jongeren een betekenis heeft als jeugdige ontmoetingsplaatsvan kinderen en jongeren onder elkaar, dan vindt ze minstens evenveel betekenis in de kracht die ze heeft om doorhaar manier van werken telkens weer de toekomstige samenleving mee op te bouwen.Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 24 van 31


BIJLAGENChirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 25 van 31


HET VORMINGSAANBOD VAN DE CHIRO1. AnimatorcursusIn de Chiro bestaat de animatorcursus uit twee delen. Het eerste deel, de “Inleidingscursus” (IK), is een weekend datde gewestploeg organiseert. Het tweede deel, het “Scholingsbivak” (SB), is een vijfdaagse die door het verbond wordtopgezet. Na die twee cursussen én enkele weken stage in de eigen Chirogroep krijg je het attest van Animator in hetJeugdwerk.Inleidingscursus (IK)De Inleidingscursus is een must voor iedereen die het eerste jaar in leiding staat. Samen met leidingsmensen uit debuurt vertrek je op weekend. De IK is gekend voor z’n ‘vlieg erin’-aanpak. Alles draait er rond spel en spelen. Jeontdekt verschillende soorten spelen, leert nieuwe spelen maken, en tot in het oneindige variëren. Je creativiteit enfantasie worden geactiveerd! Je krijgt een heleboel begeleidingstips mee en met hopen frisse ideeën bereid je zelf eenprogramma voor. Om vingers en duimen van af te likken! Twijfel dus niet om mee te gaan op IK!Wie kan mee?Iedereen die in leiding staat. Je eigen (prille) leidingservaring staat centraal. Let wel: wie een attest van animator wilbehalen, moet minstens 16 jaar zijn of worden in het lopende kalenderjaar!Scholingsbivak (SB)Het SB is een vijfdaagse cursus waar je wordt ondergedompeld in alle aspecten van leiding geven. De leefwereldenvan de afdelingen komen aan bod, in het bijzonder die van je eigen afdeling. Je leert de werking van andereleidingsploegen kennen, ontdekt wat ‘Chiro nationaal’ te bieden heeft en hoe een eigen plaatselijk netwerk je groepondersteunt. Ook kom je te weten hoe dé Chiro denkt over milieu, geloof, relaties, migranten… Zo kun je je eigen visiehieraan toetsen. En ondertussen wordt er veel gespeeld en ambiance gemaakt! Wie meegaat op SB maakt de juistekeuze!Wie kan mee?Iedereen die in leiding staat. Let wel: wie een attest van animator wil behalen, moet minstens 16 jaar zijn of worden inhet lopende kalenderjaar!StageAls je mee geweest bent op IK en SB zul je daarna enkele weken stage lopen in je eigen groep. Samen met iemanduit je leidingsploeg moet je die periode afronden.Je krijgt van de SB-begeleidingsploeg een werkvorm opgestuurd om dit stagegesprek in goede banen te leiden. Jestaat dan stil bij wat je leerde op IK en SB en hoe je dat toepast in je eigen afdeling en leidingsploeg. Na dit gesprekkun je je attest aanvragen op het nationaal secretariaat.2. Voortgezette vormingIn de Chiro word je Hoofdanimator in het Jeugdwerk door voortgezette vorming te volgen. Je volgt steeds hethoofdanimatorweekend en nadien volg je een themacursus. De themacursussen kunnen van jaar tot jaar verschillen,maar vaak terugkomend zijn het afdelingsbivak (AB), het groepsleidingsweekend (GLW), het tochtenbivak (TTB) enhet expressieweekend. Wie daarna stage loopt in de eigen groep krijgt het attest van hoofdanimator.Wie mag mee?Iedereen die 18 jaar is of wordt in het lopende kalenderjaar én IK en SB volgde. Ging je nog niet mee op IK en SB, danmoet je minstens 19 jaar zijn of worden.HoofdanimatorweekendDit weekend is op het lijf geschreven van iedereen die al een streepje meer verantwoordelijkheid wil nemen in zijngroep, bovenop afdelingsleiding zijn. Je gaat dieper in op de rol van de leidingsploeg en specifieke taken. We oefenenenkele technieken zoals vergaderen, PR, conflicthantering… Zorg dat je erbij bent!Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 26 van 31


AfdelingsboostOp deze cursus doe je de zotste ideeën op voor je eigen afdeling. Je leert er inspelen op de leuke en minder leuketrekjes van je leden. Je ontdekt leuke ideeën voor activiteiten of kleine tussendoortjes. Met deze energiestoot bezorgje je afdeling een onvergetelijk Chirojaar. Zowel ervaren afdelingsfanaten als groentjes mogen mee! Deze vierdaagsecursus vindt plaats in de paasvakantie.Chiro-ScoutscursusTijdens de krokusvakantie gaan we samen met de scouts op weekend. Wij lopen een weekend met een scoutsbril oponze neus en zij dragen een Chiropetje.GroepsleidingsweekendDit weekend plaatst één thema centraal. Wie geen groepsleiding is maar wel geïnteresseerd mag ook mee, maar erwordt toch ook gezorgd voor een extraatje voor groepsleiding. Het thema ligt nog niet vast maar je leest er meer overin Dubbelpunt.Kijk voor het exacte cursusaanbod van je werkjaar op www.chiro.be/cursussenTochtenbivakTijdens dit zevendaags bivak staan het buitenleven en verschillende tochtvormen centraal. En je gaat natuurlijk zelfop tocht…ExpressieweekendOp het Expressieweekend mag je expressief uit de bol gaan. De begeleidingsploeg haalt alle creativiteit en fantasie uitje lichaam. Je staat soms versteld van jezelf. Naast je eigen zottigheid ontdek je ook hoe je tijdens de werkingexpressief aan de slag kunt.TechniekendagOnze Dienst Avontuurlijke Activiteiten (DAA) leert je welke technieken je in de natuur kunt gebruiken: vuurtjes maken,noodbivakkeren, sjorconstructies, tochttechnieken... Zowel beginners als ervaren trekkers krijgen een aanbod opmaat. De ideale voorbereiding voor het bivak!VB-dagAlle VB’s en proosten zijn uitgenodigd en diepen een specifiek thema uit. We voorzien kinderopvang!3. KadervormingIn de Chiro kun je je attest van Instructeur in het jeugdwerk behalen door mee te gaan op alle drie de KIC’s.Kaderinleidingscursus deel 1 (KIC 1)Hoe het kader werkt: TIL en SOM. Qué? Come and see op KIC. Gesprekstechnieken, groepsprocessen enbegeleidingsstijl, ook daarover hebben we het op KIC 1. Op het eerste gezicht zware kost, maar licht verteerbaar ineen groep met gewesters en verbonders uit alle hoeken van je regio. “Hoe werk ik een vormingsmoment uit in pureChirostijl?” is een vraag die op veel Chirolippen brandt. Op KIC 1 krijg je een antwoord. Bovendien leer je deChiromethodes kennen.Kaderinleidingscursus deel 2 (KIC 2)Op KIC 2 verdiepen we de inhoud van KIC 1. Want zoals je hierboven kan lezen is dat een heel pak om op éénweekend echt grondig te doen. Je zit in een leefgroep met of enkel gewesters of enkele verbonders of enkelnationalers. KIC 2 wordt niet in de regio georganiseerd maar ‘nationaal’. Lekker cultuurverschillen uitwisselen tussenAntwerpenaren, Limburgers, Brabanders, Oosterse en Westerse Vlamingen.Kaderinleidingscursus deel 3 (KIC 3)Je vraagt je wel eens af wat jouw sterke en minder sterke punten zijn en hoe je eraan kunt werken? Op KIC 3 hebbenwe het over het functioneren in een kaderploeg. Hoe neem jij je taak als gewest- of verbondsmedewerker op? Waargaat het moeilijk? Wat zijn de oorzaken? Hoe kun je eraan schaven? Vragen die na KIC 3 niet meer bestaan.Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 27 van 31


Wie kan mee?Iedereen die actief is in een gewest, verbond of nationale commissie, redactie of werkgroep. Je volgt de weekends welin volgorde. KIC 3 kun je alleen volgen als je KIC 1 en KIC 2 achter de rug hebt, KIC 2 alleen als je KIC 1 al gedaanhebt.Vormingsweekend à la carte - InFormWe organiseren samen met KIC 2 een weekend vol workshops die op de één of andere manier iets met Chiro temaken hebben en die je kunt gebruiken in je eigen kaderploeg. Je stelt er zelf je eigen dagklapper samen. Je kuntvoor één of meerdere sessies inschrijven of je hele weekend volboeken.4. HoofdinstructeurcursusDé cursus der Chirocursussen – een bivak waar je ongetwijfeld geen spijt van krijgt. Je eigen rol alskadermedewerk(st)er wordt vijf dagen in de verf gezet. Met je leefgroep ervaar je een echt groepsproces. Je wordt jebewust van de manier waarop je in Chiro ‘leert’. Het blijft niet bij oppervlakkige inzichten, maar we geven diepgang aanje eigen leerproces en dat van andere kadermensen.Klinkt dit allemaal nogal ‘serieus’? We verwachten op deze cursus inderdaad heel wat boeiende gespreksmomenten.Je moet dus wel bereid zijn om je daarin te gooien. Maar er is genoeg tijd om af en toe uit te blazen en je uit te leven.En je gaat met een geheim naar huis…Wie mag mee?Kaderleden die de KIC’s gevolgd hebben of enkele jaren kaderervaring hebben. Als je maar 21 jaar bent of wordt!Attest van HoofdinstructeurDe hoofdinstructeurcursus moet je volgen als je je attest van Hoofdinstructeur in het Jeugdwerk wil behalen.5. AdministratiePrijzen Een vijfdaagse cursus kost € 80 (uitgezonderd Aspitrant: € 77). Een weekendcursus kost € 38,5 (uitgezonderd IK: € 35) De Techniekendag en de VB-dag kosten10.In elke prijs zitten de effectieve kosten (voeding, voorbereiding, teksten, materiaal..,.) en administratiekosten.De gemeenten zijn verplicht om (het volgen van) vormingsinitiatieven te ondersteunen via het jeugdwerkbeleidsplan.Op de cursus krijg je een bewijs van deelname voor de gemeente.WaardebonsDe groepen die aansluiten voor 15 oktober ontvangen waardebons: 1 waardebon van € 1 per leid(st)er, met eenminimum van 13 waardebons per groep.Daarmee kun je op elke meerdaagse cursus een korting krijgen op de cursusprijs: max. € 8 per leid(st)er op meerdaagse cursussen; max. € 5 per leid(st)er op een weekendcursus.ReiskostenVoor meerdaagse cursussen (die georganiseerd worden door het verbond of door Chirojeugd Vlaanderen) krijgen dedeelnemers een deel van hun reiskosten terugbetaald: wie met het openbaar vervoer komt, krijgt alles boven de € 5 euro terug; wie zelf met de auto komt, krijgt:o voor de eerste 200 km (100 km heen en 100 km terug) geen vergoeding;o vanaf 200 km 5 euro, vanaf 300 km 10 euro en vanaf 400 km 15 euro.Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 28 van 31


AanwezigheidAan de deelnemers wordt gevraagd de cursus volledig mee te maken.AnnulerenHet is vervelend als deelnemers niet komen opdagen, vooral als er andere deelnemers op de wachtlijst staan. Mochtje toch niet kunnen komen, verwittig dan vooraf! Wie een geldige reden heeft (een attest van de dokter, werkgever ofschool) krijgt het overgeschreven bedrag teruggestort. Alleen de administratiekosten (€ 7,50) worden dan nog inrekening gebracht. Wie zonder geldige reden annuleert, betaalt 50% van het bedrag (maximaal € 25).Sociale promotie en vrijstelling van stempelcontroleElke werkende jongere kan aan de werkgever vakantie aanvragen om deel te nemen aan vormingsinitiatieven die doorhet Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend werden als "cursussen voor sociale promotie". De werkgever isniet verplicht de sociale promotie toe te staan, maar als hij of zij meewerkt, krijg je voor de cursus 'extravakantiedagen', zij het zonder loon. Je krijgt in de plaats een (beperkte) vergoeding van de overheid.Bij de VDAB kun je vrijstelling van stempelcontrole krijgen om de cursussen mee te maken. Ook hiervoor zijnformulieren beschikbaar. De werkloosheidsvergoeding wordt gewoon doorbetaald.Meer info vind je in de organisatiebijbel!Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 29 van 31


VOORBEELDEN VAN UITGEWERKTEKWANTITATIEVE PLANNINGSMETHODESBijlage bij parameters voor een goede planning1. Avonden tellenStap 1: begroot de opdrachtenIn een eerste stap wordt gekeken (door de verbondsleiding) hoeveel tijd iedere opdracht kost uitgedrukt in aantalavonden, weekends en eventueel cursusdagen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen wie een bepaalde activiteitgewoon mee begeleidt of wie ze trekt als verantwoordelijke van de ploeg.VoorbeeldActiviteit Benodigde tijd Wie?Verbondsploeg10VL + 5 gewestVL + EvaluatieVL + 1 agendaploeg Iedereen(AP) + planningsweekendVerbondsleiding 10 NR + 10 AP … & …Peter/Meter Meerdaal 10 avonden + IK …Peter/Meter Demerdal 10 avondenPeter/Meter Demer en Dijle 10 avonden + 1 weekendPeter/Meter Suikerspin 10 avondenGewestVL’s trekken 5 extra avondenGewestVL’s inhoud 2 extra avondenuitwerkenGewestbezoeken6 avondenOVR begeleidenOVR trekken1 avond1 extra avondSB begeleidenSB trekken8 avonden + knutseldag + SB4 extra avondenAspitrant begeleidenAspitrant trekken8 avonden + knutseldag + Aspitrant3 extra avonden + 3 X AspitrantraadFinanciën5 avondenMateriaal3 avondenVerbondssite4 avondenKIC 1 en 3 begeleidenKIC 1 en 3 deelnemen5 avonden + 1 weekend1 weekendKIC 2 begeleidenKIC 2 deelnemen5 avonden + 1 weekend1 weekendRegio-overleg2 avondenNationale Planning 1 avond + 1 dagStartdag6 avonden + 1 weekendVerbondsactiviteiten……Stap 2: Plannen en opdrachten verdelenTijdens het plannen worden namen achter de opdrachten gezet (kolom “wie?”) en kan iedereen voor zichzelfbijhouden waarvoor hij zich engageert.Stap 3: Evaluatie, inschatten van de haalbaarheid en corrigerenOp ’t eind van de planning telt ieder individueel de avonden, dagen, weekends… op waarvoor hij/zij zich engageerde.Dan wordt er en rondje gedaan en kan iedereen toelichten of het haalbaar lijkt. Wanneer mensen toch beginnen tetwijfelen of resoluut aangeven dat ze te ambitieus geweest zijn wordt in de eerste plaats gekeken naar verschuivingen.In het slechtste geval, wanneer ook niemand anders nog kan bijspringen, moet er iets geschrapt of anders aangepaktworden.Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 30 van 31


2. ThermometermethodiekStap 1: Begroot de opdrachtenIn een eerste stap wordt gekeken (door de verbondsleiding) hoeveel tijd iedere opdracht kost uitgedrukt in aantalavonden, weekends en eventueel cursusdagen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen wie een bepaalde activiteitgewoon mee begeleidt of wie ze trekt als verantwoordelijke van de ploeg. Bovendien wordt daarbij rekening gehoudenmet de momenten in het jaar waarin de opdrachten plaatsvinden. Ze worden opgedeeld in maanden. Bijvoorbeeld:VL’s volgen zijn 2 avondvergaderingen iedere maand van september t.e.m. juni.SeptemberStap 2: Uitdelen van de thermometersIedere verbonder krijgt een blad met twaalf afbeelding van koortsthermometers. Er staat een aanduiding opvanaf ongeveer 32 graden tot ongeveer 40 graden, waarbij iedere graad telkens nog eens isonderverdeeld in kwartjes. Zo zijn er ongeveer 32 verschillende vakjes (min of meer het aantal40dagen/avonden die er zijn in een maand).Stap 3: Rondje persoonlijk levenIedereen vertelt één voor één aan de rest van de ploeg welke andere dingen nog belangrijk zijn inzijn of haar leven en wanneer bepaalde van die dingen voor gaan op de Chiro of extra tijd vragen. Zovertelt Jurgen bijvoorbeeld dat hij verwacht dat hij in de maanden van februari tot eind april extra veeltijd zal steken in zijn thesis en behalve de dagen begroot hij daarvoor ook 4 avonden in de week. Datmaakt een avond of 16 per maand of 4 volle graden. Met een geel potloodje tekent hij in diemaanden alvast van 32 t.e.m. 36. Kris geeft dan weer aan dat hij structureel een avond per weekoverwerkt en hij duidt iedere maand alvast een graad aan. Bovendien wil Kris iedere woensdag gaanvolleyballen en daarom duidt hij opnieuw 4 avonden per maand of dus een volle graad aan. Behalve detijd tussendoor gaan Kris en zijn lief iedere maand een volledig weekend ertussenuit. Hij wil de ploegduidelijk maken dat dat belangrijk is voor hen en dat hij dat niet wil opgeven voor de Chiro. Daarvoorduidt hij nog eens een volledige graad aan. (Kris zit intussen aan 35 graden).Stap 4: TaakverdelingNu gebeurt de taakverdeling volgens het vooraf begrote schema. Wanneer je een taak opneemt vulje je thermometer in het groen verder aan. Iedereen begint bij de VL’s: 2 avonden per maand dus 34iedere maand een halve graad. In juni komt er een planningsweekend bij dus dat zijn nog eens drieblokjes extra. Taak per taak wordt verdeeld en het is uiteraard de bedoeling dat mensen niet te snelkoorts hebben. Wie geen koorts heeft zal niet het gevoel hebben dat al zijn vrijetijd naar de Chiro33gaat, zal nog een tussendoortje kunnen opnemen en zal tijd kunnen maken voor andere uitstapjesmet vrienden of andere hobby’s.Let op: wie bijvoorbeeld een SB trekt zal waarschijnlijk koorts hebben in de maand van en voor deSB. Koorts is geen ramp, het is een indicatie dat die maand de Chiro zal doorwegen en dat je ervoor 32zal moeten gaan. Om het haalbaar te houden vermijd je echter al teveel koortsmaanden in een jaar of kortna elkaar.Stap 5: Wie is er zwaar ziek?Niet alleen kan je al plannend merken dat een bepaald engagement er niet meer bijkan omdat je je thermometersinkleurt tijdens het plannen. Op het einde wordt ieders thermometerreeks nog eens overlopen. Hoeveel maanden hebje koorts? Hoe hoog is de koorts? Zie je het zitten of niet? Sommige mensen zullen het ook niet altijd erg vinden omeen kleine gemiddelde koorts te hebben. Zij kiezen er dan bewust voor om van de verbondswerking hun prioritairevrijetijdsbesteding te maken en er veel tijd in te steken. Gelukkig maar, want de Chiro draait op deze plezant zottevrijwilligers. Wie dat niet doet is echter niet meer of minder waard, zeker niet wanneer op voorhand verwachtingen enverzuchtingen rond tijdsinvestering zijn doorgepraat.3938373635Chirojeugd-Vlaanderen vzw Deelnemersbundel KIC 3 – gewesten/verbonden – versie 2009-2010 p. 31 van 31

More magazines by this user
Similar magazines