Commerciële brochure Viento - GEA Happel Belgium

gea.happel.be

Commerciële brochure Viento - GEA Happel Belgium

Een voortdurend komen en gaan,een constant binnen- en buitengeloop......maar niet voor de lucht!Wie zijn deur openzet voor zijn klanten,hoeft daarom de warmte of koude nog niet binnen te laten.Een klantvriendelijketoegang, een open deur,wil zoveel zeggen als: Komtoch binnen!Veel bezoekers en drukklantenverkeer wil tochiedereen.Maar waar deurenopenstaan of zeer vaakworden geopend, ontstaanbelangrijke problemen:Door verschillendetemperaturen endrukwaarden buitenen binnen, ontstaat opnatuurlijke wijze eenluchtstroming. Warmteof koude stroomt naarbuiten of naar binnen omuiteindelijk de druk- entemperatuurverschillen inevenwicht te brengen.Dit veroorzaakt hinderlijketochtverschijnselen. En danhoeft er nog niet eenswind te staan in de buurtvan de ingang.Wanneer nu debinnenruimten verwarmdof geklimatiseerd zijn,moet de verwarming ofairconditioning permanenttegen de koude of warmtevan buiten “vechten”.Conclusie: er wordt nietalleen dure energie verspild,ook het aangename klimaaten de gewenste behaaglijkeomgeving zijn eraan.En waar het niet prettigtoeven is, daar blijft menweg…Het geheim van een gezellige drukte?GEA licht de sluier…Het is geen geheim dateen goed binnenklimaat– zowel ‘s zomers als’s winters en in hettussenseizoen – de basisvormt voor goede zaken.Wie zich ergens goedgevoeld heeft, komt graagterug.Een goed klimaat begintmet de installatievan een GEA Vientoluchtgordijn.GEA biedt voor degeschetste problemen eenoplossing:Het GEA Vientoluchtgordijn – bovende toegang geplaatst –produceert een onzichtbaarluchtgordijn dat buiten vanbinnen – dus de buitenluchtvan de (geklimatiseerde)binnenlucht – scheidt entegelijk beschermt tegentocht.Bij een optimalestroomsnelheid verhindertdeze luchtbarrièrenamelijk energieverliesdoor ongecontroleerdeluchtvermenging,ondanks alle druk- entermperatuurverschillen.Stil en flexibelDoor zijn hogegeluidsisolatie werktde GEA Viento zeergeluidsarm. Met zijnbehuizing uit verzinkten gecoat plaatstaal, deuitgekiende vormgevingen allerhande accessoiresis hij opgewassentegen elke situatie. Zogarandeert hij bijvoorbeeldeen aangenameomgevingstemperatuuraan de ingang vanwinkels, warenhuizenof drukbezochtekantoorgebouwen enhotels.Goed gehumeurde klanten in de zomer en de winter – dankzij GEAVientoWelke vele anderevoordelen GEA Viento nogte bieden heeft, leest u opde volgende pagina’s.


Met de GEA Viento krijgt u er deze voordelen gratis bij…De vorm en de kleurenrijkdom garandereneen naadloze integratie in elkewinkel en handelszaak.Energie en klimaatPrestatie en prijs1 2GEA Viento houdt de energiebinnen. Dit luchtgordijnzorgt namelijk voor eenstabiele luchtstroming diehet interieur van een gebouwonzichtbaar scheidt van deweersinvloeden buiten. Zoblijft kostbare verwarmingsofkoelenergie binnen enwordt ze niet verspild. Waaru de GEA Viento ook inzet:de klant, de gast of debezoeker zal er u dankbaarom zijn.De GEA Viento overtuigtdoor zijn uitstekendeefficiëntie en hoog rendement,wat resulteert ineen buitengewone prijskwaliteitverhouding.Naargelanghet model, wordteen luchtdebiet van 750tot 8.250 m 3 /h en een ver-warmingsvermogen van 7,5tot 44,8 kW (WW 80/60°C, tL1 = 18° C) geleverd.Dit garandeert een geslaagdetoepassing onder demeest uiteenlopende omstandigheden.4


Zomer en winter3De GEA Viento biedtbetrouwbare efficiëntie, zowel’s zomers als ’s winters enin het wisselvallige tussenseizoendaartussen. Altijdbent u er zeker van dathet bereikte klimaat in hetgebouw behouden blijft. Hettoerental van de GEA Vientokan met de schakelinrichtingnauwkeurig worden ingesteldin vijf standen enhiermee kan ook wordenovergeschakeld van zomeropwinterbedrijf.Indien gewenst kan detemperatuur van de toevoerluchtworden geregeld.Techniek en vorm4De uitgebreide accessoiresbieden vele mogelijkhedenvoor een individuele, objectspecifiekeaanpassing.GEA Viento – deze naamstaat voor de combinatie vaneen stijlvol design en degelijketechniek in de veeleisendewinkel- en handelssector.De units bieden eenduidelijke lijnvoering, onzichtbareaansluitingen vooralle toevoerleidingen en onzichtbaremontage van deregelkleppen. Ze zijn uitsluitenduit hoogwaardigeelementen opgebouwd.Dankzij de geoptimaliseerdeventilatoren en luchtkanalenin het apparaat, is deakoestiek aangenaam. Degeringe geluidsontwikkelingwordt gewaarborgd door eenzeer doeltreffende geluiddemping.Optioneel: thermostatischekranen voor de regeling van detoevoerluchttemperatuurDe modulaire opbouwgarandeert korte leveringstijden.Ook het onderhoudis zeer eenvoudig, de filtervervangen is bijvoorbeeldeen kwestie van minuten.Met de standaardbehuizingin neutraal wit (RAL 9002)past de GEA Viento in elkeomgeving. Indien gewenst,is er een ruim aanbod aanRAL-kleuren beschikbaar.De combinatie van degelijke techniek en een stijlvolontwerp volgens de hoge kwaliteitsnormen vanGEA, is uw garantie voor tevredenheid over het GEAViento luchtgordijn – ongeacht voor welk model uook opteert.5

More magazines by this user
Similar magazines