10.07.2015 Views

Archief van Scholengemeenschap de Bataafse Kamp - Gemeente ...

Archief van Scholengemeenschap de Bataafse Kamp - Gemeente ...

Archief van Scholengemeenschap de Bataafse Kamp - Gemeente ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Archief</strong> <strong>van</strong><strong>Scholengemeenschap</strong><strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong>(1904) 1911 – 2001 (2003)<strong>Gemeente</strong> Hengelo:10-02-2005, M. IsaäcsonTwee<strong>de</strong> herziene druk


InhoudsopgaveI. Inleiding ............................................................................................................................. 51. Geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> ................................................................................... 61.1 Het Gymnasium........................................................................................................... 61.2 De HBS....................................................................................................................... 61.3 De MMS ......................................................................................................................61.4 HAVO en VWO ............................................................................................................. 61.5 MULO, ULO, en MAVO scholen ...................................................................................... 61.6 Openbare <strong>Scholengemeenschap</strong> Hengelo ........................................................................ 72. Verantwoording <strong>van</strong> <strong>de</strong> inventarisatie ................................................................................. 72.1 Geschie<strong>de</strong>nis en staat <strong>van</strong> het archief............................................................................. 72.2 De in<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> het archief............................................................................................ 72.3 Korte aanwijzingen voor <strong>de</strong> gebruiker............................................................................. 7II. Algemeen .......................................................................................................................... 9III. Gymnasium (1911-1968) ................................................................................................. 111. Stukken <strong>van</strong> algemene aard ............................................................................................ 121.1 Verslagen ................................................................................................................ 121.2 In- en uitgaan<strong>de</strong> stukken ........................................................................................... 122. Stukken betreffen<strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rwerpen .................................................................... 122.1 Reglementen, voorschriften en wetgeving .................................................................... 122.2 Financiën ................................................................................................................. 132.3 Personeel................................................................................................................. 132.4 Leerlingen................................................................................................................ 142.5 Examens, lesroosters, vakantieroosters en -data .......................................................... 152.6 Hengelose Gymnasiastenbond “Varietas Delectat”......................................................... 152.7 Specifiek on<strong>de</strong>rwijs ................................................................................................... 162.8 Boekenlijsten ........................................................................................................... 162.9 Excursies, schoolreizen, uitwisselingen en cursussen ..................................................... 162.10 Jubilea, feestavon<strong>de</strong>n en opvoeringen........................................................................ 162.11 Schoolgidsen .......................................................................................................... 17Inventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 2 <strong>van</strong> 31


2.12 Sportactiviteiten ..................................................................................................... 172.13 Twee<strong>de</strong> Wereldoorlog .............................................................................................. 17IV. HBS (1917-1968) ............................................................................................................ 181. Stukken <strong>van</strong> algemene aard ............................................................................................ 191.1 Verslagen ................................................................................................................ 191.2 In- en uitgaan<strong>de</strong> stukken ........................................................................................... 192. Stukken betreffen<strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rwerpen .................................................................... 192.1 Personeel................................................................................................................. 192.2 Leerlingen................................................................................................................ 192.3 Examens, lesroosters, vakantieroosters en -data .......................................................... 202.4 HBS-Club ................................................................................................................. 202.5 Me<strong>de</strong>werking regionaal on<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong> het CBS ............................................................ 202.6 Jubilea en feestavon<strong>de</strong>n............................................................................................. 20V. MMS (1955-1968) ............................................................................................................. 211. Stukken <strong>van</strong> algemene aard ............................................................................................ 221.1 Verslagen betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> school ................................................................................. 222. Stukken betreffen<strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rwerpen .................................................................... 222.1 Personeel................................................................................................................. 222.2 Leerlingen................................................................................................................ 222.3 Examens.................................................................................................................. 22VI. OSG <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> (Gymnasium, VWO, HAVO) (1968-1989) ............................................... 231. Stukken <strong>van</strong> algemene aard ............................................................................................ 241.1 Verslagen betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> school ................................................................................. 242. Stukken betreffen<strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rwerpen .................................................................... 242.1 Personeel................................................................................................................. 242.2 Leerlingen................................................................................................................ 242.3 Examens.................................................................................................................. 242.4 Lesroosters .............................................................................................................. 252.5 Jubilea en excursies .................................................................................................. 252.6 Schoolgidsen ............................................................................................................ 25Inventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 3 <strong>van</strong> 31


2.7 Schoolkranten .......................................................................................................... 25VII. OSG <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong>/Hengelo* (Gymnasium, VWO, HAVO, MAVO) (1989-2001) ..................... 261. Stukken betreffen<strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rwerpen .................................................................... 271.1 Personeel................................................................................................................. 271.2 Reünies en excursies ................................................................................................. 271.3 Examens.................................................................................................................. 271.4 Schoolgidsen ............................................................................................................ 271.5 Overige publicaties.................................................................................................... 27VIII. MULO, ULO, en MAVO scholen (1887-2000) ..................................................................... 281. Stukken betreffen<strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rwerpen .................................................................... 291.1 Leerlingen................................................................................................................ 291.2 Examens.................................................................................................................. 291.3 Jubilea..................................................................................................................... 291.4 Informatiegidsen ...................................................................................................... 291.5 Schoolkranten .......................................................................................................... 29IX. Documentatie.................................................................................................................. 301. Krantenartikelen......................................................................................................... 312. Fotomateriaal............................................................................................................. 31* Vanaf 1994 officieel OSG Hengelo genoemd, wanneer ook MAVO Wool<strong>de</strong> en het Wool<strong>de</strong>rmeentCollege wor<strong>de</strong>n toegevoegd aan <strong>de</strong> scholengemeenschap voor Gymnasium, VWO, HAVO, MAVO enVBO.Inventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 4 <strong>van</strong> 31


I. InleidingInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 5 <strong>van</strong> 31


1. Geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong>1.1 Het GymnasiumOp 23 januari 1911 werd door <strong>de</strong> gemeenteraad <strong>van</strong> Hengelo besloten tot <strong>de</strong> oprichting <strong>van</strong> eengymnasium en <strong>de</strong>ze werd gehuisvest in het voormalig pand <strong>van</strong> <strong>de</strong> MULO aan <strong>de</strong> Schoolstraat. Kortetijd, <strong>van</strong> 1920 tot 1927, wer<strong>de</strong>n het gymnasium en <strong>de</strong> HBS samengevoegd tot een lyceum. Vanaf1954 was het gymnasium on<strong>de</strong>rgebracht in <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong>. Met <strong>de</strong> invoering <strong>van</strong> <strong>de</strong> Mammoetwetin 1968 gaat het gymnasium samen met HAVO en VWO in <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong>(zie: 1.4).1.2 De HBSDe <strong>Gemeente</strong>lijke HBS (Hogere Burgerschool) werd in 1917 opgericht als driejarige kopschool <strong>van</strong> <strong>de</strong>2 e MULO aan <strong>de</strong> Veldbeekstraat, alwaar het in eerste instantie ook gehuisvest werd. In 1918 vertrekt<strong>de</strong> HBS naar <strong>de</strong> Wilhelminaschool aan <strong>de</strong> Industriestraat, toen Haaksbergerstraat geheten. In 1920werd <strong>de</strong> driejarige opleiding een vijfjarige opleiding en tevens werd <strong>de</strong> HBS samengevoegd met hetgymnasium tot een lyceum. In 1927 ging <strong>de</strong> HBS opnieuw alleen ver<strong>de</strong>r. De HBS werd in 1954samen met het gymnasium on<strong>de</strong>rgebracht in <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong>, respectievelijk aan <strong>de</strong> rechter- enaan <strong>de</strong> linkerzij<strong>de</strong> <strong>van</strong> het gebouw. Door <strong>de</strong> invoering <strong>van</strong> <strong>de</strong> Mammoetwet werd <strong>de</strong> HBS in 1968opgeheven.1.3 De MMSDe MMS (Mid<strong>de</strong>lbare Meisjesschool) werd in 1955 opgericht en on<strong>de</strong>rgebracht bij <strong>de</strong> HBS in <strong>de</strong><strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong>. Daar bleef het gevestigd tot <strong>de</strong> opheffing in 1968.1.4 HAVO en VWOMet <strong>de</strong> invoering <strong>van</strong> <strong>de</strong> Mammoetwet in 1968 wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> HBS en MMS afgeschaft en ontstaan hetHAVO (Hoger Algemeen Voortgezet On<strong>de</strong>rwijs) en het VWO (Voorberei<strong>de</strong>nd WetenschappelijkOn<strong>de</strong>rwijs). Het gymnasium is dan gelijk aan het VWO met het verschil dat Latijn en Grieks als extravakken wor<strong>de</strong>n gegeven. De HBS, MMS en het gymnasium die in hetzelf<strong>de</strong> gebouw on<strong>de</strong>rdak von<strong>de</strong>nwor<strong>de</strong>n omgevormd tot Openbare <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong>. In 1989 wordt MAVO DrienerEs erbij gevoegd ter voorbereiding <strong>van</strong> <strong>de</strong> basisvorming in het voorgezet on<strong>de</strong>rwijs (zie: 1.6).1.5 MULO, ULO, en MAVO scholenOp 4 januari 1887 besluit <strong>de</strong> gemeenteraad <strong>van</strong> Hengelo een <strong>Gemeente</strong>lijke MULO (Meer UitgebreidLager On<strong>de</strong>rwijs) school op te richten, om aansluiting te krijgen op het Lager On<strong>de</strong>rwijs en eenvooropleiding te bie<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> HBS of het Gymnasium. Het eerste schoolgebouw stond aan <strong>de</strong>Schoolstraat en tot hoofdon<strong>de</strong>rwijzer werd <strong>de</strong> heer B.P. Hofste<strong>de</strong> benoemd. Deze verwierf grotebekendheid in <strong>de</strong> wij<strong>de</strong> omtrek voor zijn inzet voor het on<strong>de</strong>rwijs. Het gevolg is dat <strong>de</strong> school enormgroeit en alle leerlingen niet meer in één schoolgebouw on<strong>de</strong>rgebracht kunnen wor<strong>de</strong>n. In 1908wordt een nieuw schoolgebouw aan <strong>de</strong> Ol<strong>de</strong>nzaalsestraat in gebruik genomen. Hier is ook hetVoortgezet Lager On<strong>de</strong>rwijs on<strong>de</strong>rgebracht en heet <strong>de</strong> school officieel “School voor MULO en VLO”.In 1915 wordt <strong>de</strong> VLO afgeschei<strong>de</strong>n en ontstaat er een 2 e MULO met een eigen schoolgebouw aan <strong>de</strong>Veldbleekstraat.Was <strong>de</strong> MULO eerst bedoeld als voorbereiding op <strong>de</strong> HBS en het Gymnasium, omstreeks 1918 kon<strong>de</strong>nleerlingen ook een MULO-diploma behalen en in 1920 wordt <strong>de</strong> officiële naam ULO (Uitgebreid LagerOn<strong>de</strong>rwijs).Direct na <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Wereldoorlog werd <strong>de</strong> 2 e ULO verhuisd naar een pand in <strong>de</strong> Rozenstraat en in1951 werd <strong>de</strong> 1 e ULO on<strong>de</strong>rgebracht in een schoolgebouw aan <strong>de</strong> Mussenstraat.Door <strong>de</strong> gestage groei <strong>van</strong> leerlingen werd in 1960 een 3 e ULO gesticht in <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> Leusveenschoolaan <strong>de</strong> Ir. Schefferlaan en <strong>de</strong>ze verhuist na enkele jaren naar een nieuw pand in VeldwijkInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 6 <strong>van</strong> 31


Toen in 1968 <strong>de</strong> Mammoetwet werd ingevoerd werd <strong>de</strong> ULO veran<strong>de</strong>rd in MAVO (Mid<strong>de</strong>lbaarAlgemeen Voortgezet On<strong>de</strong>rwijs). De 1 e ULO werd MAVO Driene, <strong>de</strong> 2 e ULO werd MAVO Wool<strong>de</strong> en <strong>de</strong>3 e ULO werd MAVO Veldwijk.In <strong>de</strong> 80’er jaren <strong>van</strong> <strong>de</strong> twintigste eeuw loopt het aantal leerlingen <strong>van</strong> MAVO Veldwijk terug enbesluit <strong>de</strong> gemeenteraad MAVO Driene en MAVO Veldwijk samen te voegen tot MAVO Driener Es. Nietlang daarna gaat MAVO Driener Es op in <strong>de</strong> Openbare <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> (1989).De basisvorming in het voortgezet on<strong>de</strong>rwijs in 1993 doet <strong>de</strong> gemeenteraad beslissen om per 1augustus 1994 <strong>de</strong> Openbare <strong>Scholengemeenschap</strong> Hengelo op te richten waardoor ook MAVO Wool<strong>de</strong>als zelfstandige school ophoudt te bestaan (zie: 1.6).Het MAVO als on<strong>de</strong>rwijsvorm blijft nog bestaan tot het jaar 2000, waarna het opgaat met hetVoortgezet Beroeps On<strong>de</strong>rwijs in het VMBO (Voortgezet Mid<strong>de</strong>lbaar Beroepson<strong>de</strong>rwijs)1.6 Openbare <strong>Scholengemeenschap</strong> HengeloPer 1 augustus 1994 wor<strong>de</strong>n het VBO (Voorgezet Beroeps On<strong>de</strong>rwijs), het MAVO, het HAVO, hetatheneum en het gymnasium on<strong>de</strong>rgebracht in één school in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> zogenoem<strong>de</strong>basisvorming. Naast <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> heeft <strong>de</strong> OSG Hengelo vestigingen in <strong>de</strong> Bandoengstraat en<strong>de</strong> Rozenstraat. Deze laatste vestiging verhuist op 1 augustus 1996 naar <strong>de</strong> Sloetsweg. In 2000wordt het VBO en het MAVO samengevoegd tot VMBO en verhuist <strong>de</strong> lokatie aan <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong>ook naar <strong>de</strong> Sloetsweg.2. Verantwoording <strong>van</strong> <strong>de</strong> inventarisatie2.1 Geschie<strong>de</strong>nis en staat <strong>van</strong> het archiefBij <strong>de</strong> ontruiming <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> in 2000 is het archief overgedragen aan <strong>de</strong> gemeenteHengelo. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> verhuizing <strong>van</strong> het archief bleken dat er flinke hiaten in zaten. Wanneer hetarchief per school wordt bekeken, dan valt op dat het <strong>de</strong>elarchief betreffen<strong>de</strong> het gymnasiumnagenoeg compleet is, vervolgens dat <strong>van</strong> <strong>de</strong> HBS, dan dat <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong>pen enwaarna dat <strong>van</strong> <strong>de</strong> MMS en ULO’s/MAVO’s volgt. Van <strong>de</strong>ze laatste schoolvormen zijn bijna geenarchiefstukken bewaard gebleven. Hier is geen afdoen<strong>de</strong> verklaring voor en vind zijn weerslag in <strong>de</strong>inventaris.Wat betreft het gymnasium kan nog wor<strong>de</strong>n verwezen naar het archief Curatoren Gymnasium dataanwezig is in het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente Hengelo.Er is niets uit het archief vernietigd behou<strong>de</strong>ns dubbele exemplaren. De archiefstukken zijn ontdaan<strong>van</strong> alle hechtingen en verpakt in zuurvrije materialen. Het archief beslaat 4,5 m 1 .2.2 De in<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> het archiefDe in<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> het archief is gedaan naar <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> schoolvormen en samenwerkingen envolgt daarmee <strong>de</strong> ontwikkelingen in het openbaar voortgezet on<strong>de</strong>rwijs in Hengelo. Het gevolg is dat<strong>de</strong> stukken niet geheel chronologisch zijn gerangschikt. Eén schoolvorm, het lyceum (<strong>van</strong> 1920 tot1927), is buiten <strong>de</strong>ze in<strong>de</strong>ling gehou<strong>de</strong>n omdat bleek dat <strong>de</strong> archiefstukken <strong>van</strong> <strong>de</strong> twee betreffen<strong>de</strong>scholen, HBS en gymnasium, tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> dui<strong>de</strong>lijk geschei<strong>de</strong>n waren.Het kan zijn dat sommige hoofdstukken qua jaartallen elkaar overlappen. Dit is dan het gevolg <strong>van</strong>het afschaffen <strong>van</strong> een on<strong>de</strong>rwijsvorm. Het moge echter dui<strong>de</strong>lijk zijn dat <strong>de</strong> leerlingen die diton<strong>de</strong>rwijs volg<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> gelegenheid wer<strong>de</strong>n gesteld om voor dit on<strong>de</strong>rwijstype alsnog examen tedoen. Met betrekking tot <strong>de</strong> HBS en MMS zijn bijvoorbeeld stukken aanwezig over 1969 en 1970terwijl <strong>de</strong> HBS in 1968 werd afgeschaft.2.3 Korte aanwijzingen voor <strong>de</strong> gebruikerZoals gezegd is het <strong>de</strong>elarchief <strong>van</strong> het gymnasium nagenoeg compleet. De namen en rapporten <strong>van</strong><strong>de</strong> leerlingen alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong> namen <strong>van</strong> het personeel zijn bijna over <strong>de</strong> gehele perio<strong>de</strong> 1911-1968Inventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 7 <strong>van</strong> 31


ewaard gebleven en er zijn uitgebrei<strong>de</strong> verzamelingen ingekomen stukken <strong>van</strong> <strong>de</strong> rectoren dr. P.Herfst en dr. P. <strong>de</strong> Jonge. De Hengelose Gymnasiastenbond is goed vertegenwoordigd in het archief,waarbij vermeld mag wor<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> verslagen <strong>van</strong> verga<strong>de</strong>ringen en bijeenkomsten een dui<strong>de</strong>lijkbeeld geven <strong>van</strong> het reilen en zeilen <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze bond.Dat wat voor het gymnasium geldt, geldt in min<strong>de</strong>re mate voor <strong>de</strong> HBS. Om enigszins een totaalbeeld te krijgen <strong>van</strong> <strong>de</strong> school over <strong>de</strong> gehele perio<strong>de</strong> zijn <strong>de</strong> formulieren betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> toestand <strong>van</strong><strong>de</strong> school interessant. De cijferlijsten <strong>van</strong> <strong>de</strong> leerlingen zijn alleen bewaard gebleven over bijna <strong>de</strong>gehele perio<strong>de</strong> 1917-1935, terwijl <strong>de</strong> lijsten met namen <strong>van</strong> ingeschreven leerlingen loopt <strong>van</strong> 1931-1970.De MMS heeft in haar geheel bestaan in hetzelf<strong>de</strong> gebouw gezeten als <strong>de</strong> HBS. Veel archiefstukkenmet betrekking tot <strong>de</strong> HBS hebben ook betrekking op <strong>de</strong> MMS. Het beste beeld <strong>van</strong> <strong>de</strong> school geven<strong>de</strong> formulieren betreffen<strong>de</strong> toestand <strong>van</strong> <strong>de</strong> HBS en MMS 1955-1964. Er is echter weinig bekend over<strong>de</strong> leerlingen.Van <strong>de</strong> overige schoolvormen is summier iets aanwezig in het archief.Inventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 8 <strong>van</strong> 31


II. AlgemeenInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 9 <strong>van</strong> 31


1. Rapport <strong>van</strong> <strong>de</strong> commissie <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> gedragingengeduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> bezettingstijd <strong>van</strong> wethou<strong>de</strong>r Post,<strong>de</strong>cember 19461 stuk2. Stukken betreffen<strong>de</strong> bouw en uitbreiding <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong>,1954 – 1989 1 omslag3. Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> invoering <strong>van</strong> <strong>de</strong> Mammoetwet, 1967 - 1968 1 omslagInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 10 <strong>van</strong> 31


III. Gymnasium(1911-1968)Inventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 11 <strong>van</strong> 31


1. Stukken <strong>van</strong> algemene aard1.1 Verslagen4. Formulieren betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> toestand <strong>van</strong> het Gymnasium ten behoeve<strong>van</strong> het Ministerie <strong>van</strong> On<strong>de</strong>rwijs en het CBS,1911 – 1966N.b.: Bevat <strong>de</strong>els salarisstaten <strong>van</strong> leerkrachten1 pak5. Jaarverslagen betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> toestand <strong>van</strong> het Gymnasium tenbehoeve <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Gemeente</strong>raad,1940 - 1959 1 omslag6. Jaarverslagen betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> cursussen ten behoeve <strong>van</strong> <strong>de</strong>Inspecteur <strong>de</strong>r Gymnasia,1945 - 1960 1 omslag1.2 In- en uitgaan<strong>de</strong> stukken7. Kopieboek <strong>van</strong> uitgaan<strong>de</strong> brieven,19 november 1927 – januari 1940 1 <strong>de</strong>el8. Ingekomen stukken <strong>van</strong> rector dr. P. Herfst,10 maart 1936 – 20 januari 1940 1 omslag9-10. In- en uitgaan<strong>de</strong> stukken <strong>van</strong> rector dr. P. De Jonge,16 juni 1941 – 1 mei 1966 2 pakken9. 16 juni 1941 – 16 <strong>de</strong>cember 195210. 6 januari 1953 – 1 mei 196611-12. Ingekomen stukken <strong>van</strong> het <strong>Gemeente</strong>bestuur Hengelo,22 juli 1944 – 30 november 1962 2 pakken11. 22 juli 1944 – 29 <strong>de</strong>cember 194712. 19 januari 1948 – 30 november 19622. Stukken betreffen<strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rwerpen2.1 Reglementen, voorschriften en wetgeving13. Veror<strong>de</strong>ningen op <strong>de</strong> heffing en invor<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> schoolgeld voor hetbezoeken <strong>van</strong> het Gymnasium in <strong>de</strong> gemeente Hengelo,1911; 1922; 1927; 1933 4 <strong>de</strong>len14. Veror<strong>de</strong>ning betreffen<strong>de</strong> het College <strong>van</strong> Curatoren <strong>van</strong> hetGymnasium,13 februari 1911 1 stuk15. Reglement voor het Gymnasium in <strong>de</strong> gemeente Hengelo (O),1911; 1926; 1930; 1934; 19501 stuk,4 <strong>de</strong>lenInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 12 <strong>van</strong> 31


16. Huishou<strong>de</strong>lijk reglement <strong>van</strong> het college <strong>van</strong> curatoren <strong>van</strong> hetGymnasium te Hengelo (O),14 oktober 1912 1 <strong>de</strong>el17. Huishou<strong>de</strong>lijk reglement voor het openbaar Gymnasium te Hengelo(O),15 september 1913 1 <strong>de</strong>el2.2 Financiën18. Kasboek betreffen<strong>de</strong> kleine voorschotten,1911 - 1943 1 <strong>de</strong>el19. Doorslagen betreffen<strong>de</strong> kleine bestellingen,17 <strong>de</strong>cember 1937 - 21 april 1944 2 <strong>de</strong>len20. Kasboeken betreffen<strong>de</strong> kleine uitgaven,juli 1954 – juni 19822 <strong>de</strong>len2.3 Personeel21. Veror<strong>de</strong>ningen tot regeling <strong>van</strong> jaarwed<strong>de</strong>n,1911; 1917; 1918; 1930 4 <strong>de</strong>len22. Register betreffen<strong>de</strong> in dienst getre<strong>de</strong>n en vertrokken leraren,curatoren en bedienend personeel,1911 - 1968 1 <strong>de</strong>el23. Registers betreffen<strong>de</strong> ver<strong>van</strong>ging en verzuim <strong>van</strong> leraren,1927/1928; 1930/1931; 1938/1939; 1962/1963 4 <strong>de</strong>len24. Stukken betreffen<strong>de</strong> reiskosten <strong>van</strong> personeel,1939; 1943 1 omslag25. Stukken betreffen<strong>de</strong> het afscheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> rector dr. P. Herfst,voorjaar 19401 omslag26. Staten betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> spreekuren <strong>van</strong> docenten,1946/1947; 1947/1948; 1949/1950; 1950-1951; 1952/1953;1953/1954; 1956/1957; 1958/1959; 1959/1960; 1961/1962 1 omslag27. Formulieren met door leraren behan<strong>de</strong>l<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwerpen tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>cursus,1954; 1956; 1957 1 omslag28. Staten met namen <strong>van</strong> klassenmentoren,1954/1955; 1958/1959; 1959/1960N.b.: Bevat tevens staten met namen <strong>van</strong> klassenvertegenwoordigers3 stukken29. Stukken betreffen<strong>de</strong> sollicitaties <strong>van</strong> leraren,1958 - 1964 1 pak30. Staten met namen <strong>van</strong> leraren met betrekking tot surveillances in <strong>de</strong>gangen,1958/1959; 1959/1960 2 stukken31. Staten met adressen <strong>van</strong> personeel,[1955]; 1959/1960 2 stukkenInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 13 <strong>van</strong> 31


2.4 Leerlingen32. Rapporten,1912/1913 - 1917/1918 6 <strong>de</strong>len33-34. Staten betreffen<strong>de</strong> vor<strong>de</strong>ringen, ijver en gedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong> leerlingen,1917/1918 – 1939/1940 2 pakken33. 1917/1918 – 1923/1924; [1924/1925] – 1926/192734. 1927/1928 – 1939/194035-36. Staten met rapportcijfers, met bijlagen,1940/1941 – 1967/1968 2 pakken35. 1940/1941 - 1955/195636. 1956/1957 - 1963/196437. 1964/1965 – 1967/196838. Lijst <strong>van</strong> ingeschreven leerlingen,1927 - 1967 1 <strong>de</strong>el39. Lijsten <strong>van</strong> namen en adressen <strong>van</strong> leerlingen,1943/1944; 1944/1945; [1945/1946]; 1946/1947 - 1967/1968 1 omslag40. Notulenboeken lerarenverga<strong>de</strong>ringen met betrekking totleerlingenaangelegenhe<strong>de</strong>n,19 juli 1911 – 27 juni 1968 2 <strong>de</strong>len41. Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> aanmelding <strong>van</strong> nieuwe leerlingen,1946; 1947; 1949 - 1961 1 pak42. Aantekenboeken met betrekking tot leerlingen,[1920/1921]; 1927/1928; 1929/1930 - 1939/1940 11 <strong>de</strong>len43. Aantekenboek met straffen voor leerlingen,1913 - 1919 1 <strong>de</strong>el44. Lijst met namen en adressen <strong>van</strong> oud-leerlingen,1911 - 1949N.b.: Deze lijst is niet volledig.45. Lijsten met absenties <strong>van</strong> leerlingen,1917/1918; februari 1943; 1962/19631 stuk2 <strong>de</strong>len,1 stuk46. Lijst met gedragsregels voor <strong>de</strong> leerlingen <strong>van</strong> het Gymnasium,[1960] 1 stuk47. Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> beroepskeuze <strong>van</strong> leerlingen,1957 - 1960 1 omslagStaten met namen <strong>van</strong> klassenvertegenwoordigers,1954/1955; 1958/1959; 1959/1960Zie: Inventarisnummer 27Lijsten <strong>van</strong> ingeschreven leerlingen/ schoolgeldlijsten voorGymnasium, HBS en MMS,1968/1969 - 1969/1970Zie: Inventarisnummer 87Inventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 14 <strong>van</strong> 31


Lijst met namen, adressen en geboortedata <strong>van</strong> nieuwe leerlingen <strong>van</strong><strong>de</strong> HBS en het Gymnasium,1926Zie: Inventarisnummer 892.5 Examens, lesroosters, vakantieroosters en -data48-49. Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> toelatingsexamens tot het Gymnasium enHBS,1912 - 1949 2 pakken48. 1912 - 1920; 1926 - 193949. 1940; 1948; 194950. Notulen <strong>van</strong> verga<strong>de</strong>ringen over toelatingsexamens met bijlagen,1949; 1951; 1952; 1955; 1956; 1958 – 1963, 1965 1 omslag51. Stukken betreffen<strong>de</strong> ein<strong>de</strong>xamens,1944; 1950; 1952 - 1956; 1965 - 1967 1 pak52. Stukken betreffen<strong>de</strong> herexamens,1947 - 1949; 1952; 1959 1 omslag53. Stukken betreffen<strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> roosters en data,1939 - 1941; 1944 - 19631 omslag,1 <strong>de</strong>el2.6 Hengelose Gymnasiastenbond “Varietas Delectat”54. Le<strong>de</strong>nlijsten,1929/1930; 1943/1944; 1945/1946; 1948/1949; 1951/1952 -1957/1958; 1962/1963; 1965/1966; 1966/196714 <strong>de</strong>len,2 stukken55. Verslagen <strong>van</strong> verga<strong>de</strong>ringen en bijeenkomsten,1921 - 1952; 1957 - 1960; 1966 - 1967 6 <strong>de</strong>len56-57. Ingekomen stukken, 1936 - 196756. 1936 - 195457. 1955; 1957 - 196758. Stukken betreffen<strong>de</strong> activiteiten <strong>van</strong> <strong>de</strong> HengeloseGymnasiastenbond,1935; 1946; 1949-1953; 1959; 1961; 1965; 1966; 197859. Kasboeken,september 1927 - september 1935; oktober 1955 - september 19562 <strong>de</strong>len,1 omslag2 <strong>de</strong>len60. Stukken met betrekking tot propaganda voor bestuursverkiezingen,[1957 - 1960] 1 omslag61. Speciale uitgave “Nostra Scribamus” ter gelegenheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> opening<strong>van</strong> het nieuwe Gymnasiumgebouw,6 november 1954 1 <strong>de</strong>el62. Periodieke uitgave “Nostra Scribamus”,9 mei 1958 1 <strong>de</strong>elInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 15 <strong>van</strong> 31


63. Boekje betreffen<strong>de</strong> het excursiefonds <strong>van</strong> <strong>de</strong> HengeloseGymnasiastenbond,1949 - 1952 1 <strong>de</strong>el64. Facturen,[1935 - 1962] 1 pak2.7 Specifiek on<strong>de</strong>rwijs65. Stukken betreffen<strong>de</strong> godsdienston<strong>de</strong>rwijs,1943 - 1958 1 omslag2.8 Boekenlijsten66. Boekenlijsten,1941/1942; 1945/1946 1 omslag2.9 Excursies, schoolreizen, uitwisselingen en cursussen67. Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> uitwisseling met leerlingen <strong>van</strong> het Lyceumte Zaandam,1941 - 1942 1 omslag68. Lijst met bezoekuren <strong>van</strong> <strong>de</strong> tentoonstelling “Ne<strong>de</strong>rland Helpt Indië”,1946 1 stuk69. Stukken betreffen<strong>de</strong> een cursus op “Diependaal” te Markelo,1949 1 omslag70. Brief betreffen<strong>de</strong> een Belgische reis naar Remouchamps,1951 1 stuk71. Brief betreffen<strong>de</strong> een excursie naar Amsterdam,1951 1 stuk72. Stukken betreffen<strong>de</strong> een excursie naar <strong>de</strong> Belgische Ar<strong>de</strong>nnen,1953 1 omslag73. Stukken betreffen<strong>de</strong> een excursie naar Nijmegen,1955 1 omslag2.10 Jubilea, feestavon<strong>de</strong>n en opvoeringen74. Stukken betreffen<strong>de</strong> het 25-jarig jubileum <strong>van</strong> het Gymnasium,19361 pak,3 <strong>de</strong>len75. Stuk betreffen<strong>de</strong> het voorlopig programma <strong>van</strong> het jubileum <strong>van</strong> hetGymnasium,1961 1 stuk76. Stukken betreffen<strong>de</strong> opvoeringen,[1945 - 1980] 1 omslagInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 16 <strong>van</strong> 31


2.11 Schoolgidsen77. Programma <strong>van</strong> het Gymnasium,1939/1940 1 stuk78. Voorlichtingsboekjes “Me<strong>de</strong><strong>de</strong>lingen voor <strong>de</strong> cursus…”,1940/1941 - 1944/1945; 1952/1953; 1953/1954; 1955/1956 8 <strong>de</strong>len2.12 Sportactiviteiten79. Stukken betreffen<strong>de</strong> sportactiviteiten,[1955]; 1958; 1959 1 omslag2.13 Twee<strong>de</strong> Wereldoorlog80. Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> arbeidsdienstplicht,1943; 1944 1 omslag81. Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> luchtbescherming,1943; 1944 1 omslagInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 17 <strong>van</strong> 31


IV. HBS(1917-1968)Inventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 18 <strong>van</strong> 31


1. Stukken <strong>van</strong> algemene aard1.1 Verslagen82. Formulieren betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> toestand <strong>van</strong> <strong>de</strong> HBS ten behoeve <strong>van</strong>het Ministerie <strong>van</strong> On<strong>de</strong>rwijs en het CBS,1917-1943; 1945-1954 1 pak83. Formulieren betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> toestand <strong>van</strong> <strong>de</strong> HBS en MMS ten behoeve<strong>van</strong> het Ministerie <strong>van</strong> On<strong>de</strong>rwijs en het CBS,1955-1964 1 pak1.2 In- en uitgaan<strong>de</strong> stukken84. In- en uitgaan<strong>de</strong> stukken <strong>van</strong> <strong>de</strong> rector,1917-1927; 1948 1 pak2. Stukken betreffen<strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rwerpen2.1 Personeel85. Formulieren voor <strong>de</strong> opgave <strong>van</strong> <strong>de</strong> tot <strong>de</strong> inrichting (HBS en MMS)toegelaten docenten en an<strong>de</strong>r personeel i.v.m. bescherming <strong>van</strong>leerlingen tegen besmettingsgevaar,1954-1967 1 omslag86. Lijsten met adressen <strong>van</strong> het personeel met vermelding <strong>van</strong> functie,1958-1960 1 omslagStukken betreffen<strong>de</strong> reiskosten <strong>van</strong> personeel,1939; 1943Zie: Inventarisnummer 232.2 Leerlingen87. Lijsten <strong>van</strong> ingeschreven leerlingen/ schoolgeldlijsten voor HBS,1931/1932-1955/1956 1 pak88. Lijsten <strong>van</strong> ingeschreven leerlingen/ schoolgeldlijsten voor HBS enMMS,1956/1957-1967/1968 1 pak89. Lijsten <strong>van</strong> ingeschreven leerlingen/ schoolgeldlijsten voorGymnasium, HBS en MMS,1968/1969-1969/1970 1 omslag90. Lijsten met namen, adressen en geboortedata <strong>van</strong> leerplichtigeleerlingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> HBS en <strong>de</strong> MMS,1936-1942; 1944-1969 1 pak91. Lijst met namen, adressen en geboortedata <strong>van</strong> nieuwe leerlingen <strong>van</strong><strong>de</strong> HBS en het Gymnasium,1926 1 omslagInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 19 <strong>van</strong> 31


92. Lijsten met namen en adressen <strong>van</strong> oud-leerlingen,1917-1966N.b.: Deze lijst is niet volledig1 stuk93. Inentingsbewijzen <strong>van</strong> leerlingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> HBS, 1904-1924 1 pak94-97. Cijferlijsten, 1917-1935 4 <strong>de</strong>len94. 1917/1918-1921/192295. 1922/1923-1926/192796. 1927/1928-1931/193297. 1932/1933-1934/19352.3 Examens, lesroosters, vakantieroosters en -dataStukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> toelatingsexamens tot het Gymnasium enHBS,1912-1949Zie: Inventarisnummers 46-4798-99. Stukken betreffen<strong>de</strong> ein<strong>de</strong>xamens,1918-1965 2 pak98. 1918, 1920-193099. 1937-1965100. Stukken betreffen<strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> roosters en data,1938-1940; 1944; 1946 1 omslag2.4 HBS-Club101. Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> HBS–Club,[1950; 1975]; 1959N.b.: Zie ook inventarisnummers 54-551 omslag2.5 Me<strong>de</strong>werking regionaal on<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong> het CBS102. Stukken betreffen<strong>de</strong> het on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> regionale <strong>de</strong>elneming aanhet voortgezet on<strong>de</strong>rwijs ten behoeve <strong>van</strong> het Centraal Bureau voor<strong>de</strong> Statistiek,1962/1963 1 omslag2.6 Jubilea en feestavon<strong>de</strong>n103. Programma <strong>van</strong> <strong>de</strong> feestavond ter gelegenheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> opening <strong>van</strong>het nieuw gebouw aan <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong>,1954 1 stuk104. Stukken betreffen<strong>de</strong> het 50 jarig jubileum <strong>van</strong> <strong>de</strong> HBS,1967 - 1968 1 omslagInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 20 <strong>van</strong> 31


V. MMS(1955-1968)Inventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 21 <strong>van</strong> 31


1. Stukken <strong>van</strong> algemene aard1.1 Verslagen betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> schoolFormulieren betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> toestand <strong>van</strong> <strong>de</strong> HBS en MMS ten behoeve<strong>van</strong> het Ministerie <strong>van</strong> On<strong>de</strong>rwijs en het CBS,1955-1964Zie: Inventarisnummer 812. Stukken betreffen<strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rwerpen2.1 PersoneelFormulieren voor <strong>de</strong> opgave <strong>van</strong> <strong>de</strong> tot <strong>de</strong> inrichting (HBS en MMS)toegelaten personen i.v.m. bescherming <strong>van</strong> leerlingen tegenbesmettingsgevaar,1954-1967Zie: Inventarisnummer 832.2 LeerlingenLijsten <strong>van</strong> ingeschreven leerlingen/ schoolgeldlijsten voor HBS enMMS,1956/1957-1967/1968Zie: Inventarisnummer 86Lijsten <strong>van</strong> ingeschreven leerlingen/ schoolgeldlijsten voorGymnasium, HBS en MMS,1968/1969-1969/1970Zie: Inventarisnummer 87Lijsten met namen, adressen en geboortedata <strong>van</strong> leerplichtigeleerlingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> HBS en <strong>de</strong> MMS,1936-1942; 1944-1966; 1969Zie: Inventarisnummer 882.3 Examens105. Stukken betreffen<strong>de</strong> ein<strong>de</strong>xamens,1966-1972 1 omslagInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 22 <strong>van</strong> 31


VI. OSG <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong>(Gymnasium, VWO, HAVO)(1968-1989)Inventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 23 <strong>van</strong> 31


1. Stukken <strong>van</strong> algemene aard1.1 Verslagen betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> school106. Formulieren betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> toestand <strong>van</strong> <strong>de</strong> school ten behoeve <strong>van</strong>het Ministerie <strong>van</strong> On<strong>de</strong>rwijs en Wetenschappen en het CentraalBureau voor <strong>de</strong> Statistiek,1983 1 omslag2. Stukken betreffen<strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rwerpen2.1 Personeel107. Stukken betreffen<strong>de</strong> het afscheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> leraren Buter, Van Lambaarten Van De Vel<strong>de</strong>,1978; 1979 1 omslag108. Uitgave ter gelegenheid <strong>van</strong> het afscheid <strong>van</strong> rector Drs. J.A. <strong>de</strong> Vries,1981 1 <strong>de</strong>el109. Lijst met namen en adressen <strong>van</strong> personeel,1977 1 stuk2.2 Leerlingen110. Leerlingenlijsten,1974/1975; 1977/1978; 1983/1984; 1986/1987 1 pak111. Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> aan- en afmelding <strong>van</strong> leerlingen,1973-1977; 1988 1 pak112. Stukken betreffen<strong>de</strong> an<strong>de</strong>rstalige leerlingen,1983 1 omslag113. Crediteuren- en Debiteurenlijsten met betrekking tot leerlingen,1976-1987 1 pak2.3 Examens114-115. Stukken betreffen<strong>de</strong> ein<strong>de</strong>xamens HAVO,1973-1987Zie ook: Inventarisnummers 114-1152 pak114. 1973-1977; 1979115. 1980; 1982; 1984;1986;1987116-117. Stukken betreffen<strong>de</strong> ein<strong>de</strong>xamens VWO en Gymnasium,1974-1988Zie ook: Inventarisnummers 112-1132 pak116. 1974-1979117. 1980; 1982; 1984; 1986-1988Inventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 24 <strong>van</strong> 31


118. Fotoboekjes waar<strong>van</strong> 1 <strong>de</strong>el met namen <strong>van</strong> leerlingen en leraren <strong>van</strong>het VWO en HAVO met betrekking tot het ein<strong>de</strong>xamen,1983; 1987 2 <strong>de</strong>len2.4 Lesroosters119. Lesrooster voor leraren,1983/1984 1 omslag2.5 Jubilea en excursies120. Stukken betreffen<strong>de</strong> het 75-jarig jubileum <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong>,1987 1 omslag2.6 Schoolgidsen121. Beknopte gids voor het schooljaar,1973/1974; 1975/1976; 1978/1979; 1980/1981-1986/1987;1988/1989 10 <strong>de</strong>len122. Lerarengidsen met informatie voor en over leraren,1981/1982; 1985/1986; 1986/1987; 1988/1989 4 <strong>de</strong>len123. Informatiegids over <strong>de</strong> school en <strong>de</strong> opleidingen,1986/1987 1 <strong>de</strong>el2.7 Schoolkranten124. De Bataaf,1980; 1981; 1983-1985 9 <strong>de</strong>len125. De Nieuwe Bataaf,1985; 1986 10 <strong>de</strong>lenInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 25 <strong>van</strong> 31


VII. OSG <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong>/Hengelo*(Gymnasium, VWO, HAVO, MAVO)(1989-2001)* Vanaf 1994 officieel OSG Hengelo genoemd, wanneer ook MAVO Wool<strong>de</strong> en het Wool<strong>de</strong>rmeentCollege wor<strong>de</strong>n toegevoegd aan <strong>de</strong> scholengemeenschap voor Gymnasium, VWO, HAVO, MAVO enVBO.Inventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 26 <strong>van</strong> 31


1. Stukken betreffen<strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rwerpen1.1 Personeel126. Boekwerkje met namen en foto’s <strong>van</strong> het personeel,1990N.b.: Slechte kwaliteit fotoafdrukken.1 <strong>de</strong>el1.2 Reünies en excursies127. Programma <strong>van</strong> werkweek in Grouw,1992 1 <strong>de</strong>el128. Programma’s <strong>van</strong> excursies naar Polen,1995-1999 5 <strong>de</strong>len129. Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> reünie,2000/2001N.b.: De meeste stukken zijn informatiestukken over <strong>de</strong> reünie <strong>van</strong>1987 1 omslag1.3 Examens130. Informatiegidsen over het ein<strong>de</strong>xamen voor het MAVO,1995/1996; 1998/1999 2 <strong>de</strong>len131. Informatiegids over het ein<strong>de</strong>xamen voor het HAVO,1990/1991 1 <strong>de</strong>el1.4 Schoolgidsen132. Beknopte gids voor het schooljaar,1989/1990; 1991/1992; 1992/1993 3 <strong>de</strong>len133. Lerarengidsen met informatie voor en over leraren,1991/1992; 1993/1994-1999/2000 8 <strong>de</strong>len1.5 Overige publicaties134. Informatiebrochure,1989/1990 1 <strong>de</strong>el135. Nieuws uit OSG <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> / Driener-Es nr.12,juni 1990136. Batavaria nr.4,april 19931 <strong>de</strong>el1 <strong>de</strong>el137. Publicaties <strong>van</strong> leerlingen, 1991; [1993] 2 <strong>de</strong>lenInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 27 <strong>van</strong> 31


VIII. MULO, ULO, en MAVO scholen(1887-2000)Inventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 28 <strong>van</strong> 31


1. Stukken betreffen<strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rwerpen1.1 LeerlingenStukken betreffen<strong>de</strong> het ein<strong>de</strong>xamen Mavo Veldwijk, inclusief lijstenmet namen <strong>van</strong> leerlingen en cijferlijsten,1982Zie: Inventarisnummer 1371.2 Examens138. Stukken betreffen<strong>de</strong> het ein<strong>de</strong>xamen Mavo Veldwijk, inclusief lijstenmet namen <strong>van</strong> leerlingen en cijferlijsten,1982 1 pak1.3 Jubilea139. Uitgave ter gelegenheid <strong>van</strong> het 90-jarig jubileum <strong>van</strong> het MAVODriene,1977 1 stuk140. Stukken betreffen<strong>de</strong> het 100-jarig jubileum <strong>van</strong> het MAVO Driene,1987 1 pak1.4 Informatiegidsen141. Klein Driene Nieuws,1968; 1969 2 <strong>de</strong>len142. Beknopte gids MAVO Veldwijk,1981/1982; 1982/1983 2 <strong>de</strong>len143. Agenda MAVO Driener-Es,1983/1984 1 <strong>de</strong>el144. Informatiegids MAVO Driener-Es,1983/1984-1986/1987 4 <strong>de</strong>len1.5 Schoolkranten145. De Mavoër, schoolkrant <strong>van</strong> MAVO Klein Driene,1969; 1970; 1972; 1974N.b.: De jaargangen zijn niet compleet.146. Uitlaat, schoolkrant <strong>van</strong> MAVO Klein Driene,1975-1982; 1984-1989N.b.: De jaargangen zijn niet compleet.6 <strong>de</strong>len30 <strong>de</strong>len147. Blun<strong>de</strong>rblad, contactorgaan <strong>van</strong> MAVO Driener-Es af<strong>de</strong>ling Veldwijk,1984 2 <strong>de</strong>lenInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 29 <strong>van</strong> 31


IX. DocumentatieInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 30 <strong>van</strong> 31


1. Krantenartikelen148. Krantenartikelen,[1917-1987] 1 omslag2. Fotomateriaal149-153. Foto’s, dia’s en negatieven[1960]-20034 pakken,1 <strong>de</strong>elInventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Scholengemeenschap</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafse</strong> <strong>Kamp</strong> Pagina 31 <strong>van</strong> 31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!