Download - Astra Tech

dentsplyih.com

Download - Astra Tech

Technologie optopniveauFixture MicroThread


De IntroductiVolg de schroefdraad– voor een topprestatie!De Astra Tech Fixture ST is het eerste tandheelkundigeimplantaat waarbij gebruik wordtgemaakt van een doorbraak in de implantaattechnologie – de gepatenteerde microthreadretentie-elementen in de hals van de fixture. Uitklinische en preklinische documentatie over demicrothreads blijkt toepassing ervan te leidentot een ongekend succesvol behoud van marginaalbot. 1Dit succes is de rationale voor de introductievan microthreads voor alle Astra Tech implantatenonder de merknaam Fixture MicroThread –een concept dat wederom een revolutie in hetontwerp en de toepassing van tandheelkundigeimplantaten betekent.


Een belangrijke innovatie, die wordt onderbouwddoor uitgebreid onderzoek, ervaring en documentatie…e van Fixture MicroThread MicroThread – bewezen succes!De Fixture MicroThread is een zelftappendimplantaat. De belangrijkste kenmerken zijnfijne microwindingen op het cervicale deel vande fixture en een grovere schroefdraad op hetlagere deel. De volledige fixture is voorzien vande unieke en goed gedocumenteerde oppervlaktestructuur– TiOblast . 1-5, 7, 9-18 Deze combinatievan macro- en micro-retentie-elementenbiedt een aantoonbaar verbeterd bot-implantaatcontactgekoppeld aan een grotere functionelebelastingscapaciteit en behoud van het marginalebot.Fixture MicroThread –Eén fixturelijn vooralle klinische situaties3.5 4.0 ST 4.5 ST 5.0 STDe Fixture MicroThread is een implantaat voor alleklinische situaties – ter vervanging van een enkel element,voor een partieel of geheel edentate kaak, voor in nauween brede ruimtes in zowel de onderkaak als de bovenkaak.Drie van de MicroThread -fixtures – 4.0 ST, 4.5 STen 5.0 ST – zijn voorzien van een intern ‘dubbele hex’,voor het indexeren van de abutments.


Stimuleert de botvorming!Fixture MicroThread – ontwikkeld om te belastenHet kaakbot moet, net als het overige bot inhet menselijk lichaam, worden gestimuleerd omzich te kunnen regenereren. Dus moet het tandheelkundigimplantaat bij belasting een geschiktehoeveelheid mechanische spanning op hetomliggende bot uitoefenen.Astra Tech heeft diepgaand onderzoekverricht naar het effect van verscheidene draadprofielenop het omliggende botweefsel. Ditonderzoek heeft geresulteerd in de ontwikkelingvan het geperfectioneerde MicroThread conceptdat een belangrijke rol speelt in de weefselreactie13, 14op het implantaat.Gedocumenteerd experimenteel en klinischonderzoek toont duidelijk aan dat de aanwezigheidvan de MicroThread retentie-elementenbij de hals van de fixture resulteert in een uitzonderlijkuniforme spanningsdistributie en eenlage piekspanning.Dit is precies de reden waarom MicroThread hetmarginale bot beschermt en de botregeneratie1, 15zelfs feitelijk stimuleert.Fixture MicroThread – het enige implantaatontwerp• dat is ontwikkeld voor een optimale belasting• waarbij de functionele belastingscapaciteit tenminste3 maal groter is dan bij implantaten zonderretentie-elementen• waarbij het protocol voor directe belasting wordtgeoptimaliseerd.


FEA (Finite Element Analysis: eindigeelementen analyse) afbeeldingen vertoneneen geperfectioneerde en evenrediggedistribueerde spanning in de hals vanhet implantaat – veroorzaakt door deMicroThread retentie-elementen.


Het elimineren van ‘zwarte driehoeken’Accepteer geen botverliesEen hoog en blijvend marginaal botniveau zorgtniet alleen voor het stevig ankeren van hetimplantaat, maar stimuleert en ondersteunt ookde gezonde weke delen. Fixture MicroThread zorgt voor behoud van zowel het harde als hetzachte weefsel, wat van essentieel belang is vooreen langdurig esthetisch resultaat.Met Fixture MicroThread hoeft u geen compromissente sluiten.Voor u is een tevreden patiënt het belangrijkstedoel van een behandeling met tandheelkundigeimplantaten. En de patiënt is tevredenals het resultaat functioneel is en een langdurigesthetisch effect zonder ‘zwarte driehoeken’wordt bereikt.De sleutel tot optimale esthetiek en een functioneelresultaat is het behoud van het marginale bot.Gezond bot betekentgeen ‘zwarte driehoeken’,maarperfecte esthetiek.


Röntgenfoto vande uitgangssituatiena plaatsing vande FixtureMicroThread .Röntgenfoto na5 jaar waarophet behoud vanhet marginalebot te zien is.Röntgenfoto vande uitgangssituatiewaarbij FixtureMicroThread ineen parodontaalontoereikendeomgeving isgeplaatst.Röntgenfoto na5 jaar waaruit debotregeneratie blijkt.KLINISCHE RESULTAAT– Een 5 jaar durend prospectief onderzoek0.5Marginaal bot (mm)Het schroefdraadontwerpbiedt eenuitmuntend contactvan het bot methet implantaat.0.0– 0.5Uitgangsniveau 5 jaarPalmer et al., 2000Lange termijn gegevensbevestigen dezepositieve natuurlijkereactie van het bot endaarmee de blijvendeaanwezigheid vanhet zachte weefsel. 1


De nieuwe MicroThread verpakkingDe Fixture MicroThread wordt inclusief een voorgemonteerdeadapter in een vernieuwende sterieleverpakking geleverd.Haal het implantaat manueel of met hethoekstuk uit de verpakking en plaatshet direct in de preparatie!


De verschillendefixture maten zijnkleurgecodeerd.8 9 11 13 15 17 19Lengte in mm:Fixture MicroThread 3,5 mm4,0 mm ST4,5 mm ST5,0 mm ST


De voordelen van Astra Tech!MicroThread , gezien door een elektronenmicroscoop.TiOblast , gezien door een elektronenmicroscoop.Conical Seal Design .MicroThread Het unieke ontwerp voor een geperfectioneerde belastingsoverdrachten behoud van marginaal bot.Hierdoor ontstaat een grotere duurzaamheid en stabiliteitvan het implantaat, dat leidt tot een voorspelbaar1, 10-12, 16esthetisch en functioneel resultaat.TiOblast De fixture heeft een duidelijk omlijnd ruw oppervlak,TiOblast , dat beschikt over bewezen biomechanischevoordelen voor botformatie en implantaatretentie. De uitstekendeeigenschappen van het TiOblast oppervlak zijnin histologisch onderzoek bij dieren en mensen en in1-5, 7, 9, 15-17langdurige klinische onderzoeken aangetoond.Conical Seal Design De conische relatie tussen fixture en abutment vormt deruggengraat van het Astra Tech Dentaal Implantaatsysteem.6, 8, 19-21 Het zorgt voor stevigheid en een optimaleverbinding tussen de de componenten, waardoor het risicoop microlekkages en het losraken van abutments wordtgeminimaliseerd. 20-21 Ook worden door het Conical SealDesign de krachten verdeeld over een groter oppervlakwaardoor de piekspanning afneemt. Door de conischevorm van de abutments is een gemakkelijke en nauwkeurigeplaatsing van de componenten gewaarborgd.Onze missieHet Astra Tech Dentaal Implantaatsysteem is gebaseerdop jaren van wetenschappelijk onderzoeken klinische documentatie. Het resultaat is een unieksysteem met een perfecte balans tussen Eenvoud,Betrouwbaarheid en Esthetiek, die middels langdurigklinisch onderzoek is aangetoond. Astra Tech richtzich op het vormen van langdurige werkrelaties mettandheelkundige beroepsbeoefenaren, door het aanbiedenvan producten en diensten die de kwaliteitvan leven verbeteren.


Vergelijking met andere tandheelkundige implantatenVergeleken met tandheelkundige implantatenmet een vlakke abutmentconnectie en zonderretentie elementen bieden de Astra Tech dentaleimplantaten u:• hoger marginaal botniveau• grotere botstabiliteit en -kwaliteit• gezonder zacht weefsel zonder zwartedriehoekjes• geen microlekkage tussen componentenBotniveauAstra TechimplantatenBotniveauandereimplantaten1. Palmer, R. M. et al.A 5-Year Prospective Study of Astra Single ToothImplant. Clin Oral Impl Res 2000;11:179-1822. Gotfredsen, K. et al.Histomorphometric and Removal Torque Analysis forTiO2-Blasted Titanium Implants.Clin Oral Impl Res 1992;3:77-843. Ericsson, I. et al.A Histomorphometric Evaluation of Bone-to-ImplantContact on Machine-Prepared and RoughenedTitanium Dental Implants.Clin Oral Impl Res 1994;5:202-2064. Abrahamsson, I. et al.The Peri-Implant Hard and Soft Tissues at DifferentImplant Systems. Clin Oral Impl Res 1996;7:212-2195. Ivanoff, C-J. et al.Histologic Evaluation of the Bone Integration of TiO2Blasted and Turned Titanium Microimplants inHumans. Clin Oral Impl Res 2001;12:128-1346. Makkonen, T. A. et al.A 5-Year Prospective Clinical Study of Astra TechDental Implants Supporting Fixed Bridges orOverdentures in the Edentulous Mandible.Clin Oral Impl Res 1997;8:469–4757. Åstrand, P. et al.Astra Tech and Brånemark System Implants: AProspective 5-Year Comparative Study. Results afterOne Year. Clin Impl Dent Rel Res 1999;1:1:17-268. Gotfredsen, K. et al.Implant-Supported Mandibular Overdentures Retainedwith Ball or Bar Attachments: A RandomizedProspective 5-Year Study.Int J Prosthodont 2000;13:125-1309. van Steenberghe, D. et al.A Prospective Split-Mouth Comparative Study of TwoScrew-shaped Self-Tapping Pure Titanium ImplantSystems. Clin Oral Impl Res 2000;11:202-20910. Norton, M.The Astra Tech Single-Tooth Implant System: A Reporton 27 Consecutively Placed and Restored Implants.Int J Periodont Rest Dent 1997;17:575-58311. Norton, M.Marginal Bone Levels at Single Tooth Implants with aConical Fixture Design. The Influence of SurfaceMacro- and Microstructure.Clin Oral Impl Res 1998;9:91-9912. Puchades-Roman, L. et al.A Clinical, Radiographic, and MicrobiologicComparison of Astra Tech and Brånemark Single ToothImplants. Clin Impl Dent Rel Res 2000;2:2:78-8413. Hansson, S. et al.On the Role of the Thread Profile for Bone Implantswith Special Emphasis on Dental Implants. In Towardsan Optimized Dental Implant and Implant BridgeDesign: A Biomechanical Approach. Thesis Hansson S,Chalmers University of Technology, Göteborg, 199714. Hansson, S.The Implant Neck: Smooth or Provided with RetentionElements. Clin Oral Implant Res 1999;10:394-40515. Rasmusson, L. et al.Effects of Implant Design and Surface on BoneRegeneration and Implant Stability: An ExperimentalStudy in the Dog Mandible.Clin Impl Dent Rel Res 2001;3:1:2-816. Cooper, L. et al.A Multicenter 12-Month Evaluation of Single-ToothImplants Restored 3 Weeks After 1-Stage Surgery.Int J Oral Maxillofac Implants 2001;16:182-19217. Gotfredsen, K. et al.A Prospective 5-Year Study of Fixed Partial ProsthesesSupported by Implants with Machined and TiO 2 -Blasted Surface. J Prosthodont 2001;10:1:2-718. Hansson, SSurface Roughness Parameters as Predictors ofAnchorage Strength in Bone: A Critical Analysis.J Biomechanics 2000;1297-130319. Hansson, SImplant-Abutment Interface: Biomechanical Study ofFlat Top versus Conical.Clin Impl Dent Rel Res 2000;2:1:33-4120. Norton, MAn in Vitro Evaluation of the Strength of an InternalConical Interface Compared to a Butt Joint Interface inImplant Design. Clin Oral Impl Res 1997;8:290-29821. Norton, MIn vitro Evaluation of the Strength of the ConicalImplant-to-Abutment Joint in Two CommerciallyAvailable Systems.J Prosthet Dent 2000;83:567-571


75253-NL-0301Fixture MicroThread • betere botkwaliteit en -stabiliteit• gezonder en stabieler zacht weefsel• hoger slagingspercentage• betere esthetische resultaten• meer klinische mogelijkhedenAstra Tech BV, Signaalrood 55, NL-2718 SG Zoetermeer. Tel: +31 79 360 1950. Fax: +31 79 362 37 48. www.astratech.nl

More magazines by this user
Similar magazines