Myomen - Mca

mca.nl

Myomen - Mca

MyomenGynaecologiemca.nl


InhoudsopgaveWat zijn myomen? 3Bij wie komen myomen voor? 3Klachten 4Onderzoek 4Behandeling 5Medicijnen 5Operaties met behoud van de baarmoeder 7Verwijdering van de baarmoeder 8Tot slot 8Handige adressen 9Belangrijke telefoonnummers 9Notities 10Aanvullende informatie MCADeze brochure geldt als aanvulling op het persoonlijk gesprek met uw arts of anderehulpverleners van MCA. De informatie is van toepassing op alle ziekenhuizen inNederland. Daar waar de gang van zaken verschillend kan zijn per ziekenhuis, wordt ditaangegeven in de tekst. Uw arts of andere hulpverleners geven graag toelichting op degang van zaken in Medisch Centrum Alkmaar. Mocht u na het lezen van deze brochurenog vragen hebben, stelt u ze dan gerust.2


Myomen (vleesbomen) zijn goedaardige knobbels in de spierlaag van debaarmoeder. Myomen geven meestal geen klachten, maar als u hevige of pijnlijkemenstruaties hebt, als de myomen groot zijn of als er veel myomen zijn, is somsbehandeling nodig. Afhankelijk van het doel, klachten verminderen, groei vanmyomen tegengaan of myomen verwijderen, zijn er verschillende behandelingenmogelijk, variërend van medicijnen tot een operatieve ingreep.Wat zijn myomen?Bij wie komen myomen voor?Myomen worden ook wel vleesbomengenoemd. Het zijn goedaardige knobbelsin de spierwand van de baarmoeder enbestaan vooral uit spierweefsel. Myomenkunnen aan de buitenzijde van de baarmoederzitten, in de baarmoeder wand ofin de baarmoederholte (zie figuur 1). Hoemyomen ontstaan is niet bekend. Myomenkunnen een paar millimeters groot zijn,maar ook zelfs een paar kilo wegen.Myomen komen voor bij 20 tot 30 procentvan de westerse vrouwen en bij 50 tot 60procent van de negroïde vrouwen. Zijontstaan vaker bij vrouwen die (nog) geenkinderen hebben gehad. Ze wordenMyomen op verschillende plaatsen in enbij de baarmoeder:1. aan de buitenzijde van de baarmoeder,subsereus2. in de wand van de baarmoeder,intramuraal3. onder het slijmvlies van debaarmoederholte, submukeus of in debaarmoederholte, intracavitairMyomen op verschillende plaatsen in enbij de baarmoederGynaecologie 3


Myomenbeïnvloed door de hormonen oestrogeenen progesteron, in de vruchtbare fase vanhet leven. Daarom komen myomen nietvoor vóór de eerste menstruatie enworden ze na de laatste menstruatiekleiner en verdwijnen uiteindelijk.Tijdens de zwangerschap kunnenmyomen soms groeien door hormoonveranderingen;na de zwangerschapworden ze weer kleiner. Ook bij sommigehormoon behande lingen, zoals voorovergangsklachten, kunnen myomengroter worden.Klachteneventueel met stolsels, kan bloedarmoede(anemie) geven waardoor u zich moe ofkortademig kunt voelen. Andere, meerzeldzame klachten van myomen zijn eendrukkend gevoel in de buik, pijn laag inde rug, klachten met plassen en klachtenvan pijn en/of bloedverlies bij het vrijen.Heel zelden verschrompelt een myoomdoor te weinig bloedtoevoer(myoomnecrose) met mogelijk hevigebuikpijn als gevolg. Myomen gevenmeestal geen problemen bij het ontstaanvan of tijdens een zwangerschap. De kansdat myomen kwaadaardig worden is zeerklein (1 op 10.000).Myomen geven doorgaans geen of weinigklachten en worden vaak bij toevalgevonden. De meeste myomen groeienlangzaam en blijven onopgemerkt. Deplaats waar het myoom zit heeft meerinvloed op de klachten dan de omvang.Zo kunnen myomen in de baarmoederholte,zelfs als ze klein zijn, menstruatieklachtenveroorzaken. Klachten die hetmeest voorkomen zijn overmatigbloedverlies, (hypermenorroe) enmenstruatiepijn (dysmenorroe) (zie Hevigbloedverlies bij de menstruatie). Demenstruaties blijven in principeregelmatig. Het ruime bloedverlies,OnderzoekBij het vermoeden van myomen vindt hetnormale gynaecologische onderzoekplaats (zie Eerste bezoek aan degynaecoloog). Verliest u veel bloed ofbent u erg vermoeid dan kan de arts hetijzergehalte van het bloed (Hb ofhemoglobine) controleren om te kijken ofer sprake is van bloedarmoede. De plaatsen grootte van de myomen kunnenworden beoordeeld met behulp van,meestal inwendige, echoscopie (zieEchoscopie in de gynaecologie). Hiermeekunnen myomen, groter dan een halve4


centimeter worden gezien. Vooraanvullende beoordeling van myomenbestaat er watercontrastechoscopie (zieWaterechoscopie, waterecho of SIS),hysteroscopie en/of laparoscopie (zieDiagnostische hysteroscopie enDiagnostische laparoscopie) of eenMRI-scan (magnetic resonance imaging,een geavanceerd radiologischonderzoek).BehandelingAls u geen klachten hebt, hoeft er nietsaan de myomen gedaan te worden en isverdere controle overbodig. Bestaan erwel klachten dan kiest de gynaecoloogsamen met u een behandeling. Daarbijwordt rekening gehouden met het aantal,de plaats en de grootte van de myomen,uw leeftijd en uw eventuele wens (nog)zwanger te worden.Er zijn verschillende behandelingen,variërend van medicijnen tot een operatie.Welke behandeling het wordt hangt afvan het doel: klachten verminderen, groeivan myomen tegengaan of myomenverwijderen. Het effect van debehandelingen wisselt.Er zijn verschillende soortenbehandelingen mogelijk:• Medicijnen• Operatie met behoud van debaarmoeder• Operatie waarbij de baarmoederverwijderd wordtMedicijnenMet medicijnen wordt geprobeerd dehoeveelheid bloedverlies en/of demenstruatiepijn te verminderen. Demyomen blijven bestaan, al worden zesoms iets kleiner. Bij veel en/of grotemyomen en bij myomen in debaarmoeder holte kan het effect vanmedicijnen tegenvallen. Stopt u met demedicijnen dan komen de klachtenmeestal terug.Prostaglandine-synthetase-remmers(diclofenac, ibuprofen, indometacine,naproxen)Deze medicijnen helpen vaak goed bijmenstruatiepijn en bij meer dan de helftvan de vrouwen met ruim bloedverlieszorgt het voor vermindering van hetbloed verlies met ongeveer eenderde. Demedicijnen moeten worden ingenomen alsde menstruatie begint, maar beter nog eendag ervoor. U gebruikt ze zolang dat nodigis. Ze geven zelden tot nooit bijwerkingen.Gynaecologie 5


Handige adressenInformatie Centrum Gynaecologie (ICG)Oude Boteringestraat 609712 GM GroningenTel 050-3135646www.icgynaecologie.nlverpleegafdeling verloskundehuisnummer 370/338tel.: (072) 548 29 40 / (072) 548 29 25verpleegafdeling gynaecologiehuisnummer 430/431tel.: (072) 548 25 30Over embolisatie: www.emmytrial.nlBelangrijke telefoonnummersMedisch Centrum AlkmaarWilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaartel.: (072) 548 44 44Andere folders en brochures op hetgebied van de verloskunde, gynaecologieen voortplantingsgeneeskunde kunt uvinden op de website van de NVOG:www.nvog.nl, rubriek patiëntenvoorlichting.poliklinisch behandelcentrumhuisnummer 028/030tel.: (072) 548 28 40polikliniek gynaecologie, verloskunde envoortplantingsgeneeskundehuisnummer 122tel.: (072) 548 29 00(op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur)functieafdeling gynaecologie,verloskunde envoortplantingsgeneeskundehuisnummer 123tel.: (072) 548 22 40Gynaecologie 9


MyomenNotities..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10


ColofonRedactie: NVOG, versie 2003Het copyright van deze brochure berust bij de Nederlandse Verenigingvoor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) te UtrechtVormgeving: beeldgroep MCAOplage: 100 / 2e druk / 2010Druk:Marcelis van der Lee – AduArtikelnummer: 39133Op alle behandelingen in MCA zijn de algemene voorwaarden van MCA van toepassing, zie www.mca.nl ofvraag bij de balie van patiëntenvoorlichtingGynaecologie 11


Uitstrijkje, colposcopie,lis-excisie en conisatieMedisch Centrum AlkmaarWilhelminalaan 121815 JD AlkmaarT (072) 548 44 44mca.nl/gynaecologiemca.nl12

More magazines by this user
Similar magazines