Open hier de algemene schoolgids SCOPE (pdf)

suse.ghlyceum.nl

Open hier de algemene schoolgids SCOPE (pdf)

InhoudVoorwoord 51. Algemeen 61.1 De identiteit van SCOPE scholengroep 61.2 School met een opdracht 61.3 Ouderbetrokkenheid 61.4 SCOPE scholengroep: de organisatie 61.5 Wijkgrenzen 71.6 Inschrijven van leerlingen op een SCOPE basisschool 71.7 Groepsgrootte 81.8 Samenstelling van het team 81.9 De Wet Primair Onderwijs 91.10 Inspectie van het onderwijs 91.11 De besteding van het verplichte aantal uren onderwijs 101.12 De leerkrachten 10ColofonSCOPE scholengroepPostbus 1662400 AD Alphen aan den Rijnwww.scopescholen.nlCreatie & RealisatieBuro Toob2. Medezeggenschap 112.1 Vrijwilligers 112.2 Medezeggenschapsraad 112.3 Schoolraad 113. Partners 123.1 Tussenschoolse opvang (TSO) algemeen 123.2 Voor- en naschoolse opvang/Junis 123.3 Partners in opleiding en ontwikkeling:samen werking met de Marnix Academie (Utrecht) 133.4 Zorginstellingen 133.5 Spreidingsplan en samenwerking 132 SCOPE algemene schoolgids PO


4. Veiligheid 144.1 BHV en ARBO 144.2 Veilig vervoer van leerlingen 144.3 Speeltoestellen 144.4 Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering 154.5 Schoolongevallenverzekering 154.6 Klachtenregeling SCOPE 154.7 Meldpunt vertrouwensinspecteurs 164.8 Klokkenluidersregeling(Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van misstand) 164.9 Wet op privacy 165. Onderwijs 175.1 Onderwijsontwikkeling 175.2 Meer- en hoogbegaafde leerlingen 175.3 Passend Onderwijs 185.4 Combinatiefuncties 185.5 Cultureel Palet 185.6 Computers en veiligheid 185.7 ICT-beleidsplan 195.8 Activiteiten Primair Onderwijs - Voortgezet onderwijs 196. Interne regelingen 206.1 Kledingafspraken op onze basisscholen 206.2 Rookbeleid 206.3 Tropenrooster 207. Leerlingenzorg 217.1 Leerlingenzorg 217.2 Onderwijs aan langdurig zieke leerlingen 217.3 Dyslexie 217.4 Samenwerkingsverband Rijnstreek 217.5 Meer Partijen Overleg (MPO) 217.6 Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) 227.7 Terugplaatsen leerlingen uit een speciale school voor basisonderwijs 227.8 Leerlinggebonden financiering 237.9 Onderwijskundige rapporten 233 SCOPE algemene schoolgids PO


7.10 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid/Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 237.11 Leerlingbegeleiding 237.12 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 247.13 SCOPE O&O (SCOPE Ondersteuning en Onderwijs) 257.14 Speciale gemeentelijke regeling voor gezinnen metschoolgaande kinderen 267.15 Medicijngebruik/medische handelingen in de klas 268. Voortgezet Onderwijs 278.1 Procedure VO advies 279. Wettelijke regelingen 289.1 Informatievoorziening gescheiden ouders 289.2 Leerplicht 289.3 Schorsing- en verwijderingprocedure 309.4 Sponsoring 309.5 Vrijwillige ouderbijdrage 309.6 Maatregelen ter voorkoming van lesuitval en het niet volgen van lessen 3010. Adressen 3110.1 Scholen en adressen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs 3110.2 Onderwerpen van de schoolgids 334 SCOPE algemene schoolgids PO


VoorwoordU hebt er als ouder/verzorger voor gekozen uw kind aan de zorg van één van onze scholen toe te vertrouwen. Een belangrijk besluit, wanteen groot deel van hun jonge leven brengen kinderen immers op school door. Dat betekent ook dat u goed geïnformeerd moet zijn over hetwel en wee van de school, uw school.Iedere SCOPE school heeft een eigen schoolgids, waarin alle schoolspecifieke informatie is opgenomen. Daarnaast is er deze SCOPE gids.Hierin kunt u lezen wat we met elkaar, als scholen voor christelijk primair onderwijs, gemeen hebben, wat onze uitgangspunten zijn en watwe samen hebben geregeld. Er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt en u leest over allerlei (bovenschoolse) regelingen, of waar u terechtkunt met vragen of klachten.Met deze gids krijgt u een nog beter beeld van de school, van onze scholen, van SCOPE scholengroep.Namens het College van Bestuur,Geert Jan ScholteHet SCOPE logo bestaat uit een vogelvlucht. De verschillende vogels symboliseren deverschillende scholen binnen SCOPE scholengroep. Elke vogel is zelfstandig, maar vliegtwel met de groep mee. Net als de vogels, is ook het onderwijs continu in beweging.5 SCOPE algemene schoolgids PO


Bij SCOPE scholengroep horen vijftien scholen in Alphen aan den Rijnen directe omgeving.• twaalf scholen voor primair onderwijs;• een school voor speciaal onderwijs (v)so;• een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met viervestigingen;• een school voor praktijkgericht voortgezet onderwijs.Bij onze organisatie werken zo’n 750 medewerkers, verdeeld overde scholen, het bestuurskantoor en ondersteunende diensten.Het bevoegd gezag ligt bij het College van Bestuur.Dat college bestaat uit drie leden:• dhr. dr. C.M. Wigmans (voorzitter)• dhr. mr. G.J. Scholte• dhr. P.K. JansenHet College van Bestuur legt verantwoording af aan het toezichthoudendorgaan, de Raad van Toezicht.Adres:Bestuursbureau SCOPE scholengroepPostbus 1662400 AD Alphen aan den RijnTel. 0172-449 594 (bestuurssecretaresse mevr. Ine Pieterse-Keijzer)De directie van SCOPE bestaat uit 5 personen. Dit zijn:dhr. W.F. Henzenclusterdirecteur primair onderwijsdhr. J.E. Vodegelclusterdirecteur primair onderwijsmevr. drs. A. Schouten sectordirecteur voortgezet onderwijsdhr. B.C. Stolwijsectordirecteur voorgezet onderwijsdhr. B. Swartsstafdirecteur personeel en organisatie1.5 WijkgrenzenBinnen SCOPE scholengroep vinden wij schoolkeuzevrijheid eengroot democratisch goed. Wij ondersteunen ouders in hun keuzevoor een SCOPE basisschool met een stappenplan, dat op alleSCOPE scholen wordt gehanteerd. Schoolbezoeken en informatievegesprekken behoren van oudsher tot de mogelijkheden. Oudersworden eerst gewezen op de SCOPE school die in de eigen wijkstaat. Als de voorkeur van ouders bij een andere SCOPE school ligt,dan probeert de schoolleiding de motivatie van ouders goed tebegrijpen. SCOPE scholen informeren elkaar. We hopen dat ouderszodoende een bewuste keuze kunnen maken.1.6 Inschrijven van leerlingen op een SCOPEbasisschoolSCOPE scholen zijn open christelijke scholen. Ieder kind is welkomals de ouders aangeven dat zij de doelstelling en de grondslag vande school respecteren.Voor een kind wordt aangenomen, vindt eerst een kennismakingsgesprekplaats tussen ouders en een lid van de schoolleiding.Ouders ontvangen een informatiepakket van de school met daarinallerlei praktische informatie en de schoolgids.Na het intakegesprek met een lid van de schoolleiding schrijft uuw kind in middels het door u te ondertekenen intakeformulier.Bij de aanmelding van een kind geven ouders een aantal wettelijkverplichte gegevens door aan de school, zoals het burgerservicenummer(BSN) en de opleiding van ouders/verzorgers. Om deadministratie op orde te houden is het noodzakelijk dat wijzigingenzo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de administratie.Denk daarbij ook aan heel praktische zaken zoals wijziging vaneventuele tweede telefoonnummers en mobiele nummers. Het isheel lastig om bij problemen (een kind wordt bijv. op school ziek)niemand te kunnen bereiken.Als een kind wordt aangemeld, houdt dat in dat de ouders/verzorgersde normen en regels van de school en de grondslag van SCOPErespecteren en verklaren alles naar waarheid te hebben ingevuld.Ouders/verzorgers hebben geen informatie achtergehouden dierelevant is voor de ontwikkeling van hun kinderen. Ook stemmen7 SCOPE algemene schoolgids PO


ouders/verzorgers ermee in dat een leerlingdossier wordt aangelegdmet alle, voor de ontwikkeling of begeleiding van het kind, relevanteinformatie. Dit leerlingdossier is alleen voor de school. Voor overdrachtaan een andere school geven ouders apart toestemming.Hierbij houden SCOPE scholen zich aan de Wet Persoonsregistratie(zie ook hoofdstuk 4.9 van deze gids).Als een kind van een andere (basis-)school komt, kunnen er inopdracht van de schoolleiding schriftelijke afspraken worden vastgelegd.1.7 GroepsgrootteDe totale leerkrachtenformatie wordt bepaald door het leerlingenaantalvan de school. Het aantal leerlingen wordt jaarlijks, volgensoverheidsregels, geteld op 1 oktober.De school bepaalt op welke wijze de leerlingen over de verschillendegroepen worden verdeeld.1.8 Samenstelling van het teamOp SCOPE basisscholen werken personeelsleden in de volgendefuncties of taken:Directeur: Algeheel management/eindverantwoordelijk.Adjunct-directeur: Managementtaken/lestaken (op een aantalscholen).Locatieleider: Geeft leiding aan een locatie/school en kanook lesgevende taken hebben.Bouwcoördinator: Geeft leiding aan een groep leerkrachten vanonder-, midden- of bovenbouw/kan tevens deleiding hebben over een locatie en kan ooklesgevende taken hebben.Groepsleerkracht: Leerkracht, verantwoordelijk voor het onderwijsaan een groep.Orthopedagoog: Ondersteunt de scholen in de begeleiding vankinderen met leer- en/of gedragsproblemen enhun leerkracht(en).Remedial teacher:Onderwijs- enklassenassistent:OICT-coördinator:ICO:LIO:Contactpersoon:Conciërge:TSO-coördinator:Leerkracht, verantwoordelijk voor specialehulp aan kinderen met leer- en/of gedragsproblemen.Biedt hulp aan de leerkracht op onderwijsinhoudelijkterrein.Computeronderwijs in het onderwijsprocescoördineert en de groepsleerkrachten bij deuitvoering ondersteunt (ICT = Informatie enCommunicatie Technologie/O staat vooronderwijskundig).Interne coördinator opleidingen voor stagiaires:opleidt en begeleidt binnen de school.Leraar in opleiding (4e jaars PABO student)die gedurende twee of drie dagen in een weekverantwoordelijk is voor een groep leerlingen.Leerkracht waar ouders en leerlingen terechtkunnen met vragen of klachten op het gebiedvan seksuele intimidatie, discriminatie of pesten.Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamhedenaan gebouwen, terreinen en inventaris,verricht ondersteunende werkzaamheden.Geeft leiding aan de (vrijwillige) TSO-krachtenen is , samen met de TSO-commissie, verantwoordelijkvoor de gehele uitvoering van deTSO op school.Adm. medewerker: Verricht voorkomende administratieve werkzaamhedenop het gebied van leerlingadministratie,postverwerking en financiën.8 SCOPE algemene schoolgids PO


1.9 De Wet Primair OnderwijsIn de Wet Primair Onderwijs staan in artikel 8 de uitgangspuntenen doelstellingen van het onderwijs beschreven:• Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen eenononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordtafgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.• Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en deverstandelijke ontwikkeling en op het ontwikkelen van sociale,culturele en lichamelijke vaardigheden.• Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien ineen multiculturele samenleving.• Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijsgericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeftenvan de leerling (binnen grenzen van school en leerkrachten).• Het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs is ertevens op gericht leerlingen, waar mogelijk, tot het (weer) volgenvan onderwijs op basisscholen of scholen voor voortgezet onderwijste brengen.• De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkelingvan kinderen die extra zorg behoeven.• Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat:a De leerlingen in de eerste vier schooljaren ten minste 3520uren onderwijs en in de laatste vier schooljaren ten minste4000 uren onderwijs ontvangen.b De leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitendejaren de school kunnen doorlopen.c De leerlingen per dag hoogstens 5,5 uren onderwijs ontvangen,waarbij een evenwichtige verdeling van de activiteiten in achtwordt genomen, tenzij afwijking van dit maximale aantal vanbelang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomenen bestrijden van onderwijsachterstanden. Bij CAO POonderhandelingen zijn de punten a, b en c ter sprake gekomen.Het is mogelijk om af te wijken van de 5,5 uur per dag.• Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verbandmet ziekte thuis verblijven dan wel zijn opgenomen in een ziekenhuis,op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten.1.10 Inspectie van het onderwijsNet zoals bij alle andere scholen worden ook SCOPE scholengemiddeld eens in de vier jaar bezocht door de inspecteur basisonderwijs.De inspectie verricht dan een verkort of een uitgebreidonderzoek. In het laatste geval worden veel leerkrachten in degroep bezocht, er worden lessen gevolgd, er worden gesprekkengevoerd met de directie, ouders, kinderen en het bestuur. Deinspectie geeft in het eindverslag een beoordeling van de (onderwijskundige)kwaliteit van de school.SCOPE scholen vinden dat ouders het recht hebben om van deresultaten van het inspectieonderzoek op de hoogte te wordengesteld. Daarom hebben de directies van alle SCOPE scholen afgesprokendat, zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn,ouders/verzorgers daarover op een open wijze worden geïnformeerd.Wel is het zo dat de manier waarop dit gebeurt van school totschool kan verschillen. In de schoolraad en medezeggenschapsraadzal een mondelinge toelichting worden gegeven. Natuurlijk ligt degehele rapportage op school voor ouders ter inzage en is deze tevinden op de website van het ministerie: www.onderwijsinspectie.nl.9 SCOPE algemene schoolgids PO


1.11 De besteding van het verplichte aantal urenonderwijsDe overheid schrijft voor hoeveel uren onderwijs er gedurende achtjaar basisonderwijs gegeven dienen te worden.Aantal lesuren dat wij voor SCOPE scholen hanteren:Groepen 1 t/m 4: 880 uur per jaar.Groepen 5 t/m 8: 1000 uur per jaar.1.12 De leerkrachtenVervanging afwezige leerkrachtenHet vinden van vervangers voor afwezige leerkrachten kan incidenteeleen probleem opleveren. Als het niet lukt een vervanger te vinden,maken SCOPE scholen gebruik van een intern noodplan. In zo’n gevalwordt gezocht naar interne oplossingen. Deze kunnen bestaan uit hetinzetten van parttime leerkrachten, het doorschuiven van een leerkrachtnaar een andere groep, het combinerenvan groepen of het verdelen van kinderen over andere groepen.Het beleid is er op gericht te voorkomen dat kinderen naar huismoeten worden gestuurd.standig voor de groep staat, berust de eindverantwoording bij degroepsleerkracht. Daarnaast zijn er stagiaires van andere opleidingenactief binnen de scholen, zoals ID-college en verschillende scholenvoor voortgezet onderwijs.Deskundigheidsbevordering van leerkrachtenDe teams van SCOPE scholen willen zich blijven professionaliseren.Daarom wordt er jaarlijks een scholingsplan opgesteld. Hierin staatbeschreven op welke gebieden zowel het team als de individueleleerkracht zich verder wil bekwamen. Dit kan zijn op het gebied vanonderwijsontwikkeling en opbrengstgericht werken en het omgaanmet digitale leermiddelen.Er vindt op deze wijze verdieping plaats van de kwaliteit van deschool in samenhang met de vaardigheden van het personeel.Een bekwame leerkracht is de basis van elke SCOPE school.Stagiaires (zie ook hoofdstuk 3.3)Er zijn jaarlijks studenten van verschillende opleidingen werkzaamin het kader van een stage. Elke SCOPE school heeft een internecoördinator opleiding (ICO) aangesteld. Scholen zijn wettelijkverplicht een bijdrage te leveren aan de begeleiding van stagiairesvan de opleidingen tot leerkracht in het basisonderwijs, de PABO’s.Afgezien van de wettelijke verplichting vinden SCOPE scholen hetzelf ook belangrijk dat beginnende leerkrachten de gelegenheidkrijgen om hun vak in de praktijk te leren. Er zit verschil in de matewaarin een student wordt begeleid. Een eerstejaarsstudent wordtintensief begeleid, terwijl studenten die in de eindfase van deop leiding zitten, geacht worden geheel zelfstandig een groep leerlingente begeleiden. Over de begeleiding van studenten wordenvooraf duidelijke afspraken gemaakt. Wanneer een student zelf­10 SCOPE algemene schoolgids PO


2. Medezeggenschap2.1 VrijwilligersOp elke SCOPE school zijn vele mensen vrijwillig aan het werk. Zijzitten in de schoolraad (SR) en de medezeggenschapsraad (MR) ofze helpen bij diverse activiteiten als de leerkracht erom vraagt. Bijalle les ondersteunende activiteiten blijven de leerkracht en/of hetmanagementteam eindverantwoordelijk.2.2 MedezeggenschapsraadEen medezeggenschapsraad (MR) tracht het overleg tussen team,ouders en bestuur te bevorderen in het belang van het goedfunctioneren van een school. De MR is voornamelijk toetsenden adviserend in beleidszaken en moet instemming geven overbeleidswijzigingen.Zaken waarover de MR bijvoorbeeld adviseert en/of instemt zijn:• Vaststellen of wijzigen schoolplan.• Benoeming of ontslag schoolleiding.• Fundamentele wijzigingen in de organisatie van een school.• Vaststellen of wijzigen van het beleid met betrekking tot voorzieningenvoor de leerlingen.• Vaststellen of wijzigen van het beleid over besteding van doorouders of leerlingen bijeengebrachte gelden.De MR leden worden gekozen via een openbare verkiezing enhebben dan drie jaar zitting. De MR bestaat uit een afvaardigingvan de ouders (oudergeleding) en van het team (personeelsgeleding).Jaarlijks worden ouders/verzorgers d.m.v. een jaarverslag opde hoogte gebracht van de activiteiten van de MR.Alle medezeggenschapsraden van SCOPE basisscholen hebben eenaantal bevoegdheden/taken overgedragen aan de gemeenschappelijkemedezeggenschapsraad (GMR). Deze raad houdt zich bezig metschooloverstijgende zaken.De rol van de GMR wordt steeds belangrijker. Dat heeft o.a. temaken met het bekostigingssysteem van het onderwijs: de zgn.lumpsumfinanciering. Sinds de invoering van lumpsum heeft deGMR het recht mee te praten over de besteding van het geld datdoor het ministerie wordt uitgekeerd aan het bestuur, voor alleSCOPE basisscholen. In deze zaak heeft de GMR adviesrecht. AlleSCOPE scholen zijn vertegenwoordigd in de GMR. De GMR voertoverleg met het bestuur van SCOPE. Zij toetst het beleid van ditbestuur en vormt zo een belangrijke schakel tussen (de besluitenvan) het bestuur en de scholen.2.3 SchoolraadDe schoolraad is een afvaardiging van ouders die de belangen vankinderen en ouders behartigt. Natuurlijk gebeurt dat in overeenstemmingmet de grondslag en doelstelling van SCOPE scholengroep.De schoolraad organiseert allerlei activiteiten voor kinderen,zoals schoolreisjes, festiviteiten en allerhande praktische zaken.Verder ondersteunt de schoolraad het schoolteam waar nodig endenkt mee over het reilen en zeilen van de school. De schoolraadkan echter ook de MR informeren en adviseren en vormt een klankbordvoor de directie.De schoolraad is een afspiegeling van de schoolbevolking enbestaat minimaal uit:• een voorzitter;• een penningmeester;• een secretaris;• een lid belast met personele zaken;• toegevoegde leden.De leden van de schoolraad zijn ouder of verzorger van kinderendie op de betreffende SCOPE school zitten. Alle leden worden inprincipe voor een periode van vier jaar gekozen. Daarna zijn zijeenmaal voor nog een periode van vier jaar herkiesbaar.De schoolleiding en de leerkrachten hebben formeel geen zitting inde schoolraad. Een afvaardiging uit team en directie kan op de vergaderingenvan de schoolraad aanwezig zijn om de uitwisseling vaninformatie goed te laten verlopen. De voorzitter van de schoolraadwordt benoemd door het bestuur van SCOPE scholengroep.11 SCOPE algemene schoolgids PO


3. Partners3.1 Tussenschoolse opvang (TSO) algemeenHet is een wettelijke verplichting voor een school om tussenschoolseopvang (TSO) aan te bieden. Op de basisscholen vanSCOPE scholengroep verzorgt een groep ouders de TSO, o.l.v.een gediplomeerde TSO coördinator. De TSO is een geïntegreerdonderdeel van het totale dagaanbod. De clusterdirectie is namenshet bestuur van SCOPE scholengroep eindverantwoordelijk voorde TSO. De directie en de TSO commissie van de school is verantwoordelijkvoor de organisatie en de dagelijkse gang van zakenrond de tussenschoolse opvang op schoolniveau. Alle TSO krachtenzijn via het schoolbestuur WA verzekerd en kunnen een verklaringomtrent het gedrag overleggen (VOG). TSO coördinatoren en TSOkrachten worden (bij)geschoold in onder meer kinderopvang, EHBOen sport en spel. De regels voor de TSO en de procedure vooraf- en aanmelden zijn op schrift gesteld in de schoolgids of in eenspeciaal door de school samengesteld TSO boekje. Het reglement isgoedgekeurd door de medezeggenschapsraad en verkrijgbaar bij deTSO coördinator.Aan de TSO zijn kosten verbonden. U ontvangt via de TSO administratievan SCOPE scholengroep een factuur met daarop de dagendat uw kind van de TSO gebruik heeft gemaakt. De factuurdata staanvermeld in de schoolgids of nieuwsbrief die u via de school ontvangt,zodat u kunt vernemen wanneer u de facturen tegemoet kunt zien.Een deel van de bijdrage vloeit terug naar de scholen in de vorm vaneen budget waarvan speelgoed, spelletjes, snoep en/of fruit etc. wordtaangeschaft. De TSO krachten ontvangen voor hun werkzaamhedeneen vrijwilligersvergoeding, die binnen het wettelijke toegestanebedrag valt.Voordat uw kind voor de eerste keer van de tussenschoolse opvanggebruik gaat maken, dient u een inschrijfformulier in te vullen en in televeren bij de TSO coördinator van uw school. Door ondertekening vandit formulier gaat u akkoord met de met de algemene en betalingsvoorwaarden.De kinderen die d.m.v. het inschrijfformulier op vastedagen voor de TSO zijn aangemeld, hoeven niet steeds opnieuw teworden aangemeld. Indien u incidenteel van de TSO gebruikmaakt,kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. De incidentele TSOdata dienen binnen de daarvoor gestelde termijn aan de TSO coördinatorte worden doorgegeven. Ouders/verzorgers zijn verplichtbij verhindering of ziekte hun kind(eren) af te melden bij de TSOcoördinator. Een sluitende presentielijst is i.v.m de veilig heid van dekinderen van groot belang. Bovendien is het aantal TSO krachtenafhankelijk van het aantal kinderen. Bij niet tijdig afmelden wordenkosten in rekening gebracht. Zie hiervoor de TSO informatie vanuitde school.3.2 Voor- en naschoolse opvang/JunisBasisscholen zijn sinds 1 augustus 2007 wettelijk verplicht om vóóren/of na school opvang aan te bieden als ouders van hun leerlingenerom vragen. Het gaat hierbij om de zogenaamde dagarrangementen.In Alphen aan den Rijn zijn de drie grote scholenkoepelsSCOPE, SKBA en SOPORA alsook de Montessorischool hiervoormet de Stichting Junis Kinderopvang een overeenkomst aangegaan.De scholen bieden dus niet zelf de opvang, maar besteden die taakuit aan een professionele organisatie. De scholen en Junis hebbendaarover afspraken gemaakt. Junis beschikt over reguliere BSOlocatiesin Alphen aan den Rijn en thema BSO’s. De eerste groepbevindt zich in de nabijheid van basisscholen. Op de site van Junisis te zien welke reguliere BSO van Junis bij de school hoort. Elkedag bieden de pedagogische medewerkers een programma aanwaaruit de kinderen kunnen kiezen. Vaak werken de groepen meteen thema dat gedurende een periode centraal staat. Maar gewooneven niets doen kan ook natuurlijk. De drukste dagen zijn maandag,dinsdag en donderdag.Voor kinderen vanaf 8 jaar zijn er thema BSO’s. Zoals de naam alzegt, draaien alle activiteiten hier om een bepaald thema. De thema’ssluiten aan bij de interesses van de oudere kinderen.12 SCOPE algemene schoolgids PO


Thema BSO’s zijn toegankelijk voor kinderen van 8 jaar en oudervan alle Alphense basisscholen.Informatie en aanmelden:Junisafdeling Klantenservice0172-424 824klantenservice@junis.nlwww.junis.nl3.3 Partners in opleiding en ontwikkeling: samenwerkingmet de Marnix Academie (Utrecht)SCOPE scholengroep beschouwt het opleiden van nieuwe leerkrachtenook als een verantwoordelijkheid van schoolbesturen.SCOPE scholengroep leidt daarom samen met de opleidingsinstelling‘Marnix Academie’ te Utrecht toekomstige leerkrachten op. Beidepartners werken samen en voegen zo iets toe aan de kwaliteitvan het primair onderwijs. Leerkrachten die studenten begeleidenhebben daartoe een mentorencursus gevolgd of volgen deze. Dementorencursus wordt intern verzorgd door daartoe opgeleideICO’s (interne coördinator opleiding).Negen SCOPE scholen zijn inmiddels gecertificeerde opleidingsscholen.In het komende jaar zullen de SCOPE basisscholen zichvoorbereiden op certificering.Daarnaast houden partners zich gezamenlijk bezig met onderwijsontwikkeling.Deze samenwerking krijgt o.a. vorm in leerwerkwerkgemeenschappen,waaraan SCOPE leerkrachten, Marnix docentenen studenten deelnemen.M.i.v. het cursusjaar 2012-2013 levert SCOPE scholengroep eeninhoudelijke bijdrage aan het theoretisch deel van de opleiding diegaat over kennis en begeleiding van hoogbegaafde kinderen.3.4 ZorginstellingenDe scholen participeren in een regionaal netwerk voor intern begeleiders.Ook medewerkers van de GGD, maatschappelijk werk enJeugdzorg nemen enkele keren per jaar deel aan dit overleg. Deinterne begeleiders van een school kunnen de hulp van één van degenoemde zorginstellingen inroepen als dat van belang is voor eenkind. Deze hulp bestaat uit advies aan de school of concrete hulp inde vorm van gesprekken met ouders/verzorgers. Natuurlijk wordendie vooraf op de hoogte gesteld van de inschakeling van één van deinstellingen voor hun kind.Elk netwerk heeft afspraken voor een vast aantal uren om hulpvan de zorginstellingen in te kunnen zetten. De bedoeling is langewachttijden te voorkomen en op een laagdrempelige manier dehulp zo spoedig mogelijk te realiseren. Natuurlijk kunnen ouders/verzorgers nog steeds in contact treden met de zorginstellingen viahet reguliere aanbod.3.5 Spreidingsplan en samenwerkingIn 2010 is het masterplan Onderwijshuisvesting door de gemeenteraadvastgesteld. Een belangrijk onderdeel van dit masterplan is hetopstellen van een spreidingsplan voor het primair onderwijs. In ditplan staat aangegeven hoe het primair onderwijs de komende tienjaren over de gemeente wordt gespreid en hoe in de huisvestingvan deze scholen wordt voorzien en leegstand kan worden teruggedrongen,immers, het aantal kinderen in de basisschoolleeftijdneemt af.Met het plan wordt gewerkt aan een netwerk van voorzieningenrondom het kind en wordt gezorgd voor kwalitatief goed onderwijsvoor alle kinderen.Schoolbesturen en kinderopvang werken samen daar waar het gaatom het verantwoord gebruik van gebouwen, maar zoeken ooksteeds meer inhoudelijke samenwerking met inachtneming van deuitgangspunten van de verschillende scholen.Een eerste voorbeeld van bovenstaande is inmiddels gerealiseerd aande Oude Wereld in Kerk & Zanen binnen en rondom De Fontein.13 SCOPE algemene schoolgids PO


4. Veiligheid4.1 BHV en ARBOVoor alle schoolgebouwen is een ontruiming- en brandpreventieprocedureschriftelijk vastgelegd en besproken in de medezeggenschapsraad.Hierin staat omschreven hoe het gesteld is met deveiligheid in de breedste zin van het woord, voor kinderen en leerkrachtenin de schoolgebouwen. Diverse teamleden van elke schoolof locatie en alle conciërges hebben een opleiding gevolgd voorBedrijfshulpverlening (BHV) en Eerste hulp bij ongelukken (EHBO).Jaarlijks volgen zij een herhalingscursus. Ieder jaar controleert debrandweer de schoolgebouwen en geeft indien aan alle voorwaardenis voldaan een zgn. gebruiksvergunning af. Verder beschikken descholen over een veiligheidsplan. In dit plan zijn alle afsprakenopgenomen die te maken hebben met veiligheid van kinderen enteamleden. De BHV’ers zijn tevens de veiligheidscoördinatoren.4.2 Veilig vervoer van leerlingenOm te zorgen voor zoveel mogelijk veiligheid bij het vervoer vanleerlingen is aan de hand van richtlijnen van VVN een speciaalreglement opgesteld. Ouders/verzorgers die zich bereid verklarenleerlingen te vervoeren, dienen zich aan dit reglement te houden.Hieronder volgt een samenvatting.De chauffeurs moeten zich minimaal aan de wet houden. De wetzegt het volgende over het vervoer van kinderen (iedereen tot18 jaar):• Kinderen kleiner dan 135 cm moeten in de auto in een goedgekeurdkinderzitje vervoerd worden. Kinderen van 135 cm oflanger en volwassenen moeten de autogordel en zo nodig ook eengoedgekeurd kinderzitje (zittingverhoger) gebruiken.• Het is verplicht om de autogordels en kinderzitjes te gebruiken opde door de fabrikant voorgeschreven manier. Zo zijn ze ook getest.Het diagonale deel van de gordel mag bijvoorbeeld niet achter derug langs of onder de arm door worden gedragen.• Het is verstandig een kind op de achterbank te laten zitten. Achterinis altijd veiliger. Hoe vaster het kinderstoeltje wordt bevestigd in deauto, hoe veiliger het is. Bij gebruik van baby- en kinderstoelen opde rechter voorstoel moet de airbag uitgeschakeld zijn.• Ouders dienen een inzittenden verzekering te hebben.Op deze hoofdregels bestaat een uitzonderingsregel voor incidenteelvervoer:• Voor het incidenteel, over beperkte afstand vervoeren van andermanskind (vanaf 3 jaar en kleiner dan 135 cm) is het gebruik vaneen autostoeltje of verhoger niet verplicht.• Kinderen jonger dan 18 jaar en kleiner dan 135 cm mogen voorinalleen in een geschikt kinderzitje zitten.• Kinderen jonger dan 18 jaar, maar groter dan 135 cm, mogenvoorin in de gordel.Zorg voor een veilige plaats bij het in- en uitstappenOuders/verzorgers moeten er voor zorgen dat kinderen op eenveilige plaats instappen. Ouders/verzorgers helpen de kinderen hierook bij. Ouders/verzorgers letten ook op dat de kinderen veilig uitkunnen stappen. Zij stappen ook zelf altijd uit! Men dient zich aande met de kinderen gemaakte afspraken te houden.Leerkrachten maken vooraf de bovenstaande afspraken met dekinderen. Zij lichten ouders/verzorgers die bereid zijn kinderen tevervoeren in over deze afspraken.4.3 SpeeltoestellenSinds 1997 is een veranderde wetgeving van toepassing op speeltoestellenop schoolpleinen. Het betreft verscherpte normen ophet gebied van veiligheid. Dit heeft ertoe geleid dat inmiddelsalle speeltoestellen op de pleinen van onze reguliere basisscholenen Prisma zijn geïnspecteerd en noodzakelijke aanpassingen zijngerealiseerd. Nieuw geplaatste speeltoestellen zijn voorzien vaneen certificaat. Er worden logboeken bijgehouden. De conciërgesvoeren een wekelijkse controle van de speeltoestellen uit en tekenendit af in het logboek van de school. In ditzelfde logboek wordt allesbijgehouden wat een relatie heeft met de speeltoestellen, zoals de14 SCOPE algemene schoolgids PO


jaarlijkse inspectie, het resultaat van de keuringen en de certificaten.Zij zijn hiertoe geïnstrueerd. SCOPE scholengroep hecht veelbelang aan de veiligheid van de toestellen op de schoolpleinen,maar wil deze pleinen er ook uitdagend en aantrekkelijk latenuitzien, vandaar dat jaarlijks een bedrag wordt gereserveerd voornieuw te plaatsen toestellen op twee pleinen van SCOPE scholen.4.4 Wettelijke AansprakelijkheidsverzekeringVia SCOPE scholengroep zijn alle kinderen plus alle begeleidendeouders, verzekerd tegen ongevallen. De dekking is uitsluitend geldigtijdens het gaan naar, het verblijf op en komen van school, alsmedetijdens datgene wat in schoolverband gebeurt, bijv. excursies,schoolreisje en schoolkamp. De verzekering is extra naast uw eigenverzekering en vergoedt geen materiële schade. De verzekeringgeldt van een uur voor de aanvang van school tot een uur nadat deschool is afgelopen. De kinderen die op de fiets naar dependancesgaan, zijn dus tijdens deze rit verzekerd.Het verzekerde maximum uitkeringsbedrag is:A. In geval van overlijden € 2.500,-B. In geval van blijvende invaliditeit € 25.000,-C. In geval van geneeskundige kosten € 1.000,-D. In geval van tandheelkundige behandeling € 1.000,-Voor de aansprakelijkheidsverzekering ishet verzekerde bedrag € 500.000,-De volledige gegevens liggen op elke school ter inzage.Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade die in schoolverbandis veroorzaakt door een leerling. Deze schade moet worden verhaaldop de WA verzekering van de ouders van de leerling.4.5 SchoolongevallenverzekeringIn het kader van deze verzekering zijn verzekerd voor ongevallen:• de leerlingen van SCOPE scholen, gedurende de tijd dat zij ondertoezicht staan van leerkrachten, alsmede gedurende één uur hier ­voor en één uur hierna, of zoveel langer als het rechtstreekskomen naar en gaan van genoemde schoolactiviteit vergt;• de leerkrachten, ondersteunend personeel, stagiaires, vrijwilligers,invalkrachten en allen die aan schoolse dan wel buitenschoolse,maar min of meer met de scholen verband houdende activiteitendeelnemen, gedurende evenementen in schoolverband, alsmedeéén uur voor de aanvang en na afloop hiervan, of zoveel langerals het rechtstreeks komen naar en gaan van genoemde schoolactiviteitenvergt.Deze verzekering vormt een aanvulling op de ziektekostenverzekering.Rekeningen moeten dan ook eerst bij één van deze verzekeraarsworden ingediend. De schoolongevallenverzekering keert uitsluitenduit wanneer iemand ten gevolge van een ongeval lichamelijk letseloploopt. Wanneer ten gevolge van een ongeval een fiets, kledingof bril wordt beschadigd, worden de kosten niet op grond van dezeverzekering vergoed.4.6 Klachtenregeling SCOPEMedewerkers van SCOPE scholengroep doen hun uiterste best omzorgvuldig te zijn, maar helemaal uitsluiten dat er iets mis gaat,kunnen we niet. Als zich dat dan voordoet is het voor u van belangom te weten, waar u met uw opmerking of uw klacht terecht kunt.Daartoe heeft het bestuur een klachtenregeling vastgesteld.Vanzelfsprekend probeert u eerst met de betrokken leerkracht uwvraag, opmerking of klacht te bespreken. Lukt dit niet, dan wendt uzich tot een vertegenwoordiger van de schoolleiding. Bent u daarnanog steeds van mening dat onvoldoende aan uw vraag, opmerkingof klacht tegemoet is gekomen, dan adviseren wij u contact opte nemen met de contactpersoon van de school. Deze adviseertu welke stappen u het beste kunt ondernemen, in veel gevallenverwijst de contactpersoon u naar de SCOPE vertrouwenspersoon.Het is overigens ook mogelijk, dat u zich rechtstreeks wendt tot devertrouwenspersoon b.v. als de aard van de klacht het contact metde schoolleiding in de weg staat. De vertrouwenspersoon kan, naoverleg met u, een poging doen bemiddelend op te treden. Ook kan15 SCOPE algemene schoolgids PO


deze u adviseren om u rechtstreeks tot het schoolbestuur te wendenof uw klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie neer te leggen.Wanneer u daar prijs op stelt kan de vertrouwenspersoon u bij dezestappen ondersteunen. Voor de behandeling van klachten door deklachtencommissie is een reglement opgesteld.Dit reglement kunt u vinden op:http://www.scopescholen.nl/organisatie/regelingen.htmlEen kopie van het reglement is ook op school voor u beschikbaar.De naam van de contactpersoon van uw school vindt u in deschoolgids van de school.SCOPE vertrouwenspersoon voor het basisonderwijs isMevrouw J.I.T. Bakker, telefoon 0172-606 172.e-mail: jba@scopescholen.nlMevrouw J.I.T. Bakker en Mevrouw W. van Veen(telefoon 0172-606 209 / wvn@scopescholen.nl)Beide dames zijn tevens de casemanagers van onze stichting.De Klachtencommissie voor SCOPE scholengroep kunt u bereikenvia Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn. Wilt u uw briefrichten aan mevrouw I. Pieterse-Keijzer, ambtelijk secretaris.De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter, twee leden eneen ambtelijk secretaris. De voorzitter en de leden van de commissiezijn door het bestuur benoemd.De brochure ‘Klachten op school, hoe los je ze op?’ kunt u vindenop www.klachtenopschool.kennisnet.nl4.7 Meldpunt vertrouwensinspecteursInspectie van het onderwijsinfo@owinsp.nlwww.onderwijsinspectie.nlVragen over onderwijs: 0800-80 51 (gratis)Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstigpsychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs:090-111 31 11 (lokaal tarief)4.8 Klokkenluidersregeling (Regeling inzake hetomgaan met een vermoeden van misstand)SCOPE scholengroep vindt het belangrijk dat medewerkers, leerlingenen ouders op adequate en veilige wijze vermeende (ernstige)on regelmatigheden binnen de SCOPE organisatie aan de ordekunnen stellen. Deze regeling beoogt een correcte vastlegging enbehandeling van een dergelijke klacht, zodat, indien gegrond, deklacht tijdig kan worden afgehandeld door het nemen van passendemaatregelen (zie website http://www.scopescholen.nl/organisatie/regelingen.html en de regeling is verkrijgbaar op elke school).4.9 Wet op privacyOp een school worden veel gegevens bewaard over kinderen engezinnen. Veel van deze gegevens leveren ouders/verzorgers aantijdens de aanmelding. Tijdens de schoolgaande periode van eenkind wordt dit leerlingdossier aangevuld met rapporten, verslagenvan gesprekken, uitslagen van eventuele onderzoeken enz. Deschool gebruikt deze gegevens alleen intern, voor zover ze voor deontwikkeling van een kind noodzakelijk zijn. Indien het nodig is dater informatie gedeeld wordt met derden, wordt hiervoor eerst toestemmingaan de ouders/verzorgers gevraagd. Volgens wettelijkerichtlijnen worden deze gegevens enkele jaren bewaard en tenslottevernietigd. Wanneer u als ouders/verzorgers bezwaar heeft tegenhet publiceren van (close up) foto’s van uw kind op de website vande school, in de nieuwsbrief, de schoolfolder of de schoolgids wiltu dit dan op voorhand schriftelijk aan de schoolleiding kenbaarmaken. Er zullen dan geen foto’s van uw kind worden geplaatst.16 SCOPE algemene schoolgids PO


5. Onderwijs5.1 OnderwijsontwikkelingKinderen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen wijze en in huneigen tempo. Om beter tegemoet te komen aan de leerbehoeftevan de kinderen wordt op adaptieve wijze in de scholen gewerkt:binnen een klas kan op meerdere niveaus worden lesgegeven, wespreken van differentiatie. Niet alle kinderen doen hetzelfde: de eenheeft meer oefenstof en -tijd nodig en de ander kan extra leerstofaan. Het ene kind heeft bijvoorbeeld extra uitleg en begeleidingnodig waar een ander na een korte instructie zelfstandig aan hetwerk kan. Momenteel richten de scholen zich op een sterkereafstemming in de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat inde klas zoveel mogelijk wordt aangesloten bij wat de kinderen ofgroepjes kinderen al kunnen en dat niet de methodes bepalen wataan de orde komt. In het traject ‘Afstemming’ richten de leerkrachtenhun handelen op de gemaakte vorderingen van alle kinderen, dusinclusief de kinderen die extra zorg vragen. We spreken over handelingsgerichtwerken. (HGW).De scholen maken ook werk van opbrengstgericht werken (OGW),dit houdt in dat een school systematisch en doelgericht werkt aanhet maximaliseren van de leerprestaties van de kinderen en de effectiviteitvan het onderwijs. De school stelt doelen ten aanzien van deleerprestaties, richt het onderwijsprogramma en -proces daarop in,meet de opbrengsten, analyseert en interpreteert de gegevens enstelt afhankelijk van de resultaten het onderwijs programma bij.5.2 Meer- en hoogbegaafde leerlingenIn relatie tot het traject ‘Afstemming’ speelt ook de begeleiding vanmeer- en hoogbegaafde kinderen (cognitief getalenteerde leerlingen)een rol. Alle SCOPE basisscholen zetten hier op in. Wij zijn vanmening dat cognitieve talenten zoveel mogelijk in hun eigen klas enschool uitgedaagd en gestimuleerd moeten worden op hun niveaute werken. Daarnaast hebben hoogbegaafde kinderen er ook baatbij om een dagdeel in de schoolweek onderling bij elkaar te zijn,waar ze van gespecialiseerde leerkrachten lessen krijgen.Dit gebeurt in de bovenschoolse SCOPE klas voor hoogbegaafdeleerlingen: Kaleidoscope. De indeling in Kaleidoscope is als volgt:een dagdeel voor leerlingen uit groep 3 en 4, voor leerlingen uitgroep 5 en 6 en voor leerlingen uit groep (6,) 7 en 8.Hoogbegaafde leerlingen kunnen door hun school worden aangemeldvoor Kaleidoscope bij MIKPunt (Materialen, Informatie enKenniscentrum). Hiervoor geldt een aanmeldingsprocedure. Decoördinator van MIKpunt besluit over plaatsing van kinderen inKaleidoscope.MIKpunt heeft een informatieve website voor SCOPE scholen enouders: www.mikpunt.scopescholen.nl. Tevens biedt MIKpuntondersteuning aan SCOPE scholen m.b.t. beleid en begeleiding van(hoog)begaafde kinderen.17 SCOPE algemene schoolgids PO


5.3 Passend OnderwijsPassend onderwijs betekent dat voor alle leerlingen een passendonderwijszorgaanbod binnen een regio wordt ontwikkeld. Om aandeze zorgplicht te kunnen voldoen zullen besturen in regionaalverband moeten gaan samenwerken, want alleen samen is in elkeregio een dekkend aanbod te Realiseren, waarmee elke leerling hetonderwijs en de ondersteuning kan krijgen dat/die nodig is.SCOPE scholen hebben onderwijszorgprofielen opgesteld. Daarmeeis in kaart gebracht welke zorg zelf geboden kan worden en voorwelke onderwijszorg andere scholen binnen het regionale netwerkeen rol van betekenis kunnen spelen.5.6 Computers en veiligheidAlle groepen maken dagelijks gebruik van computers, laptops eninteractieve beamers als ondersteunende leermiddelen. Iederegroep heeft de beschikking over pc’s die aangesloten zijn op eennetwerk. De netwerken zijn beschermd via een filter. Op SCOPEscholen zijn afspraken gemaakt over het gebruik van internet, zowelvoor leerkrachten als voor leerlingen. Deze afspraken worden in degroepen besproken en zijn in een protocol vastgelegd (zie websitehttp://www.scopescholen.nl/organisatie/regelingen.html en deregeling is ook verkrijgbaar op de scholen).Onlangs is tevens een protocol “Sociale Media” vastgesteld.5.4 CombinatiefunctiesIn 2008 startte de invoering van ‘Impuls Brede Scholen, sport encultuur’ met de 30 grote gemeenten in ons land. In 2009 kwamendaar 90 wat kleinere gemeenten bij, waaronder de gemeenteAlphen aan den Rijn. Deze impuls heeft inmiddels binnen onzescholen geresulteerd in de aanstelling van een combinatiefunctionarisbe wegingsonderwijs, die voor ca. 20 uur op een drietalSCOPE scholen actief is. Op twee SCOPE scholen worden projecten‘Meer dan kunst’ onder begeleiding van een combinatiefunctionariskunstonderwijs uitgevoerd.Ook binnen de Brede Schoolactiviteiten is een combinatiefunctionarisaan het werk.5.5 Cultureel PaletIeder jaar maken SCOPE scholen een keuze uit het programmaaanbodvan het Cultureel Palet. Dit kan zijn op het gebied vanliteratuur, muziek, beeldende kunst, dans, audiovisuele middelen entheater en is een initiatief van de lokale instellingen. De uitvoeringenof tentoonstellingen zijn niet altijd op school maar kunnen ook inhet theater, de bioscoop of in een andere school plaatsvinden. Eenfacet van de kunstzinnige vorming is ook het deelnemen van dekinderen aan een project dat op school wordt gehouden.18 SCOPE algemene schoolgids PO


5.7 ICT-beleidsplanEén van de belangrijkste didactische onderwijsinstrumenten is decomputer. Begin 2010 is een bovenschoolse ICT-beleidsplan POopgesteld voor de periode 2010 - 2014.Het plan voorziet in een stevige impuls van het ICT-onderwijsvoor onze basisscholen. Het vormt een samenhangend geheelaan inzichten en maatregelen m.b.t. het ICT-onderwijs binnen hetprimair onderwijs voor de looptijd van 4 jaar. Het plan is een vervolgop het vorige plan dat eind 2009 afliep. Het plan behelst metname een grotere computerdichtheid voor onze leerlingen van hetprimair onderwijs (naar 1:5), een versnelde aanschaf van smartboardsen interactieve beamers (naar een dekking van 25%), maarzet ook in op een intensiever contact tussen de basisscholen, mededoor impulsen van de bovenschoolse OICT coördinator. Tevenszijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op ditgebied van de schoolleiding, de OICT coördinator en de groepsleerkrachtenverder uitgewerkt. Het plan heeft geleid tot aangepasteschool ICT plannen die concreet zijn en waarvan de uitvoeringgoed aansluit op het vastgestelde ICT beleidsplan.• voor- en najaarsbijeenkomsten voor leerkrachten bovenbouw POen mentoren/docenten onderbouw VO waar inhoudelijke thema’sworden besproken.• zgn. ‘warme overdracht’ van het PO naar het VO (en terugkoppeling):naast een papieren overdracht vinden er gesprekken plaatsmet brugklas mentoren van het VO om alle aangemelde kinderente bespreken.• gezamenlijk onderzoek van PO en VO-personeel naar een goedemethode Engels in de bovenbouw van het PO.• afstemming van leerstofgebieden, activiteiten tussen Kaleidoscope(PO) en de Brainpowerklas (VO, locatie Lyceum) en het verzorgenvan lesactiviteiten (driemaal per jaar) door leerlingen uit 5 en 6VWO binnen Kaleidoscope.• naast de ‘warme overdracht’ wordt gewerkt met een digitaal overdrachtsdossier(DOD).• daar waar zich mogelijkheden voordoen wordt personeel vanuithet basisonderwijs benoemd binnen het voortgezet onderwijs enandersom5.8 Activiteiten Primair Onderwijs - VoortgezetonderwijsBinnen SCOPE scholengroep wordt groot belang gehecht aan eengoede overgang van het primair onderwijs naar het voortgezetonderwijs. SCOPE activtiteiten die bijdragen aan een betere overgangvan PO naar VO zijn:• masterclass techniek: groepen 8 volgen enkele weken eenmaster class techniek op locatie Leerpark van CSG Groene Hart;nagedacht wordt verder over het opzetten van een technolabbinnen het Leerpark, waar de basisscholen gebruik van kunnengaan maken.• een meeloopdag voor alle groepen 8 op een locatie van CSGGroene Hart.• project De Mare (groepen 8), betreft huisvesting van groepen 8 inlocatie Topmavo van CSG Groene Hart.19 SCOPE algemene schoolgids PO


6. Interne regelingen6.1 Kledingafspraken op onze basisscholenBijzondere scholen mogen eisen stellen aan leerlingen en perso ­neel, die nodig zijn voor de verwezenlijking van de grondslag.De grondslag van de stichting, zoals deze staat verwoord in destatuten, is het uitgangspunt van het beleid van SCOPE scholengroep.Als protestants christelijke basisscholen willen SCOPE scholen,op basis van wederzijds respect, open staan voor kinderen enouders met een andere culturele of religieuze achtergrond, zonderhun eigen christelijke identiteit te verliezen. Met instemming vande gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn er op SCOPEscholen afspraken gemaakt over kleding op school. Kleding maggeen statement zijn dat in verband gebracht kan worden met dis­criminatie op ras, kleur, geaardheid, sekse of politieke overtuiging.De kinderen op SCOPE scholen hebben geen hoofddeksel op of jasaan in het lokaal. Indien een hoofddoek wordt gedragen om duidelijkegodsdienstige redenen is dit toegestaan. Gezichtsbedekkendekleding is niet toegestaan gezien het open karakter van onzechristelijke scholen. Wij verwachten dat kinderen en personeelordentelijk gekleed op school verschijnen. Bij onduidelijkheid ligt deeindbeoordeling bij de schoolleiding of bij het bestuur van SCOPEscholengroep.6.2 RookbeleidEr zijn duidelijke afspraken gemaakt omtrent het roken in en bij deschoolgebouwen. Roken is verboden in de schoolgebouwen en opde pleinen. Deze regel geldt ook voor ouders en bezoekers.6.3 TropenroosterDe gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijsvan SCOPE heeft in 2008 een besluit genomen dat het mogelijkmaakt om met een tropenrooster te werken indien de weersverwachtingaangeeft dat de temperatuur minstens vier dagen 30graden of meer zal zijn. De ouders krijgen via een nieuwsbrief eendag van tevoren te horen dat het tropenrooster van start gaat.De specifieke lestijden zijn te lezen in de schoolgids van de school.20 SCOPE algemene schoolgids PO


7. Leerlingenzorg7.1 LeerlingenzorgOp elke school zijn kinderen aanwezig die op één of meer kennisgebiedenof in hun sociaal emotionele/motorische ontwikkeling nietvoldoende kunnen profiteren van het reguliere onderwijsaanbod ende begeleiding. Deze kinderen hebben speciale ondersteuning nodig,waarbij rekening gehouden wordt met de individuele mogelijk hedenvan dit kind. Deze kinderen kunnen een achterstand, maar ook eenvoorsprong hebben op het gemiddelde groepsniveau. Zo kunnenmeer begaafde leerlingen ook extra zorg nodig hebben.7.2 Onderwijs aan langdurig zieke leerlingenKan uw kind door ziekte langere tijd niet naar school? Uw kindheeft dan toch recht op onderwijs. Dat is bij wet geregeld. Deschool van uw kind moet een lesplan opzetten voor uw kind enervoor zorgen dat uw kind inderdaad les krijgt. In principe krijgtuw zieke kind les van de leerkrachten van zijn of eigen school. Deschool kan daarbij hulp krijgen van een onderwijsbegeleidingsdienstof een educatieve voorziening (EV) van een academisch ziekenhuis.Soms wordt een freelance leerkracht ingeschakeld.7.3 DyslexieHet kan voorkomen dat er bij een kind sprake is van dyslexie of dater vermoedens zijn die in deze richting wijzen. Met dyslexie wordteen stoornis bedoeld die gekenmerkt wordt door een hardnekkigprobleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassenvan het lezen en/of het spellen op woordniveau (definitie van dyslexievolgens de Stichting Dyslexie Nederland). Er is een wezenlijkonderscheid tussen dyslexie en spellingszwakke of leeszwakkekinderen. Indien kinderen lees- en/of spellingsproblemen hebben,zullen SCOPE scholen hen begeleiden zoals een dyslexie aanpakvraagt. Bij onduidelijkheden kan een dyslexieverklaring afgegevenworden via het landelijk genormeerde dyslexieprotocol. Hierinwerken SCOPE scholen samen met OnderwijsAdvies Gouda. Ondervoorwaarden worden de kosten van een dyslexieonderzoek en debehandeling vergoed door ziektekostenverzekeraars. Er mag hierbijgeen sprake zijn van een of meer andere (leer)stoornissen, zoalsADHD e.d. Mochten ouders/verzorgers op eigen initiatief bij eenander landelijk gecertificeerd onderzoeksbureau een dyslexieonderzoeklaten doen, is dit altijd voor eigen rekening. De scholen willengraag een kopie van het onderzoek ontvangen, om te bezien ofiedereen op hetzelfde spoor zit. Dit kan invloed hebben op de aansturingvan de adequate handelingsplanning, waar men op schooltot dat moment bezig is.7.4 Samenwerkingsverband RijnstreekEr is een samenwerkingsverband waarin alle basisscholen in deregio Alphen aan den Rijn en de speciale school voor basisonderwijs(Op Maat) participeren. Jaarlijks wordt het zorgplan, waarin demaatregelen worden genoemd die genomen worden om te zorgendat er zo veel mogelijk kinderen op de basisschool kunnen blijvenen niet worden doorverwezen naar de speciale school voor basisonderwijs,bijgesteld. De scholen participeren in een regionaal netwerkvan intern begeleiders. Ook medewerkers van de GGD, maatschappelijkwerk en jeugdzorg nemen enkele keren per jaar deelaan dit overleg. De intern begeleider van de school kan de hulp vaneen van de genoemde zorginstellingen inroepen als dat van belangis voor uw kind. Deze hulp bestaat uit een advies aan de school ofconcrete hulp in de vorm van gesprekken met ouders e.d.Aan het einde van dit schooljaar wordt het huidige SamenwerkingsverbandRijnstreek formeel opgeheven. Een nieuw samenwerkingsverband,waarin ook het speciaal onderwijs participeert, zal, voortvloeienduit de wet Passend Onderwijs, worden opgericht.7.5 Meer Partijen Overleg (MPO)De scholen participeren in een regionaal netwerk voor internbegeleiders. Ook medewerkers van de GGD, Maatschappelijk Werken Jeugdzorg nemen regelmatig deel aan dit overleg. De internbegeleider van de school kan de hulp van één van de genoemdezorg instellingen inroepen als dat van belang is voor een kind. Insommige situaties worden de ouders gevraagd deel te nemen aan21 SCOPE algemene schoolgids PO


dit overleg. Tijdens een bespreking van een kind maken de deskundigenin een MPO gezamenlijk een inschatting van de situatieen beoordelen wat de beste actie voor dit kind zal zijn. De hulpbestaat uit een advies aan de school of concrete hulp in de vormvan gesprekken met ouders/verzorgers e.d. Natuurlijk wordenouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de inschakeling vanéén van de instellingen voor hun kind. Een kind wordt alleen bijname besproken als de ouders daar schriftelijk toestemming voorhebben gegeven. Dat is bepaald in het privacyreglement van hetZAT (Zorg Advies Team). Alle deelnemers zijn verplicht tot geheimhouding.Op deze wijze wordt de afstand die ervaren wordt ten aanzien vanzorginstellingen overbrugd. De bedoeling is om lange wachttijdente voorkomen en hulp zo spoedig mogelijk te realiseren. Natuurlijkkunnen ouders/verzorgers nog steeds in contact treden met dezorginstellingen via het reguliere aanbod. Een folder met algemeneinformatie is te verkrijgen bij het secretariaat van Samenverwerkingsverband Rijnstreek tel. 0172-418 759 of op school.7.6 Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)SCOPE scholen zijn aangesloten bij het SamenwerkingsverbandRijnstreek 3302. Er is een zorgstructuur opgezet om kinderen dieextra zorg behoeven zo goed mogelijk te begeleiden. De basisschooldient uit te gaan van verschillen tussen kinderen. Hiermeekan worden voorkomen dat kinderen worden doorverwezen naarscholen voor speciaal basisonderwijs. Om bij deze “zorgtaak” tehelpen is de PCL in het leven geroepen. Deze heeft tot taak:• ondersteuning van leerlingen en leerkrachten;• specialistische hulp bieden bijv. logopedie, spelbegeleiding, taalstimulering;z.g. arrangementen;• het inschakelen van instanties bv. jeugdhulpverlening, maatschappelijkwerk;• het doen van aanvullend onderzoek;• een besluit nemen omtrent een mogelijke plaatsing in het speciaalbasisonderwijs of terugplaatsing in het reguliere basisonderwijs;• trajectbemiddeling, indien een leerling vastloopt in het reguliereonderwijs en er een andere leerplek gevonden moet worden.Indien ouders/verzorgers of de school denken dat een kindvoor hulp of advies in aanmerking komt, kan de school in overlegmet de ouders/verzorgers een aanvraag indienen voorPreventieve Ambulante Begeleiding (PAB-aanvraag). Vanuit hetSamenwerkingsverband komt er een hulpverlener op school om deleerkracht te begeleiden die een specifieke hulpvraag heeft aangaandeeen leerling.Indien er een leerling is van wie de school, in overleg met deouders/verzorgers, meent dat deze beter op zijn plaats is in hetSpeciaal Basisonderwijs, dan moeten ouders/verzorgers een zgn.ouderformulier invullen dat op school verkrijgbaar is. Na invullingen ondertekening van dit formulier, wat in overleg met de internebegeleider van de school kan gebeuren, wordt dit verzonden naarde PCL. De school vult vervolgens een uitgebreid onderwijskundigrapport in, zodat een compleet beeld ontstaat bij de PCL en eenverantwoord besluit kan worden genomen. In dit proces van achtweken worden de ouders/verzorgers en de school op de hoogtegehouden van de voortgang. Indien een kind niet kan wordengeplaatst op het Orthopedagogisch Instituut Op Maat (SBO),kunnen de ouders/verzorgers binnen zes weken een bezwaarschriftindienen. De ouders/verzorgers zal dan worden gevraagdom advies in te winnen bij de Regionale Verwijzings Commissie(RVC), daarna is het nog mogelijk, indien de ouders/verzorgersmoeite blijven houden met het advies, beroep aan te tekenen bij deArrondissementsrechtbank, afdeling Bestuursrecht, te Leiden.Als ouders/verzorgers een klacht hebben die niet te maken heeftmet beschikkingen, maar met ander gedrag van de PCL, kan contactworden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de PCL.7.7 Terugplaatsen leerlingen uit een speciale schoolvoor basisonderwijsIndien een leerling vanuit een speciale school voor basisonderwijswordt teruggeplaatst naar regulier basisonderwijs zal in overleg22 SCOPE algemene schoolgids PO


met een leerkracht van het speciaal onderwijs een leerprogrammavoor deze leerling worden vastgelegd. Het doel van dit programmais de leerling zo spoedig mogelijk deel te laten nemen aan alleactiviteiten van de groep waarin hij/zij geplaatst wordt. Eventueleambulante hulp/tijd zal ook t.b.v. deze leerling worden ingezet.7.8 Leerlinggebonden financieringDe rugzakwetgeving is bedoeld voor kinderen in het basis- envoortgezet onderwijs. De rugzak is een andere naam voor leerlinggebondenfinanciering. Uit de rugzak kunnen zaken wordenbekostigd als extra formatie en ambulante begeleiding. Het geldis gekoppeld aan een kind, waarbij de ouders medezeggenschaphebben over de besteding van de middelen. Ouders kunnen kiezenvoor een reguliere school of een school voor speciaal onderwijs.Plaatsing van een kind met een rugzak geschiedt altijd in overlegmet de ouders, waarbij de school het beleid toepast.7.9 Onderwijskundige rapportenAan de ouders van iedere leerling die de school verlaat, wordt eenonderwijskundig rapport overhandigd, opgesteld ten behoeve vande nieuwe school.7.10 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid/Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)Op VVE scholen vindt taal- en ontwikkelingsstimulering plaatsvoor jonge kinderen van 2 tot 6 jaar.VVE programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen die hetrisico lopen op een ontwikkelingsachterstand of waarbij de achterstandal is geconstateerd. De programma’s worden toegepast opscholen of locaties die in wijken staan met veel taalarme en/ofanderstalige kinderen.De doelstelling van het VVE beleid is om te voorkomen dat kinderenachterblijven in hun ontwikkeling en om hun kansen op een goedeschoolloopbaan en maatschappelijke carrière te vergroten. SCOPEscholengroep draagt zorg voor de aansturing van de vroegschoolseeducatie in Alphen aan den Rijn en huurt, mede namens de andereschoolbesturen, voor de coördinatie de expertise in van JSO, expertisecentrumjeugd, samenleving en opvoeding en voor Boekenpretde Bibliotheek Rijn en Venen, vestiging Alphen aan den Rijn.Hiertoe wordt met alle partijen een overeenkomst afgesloten.SCOPE scholengroep investeert extra middelen in de vorm vanmaterialen en uren voor de begeleiding door onderwijsassistentenin de betreffende groepen. Om de deskundigheid te bevorderenmaken ook vormen van nascholing voor leraren en onderwijsassistentendeel uit van dit project. In het afgelopen jaar is de keuzegemaakt voor een nieuwe methodiek. Verder zijn gemeentebreedresultaatafspraken gemaakt.Mede door de overlegstructuur tussen alle scholen in een taalplatformmet een gekoppeld VVE overleg is samenwerking en afstemminggegarandeerd tussen gemeente voorschools (2 en 3 jarigen)en schoolbesturen vroegschools (4, 5 en 6 jarigen).De deelnemende SCOPE VVE basisscholen zijn: Groen vanPrinsterer, De Mare, Samen Op Weg, De Stromen en J.P. Sweelinck.7.11 LeerlingbegeleidingMet ingang van het nieuwe schooljaar 2012-2013 zijn twee orthopedagogenparttime in dienst van SCOPE scholengroep om de leer ­lingbegeleiding binnen de basisscholen te ondersteunen. Zij adviserenen/of begeleiden de intern begeleiders en leerkrachten van descholen bij specifieke hulpvragen over de ondersteuning van leerlingen.Zij richten zich in eerste instantie op de handelingsvaardigheidvan de leerkracht m.b.t. de uitvoering van de zorg voor leerlingen.Het kan voorkomen dat zij observaties in de klas uitvoerenen bij oudergesprekken aanwezig zijn.Soms krijgen ouders/verzorgers met OnderwijsAdvies Gouda temaken, bijvoorbeeld als een kind nader dient te worden onderzochtbij uitzonderlijke leerprestaties of bijzonder gedrag. Dit gebeurtaltijd in overleg met de ouders/verzorgers en de leerkracht en natoestemming van de ouders/verzorgers.23 SCOPE algemene schoolgids PO


7.12 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)?Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij de CJG’s terecht met alhun vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken verschillendeprofessionals , zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen,logopedisten, maatschappelijk werkers en pedagogen, samen.De kernpartners van het CJG zijn de GGD Hollands Midden en hetMaatschappelijk Werk van Kwadraad. Iedere medewerker heefteigen specifieke deskundigheid en taken, maar ze werken allemaalter ondersteuning van u en uw kinderen. Er is nu één aanspreekpunt.Alle medewerkers in het CJG zijn geschoold in de methode “PositiefOpvoeden” volgens Triple P (Positief Pedagogisch Programma).Het CJG en de basisschool.De school van uw kind en het CJG werken nauw samen. De medewerkersvan het CJG vormen de vaste schakel tussen het CJG en debasisschool. Zij nemen onder andere deel aan de Zorgteams vanuw school.Hoe bereikt u het CJG?Wilt u iets vragen of in gesprek met een medewerker van het CJGdan vindt u informatie over de openingstijden op de website van hetCJG: www.cjgzuidhollandnoord.nl Klik op uw woonplaats en/of wijk.Alle CJG’s zijn telefonisch te bereiken via 088-254 23 84. Een (anonieme)vraag stellen via de website is ook mogelijk.De leerkracht/interne begeleider kan u ook informeren over debereikbaarheid van de CJG medewerkers die aan de school van uwkind verbonden zijn.U kunt ook binnenlopen bij:CJG Meteoorlaan, Meteoorlaan 4, 2402 WC Alphen aan den RijnCJG Stadhuis, Stadhuisplein 7, 2405 SH Alphen aan den RijnWaarvoor kunt bij het CJG terecht?• Jeugdgezondheidszorg (JGZ):Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten, logopedistenen andere professionals zetten zich in voor alle kinderen van0 tot 19 jaar. Zij werken nauw samen met de scholen en andereinstanties. Jeugdgezondheidszorg wordt u aangeboden door deGGD Hollands Midden.Wat doet JGZ op de basisschool?• Op vaste momenten volgen wij de groei en ontwikkeling van allekinderen. Tijdens de basisschoolperiode nodigen wij alle kinderenuit als ze in groep 2 en 7 zitten.• Natuurlijk kunt u naast de vaste momenten altijd contact metons opnemen als u vragen of zorgen heeft over de gezondheid,ontwikkeling of opvoeding van uw kind. Op verschillende manierenkunnen wij op uw vraag ingaan. Bijvoorbeeld door een advies, eengesprek (volgens Triple P methode), een themabijeenkomst, eencursus etc.• Zijn er zorgen over uw kind dan besteden wij daar extra aandachtaan. Samen met de ouders en de school bespreken we wat nodig isom de zorgen aan te pakken. Zo nodig overlegt de jeugdarts en/ofjeugdverpleegkundige met de huisarts, specialist en andere instanties.24 SCOPE algemene schoolgids PO


Op deze wijze draagt ‘SCOPE zorggroep’ bij aan het ontwikkelenen het geven van adviezen over zorg en onderwijs in het algemeen,zodat leerlingen en ouders op SCOPE basisscholen hiervan profiteren!7.14 Speciale gemeentelijke regeling voor gezinnenmet schoolgaande kinderenDit betreft de zogenaamde minimaregeling, als uw inkomen lager isdan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm en uw vermogenlager is dan het maximaal vrij te laten bedrag en als u voldoet aan debij de regeling genoemde andere voorwaarden. Zie hiervoor de websitevan de gemeente Alphen aan den Rijn. (www.alphenaandenrijn.nl)De regeling jonge gezinnen bestaat uit de volgende regelingen:• Deelname sociale en maatschappelijke activiteiten.• Indirecte schoolkosten.• Computer voor schoolgaande kinderen.• Zwemlessen voor kinderen vanaf groep 3.Deelname sociale en maatschappelijke activiteitenHeeft u voor uw kinderen kosten gehad voor bijvoorbeeld peuterspeelzaal,sport- en hobbyclubs, bibliotheek, zwembad etc. Dankomt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding.Indirecte schoolkostenSchoolgaande kinderen kosten veel geld. U krijgt kosten voor onderandere kaftpapier, schooltas als uw kind(eren) naar het voortgezetonderwijs gaan. Maar ook sportkleding, schoolreisjes en werkwekenzijn duur. Dit noemen we indirecte schoolkosten. Als u deze kostenheeft gemaakt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding.Computer voor schoolgaande kinderenAls uw kind voor school een opdracht thuis moet doen heeft uextra kosten. Uw kind heeft bijvoorbeeld een computer nodig omeen opdracht goed te maken. Heeft u geen computer, dan kunt ueen laptop inclusief printer aanvragen.Zwemlessen voor kinderen vanaf groep 3Voor kinderen vanaf groep 3 krijgt u de eigen bijdrage voor schoolzwemmenvergoed van de gemeente. Krijgt uw kind geen schoolzwemmen?U kunt een leskaart aanvragen, waarmee hij of zij eenjaar lang zwemles krijgt bij zwembad de Hoorn.7.15 Medicijngebruik/medische handelingen in de klasHet kan zijn dat uw kind in de klassensituatie medische zorg nodigheeft of medicijnen dient in te nemen op een bepaald tijdstip.Hiervoor is bij de scholen een protocol aanwezig dat, mede op basisvanuit de regels van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)tot stand is gekomen. U kunt samen met de leerkracht in overleggaan over wat uw kind nodig heeft en wat voor de leerkracht haalbaaris. Mogelijk dat u voor de medische zorg die uw kind nodigheeft schriftelijk toestemming moet verlenen aan de leerkrachtvia formulieren die de school u zal aanleveren. Op deze wijze kanaan uw kind zo zorgvuldig en adequaat mogelijk de behandelinggegeven worden die hij/zij nodig heeft.De directe kosten (schoolgeld, boeken en leermiddelen) vallen nietonder deze regeling. Deze kosten vergoed de Wet TegemoetkomingOnderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS). Informatie over dezeregeling vindt u via ib-groep.nl26 SCOPE algemene schoolgids PO


8. Voortgezet Onderwijs8.1 Procedure VO adviesLWOOKinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en speciale zorgnodig hebben kunnen leerwegondersteuning (LWOO) aanvragen.Als dit voor een kind gewenst wordt geacht, worden de ouders/verzorgers hier begin groep 8 over benaderd. Voor deze kinderengeldt een speciaal aanmeldingstraject. De leerkracht zal ouders/verzorgers hierover vooraf inlichten en toestemming vragen.Schooladviestraject groep 8:Hieronder staan de stappen die genomen worden om ouders/verzorgersen kinderen voor te bereiden op een passende schoolkeuze:• Tijdens een informatieavond in het najaar geven scholen de eersteinformatie.• In november maken de scholen, naar aanleiding van de resultatenvanuit het leerlingvolgsysteem en de overige kenmerken van deleerling (bijv. huiswerk, faalangst en motivatie) een inschattingvan elk kind en krijgt hij/zij een voorlopig schooladvies. De schoolbespreekt dit met de ouders.• In februari/maart wordt het definitief advies gegeven.• Ouders hebben een school gekozen en vullen het inschrijfformulierin. Via de basisschool gaat dit formulier naar de gekozenschool voor voortgezet onderwijs.• De basisschool schrijft een uitvoerig advies (onderwijskundigrapport.) Dit wordt mede ondertekend door de ouders.• De school bespreekt alle leerlingen met een coördinator van degekozen school voor voortgezet onderwijs.• Het voortgezet onderwijs moet instemmen met de aanmeldingvan een kind. Deze instemming is gerelateerd aan het schooladviesvan de basisschool.27 SCOPE algemene schoolgids PO


9. Wettelijke regelingen9.1 Informatievoorziening gescheiden ouders• Het belang van het kind staat bij SCOPE voorop.• SCOPE scholen gaan uit van hetgeen in de Nederlandse wet staat.• Beide ouders hebben rechten en worden gelijk behandeld.• De verzorgende ouder is voor de school het aanspreekpunt. Vande verzorgende ouder wordt verwacht dat hij/zij het rapport enoverige informatie aan de andere ouder doorgeeft.9.2 LeerplichtOm als leerling tot de basisschool te worden toegelaten moet eenkind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Voorafgaand aan de vierdeverjaardag mag een kind aansluitend enkele dagdelen de schoolop uitnodiging bezoeken. De vijfjarige kleuter wordt leerplichtig opde eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarinhet kind 5 is geworden.Richtlijnen voor verlofVerlof is uitsluitend mogelijk:1. Bij ziekte z.s.m. melden op school.2. Voor het vervullen van godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichtingen,echter alleen als dit tijdig vooraf aan de directeur wordtgemeld. Gedacht kan worden aan het vieren van het IslamitischOfferfeest of het Suikerfeest, het Hindoeïstisch Holifeest, e.d.3. Ter voorkoming van overbelasting van een vijfjarige kleuter. Omdeze reden kunnen ouders besluiten het kind gedurende eenbepaalde periode maximaal vijf uur per week (bijvoorbeeld tweemiddagen) thuis te houden. Dit kan echter alleen als vooraf en-tijdig aan de directeur wordt gemeld gedurende welke periodeen op welke uren het kind wordt thuis gehouden. Als het schoolbezoekdan nog steeds te zwaar voor het kind is, dan kan de directeurworden gevraagd toe te staan dat het kind voor meer dan vijfuur per week wordt thuis gehouden, echter nooit meer dan tienuur per week. Het is niet toegestaan een vijfjarige kleuter onaangekondigdof op willekeurige momenten thuis te houden.4. Als vakantie met het kind tijdens de schoolvakantie niet mogelijkis wegens de specifieke aard van het beroep van één van deouders/verzorgers. In alle andere gevallen is vakantie buiten deschoolvakanties niet mogelijk. Voor dit extra verlof gelden de volgendebijzondere voorwaarden:• De ouder moet een gewaarmerkte werkgeversverklaring overleggenof, als hij/zij een zelfstandige is, een gewaarmerkte eigenverklaring waaruit blijkt dat verlof binnen de voor de schoolvastgestelde vakanties niet mogelijk is.• De verhinderde ouder moet zelf aan de vakantie deelnemen.• Het verlof bedraagt maximaal twee schoolweken per schooljaar.• Er kan maar eenmaal per schooljaar om deze reden verlofworden verleend; dus niet bijvoorbeeld twee keer een week.• Het verlof kan niet worden verleend in de eerste twee weken vanhet schooljaar. Vrijstelling van het schoolbezoek kan niet wordentoegestaan voor verlenging van de vastgestelde schoolvakanties.5. Wegens andere gewichtige omstandigheden. Het gaat dan inbeginsel om buiten de wil of invloed van de ouders/verzorgers en/of de jongere gelegen factoren. Daartoe zijn te rekenen:• Het voldoen aan een wettelijke verplichting, zolang dit nietbuiten de lesuren kan.• Verhuizing (1 dag).• Huwelijk van familieleden (1 dag als niet elders overnacht hoeftte worden).• Ernstige ziekte van familieleden.• Bevalling van de moeder/verzorgster.• Overlijden van ouders (4 dagen), van (groot)ouders of broers/zussen (2 dagen), van ooms/tantes of neven/nichten (1 dag)• Jubileum (huwelijk of als werknemer) van familieleden (1dag)121/2, 25, 40, 60 jarig huwelijksfeest alleen van ouders, grootouders.• Andere belangrijke redenen (met uitsluiting van vakantieverlof).28 SCOPE algemene schoolgids PO


De aangegeven duur van het verlof is een indicatie. Als geen indicatie isgegeven dan moet daarover overleg met de directeur worden gevoerd.Onder familieleden worden begrepen (groot)ouders, broers/zussen,directe ooms/tantes en directe neven/nichten (1 e tot en met 4 e graad).Over de eerste 10 dagen van een verlof wegens andere gewichtigeomstandigheden beslist de directeur. Als het verlof boven 10 dagenper jaar uitkomt, beslist de leerplichtambtenaar. Deze kan eenaanvullende verklaring (bijv. van een arts of een maatschappelijkwerker) vragen.In verband met de procedures die gevolgd moeten worden moeteen verlofaanvraag, zo mogelijk, vier weken van tevoren bij dedirecteur van de school worden ingediend.Een bezoekje van een kind aan de dokter, tandarts en dergelijke. kanmondeling of met een briefje aan de leerkracht worden doorgeven.Niet eens met het besluitWanneer een verzoek om extra verlof wordt afgewezen en deouders/verzorgers het niet eens zijn met dat besluit, kunnen zeschriftelijk bezwaar maken. Ze dienen een bezwaarschrift in bij depersoon die het besluit heeft genomen, dus of bij de directeur (tot enmet tien dagen) of bij de leerplichtambtenaar (meer dan tien dagen).De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaarmededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim.Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van schoolhouden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van deGemeente Alphen aan den Rijn:www.alphenaandenrijn.nl/JeugdenOnderwijs/leerplichtDe volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:• Familiebezoek in het buitenland.• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een specialeaanbieding, vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andereboekings mogelijkheden.• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normaleschoolvakantie op vakantie te gaan.• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al ofnog vrij zijn.Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraagvoor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zospoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend.Hoe dient u een aanvraag in?Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaarbij de directeur van de school. U levert de volledig ingevuldeaanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeurvan de school.29 SCOPE algemene schoolgids PO


9.3 Schorsing- en verwijderingprocedureIn het directeurenoverleg is voor SCOPE scholen een verwijderingsprocedureafgesproken. “Bij ernstige verstoring van de rusten veiligheid binnen de school en als de belangen van andereleerlingen in het geding komen” (ter beoordeling aan de schoolleiding)voorziet een stappenplan in verwijdering uit de groep vooreen bepaalde periode, via schorsing, tot verwijdering van school.Hoewel gehoopt wordt dat het nooit zal voorkomen, valt het nietuit te sluiten dat een leerling geschorst en uiteindelijk van schoolverwijderd moet worden. Dit kan alleen maar in zeer uitzonderlijkesituaties en pas nadat er diverse interne stappen zijn genomen. Allebetrokkenen, ouders/verzorgers, leerkrachten, directie, onderwijsinspectie,leerplichtambtenaar en schoolbestuur worden volgensdeze procedure ingelicht.9.4 SponsoringOp SCOPE scholen kan gebruik worden gemaakt van sponsoring.Er is door alle scholen van het primair onderwijs in Alphen aan denRijn in een convenant vastgelegd op welke wijze en in welke matedit kan gebeuren.De objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en deonafhankelijkheid van ons onderwijs mogen door sponsoring niet ingevaar worden gebracht. Bovendien mag sponsoring geen invloedhebben op de inhoud van het onderwijs en mag het dagelijksonderwijs niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. De medezeggenschapsraadmoet altijd gekend worden in de besluitvormingover deze zaak.9.5 Vrijwillige ouderbijdrageDe schoolraad regelt de bijdrage die van elke ouder wordt gevraagd.De hoogte van de bijdrage wordt door de medezeggenschapsraadvastgesteld. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders/verzorgers daarover bericht. Deze bijdrage helpt activiteiten en aanvullendematerialen die niet uit de gewone exploitatie van de schoolkunnen worden betaald, te bekostigen. Bijv. kerst- en paasvieringen,sinterklaasfeest, sporttoernooien, arbeid naar keuze en verzekeringen.9.6 Maatregelen ter voorkoming van lesuitval en hetniet volgen van lessenOntheffingen:Alle leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan alle activiteitendie omschreven staan in het schoolplan van de school. Individuelevrijstellingen zijn mogelijk voor lichamelijke oefening op medischegronden. Indien het niet deelnemen aan deze lessen langer duurtdan 14 dagen moet een verklaring van een arts overlegd worden.Kinderen die niet aan lessen meedoen, worden in een andere groepgeplaatst.30 SCOPE algemene schoolgids PO


10. Adressen10.1 Scholen en adressen Primair Onderwijs en Voortgezet OnderwijsHet BakenKlepperman 1-32401 GH Alphen aan den RijnT 0172-436 468www.hetbaken.scopescholen.nlDe FonteinDe Oude Wereld 522408 JV Alphen aan den RijnT 0172-424 825www.defontein.scopescholen.nlHet MozaïekVroonhoevelaan 10-122408 ST Alphen aan den RijnT 0172-497 704www.pcbhetmozaiek.nlGroen van PrinstererJ. Nieuwenhuijzenstraat 262405 VG Alphen aan den RijnT 0172-474 131www.gvprinsterer.scopescholen.nlDe MareLocatie Schelfhorst 2-42402 LG Alphen aan den RijnT 0172-435 736www.demare.scopescholen.nlLocatie Meteoorlaan 12402 WC Alpen aan den RijnT 0172-431 777www.demare.scopescholen.nlDe RankLauraplein 12406 BB Alphen aan den RijnT 0172-474 130www.derank.scopescholen.nldependance:Nicolaas Beetsstraat 1a2406 XC Alphen aan den RijnT 0172-475 590Samen op WegJ.P. Coenlaan 1B2404 AL Alphen aan den RijnT 0172-474 132/479 062www.samenopweg.scopescholen.nl31 SCOPE algemene schoolgids PO


De StromenLocatie Lupinesingel 9-112403 CM Alphen aan den RijnT 0172-421 846www.destromen.scopescholen.nlLocatie Batenstein 162403 PH Alphen aan den RijnT 0172-444 500www.destromen.scopescholen.nlJ.P. SweelinckGroenoord 247-2492401 AR Alphen aan den RijnT 0172-421 995www.jpsweelinck.scopescholen.nlDe ViergangJacob van Damstraat 242445 AE AarlanderveenT 0172-574 173www.deviergang.scopescholen.nlOranje NassauBuitendorpstraat 12471 AW ZwammerdamT 0172-613 803www.oranjenassau.scopescholen.nlSpeciaal onderwijs:Prisma ZMLK (Afd. SO)Boterbloemweg 21b2403 TR Alphen aan den RijnT 0172-474 026www.prisma.scopescholen.nlPrisma ZMLK (Afd. VSO)Henry Dunantweg 12401 NM Alphen aan den RijnT 0172-418 051www.prisma.scopescholen.nlVoortgezet onderwijs:CSG Groene HartPostbus 1662400 AD Alphen aan den RijnT 0172-449 500www.groenehartscholen.nlCSG Groene Hart PraktijkschoolPostbus 1662400 AD Alphen aan den RijnT 0172-449 500www.groenehartscholen.nlDe WindroosZaalbergstraat 12405 XA Alphen aan den RijnT 0172-493 269www.dewindroos.scopescholen.nl32 SCOPE algemene schoolgids PO


10.2 Onderwerpen van de schoolgids• Inleiding/de school• Visie van de school/levensbeschouwing• Het onderwijs (vak- en vormingsgebieden/methodes/(tropen/gym) rooster tijden/uitstroom e.d.• Leerlingenzorg• Pedagogisch klimaat• Contacten met ouders• Activiteiten• Schoolafspraken• In- en uitschrijven van leerlingen• Vakanties en vrije dagen• Namen/groepsindeling/MT/directie enz.• Accordering schoolgidsVerklaringDe gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SCOPE scholengroepheeft op de vergadering van 13 juni 2013 haar instemminggegeven aan deze SCOPE gids PO middels een getekende verklaringvan de voorzitter, dhr. J. Wijnhorst. De instemming voor genoemdegids geldt voor het cursusjaar 2013 - 201433 SCOPE algemene schoolgids PO


34 www.scopescholen.nlSCOPE algemene schoolgids PO

More magazines by this user
Similar magazines