Aanbod - Kempenhaeghe

kempenhaeghe.nl
  • No tags were found...

Aanbod - Kempenhaeghe

Spelregels1) Medewerkers vrije tijd hebben tijdens festiviteiten, activiteiten,clubbijeenkomsten en cursusavonden primair tot taak debetreffende vorm van vrijetijdsbesteding zo aangenaam mogelijkte laten verlopen voor alle deelnemers. Dat geldt ook voor devrijwilligers die bij de organisatie ervan betrokken zijn. Dit betekentdat zij geen verantwoording kunnen oppakken voor individuelemeer zorggerelateerde behoeften van bewoners. Zaken als hetbrengen en halen van bewoners, het uit en in de jas helpen enhulp bij toiletbezoek behoren daarom niet tot de taak van de bijde vrijetijdsbesteding betrokken medewerkers en vrijwilligers.2) Kosten van eventuele zorggerelateerde begeleiding van eenbewoner tijdens vrijetijdsbesteding zijn voor rekening van debetreffende bewoner. Zo mogelijk kan een vrijwilliger wordenbelast met deze individuele ondersteuning van een bewoner.3) Voor elke deelnemende bewoner moet expliciet wordengemeld welke zorgverlener aanspreekbaar is in geval vannood, zoals bij een (ernstige) epilepsieaanval, onwelbevindenof uitingen van agressie.4) Deelname aan een club of cursus is mogelijk zodra hetlidmaatschap- of cursusgeld is betaald.5) De afdeling vrije tijd behoudt zich het recht voor om indeze bundel genoemde festiviteiten, activiteiten, clubs encursussen te annuleren. Uiteraard volgt dan (naar rato)restitutie van betaling.

More magazines by this user
Similar magazines