brochure over het schakelprogramma - Hogeschool-Universiteit ...

hubrussel.net

brochure over het schakelprogramma - Hogeschool-Universiteit ...

Word Master of Science in de Industriële Wetenschappen(industrieel ingenieur)W e l k o m a a n d e K A H O S i n t - L i e v e nBeste student(e),Je hebt al een diploma professionele bachelor binnen het studiegebied Industriële Wetenschappen enTechnologie op zak maar je wil nog verder studeren. Lijkt het je wel iets om uiteindelijk af te studeren alsIndustrieel Ingenieur in twee jaar, dus na het volgen van:• een schakelprogramma, speciaal ingericht voor professionele bachelors die een master willen aanvatten,• een masterprogramma, identiek aan het masterprogramma voor wie eerst het diploma van academischebachelor in industriële wetenschappen behaald heeft.Dit schakelprogramma kan bovendien in afstandsonderwijs worden gevolgd. Via begeleid individueel lerenkan je een volwaardig academisch diploma behalen. Meer hierover op de pagina 27.Deze brochure geeft je meer informatie over het programma van het schakeljaar en de aansluitende masterin industriële wetenschappen, voor de meest courante overgangen. Neem deze rustig door en contacteerons als je nog vragen hebt.KAHO Sint-Lieven telt zo’n 7000 studenten en biedt opleidingen aan in Gent, Aalst en Sint-Niklaasen behoort tot de Associatie K.U.Leuven. Onze hogeschool staat voor kwaliteitsvol onderwijs en eenstudentgerichte aanpak.Ook tijdens het schakeljaar zal je op het vlak van studiebegeleiding niets tekort komen. Bij de opleiding totIndustrieel Ingenieur staat namelijk de dienst Monitoraat gratis tot jouw beschikking met ervaren coachesdie je begeleiden op zowel vakinhoudelijk vlak als op studiemethode.Meer informatie?E-mail: info.ingenieur@kahosl.be, luc.demaegd@kahosl.beWebsite: http://ingenieur.kahosl.be1Andere overgangenmet een schakelprogramma‘op maat’ zijn eventueelook mogelijk. Hetschakelprogrammakan dan wel uitgebreiderzijn, tot maximaal90 studiepunten.I n f o d a g e n 2 0 1 2• vrijdag 24 februari 2012 - 14.30 uur stipt (enkel voor opleidingen op Technologiecampus Gent)• Woensdag 21 maart 2012 - 14.30 uur stipt• zaterdag 28 april 2012 - 10-17 uur: open dag (uren infosessies zie website)• zaterdag 23 juni 2012 - 10-16 uur (uren infosessies zie website)• zaterdag 8 september 2012 - 10-16 uur (uren infosessies zie website)3


M o g e l i j k e p r o g r a m m a ’ s i n a f s t a n d s o n d e r w i j sWelk diploma heb je?PROFESSIONELE BACHELORSCHAKEL-PROGRAMMAWelk masterdiploma kan je behalen?INDUSTRIEEL INGENIEUR180 studiepunten(3 jaar)60 studiepunten(1 jaar)60 studiepunten(1 jaar)Bachelor in de bouwBachelor in het vastgoedindustriële wetenschappen: bouwkundeBachelor in de chemie, afstudeerrichting chemieBachelor in de chemie, afstudeerrichting milieuzorgBachelor in de biomedische laboratoriumtechnologieindustriële wetenschappen: chemieBachelor in de chemie, afstudeerrichting chemieBachelor in de chemie, afstudeerrichting milieuzorgBachelor in de voedings- en dieetkunde *industriële wetenschappen: biochemieBachelor in de agro- en biotechnologie *Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologieBachelor in de autotechnologieBachelor in de elektromechanicaBachelor in de elektrotechniekBachelor in de luchtvaartindustriële wetenschappen: elektromechanicaBachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologieBachelor in de scheepswerktuigkunde *Bachelor in de elektromechanicaBachelor in de elektrotechniekBachelor in de luchtvaartindustriële wetenschappen: energieBachelor in de elektronica-ICTBachelor in de multimedia en communicatietechnologie *industriële wetenschappen: elektronica-ICT* Voor deze opleidingen bieden we een speciaal programma aan. Meer info via info.ingenieur@kahosl.be4


B o u w k u n d eA f s t u d e e r r i c h t i n g B o u w k u n d eMOGELIJK STANDAARD SCHAKELPROGRAMMAProfessionele bachelor bouwSchakelprogrammaEen schakelprogramma bestaat enerzijds uit opleidingsonderdelen die tot doel hebben de algemene wetenschappelijke kennis uit te diepen aande hand van verschillende basismodules. Anderzijds wordt de wetenschappelijke kennis op het niveau van de academische bachelor gebracht.1 ste SEMESTER (contacturen) 2 de SEMESTER (contacturen) S.P.OPLEIDINGSONDERDEEL HC WC PRACTICA HC WC PRACTICA1 BASISMODULE WISKUNDE 1 18 12 32 BASISMODULE WISKUNDE 2 36 24 63 BEGRIPPEN VAN MECHANICA 27 34 WARMTE EN TRANSPORT 18 18 35 INLEIDING BOUWMECHANICA 6Hoorcolleges begrippen van sterkteleer 18Werkcolleges begrippen van sterkteleer 18Projectwerk6 BOUWMECHANICA 1 5Hoorcolleges sterkteleer 2 9Werkcolleges sterkteleer 2 9Hoorcolleges stabiliteit 18Werkcolleges stabiliteit 18Berekeningssoftware 97 BOUWMECHANICA 2 36 27 58 BETONBOUW 1 18 6 18 49 GEBOUWENTECHNIEK -BOUWFYSICA 2 18 18 4 310 TOEGEPASTE HYDRAULICA 36 18 611 TOEGEPASTE INFORMATICAWerkcolleges: Access 18Werkcolleges: GIS 18Werkcolleges: VBA 3612 BETONBOUW 2 18 18 313 STAALBOUW (K) 36 18 6TOTAAL 171 141 22 135 144 538


Word Master of Science in de Industriële Wetenschappen(industrieel ingenieur)Master of Science in de industriële wetenschappenIn het masterjaar worden bouwkundige opleidingsonderdelen die al inde bacheloropleiding voorkomen, verder uitgediept en in een brederperspectief geplaatst. Via projectwerk zal je de link moeten leggentussen die verschillende opleidingsonderdelen en zal je creatief eninitiatiefvol op zoek moeten gaan naar eigen oplossingsmethodes.Een verplichte stage van 4 weken geeft je enerzijds directe voelingmet de praktijk, en biedt je anderzijds de mogelijkheid kennis temaken met bedrijfsstructuren en je verder te verdiepen in meergespecialiseerde domeinen.Via een keuzepakket van 7 studiepunten kan je jouw opleiding eenpersoonlijke tint meegeven.Een belangrijk element is de masterproef. Gedurende de laatstetwee semesters van je opleiding zal je, in samenwerking met eenbedrijf en een promotor binnen de hogeschool, een concreetprobleem aanpakken. Hierbij zijn volgende attitudes en competentieszeer belangrijk: zin voor eigen initiatief en creativiteit, eenonderzoeksingesteldheid, synthetiseren en rapporteren.In het kader van Europese uitwisselingsprogramma’s kan je demasterproef ook afwerken aan een buitenlandse universiteit.1 ste SEMESTER (contacturen) 2 de SEMESTER (contacturen) S.P.OPLEIDINGSONDERDEEL HC WC PRACTICA HC WC PRACTICA1 WIJSBEGEERTE EN ETHIEK 3 27 32 BEDRIJFSBELEID EN DUURzAAM ONDERNEMEN 5hoorcolleges bedrijfsbeleid 2 18Training professionele samenwerking *Projectplanning 9Milieubeleid 93 METSELWERK - HOUTBOUW 18 9 34 BETONBOUW 3 18 21 35 GEOTECHNIEK 2 4Hoorcolleges Grondmechanica 18Hoorcolleges Funderingstechnieken 18werkcolleges Grondmechanica 96 INSTALLATIES IN GEBOUWEN 18 18 37 BOUWMECHANICA 3 18 9 38 STAGE (4 WEKEN) 69 PROJECTWERK X X 310 KEUzEVAK 1 (TE KIEzEN UIT:) 41 Dynamica 362 Duurzaam bouwen 363 Waterbouw 364 Gefabriceerd beton 365 Interdisciplinair samenwerken 42 12 611 KEUzEVAK 2 (TE KIEzEN UIT:) 27 9 31 Bruggenbouw2 Academic Writing3 Baggeren4 3D-ontwerp5 Renovatie6 Akoestiek7 Verlichting 18 Low Energy Building9 Ondernemersvaardigheden 110 Ondernemersvaardigheden 211 Studentenparticipatie12 zakelijk Frans12 MASTERPROEF ** ** 20TOTAAL 81 9 60* S.P.= 1 studiepunt staat voor 25 à 30 uren studie** = mogelijkheid om één dag per week aan het eindwerk te bestedenHC= hoorcollege: dit zijn de theorielessenWC= werkcollege: dit zijn de oefeningenlessen, gegeven in deelgroepenPractica= labo’s: dit zijn de labo’s met specifieke apparatuur, gegeven in deelgroepen; aanwezigheid verplicht9


B o u w k u n d eA f s t u d e e r r i c h t i n g L a n d m e t e nMOGELIJKE STANDAARD SCHAKELPROGRAMMA’S• Professionele bachelor bouw• Professionele bachelor vastgoed, richting metenSchakelprogrammaEen schakelprogramma bestaat enerzijds uit opleidingsonderdelen die tot doel hebben de algemene wetenschappelijke kennis uit te diepen aan dehand van verschillende basismodules. Anderzijds wordt de wetenschappelijke kennis op het niveau van de academische bachelor gebracht.10GEMEENSCHAPPELIJKE VAKKEN 1 ste SEMESTER (contacturen) 2 de SEMESTER (contacturen) S.P.OPLEIDINGSONDERDEEL HC WC PRACTICA HC WC PRACTICA1 BASISMODULE WISKUNDE 1 18 12 32 BASISMODULE WISKUNDE 2 36 24 63 BEGRIPPEN VAN MECHANICA 27 34 INLEIDING BOUWMECHANICA 6Hoorcolleges begrippen van sterkteleer 18Werkcolleges begrippen van sterkteleer 18Projectwerk5 TOEGEPASTE HYDRAULICA 36 18 66 TOEGEPASTE INFORMATICAWerkcolleges: Access 18Werkcolleges: GIS 18Werkcolleges: VBA 367 GEODESIE 18 18 38 GOLVEN EN OPTICA 18 18 3TOTAAL 99 90 72 90 30KEUzE VOLGENS VOOROPLEIDING 1 ste SEMESTER (contacturen) 2 de SEMESTER (contacturen) S.P.OPLEIDINGSONDERDEEL HC WC PRACTICA HC WC PRACTICA1 NETWERKEN EN ELEKTROMAGNETISME 27 9 4 X2 BOUWMECHANICA 1 5 X XHoorcolleges terkteleer 2 9Werkcolleges sterkteleer 2 9Hoorcolleges stabiliteit 18Werkcolleges stabiliteit 18Berekeningsoftware 93 TOPOGRAFIE 1 18 18 3 X4 GEBOUWENTECHNIEK-BOUWFYSICA 1 18 18 3 X5 GEBOUWENTECHNIEK-CONSTRUCTIES 1 7 XHoorcolleges constructies-woningbouw1 36Werkcolleges constructies-woningbouw1 36Werkcolleges aanvullingen CAD 18Projectwerk: werfopvolging6 BOUWTECHNOLOGIE 1 36 9 9 6 X7 BOUWTECHNOLOGIE 2 3 XHoorcolleges wegenbouw 278 GIS 9 27 3 X9 PROJECT LANDMETEN EN ONDERzOEKSMETHODOLOGIE 36 4 X10 TOPOGRAFIE 2 18 18 3 X11 STATISTIEK 18 9 3 XTOTAAL 63 27 171 81 135 44BOUWVASTGOEDMETEN


Word Master of Science in de Industriële Wetenschappen(industrieel ingenieur)Master of Science in de industriële wetenschappenIn het masterjaar landmeten word je ondergedompeld in de wereld vande hedendaagse landmeter. Het zal je al vlug duidelijk worden dat ditin veel gevallen meer is dan het opmeten en in kaart brengen van eenterrein. Naast de traditionele landmeetkundige vakken zoals kadaster,recht, stedenbouw, wegontwerp,… komen ook meer gespecialiseerdeopleidingsonderdelen aan bod. In de opleidingsonderdelen fotogrammetrie,hydrografie, GIS en grootschalige opmetingen blijkt overduidelijkdat het werk van een landmeter ook sterk geïnformatiseerd is.Een verplichte stage van 4 weken geeft je enerzijds directe voelingmet de praktijk, en biedt je anderzijds de mogelijkheid kennis temaken met bedrijfsstructuren en je verder te verdiepen in meergespecialiseerde domeinen.Een belangrijk element is de masterproef. Gedurende de laatstetwee semesters van je opleiding zal je, in samenwerking met eenbedrijf en een promotor binnen de hogeschool, een concreetprobleem aanpakken. Hierbij zijn volgende attitudes en competentieszeer belangrijk: zin voor eigen initiatief en creativiteit, eenonderzoeksingesteldheid, synthetiseren en rapporteren.In het kader van Europese uitwisselingsprogramma’s kan je demasterproef ook afwerken aan een buitenlandse universiteit.1 ste SEMESTER (contacturen) 2 de SEMESTER (contacturen) S.P.OPLEIDINGSONDERDEEL HC WC PRACTICA HC WC PRACTICA1 WIJSBEGEERTE EN ETHIEK 3 27 32 FOTOGRAMMETRIE 18 18 33 RECHT 4Recht 27 6Landmeetpraktijk 124 GRONDBEHEER EN BEROEPSPRAKTIJK 5Beroepspraktijk 15 9Grondbeheer 305 INDUSTRIËLE METINGEN EN BOUWMAATVOERING 18 18 36 WEGONTWERP 3Projectwerk 307 STEDENBOUW 3Hoorcolleges 18Seminarie 188 STAGE 7Stage *Training professionele samenwerking *9 HYDROGRAFIE 3Hoorcolleges 15Seminarie 1510 KEUzEVAKKEN (TE KIEzEN UIT) 61 GIS 3 en cartografie 3Lab GIS 3 en cartografie 302 3D-modelleren 3Lab 3D-modelleren 303 3D-ontwerp 3Lab 3D-ontwerp 364 Ondernemersvaardigheden 1 27 35 Ondernemersvaardigheden 2 27 36 Academic Writing 18 37 Baggeren 18 9 38 Fotogrammetrie 2 18 18 39 Studentenpatricipatie 310 zakelijk Frans 36 310 MASTERPROEF ** ** 20TOTAAL 96 87 60* S.P.= 1 studiepunt staat voor 25 à 30 uren studie** = mogelijkheid om één dag per week aan het eindwerk te bestedenHC= hoorcollege: dit zijn de theorielessenWC= werkcollege: dit zijn de oefeningenlessen, gegeven in deelgroepenPractica= labo’s: dit zijn de labo’s met specifieke apparatuur, gegeven in deelgroepen; aanwezigheid verplicht11


C h e m i eMOGELIJKE STANDAARD SCHAKELPROGRAMMA’S• Professionele bachelor chemie, afstudeerrichting chemie• Professionele bachelor chemie, afstudeerrichting milieuzorg• Professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologieSchakelprogrammaEen schakelprogramma bestaat enerzijds uit opleidingsonderdelen die tot doel hebben de algemene wetenschappelijke kennis uit te diepen aan dehand van verschillende basismodules. Anderzijds wordt de wetenschappelijke kennis op het niveau van de academische bachelor gebracht.1 ste SEMESTER (contacturen) 2 de SEMESTER (contacturen) S.P.OPLEIDINGSONDERDEEL HC WC PRACTICA HC WC PRACTICA1 BASISMODULE WISKUNDE 1 18 12 32 BASISMODULE WISKUNDE 2 36 24 62 MASSA EN TRANSPORT 18 18 33 WARMTE EN TRANSPORT 18 18 34 GOLVEN EN OPTICA 18 18 35 NETWERKEN EN ELKTROMAGNETISME 27 9 46 BEGRIPPEN VAN MATERIALENLEER 27 37 INLEIDING TOT PROCESTECHNOLOGIE 18 18 38 FYSICOCHEMIE 36 18 59 INGENIEURSTECHNIEKEN 1Meet- en regeltechnieken 18 3Elektrotechniek 1210 INGENIEURSTECHNIEKEN 2 4Pomp-, stoom-, en koeltechniek 18Lab 2411 OVERDRACHTSPROCESSEN 36 18 12 612 KEUzEVAKKENInstrumentele analytische chemie 1: chromatografie 3Instrumentele analytische chemie 2: elektrochemie 3Instrumentele analytische chemie 3: spectroscopie 3Organische chemie 3: organische synthesen 3Organische chemie 4: structuuranalyse 3Polymeerchemie 3Anorganische chemie 3Milieuleer 3Bio-organische chemie 3Chemometrie 3Gentechnologie 3TOTAAL 144 156 36 6112


Word Master of Science in de Industriële Wetenschappen(industrieel ingenieur)Master of Science in de industriële wetenschappenIn de masteropleiding chemie (2 semesters) richt de studie zichop het verder uitdiepen van de opleidingsonderdelen uit debacheloropleiding. Je wordt voorbereid op leidinggevende functies viaopleidingsonderdelen zoals duurzaam ondernemen en bedrijfsbeleid.Verder worden chemisch technologische vakken verder uitgewerktzoals chemische procestechnologie, industriële processen, organischechemie en oppervlaktechemie. Je krijgt ook een keuzepakketaangeboden waardoor je zelf jouw eigen accent kan leggen. Eenbelangrijk onderdeel van de masteropleiding is de masterproef. Dezebiedt de student de gelegenheid de verworven kennis aan de praktijkte toetsen.Het curriculum is actueel en internationaal georiënteerd.Daarvoor staan de onderzoeksactiviteiten borg, die door onze docentenworden uitgevoerd in onze eigen onderzoekslaboratoria via nationaleen internationale projecten onder coördinatie van KAHO Sint-LievenR&D. Voor het uitvoeren van de masterproef worden de studenteningeschakeld in lopende onderzoeksprojecten.De opleiding biedt je eveneens de mogelijkheid de masterproef uitte voeren in partnerinstellingen en bedrijven in het buitenland viaEuropese uitwisselingsprogramma’s zoals Socrates, Leonardo, e.a.Contacten met de industrie situeren zich op allerlei vlakken:onderzoeksprojecten en dienstverlening, studiebezoeken,masterproefprojecten, jobinfo, training in communicatievevaardigheden en sollicitatiegesprekken,…1 ste SEMESTER (contacturen) 2 de SEMESTER (contacturen) S.P.OPLEIDINGSONDERDEEL HC WC PRACTICA HC WC PRACTICA1 WIJSBEGEERTE EN ETHIEK 3 27 32 DUURzAAM ONDERNEMEN 5Kwaliteitszorg 18Milieubeleid 18Veiligheidskunde 123 BEDRIJFSBELEID 2 3Hoorcolleges bedrijfsbeleid 2 18Training professionele samenwerking *4 CHEMISCHE PROCESTECHNOLOGIE 27 36 36 75 INDUSTRIËLE CHEMIE 6Productieprocessen 42Milieuprocessen 126 TOEGEPASTE CHEMIE 6Intermediairen 27Fijnchemicaliën 18Aromachemie 97 ELEKTROCHEMISCHE TECHNIEKEN 27 18 48 KEUzEVAKKENToegepaste polymeerchemie 18 3Energiebeheer 18 3Procesdynamica 18 3Milieumanagement 18 3Innovatief denken en werken 18 3English for science and technology 18 3Duurzame chemie 18 6 3Ondernemersvaardigheden 1 18 3Ondernemersvaardigheden 2 18 39 MASTERPROEF 20TOTAAL 228 54 60* S.P.= 1 studiepunt staat voor 25 à 30 uren studie** = mogelijkheid om één dag per week aan het eindwerk te bestedenHC= hoorcollege: dit zijn de theorielessenWC= werkcollege: dit zijn de oefeningenlessen, gegeven in deelgroepenPractica= labo’s: dit zijn de labo’s met specifieke apparatuur, gegeven in deelgroepen; aanwezigheid verplicht13


B i o c h e m i eMOGELIJKE STANDAARD SCHAKELPROGRAMMA’S• Professionele bachelor chemie, afstudeerrichting biochemie• Professionele bachelor chemie, afstudeerrichting milieuzorg• Professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologieEr kunnen aangepasteschakelprogramma’s wordenopgesteld wanneer de studenteneen andere vooropleiding gehadhebben. Deze programma’svariëren tussen de 60 en 90studiepunten voor• Professionele bachelorvoedings- en dieetkunde• Professionele bacheloragro- en biotechnologieSchakelprogrammaEen schakelprogramma bestaat enerzijds uit opleidingsonderdelen die tot doel hebben de algemene wetenschappelijke kennis uit te diepen aan dehand van verschillende basismodules. Anderzijds wordt de wetenschappelijke kennis op het niveau van de academische bachelor gebracht.141 ste SEMESTER (contacturen) 2 de SEMESTER (contacturen) S.P.OPLEIDINGSONDERDEEL HC WC PRACTICA HC WC PRACTICA1 BASISMODULE WISKUNDE 1 18 12 32 BASISMODULE WISKUNDE 2 36 24 63 WARMTE EN TRANSPORT 18 18 34 GOLVEN EN OPTICA 18 18 35 NETWERKEN EN ELKTROMAGNETISME 27 9 46 BEGRIPPEN VAN MATERIALENLEER 27 37 INLEIDING TOT PROCESTECHNOLOGIE 18 18 38 FYSICOCHEMIE 36 18 59 INGENIEURSTECHNIEKEN 1Meet- en regeltechnieken 18 3Elektrotechniek 1210 INGENIEURSTECHNIEKEN 2 4Pomp-, stoom-, en koeltechniek 18Lab 2411 OVERDRACHTSPROCESSEN 36 18 12 612 KEUzEVAKKENInstrumentele analytische chemie 1: chromatografie 3Instrumentele analytische chemie 2: elektrochemie 3Instrumentele analytische chemie 3: spectroscopie 3Enzymologie 3Algemene biochemie 3Algemene microbiologie 3Biochemische scheidings- en immunotechnieken 3Levensmiddelenchemie 1 3Microbiologie: fysiologie en toxonomie 3Bio-organische chemie 3Chemometrie 3Gentechnologie 3Spektroscopische technieken 3Milieuleer 3TOTAAL 144 156 36 61


Word Master of Science in de Industriële Wetenschappen(industrieel ingenieur)Master of Science in de industriële wetenschappenIn de masteropleiding biochemie (2 semesters) zal je studie meergericht zijn op het verder uitdiepen van de opleidingsonderdelenuit de bacheloropleiding. Je wordt voorbereid op leidinggevendefuncties via opleidingsonderdelen zoals duurzaam ondernemen enbedrijfsbeleid. Verder worden biochemisch technologische vakkenverder uitgewerkt zoals levensmiddelenproceskunde, industriëleprocessen, levensmiddelenchemie, biochemie en microbiologie. Je krijgtook een keuzepakket aangeboden waardoor je zelf jouw eigen accentkan leggen. Een belangrijk onderdeel van de masteropleiding is demasterproef. Deze biedt je de mogelijkheid om je verworven kennis aande praktijk te toetsen.Het curriculum is actueel en internationaal georiënteerd.Daarvoor staan de onderzoeksactiviteiten borg , die door onzedocenten worden uitgevoerd in onze eigen onderzoekslaboratoria vianationale en internationale projecten onder coördinatie van KAHOSint-Lieven R&D. Voor het uitvoeren van de masterproef worden destudenten ingeschakeld in lopende onderzoeksprojecten.De opleiding biedt eveneens de mogelijkheid de masterproef uitte voeren in partnerinstellingen en bedrijven in het buitenland viaEuropese uitwisselingsprogramma’s zoals Socrates, Leonardo , e.a.Contacten met de industrie situeren zich op allerlei vlakken:onderzoeksprojecten en dienstverlening, studiebezoeken,masterproefprojecten, jobinfo, training in communicatievevaardigheden en sollicitatiegesprekken,…1 ste SEMESTER (contacturen) 2 de SEMESTER (contacturen) S.P.OPLEIDINGSONDERDEEL HC WC PRACTICA HC WC PRACTICA1 WIJSBEGEERTE EN ETHIEK 3 27 32 DUURzAAM ONDERNEMEN 5Kwaliteitszorg 18Milieubeleid 18Veiligheidskunde 123 BEDRIJFSBELEID 2 3Hoorcolleges bedrijfsbeleid 2 18Training professionele samenwerking *4 BIOCHEMISCHE PROCESTECHNOLOGIE 7Fermentatietechnologie 27Levensmiddelenproceskunde 27Lab 185 INDUSTRIËLE PROCESSEN 9Mouterij en brouwerijtechnologie 27Vleeswarentechnologie 27Procestechnologie en levensmiddelenanalyse 546 LEVENSMIDDELENCHEMIE 2 27 37 CELBIOCHEMIE 36 48 KEUzEVAKKENAanvullingen brouwerij 18 3Voedingsmiddelenmicrobiologie en hygiëne 18 3Energiebeheer 18 3Procesdynamica 18 3Milieumanagement 18 3Innovatief denken en werken 18 3English for science and technology 18 3Duurzame chemie 18 6 3Ondernemersvaardigheden 1 18 3Ondernemersvaardigheden 2 18 39 MASTERPROEF 20TOTAAL 227 72 60* S.P.= 1 studiepunt staat voor 25 à 30 uren studie** = mogelijkheid om één dag per week aan het eindwerk te bestedenHC= hoorcollege: dit zijn de theorielessenWC= werkcollege: dit zijn de oefeningenlessen, gegeven in deelgroepenPractica= labo’s: dit zijn de labo’s met specifieke apparatuur, gegeven in deelgroepen; aanwezigheid verplicht15


Word Master of Science in de Industriële Wetenschappen(industrieel ingenieur)Master of Science in de industriële wetenschappenDe master verruimt je voorkennis in een aantal belangrijke domeinenzoals bedrijfsbeheer, deontologie en duurzaam ondernemen. Daarnaastworden specifieke domeinen uitgediept om een onderzoeksgerichtehouding bij te brengen en om zich te leren inwerken in eensnelevoluerend en hoogtechnologische vakgebied (servomotoren,hydraulische aandrijvingen, motoren en voertuigen). Door hetaanbieden van keuzevakken kan de student voor een aanzienlijk deelzelf kiezen in welk domein hij zich verdiept : machinebouw, productie,automatisering, maritieme techniek of bedrijfsmanagement.Een belangrijk deel van de masteropleiding is de masterproef. Dezeaccen-tueert de doorgedreven verruiming en is de uitwerking vanopdrachten vanuit de industrie in samenwerking met interne of externeonderzoeksgroepen.Deze masteropleiding leidt je op tot een polyvalente ingenieur diede competenties heeft verworven om teamgericht te werken en eenindustrieel probleem op een creatieve manier op te lossen.De masteropleiding heeft een academisch niveau door:• de opleidingsonderdelen in een breder perspectief te plaatsen• de studenten voor te bereiden op leidinggevende functies• de studenten de competenties en de methodiek aan te leren omwetenschappelijk onderzoek te verrichten.Studenten kunnen bovendien in het kader van een Erasmus uitwisseling1 semester in het buitenland studeren. Het tweede semester van hunmasterjaar doen ze hun mastyerproef (20 SP) en vakken voor 10 SPaan een buitenlandse hogeschool/universiteit.OpleidingsonderdelenSemester 7 en 8 - Studiepunten1 Duurzaam ondernemen in de werktuigkunde 42 Wijsbegeerte en ethiek 33 Bedrijfsbeleid 2 34 Motoren en voertuigen 65 Servomotoren en toepassingen 66 Masterproef 20Kies 1 van de 4 keuzepakkettenStudiepuntenElke keuzepakket bestaat uit meerdere opleidingsonderdelen die relevant zijn voor het vakgebied.ONTWERP : mechanical/structural engineering met eindige elementen methodes, materiaalselectie, validatie van berekeningen,18omgaan met normen en standaarden in de machinebouw.PRODUCTIEMANAGEMENT : computergebaseerde productievoorbereiding en productietechnieken, studie van layout en18workflow, lean management, multidisciplinaire aanpak, algemene ondernemersvaardigheden.AUTOMATISERING: procescontrole en simulatie, hydraulische servosturing, PLC-programmering, beveiligingscomponenten,18industriële netwerken, visualisatie van processen, energiedistributie.MARITIEME TECHNIEKEN: stabiliteit en vaargedrag, structural engineering van scheepsstructuren met eindige elementen methodes,18scheepstypes en hun toepassingen, apparaten en processen op schepen, organisatie en regelgeving in de maritieme wereld.Totaal 60* S.P. = 1 studiepunt staat voor 25 à 30 uren studie*** dit is een opleidingsactiviteit met individuele begeleidingHC = hoorcollege: dit zijn de theorielessenWC = werkcollege: dit zijn de oefeningenlessen, gegeven in deelgroepenPractica = labo’s: dit zijn de labo’s met specifieke apparatuur, gegeven in deelgroepen; aanwezigheid verplicht21


Word Master of Science in de Industriële Wetenschappen(industrieel ingenieur)Master of Science in de industriële wetenschappenDeze masteropleiding leidt op tot een polyvalente ingenieur dieinzetbaar is bij het ontwerp, de implementatie, de exploitatie,de aanpassing en het beheer van elektrische energie enautomatiseringssystemen.Opleidingsonderdelen die al in de bacheloropleiding voorkomen, zoalsbv. Elektrische machines en vermogenelektronica, worden verder endieper uitgewerkt maar ook nieuwe onderwerpen zoals verlichtingen elektrothermie komen aan bod. zo is de masteropleiding zowelverruimend als verdiepend. Uiteindelijk zal je onderzoeksproblemenen technische problemen rond productie, distributie en exploitatievan elektrische energie kunnen oplossen. Ook hier kan de studentnaargelang zijn interesse kiezen voor een meer economisch gerichtevorming, voor talen, automatisering, elektrotechniek of energiebeheerin gebouwen.Een belangrijk onderdeel bij de masteropleiding is de masterproef.Samen met de keuzevakken, kun je met de masterproef eigenaccenten leggen in je opleiding. De masterproef wordt i.s.m. eenbedrijf of een interne onderzoeksgroep uitgevoerd. zo kom je nogmeer in contact met de industriële realiteit. De masteropleiding heefteen academisch niveau door:• de opleidingsonderdelen in een breder perspectief te plaatsen,• de studenten voor te bereiden op leidinggevende functies,• de studenten de competenties en de methodiek omwetenschappelijk onderzoek te verrichten, bij te brengen,• de vaardigheid aan te leren om op een wetenschappelijke wijze tedenken en te handelen,• de communicatievaardigheid te trainen voor het overbrengen vaninformatie, ideeën en oplossingen zowel aan specialisten als aanleken.Studenten kunnen bovendien in het kader van een Erasmusuitwisseling 1 semester in het buitenland studeren. Het tweedesemester van hun masterjaar doen ze hun mastyerproef (20 SP) envakken voor 10 SP aan een buitenlandse hogeschool/universiteit.1 ste SEMESTER (contacturen) 2 de SEMESTER (contacturen) S.P.OPLEIDINGSONDERDEEL HC WC PRACTICA HC WC PRACTICA1 WIJSBEGEERTE EN ETHIEK 3 27 32 DUURzAAM ONDERNEMEN 3Milieuleer 9Veiligheidskunde 9Kwaliteitszorg 93 BEDRIJFSBELEID 2 3Hoorcolleges Deontologie 18Training professionele samenwerking **4 VERMOGENSELEKTRONICA 2 18 18 35 ELEKTRISCHE AANDRIJFTECHNIEK EL 27 18 46 ELEKTRISCHE MACHINES 2 27 18 47 PRODUCTIE, TRANSPORT EN DISTRIBUTIEVAN ELEKTRISCHE ENERGIEEnergetische aspecten van elektriciteitsproductie 27 18 4Transport en distributie van elektrische energie 27 18 48 VERLICHTING 1 18 18 39 ELEKTROTHERMIE 18 18 310 MASTERPROEF 2011 KEUzEVAKKEN (TE KIEzEN UIT:) 6Moderne regeltechnieken (ELAU) 3Neurale netwerken en Optimalisatietechnieken (ELAU) 3Academic Writing 3Power Quality 3Gebouwentechniek-bouwfysica 2 3Installaties in gebouwen*** 3Verlichting 2** 3Interdisciplinair Samenwerken 3Industriële datacommunicatieOndernemersvaardigheden (ABA3) 6TOTAAL 117 36 117 72 60** Je kan deze OPO’s ook terugvinden op http://onderwijsaanbod.kahosl.be/opleidingen/n/SC_51531561.htm*** Kan pas worden gekozen na het volgen van het keuzevak Gebouwentechniek-Bouwfysica 223


E n e r g i ea f s t u d e e r r i c h t i n g A u t o m a t i s e r i n gMOGELIJKE STANDAARD SCHAKELPROGRAMMA’S• Professionele bachelor in de Elektrotechniek• Professionele bachelor Autotechnologie• Professionele bachelor Luchtvaart• Professionele bachelor ElektromechanicaSchakelprogrammaEen schakelprogramma bestaat enerzijds uit opleidingsonderdelen die tot doel hebben de algemene wetenschappelijke kennis uit te diepen aan dehand van verschillende basismodules. Anderzijds wordt de wetenschappelijke kennis op het niveau van de academische bachelor gebracht.1 ste SEMESTER (contacturen) 2 de SEMESTER (contacturen) S.P.OPLEIDINGSONDERDEEL HC WC PRACTICA HC WC PRACTICA1 BASISMODULE WISKUNDE 54 36 92 GOLVEN EN OPTICA 18 18 33 BEGRIPPEN VAN ELEKTROTECHNIEK 36 44 THERMODYNAMICA EN FLUÏDOMECHANICA 4Hoorcolleges thermodynamica 18Hoorcolleges fluïdomechanica 185 MECHANISCHE ENERGIECOVERSIE 4Hoorcolleges pompen-ventilatoren 18Hoorcolleges koeltechniek 186 SYSTEEMTHEORIE 27 37 ELEKTRISCHE MACHINES 1 36 18 18 18 88 ELEKTRISCHE ENERGIEDISTRIBUTIE 27 36 39 VERMOGENSELEKTRONICA 1 18 18 310 CONTINUE REGELSYSTEMEN 18 18 311 INDUSTRIËLE PRAKTIJK AUTOMATISERING S 4Ontwerpproject digitaaltechniek 27Ontwerpproject elektrotechniek 1812 TOEGEPASTE ELEKTRONICA S 18 18 413 REGEL- EN INSTRUMENTATIETECHNIEK 2 27 18 5Capita Selecta 1814 ELEKTRISCHE ENERGIEDISTRIBUTIE 27 3TOTAAL 234 18 189 117 60* S.P.= 1 studiepunt staat voor 25 à 30 uren studie** = mogelijkheid om één dag per week aan het eindwerk te bestedenHC= hoorcollege: dit zijn de theorielessenWC= werkcollege: dit zijn de oefeningenlessen, gegeven in deelgroepenPractica= labo’s: dit zijn de labo’s met specifieke apparatuur, gegeven in deelgroepen; aanwezigheid verplicht24


Word Master of Science in de Industriële Wetenschappen(industrieel ingenieur)Master of Science in de industriële wetenschappenDeze masteropleiding leidt tot een polyvalent ingenieur in deindustriële automatisering, die ook heel wat kennis heeft vanelektromechanica, elektrotechniek, toegepaste elektronica,datacommunicatie en informatisering. De masteropleiding werktzowel verruimend als verdiepend. De labs en ontwerpen zorgen vooreen projectmatige aanpak.Een belangrijk onderdeel bij de masteropleiding is de masterproef.Samen met de keuzevakken, kun je met de masterproef eigenaccenten leggen in je opleiding. De masterproef wordt i.s.m. eenbedrijf of een interne onderzoeksgroep uitgevoerd. zo kom je nogmeer in contact met de industriële realiteit.De masteropleiding heeft een academisch niveau door:• de opleidingsonderdelen in een breder perspectief te plaatsen,• de studenten voor te bereiden op leidinggevende functies,• de studenten de competenties en de methodiek omwetenschappelijk onderzoek te verrichten, bij te brengen,• de vaardigheid aan te leren om op een wetenschappelijke wijze tedenken en te handelen,• de communicatievaardigheid te trainen voor het overbrengen vaninformatie, ideeën en oplossingen zowel aan specialisten als aanleken.Ook hier kan de student naargelang zijn interesse kiezen voor eenmeer economisch gerichte vorming, voor talen, automatisering,elektrotechniek of energiebeheer in gebouwen.Studenten kunnen bovendien in het kader van een Erasmusuitwisseling 1 semester in het buitenland studeren. Het tweedesemester van hun masterjaar doen ze hun mastyerproef (20 SP) envakken voor 10 SP aan een buitenlandse hogeschool/universiteit.1 ste SEMESTER (contacturen) 2 de SEMESTER (contacturen) S.P.OPLEIDINGSONDERDEEL HC WC PRACTICA HC WC PRACTICA1 WIJSBEGEERTE EN ETHIEK 3 27 32 DUURzAAM ONDERNEMEN 3Milieuleer 9Veiligheidskunde 9Kwaliteitszorg 93 BEDRIJFSBELEID 2 3Hoorcolleges 18Training professionele samenwerking **4 ELEKTRISCHE AANDRIJFTECHNIEK AU 27 27 55 AUTOMATISERING 1 ** 5Discrete regelsystemen 18Labo Ontwerp van Regelsystemen 18Labo Procesregeling 18Capita Selecta 186 AUTOMATISERING 2 ** 3Discrete regelsystemen 18Labo Ontwerp van Regelsystemen 187 INDUSTRIËLE DATACOMMUNICATIE 18 18 38 ROBOTICA 27 39 AANVULLENDE ELEKTRONICA 3Aanvullende toegepaste elektronica 18Aanvullende informatica 910 MASTERPROEF 2011 KEUzEVAKKEN (TE KIEzEN UIT:) 9Moderne regeltechnieken 3Neurale netwerken en Optimalisatietechnieken 3Elektrothermie (ELEL) 3Academic Writing 3Power Quality 3Gebouwentechniek-bouwfysica 2 3Installaties in gebouwen *** 3Verlichting 1 3Verlichting 2 ** 3Ondernemersvaardigheden 3Productie, transport en distributievan elektrische energie 1 6Interdisciplinair SamenwerkenTOTAAL 135 90 72 27 60** Je kan deze OPO’s ook terugvinden op http://onderwijsaanbod.kahosl.be/opleidingen/n/SC_51531561.htm*** Kan pas worden gekozen na het volgen van het keuzevak Gebouwentechniek-Bouwfysica 225


I n s c h r i j v e nHoe inschrijven?http://www.kahosl.be/inschrijvenJe kan je van thuis uit vooraf aanmelden via internet. Vanaf half augustuskom je je inschrijving bevestigen op de campus. Dan krijg je ook allenodige papieren. Je vindt meer gedetailleerde info op onze webpagina:www.kahosl.be/inschrijven. Als je al hoger onderwijs in een verwantestudierichting volgde, kan je wellicht genieten van vrijstellingen ofstudieduurverkorting.Ben je jobstudent of beursstudent? Heb je al hoger onderwijs gevolgd ofheb je een functiebeperking? Lees dan ook de bijkomende info op onzewebsite: http://www.kahosl.be/inschrijvenWanneer inschrijven?Vanaf zaterdag 28 april 2012 kan je voorinschrijven via het internet.Definitieve inschrijvingen zijn mogelijk vanaf donderdag 16 augustus2012 tijdens de kantooruren.Inschrijvingen buiten de kantooruren:• zaterdag 25 augustus 2012 (10 - 12.30 uur)• zaterdag 8 september 2012 (10 - 16 uur, tevens infodag)TIPJe kan al voorinschrijven vanaf 28 april 2012 viawww.kahosl.be/voorinschrijven of op de campussen.(gesloten tussen 11 juli en 12 augustus 2012)Hoeveel kost het?Voor een diploma- en creditcontract (inschrijving tussen de 54 en 66studiepunten) bedraagt het studiegeld voor het academiejaar 2011-2012:voor niet-beursstudenten:578,70 EURvoor beursstudenten:100,00 EURvoor bijna-beursstudenten:340,00 EURBedragen onder voorbehoud van decretale wijzigingen en indexaanpassing.Meer informatie over studeren met examencontract of creditcontractkan je bekomen bij de opleidingshoofden. Hun namen en contactgegevenszijn verkrijgbaar via info@kahosl.be.26


Word Master of Science in de Industriële Wetenschappen(industrieel ingenieur)H o g e rA f s t a n d s o n d e r w i j sVia het concept van begeleid individueel leren (hoger afstandsonderwijs)kun je werk, gezin en studie combineren en op die maniereen volwaardig academisch diploma behalen. Je studeert wat enwanneer je wil, maar met de nodige begeleiding en ondersteuning.KAHO Sint-Lieven leidt je de weg.Binnen de opleiding master in de industriële wetenschappen(industrieel ingenieur) kan je met een passend diploma vanprofessionele bachelor in de industriële wetenschappen en technologiebinnen een tijdsspanne van 3 jaar (telkens 40 studiepunten) eenvolwaardig masterdiploma industriële wetenschappen verwerven inhoger afstandsonderwijs.Het schakelprogramma en de masteropleiding, samen 120 studiepunten,worden verdeeld over 3 jaar, wat een studiebelastingvan jaarlijks 40 studiepunten betekent. Een schakelprogramma iseen studieprogramma dat bestaat uit 60 studiepunten. Tijdens ditprogramma bouw je verder op de kennis die je hebt meegekregen uitje opleiding professionele bachelor maar word je tevens voorbereid opmeer wetenschappelijke kennis en inzicht om de masteropleiding tekunnen aanvatten. Na dit schakelprogramma krijg je de toelating omje masteropleiding te volgen die leidt tot je masterdiploma industriëlewetenschappen.Om de slaagkansen te optimaliseren voor de studenten die kiezen omhun academisch diploma te behalen via afstandsonderwijs, moetendeze studenten zich eerst inschrijven voor de basismodule wiskunde1 en 2 en pas wanneer men hiervoor geslaagd is, kan een verderprogramma worden opgesteld van maximum 40 studiepunten per jaar.StudiefinancieringJe kan een studietoelage aanvragen bij het Departement Onderwijs,Afdeling Studietoelagen, Hendrik Consciencegebouw 1A,Koning AlbertII-laan 15, 1210 Brussel. Het aanvraagformulier kan jedownloaden op www.studietoelagen.be. Als je recht hebt op een studietoelage,betaal je het verminderd studiegeld van een beursgerechtigdstudent. Breng het bewijs mee dat je vorig jaar een studietoelagehad of vraag naar meer info bij de Dienst voor Studenten. We kunnenhet bedrag van een mogelijke studietoelage voorlopig berekenen. Brengzeker het laatst ontvangen aanslagbiljet mee (inkomsten 2010, aanslagjaar2011). Voor informatie, advies en berekening kan je je wendentot de SoVo van je campus. Je kan hier ook terecht voor een aanvraagvan een studielening, een lening voor de aankoop van duurzaamstudiemateriaal (een pc bijvoorbeeld), een toelage voor het volgenvan therapie. Voor alle info rond de financiële aspecten van studeren(kinderbijslag, studentenarbeid, leefloon, studeren met een werkloosheidsuitkering…)kan je op de websitewww.centenvoorstudenten.be terecht.Persoonlijke begeleiding staat bij KAHO Sint-Lieven centraal. Ookal volg je de cursus thuis en volledig op eigen tempo, toch kan jerekenen op ondersteuning. Bij de aanvang van het academiejaarkrijg je de mogelijkheid om alle docenten en medestudenten te lerenkennen tijdens de Kennismakingsdag. Op dat moment zullen ook allecursussen ter beschikking zijn en kunnen verdere afspraken wordengemaakt.Binnen elke opleiding worden ook Ontmoetingsdagen geplandwaarop vragen kunnen worden gesteld.Contact met medestudenten en docenten wordt mogelijk viaToledo, het digitale leerplatform van KAHO Sint-Lieven waaropook discussiefora zullen aanwezig zijn. Voor de basisvakken in hetschakelprogramma staan onze monitoraatscoaches ter beschikkingvoor uitleg en begeleiding.De lestabellen en de verdere informatie kan je steeds onze websiteterugvinden.Meer info: Luc.demaegd@kahosl.be • 09 265 86 1027


1 Biotechnologie - Chemie - Voeding• Agro- en biotechnologie• Biomedische laboratoriumtechnologie• Chemie• Voedings- en dieetkunde2 Lerarenopleiding• Bachelor kleuteronderwijs• Bachelor lager onderwijs• Bachelor secundair onderwijs3 Gezondheidszorg• Verpleegkunde• Intensieve zorg en spoedgevallenzorg• Vroedkunde4 Management• Bedrijfsmanagement• Facilitair management (in Gent vanaf 2011-2012)• Office management• Vastgoed5 Technologie• Bouw• Elektromechanica• Elektronica-ICT• Energietechnologie• Ontwerp- en productietechnologieW W W . K A H O S L . B E • I N F O @ K A H O S L . B E6 Ingenieur• Master of science in industriële wetenschappen: bouwkunde• Master of science in industriële wetenschappen: chemie• Master of science in industriële wetenschappen: biochemie• Master of science in industriële wetenschappen: elektronica-ICT• Master of science in industriële wetenschappen: elektromechanica• Master of science in industriële wetenschappen: energieDienst CommunicatieGebroeders De Smetstraat 19000 Gent09 265 86 43info@kahosl.bewww.kahosl.bedecember 2011Opleidingen in Aalst, Gent en Sint-Niklaas

More magazines by this user
Similar magazines