Informatie over centrale examinering voor BTG's en ... - MBO Raad

mboraad.nl

Informatie over centrale examinering voor BTG's en ... - MBO Raad

Informatie over centrale examinering voor BTG's enachterbannenVan: J.A. WoudstraDatum : 3 november 2011Wanneer start de centrale examinering voor Nederlands en rekenen?• Voor niveau 4 in schooljaar 2013-2014.• Voor niveau 2 en 3 in schooljaar 2014-2015.• Voor niveau 1 is nog niet bekend hoe de referentieniveaus in de toekomst geëxamineerd gaanworden.Welke studenten moeten er straks centraal examen doen?Alle studenten die zijn gestart met hun opleiding na 1 augustus 2010 en die:• Niveau 4: na 1 augustus 2013 hun mbo diploma halen.• Niveau 2 en 3: na 1 augustus 2014 hun mbo diploma halen.Hoeven studenten die voor 1 augustus 2013/2014 hun diploma halen dan geen examen te doenin Nederlands en rekenen?Elke student die is gestart met zijn opleiding na 1 augustus 2010 moet examen doen in dereferentieniveaus Nederlands en rekenen. Tot 1 augustus 2013 respectievelijk 2014 zijn ditinstellingsexamens. Daarna zijn dit (deels) centrale examens.Moeten wij voor Nederlands en rekenen instellingsexamens maken?Vanaf 2013/2014 c.q. 2014/2015 wordt rekenen centraal geëxamineerd. Voor Nederlands geldt dat deonderdelen lezen en luisteren centraal worden geëxamineerd. De onderdelen van Nederlands:spreken, gesprekken voeren en taalverzorging worden met behulp van een instellingsexamenbeoordeeld. Voor de onderdelen die in de toekomst centraal worden geëxamineerd geldt hetvolgende:• Niveau 4: Vanaf januari/februari 2012 worden er periodiek pilotexamens Nederlands (lezen enluisteren) en rekenen 3F afgenomen. Hieraan mogen studenten die na 1 augustus 2010 zijngestart met hun opleiding en in de tweede helft van de opleiding zitten meedoen. Voor studentendie hun diploma halen voor 1 augustus 2013 kunnen deze examens worden gebruikt alsinstellingsexamen. Voor studenten die diplomeren in of na schooljaar 2013/2014 kunnen depilotexamens meetellen als coe voor diplomering.• Niveau 2 en 3: In januari/2012 wordt een pre-pilotexamen Nederlands en rekenen 2F afgenomen.Vanaf najaar 2012 worden er periodiek pilotexamens Nederlands en rekenen 2F afgenomen.JWO/198018/2011


Hieraan mogen studenten die na 1 augustus 2010 zijn gestart met hun opleiding meedoen. Voorstudenten die hun diploma halen in schooljaar 2013-2014 kunnen deze examens worden gebruiktals instellingsexamen. Voor studenten die diplomeren in of na schooljaar 2014/2015 kunnen depilotexamens meetellen als coe voor diplomering.Let op!• Een instelling is niet verplicht om de pre-pilot en pilotexamens te gebruiken. Er mag ook wordengekozen voor eigen instellingsexamens. Deze instellingsexamens kunnen zelf ontwikkelde toetsenzijn, maar ook ingekochte toetsen.• Jaarlijks worden er voorbeeldexamen 2F en 3F gepubliceerd. Deze kunnen worden gebruikt ommee te oefenen. De school kan hiermee de logistiek van centrale examinering oefenen enstudenten kunnen oefenen voor de pilotexamens en/of het officiële centrale examen.Voorbeeldexamens mogen niet worden gebruikt als instellingsexamen.Hoe moet het nu als een student onverwacht langer over zijn opleiding doet, waardoor hijongepland toch verplicht centraal examen moet doen? (bijvoorbeeld na een driejarigeniveau 4 opleiding gestart in 2010?)Ten eerste is het belangrijk dat in de OER (of ander verantwoordingsdocument) vermeld staat, datwanneer de opleiding uitloopt, de student verplicht centraal examen moet doen en daarop kan zakken.Verder mogen studenten die de tweede helft van hun opleiding zitten, met de pilotexamens taal enrekenen meedoen. In het laatste pilotjaar geldt dat een voldoende resultaat geldig blijft en dus meekan tellen voor diplomering. Wanneer de opleiding van de student onverhoopt langer duurt dangepland, hoeft deze dus niet te wachten tot er weer een nieuwe examenperiode is.Kunnen studenten nu zakken op Nederlands en rekenen?Bij een mbo opleiding horen generieke eisen aan Nederlands en rekenen. Deze zijn vastgelegd in dezogenaamde referentieniveaus. Deze zijn beschreven in deel B van het kwalificatiedossier. Een deelhiervan wordt vanaf 1 augustus 2013 (niveau 4) of 1 augustus 2014 (niveau 2 en 3) centraalgeëxamineerd. Studenten die zijn gestart met hun opleiding na 1 augustus 2010 en hun diploma halenvoor 1 augustus 2013 respectievelijk 2014 kunnen niet zakken op de generieke eisen Nederlands enrekenen. Vanuit het beroep waren er altijd al eisen aan Nederlands en rekenen. Die heb je nodig omje beroep goed uit te kunnen oefenen. Deze eisen staan beschreven in deel C van hetkwalificatiedossier, gekoppeld aan kerntaken en werkprocessen. Ook deze eisen moeten wordengeëxamineerd. Dit moet gebeuren met instellingsexamens, al dan niet gekoppeld aan deberoepsgerichte examinering. Op deze eisen kan een student wel zakken. Dus bijvoorbeeld eensecretaresse die geen goede brief kan schrijven, kan daar op zakken.JWO/198018/2011 2/5


Schematischgestart voor1/8/2010gestart na1/8/2010generiekberoepsgerichtniv 2-3 nedgeen diplomawel diploma(raamwerk) consequenties consequentiesrek nvt wel diplomaconsequentiesniv 4 nedwel diplomawel diploma(raamwerk) consequenties 3vd5 consequentiesdeelvaardighedenvoldoenderek nvt wel diplomaconsequentiesniv 2-3 ned (ref. niv) diploma consequenties wel diplomana 1 aug 2014 consequentiesrekdiploma consequenties wel diplomana 1 aug 2014 consequentiesniv 4 ned (ref. niv) diploma consequenties wel diplomana 1 aug 2013 consequentiesrekdiploma consequenties wel diplomana 1 aug 2013 consequentiesWanneer kunnen onze studenten meedoen met de pilotexamens?Er is een landelijk implementatietraject voor de invoering van centrale examinering. In deinformatiebrochure centrale examinering staat beschreven hoe het traject voor schooljaar 2011-2012eruit ziet. Daarbinnen maakt elke instelling zijn eigen keuzes, passend bij de eigen specifieke situatieen omstandigheden. Elke instelling heeft een contactpersoon (en een eventuele vervanger), die wordtgeïnformeerd door Steunpunt taal en rekenen en door het College voor Examens. Voor hen wordenook regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd. De contactpersoon van de instelling isverantwoordelijk voor de implementatie van de centrale examens op de instelling. Hij of zij weet dusook wanneer welke studenten gaan deelnemen aan pilotexamens. Mocht je niet weten wie decontactpersoon voor jouw instelling is, dan kun je dit navragen bij Steunpunt taal en rekenen mbo.Telefoonnummer: (0318) 648 559.Voor vragen over de wet- en regelgeving rond taal en rekenen kunt u terecht bij Steunpunt taal enrekenen mbo.JWO/198018/2011 3/5


Wie is er verantwoordelijk voor de centrale examens?De Minister van Onderwijs heeft besloten dat er in het mbo centrale examens komen voor Nederlandsen rekenen, gebaseerd op de referentieniveaus. Het College voor Examens is verantwoordelijk voorde totstandkoming en de implementatie van de centrale examens. Voor het mbo zijn de centraleexamens nieuw. Daarom wordt dit projectmatig aangepakt. De projectorganisatie ziet er gedurendehet traject van pilots als volgtuitOpdrachtgeverOCW−−−Stuurgroep (Bestuurlijk)OCW (voorzitter)MBO Raad/AOC Raad/NRTOCvEResonansgroepen- MBO veld (HBO)- Experts taal & rekenen- Colo- saMBO-ICTWerkgroep (Uitvoering)− CvE (voorzitter)− OCW− MBO Raad− Cito− Steunpunt t&r mboProjectleiderCvEManagement/projectleider CitoCitoToetsdeskundigeCito−−−−Syllabuscommissies/vaststellingscommissiesvoorzittervertegenwoordigers uit hetveld (docenten uit MBO)(expert)(toetsdeskundige)ConstructiegroepCitoJWO/198018/2011 4/5


Hoe weet ik wat er wordt gevraagd in de centrale examens Nederlands en rekenen?De referentieniveaus Nederlands en rekenen zijn nieuw. Daarom worden de examens nu via pilotsontwikkeld. Inmiddels zijn de volgende producten beschikbaar:• Concept syllabus Nederlandse taal 3F• Conceptsyllabus rekenen 3F• Voorbeeld examens 3F (beschikbaar via de contactpersoon op de instelling)• Prototype Nederlandse taal 2F• Prototype rekenen 2F• Prototype taal 3F• Prototype rekenen 3F• Syllabi 2F publicatie najaar 2011Jaarlijks wordt er voor zowel 2F als 3F een voorbeeldexamen gepubliceerd. Dit examen is digitaal enkan worden afgenomen in overleg met de instellingscontactpersoon.Op welk moment in de opleiding mogen studenten centraal examen doen?Studenten mogen centraal examen doen, nadat de helft van de opleidingstermijn is verstreken.Dit betekent dat het belangrijk is om goed vast te leggen hoe lang een bepaalde opleiding gaat duren.Dit gebeurt in de onderwijsovereenkomst. Per studiejaar kunnen er verschillende eisen voorverschillende onderdelen van de opleiding gelden. Het is daarom ook belangrijk om vast te leggen opbasis van welk OER het onderwijs wordt verzorgd.Vragen en opmerkingenVoor vragen of de wet en regelgeving rond taal en rekenen kunt u terecht bijSteunpunt taal en rekenen mbo.Voor vragen en opmerkingen die te maken hebben met belangenbehartiging kunt u terecht bij deMBO Raad. Jetske Woudstra Mail: j.woudstra@mboraad.nl Tel 0348 759557 / 0650278664.JWO/198018/2011 5/5

More magazines by this user
Similar magazines