10.07.2015 Views

Wijkprogramma Hengelose Es 2008.indd - Gemeente Hengelo

Wijkprogramma Hengelose Es 2008.indd - Gemeente Hengelo

Wijkprogramma Hengelose Es 2008.indd - Gemeente Hengelo

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De wijk <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong> met de buurten: <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong> Noord, Tichelwerk, Timmerveld en ‘t Wilbert<strong>Wijkprogramma</strong> 2008 <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong>Wat gebeurt er in de <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong> in 2008?In dit wijkprogramma leest u over een aantal grotere of opvallende projecten en activiteiten die voor komend jaarin de wijk <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong> gepland zijn. Het wijkprogramma vloeit voort uit het Wijkplan <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong> 2005-2008.Het wijkplan is de praktische vertaling van het gemeentelijk beleid op het gebied van onder andere leefbaarheid,wonen en veiligheid. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.hengelo.nl, onder Wijk en buurt.Wijkgericht werkenWijkplanDagelijks zijn er veel mensen aan het werk om de leefbaarheidin uw wijk op peil te houden of te verbeteren.De gemeente <strong>Hengelo</strong>, woningbouwcorporaties, politie,welzijnsorganisaties (zoals ouderenzorg, jongerenwerk) enbuurt- en bewonersorganisaties werken samen aan eenprettige leefomgeving. En uiteraard speelt u als inwonerhierin ook een belangrijke rol. Om bewoners meer bij hunleefomgeving te betrekken en hun afstand tot de gemeentete verkleinen, heeft de gemeente <strong>Hengelo</strong> gekozen voorwijkgericht werken.Belangrijk hulpmiddel is het wijkplan. Dit bevat de praktischevertaling van het gemeentelijke beleid op het gebied vanbeheer, welzijn en veiligheid op wijkniveau voor een periodevan vier jaar. Bijna alle <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> wijken hebben inmiddelseen wijkplan. In 2008 worden de wijkplannen en het wijkgerichtwerken binnen de gemeente geëvalueerd, om te kijkenof de huidige werkwijze en de wijkplannen er inderdaad aanbijdragen dat bewoners meer betrokken zijn bij hun leefomgevingen dat mede daardoor de afstand tussen bewoneren gemeente wordt verkleind.


Wijkcentrum <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong>Op 11 november 2007 is het nieuwe wijkcentrum geopend.Het heeft de naam Wijkcentrum <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong> gekregen. Inhet nieuwe wijkcentrum kunt u tevens het WijkServicePunt<strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong> vinden. Het wijkcentrum <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong> is eenheus ‘buurtpaleis’. Tijdens de opening konden buurtbewonerskijken, proeven en genieten van het nieuwe wijkcentrum. Hetwijkcentrum is van en voorbewoners.AanbodVan taallessen tot schilderen, het wijkcentrum heeft eenaanbod voor iedereen. De ruimtes zijn geschikt voor diverseactiviteiten. Tevens beschikt het wijkcentrum over een multifunctionelekeuken die voor lessen of samen koken gebruiktkan worden. Enkele vaste gebruikers van het wijkcentrumstaan dagelijks voor u klaar. Het WijkServicePunt is dagelijksgeopend voor antwoorden op allerlei vragen en heeft tevensiedere dinsdag spreekuur. Voor de allerkleinsten is er depeuterspeelzaal. Ook het jongerenwerk heeft in het wijkcentrumzijn plek met een mooie soosruimte, de Chill Out. Demedewerkers en het aankomend bestuur van het wijkcentrumlaten u graag zien wat het wijkcentrum in huis heeft.WijkServicePuntTevens zal het aankomend bestuur van het wijkcentrum eroptoezien dat het centrum er inderdaad voor de wijk is. Alleactiviteiten zullen een relatie hebben met de wijk en haarbewoners. Iedereen is welkom en kan meedoen aan activiteiten.Ook zien wij graag de inbreng van bewoners voor hetverder ontwikkelen en opzetten van een nieuw aanbod. Hetaanbod gericht op ontmoeting, recreatie en educatie zal inhet komende jaar verder uitgebreid worden. U bent welkomom deel te nemen, maar ook om mee te denken. Het aankomendbestuur van Wijkcentrum <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong> is op zoek naarenthousiaste bestuursleden. Buurtbewoners dus die hun inzetwillen leveren aan het besturen en verder ontwikkelen vanhet mooiste wijkcentrum in <strong>Hengelo</strong>. Om de bewoners vande <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong> te informeren over het programma van hetwijkcentrum, zullen in elke uitgave van de wijkkrant Kiek’n op’n <strong>Es</strong> mededelingen worden gedaan.Meer informatieMeer informatie: Wijkcentrum <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong>, Uitslagsweg 47.Ook kunt u de website bezoeken www.de-hengelose-es.nl.Telefonisch is wijkcentrum De <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong> te bereiken opnummer (074) 250 40 20. Mocht u uw vragen of opmerkingenwillen mailen dan kan dat naar:info@de-hengelose-es.nl. Kijk voor het actuele aanbod in deKiek’n op ’n <strong>Es</strong> of op www.de-hengelose-es.nlIn het Wijkcentrum <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong> vindt u het WijkServicePunt. Hier kunt u terecht met vragen, ideeën en opmerkingen overde wijk. Daarbij kunt u denken aan zaken die spelen in uw straat, buurt of wijk. Maar ook voor meer persoonlijke zaken,zoals schuldhulpverlening, huurtoeslag en klachten, bent u bij het WijkServicePunt aan het juiste adres. Het WijkServicePuntis er voor alle bewoners in de wijk <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong> en het bijbehorende buitengebied. Een aantal instanties en organisatieszijn direct bereikbaar tijdens de openingstijden. Verder worden er spreekuren gehouden op dinsdagmiddag van 14.00 tot15.00 uur. Dit geldt voor de politie, Woonpartner, Scala Welzijnswerk, Buurt Sociale Activering en Wijkservice. HinT houdtspreekuur op de eerste en derde dinsdag van de maand van 13.00 tot 15.00 uur. Stadstoezicht zal in 2008inhaken op deze spreekuurtijden.inhaken op deze spreekuurtijden.


TroelstrastraatNa een lange tijd van voorbereidingen is begin 2008 gestartmet het vervangen van de riolering in en de herinrichtingvan de Mr. P.J. Troelstrastraat, Dennenbosweg, Sloetsweg,Leeuwerikstraat en Oude Postweg. De rioleringsbuizenonder het trottoir worden vervangen en die onder de straatvergroot, in verband met de noodzakelijke grotere capaciteit.De werkzaamheden worden in 2008 uitgevoerd. Uiteraardproberen we de overlast zo veel mogelijk te beperken, ondermeer door de maatregelen gefaseerd uit te voeren. Om- enaanwonenden worden via bewonersbrieven en nieuwsbrievenregelmatig op de hoogte gebracht van de werkzaamheden ende bijbehorende maatregelen. Verder is er elke dinsdagmiddagvan 16.00 tot 17.00 uur een inloopspreekuur bij het infopunt,Dennenbosweg 135. Diverse vertegenwoordigers van degemeente en bouwbedrijven staan klaar om uw vragen tebeantwoorden. Verder vindt u alle relevante informatie opwww.hengelo.nl > Project en plannen.Nieuw bestuur bewonersorganisatieOp 13 augustus 2007 is de Stichting Bewonersorganisatie <strong>Hengelo</strong> Midden opgericht. Eric Siemelink en Diny Geelen hebbenzich namens de bewoners als eerste bestuurleden aangemeld. Eric is al eerder actief geweest in een bewonersorganisatie in<strong>Hengelo</strong>. Zijn hart ligt dan ook bij de bewoners in de wijk. Na zijn verhuizing naar de <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong> is hij lid geworden vande flatraad ‘t Weusthag. Toen er een nieuwe bewonersorganisatie werd gevormd, hoefde hij niet lang na te denken en namhij zitting in het bestuur. Hij wist ook Diny Geelen enthousiast te maken. In het nieuwe Wijkcentrum <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong> zal debewonersorganisatie in de loop van 2008 wekelijks spreekuur houden. Tijdens dit spreekuur kunnen bewoners uit de wijk metvragen over hun straat, buurt en de wijk terecht.De bewonersorganisatie zal zich inzetten voor bewonersparticipatie in diverse overlegorganen,zoals het Wijk Aanpak Team of het Wijkplatform. Ze zal waar nodig de straatenbuurtcomités helpen met het organiseren van activiteiten en als een klankbord vanen voor de wijkbewoners fungeren. Natuurlijk kan de bewonersorganisatie dit nietalleen bereiken, maar hebben ze u daarbij nodig. Er zijn genoeg zaken en onderwerpenwaar ze u mee van dienst kunnen zijn. Vertel daarom wat u belangrijk vindt!Contact?Kijk op www.bewonershengelomidden.nl of bel (074) 250 58 16.


Jongeren en vrijwilligerswerk in de <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong>’t Geerdink: meer dan een ponystalStichting ‘t Geerdink (voorheen de ‘ponystal’) is ontstaanin 1977 en is door de jaren heen en dankzij de inzet vanvooral vrijwilligers uitgegroeid tot een centrum voor welzijnen werk met pony’s, opstallen, een boortoren en allerleimachines. Bij ’t Geerdink worden voor en door buurtbewonersveel projecten uitgevoerd, zoals de ponygroepen,werkervaringsprojecten, Zakgeldprojecten, buurtbeheer,boodschappendienst en nog veel meer. Veel van de vrijwilligerszijn jongeren. Zo is er bijvoorbeeld een grote groepjongeren, vooral meiden tussen de 14 en 20 jaar, die dewekelijkse ponygroepen begeleiden, waar wekelijks ruim 100kinderen uit de wijk naar toe komen. Ook zijn ze vaak van departij bij andere gratis buurtgerichte activiteiten in de <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong><strong>Es</strong>, zoals het jaarlijkse sinterklaasfeest, de opendag enponyzondagmiddagen. En tijdens de weekenden en vakantiesverzorgen zij de pony’s. De groep van vrijwilligers vormt aljaren een heel hecht netwerk, ondanks soms grote verschillenin leeftijd.eigen bestuur: het Tienerbestuur. Zij mogen gevraagd enongevraagd het stichtingsbestuur adviseren over alle onderwerpendie ’t Geerdink aangaan. Zo kunnen zij ook invloeduitoefenen op het beleid, want hun mening wordt serieusgenomen.Speerpunten in 2008In 2008 willen de jongeren meer bekendheid krijgen met dewebsite ’t Geerdink (www.hetgeerdink.nl) en de hyves-site.Daarnaast hopen ze meer bezoekers te trekken bij buurtgerichteactiviteiten door het maken van meer reclame bijscholen in de <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> <strong>Es</strong>. Ook willen ze dit jaar nog meerjongeren interesseren voor het vrijwilligerswerk, bijvoorbeelddoor ze eens met een ponygroep mee te laten lopen en eenkeer mee te laten rijden met de rijles voor vrijwilligers.Contact?Meer weten? Kijk dan eens op www.hetgeerdink.nl of belmet (074) 2420146.Hoe komen de jongeren bij ’t Geerdink?De jongeren komen op verschillende manieren bij ’t Geerdink.Bijvoorbeeld omdat ze stage moeten lopen voor hunopleiding, omdat ze zelf altijd op de ponygroep hebbengezeten, of via andere vrijwilligers.Vrijwillig maar niet vrijblijvendBij ’t Geerdink wordt vrij veel van de jongeren gevraagd.Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Vanaf deleeftijd van 14 jaar worden vrijwilligers gevraagd mee tehelpen bij het begeleiden, organiseren en uitvoeren van deactiviteiten. Het dragen van verantwoording, zelf nadenken,inzetten van kwaliteiten en ontwikkelen van (verborgen)talenten zijn hierbij belangrijk. De jongeren hebben ook een


WijktoezichtVanaf januari 2008 bestaan er geen <strong><strong>Hengelo</strong>se</strong> Stadswachtenmeer. Omdat wijktoezicht van groot belang is voor de veiligheiden leefbaarheid in de wijken, is besloten de afdelingStadstoezicht van de <strong>Gemeente</strong> <strong>Hengelo</strong> fors uit te breiden.In januari 2008 ging de “nieuwe” afdeling Stadstoezicht vanstart met in totaal 31 toezichthouders. Deze toezichthoudersworden ondergebracht in drie stadsdeelteams en in een teamparkeerbeheer.De stadsdeelteams verzorgen het toezicht in de wijken. Dedrie stadsdelen, Noord, Midden en Zuid bestaan allen uit drieà vier wijken. Elk stadsdeelteam kent een senior toezichthouderdie eerste aanspreekpunt is voor het toezicht in dewijken. Daarnaast telt elk team twee toezichthouders, dieevenals de senior de bevoegdheid hebben om bekeuringenuit te schrijven. Het team wordt verder aangevuld met vijf àzes ondersteunende medewerkers toezicht, die met namepreventief toezicht houden. De stadsdeelteams werken nietalleen tijdens kantooruren, maar zijn ook ‘s avonds en in hetweekend aanwezig in de wijken. De toezichthouders dragenbij aan veiligheid en leefbaarheid in de wijk door preventievecontroles, het aanspreken op overlast en indien noodzakelijkhet verbaliserend optreden tegen de zogenaamdekleine ergernissen als overlast door hondenpoep, afvalstort,parkeren en hangjongeren.MeldingenMeldingen over overlast kunnen worden gedaan viawww.hengelo.nl, door het invullen van het meldingenformulier,of door telefonisch een klacht door te geven via demeldingenlijn: (074) 245 94 59.Aanspreekpunten<strong>Hengelo</strong> heeft drie stadsdelen, onderverdeeld in tien wijken. Elk stadsdeel heeft een eigen stadsdeelwethouder, die vanuit hetcollege dit stadsdeel als aandachtsgebied heeft. Verder kent elk stadsdeel een stadsdeelregisseur en stadsdeelmedewerker.Deze zijn bruggenbouwers in het krachtenveld tussen gemeente, bewoners(organisaties) en maatschappelijke partners.Ook leiden zij de communicatie en participatie binnen een stadsdeel in goede banen. Daarnaast houden vele gemeentelijkemedewerkers, waaronder de stadsdeelhoofden, zich dagelijks bezig met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.Aanspreekpunt voor veiligheid is de wijkagent.Contactpersonen voor uw wijk zijn:Stadsdeelwethouder: wethouder Guido WeberStadsdeelregisseur: Cees Dalenoord per 1 juni 2008Stadsdeelmedewerker: Ineke Nijhuis, telefoon(074) 245 9231 of e-mail: wijkaanpak@hengelo.nlWijkagent: Tim Segerink, telefoon 0900 – 8844(geen spoed, wel politie)


Het beeld is de normDe gemeente <strong>Hengelo</strong> gaat sinds 2007 anders te werk bij hetbeheer en onderhoud van de openbare ruimte dan vroeger.We wachten niet met maaien tot een grasveld ‘aan debeurt’ komt, maar doen dat zo vaak als nodig is. Met anderewoorden, niet de maatregel, maar het beeld is de norm. Doordeze werkwijze worden duidelijke eisen gesteld aan hetbeheer van de openbare ruimte, zodat iedereen kan beoordelenof het beheer op peil is. Bovendien gaat de kwaliteitvan de openbare ruimte erop vooruit.Welk niveau?Voor alle elementen van de openbare ruimte, onderverdeeldin verharding, terreinelementen en groenvoorzieningen, heeftde raad vastgesteld wat het beheerniveau moet zijn. Dit kanzijn: Laag, Basis of Hoog. Welk niveau van toepassing is, hangtmede af van de plek. In bijna alle gevallen is beheerniveauBasis van toepassing. Maar op een begraafplaats geldt voorde groenvoorziening het niveau Hoog, terwijl dat op eenbedrijventerrein Laag mag zijn. Ook wordt eisen gesteld voorde algemene netheid, waaronder zwerfvuil. Meestal is Basisgenoeg, maar in de binnenstad, in winkelcentra en op begraafplaatsenmoet het beheerniveau voor netheid Hoog zijn.10.000 euro per wijk beschikbaarIn 2008 worden wijkbewoners en bewonersorganisaties intensiever betrokken bij het beheer van de woonomgeving. Hiervoorkomt onder meer 10.000 euro per wijk beschikbaar. Met het oog op een prettige woonomgeving doet de gemeente <strong>Hengelo</strong>er alles aan om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden. De gemeente vraagt u daarbij te helpen. Dit kan doorte schouwen. Maar ook kunt u ideeën aandragen voor de besteding van de 10.000 euro die de gemeente jaarlijks per wijkbeschikbaar stelt voor extra inspanningen op gebied van groenonderhoud en netheid. Ideëen kunt u indienen bij uw bewonersorganisatie.Meldingennummer (074) 245 94 59Hier kunt u terecht met vragen of klachten over bijvoorbeeld groenonderhoud,bestrating, straatverlichting of speelvoorzieningen. Voor spoedeisendeof gevaarlijke gevallen zoals een verstopte hoofdrolering is hetmeldingennummer ook buiten kantooruren bereikbaar. Meldingen kunnenook via het digtiale loket op www.hengelo.nl worden gedaan.


Medaillon in ontwikkelingIn het plangebied Medaillon komen circa 220 nieuwbouwwoningen.Van juli tot en met augustus 2007 hebben drie stukkenter inzage gelegen: het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitplanen het voorontwerp bestemmingsplan. Op 2 juliis hiervoor een inloopbijeenkomst georganiseerd.De reacties op deze stukken worden verwerkt in een zogenaamdereactienota. Hierin staat wat er met de reacties isgebeurd. Deze reactienota wordt tezamen met het definitievestedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitplan en hetontwerp bestemmingsplan aangeboden aan het college en deraad. Dit zal begin 2008 gebeuren.Als alles volgens plan verloopt, zal rond de zomer van 2008gestart worden met het bouwrijp maken van het gebied.Meteen daarna begint de bouw van de eerste woningen.Het grasveld aan de Lizzie Ansinghstraat valt onder hetproject. De buurtbewoners wilden het grasveld behouden enzijn hierover in gesprek gegaan met de gemeente. Uiteindelijkis het besluit genomen dat het speelveld behouden blijft.ColofonUitgave: gemeente <strong>Hengelo</strong>, April 2008Teksten: gemeente <strong>Hengelo</strong> enRené LeverinkFoto’s: gemeente <strong>Hengelo</strong>Vormgeving:Opmaak:ftp DESIGN, <strong>Hengelo</strong>Grafisch Service Centrum,gemeente <strong>Hengelo</strong>


StadhuisBurg. jansenplein 1Stadskantoor <strong>Hengelo</strong>Hazenweg 121PostadresPostbus 18,7550 AA <strong>Hengelo</strong>Internetwww.hengelo.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!