10.07.2015 Views

Punt nr. 2 april 2013 - FNV Bouw

Punt nr. 2 april 2013 - FNV Bouw

Punt nr. 2 april 2013 - FNV Bouw

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Magazine voor leden van| onderdeel van <strong>FNV</strong> BOUWJaargang 6 | nummer 2 | <strong>april</strong> <strong>2013</strong>Het hoofd weer boven waterbespaartipshet CongresLeden willen nieuw en groot <strong>FNV</strong>jaarmodelRegel het goedboerderij van glasHoe werd dit bouwwerk gemaakt?


CompleetComfort ®


eeld cover 80-auteur<strong>Punt</strong>InhoudIn dit nummerEn verder4 SpitsWat is dit? en Ledenpost6 ServiceLedenservice en Vraag & antwoord8 KiekenDe glazen boerderij van Schijndel10 Een historisch congresEr stonden veel veranderingen op de congresagendavan <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>. De leden stemden ensteunden massaal de nieuwe vakbeweging.14 Rondkomen met minder geldIn tijden van crisis moeten mensen somsnoodgedwongen bezuinigen, maar hoe doe jedat? <strong>Punt</strong> maakte een handig stappenplan.13 Eén tweetjeVader en zoon Bontekoe16 In beeldVloer in uitvoering18 SectorNieuws over Afbouw & Onderhoud21 Mijn vakPromotiemedewerker Elly Heemskerk25 Lekker bezig!Steigerbouwer Richard van den Heuvel20 Uren in de zomer, loon in de winterOm winterwerkloosheid tegen te gaan is hetjaarmodel in het leven geroepen. Het helptin crisistijd ook om personeel te behouden.22 Prefab elementen in droge afbouwDe crisis vraagt om andere manieren vanwerken. Prefab plafond- en wandmontagekan volgens Mat Afbouw uitkomst bieden.26 BondigNieuws over de vakbond29 Colofon en puzzelNieuw: Zweeds raadselCharley Ramdas vicevoorzitterLol in je werkMijn dochter studeerde een paar maanden geleden af aan de universiteit. Met trots vervuld vertelde ik iedereen datzij kinderpsycholoog was. Alsof het vanzelfsprekend was, ging ik er vanuit dat zij snel werk zou vinden in haar vakgebied. Niets bleek minder waar. De afwijzingen stapelden zich op. ‘Geen werkervaring’, was vaak de reden. Of devoorkeur ging uit naar een interne kandidaat. Gedwongen door de arbeidsmarkt veranderde mijn dochter haar strategie.Ze solliciteerde op banen buiten haar vakgebied en beneden haar opleidingsniveau wel in de sector Zorg. “Als ikeenmaal ergens binnen ben, heb ik meer kans om uiteindelijk als kinderpsycholoog te werken”, riep ze vastberadenaan de keukentafel. Ik vond de strategiewijziging oké. Al vrij snel leverde deze resultaat op. Mijn dochter kon opbasis van een nulurencontract aan de slag als assistent-verpleegkundige in een zorginstelling voor ouderen. Maar alsnel maakte ik mij toch weer zorgen. Hoe langer zij daar werkte, des te groter dreigde haar voldoening in het werk teworden. Vol passie en plezier vertelde zij verhalen over de mensen die zij verzorgde en de gezellige contacten die zijmet hen had. Als zij dit werk maar niet zo leuk blijft vinden en haar ambitie vergeet, dacht ik. Tot een week geleden.Ik deelde mijn bezorgdheid met een goede vriend, waarop hij mij de vraag stelde: “Wat weegt nu zwaarder, lol in jewerk of de mening van anderen?” De keuze was snel gemaakt. Waar ik mij echter nog wel oprecht zorgen over maak,is dat rottige nulurencontact. Ik moet maar eens bellen met de collega’s van ABVAKABO <strong>FNV</strong>.April <strong>2013</strong>3


Spits<strong>Punt</strong>Show op de steigerNet als veel andere jongelui, fantaseren deBritten Matt en Joey tijdens hun werk overberoemd worden en indruk maken op vrouwen.Deze twee brengen die gedachte echtertot uiting op de steiger. Dat doen ze doortussen het verven door te beatboxen, streetdancen,muziekmaken en grappen vertellen.Het gaat dan ook niet om een doorsneeschildersduo, maar om twee acteurs diefysiek theater maken. Daarbij gaat er eenhoop mis: de blikken verf en vallende laddersvliegen je om de oren. Hun voorstelling‘Flhip Flhop’, waarin de heren op het toneeleen appartement onderhanden nemen, wasook in Nederland een succes. Wanneer zewederom ons land aandoen is nog niet bekend,maar kijk voor een impressie op youtube.com,zoek op Rannel Theatre Companyen doe inspiratie op voor de volgende klus.Schilderingen Oranjezaal nagebootstIn de Grote Kerk in Den Haag wordt op 25 <strong>april</strong> een tentoonstelling geopend overtwee invloedrijke meesters uit de Gouden Eeuw: Constantijn en Christiaan Huygens.Hoogtepunt van de tentoonstelling is een replica van de schilderingen in deOranjezaal van Huis ten Bosch. De replica is gemaakt door Van Iwaarden Artworkuit Barneveld. Om de indrukwekkende schilderingen zo realistisch mogelijk temaken, is gebruik gemaakt van moderne printtechnieken in combinatie met accentenvan goudverf. Het was monnikenwerk om alle kunstwerken en details uithet vertrek minutieus na te maken. Vooral het realiseren van de goede kleuren,was geen sinecure. Van Iwaarden mocht bij grote uitzondering zelf een kijkjenemen in de Oranjezaal om te zien hoe het er precies uit moest komen te zien.In de vorige editievan <strong>Punt</strong> zag u een:vloeraandrijver. Ditgereedschap werdgebruikt bij hetleggen van houtenvloerdelen, die doormiddel van een messing -en- groef verbindingmet elkaar verbonden werden. De vloeraandrijverwerd daarbij met een klem op debalklaag bevestigd. Via de hefboom kondenvervolgens de vloerdelen tegen elkaar wordenaangedrukt.Wat is dit?In de rubriek Wat is dit? toont VerenigingAmbacht & Gereedschap een ouderwetshulpmiddel. Aan u de taak om te radenhoe het afgebeelde stuk gereedschapheet en waar het voor werd gebruikt. Hetantwoord én een nieuwe afbeelding vindtu in de volgende editie van Casco.Zie voor meer informatie:ambachtengereedschap.nl.4<strong>april</strong> <strong>2013</strong>


<strong>Punt</strong>SpitsUtrechts regenboogzebrapadEen zebrapad in alle kleuren van de regenboog, liefst op een prominenteplek in het centrum van Utrecht. Met dat voorstel komtGroenLinks in het kader van Roze Zaterdag op 29 juni aanstaande.Utrecht mag zich het hele jaar Roze Stad noemen. Volgens de partijis dit een uitgelezen kans om een statement te maken dat Utrechteen diverse stad is waar iedereen welkom is, ongeacht geaardheid ofovertuiging. GroenLinks vraagt het college of zij zo spoedig mogelijk,maar in ieder geval voor Roze Zaterdag, het zebrapad kan aanleggen.LedenpostFoutjeBeste redactie,Ik ben lang bezig geweest om de puzzel in <strong>Punt</strong> nummer1 van <strong>2013</strong> voor elkaar te krijgen. Alle woordenop één na kon ik vinden. Het woord ‘dakdekker’ kan ikniet vinden, maar volgens mij is er een fout gemaakt.Als ik goed kijk, staat er in de puzzel ‘daLdekker’ inplaats van ‘daKdekker’. Als deze vergissing klopt, ismijn oplossing ‘ambacht’.Groeten, M.J.M. Bakker, Nieuw-VennepBeste M.J.M. Bakker en de vele andere puzzelaars dieons schreven en belden,Coating als een haaienhuidWe zullen het maar van ze aannemen, want een haai aaiden we nognooit. Maar de Duitse vliegtuigmaatschappij Lufthansa gaat eenexperiment uitvoeren met twee Airbus-vliegtuigen: ze krijgen eenlaklaag die het oppervlak van vliegtuigen zal voorzien van minusculeribbels. Net als de schubben van een haai. De ribbels op het lijf vaneen haai zorgen ervoor dat het beest zonder al te veel weerstanddoor het water kan glijden. De experimentele coating moet hetzelfdeeffect geven en het vliegtuig makkelijker door de lucht laten zweven.De ribbels worden via een soort stempelsysteem aangebracht.Inderdaad, er is een fout geslopen in puzzel 40 van<strong>Punt</strong> 1 van <strong>2013</strong>. Onze excuses voor de extra puzzeltijddie u dit heeft gekost. Gelukkig zijn de meestenvan u er alsnog in geslaagd om de juiste oplossing tevinden. Kijk op pagina 29 om te zien wie de prijzenvan 100 en 50 euro hebben gewonnen. Ook zult udaar ontdekken dat we weer een nieuwe puzzelvariantintroduceren: de Zweedse puzzel. Veel plezier en succestijdens het oplossen van deze, hopelijk foutloze,puzzel.Corine van Renswoude (hoofdredacteur)Ook reageren op <strong>Punt</strong>? Mail dan naar redactie@fnvbouw.nlof schrijf naar Redactie Casco, t.a.v. Corine van Renswoude,Postbus 520, 3440 AM Woerden. De redactie selecteert debrieven voor deze rubriek en behoudt het recht om deze tecorrigeren of in te korten.Bedreigd glas in loodEr komt een meldpunt en depotvoor waardevolle glas-in-loodramenuit Limburgse kerken enkloostergebouwen die met sloopbedreigd worden. GedeputeerdeStaten zet voor de beschermingvan de kleurige ramen bijna anderhalveton opzij. Dit is nodigomdat de ramen van gebouwenuit de twintigste eeuw dikwijls opde vuilstort eindigen. De ramen inveel oudere monumentale bouwwerkenworden al wel beschermd.April <strong>2013</strong>5


ServiceCasco <strong>Punt</strong>beeld Martin de BouterUitgelichtMeldpunt Naleving Cao<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> ledenserviceVakbondscentra<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> heeft diverse vakbondscentra. Daar kunnen leden bijeen vakbondsconsulent terecht met vragen over bedrijfstakeige<strong>nr</strong>egelingen en met vragen of problemen over werk en inkomen. Meerinformatie via de helpdesk van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>: 0900 368 26 89.Lokale afdelingen<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> heeft vele lokale afdelingen, verspreid over het land.Leden kunnen bij de vraagbaak van de afdeling terecht met vragenen problemen. Contactgegevens van de vraagbaak zijn op te vragenvia 0900 368 26 89.Re-integratiebegeleiding<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> heeft vrijwilligers die zijn opgeleid om leden te begeleidenbij hun re-integratie, bijvoorbeeld tijdens ziekte, werkloosheidof bij (her)keuring voor een WAO/WIA-uitkering. Schakel de reabegeleiderzo vroeg mogelijk in. Bel daarvoor met 0900 368 26 89.Advies Sociale Voorzieningen (ASV)<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> geeft leden met een laag inkomen advies over socialevoorzieningen. ASV’ers (geschoolde kaderleden) weten alles over bijzonderebijstand, kwijtscheldingsregelingen, langdurigheidstoeslag,aanvullende bijstand, zorg- of huurtoeslag. Bel 0900 368 26 89.Bureau BeroepsziektenBureau Beroepsziekten <strong>FNV</strong> komt op voor leden die ziek zijn gewordendoor hun werk. Een team van deskundigen ondersteunt u bij hetzoeken naar een oplossing of bij het verhalen van de schade die isveroorzaakt door de beroepsziekte. Afspraak maken: 020 5816 692.PensioenconsulentWanneer u in de loop van de jaren in verschillende sectoren hebt gewerkt,zal de berekening van uw pensioeninkomen complex zijn. Alslid van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> kunt u gratis terecht bij de pensioenconsulent.Bel 0900 368 26 89 voor een afspraak.Op 13 februari lanceerde <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> het Meldpunt Naleving Cao.“We krijgen vele signalen van onze leden dat werkgevers hen vragenom arbreidsvoorwaarden in te leveren. Het digitale Meldpunt NalevingCao is een directe reactie daarop”, zegt Mieke van Veldhuizen,sectorbestuurder bij <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>. “We roepen alle werknemers inen om de bouw met klem op nergens voor te tekenen en dergelijkepraktijken bij ons te melden. Daarbij gaat het om bouwvakkers, wegwerkers,stukadoors, schilders, meubelmakers, parketleggers, noemmaar op.”Met het inleveren van arbeidsvoorwaarden proberen werkgeversgoedkoper uit te zijn. Vaak zetten zij druk op werknemers om verlofdagen,roostervrije dagen, reisuren, eenmalige uitkeringen, loonof prestatietoeslag in te leveren. Van Veldhuizen: “De bond zet allemogelijke middelen in om deze praktijken tegen te gaan.”Is u gevraagd om loon of extra arbeidsvoorwaarden in te leveren?Teken nergens voor en schakel direct <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> in. Ga hiervoor naarfnvbouw.nl. Telefonisch melding maken kan ook, via de helpdesk van<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>: 0900 - 368 26 89 (lokaal tarief).Contributietabel <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>(per 1 juli 2012)Normtarief voor werkende leden22 jaar en ouder € 15,7721 jaar € 13,4020 jaar € 11,8319 jaar € 9,4618 jaar € 7,8817 jaar € 6,3115 en 16 jaar € 3,94Aangepast tariefvoor leden met uitkering etc.* 22 jaar en ouder € 9,30voor leden met uitkering etc.* 21 jaar en jonger € 0,00leden van 65 jaar en ouder € 5,20partners van overleden leden zelf niet in loondienst € 4,57parttimers die 20 uur of minder werken € 9,30parttimers die 21 tot en met 30 uur werken € 11,83* leden met WW, IOAW, ZW of bijstand of samenloop metWIA/WAO/Wajong/WAZleden met prepensioen en vut-uitkeringleden met verlaagd loon in het 2de ziektejaarleden met WIA/WAO/Wajong/WAZ 65% of meer afgekeurdhuismannen (rolwisseling)6<strong>april</strong> <strong>2013</strong>


Casco <strong>Punt</strong>ServiceVraag & AntwoordDe helpdesk van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> krijgt dagelijks honderdentelefoontjes binnen van leden met vragen over werk,ontslag, arbeidsongeschiktheid, cao en pensioen. Demeest belangrijke en interessante vragen leest u hierterug, met de antwoorden van experts.Ik ben 58 jaar en ben al ruim twee jaarwerkloos. Straks loopt de WW af. Kom ikdaarna in de bijstand en moet ik dan mijnspaargeld en huis ‘opeten’?Als u 50 jaar of ouder was toen u in de WWterechtkwam, komt u na afloop van de WWniet in de bijstand, maar heeft u recht op deIOAW. Voorwaarde is dat de WW langer dandrie maanden heeft geduurd. IOAW staatvoor Inkomensvoorziening Oudere en GedeeltelijkArbeidsongeschikte Werkloze Werknemers.De IOAW is een uitkering die net zohoog is als de bijstand, en die (net als debijstand) afhankelijk is van het totale gezinsinkomen.Als uw partner inkomsten heeft,krijgt u geen of een lagere uitkering.‘50 jaar of ouder ennu in de WW? Strakseen IOAW-uitkering’Een belangrijk verschil is dat het vermogenniet wordt getoetst. Geld op de bank of eeneigen huis? Dat is niet van invloed op uwrecht op een IOAW. Als u een IOAW-uitkeringontvangt, bent u wel tot uw 65e jaar verplichtte solliciteren. Gemeenten kunnen eenuitzondering maken wanneer uw situatie ofde slechte arbeidsmarkt het bijna onmogelijkmaken een baan te vinden. U kunt eenIOAW-uitkering aanvragen bij het UWV. Letop: het kabinet-Rutte-Asscher wil de IOAW in2014 afschaffen. Mensen die werkloos wordenop het moment dat zij 55 jaar of ouderzijn, krijgen dan nog wel een IOW-uitkering(maximaal 70 procent van het minimumloon).Kijk voor meer info op rijksoverheid.nlof stel uw vraag aan de helpdesk.Mijn werkgever wil overgaan op eenpayroll-systeem. Wat is dat precies? Ikhoor er hele negatieve verhalen over.Payrollbedrijven zijn steeds meer in opkomst.Er zijn verschillende vormen van payrollte onderscheiden:1. Het payrollbedrijf verzorgt de administratievan de werkgever. De werknemer komtniet in dienst van het payrollbedrijf, maarkan bijvoorbeeld wel een loonstrook ontvangenvan de payrollservice.2. Het payrollbedrijf doet dienst als eensoort uitzendbureau. Nieuwe krachten gaanmeestal tijdelijk in dienst bij het payrollbedrijf.Het is de bedoeling dat de werknemerdaarna gewoon in dienst komt bij het bedrijfwaar hij voor werkt.3. Het payrollbedrijf neemt iemand in diensten laat hem voor een ander bedrijf werken.4. Het payrollbedrijf heeft alle werknemersop de loonlijst staan van een ander bedrijf:het bedrijf waar de werknemers aan het werkgaan. Formeel is het payrollbedrijf toch dewerkgever.Er zijn veel onduidelijkheden over derechten en plichten in payrollsituaties. Deconsequenties voor u hangen af van deconstructie die bij u van toepassing is. Inde ene constructie ontvangt u alleen eenloonstrook van het payrollbedrijf, maar somskan uw ontslagbescherming in gevaar zijn.Twijfelt u over uw rechten of weet u niet metwelke constructie u te maken heeft? Laat uwcontract controleren door <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>. Neemhiervoor contact op met de helpdesk.Mijn vrouw is ernstig ziek en ik wil graagvoor haar zorgen. Heb ik recht op verlof?Ja, u heeft wettelijk recht op zorgverlof. Erzijn wel een paar voorwaarden: zo moet u deenige zijn die de zieke op dat moment kanverzorgen en u moet op hetzelfde adres alsuw vrouw staan ingeschreven. Er bestaantwee vormen van zorgverlof: kortdurend enlangdurend. Kortdurend verlof is maximaal2 weken per 12 maanden. Dat hoeft nietaaneengesloten te zijn. Bij een levensbedreigendeziekte heeft u recht op langdurendzorgverlof. Per 12 maanden heeft u maximaalrecht op 12 weken verlof voor de helftvan uw arbeidstijd.‘U heeft wettelijkrecht op zorgverlof’Als u fulltime (40 uur) werkt, heeft u 20 uurper week verlof, 12 weken lang. In overlegmet uw werkgever mag u de uren ook andersverdelen. De werkgever is niet verplicht omde uren van het langdurend zorgverlof doorte betalen. Wel kunnen er in uw cao andereafspraken hierover staan. Zorgverlof moet ualtijd schriftelijk aanvragen bij uw werkgever.Voor meer informatie kun je altijd bellenmet de helpdesk.Stel uw vraagHeeft u ook een vraag over uw cao,ontslag, beroepsziekte of pensioen? Ofheeft u hulp nodig bij het aanvragenvan een uitkering of toeslag? Dan kunt uterecht bij de helpdesk van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>.De helpdesk is bereikbaar van maandagtot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uurvia 0900 368 26 89 (lokaal tarief).<strong>april</strong> <strong>2013</strong>7


Kieken<strong>Punt</strong>tekst Charlie Schuurman beeld CreativecreationSterk staaltje met glasEen glazen huis op een Nederlands marktplein is sinds 2004 een bekend verschijnsel. Meestal zittener dan drie dj’s in die platen draaien voor een goed doel. Maar een permanente glazen boerderij, dietwee keer zo groot is als een doorsnee exemplaar? Dat is wel even iets anders.Sinds begin dit jaar staat het opvallende bouwwerk in het centrum van Schijndel. Hoewel, opvallend? Dat wordt het pas als je er dichtbij in de buurtkomt, of jezelf erin begeeft. Want van een afstandje lijkt het overdag, los van de grootte, op een typische Brabantse langgevelboerderij. Daar is hetontwerp van architect Winy Maas, die zelf in het dorp geboren is, dan ook op gebaseerd. Maar in plaats van beton en baksteen, is bij deze boerderijgebruik gemaakt van een dun stalen raster met geprinte glasplaten ertussen.8<strong>april</strong> <strong>2013</strong>


<strong>Punt</strong>KiekenPrintjesIn totaal gaat het om bijna duizend uniekeelementen. Hierop zijn foto’s geprint van delenvan verschillende bestaande boerderijen uit deomgeving. Zodoende heeft het bouwwerk, datzo’n 1600 vierkante meter beslaat, het uiterlijkgekregen van een ‘gemiddelde’ Schijndelselanggevelboerderij.NaadloosSpeciaal voor de boerderijontwikkelde Brakel Atmoseen gevelsysteem vanzeer dunne, aluminiumprofielen. Er mochtennamelijk geen glaslattengebruikt worden omdat,voor het totaalbeeld, deafbeeldingen naadloos opelkaar aan moeten sluiten.PuzzelDe speciale platen zijn vervaardigd door AGC Glass Europe en stukvoor stuk voorzien van een eigen emaille-print en een merkteken.Op die manier is de complete boerderij als een soort puzzel, inverschillende fasen naar het bouwterrein gebracht.WinkelcentrumDe glazen boerderij gaat dienst doen als een groot winkelcentrum methorecagelegenheden. Inmiddels hebben de eerste uitbaters hun deurengeopend.<strong>april</strong> <strong>2013</strong>9


Congres<strong>Punt</strong>tekst Corine van Renswoude beeld Martin de BouterJong en oud schrijvensamen geschiedenis<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> moet vernieuwen, ensnel ook. De rap veranderendearbeidsmarkt en de vergrijzingonder de leden dwingt de bonddaartoe. Vorig jaar werd al uitgesprokenwelk doel <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>wil bereiken: deelnemen aan eenongedeeld <strong>FNV</strong>. Op het congresvan 27 maart stemden de ledenover de manier waarop dezebestemming volgens hen bereiktmoet worden.Het World Forum in Den Haag is het decor van het <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>-congres.“Het is een historische dag vandaag.” Metdeze zin begint algemeen secretaris RuudBaars het congres van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> in DenHaag. Deze gewichtige woorden hebbente maken met het belangrijkste agendapuntvan de dag: de vraag of de leden de voorlopiguitgestippelde koers richting een ongedeeld<strong>FNV</strong> steunen. Verandering is nodig, stelt hetbondsbestuur. Het gaat namelijk niet goed metde vakbond. Het ledenaantal van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>loopt sterk terug. Daarnaast wisselen mensenvaak van baan, en zelfs van sector. De huidigevakbond is daar niet op ingespeeld. Er is eengrote, sterke, brede bond nodig. De 229 aanwezigecongresdeelnemers besluiten vandaagof zij deze noodzaak ook zien. Ze kunnen methun beslissing de geschiedenisboeken halen.Maar ook andere onderwerpen blijken degemoederen flink bezig te houden. Wat gaat<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> doen aan de flexibilisering op dearbeidsmarkt? Is er in de nieuwe vakbewegingook plek voor zzp’ers? En hoe gaat de vakbondeindelijk jongeren bereiken?Een panel met Ton Heerts (<strong>FNV</strong> in beweging), Ellen Dekker (<strong>FNV</strong> Bondgenoten), Corrie van Brenk (Abvakabo<strong>FNV</strong>) en Ambet Yusson (BWI) praat over het belang van samenwerking tussen bonden, sectoren en generaties.Nog democratischerDe congresdag is ingedeeld in meerdere blokken,elk met een eigen thema. Elk themawordt ingeleid met een filmpje waarin deleden die vooraf voorstellen hebben inge-10<strong>april</strong> <strong>2013</strong>


<strong>Punt</strong>Congresdiend, hun standpunt kunnen uitleggen.Na het introductiefilmpje is er tijd vooropmerkingen en discussie in de zaal.Elke spreker krijgt precies twee minutenspreektijd. Nadat iedereen de gelegenheidheeft gekregen om zijn standpunt kenbaarte maken, wordt er gestemd. Alle congresdeelnemershebben digitale stemkastjes.Lang nadenken is er niet bij, binnen 20seconden moet er een keuze worden gemaakt.Via internet kunnen leden in hethele land het congres volgen. Voor heteerst kunnen zij ook meestemmen vanachterhun computer. Hiermee is <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>nog wat democratischer geworden.De bouwkolomHet eerste grote punt op de agenda is dei<strong>nr</strong>ichting van de bouwkolom. Een belangrijkonderwerp, omdat nog maar vier vande tien werkenden op de bouwplaats onderde bouw-cao vallen. De rest valt onder eenandere cao of heeft geen enkele cao, zoalsde zzp’ers. Om concurrentie tussen cao’ste voorkomen en om alle bouwmedewerkersbeter te kunnen vertegenwoordigen,moet er beter worden samengewerkt metandere bonden. Of misschien moeten zelfscao’s worden samengevoegd. In de congresnotastelt <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> voor de mogelijkheidte onderzoeken om alle werkenden in debouwkolom actief te organiseren: dus ookUTA-personeel, migranten en zzp’ers. Deaanwezige congresgangers zijn het eensmet dit voornemen. Wel vinden sommigendat de vakbond wel wat meer in actie magkomen. “Niet te veel overleggen en af-wachten”, vindt een man uit Lelystad. Eenander vraagt zich af waarom <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> hierniet al veel eerder mee aan de slag is gegaan.Vooral flexwerk, schijnzelfstandigheiden het niet naleven van cao’s moeten hardaangepakt worden, vindt men. VicevoorzitterCharley Ramdas kan het ongeduld welbegrijpen, maar benadrukt dat <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>zich al flink inzet en blijft inzetten op dezepunten. En dat geldt volgens het bestuurook voor <strong>FNV</strong> in beweging-voorzitter TonHeerts: flexwerk is het belangrijkste onderwerpin het sociaal overleg dat hij voertmet het kabinet.De nieuwe vakbewegingDan komt de nieuwe vakbeweging op deagenda. <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> streeft naar een volledigongedeelde vakbeweging: een vakbewegingdie helemaal één is. Ook het congres in2012 stond achter dit standpunt. In dehuidige plannen voor de nieuwe vakbewegingbestaat de bond straks uit een ongedeelden een gedeeld deel. Dit betekentdat leden straks direct lid kunnen wordenvan de nieuwe, overkoepelende <strong>FNV</strong>, maarook nog via de deelbonden. Het bestuurvan <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> accepteert deze tussenwegen wil zich nog steeds aansluiten bij denieuwe vakbeweging. De congresdeelnemersmoeten hier vandaag een uitspraakover doen. Als er gestemd gaat worden, isde spanning even voelbaar, maar de ledengaan massaal met het bondsbestuur mee.Het historische moment waar tijdens deopening van het congres over gesprokenwerd, is hiermee een feit.Christiaan Nuyten(26 jaar), inspecteurbouw- en woningtoezichtuit Roosendaal:“Ik vind het erg belangrijkdat er ééngrote vakbewegingkomt, want mensenveranderen steeds vaker van baan ofsector. Ik werd op mijn 17e lid van <strong>FNV</strong><strong>Bouw</strong>. Ik was timmerman en ging voorhet eerst naar een bijeenkomst. Ik vondhet meteen interessant. Inmiddels doeik ander werk, maar ik blijf actief lid van<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>. Het aantal jonge leden groeit,ook al gaat het niet van de één op deandere dag. De vorige keer waren er maareen stuk of vijf jongeren op het congres,dit keer al zeker twaalf.”JongerenBij deze belangrijke gebeurtenis wordt maarkort stilgestaan, want al snel verschuift dediscussie in de zaal naar het onderwerp‘jongeren’. Ouderen in de zaal geven aandat het hen niet lukt om jongelui te interesserenvoor de vakbond. “Als ik als oudereop de bouwplaats kom, merk ik dat ik geenaansluiting bij hen vind.” Hij roept de jongeleden van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> op om zelf actief ledente gaan werven. Meer mensen in de zaalmerken op dat de jonge leden nog te weinigDe zaal zit vol met 229 jonge en oudere leden van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>.Er wordt gestemd via een digitaal stemkastje.<strong>april</strong> <strong>2013</strong>11


Congres<strong>Punt</strong>J.M. Wijdenes(60 jaar),kalkzandsteenblokkenstelleruitWervershoof:“Ik heb me tweeweken voorbereidop dit congres,zodat ik weet waar ik vandaag over stem.Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid alslid om hierbij aanwezig te zijn. Helemaalnu ik werkloos ben en dus meer tijd heb.Vooral de koppeling tussen jong en oudvind ik een belangrijk onderwerp. Ouderenzijn vaak bezig met hun pensioen, maarhet is ook van belang dat er voor jongerenstraks nog werk is. Ik vind het pre-pensioeneen heel goed idee; het geeft jongerende ruimte om in te stromen.”De aanwezige jongeren nemen het podium even over. Ze vertellen hoe zij actief zijn voor <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>.zichtbaar zijn. De aanwezige jongeren latenmeteen van zich horen. Zij zijn wel degelijkactief bezig om andere jongeren te interesserenvoor de vakbond, vinden ze. Remcouit regio Zuidwest vertelt bijvoorbeeld dathij vandaag zijn jonge Poolse collega heeftmeegenomen.Na de pauze zit de kritiek nog niet lekkerbij de jongeren. Een groep jongelui stapthet podium op en laat de bondsraad evenvoor hen plaatsmaken. Remco neemt weerhet woord. “Er zijn best veel actieve jongerenen het aandeel jonge leden groeitlangzaam maar zeker. Het probleem is datveel jongeren zich nog niet bewust zijn vanhet belang van de vakbond. Dat proberenwij hen uit te leggen.” Een andere jongenvult aan dat zij dat niet alleen kunnen.Hij roept ook ouderen op om hun jongecollega’s over het werk van de vakbond tevertellen. Vicevoorzitter Ramdas vat hetmooi samen: “Jong en oud moeten handin hand voor onze gezamenlijke belangenopkomen.”Een sterkere vakbondHet is tijd voor het laatste agendapunt.Veel minder dan vroeger brengt de vakbewegingleden bij elkaar om samen depositie van werkenden te verbeteren. OpCongresdeelnemers delen hun standpunten met de zaal.de werkvloer is <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> niet zichtbaargenoeg. Daarom wil de bond teruggaannaar de leden door netwerkgroepen op terichten in gemeenten en op werkplekken.Hierdoor wordt de bond weer zichtbaar opplekken waar mensen wonen en werken.Ook moet er meer samengewerkt wordentussen bonden onderling en met andereorganisaties. Zo wil het bondsbestuur devakbond versterken. In de zaal klinkenweinig tegengeluiden, wel aanvullendeideeën: een digitaal ledenpanel, betereopleiding voor ondernemingsraden, meerpersoonlijke gesprekken met leden envoetbaltoernooien voor jongeren. Ook tijdenshet stemmen over het advies van hetbestuur, is vrijwel iedereen het met elkaareens.Na een dag praten, discussiëren en stemmenlijkt het applaus na elk spreekmomentwat harder te klinken. Alsof iedereenin de zaal er steeds meer van overtuigdraakt dat ze het echt samen moeten doen,dat opkomen voor ‘gewoon goed werk’ inde bouw. En dat het ze samen gaat lukkenook. Jong en oud, mensen in loondienst enzelfstandigen, Nederlanders en migranten.De volgende dag klinkt er ook in de vergaderingvan de bondsraad een luid applaus.De bondsraad van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> stemt eveneensvoor deelname aan een nieuw, breed,ongedeeld <strong>FNV</strong>. Hiermee is het advies vande congresdeelnemers opgevolgd en zijnvoor de komende vier jaar de voornemensvan <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> bepaald. De besproken congrespuntenmoeten nog verder onderzochten gedefinieerd worden, maar <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> beleefdein Den Haag alvast twee historischedagen op rij. ●12<strong>april</strong> <strong>2013</strong>


tekst en beeld Johan van Leipsig<strong>Punt</strong>Eén-tweetje‘We nemen ons werkniet mee naar huis’Rob Bontekoe (55) schildertsinds zijn zestiende. Samen metzoon Chris (23) werkt hij bijVan der Velde uit Bergambacht.Hoewel de twee vaak samenwerken,leidt dat nooit tot spanningen.Vader en zoon nemenhet werk niet mee naar huis.“Als ik ruzie ga maken met mijn eigen kinderenop het werk, dan is er iets goed mis”,zegt vader Rob. “Natuurlijk wringt het weleens, maar even later is vaak alles weergoed. Werken met familie bevalt prima.”Rob is duidelijk blij dat zijn zoon bij dezelfdebaas is komen werken. Voor Chris washet vooral handig: “Ik wilde al de schilderkantop en dan is het mooi meegenomenals je een connectie bij een bedrijf hebt. Zoben ik via mijn vader het vak ingerold.” Inde jaren die daarop volgden, heeft hij veelgeleerd. Vader Rob noemt hem een vakman:“Er gaat natuurlijk wel eens iets fout”, knipoogthij, “maar dat geldt na dertig jaar ooknog steeds voor mij.”Samen behangenRob heeft zijn zoon het vak mogen bijbrengen.“Al neemt hij niet alles van me aannatuurlijk. En er zijn zaken die je het bestein de praktijk leert.” “Zoals behangen”, vultChris aan. “Dat leer je door veel naar anderente kijken.” Omgekeerd leert vader ook veelvan zijn zoon. “Op school heeft Chris natuurlijkveel nieuwe technieken geleerd, zoals hetwerken met watergedragen verf”, vertelt Rob,“maar ik leer hem ook wel foefjes om onderdruk je werk toch op tijd af te krijgen. Datleer je puur door het veel te doen.”OnderhoudBeide mannen werken zowel op nieuwbouwals onderhoud. Toch ligt de passie van deBontekoes bij dat laatste. Chris: “Je hebtwat meer tijd, je moet echt kwaliteit leverenen je hebt direct contact met de klant.”Vader Rob is dat met hem eens. “Bij onderhoudkomt het echte vakwerk om de hoekkijken. Dat is toch waarom je dit doet.” lWerkt u ook samen met een familielid,leerling, praktijkopleider? Vertel eroverin Eén-tweetje: redactie@fnvbouw.nl<strong>april</strong> <strong>2013</strong>13


<strong>Punt</strong>Besparen• Reken uit of u een overschot of tekortheeftTrek de uitgaven plus het bedrag dat umaandelijks wilt reserveren, van uw inkomstenaf. Komt u in de min of houdtu maar een heel klein bedrag over? Kijkdan of u geld kunt besparen (zie Stap 3).Vergeet niet eerst te informeren of urecht heeft op bepaalde toeslagen (zieStap 2).Stap 2: Onderzoek uw rechten• Controleer of u recht heeft op (meer)huurtoeslag, zorgtoeslag, of kindgebondenbudgetAls uw inkomen is gedaald, kan het zijndat u recht heeft op meer toeslag. Leesop toeslagen.nl alles over de verschillendetoeslagen en bereken of u rechtheeft op meer. U kunt op deze site ookdirect de toeslag aanvragen of een wijzigingdoorgeven.• Controleer op welke tegemoetkomingen unog meer recht heeftOp berekenuwrecht.nl, ook een site vanhet Nibud, kunt u uitrekenen voor welkelandelijke en gemeentelijke regelingen uin aanmerking komt.Annemarie Koop van het Nibud.Annemarie Koop: “Tegemoetkomingen zijn erniet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering.Wellicht heeft ook u recht oplandelijke tegemoetkomingen of gemeentespecifiekeregelingen. Op berekenuwrecht.nlis te vinden op welke toeslagen en subsidiesu recht heeft. Ook kunt u berekenen hoeveeldeze regelingen u opleveren.”• Bel Advies Sociale Voorzieningen <strong>FNV</strong><strong>Bouw</strong><strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> geeft leden met een laag inkomenadvies over sociale voorzieningen.ASV’ers (geschoolde kaderleden) wetenalles over bijzondere bijstand, kwijtscheldingsregelingen,langdurigheidstoeslag,aanvullende bijstand, zorg- of huurtoeslag.Bel 0900 368 26 89 (lokaal tarief). Ookals u hulp nodig heeft bij het aanvragenvan bepaalde regelingen of het invullenvan formulieren.Stap 3: Begin met bezuinigen• Waar kunt u op bezuinigen?Uitgaven kunt u verdelen in uitgaven diemoeten en uitgaven die mogen. Uitgavendie moeten kosten sowieso geld. Meestalzijn dit vaste lasten zoals de huur en energierekening.Maar ook huishoudelijke uitgavenzoals kleding en boodschappen zijnnoodzakelijk. Geld dat u daarna overhoudt,kunt u besteden aan de uitgaven diemogen. Hierbij heeft u wél een keus. U beslistzelf of u geld besteedt aan extraatjesvoor de kinderen, sporten of een dagje uit.Besparen gaat het makkelijkst op uitgavendie mogen. Maar ook op uitgaven die moetenkunt u besparen. Door korter te douchenverbruikt u minder gas en water. Doorhet licht vaker uit te doen, verbruikt u minderelektriciteit. En bij kleding en schoonmaakspullenkunt u letten op aanbiedingenof kiezen voor goedkopere merken.• Maak keuzesKijk naar de uitgaven die mogen. Zet dezeop volgorde van belangrijkheid. Wat wilt uecht blijven uitgeven en wat kunt u eigenlijkbest missen? Bespaar door de uitgavenonderaan uw lijstje te schrappen. U houdtzo meer geld over voor de uitgaven boveninhet lijstje.Meer bespaartipsKijk op nibud.nl/uitgaven enconsumenten bond.nl (zoek op ‘bespaartips’).Ook het Nibud-boek ‘Meer met jegeld’ kan u helpen bij het op orde krijgenvan uw geldzaken. U wordt in het boekstap voor stap meegenomen in het krijgenvan overzicht, inzicht en uiteindelijk bijhet maken van keuzes. Te bestellen bij hetNibud voor € 9,95.Annemarie Koop: “Om te kunnen besparen,moet u weten waar uw geld blijft. Bij hetinvullen van het Persoonlijk Budgetadvies(zie Stap 1) heeft u uw uitgaven kunnen vergelijkenmet andere huishoudens. Misschienzijn er posten waar u meer dan gemiddeldaan uitgeeft. Dat zouden posten kunnen zijnwaarop u kunt besparen.”• Maak een bespaarplanAls u heeft bedacht waarop u gaat bezuinigen,maakt u dit concreet. Hoe gaat u hetprecies aanpakken? Bijvoorbeeld door tebezuinigen op boodschappen:- Ik koop alleen huismerken enaanbiedingen;- Aanbiedingen koop ik alleen als zegoedkoper zijn dan huismerken;- Ik neem een boodschappenlijstje mee enhoud me daaraan;- Ik ga nog maar één keer per week boodschappendoen.• Bereken wat het oplevertKijk twee maanden nadat u gestart bentmet bezuinigen opnieuw naar uw uitgaven.Uw zuinigheid met water, gas en licht isnog niet direct terug te zien op uw afschriften.Maar een overstap naar een goedkopereverzekering en supermarkt merkt uwel meteen. Net als het schrappen van bepaaldeuitgaven. En hoe zit het nu met uwinkomsten? Ontvangt u inmiddels al (meer)toeslagen? Reken nogmaals uit of u eenoverschot of tekort heeft (zie Stap 1). Alser nog steeds sprake is van een flink tekorten u verwacht in de problemen te komen,vraag dan een adviesgesprek aan bij deschuldhulpverlening in uw gemeente. ●<strong>april</strong> <strong>2013</strong>15


In beeld<strong>Punt</strong>beeld Ton Borsboom16<strong>april</strong> <strong>2013</strong>


<strong>Punt</strong>In beeldSpiegelIn Woerden brengen medewerkers van VlaqGroep een spiegelvlakke epoxyvloer aanin het door Ooms <strong>Bouw</strong> & Ontwikkelinggebouwde Futura College. De door EctorHoogstad Architecten ontworpen praktijkschoolvoor jongeren die moeite hebben metleren, bestaat uit twee bouwlagen en heefteen oppervlak van ongeveer 2300 vierkantemeter. De staalconstructie heeft vloeren vankanaalplaat en de gevels zijn opgebouwd uitgevelvullende HSB-elementen, met daarinaluminium kozijnen. Vanwege een open dagheeft de vloer van de kantine enige prioriteitgekregen tijdens de afbouw. ●<strong>april</strong> <strong>2013</strong>17


Sector<strong>Punt</strong>Gedegen doserenEen doseerpistool voorzien van eengesloten trekker, een softgrip en eenaluminium body. Dat zijn de belangrijkstekenmerken van de illbruck AA255Power Gun. Dit robuuste en duurzamepistool voor het verwerken van pistoolschuimis uitgevoerd in een aluminiumbody en afgewerkt met groen kunststof.Het pistool is geschikt voor het aanbrengenvan een fijne dosering. De nietafschroefbaredoseerknop zorgt daarbijvoor een nauwkeurige afstelling van deuitspuitsnelheid en -hoeveelheid. Eenstalen naald met PTFE-coating garandeerteen luchtdichte afdichting aan devoorzijde van het pistool.Functiemodelschilders gaat inIn de schilderssector is per 1 <strong>april</strong>een nieuwe functie- en loonstructuuringevoerd. Uw werkgever heeft u inmiddelsingedeeld. Check uw indeling opmijnvakmijnfunctie.nl (rechts op dehomepage onder ‘Voor werknemers –weten waar je staat’). Daar kunt u zelfuw gegevens invullen en kijken of deindeling klopt. Let op: er is afgesprokendat niemand er in het nieuwe modelop achteruit gaat. Bent u het niet eensmet uw indeling, dan kunt u bezwaarmaken, binnen 4 weken na de indeling.Op fnvbouw.nl vindt u meer info envoorbeeldbrieven om bezwaar te maken.<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> komt op bezoekSinds 1 februari <strong>2013</strong> reizen Robert Soeterboek, Elly Heemskerk en MitchelSimons (v.l.n.r. op de foto) het land door om namens <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> (af)bouwplaatsente bezoeken. Daar vertellen zij waar de bond voor staat en beantwoorden ze vragenover cao’s, reorganisaties, ontslag, enzovoorts. Iedereen die dat wil, kan bij hen ookmeteen lid worden van <strong>FNV</strong> Afbouw & Onderhoud. Allen nemen ze een eigen regiovoor hun rekening. Het werkgebied van Robert, Elly en Mitchel is achtereenvolgensde regio Zuidwest, Noordwest en Oost. Op pagina 21 kunt u vast kennismaken metElly Heemskerk, die in de rubriek Mijn vak laat zien hoe haar werkdag eruitziet.Foto Martin de BouterVeiliger opbouwvoor rolsteigersSteigerfabrikanten Altrex, ASC, Custers,Layher en Skyworks hebben onlangseen veiliger opbouw voor hun rolsteigersgepresenteerd. Ze voldoen hiermee aande nieuwe richtlijnen die samen metVereniging van Steiger-, Hoogwerk- enBetonbekistingbedrijven (VSB) zijn opgesteldin het A-blad Rolsteigers.Belangrijkste punt is dat een platformpas betreden mag worden als dezerondom beveiligd is met heupleuningen.Op die manier wordt voorkomendat de gebruiker bij de montage vrijstaat en dat er sprake is van valgevaar.Daartoe wordt door de fabrikanten gebruikgemaakt van hulpmiddelen enwerkmethoden die op de bestaanderolsteigers kunnen worden toegepast.Vooral voor de schilder, gevelwerker eninstallateur die niet dagelijks met ee<strong>nr</strong>olsteiger werkt, wordt werken op eendergelijk plateau een stuk veiliger. Zievoor meer informatie: vsb-online.nl.18April <strong>2013</strong>


Jaarmodel<strong>Punt</strong>tekst <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> beeld 123RFExtra uren in de zomer,ook salaris in de winterHet jaarmodel is in het leven geroepen om winterwerkloosheid bij schilders te voorkomen. Maar ditsysteem kan in deze crisistijd ook helpen om het vaste personeel te behouden. Heeft u al een jaarmodelop het werk? En is dit ook officieel geregeld? Er zijn drie situaties mogelijk.1. U heeft nog geen officieel jaarmodelIs er nog geen officieel jaarmodel in uwbedrijf, maar is er wel sprake van winterwerkloosheidof moeite om de vaste kernin dienst te houden? Dan is het jaarmodelwat voor uw bedrijf. Wilt u weten wat hetjaarmodel voor u kan betekenen en hoe udat kunt invoeren? Neem contact op met uwregiobestuurder via de helpdesk van <strong>FNV</strong><strong>Bouw</strong>, 0900 - 368 26 89 (lokaal tarief).2. U heeft al een jaarmodelHeeft uw bedrijf al een jaarmodel, zorg dantijdig voor evaluatie en verlenging. Een jaarmodelloopt telkens voor één jaar van week13 t/m week 12. Het jaarmodel loopt nietautomatisch door. Elk jaar moet opnieuwworden vastgesteld of een jaarmodel nogsteeds nodig is om winterwerkloosheid inhet bedrijf te voorkomen. Ook wordt elk jaarvastgesteld of zowel werkgever als werknemernog steeds tevreden zijn met het jaarmodel,of dat (kleine) aanpassingen nodigzijn. Als iedereen in het bedrijf met het jaarmodelwil doorgaan, moet dat aangemeldworden bij de secretaris van cao-partijenSchilders. Deze heraanmelding moet voor 1<strong>april</strong> binnen zijn. Dus zet 1 <strong>april</strong> 2014 alvastin uw agenda.3. U heeft een jaarmodel, maar niet officieelEr zijn ook veel schildersbedrijven die meteen jaarmodel werken dat niet officieel isaangemeld. De gespaarde uren van hetjaarmodel vallen dan niet onder de garantieregeling.Als het bedrijf in problemen komt,kunt u dus uw gespaarde uren kwijt raken.Een officieel jaarmodel dat is aangemeld bijcao-partijen kan dit voorkomen. Een andervoordeel is dat u zeker weet dat het jaarmodelpast binnen de cao-afspraken.Heeft uw bedrijf een jaarmodel dat niet isWat is een jaarmodel?aangemeld, overleg dan eens met uw regiobestuurdervia de helpdesk van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>,bereikbaar via 0900 - 368 26 89 (lokaaltarief). ●Schilders met een jaarmodel werken extra uren in het voorjaar en de zomer. Deze extrauren worden gecompenseerd met min-uren in het najaar en de winter. Werknemers krijgenhiermee een werkgarantie; ze krijgen het hele jaar door salaris uitbetaald en ze hoeven inde winter niet de WW in. De werkgever bouwt tijdens het hoogseizoen een buffer op omschilders in de winter door te betalen, ook als er niet gewerkt kan worden. Als de extrauren uit het hoogseizoen niet voldoende zijn, kunnen er via andere bronnen extra urenworden gespaard. Het jaarmodel kan helpen om het vaste werknemersbestand ook het komendejaar aan het werk te houden in het bedrijf, ook en juist in deze moeilijke economischetijd voor de schilderssector.Dankzij het jaarmodel krijgen schilders het hele jaar door salaris uitbetaald.20<strong>april</strong> <strong>2013</strong>


<strong>Punt</strong>Mijn vakNaam: Elly HeemskerkLeeftijd: 40 jaarWoonplaats: BodegravenBeroep: Promotiemedewerker.Wilt u dat ik ook op uw werkpleklangskom? Mail naarelly.heemskerk@fnvbouw.nl.De dag van…“Met de auto op weg naar de volgendebouwplaats.”“Namens <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> geef ik op (af)bouwplaatseninformatie over de bond, cao’s, enzovoorts.Ik begin mijn dag vandaag in een bouwkeet inZeist.”“Voordat ik verder ga naar de volgendelocatie, haal ik even koffie opéén van onze vakbondscentra.”“Ik neem overal de tijd om eenpraatje te maken en vragen tebeantwoorden. Dat is vaak erggezellig.”“Natuurlijk kan een bezoekje aan een bouwprojectniet ontbreken. Dit is een appartementencomplexin aanbouw. De lichtslang rechts zorgtervoor dat ik kan zien waar ik loop.”“Na het beantwoorden van de mail, ontspan ikthuis het liefst met een goed boek. Welke zal ikdeze keer gaan lezen?”Bent u ook trots op uw vak en wilt u dit aan alle<strong>Punt</strong>-lezers laten zien? Stuur een mail met alsonderwerp ‘Mijn vak’ naar redactie@fnvbouw.nl.Misschien staat u dan de volgende keer in dezerubriek.APRIL <strong>2013</strong>21


Techniek<strong>Punt</strong>tekst Albert Schuurman beeld BDU Uitgevers/Mat AfbouwPrefab: het zesde zintuigvan de droge afbouwPrefabricage gaat een nieuwe dimensie aan de afbouw geven, voorspelt Marco Mooren, directeur vanMat Afbouw. Het bedrijf werkt momenteel met prefab bij renovatieproject Campus Diemen-Zuid en hetlijkt zijn vruchten af te werpen. De crisis vraagt om andere manieren van werken en prefab plafondenwandmontage kan wel eens een oplossing zijn, denkt het bedrijf.Het zesde zintuig van de droge afbouw. Zonoemt Marco Mooren, directeur bij MatAfbouw in Zaltbommel, de toepassing vanprefabricage in de afbouwbranche. “Eigenlijkdoen we niets nieuws, andere bouwtakkendoen het al langer, maar voor de drogeafbouw is het toch wel nieuw. Ook wij zienons momenteel gedwongen innovatief tewerken en prefab sluit daarop aan.” MatAfbouw werkt mee aan het omtoveren vanhet kantorenpark Diemervijver tot CampusDiemen-Zuid. Snippe Projecten maakt daar− met Van Wijnen <strong>Bouw</strong> en Van Wijnen ProjectontwikkelingMidden − woo<strong>nr</strong>uimte voorstudenten in vijf voormalige kantoorgebouwen.Mat Afbouw verzorgt de plafonds enwanden. “We leveren al het materiaal prefabaan”, vertelt Mooren. “De hoogtes van dewanden worden in het werk ingemeten.Vervolgens bestellen we platen en metaalprofielenop maat en zagen we opzetstukkenin onze fabriek. De materialen wordendaarna in pakketten, per etage aangeleverd;de inbouwpakketten zelfs per unit.”Mat Afbouw tranformeert kantoorpanden naar 535 studentenkamers. Kosten besparend, afvalarm en razendsnel door toepassen van prefabricage.22April <strong>2013</strong>


<strong>Punt</strong>TechniekDe kantoren worden omgebouwd naar woningen.Extra aandachtZo’n stapsgewijze aanpak vraagt om extraaandacht voor het transport, merkt Mooren.“In plaats van bijvoorbeeld veertigpallets materiaal, worden er nu dertig metstandaardplaten vervoerd en daarnaast eenaantal pakketten met op maat gemaaktematerialen, zoals gips, staal, koven en optoppanelen.We werken in drie bouwstromenaan 535 studentenkamers, ook wel units”,vertelt Mooren. “In totaal doen we 15 unitsper week en de bouwvak is de uiterlijkedeadline. In 2014 volgt dan het tweede deelvan nog eens 425 kamers.” Voorafgaand aande renovatie, hadden de bedrijven maar eenkorte voorbereidingstijd. “We zijn anderhalveweek na de formele opdracht al begonnen”,zegt Mooren. Dat is geen probleem doordater prefab gewerkt wordt. “De eerste week –week 9 – hadden we wat opstartproblemen,maar als je nu ziet hoe het werk draait... Weliggen nu ruim voor op schema.”ArboDe studenten die de panden straks bevolken,zal het aan weinig ontbreken. De woo<strong>nr</strong>uimtesbestaan uit een woon/slaapkamer,keuken en badkamer. De waterleiding, afvoerbuizenvoor de douche, het toilet en dekeuken worden weggewerkt in een centraalopgestelde, verticale leidingkoker van vloertot plafond. “Deze standaardisatie maakthet werk voor de installateur ook gemakkelijker”,zegt Mooren. “Er hoeft bijvoorbeeldmaar één gat te worden geboord.” Het voorde koof benodigde metaal wordt eveneenskant-en-klaar aangeleverd. “Ook het gips dater tegenaan komt, is maatwerk. Soms zijn ermaatafwijkingen in de plafondhoogtes, maarin principe past het allemaal.”Voor Mat Afbouw speelt arbo een belangrijkerol. De op de werkvloer aangeleverdegipsplaten worden op bokjes gezet. “In allestudentenwoningen wordt de plafondconstructiegelegd door medewerkers op stelten.Niet iedereen gaat daar gemakkelijk meeom, maar deze twee mannen wel. Zij nemengezamenlijk de drie bouwstromen voor hu<strong>nr</strong>ekening. Ze leggen dus 45 plafonds perweek.”<strong>Bouw</strong>pakketjesDoor de toepassing van prefabricage verschuiftvoor Mat Afbouw de focus van hetwerk van voorbereiding naar engineering.Mooren: “Wat wij voor dit project doen, ishet klaarmaken van bouwpakketjes. De opdrachtgeverwordt ook enthousiast van dezewerkwijze, want hij ziet schonere werkplekken,waardoor onze bouwpartners hun werkgemakkelijker kunnen doen. Dat zorgt voormeer overzicht op de werkvloer. Omdat wijin ons bedrijf in Zaltbommel al de gipspanelenen -koven op maat maken, verlooptde afvalstroom gecontroleerd”, zegt Mooren.“Ik zie dat als een manier van maatschappelijkverantwoord ondernemen.”MaatwerkHet maatwerk bespaart dus op de hoeveelheidafval in het geheel, maar zeker ook opde bouwplaats zelf. Mooren: “We doen hetallemaal wat efficiënter. Het wandblik wordtaangeleverd in een lengte van 2,783 meter.De wanden zijn 2,80 meter hoog evenalsde standaardprofielen. Het feit dat we ernu niet een paar centimeter af hoeven teknippen, scheelt weer handelingen en afval.Want normaal zorgt de aannemer ervoordat er een container op de verdiepingsvloerMat Afbouw maakt prefab bouwpakketten per unit.Medewerkers op stelten leggen 45 plafonds per week.staat, waarin het afval wordt verzameld ener moet verticaal vervoer geregeld worden.Nu verzamelen we het weinige afval in eenkliko, die gewoon met de lift naar benedenkan. Voor de aannemer is het prettig om temerken dat het werk goed en snel verloopt.Dat heeft uiteindelijk een positieve invloedop het waarborgen van de kwaliteit. Het isnamelijk beter dat een woning een weekvoor de oplevering al klaarstaat, dan dat erop het laatste moment nog een aantal zakenaan moet gebeuren. Het laatste gaat altijdten koste van de kwaliteit. Als je nog eenweek de tijd hebt, kun je rustig aan de diverseopleverpunten werken.”WinstpuntenConcluderend stelt Mooren dat werken volgenshet ‘zesde zintuig’ zes winstpuntenoplevert. “Er is sprake van minder transport,alles wordt op maat aangeleverd, weveroorzaken weinig tot geen afval en datbespaart kosten, we hebben geen afvoerfaciliteitennodig en ten slotte: wat ik nietkoop staat niet op de factuur. Oftewel: er isgeen sprake van verspilling van materiaal.”De Mat-directeur voegt er in één adem aantoe dat ook arbotechnisch gezien het verhaalvan prefabricage z’n voordelen kent.“De werkplekken zijn veel schoner en opgeruimder.Dat maakt het werk aangenamer.Win-win dus.” l<strong>april</strong> <strong>2013</strong>23


MAAK EEN COLLEGA LID ...Gun uw collega ook de vele voordelen van het lidmaatschap van <strong>FNV</strong> Afbouw & Onderhoud. Meld hem of haaraan als nieuw lid en ontvang zelf 10 euro. Uw collega betaalt niet meer dan 15,77 euro per maand.Meer leden, meer kracht!IK WORD LIDEN BEN AANGEMELD DOORNaam:m / vBETAALWIJZE:Naam:Straat | Huisnummer:Automatische afschrijving (maandelijks) van rek.<strong>nr</strong>.:Postcode | Plaats:Telefoonnummer:Acceptgirokaart (€ 0,25 per maand duurder)PostcodeE-mail:DatumWoonplaatsGeboortedatum:Werkt bij:HandtekeningLidnummerPlaats:Maak € 10,– over op rekeningnummer:Beroep:OPSTUREN IN EEN ENVELOP (POSTZEGEL NIET NODIG) NAAR: <strong>FNV</strong> AFBOUW & ONDERHOUD t.a.v. LEDENADMINISTRATIE, ANTWOORD NUMMER 13, 3440 VB WOERDEN11-9030900 368 26 89 (LOKAAL TARIEF) | <strong>FNV</strong>AFBOUWENONDERHOUD.NL


tekst en beeld Pieter Jansen<strong>Punt</strong>Lekker bezig!Richard van den Heuvel,steigerbouwer“Vandaag zijn we een steiger aan het opbouwen op het stationsplein in Lelystad.Ik sta daarbij beneden en leg de spullen op de lift. De mannen boven bouwen desteiger op. Volgende week sta ik weer boven: dat doen we om en om. Het is hierkrap, dus de spullen liggen een stuk verderop. Bovendien moet het materiaalhier ‘s nachts helemaal weg. Dat maakt het lastig, het is ook veel rijden met deheftruck. Ik doe dit werk bij Skyworks nu een jaartje, maar wil het nog graag eenhele tijd blijven doen. Vooral de hoogte is erg leuk, je moet geen hoogtevreeshebben. Sommige projecten zijn extra bijzonder. Zo hebben we steigers gezetrond een watertoren in Amsterdam die bovenin helemaal uitliep naar buiten. Datis een soort puzzel: hoe moet je daar nu een steiger tegenaan plaatsen? Een dergelijkeuitdaging maakt het extra leuk.” ●APRIL <strong>2013</strong>25


BondigCasco <strong>Punt</strong>Leden kunnen op fnvbouw.nl en fnv.nl hunmening geven over een actuele stelling. Deuitslag leest u in Bondig. Deze keer:‘Trek leden voor bijcao-onderhandeling’Bijeenkomst werkgelegenheidNiet slopen, maar bouwen. Handen af van de WW-duur. Geen aantastingvan de ontslagbescherming. Gewoon goed werk en geenschijnconstructies. Deze uitgangspunten stonden centraal op eenspeciaal ingelaste ledenbijeenkomst op 16 maart. “Wij willen eengoed werkgelegenheidsplan inclusief sociale crisismaatregelen”,aldus vice-voorzitter Charley Ramdas. Ook riep Ramdas het kabinetnogmaals op om te gaan investeren in de bouw. De bijeenkomstkrijgt binnenkort een vervolg. Houd fnvbouw.nl in de gaten voordatum. FOTO MarTiN DE BOUTEr68% ja,leden betalenhier immers voor32% nee,iedereen is gelijkBond wil deeltijdpensioen<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> wil dat het deeltijdpensioen wordt ingevoerdals crisismaatregel in de bouwsector. Dit zou moeten geldenvoor de 10.000 bouwvakkers van 60 jaar en ouder.Vicevoorzitter Ramdas: “Het is van groot belang dat ermeer jongeren instromen in de bouwsector. Die instroomis nu veel te laag omdat jongeren denken dat er geenwerk is. Dat terwijl we over een paar jaar staan te springenom vakkrachten.” Naast het deeltijdpensioen ziet debond ook iets in een leerling-gezel-structuur. Zo leren dejonge bouwvakkers het vak van ervaren 60-plussers.Nieuw rekeningnummerVanaf 1 januari <strong>2013</strong> heeft <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> een gewijzigd rekeningnummervoor de betaling van de contributie. <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> is overgestaptvan ING naar de Rabobank. Het nieuwe rekeningnummer is1181.41.880. Voor leden die vanuit het buitenland betalen: hetIBAN-nummer is NL11RABO0118141880 en het BIC-nummer isRABONL2U. Leden waarbij de contributie automatisch wordt afgeschreven,hoeven geen stappen te ondernemen.Verkiezingen <strong>FNV</strong> in bewegingOp 15 mei gaat de nieuwe <strong>FNV</strong> officieel van start. Er komt eennieuwe voorzitter en een ledenparlement wordt het hoogste orgaan.De leden krijgen het dan echt voor het zeggen. Aan u detaak om te stemmen op de kandidaat die u straks mag vertegenwoordigenin het ledenparlement. Dit kan van 1 mei t/m 7 mei.Van 1 t/m 14 mei zijn de verkiezingen voor de voorzitter van denieuwe vakbeweging. Stemmen gebeurt online. U krijgt een briefmet inlogcode thuisgestuurd. Kijk op fnvbouw.nl voor meer info.26<strong>april</strong> <strong>2013</strong>


Casco <strong>Punt</strong>Bondig<strong>FNV</strong> voor seniorenAnbo heeft aangegeven niet mee te willen doen aan <strong>FNV</strong> in beweging.Maar natuurlijk worden ouderen ook in de nieuwe <strong>FNV</strong> goedvertegenwoordigd. <strong>FNV</strong> in beweging is druk bezig met de oprichtingvan <strong>FNV</strong> Senioren. Ook <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> is daar nauw bij betrokken.Indien u voorheen het magazine van Anbo ontving, krijgt u in meihet eerste magazine van <strong>FNV</strong> Senioren thuisgestuurd. In dat bladtreft u onder andere informatie over wat <strong>FNV</strong> Senioren voor u kanbetekenen. En uiteraard blijven ouderen ook de gebruikelijkedienstverlening van <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> ontvangen.Platform O<strong>nr</strong>egelmatig WerkVeel werknemers werken al jaren o<strong>nr</strong>egelmatig of in een vorm vanploegendienst. De oprukkende 24-uurseconomie maakt dat datsteeds vaker voorkomt. O<strong>nr</strong>egelmatig werk moet dan ook gezienworden als een bezwarende arbeidsomstandigheid. Vakcentrale <strong>FNV</strong>probeert hier samen met Menzis en de VIGEF (Vereniging van deNederlandse Groente- en Fruitverwerkende industrie) iets aan tedoen met het Platform O<strong>nr</strong>egelmatig Werk. Het platform biedt werkgeversen werknemers concrete handvatten bij het werken aan eengezonde en veilige omgang met o<strong>nr</strong>egelmatige arbeidstijden. Gahiervoor naar allesovero<strong>nr</strong>egelmatigwerk.nl.Bondige berichtenTwitterberichten die onlangs in de tijdlijn van @fnvbouwverschenen.@HennyPlat Al drie boze telefoontjes van leden diefout en zonder overleg zijn ingedeeld in nieuwe functie.#<strong>FNV</strong><strong>Bouw</strong> zal haar leden bijstaan en recht halen.@paululenbelt <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> begint mobilisatie. De maatis vol en de beurs raakt leeg.@18ennu Vanaf vandaag op fnvjong.nl een complete18ennu-pagina!@JanBerghuis Ouderen steeds vaker werkloos #NUnldat plannetje van #<strong>FNV</strong><strong>Bouw</strong> over deeltijd VUT is zogek nog niet.@fnvbouwpers #<strong>FNV</strong><strong>Bouw</strong>: in januari werkte de helftvan de #bouwvakkers verplicht door tijdens vorst.Gevaarlijk en ongezond.@PieterHooijdonk Bezuinigen werkt NIET. 613.000mensen nu zonder werk! Wanneer gaat regeringbezinnen over wat dat voor bouwvakkers en economiebetekent? #PvdA@Alikiboef Net trotse leermeester bezocht @fundeondie blij is dat hij leerlingen begeleidt, maar nog blijermet zijn suc6vol afgeronde EVC-traject!@JohnKerstens Als voorzitter van #<strong>FNV</strong><strong>Bouw</strong> voorgepleit, nu gerealiseerd: taaleis voor buitenlandsewerknemers. #veiligheid #bouw@JohnKerstens Nog één in de categorie ‘bij#<strong>FNV</strong><strong>Bouw</strong> én in de Kamer voor gepleit en nugerealiseerd’: aanpak faillissementsfraude.Bijeenkomst over veiligheid,met gratis toegang Apenheul@NUnl_eco Ook <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong> mee met nieuwe <strong>FNV</strong>.@Bahm<strong>FNV</strong> Jongeren nemen congres over, even opde plaats van de bestuurders. #<strong>FNV</strong><strong>Bouw</strong>Arbouw organiseert op zaterdag 8 juni <strong>2013</strong> een bijeenkomst overhoe u veiligheid óók in crisistijd hoog op de agenda houdt.‘s Ochtends delen Carin Benders (projectleider Inspectie SZW) enJohn Kerstens (kamerlid PvdA en oud-voorzitter <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>) hun visieen ervaringen. De bijeenkomst is in de Apenheul, dus neem uw partneren kinderen mee. Zij beleven een educatieve ochtend. ‘s Middagshebben u en uw gezin vrij toegang tot het park. Ga naarservice.arbouw.nl/apenheul.<strong>april</strong> <strong>2013</strong>27


Uw advertentie in punt?Informatie:BDU Vak- en PublieksmediaWilfred van den BrandTel: 0342-494843E-mail: w.v.d.brand@bdu.nlWij staan voor u klaar! Bel 0900 368 26 89 (lokaal tarief)


door Douwe van der Meulen<strong>Punt</strong>Puzzel 41PUNT IS HET LEDENBLAD VAN<strong>FNV</strong> AFBOUW & ONDERHOUDJaargang 6 nummer 2, <strong>april</strong> <strong>2013</strong>EXPLOITATIEKoninklijke BDU Uitgevers BVbouwmateriaalvoorjaarbouwstelling---------italiaanseiland5wondEngels bier---------gravuremuziekgezelschapmeststof---------inbeeldingbouwstof---------mestvochtbemind1REDACTIECorine van Renswoude (hoofdredacteur)Marlous Brand en Charlie SchuurmanE redactie@fnvbouw.nlT 0342 494 851MEDEWERKERSJob van der Mark, Pieter Jansen, Johan vanLeipsig, Martin de Bouter, Djanko, Douwe vander Meulen, Albert Schuurman.REDACTIEASSISTENTIERia van VelzenE ria.vanvelzen@fnvbouw.nlADVERTENTIESBDU Vak- en PublieksmediaWilfred van den BrandT 0342 494 843E w.v.d.brand@bdu.nloevergewas---------loonvan degrondopnemenbouwmateriaalmeelsoortbajes---------tijdperkSpaansautomerk--------vroeger6vragendvnw.---------riviertjeboomschil---------geleedpotigegereedschap---------vrijheid(Frans)geliefdevan Zeus---------zwaarademenopen plekin het bos---------jongschaaprivier inSiberië---------lijzigspreke<strong>nr</strong>ubriceren2TECHNISCHE REALISATIEKoninklijke BDU Grafi sch Bedrijf BVlofplakken---------vogelsoorplaats inItaliëUITGAVE en COPYRIGHT<strong>Punt</strong> is een uitgave van de Stichting <strong>FNV</strong>Pers. Overname van teksten is alleentoegestaan met bronvermelding; op beeldberust copyright.ABONNEMENTEN<strong>Punt</strong> verschijnt acht keer per jaar. Leden van<strong>FNV</strong> Afbouw & Onderhoud ontvangen het bladgratis. Abonnees betalen € 20,- per jaar.Opzegging lidmaatschap: schriftelijk via <strong>FNV</strong><strong>Bouw</strong>, Postbus 520, 3440 AM Woerden, of vialedenadministratie@fnvbouw.nl.<strong>FNV</strong> AFBOUW & ONDERHOUD IS ONDERDEELVAN <strong>FNV</strong> BOUWMeer info: fnvafbouwenonderhoud.nlmopperigschunnigleerling(afk.)---------metsellaagnobele4arkelnerkrypton---------erfelijkefactorkletsen---------lectorisalutem(afk.)kostbaargesteentedeelvan eenkozijnvangwerktuigvrouw vanJupiter3achter---------toog,draagbalkportierISSN 1875-4872levendwezenOplossing: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6rivier inFrankrijkIn elk nummer van dit magazine staat een puzzel. Stuur uw oplossing met vermelding van naam, adres en bankrekeningnummervóór 1 mei naar: redactie bondsmagazines, postbus 520, 3440 AM Woerden. Of stuur een e-mail metdezelfde gegevens naar puzzel@fnvbouw.nl. U maakt dan kans op de hoofdprijs van 100 euro of de tweede prijzenvan 50 euro. De oplossing van puzzel 40 was: ambacht. De eerste prijs van 100 euro is gewonnen door J. Zweserijn,Tricht; de twee prijzen van 50 euro door P. Mans, Aalst en R. van Kemseke, Meppel.APRIL <strong>2013</strong>29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!