10.07.2015 Views

Onze Vader... - Bisdom Haarlem

Onze Vader... - Bisdom Haarlem

Onze Vader... - Bisdom Haarlem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

september 2011SamenKerk7Uitgave van het <strong>Bisdom</strong> <strong>Haarlem</strong> - AmsterdamWereldjongerendagenom nooit te vergetenpagina 6Als een vader voor zijn kindpagina 20<strong>Onze</strong> <strong>Vader</strong>...


Verslag ItemWereldjongerendagenom nooit te vergeten!Maandenlang hadden we er naar uit gekeken: dé Wereldjongerendagen 2011in Madrid. We waren dan ook blij dat we op woensdag 10 augustus met tweetouringcars richting het zuiden konden vertrekken, om daar met de groeptwee fantastische weken te beleven! Het is moeilijk om alle gebeurtenissenin een kort verslag te verwoorden, we hebben zoveel moois met elkaarmeegemaakt! Onderstaand leest u de hoogtepunten van onze reis. Wijhopen dat u net zo geniet als wij dat in Madrid hebben gedaan!appels om ons te sterken voor de reis.Het was geweldig mooi om zo ontvangente mogen worden. Vanaf Lleida veranderdede snelweg steeds meer in een‘WJD snelweg’: we zwaaiden enthousiastnaar onze medepelgrims! Rond achtenarriveerden we op onze slaaplocatie, eensporthal in Zuid Madrid.De WereldjongerendagenDe volgende dagen hadden een vastpatroon qua dagindeling. ’s Ochtendsvertrokken we richting de basiliek inMadrid Centrum waar alle Nederlanders(1.400 jongeren) van de Nederlandsebisschoppen catechese kregen. Dezecatecheses hadden betrekking op hetthema van de Wereldjongerendagen,dat speciaal voor de Paus is uitgekozen:“Geworteld en Opgebouwd in Christus,Standvastig in Geloof”. De betekenisvan de catechese voor ons eigen leven,bespraken we in het deelgroepmoment.Na de catechese was er in dezelfdecatacombe van de basiliek eenNederlandse Eucharistieviering, waarinook het WJD koor van ons <strong>Bisdom</strong>prachtige liederen zong. Daarna haddenwe de middag vrij om zelf Madrid teverkennen en om van de WJD sfeer in destad te genieten.AvondprogrammaIn de avond was er een officieelprogramma. De WJD werd op dinsdag(15 augustus) geopend met een prachtigeopeningsmis, voorgegaan door deaartsbisschop van Madrid. Op donderdagavondwas het tijd voor toch wel éénvan de hoogtepunten van de WJD: deaankomst van de Paus! Deze uitbundigheidmaakte op vrijdagavond plaats vooreen diepe stilte toen de kruisweg in destad werd vertoond. De WJD werd opzondagochtend traditioneel afgeslotenna de avondwake op zaterdagavond opCuatros Vientos (een voormalig vliegveldin Madrid). Hier kwamen naar schattingtwee miljoen jongeren samen. Het wasprachtig om hier samen te zijn, zelfs deregen die verkoeling bracht, mocht onsniet deren!WJD 2013En nu is de WJD voorbij en dat is tochwel even wennen! Je bent zo gewendom samen met 600 mensen te ontbijten,met miljoenen jongeren door de stad telopen, te dansen en te zingen. Gelukkighoeven we niet lang meer te wachten,want de volgende WJD is al over tweejaar! Waar we dan heen gaan? Rio deJaneiro, Brazilië! Wilt u nog meer lezenover de reis? Dat kan! Surf naar >>www.jongbisdomhaarlem.nl/wjd voormeer verslagen en prachtige foto’s! >rkdocumenten.nl of op >> jongbisdomhaarlem.nl“Lieve vrienden, geen tegenslag moge jullie verlammen. Hebt geen angst voor de wereld, noch voor de toekomst of je eigenzwakheid. De Heer heeft jullie het geschenk gegeven om op dit moment van de geschiedenis te mogen leven, zodat, dankzijjullie geloof, Zijn Naam verder door de wereld klinkt”“Maak Christus, de Zoon van God, tot centrum van jullie leven. Maar laat me jullie wel eraan herinneren dat Jezus volgen ingeloof betekent, dat je zijn weg gaat in gemeenschap met de Kerk. We kunnen Jezus niet op ons eentje navolgen. ““Vriendschap met Jezus betekent getuigen zijn van dat geloof, waar je ook bent, ook al betekent dat afwijzing of onverschilligheid.We kunnen niet Christus ontmoeten zonder Hem ook bekend te willen maken bij anderen. Houd Christus dus niet voorjezelf! Deel met anderen de vreugde van je geloof. De wereld heeft jullie getuigenis nodig, het heeft in ieder geval God nodig.”“Ja, beste vrienden, God houdt van ons. Dat is de grote waarheid in ons leven, dat al het andere zin geeft. Wij zijn geen uitkomstvan toevalligheid of irrationaliteit, maar aan het begin van ons bestaan is er het grote liefdesplan van God.”“Wanneer jullie in de liefde van Christus, in het geloof geworteld blijven, zullen jullie ook temidden van de moeilijkheden enlijden de bron van de vreugde en geluk vinden. Het geloof is niet tegenstrijdig aan jullie hoogste idealen, integendeel. Hetoverstijgt het en maakt het volmaakt. Lieve jonge vrienden, richt je niet naar iets geringers dan de waarheid en de liefde, richtje op Christus.”“Beste jongeren, ik bid voor jullie met heel mijn hart”6 | SamenKerk | september 2011 SamenKerk | september 2011 | 7


CatecheseOpnieuw Beginnen: Een cursusom de parochie te vitaliserenWorkshops hierover op twee catechetische impulsmiddagenDe cursus Opnieuw Beginnen is bedoeld voor kerkbetrokkenmensen die hun geloof willen (her)ontdekken.Ze leren en ontdekken hoe ze hun eigen geloof opnieuwkunnen verwoorden en beleven. Rob Landré (voormaligcatecheet bisdom Den Bosch) ondersteunt en traint aleen aantal jaren pastorale krachten en vrijwilligers in hethele land, die deze cursus van zes avonden willen gevenin hun parochieregio.Rob, wat is het unieke van de cursus OpnieuwBeginnen?“Het gaat vooral om hernieuwing of versterking van hetpersoonlijk geloven door het opdoen van geloofservaringen dus niet zozeer om het verwerven van kennisomtrent de geloofsleer. Daardoor kan een fundamentontstaan waarop een parochie zich kan ontwikkelen toteen levende geloofsgemeenschap.”Voor welke doelgroep is de cursus met meestgeschikt?“Al degenen in de parochie die ooit wel eens iets vanhet katholieke geloof hebben meegekregen en minstensenigermate betrokken zijn bij de parochie, bijvoorbeeldgewone kerkgangers en ouders van communicantjes,maar ook leden van het kerkbestuur of een koor. “Welke resultaten heb je gezien nadat parochieregio’sdeze cursus hebben gegeven?“Verwacht geen gemakkelijk resultaat op korte termijn!Maar op plaatsen waar al een aantal jaren op een goedemanier met de cursus wordt gewerkt, heb ik opzienbarenderesultaten gezien. Mensen komen tot een bewust,persoonlijk geloof, waarmee ze de parochie helpen zichte ontwikkelen tot een levende geloofsgemeenschap.In een bepaalde parochie ontstond zo’n overvloed aanOpnieuw Beginnen in AlmereHans Bosma (catechetisch medewerker in de parochie van Almere) werkt al een paar jaar met OpnieuwBeginnen. Hij gebruikt de cursus in het catechumenaat: om mensen voor te bereiden die katholiek willenworden. De verhalen die gebruikt worden in de cursus, zijn ook de verhalen die rond Pasen wordenverteld in de kerk en ze sluiten dus naadloos aan. Hoogtepunten van de cursus zijn volgens hem deverzoeningsviering en de beeldmeditaties. Hans voegt zelf aan de cursus een avond over de Bijbel ende sacramenten toe. “Omdat we de cursus in zes tot acht weken voor Pasen geven hebben we iedereweek een avond en dat is een zeer intensieve periode,” aldus Hans Bosma. “De catechumenen zijn danheel intensief met hun geloof bezig en ervaren dan nog sterker hoe God in hun leven aan het werkis. Iemand vertelde dat haar broer al een tijd vermist was. We hadden het op een avond over biddengehad en ze vertelde dat ze de dagen erna gebeden had voor de terugkeer van haar broer. Na driedagen stond hij voor de deur. En als mensen deze verhalen vertellen op de avonden zijn dat echt kippenvelmomenten.Ook prachtig om te zien is dat veel van deze mensen na Opnieuw Beginnen een actieve rol in de parochie gaan vervullen.“Mirjam Spruitvrijwilligers, dat een aantal van hen zijn diensten ookmaar ging aanbieden aan andere parochies.”Meer informatieBekijk >> www.opnieuwbeginnen.com voor meerinformatie. Daarnaast zal Rob Landré op de tweecatchetische impulsmiddagen - 21 september opde Tiltenberg in Vogelenzang en 7 oktober in hetJulianaklooster in Heiloo – een workshop geven voordiegenen die meer willen weten over de cursus. Voormeer informatie, ook over de andere workshops op deimpulsmiddagen, zie: >> www.bisdomhaarlemamsterdam.nlonder ‘Catechese’ of mail naar >>mspruit@bisdomhaarlem-amsterdam.nl<strong>Onze</strong> <strong>Vader</strong>Het “<strong>Onze</strong> <strong>Vader</strong>”. Hoe vaak hebben we datgebed al niet gebeden? Maar beseffen we welhoe revolutionair het is om God aan te spreken als“<strong>Vader</strong>”? In geen enkele andere religie komt devertrouwelijke band met God zo sterk naar vorenals in het christendom. In en door Jezus, de Zoonvan God, mogen wij leren wat het betekent omkinderen van God de <strong>Vader</strong> te zijn. Dit jaar zal inelk nummer van Samen Kerk, een regel uit het<strong>Onze</strong> <strong>Vader</strong> centraal staan. Komt u mee op wegom te ontdekken wat het betekent om kind vande <strong>Vader</strong> te zijn?YOUCAT - Nieuwe officiëlejongerencatechismus verschenenUit het voorwoord door Paus Benedictus XVI:“Het voorliggende boek is spannend, omdatdaarin ons eigen lot ter sprake komt en omdathet daarom ten diepste over onszelf gaat. Iknodig jullie uit: bestudeer de catechismus!” DeNederlandse editie van de YOUCAT is sindsafgelopen mei beschikbaar.Bij jongeren is veel behoefte om te wetenwaarover het katholieke geloof gaat. DeVlaamse theoloog Stijn van den Bossche zegthierover: “Net als elke catechismus is de sterkteook de zwakte: de beknoptheid laat geenruimte voor nuancering. Een catechismus zegtnu eenmaal waar het op staat”. Het is daaromaan te raden, om naast individuele lezing, dezecatechismus vooral in groepsverband te bespreken.Dan kunnen vragen beantwoord worden,ervaringen worden uitgewisseld en kan deband tussen de catechese en het concrete levengelegd worden.Daarnaast is deze jongerencatechismus vooralbedoeld als een instrument om het geloof teverdiepen en is dus minder geschikt als eeneerste kennismaking met het geloof. Het boekpresenteert de rijkdom van het geloof op eenaantrekkelijke en begrijpelijke manier. Daarbijwordt gebruik gemaakt van leuke cartoons enkleurrijke foto’s, die door jongeren zelf gekozenzijn. Bijzonder goed zijn ook de uitsprakenin de kantlijn van het boek, met definities encitaten uit de bijbel en van kerkvaders, heiligen,filosofen en denkers van vroeger en nu.Dit heeft echt een meerwaarde. Kortom: deYOUCAT is een aanrader voor jongeren en alwie zich jong van hart weten.


KerkengekItemplannen gemaakt voor een ‘echte’ kerk.Dat wordt de nu 150-jarige katholieke St.Bonifatiuskerk.Bonifatiuskerk in het groen.De bedoeling vandeze serie artikelen isaandacht te bestedenaan de verbeeldingvan de Bijbel in dekerkelijke architectuur.We behandelden almenige kerk in binnenenbuitenland. Ook inons eigen bisdom zijninteressante kerken:de uwe? Stuur onsgegevens. In De Rijpis men dit hele jaardruk bezig met hetvieren van het 150-jarigbestaan van de St.Bonifatiuskerk.Grachtje met oudeBavokerk van De Rijp.Bavo enBonifatius in De RijpInterieur Bonifatiuskerk naar het orgel gezien.Het zusterdorp Graft is ouder. Het wordt al in 1125 in de Egmondse archieven vermeld en op11 augustus 1368 komt de eerste pastoor. Van de oude kerk is alleen de vloer met grafzerkennog over. Toen de Graftenaren in het begin van de 15e eeuw een vissershaven stichtten aan dewestoever van het Beemstermeer ontstond De Rijp (Ripe = oever). De Rijp is een dorp, maar iknoem het een prachtig stadje met een enorme rijkdom aan monumenten. Het begon met eenwaag en een kapel in 1467. Voor die tijd stond hier slechts een rood geverfd kruis waarbij men hetavondgebed kon uitspreken. De haringvisserij en na 1654 de walvisvaart zorgden voor economischebloei. Er waren veel reders in De Rijp gevestigd. Er was geld, dus kwam er een enorme kerk,gewijd aan de H. Bavo.St. Bavo in De RijpDe oude Bavokerk werd in 1528 gebouwd en kreeg na de reformatie een koor en een transept naarontwerp van de bekende Jan Adriaansz. Leeghwater. Het klassiek gotisch aandoende gebouw kreegna de dorpsbrand van 1635 een nieuwe glas in loodbeglazing, een dooptuin, nieuwe herenbankenen een opgewekte gewelfbeschildering, die onprotestants aandoet. Bovendien werd er een westtoren,ook weer in gotische stijl, aan de kerk toegevoegd. Het is de moeite waard om die te beklimmenen zich te verbazen over het landschap om het dorp, dat niet op een gewoon landschap lijkt,maar meer op een lappendeken van sloten en slootjes die heel smalle strookjes land omvatten.In 1572 gaan de kerken van Graft en De Rijp over in protestantse handen.Aan het Noordeinde wordt een katholiek schuilkerkje gebouwd. Het begin ismoeilijk. In 1629 wordt de pastoor gearresteerd en veroordeeld. In 1644 wordtgeklaagd over ‘het stout voortvaren van de Pausgezinden in ’t houden van hareconventiculen (bijeenkomsten) in Noord Scherwoude op Langedijck, alsook ophet Noordeynde van Graft.’ Rond 1700 komt er een gedoogsituatie. Wel moeter admissiegeld betaald worden. Dat wordt in 1784 afgeschaft. De bevolkingvan De Rijp is inmiddels flink gegroeid en de nieuwe schuilkerk (een schuurkerk)wordt in 1804 aan de noordzijde van de Rechtestraat ingericht. In 1858wordt die door pastoor Preijer in bouwvallige staat aangetroffen en worden erDe St. BonifatiuskerkHet is een eenbeukige kerk met driezijdiggesloten koor en een topgevel metdoor pleisterwerk versierde pinakelsen een geveltoren(tje). Deze neogotischekerk (Cuypers zou hem quasineogotischhebben genoemd!) verreesin 1860-63 naar het ontwerp van W.J.J.Offenberg, een Amsterdams bouwmeesterdie samenwerkte met zijn schoonvaderJ. van Straaten. Het was voordie Amsterdammers heel wat om naarDe Rijp te reizen: per stoomboot naarPurmerend en dan met paard en wagennaar de bestemming. De bouwmeesterliet dan ook het dagelijkse werk overaan opzichter Musterd. De architectmaakte wel zelf de aanbesteding en deeerste steenlegging mee. Hij logeerdedan in de herberg ‘Het stadhuis vanAmsterdam’ en was later ook zo welwillendom aan te zitten bij het diner ter erevan de inwijding van de kerk in 1861.Later hebben wat schermutselingen overzijn honorarium de geschiedenis vande Bonifatiuskerk ontsierd. De architectwerkte in het midden van de 19e eeuwen de hang naar het neoclassicisme wasgroot. Deze gotiserende voorgevel isdaarom een heel bijzonder showobjectmet de al eerder genoemde pinakeltjes diehet geheel allure geven. Het torenkruispriemt op 27 meter hoogte de Noord-Hollandse lucht in. Problemen met vochtheeft de kerk altijd gehad en onlangsnog stond de toren vervaarlijk scheef.Gelukkig wordt in De Rijp alles altijdkeurig gerepareerd.Het interieurHet interieur wordt gedekt door eenhouten tongewelf. De inrichting van hetpriesterkoor (hoogaltaar en communiebanken)liet pastoor Preijer kort nade bouwtijd verzorgen door het atelierCuypers uit Roermond. Ook de preekstoelkomt uit dat atelier. In 1979 is helaas eenvan de beeldjes uit de rugzijde ontvreemden nooit teruggebracht. De orgelbouwerSmits bouwde een instrument dat in 1866in gebruik werd genomen. We lezen inde parochiekroniek dat deken Bekkersbij die gelegenheid een ‘sierlijke rede’hield. Later (in 1910) werd in de oude kaseen nieuw Pels-orgel geplaatst. In 1919en 1920 werden in de altaaraanbouwkleurige ramen uit het atelier van Nicolasaangebracht voorstellende het LaatsteAvondmaal (in het midden) en (aan dezijkanten, vrijwel onzichtbaar) St. Bavo,de patroon van de oude Rijpse kerk en depatroon van de nieuwere: St. Bonifatius.Het schip had oorspronkelijk stalenvensterharnassen. In 1928 werden dievervangen door kleurige abstracte glas-inloodramenuit de ateliers van Asperslagh.Boven aan de dakspanten zijn twaalfengelenkopjes aangebracht. De voorstetien hebben in mystieke beschouwingde ogen dicht; de achterste twee loerenaandachtig naar beneden. Men zegt: omde mensen op de armenbankjes in degaten te houden. Eleganter is het om zete zien als een soort KASKI-dienst die hetaantal kerkgangers registreert.De torenIn de geveltoren hangt een echteHemonyklok uit 1667 met als opschrift:Het Bonifatiusraam.‘temporis extremi tui memor’ (denkaan je stervensuur). Oneerbiedig doorde Duitsers in 1943 weggehaald, maargelukkig later weer in Groningen teruggevonden.Zeker zo monumentaal als dekerk is de pastorie. Zoveel monumentaalsin deze natte streek bij elkaar is ommoeilijkheden vragen en er zijn nogalwat werkzaamheden verricht aan kerk enpastorie, orgel, toren enz.! Enkele jarenterug is het scheef zakken van de torengestopt. Zo kon men met een gerust harthet 150-jarig jubileum vieren op zondag19 juni 2011. Een tentoonstelling in hetHouten Huis (het Rijpse museum), deuitgave van een Parochiekroniek en vaneen speciale Bonifatiuswijn verhoogdende feestvreugde.


Reportage“Hem achterna”De martelaren van LübeckAlle plekken hebben een geschiedenis. Sommige meer dan andere. Je leest erover voordat jebijvoorbeeld op vakantie gaat. Na verloop van tijd is de geschiedenis niet altijd direct meerterug te lezen. Door zorgvuldige restauraties en toegenomen welvaart zijn de zwartste dagenuit de geschiedenis – terecht- weggepoetst. Maar soms gaat er ineens en onverwachts eenhistorisch luikje open. Om niet te vergeten! Marin Frederiks stuitte deze zomer in Lübeck opeen bijzonder verhaal.Eind juni waren we op vakantie aan de Oostzeekust inNoord Duistland. Afhankelijk van het weer wilden wedaar wat rondfietsen en Hanzesteden bezoeken zoalsWismar en Rostock. Kijkend in een regionale krant bijde plaatselijk VVV lazen we bij toeval over de aanstaandezaligverklaring van drie priesters en een dominee(!)in Lübeck op 25 juni 2011. Straten zouden wordenafgezet voor dit grote spektakel. Geen kaarten meer teverkrijgen.Op 24 juni zijn we ter plekke polshoogte gaan nemen.Het was even zoeken. In Duitsland, maar zeker in devoormalige DDR, kun je niet lopend naar de grootstetoren die je ziet en verwachten de katholieke kerk aante treffen. Katholieken nemen in dit deel van Duistlandnog maar een heel bescheiden plaats in. Aangekomenbij de parochiekerk in Lübeck was men druk bezig eenpodium in de openlucht te bouwen en de omgeving afte zetten. Grote afbeeldingen van ‘de martelaren vanLübeck’ hingen tegen de gevel van het parochiecentrum:Hermann Lange, Eduard Müller, Johannes Prassek enKarl Friedrich Stellbrink.Op een van die borden stonden passages uit deafscheidsbrieven die zij op de dag van de executiedoor onthoofding, 10 november 1943, geschrevenhebben aan hun familie: “Zo met vol bewustzijn enrustig voorbereid te mogen sterven, is het mooiste vanalles”. “Vandaag beleef ik het grootste uur van mijnleven. Alles waar ik naar heb verlangd en voor hebgewerkt leidde uiteindelijk naar dit ene doel...Voor mijwordt geloven zien, hoop tot bezit en ik zal voor altijddeelhebben aan Hem die liefde is”. Het zijn woorden diealleen te vatten zijn, als je je gedragen weet in het geloof.Het staat dichtbij het leven van Jezus zelf. De Paus heeftdaar overigens in zijn tweede Jezusboek prachtig overgeschreven. Hoe ook hier historische feiten en datamet geloofsverkondiging samen gaan. Hoe Zijn lijdenen de dood de weg vrij maken naar Eeuwig Leven. Datperspectief dat Jezus heeft verkondigd en voorgeleefd,lezen we in de getuigenissen van deze martelaren terug.Door mijn hoofd zingt dat schitterende lied van HuubOosterhuis: Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar...Eindigend met de woorden: die moeten leven inde schaduw van de dood: Hem achterna. In de berijmingworden die twee laatste woorden vier keer (!) gezongen ennog eens herhaald. In deze context om kippenvel van tekrijgen.


Van onderopTussen Oost en West, het paro-De website van De KrijtbergDe St. Vitus Parochie indoor Berry Klaassenschieblad van de parochies vanIJmuiden doet wel een heel bijzon-in Amsterdam meld ons devolgende expositie. In sep-Naarden vraagt oude foto’s enkaarten van de kerk. Het huidigedere oproep. Het is zomer, de zontember en oktober 2011 inkerkgebouw bestaat dit jaarIn het spoor, het parochieblad vanschijnt en de hectiek in de parochiesde Ignatiusgalerie;‘In de zielprecies een eeuw! Eind novem-de Heilig Hart- Heilige Josephligt even stil. Tijd om pas op de plaats te maken. En hetgeprent’, jezuïetische kunst- enber staat de parochie hierbij stilparochie in Hilversum, maakt onsjuiste moment om over het kerstkoor te praten, vindt udevotiegrafiek uit de 17e en 18emet een aantal activiteiten. Erattent op de Snuffelmarkt 2011:niet? Het regioproject kerstkoor JOY gaat op de derdeeeuw . Vanaf 1580 werden er, alskomt onder andere een boekjeOp 16 en 17 september gaan wijzondag van september van start om twee uur in deopvolgers van de middeleeuwseuit waarin de geschiedenis vanmet veel medewerk(st)ers proberenparochiezaal van de Engelmunduskerk te Driehuis.Miniaturen, in grote oplagen vrome afbeeldingende kerk en het interieur beschre-om heel veel geld op te halen voorMisschien heeft u de afgelopen jaren een kerstconcertuitgegeven. Devotieprenten, gedrukt op papier ofven worden. De schrijver, Pieterde drie goede doelen. Wij zoekenmeegemaakt en heeft u gedacht daar ook aan meeperkament, werden over West-Europa en ver daarKorver, is op zoek naar oude foto’s en prentbriefkaar-vrijwilligers die ons in de weekte willen doen, meldt u dan aan bij >> Kerstkoorjoy@buiten verspreid. Antwerpen was een van de centraten die een plaatsje verdienen in deze uitgave. Heeft uvoorafgaande aan de Snuffelmarkthotmail.com. Beschikt u over een goede zangstem envan massaproductie, met name door de aanwezig-wellicht nog materiaal liggen? U kunt contact opnemenkunnen helpen met opbouwen en alles neerzetten.bent u in staat in korte tijd veel zangpartijen in te stu-heid van reguliere geestelijken, die wereldwijd mis-met hem: telefonisch op 035 6945242 of per e-mail, >>Ook zoeken wij vrijwilligers voor de twee dagen van dederen ( vrnl. thuis m.b.v. oefen-cd) dan bent u van hartesioneerden. Jezuïeten hadden daar een groot aandeelpeterkorver@hetnet.nl.Snuffelmarkt, dus op de vrijdag en de zaterdag, mensenwelkom. Het grote kerstconcert wordt gehouden opin. Van Rembrandt is bekend dat hij het volledigedie de handen uit de mouwen willen steken om dezezaterdagmiddag 17 december in de Engelmunduskerkprentwerk van Lucas van Leyden bezat. In museumdoelen te realiseren. Kunt u ons niet helpen, maar u wiltte Driehuis. Misschien tot JOY?‘het Rembrandthuis’ is t/m 18 september een ten-De parochie van De Goedeons wel ondersteunen: wij zoeken nog prijzen voor hettoonstelling te bezichtigen met een overzicht van deHerder in Amsterdam-Rad van Avontuur. U zou bijvoorbeeld voor ons kunnenAmsterdamse prentproductie uit de zeventiende eeuw.Buitenveldert bestaat dit jaargaan bakken, lekkere taarten, cakes enz. die wij danIn Heet van de naald, het parochiebladHet Ignatiushuis breidt het beeld uit naar prentwerk50 jaar. Men wil dit graag metweer verloten. Wilt u dit doorgeven aan de familie Vos,van Santpoort & Velserbroek, de vol-uit heel Europa: in de galerie van het Ignatiushuis kuntzo veel mogelijk mensen vieren.telefoon 035 685 75 62. Heeft u spullen voor ons, belgende mededeling. In september gaan weu in de maanden september en oktober een expositieDaarom is er voor de feestweekdan de familie Westgeest, telefoon 035 683 01 60.van start met een nieuw werkjaar, waarinvan door jezuïeten geproduceerd en uitgegeven 17devan 11 tot 18 september eenwe enkele nieuwe activiteiten willenen 18de eeuwse kunst- en devotiegrafiek bezichtigen.uitgebreid en divers programmabeginnen. Een daarvan is het nostalgischToegang vrij, u bent van harte welkom!gemaakt. Voor de precieze invul-Op 25 september is het jaar-café. Elke derde donderdagmiddag van de maand bentling van dit festijn verwijzen wij u naar de website vanlijkse Laurentiusfeest in deu van harte uitgenodigd in de benedenzaal van hetde parochie >> www.goedeherderamsterdam.nl ofSt.Laurentiusparochie in Weesp.Parochiecentrum van 13.30 tot 16.00 uur. We gaan danHet Bavo Journaal, het parochiebladtelefonisch op telefoonnummer (020) 642 08 43Tijdens dit feest zal er een inzamelingeerst naar een aflevering van ‘Dagboek van een her-van de Kathedrale Parochie van St.gehouden worden voor de voedselbank.dershond’ kijken en daarna is er een gezellig samenzijn.Bavo in <strong>Haarlem</strong> doet een oproepWilt u dit goede en (helaas) noodzakelijkevoor de Schoenendozenactie! DeKerkklank, het Parochieblad van Hoorn vraagt aan-doel steunen? Neem dan contact op metzomervakantie is in volle gang en wedacht voor O.L.V. van Hoorn. In Hoorn hebben wij alde Laurentiusparochie, telefoon 0294-412530.De website van de H. Augustinsparochie inbeginnen weer te denken aan onzeeen aantal keren een Maria ommegang georganiseerd.Amsterdam-Noord maakt ons opmerkzaam opjaarlijkse bijdrage van schoenendozenDit jaar gaan wij deze processie voor de vijfde maalhet Herfstconcert op zondag 6 november in devoor kinderen in Nood. Wij moedigenlopen. Een lustrum! De bisschop van <strong>Haarlem</strong> zal mee-De R.-K. Parochiegemeenschap van Schoten doetStefanuskerk om 15.00 uur. Vrouwenkoor hetu vast aan om schoenendozen te verzamelen en dezelopen en ook het St. Servatiusgilde uit Lieshout zal dede volgende oproep. “Binnen Schoterhof houden wijBreedkoor (uit Amsterdam Noord) en de Gregoriaansete versieren, zodat deze klaarstaan als u bij het bood-tocht vergezellen. De ommegang wordt georganiseerdiedere zondag een oecumenische kerkdienst om 19.00Cantorij Vijfhuizen verzorgen samen een bijzonderschappen doen leuke dingen tegenkomt. U kunt danop zaterdag 1 oktober, vanaf 13.00 uur ben u welkomuur. Per zondag zijn er twee vrijwilligers aanwezig omoptreden. Het Breedkoor zingt liederen van Elgardenken aan: school- en toiletspullen, knuffel, spelletjesin de Noorderkerk, we verrekken rond 13.30 uur viade zaal in te richten, mensen van hun appartement teen Distler. De Gregoriaanse Cantorij Vijfhuizen zingtetc. ook zonder doos zijn deze dingen welkom als uKleine Noord, Grote Noord,halen en terug te brengen en na afloop van de dienstGregoriaanse gezangen als Introitus: Jubilate Deo,zelf geen doos kunt vullen( u kunt deze dan leggenrichting haven en zijn rondkoffie te schenken en op te ruimen. Wegens ziekteAlleluia: Caro mea, Antifoon: Rorate Coeli (met orgel-in de grijze kist in de gezinskapel). Wij herinneren u15.00 uur in de Koepelkerk.moeten wij van een paar vrijwilligers helaas afscheidbegeleiding) en nog vele andere gezangen.er graag aan dat er voor elke doos E 5,- nodig is omTijdens de ommegang zalnemen. Dit betekent dat we nu ernstig ‘handen enPrijs voor dit concert E 10,00 (kinderen t/m 12 jaar gra-deze bij een kind te brengen. Voor verdere informatiehet beeld van Maria vanvoeten’ te kort komen. Wie wil ons team versterken?tis). Kaartverkoop in de kerk om 14.30 uur. Reserverenverwijzen wij u naar deHoorn meegedragen worden.Het kost u aan tijd een zondag in de maand van 18.00(onze voorkeur) kan Petra van der Heijden: >> hpam@website >> www.actieOverigens zal het hele week-uur tot ongeveer 21.00 uur. Voelt u er voor om u aan texs4all.nl onder vermelding van herfstconcert 6 novem-4kids.org. Voor vragen :end van 1 en 2 oktober in hetmelden? Bel dan met pastor Lidy Schutten, telefoon 023ber. Uw kaarten liggen dan klaar. Voor informatie kunt>> caroline.vanhaasteken staan van Maria van5128200, werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag.u bellen naar Annemiek Maas: 020 6369504.ter@gmail.com.Hoorn.18 | SamenKerk | september 2011 SamenKerk | september 2011 | 19


BijbelrubriekAls een vadervoor zijn kind...“Ik niet!” Zij keek mij doordringend aan toen zij deze twee woorden sprak. Het gebeurdealweer een aantal jaren geleden. Ik gaf een avond over de bijbel. De aanspreektitels van Godkwamen ter sprake zoals Heilige, Eeuwige, Barmhartige Onnoembare en Drie-ene. Natuurlijkook <strong>Vader</strong>, de naam die Jezus heel vertrouwelijk gebruikt wanneer hij tot of over God spreekt.We spraken ook over de moeite die een aantal feministen hebben met die aanspreektitel. Ikvertelde vervolgens waarom ik er zelf geen enkele moeite mee had, want zo zei ik: “Ik hebeen hele goede en lieve vader gehad!” De vrouw vooraan reageerde toen met de woorden: “Ikniet!” Het was alsof ik een klap kreeg. Haar reactie sprak boekdelen. Wat had zich allemaalniet afgespeeld in de relatie van deze vrouw met haar vader? Waren er verschrikkelijke dingengebeurd? Ik vergeet dat moment nooit meer. Ik heb er veel van geleerd.Mijn begrip voor mensen, die moeite hebben met de term ‘<strong>Vader</strong>’ als aanspreektitel voor Godnam toe, toen ik hoorde dat in een instituut voor moeilijk opvoedbare jongens in de sacristieeen bordje hing met de woorden: “Beste pastor! Noem in uw gebeden God geen vader. Al onzejongens hebben een slechte relatie met hun vader”.Oude man met een baardOp internet las ik onlangs dat een vrijzinnige kerk in de Verenigde Staten in haar kerkorde deomschrijving van God als <strong>Vader</strong> heeft geschrapt en vervangen door de Drie-Enige. De kerkwil op deze manier het spreken over God sekseneutraal maken. Ik vroeg me af of dat nodig is.Natuurlijk weten we dat het voortdurend en dikwijls uitsluitend over God spreken als “<strong>Vader</strong>”er toe geleid heeft dat mensen het bekende godsbeeld hebben gekregen van een oude man meteen baard en een tiara op zijn hoofd. Zeg maar: een mengeling van Sinterklaas en de paus.Om nog maar te zwijgen over hoe een slechte relatie met je vader het beeld van God als <strong>Vader</strong>negatief kan beïnvloeden.Als Jezus over God spreekt, noemt hij Hem dikwijls “mijn vader”. Beter nog: hij gebruiktehet woordje “abba”, dat wil zeggen: vadertje of pappa. Deze naam voor JHWH, de God vanIsrael, was zeker niet ongebruikelijk in het Jodendom, maar hoorde toch vooral tot de watmeer persoonlijke en vertrouwelijke omgang van een mens met JHWH. Natuurlijk weten wedat God geen vader is in biologische zin, maar voor ons is àls een goede vader. Tegelijkertijdontdekken we dat God in de bijbel ook vrouwelijke en moederlijke eigenschappen heeft. Denkmaar aan Jesaja 66,13: “Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik JHWH u troosten!” Jemag God dus bijbels – theologisch gezien ook “moeder” noemen, omdat Hij/Zij voor onsook is àls een lieve moeder. De Amerikaanse kerk denkt vermoedelijk met haar keuze voor de“Drie-Enige” als godsnaam een al te vaderlijk en mannelijk godsbeeld te kunnen bestrijden.Dat is nodig, maar gooien ze het kind niet met het badwater weg?RelatieWaarom is God als “<strong>Vader</strong>” mij zo lief? Omdat JezusHem zo noemde? Natuurlijk. Maar er is meer. Wanneerje God “goede <strong>Vader</strong>” of “lieve Moeder” noemt, denk jevanuit een relatie met onze God. Net zoals wij een relatiehebben of hadden met onze eigen vader en moeder. Determ Drie-Enige God is prachtig, maar minder persoonlijkdan <strong>Vader</strong> of Moeder.Typerend voor de God die in de bijbel tot ons komt, is derelatie die Hij met zijn mensen is aangegaan. God is niethoog en ver bij ons vandaan, maar betrokken op het welen wee van mensen. Je ontdekt dat bijvoorbeeld in hetboek Exodus hoofdstuk 2 en 3. Daar lees je hoe de hoogverheven God het gejammer van de joodse slaven opaarde hoort. Hij luistert naar hun klachten en is met henbegaan. Laat Hij het daarbij? Geen sprake van. God daaltaf en openbaart zich aan Mozes in de woestijn. Hij roepthem op om zijn volk te bevrijden en voor te gaan naarhet beloofde land. God maakt ook zijn naam bekend. Hijwil genoemd worden: Ik zal er zijn voor jullie!<strong>Onze</strong> God, de <strong>Vader</strong> van Jezus, is dus een God die metmensen een relatie wil aangaan. Zeg maar: een verbondwil sluiten en zo’n verbond kent altijd twee partijen.Niet voor niets bestaat onze bijbel uit het Oude enNieuwe Testament, wat niks met een notaris te makenheeft, maar “oud en nieuw verbond” betekent. In dierelatie met onze God, dat verbond met Hem, herken-nen wij ook de relatie met de mensen met wie wij leven.Bidden wij niet daarom dikwijls “<strong>Onze</strong> <strong>Vader</strong>”, waarbijhet woordje “onze” ons verbindt met elkaar? Oftewel: alsGod “onze vader” is, dan zijn wij broers en zussen vanelkaar en zullen wij elkaar, net als God doet, nooit latenvallen. Dat alles lees je in de bijbel waar God tot onskomt als een goede vader en een lieve moeder. Hebbenze dat bij het vrijzinnig kerkgenootschap in Amerika nietdoor?Dus vasthouden aan de aanspreektitel “vader” voor God?In Jeruzalem kwam ik er achter waarom we dat moetenblijven doen, ondanks de begrijpelijke moeite die sommigener mee hebben. Ik reisde per bus door de stad. Eenvader en een klein jongetje stapten in. Terwijl zij naar eenzitplaats zochten, trok de bus snel op en het jongetje vielop zijn gezicht. Hij schreeuwde het uit en riep: “Abba!abba!” Zijn vader beurde hem op en begon hem te troosten.Toen werd mij zonneklaar waarom God voor ons– Jezus achterna – als een goede vader is. God heeft onsgeschapen als zelfstandige en verantwoordelijke mensen,die hun eigen keuzes kunnen maken, hun eigen wegmogen gaan. Wanneer het echter mis loopt en wij onderuitgaan dan is Hij er voor ons. Hij troost ons als de vaderin de bus, beurt ons op en geeft ons een nieuwe kans. Hijschept voor ons nieuw leven. Bovenal voor al die mensendie geen goede en lieve vader hebben gehad.


Wereldwijd ItemHet bisdom <strong>Haarlem</strong>-Amsterdam is rijk aan migranten. Deze migranten gevenkleur en dynamiek aan de katholieke kerk in zijn huidige vorm. Het missiesecretariaatwil in een serie interviews enkele van deze migrantengemeenschappen aanu voorstellen.Deze maand: de Spaanstalige parochie San Nicolas.Wat: Spaanstalige parochie San Nicolas, AmsterdamWaar: Nicolaaskerk, nabij Amsterdam Centraal StationWie: Spanjaarden en Latijns-Amerikaanse migrantenSinds: Spaanstalige vieringen sinds de jaren 60, parochie San Nicolas sinds 1990Hoeveel: een kerngroep van 2000 parochianen en vele tijdelijke kerkgangers enmensen die via ziekenhuizen, gevangenissen etc. een beroep doen op deparochie.je geen zorgen over wat je moet zeggen(Lc 12)’. Het is een grondtoon gewordenin mijn leven. Als jij je met al je talenteninzet, mag je erop vertrouwen dat Godde rest doet. Het is een creatieve hoop. Ikben van plan over drie jaar de deur vanCasa Migrante weer achter me te sluitenen op reis te gaan. Daarom ben ik alvastbegonnen met het opleiden van vrijwilligers.Ik hoop dat zij het ook ervaren: “Donot worry about what to say”, maar eenwoordje Spaans is wel heel welkom!” > www.purejute.nl)en om door middel van cadeaubonneneen bijdrage aan een project wegte schenken. Meer hierover leest u inde nieuwe Adventsactiekrant en op>> www.adventsactie.org.Toos Beentjes is een belangrijke spilvan de Spaanstalige gemeenschap inAmsterdam. In een baan bij de kinderbeschermingkwam zij erachter datze wilde werken vanuit haar geloof.Langzamerhand leerde ze dat ze ookging geloven vanuit haar werk. Hoewelze de droom had om naar Afrika tegaan, werd ze door de orde van Mill Hillnaar Santiago de Chile uitgezonden.Op het Zuid-Amerikaanse continentleefde ze negen jaar in de volkswijken,zette basisgemeenschappen op, werder deel van. “Tegen de achtergrond vande onderdrukking van Pinochet gafik onder andere “educación popular”,geloofsonderwijs aan volwassenen. Demensen hadden niet veel kennis van deBijbel, maar wisten de verhalen feilloos tereflecteren aan het, vaak harde, leven vanalledag.”Terug in Nederland deed Toos tijdens eenstage voor haar theologieopleiding deIn Casa Migrante, het huis van Spaanstalige migranten in deSpaarndammerstraat in Amsterdam, wordt een Peruaans gerechtmet kip en veel knoflook geserveerd. Aan tafel een Boliviaan, eenArgentijn, een Chileen, een Spanjaard, een missiesecretaris en ToosBeentjes. In rap tempo wisselt ze Spaanse zinnen met Nederlandseaf. Als er een plek is om Spaans te leren is het hier wel, of Nederlands.Het is maar net vanuit welke hoek je het bekijkt.deur open van Casa Migrante, opgerichtdoor ‘padre’ Theo Beusink. Deze deurwordt plat gelopen door migranten uitSpanje en Latijns-Amerika. Ze vindengehoor bij elkaar, maar ook praktischehulp. Ruim 40 vrijwilligers zetten zich indoor het geven van taallessen, uitleg tegeven over de Nederlandse wet- en regelgeving,contacten te leggen met instantieswanneer mensen in de problemen raken,op te treden als tolk en mensen wegwijste maken in de Nederlandse samenleving.“Het mooiste aan het werk met demigranten vind ik dat alle facetten vanhet leven zich hier afspelen. Er is eengrote diversiteit aan mensen en vraagstukken.Hoop en wanhoop wisselen zichaf, verdriet en geluk, geboorte en dood.Het zijn de scharniermomenten in hetleven die nauw verbonden zijn met hetgeloof,” aldus Toos. Casa Migrante ende Spaanstalige parochie San Nicolas,welkom in de Nicolaaskerk vlakbijAmsterdam Centraal Station, zijn tweezijden van dezelfde medaille. Praktischevragen horen bij geloofsvragen, enandersom weet Toos: “Tijdens mijnopleiding bij Mill Hill hoorde ik het lied‘Do not worry about what to say’, ‘MaakMissio Wereldmissiemaand 2011: VietnamWereldmissiemaand (oktober) staat ditjaar in het teken van Vietnam. Met zesmiljoen katholieken vormt Vietnam deop één na grootste katholieke gemeenschapin Zuid-Oost Azië. Op een bevolkingvan 86 miljoen is dat overigens nogwel bescheiden te noemen.Gelovigen hebben het moeilijk inVietnam, of ze nu boeddhist of christenzijn. Het communistische landkent weliswaar officieel vrijheid vangodsdienst, maar de regering houdtreligieuze uitingen scherp in de gaten.Groeiende kerkDe katholieke kerk in Vietnam lijkteen inhaalslag te maken na de oorlogsjarenen de jaren van daadwerkelijkeonderdrukking. Ze groeit en is volop inontwikkeling. Het kerkbezoek is hoogen er worden nieuwe kerken gebouwd.Er zijn veel roepingen voor het priesterschapen het religieuze leven. Veelparochievrijwilligers zijn als catechistactief. Ook op sociaal-maatschappelijkgebied zijn religieuzen en priesters actief.Zo werken ze onder de minderhedenin de bergen. Opvang van aidswezenbehoort ook tot hun taken.Vietnam heeft onze steun nodigHoewel het Vietnam in economischopzicht beter gaat, is de kloof tussen armen rijk alleen maar toegenomen. In hetnoorden van het land en in de berggebiedenheerst nog veel armoede. Vietnam isnog steeds een van de armste landen vanAzië. > www.missio.nlM i s s i oWereldM i s s i eM a a n dGiro 1566den HaaG22 | SamenKerk | september 2011 SamenKerk | september 2011 | 23


Parels uit de schattengrotJubileumWereldjongerendagen maken hetEvangelie relevant voor jongerenDe Wereldjongerendagen in Madrid waren voor mij en mijn gezineen unieke ervaring. Nadat we onze twee dochters hadden afgeleverdbij de Nederlandse groep, was voor hen het afzien begonnen:in een gymzaal als het 40 graden is, met weinig sanitair, niet ietswaar jongeren tegenwoordig erg happig op zijn. Maar het wonderlijkevan zo’n bijeenkomst is dat dergelijke zaken steeds minderbelangrijk worden. Waar schuilt het succes van zo’n ontmoetingdan in? Als je de jongeren zelf hoort: de fantastische ervaring datje met je geloof niet alleen staat, zoals vaak in Nederland; dat jemedegelovigen geen mensen met grijze haren of ‘nerds’ zijn, maarenthousiaste moderne jongeren; dat zoveel culturen en gezichtenallemaal begeesterd zijn door de roepstem van God. Mooiste is alsdat onderscheid tussen ‘nerd’ en ‘cool’ zelf wegvalt als niet langerrelevant!Hoera voor Venezuela!Natuurlijk bleven wij als ouders op gepaste afstand van onzedochters en gingen we Madrid bekijken. Overal zag je groepenjongeren met vlaggen zwaaien en liederen zingen. Je kon het ersoms benauwd van krijgen als er meer dan duizenden jongeren inde snikhete zon staan wachten voor het beroemde Prado-museum;gaat dat wel goed met zulke grote menigten? Dat is feitelijk ookal een wonder: dat deze bijeenkomst zoveel harmonie en vredeuitstraalt. Wat gebeurt er zoal? Een groep uit Venezuela met vlagontmoet een groep uit Polen. Chauvinisme speelt mee, ieder toontzijn vlag en de kleuren van het land, maar toch op een bijzonderemanier. De Polen brullen niet dat hun land het beste is, maarvragen waar de anderen vandaan komen. “Venezuela? Een hoeravoor Venezuela”! De jongeren tonen zo hun waardering voor land,geloof en cultuur van de andere jongeren.Het christen-zijn overstijgt ras, taal en volk. Is het vergezocht omte denken dat zoiets wezenlijk kan bijdragen tot vrede en begrip?Een aanzet ertoe is het in elk geval wel. De ontmoeting tussenjongeren van verschillende landen zou nog meer georganiseerdkunnen worden door gezamenlijke viering en catechese; nu bleefhet bij toevallige ontmoetingen. Iets voor de volgende keer! Deaartsbisschop van Australië, geïnterviewd door de onvermoeibareen onverwoestbaar positieve priester Roderick Vonhögen, gaf aandat de doorwerking van zulke ontmoetingen vooral een taak is vande landen zelf. In elk geval was in Australië het kerkelijk leven voorjongeren na ‘Sidney’ geweldig opgebloeid, met honderden groepenwaar er daarvoor slechts enkele waren. De gebedsdiensten encatechese-bijeenkomsten in alle kerken van Madrid gaven er eenvoorproefje van.TegendemonstratieNatuurlijk was er ook de tegendemonstratie. Het is leuk als je zelfter plekke bent, want dan kun je - anders dan het Nederlandsejournaal - eens zien hoe de vork werkelijk in de steel zit. De initiatiefnemervan de demonstratie zei dat het absoluut niet ging omanti-katholicisme, maar om de scheiding tussen kerk en staat:Madrid mocht niet zoveel geld uitgeven voor de komst van eenkerkleider. Diezelfde avond zag ik een demonstratiebord: Vaticaan,spiritual Guantanamo, dus ‘geestelijke gevangenis’. Niet antikatholiek?En hoe zo ‘gevangenis’: wie van die miljoen jongerenwas gedwongen naar Madrid gekomen?Dan was er het economisch argument: te duur. Ik hoorde hetbedrag van 50 miljoen euro noemen. Ik zag restauranthouders enwinkeliers helemaal niet klagen, maar handenwrijvend bezig: eensnelle rekensom leerde me dat deze dagen zeker 200 miljoen aanomzet betekenen! Kortom: ieder heeft het recht te demonstreren,maar azijndrinkerij is het wel. De meeste kosten werden gemaakttoen de tegendemonstranten met de politie slaags raakten!Het geheim van de jongerendagen die door paus Johannes PaulusII zonder meer visionair zijn begonnen, ligt denk ik hierin: dejongeren zijn door de moderne maatschappij allang als consumentenontdekt en met succes. Maar het idealisme van jongeren,de hartelijke inzet voor de naaste, hun edelmoedigheid, vredestichten waar verhoudingen volkomen zijn vastgelopen, dat iswat kerk en samenleving werkelijk nodig hebben. Om daarop eenberoep te durven doen, om het evangelie zo voor jongeren relevantte maken, dat is visionair, daarin horen we de roepstem van Goddoorklinken. Dat meer dan een miljoen jongeren een hele nachtonder extreme weersomstandigheden, van 40 graden tot onweer,zingen en vieren is daar een bewijs van. De wereld heeft dezejongeren nodig! www.koorschoolhaarlem.nl / www.vriendensintbavokoren.nl24 | SamenKerk | september 2011 SamenKerk | september 2011 | 25


Spotlights26Vruchten van WJD op FacebookWellicht vraagt u zich af: en wat nu? Wat zijn nu de vruchten van deze WJD? Een schitterendresultaat is al duidelijk te vinden op het internet facebook waar jongeren elkaaropzoeken, vrienden maken, foto‘s en verhalen uitwisselen, elkaar uitnodigen voor bijeenkomstenetc. Daarnaast is deze netwerksite de plek waar de eerste herinneringenopgehaald werden. We gunnen u hieronder een kleine blik achter de schermen van water onder andere de dag na aankomst in Nederland op Facebook verscheen.Toen ik vanochtend/vanmiddag wakker werd miste ik......> geschreeuw van ‘Holland’ in de heerlijk overvolle metro> <strong>Onze</strong> presentatoren die elke keer dat je net lekker in een gesprek zit het evenonderbreek voor een nieuwtje> chocomel en zoete cakejes> het mooie weer> De gezellige en lieve mensen in de bus die er zo schattig uit zien als ze slapen/snurken ;)> De wekkers die 20x afgingen vanaf kwart voor 6 ’s ochtends....> Het slaapgebrek...> ....jullie!> Alle leuke mensen van de WJD <strong>Bisdom</strong> <strong>Haarlem</strong>-A’dam!! :)> Deelgroepmomenten> Het zweet dat over mijn rug liep..> Ola en gracias> De siësta in het park> 1999840 andere mensen om me heenWereldjongerendagen Madrid!!Meet Me After MadridWat nu na de WJD? Je hebt een fantastische ervaring als de Wereldjongerendagen meegemaakten je wilt dit vasthouden, maar weet niet hoe? Hieronder een aantal tips.TIP 1Verdiep en Beleef je Geloof – 3 vormingsweekenden<strong>Bisdom</strong> <strong>Haarlem</strong>-Amsteram biedt in samenwerking met bisdommen Utrecht en Den Bosch de kansom je op een uitdagende en ontspannen manier in het katholieke geloof te verdiepen. Drie vormingsweekendenwaarbij je niet alleen nadenkt over de fundamenten van het geloof, maar ookde vraag stelt hoe je dit kunt toepassen je eigen leven.>> Waar en wanneer?• 1 e weekend van 14 tot 16 oktober in Mariapoli Mariënkroon in Nieuwkuijk• 2 e weekend van 9-11 december in Mariapoli Mariënkroon in Nieuwkuijk• 3 e weekend van 3-5 februari in De Tiltenberg in Vogelenzang.>> KostenDe kosten voor alle drie de weekenden bedragen 350 euro all-in (verblijf, materialen en persoonlijkebegeleiding). Maar als deelnemers van bisdom <strong>Haarlem</strong>-Amsterdam ontvang je korting op je| SamenKerk | september 2011deelnemersprijs. De deelnamekosten bedragen daaromslechts E 195 euro all-in.>> Meer info en aanmeldenJe kunt je aanmelden voor de weekenden door je inte schrijven op de website www.bisdomdenbosch.nl/jongeren. Na aanmelding ontvang je een brief metdeelnamebevestiging en verdere informatie over deweekenden. Wil je meer weten of de weekenden, kijkdan op >> www.jongbisdomhaarlem.nl of neem contactop met Beate Gloudemans, 023-5112637TIP 2Cursus Verdieping Katholiek Geloof(7 bijeenkomsten)In zeven bijeenkomsten zullen vragen en antwoordenrond zeven grote thema’s uit het katholiekegeloof worden besproken aan de hand van YouCat(catechismus voor jongeren) en de Catechismus vande Katholieke Kerk. De cursus start op zaterdag 26november. Kosten hiervoor zijn slechts E 60. Meer infoen aanmelden kan via >> www.tiltenberg.orgTIP 3Waarom Jezus (internetcursus)Dit is een internetcursus van vier weken, waarin je debasis van het katholieke geloof leert. Je maakt kennismet antwoorden vanuit het christelijk geloof, gewoonthuis achter je pc of laptop. Elke donderdag start ereen cursus. En de kosten: E 0,->> www.waaromjezus-rk.nlTIP 4Kom naar ontmoetingen met andere katholiekejongeren!Geloven kun je nu eenmaal niet alleen. Kom naarontmoetingen waar ook andere jongeren zijnzoals: de WJD reünie, Katholieke Jongerendag,WereldjongerenDAG, Stille Omgang, Jaarafsluiting etc.(zie datumlijst)ContactgegevensAgenda>> 2 oktober Reünie WJD De Stal op Kaageiland>> 14-16 oktober Vormingsweekend 1 Mariapoli, Nieuwkuijk>> 6 november Katholieke Jongerendag (KJD) Den Bosch>> 26 november Start cursus Verdiep je Geloof a.h.v. de YouCat enCatechismus De Tiltenberg, Vogelenzang>> 9-11 december Vormingsweekend 2 Mariapoli, Nieuwkuijk>> 3-5 februari 2012 Vormingsweekend 3 De Tiltenberg,Vogelenzang>> 17 maart 2012 Stille Omgang Amsterdam>> 31 mrt- 1 april 2012 WereldjongerenDAG (weekend)>> 17 juni Jaarafsluiting KortenhoefJouw mooiste WJD ervaring?In de bus terug naar Nederland stelden we deze vraag aan alledeelnemers. We ontvingen een zee aan bijzondere reacties,lees hieronder enkelen van hen.“Ik had geen idee dat het zo’n bijzondere reis zou worden. Ik hebzoveel mooie dingen gezien en meegemaakt en zoveel geleerd!!!”schreef Dieuwke uit Noord-Scharwoude (16).“Onwijs leuke ontmoetingen gehad en gesprekken gevoerd met mensenuit allerlei verschillende landen. Ook veel geleerd over het katholiekegeloof en samen met anderen fijne vieringen kunnen beleven. “Lisette uit Badhoevedorp (24).“Ik vond de WJD geweldig! Het is niet te beschrijven, maar mijnultieme hoogtepunt was de avondwake met de paus in de regen enal die jongeren om je heen! Ook de aanbidding in Andorra vond ikprachtig en heeft mij diep geraakt.” Isabelle uit Apeldoorn (18).“Mijn mooiste WJD ervaring was de avond van Barmhartigheidin Andorra. Door alles wat het in mij losmaakte, waarvan ik wistdat het in mij zat, maar wat ik er niet uit wilde laten komen. Maarwat er toen wel uitkwam, maar toen in één keer” George uitHeerhugowaard (20).“Ik vond het bijzonder indrukwekkend om zo’n rust te ervarenop een plek waar twee miljoen jongeren staan. De WJD heeft mijbijgebracht: wees niet bang om te ontmoeten.” door Natalie uitMiddenmeer (19).Karin uit Hoorn (30) schreef “De eenvoud van Taizé, de schoonheidvan Andorra, de stilte van de aanbidding, de hartelijkheid van depastoor van Lleida, de intimiteit van mijn deelgroep, de warmte vanMadrid, de hoopvolle ogen van de Paus en de saamhorigheid, vredeen geloof van het veld hebben mij tijdens deze WJD diep geraakt! ““De mooiste ervaring is de bewustwording dat grote mensenJongerenpastoraat bisdom <strong>Haarlem</strong>-AmsterdamKruisweg 63 > 2011 LB <strong>Haarlem</strong>massa’s hetzelfde geloof delen en dat iedereen goed met elkaaromgaat” door Rick uit den Helder (19).[t] 023 511 26 35 > [e] info@jongbisdomhaarlem.nl SamenKerk | februari 2011 | 27


PuzzelHuwelijk en gezinie.qxd 05-05-11 11:30 Pagina 1’ n beetje cryptoJe goed voorbereiden!Cryptogram 8x8-B0021 2 345 67Horizontaal4. De klokken luiden in Duitsland (7); 5. Schilletje van eenvrucht in de parochie (7); 7. Welk mens kreeg er lucht van?(7); 8. Plaats hier de laatste letter! (3); 9. Weg met dit dier!(3).Verticaal1. Slagboom in de kerk (4); 2. Er ontstaat paniek als ditdier los is (4); 3. Niet aan straling blootgesteld? Toch is hetschadelijk! (8); 6. Tegenvallende das (5); 7. 7. Pijnlijke letter(3).Beste stellen,Op 21 september beginnen we weer met een cursus huwelijksvoorbereiding. Het is een intensievecursus van zeven avonden, waarin verschillende thema’s behandeld worden. Gun jezelf enje partner de tijd om even stil te staan bij dat belangrijke moment in je leven. Geef jezelf en jepartner de ruimte om na te denken over wat het huwelijk eigenlijk inhoudt, wat het betekent omvoor de Kerk te trouwen. Want het is natuurlijk belangrijk om die ene dag super mooi te krijgen,maar uiteindelijk gaat het ook om de jaren erna! De huwelijksvoorbereidingscursus is een cursusin groepsverband. Met verschillende andere stellen beginnen we de cursus met een gezamenlijkemaaltijd. Aan de hand van een eigen huwelijksmapje worden vervolgens elke avond één of tweethema’s behandeld. Op een cursusavond ga je vervolgens zelf ook aan de slag: in deelgroepen, inverwerkingsopdrachten of in geleide vieringen. Voor elke week krijg je ook wat opdrachten meevoor thuis. Daarnaast is er in de cursus ruimte om nog eens contact te leggen met de priester ofdiaken die jullie zal trouwen. Kortom: grijp je kans om je goed voor te bereiden op je huwelijk enschrijf je in. Voor meer informatie en inschrijving: >> www.hoeksteen.org.Cryptogram B0028 9HORIZONTAAL:4. De klokken luiden in Duitsland (7); 5. • Schilletje Stuur uw oplossing van een voor vrucht 25 in oktober de 2011 naar:parochie (7); 7. Welk mens kreeg er lucht Samen van? Kerk, (7); 8. Plaats hier delaatste letter! (3); 9. Weg met dit dier! (3). oplossing cryptogram,Postbus 1053, 2001 BB <strong>Haarlem</strong>.VERTICAAL:1. Slagboom in de kerk (4); 2. Er ontstaat paniek als dit dier los is (4);3. Niet aan straling blootgesteld? Toch is Onder het schadelijk! goede inzenders (8); 6. Tegenvallendedas (5); 7. 7. Pijnlijke letterverloten wij drie cadeaubonnen.(3).OPLOSSING:.b.b..o. . b . b . . o .beieren.b e i e r e n ..u.e..g.. u . e . . g ..kerspel....t.z.. k e r s p e l.wierook . . . . t . z ..e..o.n. . w i e r o o kzet.pad. . e . . o . n .z e t . p a d .Oplossing juni 2011© Puzzelland/ Leen Groeneveld®Prijswinnaars juni 2011H.M.P. Versteeg, AmsterdamP.F.D. Ekkers ,HoofddorpMevr. M. van Gemert, Heemskerk.Hartelijk gefeliciteerd met uw prijs!Beste Pastores,In september, oktober en november gaat de cursushuwelijksvoorbereiding weer van start. De cursus is bedoeldvoor de inhoudelijke voorbereiding op het huwelijk.Praktische en juridische voorbereiding komt dus niet tersprake. Waarom zou u stellen vanuit uw parochie of regiodoorsturen naar de cursus?1. De stellen verdienen een goede inhoudelijke voorbereidingin groepsverband. Een inhoudelijke voorbereidingis natuurlijk ook mogelijk indien het stel individueelwordt voorbereid, maar dan mist toch een belangrijkecomponent. In groepsverband kunnen zaken ter sprakekomen zonder dat cursisten dat direct op zichzelf hoevente betrekken. Ook komen vaak vragen uit de groep naarboven die bij de jonge stellen leven, vragen die in een éénop twee relatie niet zo snel zullen worden gesteld.2. De cursus is intensief. De cursus bestaat uit zevenavonden en acht thema’s. In de afgelopen jaren hebbenwe gemerkt dat de inhoudelijkheid van de cursus zeergewaardeerd wordt. De stellen hebben er recht op teweten welke stap zij in de Kerk zetten en wat dat danbetekent voor henzelf en voor de gemeenschap waarin zijdie stap zetten. Over het algemeen vinden de stellen hetjammer als de cursus is afgelopen.3. We proberen als team een goed niveau neer te zetten,dat toch laagdrempelig is. Dat vereist teamwork en eenhouding waarin we continu up-to-date zijn. De cursuswordt dan ook regelmatig aangepast en bijgeschaafdzodat het professionele niveau gehandhaafd blijft.4. De cursus vervangt niet de persoonlijke voorbereidingdoor de pastoraal verantwoordelijke. In de cursus isdaarom ruimte ingelast om contact te maken met u alspersoonlijk begeleider. Om die reden is het ook nietmogelijk aan de cursus deel te nemen zonder doorverwijzingvan uzelf.Wilt u meer inhoudelijke informatie over de cursus, dankunt u terecht op >> www.hoeksteen.org.Ook kunt u bellen: 023 5112 683. Als uzelf wilt komenkijken tijdens een van de cursusavonden, bent u van hartewelkom.


Gespecialiseerd in begraafplaats werkzaamhedenGrafdelven I Ruimen van graven I Individuele op- en herbegravingen I GrafkeldersVerzamelgraf kelders I Urn muren en kelders I Uitbreiding en herinrichtingGroenvoorziening I Padverharding I Restauratie en onderhoud grafmonumentenlid van de BGNUDe Hout 47, 1607 HB Hem | tel. 0228-544 484mob. 06-539 691 11 | info@begraafplaatsservice.nlWWW.BEGRAAFPLAATSSERVICE.NLPRONKBOUWTMETMEERWAARDEPRONK BOUWBEDRIJF BVnieuwbouwverbouwrestauratieonderhoudPRONK LEIDEKKERS BVleidekwerklood-, koper- en zinkwerkaanbrengen van ladder- en klimhakenMachinestraat 2,Postbus 20, 1749 ZG WarmenhuizenTelefoon (0226) 391374Fax (0226) 392032E-mail: info@pronkbouw.nlWebsite: www.pronkbouw.nluitvaartverzekeringenVERBETER EEN STUKJEVAN DEZE WERELD!Veel kinderen in de wereld lijden honger.Al voor e 5,- per maand helpt U!Wij hebben rechtstreeks contact met de Missieprojecten.Gratis folder: telefoon 050 534 04 52Doe mee en help!Banknummer 61.46.58.306Giro 57 33 838t.n.v. Stichting MissiewerkPostbus 11809701 BD Groningenwww.members.home.nl/mission123Zing mee met meesterlijke werkenZing en Beleefconcertgebouw.nl/cursusenconcertStichting Missiewerk M.A.W.Waterhuizerweg 20,9753 HR Haren.99-101Zing en Beleef Romantiekvanaf 12 september 2011Zing en Beleef Kerstvanaf 9 november 2011Zing en Beleef Barokvanaf 11 februari 2012Zing en Beleef is onderdeel van het participatieproject Tempel zonder Drempelen wordt mede mogelijk gemaakt door VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds,Fonds voor Cultuurparticipatie, Stichting Dr Hendrik Muller’s <strong>Vader</strong>landsch Fondsen Het Concertgebouw FondsFotografie Ronald KnappOVERLEDENPersonaliaBENOEMINGEN • ONTSLAG • ADRESWIJZIGINGEN• A.H. Beemer, emeritus priester van hetbisdom <strong>Haarlem</strong>-Amsterdam, is op 30juni 2011 overleden te Voorhout. Hijis op 7 juli 2011 begraven op de R.-K.Begraafplaats St. Barbara te <strong>Haarlem</strong>.WIJDING• De bisschop van <strong>Haarlem</strong>-Amsterdam,Mgr. dr. J.M. Punt, heeft op zaterdag18 juni 2011 in de Pelgrimskerk vanO.L.Vrouw ter Nood te Heiloo tot priestervan het bisdom <strong>Haarlem</strong>-Amsterdamgewijd: M. Sendecki, Paadje 22, 1733 NENieuwe Niedorp, telefoon 0226 41 34 77.ONTSLAG• F.J. Mulders sma. is per 1 augustus 2011eervol ontslagen als administrator vande R.-K. Parochie De Graankorrel teAmsterdam Z.O. Zijn adres is Kikkenstein2930, 1104 TH Amsterdam, telefoon020772 79 47.• Mgr. dr. G. Schnell is per 31 augustus2011 eervol ontslagen als rector van deO.L.Vrouwe-kerk te Amsterdam. Zijnadres is Jan Luykenstraat 52, 1071 CSAmsterdam.• C.H.Th.H. Wanna is per 1 augustus 2011eervol ontslagen als administrator vande parochie H.Jacobus de Meerdere teTuitjenhorn. Zijn adres is De Rekere 80,1862 CS Bergen N.N.ONTHEFFING KERKELIJKE ZENDING• drs. E-J. Bras heeft per 1 oktober 2011ontheffing van de kerkelijke zendinggekregen om als vlootaalmoezenier bij deKoninklijke Marine te Den Helder werkzaamte zijn. Zie verder bij goedkeuringen zending.• drs. J.A.H. van Wijk heeft per 1 september2011 ontheffing van de kerkelijke zendinggekregen om als pastoraal werker in deR.-K. Parochie Schoten en H.Adelbertus teAugustus – September 2011<strong>Haarlem</strong> -Noord werkzaam te zijn. Zie verderbij goedkeuring en zending.eerstaanspreekbare voor de H.Mariate Wormerveer, is per 1 juni 2011 tevens• drs. Th. van Driel heeft per 1 juli 2011 zijn Magdalena parochie te Wormer. Haareerstaanspreekbaarheid voor de parochies adres is Dorpsstraat 1025, 1566 JDvan de H.Michael te Westerblokker en Assendelft.H.Martinus te Westwoud en zijn parochiëletaken overgedragen aan de zeereer-2011 de kerkelijke zending gekregen om• drs. J.A.H. van Wijk heeft per 1 septemberwaarde heer A. Tocco.als pastoraal werker/geestelijk verzorgerwerkzaam te zijn bij de Stichting St. JacobBENOEMING• A. Bakker sma. is per 1 augustus 2011tevens benoemd tot administrator vande R.-K. Parochie De Graankorrel teAmsterdam Z.O. Zijn adres is Kalfjeslaan400, 1081 JA Amsterdam.• E. Moltzer is per 1 augustus 2011 tevensbenoemd tot administrator van deparochie H.Jacobus de Meerdere teTuitjenhorn. Zijn adres is Handelsstraat 5,1747 AA Schagen.• Dr. R.P.M. Ojeda is per 1 september2011 benoemd tot rector van deO.L.Vrouwekerk te Amsterdam. Zijnadres is Jan Luykenstraat 52, 1071 CSAmsterdamGOEDKEURING EN ZENDING• drs. E-J. Bras heeft per 1 oktober 2011 dekerkelijke zending gekregen om als pastoraalwerker in het VU Medisch Centrumte Amsterdam werkzaam te zijn. Zijnadres is Nieuwendammerdijk 154, 1025 LSAmsterdam.• M.L.C. Bruijns, als pastoraal werkereerstaanspreekbare voor de parochiesH.Petrus te Krommenie en H.H.Martelaren van Gorcum te Koog aande Zaan, is per 1 juni 2011 tevens eerstaanspreekbarevoor de parochie vande H.Jozef te Zaandam. Zijn adres isSnuiverstraat 2, 1561 HD Krommenie.• Mw. M.J.G. Casalod-Brakenhoff, alspastoraal werkster eerstaanspreekbarevoor de O.L.Vrouw Geboorte parochieen met name in de WoonzorgcentraBosbeek te Heemstede, Dennenheuvel teBloemendaal en Klein België te <strong>Haarlem</strong>.Zijn adres is Gravin Margarethahof 1, 2114DX Vogelenzang.ADRESWIJZIGING• Mgr. dr. J.H.A.J. van den Hende, bisschopvan Rotterdam, nieuw adres KoninginEmmaplein 3, 3016 AA Rotterdam, telefoon010 281 51 83, fax 010 436 71 90.• Mgr. A H. van Luyn sdb. heeft per 18 juli2011 een nieuw adres bij de SalesianerDon Bosco Bonn, Sträßchensweg 3, 53113Bonn, telefoon 0049 228-53965 0, fax0049 228-53965-65, e-mailadres: bonn@donbosco.de112462_5-CG_Zing&Beleef90x131.indd 1 12-08-11 15:5630 | SamenKerk | september 2011 SamenKerk | september 2011 | 31


<strong>Bisdom</strong>historieOnbekende geschiedenis (54)Mw. Polizzi uit Schagen stuurde ons een krantenknipsel uit “DeTelegraaf” van zaterdag 15 februari 1997. Het bevat een interviewmet de toenmalige bisschop van het bisdom <strong>Haarlem</strong>, mgr.H.J. Bomers, met als thema “Veertig dagen vasten en onthouding– Bestaat dat nog”. Het artikel wordt geïllustreerd met een fotovan “Spaarnestad”, met als onderschrift: “De vastentrommel gaatopen: 1939, kinderen drommen samen bij het uitdelen van snoepop de eerste zondag tijdens de vasten. Allemaal verleden tijd.” Devraag is nu: wie zijn de priester met bonnet en de huishoudsterdie het snoep uitdelen en waar en in welke plaats is de foto genomen?Niet eenvoudig, maar toch, heeft u een idee? Stuur uw reactienaar Redactie Samen Kerk, t.a.v. dhr. Floor Twisk (archivaris),Postbus 1053, 2001 BB <strong>Haarlem</strong>. Per e-mail kan ook via: >> ftwisk@bisdomhaarlem-amsterdam.nlOnbekende geschiedenis (53)De door mw. Ina Verkooijen – de Rooij uit Diever in Drenthe ingezondenfoto van een groep misdienaars van de parochie Sint Jozef teVelsen-Noord heeft tot slechts één reactie geleid. Meer was ook nietnodig, want het was dhr. Cor Stam uit Beverwijk die zich alle namenwist te herinneren. Dit was ook niet zo moeilijk want hij staat zelfop de foto. Over kapelaan Antonius Groen, die rechts boven op defoto staat, kunnen we vertellen dat hij werd geboren te Wognumop 5 mei 1906. Hij ontving zijn priesterwijding op 15 juni 1935. In deperiode van 19 augustus 1939 tot 19 augustus 1944 was hij kapelaante Velsen-Noord. Daarnaast is hij als kapelaan werkzaam geweest inLangeraar, ’s-Gravenhage en Rotterdam. In 1957 trok hij naar Alphenaan den Rijn met de opdracht een nieuwe parochie, met als naamPius X, te stichten. Hier bleef hij tot zijn emeritaat in 1971. Hij overleedte Alphen aan den Rijn op 20 september 1994 in de leeftijd van 88 jaar. Tot slot vermelden we de namen van de misdienaars:v.l.n.r.: 1. Puk Brandjes 2. Lou Bart 3. Cor Burger 4. Henne Stam 5. Jan Uilenbroek 6. Cor Stam 7. Piet Beentjes 8. Jan Mooy 9. WobBleeker 10. Jan Schoorl 11. Wim Eiman 12. Piet Beentjes 13. Henk Boot 14. Jan Rozenmeijer 15. Cor Stam 16. Bertus Bart 17. GerardBakker 18. Dick Oudendijk 19. Piet Beentjes 20. Coen Eiman 21. Jur van Hesselingen 22. Adriaan Verkooijen 23. Jan Stam.Waardevolle aanwinst voor het bisschoppelijk archiefDhr. A.A.G. Smit, sinds 1983 archivaris van de parochie H. Hiëronymus te Wognum, is al heel lang een verwoed verzamelaar vanbidprentjes. In de loop van de jaren kreeg hij bij het groeien van zijn verzameling ook een groot aantal dubbele exemplaren. Teraanvulling van de persoonsdossiers van overleden priesters, die werkzaam zijn geweest in het bisdom <strong>Haarlem</strong>, heeft hij niet minderdan 135 verschillende bidprentjes van overleden Zeereerwaarde Heren op het bisschopshuis te <strong>Haarlem</strong> bij de archivaris afgeleverd.Waarvoor onze oprechte dank!P.S. Heeft ook u een onbekende foto van een kerkelijke gebeurtenis of een priester, pater of zuster en wilt u er meer van teweten zien te komen,dan kunt u deze opsturen naar de redactie van Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB <strong>Haarlem</strong>. De fotoontvangt u zo spoedig mogelijk weer retour.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!