CURSUSSEN SOCIALE PROMOTIE - Chiro

static.chiro.be

CURSUSSEN SOCIALE PROMOTIE - Chiro

25 mei 2009CURSUSSEN SOCIALE PROMOTIEBeste cursiste,Wij ontvingen je vraag om een formulier, waarmee je bij je werkgever verlof kan aanvragen om een cursus voor socialepromotie te kunnen meemaken.Hierbij ingesloten vind je een 'aanvraagformulier' met op de keerzijde de meest noodzakelijke informatie omtrent de wet enhet K.B. i.v.m. de toekenning van een vergoeding voor sociale promotie. (Voor werklozen, zie bemerking onder aan dezebladzijde).Hoe je aanvraagformulier invullen?• bovenaan schrijf je de naam van je woonplaats en de datum; daaronder het adresvan je werkgever;• na 'ik, ondergetekende', schrijf je je eigen naam en adres;• dan vermeld je de werkdagen waarvoor je verlof wil, dus je vermeldt niet: zaterdagen zondag voor 5-dagenweek, zondag voor 6-dagenweek, dagen waarop de firmavrij geeft, officiële feestdagen;• en je handtekening onderaan…Indien je werkgever je toestaat de cursus mee te maken, zal hij de toestemming schriftelijk meedelen op het strookje onderaan het formulier. Deze schriftelijke toestemming moet je zelf bewaren en meebrengen op de cursus.Misschien wil je graag nog weten welke bedragen door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als vergoedingworden uitgekeerd:- 5-dagenweek: 12 € per werkdag- 6-dagenweek: 12 € per werkdagHartelijk,namens de dienst voor Sociale PromotieChris Nelisverantwoordelijke.Bemerking: WERKLOZEN kunnen in vervanging van het hier bijgevoegde aanvraagformulier een attest verkrijgen,waarmee ze om vrijstelling van stempelcontrole kunnen verzoeken voor de werkdagen waarop de cursus plaatsvindt.Dit attest moet worden voorgelegd bij de betaalkas voor werkloosheidsuitkering.


SOCIALE PROMOTIE – TER INLICHTINGUittreksel uit de wet van 1 juli 1963 - Wet houdende toekenning van een vergoeding voor sociale promotie. (Staatsblad17.07.1963).Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid uitgetrokkenkredieten, en onder de door de Koning na raadpleging van de Nationale Arbeidsraad vastgestelde voorwaarden enmodaliteiten, worden vergoedingen van sociale promotie toegekend:1° aan de werknemers die, ten einde hun intellectuele, morele en sociale vorming te vervolmaken, cursussen volgen die metdat doel van de jeugdorganisaties of de representatieve organisaties van de werknemers, eventueel in samenwerking met dewerkgevers, ingericht worden;Artikel 2. De werknemers waarvan sprake in het eerste artikel, 1°, hebben het recht van het werk afwezig te zijn gedurende dedagen waarop zij die in die bepaling bedoelde cursussen volgen.Artikel 4. De arbeidsdagen of gedeelten van arbeidsdagen gedurende welke de werknemer op grond van artikel 2 en 3afwezig is geweest van zijn werk, worden met werkelijke arbeidsdagen of gedeelten gelijkgesteld voor de toepassing van desociale wetgeving.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Uittreksel uit het K.B. van 28.12.73; waarbij aan de werknemers die cursussen volgen ten einde hun intellectuele, morele ensociale vorming te vervolmaken, een vergoeding voor sociale promotie wordt toegekend. (Staatsblad 12.02.74).Artikel 1. Kunnen het voordeel genieten van de vergoeding bedoeld bij artikel 1, 1°, van de wet van 1 juli 1963 houdendetoekenning van een vergoeding voor sociale promotie, gewijzigd bij de wet van 10 april 1973; de werknemers die cursussenhebben gevolgd ten einde hun intellectuele, morele en sociale vorming van werknemers te vervolmaken.Chirojeugd-Vlaanderen V.Z.W. is sinds 1971 door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, erkend "… als jeugdorganisatiebevoegd cursussen in te richten, ten einde de intellectuele, morele en sociale vorming van jonge werknemers tevervolmaken".Verdere toelichting1. Het verlof voor sociale promotie kan per kalenderjaar hoogstens 10 of 12 dagen bedragen, naargelang het vijf ofzesdagenstelsel in voege is in het bedrijf.(K.B. 28.12.1973; art. 2)2. Het programma van de cursussen omvat: cursussen over sociale wetgeving in de ruime zin, cursussen over sociale,economische en staatsburgerlijke leven; cursussen die de persoonlijke vorming van de werknemers tot doel hebben. (KB20.12.1973, art. 5, 1).3. De bij de wet en haar uitvoeringsbesluiten voorziene vergoedingen voor sociale promotie worden aan betrokkene uitbetaalddoor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Voor jongeren tewerkgesteld in de openbare sector, wordt het loondoorbetaald, hetzelfde geldt voor uitkeringen voor werklozen.4. Sinds de staatshervorming van 08.08.1980 en 09.08.1980 valt sociale promotie onder de bevoegdheid van het Ministerievan de Vlaamse Gemeenschap (Administratie voor Onderwijs en Permanente Vorming).


CURSUSSEN SOCIALE PROMOTIE, postdatumAan de directie van de firmateBetreft: sociale promotie voor jonge werknemersGeachte,Ik ondergetekende (naam en adres)heb de eer U beleefd te verzoeken mij in het kader van de wet van 01.07.1963 betreffende de toekenning van een vergoedingvoor sociale promotie, verlof te willen verlenen op volgende dagen (kruis aan welke dagen je beroep wil doen op socialepromotie):• dinsdag 25/08/2009• woensdag 26/08/2009• donderdag 27/08/2009• vrijdag 28/08/2009• zaterdag 29/08/2009ten einde de cursussen voor sociale promotie te kunnen volgen, ingericht door Chirojeugd-Vlaanderen V.Z.W., te Merksplasop genoemde dagen.Deze cursus voldoet aan de eisen, gesteld in het K.B. van 28.12.1973; art. 4 en 5, en werd zoals vereist in hetzelfde K.B.; art.5,2 ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister van de Vlaamse Gemeenschap.Tevens vraag ik dat deze verlofdagen zouden worden ingeschreven als met arbeid gelijkgestelde dagen, dit steeds volgensde bepalingen van de wet van 01.07.1963, art. 4.Hopende op een gunstig gevolg, dank ik bij voorbaat en bied ik U, de uitdrukking van mijn bijzondere hoogachting.Ik verplicht mij ertoe, achteraf een verklaring van deelneming voor te leggen.Ter bevestiging vanwegeChirojeugd-Vlaanderen V.Z.W.,Chris Nelis------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------toestemming van werkgever (te bewaren door werknemer)Naam en adres:mag afwezig zijn op het werk op volgende dagen (kruis deze dagen aan):• dinsdag 25/08/2009• woensdag 26/08/2009• donderdag 27/08/2009• vrijdag 28/08/2009• zaterdag 29/08/2009met het recht op een vergoeding voor sociale promotie.Naam en handtekening van directie of personeelsoverste,

More magazines by this user