Presentatie Olijfberg

hervormdscherpenzeel.nl

Presentatie Olijfberg

Olijfberg


GalileatopScopusBerg derergenissenAchterzijde:BethanieAchterzijde:Bethfage


Achterzijde Olijfberg vanuit richting JerichoBethfageBethanie


De vijgenbomen van Bethfage


Scopus


Tranen op de Olijfberg 1 Sam. 15:13-37Lucas 23:39-65Dit is het verhaal van twee koningen. De een was op de vlucht. Hij trok Jeruzalemuit, de Olijfberg op, richting de woestijn. De ander reisde in tegengestelde richting.Hij ging juist op weg naar Jeruzalem. De een was als koning afgezet. De anderwilde men juist koning maken.Beiden huilden.Koning David had een doek over zijn hoofd getrokken. Blootsvoet liep de koningJeruzalem uit. Tekenen van diepe rouw. Nog nooit hadden zijn onderdanen hemzo in het openbaar gezien. Koning David was op de vlucht voor zijn eigen zoonAbsalom. Huilend, jammerend trok hij met zijn gevolg Jeruzalem uit, de Olijfbergop.Jezus zat op een ezel. Het was een groot feest om Hem heen. De mensendachten dat Hij nu eindelijk koning zou worden. Deze mensen begrepen niets vanzijn koningschap. Hij was niet gekomen om te heersen, maar om te dienen.Op de Olijfberg werd David als koning verworpen. Jezus, zo leek het, werd daarals koning erkend. Waarom huilde Hij dan?Zes dagen later zou Hij aan het kruis alleen sterven. Men wilde wel een koning,maar niet zo Een.


Lukas 24: 1-81 En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar hetgraf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigengingen met hen mee.2 Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf.3 En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezusniet.4 En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bijhen in blinkende gewaden.5 En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden dietegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden?6 Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. - Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft,toen Hij nog in Galilea was:7 De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensenen gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.8 En zij herinnerden zich Zijn woorden.


Reformatorisch Dagblad 08-01-2010:“ De Olijfberg is voor de doden, maar de Oude Stad is hettoneel van de levenden. En hoe.Het is, wat je noemt een jodenkerk, hier bij de Klaagmuur.Alle groeperingen, denominaties en stromingenlopen,bidden en zingen door elkaar.Psalm 122 echoot nog na: Om de huizes des Heeren, onzesGods wil, zal ik het goede voor u zoeken. “O, Jeruzalem. “


Olijfberg – berg van de wederkomst


Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt; danzal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeergroot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helftzuidwaarts.Zacharia 14:4


De bergen rondomJeruzalem

More magazines by this user
Similar magazines