10.07.2015 Views

Beeldkwaliteitsplan Diergeneeskunde - Universiteit Utrecht

Beeldkwaliteitsplan Diergeneeskunde - Universiteit Utrecht

Beeldkwaliteitsplan Diergeneeskunde - Universiteit Utrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Beeldkwaliteitsplan</strong>cluster <strong>Diergeneeskunde</strong> en landerijen oostOpdrachtgever<strong>Universiteit</strong> van <strong>Utrecht</strong>Directie Vastgoed en CampusAuteurOvertoom 1971054 ht Amsterdamtelefoon 020 53 01 252internet www.dsla.nle-mail info@dsla.nli.s.m. Art Zaaijer, stedenbouwkundig supervisor van De UithofAmsterdam, 1 september 20102


InhoudsopgaveInleiding 41 De Uithof 52 <strong>Beeldkwaliteitsplan</strong> landerijen 93 <strong>Beeldkwaliteitsplan</strong> cluster 12Bijlage:1. Plangebied2. Bestemmingsplankaart3. Structuurplan landerijen4. Rijksmonumenten Nieuwe Hollandse Waterlinie5. Landgoed Oostbroek6. Structuurplan cluster <strong>Diergeneeskunde</strong>7. Beeldtypen wegenLinks bestaand coulissenlandschap, rechts de kaprijpe populieren op de radiaal, die vervangen worden door een houtwal3


InleidingDit beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldontwikkelingvan zowel de landerijen oost als het cluster <strong>Diergeneeskunde</strong>.Fort aan deHoofddijkHet herstructureren van de landerijen heeft zijn oorzaakin de samenloop van een vijftal zaken: De vergroting vanhet areaal landschap als gevolg van compacter bouwen,het opheffen van de renbaan, de aanstaande kap van dedominante populierenrijen, de wens van de provincie tot hetzichtbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en dewens van betrokkenen om de gastvrijheid te vergroten voorde toenemende stroom recreanten. Het beeldkwaliteitsplankoerst op een sterkere landschappelijke verbinding met DeKromme Rijn en het omliggende landschap door compositievan massa en ruimte en verbetering van de routing op eigenterrein en die naar de Kromme Rijn.Topografische kaart 1905De Uithof<strong>Diergeneeskunde</strong>, cluster<strong>Diergeneeskunde</strong>, bijbehorend landschapHet beeldkwaliteitsplan schept het kader voor de komendeherinrichting van de publieke ruimte en veranderingen in detoekomst. De ruimtelijke strategie voor de nieuwe publiekeruimte in het cluster is opgetekend in het masterplan envastgelegd in de principe-profielen van de omringendewegen. De onderdelen waaruit de feitelijke inrichtingbestaat zijn merendeels gelijk aan die van de publiekeruimte elders op De Uithof. Deze zijn vastgelegd in hetP.V.E. Terrein <strong>Diergeneeskunde</strong> <strong>Universiteit</strong> <strong>Utrecht</strong> (versie 1september 2010).4


Vastgesteld Stedenbouwkundig plan De Uithof 2008, A. Zaaijer i.s.m. OMA Bestemmingsplankaart 20101. De UithofDe Uithof is een gebied waar de samenwerkende Uithofpartnersstreven naar de realisatie van een hoogwaardigkenniscentrum. De ontwerpen voor de infrastructuur, deopenbare ruimte en de gebouwen bepalen in belangrijkemate het goed functioneren van De Uithof. Daarom strevende Uithofpartners naar een hoogwaardige invulling van deafzonderlijke projecten die tezamen De Uithof vormen.Het stedenbouwkundig plan van A. Zaaijer (i.s.m. OMA)vormt het kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van DeUithof. Het plan beoogt De Uithof te transformeren in eencampus met een goed verblijfsklimaat.Door te bouwen in clusters ontstaan herkenbare gebouwdegebieden. De concentratie binnen de clustergrenzen maaktde afzonderlijke gebouwen tot directe buren van elkaar.Zo ontstaat een structuur van goed nabuurschap die volopruimte biedt aan het leggen van contacten, het uitwisselenvan ideeën en het delen van faciliteiten.Met het samenbrengen van mensen en de introductie vanstudentenwoningen in De Uithof ontstaat draagvlak voorsteeds meer voorzieningen. Deze programmatische verrijkingzorgt voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat eneen versnelde ontwikkeling van De Uithof tot volwaardigecampus.Een cluster is bebouwd tot op de rooilijn, zodat de grenzenhelder zijn. Het heeft rondom het landschap tot aan degevel. In het cluster liggen openbare ruimten waardoor dedrukte het stenige overheerst over het groen.5


Plancontext651De kwaliteit van De Uithof is haar ligging in het prachtigelandschap van de Kromme Rijn. De verdichting van debebouwing en verhoging van de bouwhoogte heeft geleidtot een dominantie van het gebouwde over het landschap.Door nu het Uithof-landschap zorgvuldig aan te sluiten ophet omringende landschap, komt de bebouwing in een veelgrotere landschappelijke context te liggen (meer dan deeigendomsgrenzen). Het document bevat de kaders voor hetnieuwe landschapsbeeld. NHWL-relicten in de landerijenzijn benoemd als rijksmonument (zie bijlage 4).341Invloedsfeer Landgoed Oostbroek2Invloedsfeer Kromme Rijn landschap63Park aan de Hoofddijk4Nieuwe Hollandse waterlinie: Forten5Nieuwe Hollandse waterlinie: Tankgracht6Nieuwe Hollandse waterlinie: Inundatievelden54226Oostbroek, kaart M.F. Armauer, 1778 , niet precies zo uitgevoerd(zie bijlage 5)


Landschappelijke en stedenbouwkundige zonesinundatievelden HWLTankgrachtNOORDCLUSTER1De Landschappelijke en stedenbouwkundige zones hebbeneen eigen set uitgangspunten zijnde:Zone: Landschap (1): agrarische gronden met recreatiefmedegebruik.Fort aande HoofddijkUitgangspunten: Kromme Rijngebied, onbegrensde overgangmet omringend landschap en cultuurhistorische kwaliteitenin het omringende landschap zoals het slotenpatroon en dehoutwallen.2343Hoofddijklandgoed OostbroekZone: Park (2): Intensief gebruikt groen met agrarischmedegebruik, binnen de parkcontour.Uitgangspunten: het oude landschap is drager en basisvan het Park. Hoge gebruiksdichtheid en als gevolg hiervanbenodigde specifieke, gestandaardiseerde inrichtingselementenvoor het Park zoals verharding, meubilair, hekken,sportvelden en verlichting. Hoge eisen worden gesteld aanhet beheer van het groen.Zone: Bebouwd gebied (3): intensief gebruikte ruimte rondde gebouwen binnen het cluster.11Uitgangspunten: waardoor verharding domineert bovengroen. Hoogstedelijke eisen worden gesteld aan de kwaliteitvan de vormgeving en de materiaalkeuze.Zone: Wegen (4):Kromme RijnFort RhijnauwenTankgrachtKromme RijnUitgangspunten: uniformiteit per weg in bijvoorbeeld profiel,materiaalgebruik, verkeersstromen en boomsoort.Stedenbouwkundige en landschappelijke zones (dit wordt later uitgewerkt in het basislandschapsplan)7


PlangeschiedenisIn de vier stadia van stedenbouwkundige planvorming iste zien hoe <strong>Diergeneeskunde</strong> van een losstaand cluster(1958 en 1961) vast aan de overige clusters van De Uithofkomt te liggen (1969). Inmiddels is het cluster verkleind,nog sterker vastgeklonken en heeft de boerderij DeTolakker zich losgemaakt uit het cluster (zie bestemmingsplan).De stedenbouwkundige situatie binnen hetcluster is sterk gereorganiseerd en in omvang compactergeworden.Ontwerp 1958, Van der SteurOntwerp 1961, Van der SteurOntwerp 1969, J.A. KuiperMasterplan 2008, A. Zaaijer (i.s.m. OMA)8


2 <strong>Beeldkwaliteitsplan</strong> landerijenDe landerijen van <strong>Diergeneeskunde</strong> zijn binnen de invloedsfeergebracht van sterke landschappellijke eenheden in deomgeving: het landschap van de Kromme Rijn, het LandgoedOostbroek en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.Het gekozen ontwerpmiddel om een hechte relatie met hetlandschap van de Kromme Rijn te bewerkstelligen is de radiaal:houtwal en of bomenrij loodrecht op de rivier, eventueel metpad. De radialen verankeren De Uithof als het ware in hetKromme Rijnlandschap. De beplantingselementen en padengeven De Uithof een voor dit landschap herkenbare maat,schaal en richting. Ze verzachten in de directe confrontatietussen de verdichte clusters en het kleinschalige rivierenlandschap.Door de reeks radialen, waarvan de meerderheidal bestaat of deels bestaat, ontstaat een kleinschaligerlandschapsbeeld. De omsloten ruimten maken een zachteovergang naar het dichte bos van Oostbroek en vergelijkbareweides in de omgeving.Structuurplan landerijen <strong>Diergeneeskunde</strong> (zie bijlage 3)De letterlijke relatie van De Uithof met Landgoed Oostbroekwordt gelegd door het open snoeien van haar randen waardoorde zichtrelatie vergroot en de getekende zichtlijn naar deKromme Rijn ontstaat. Daar staat tegenover dat het ziekenhuisclusterdoor de radialen minder zichtbaar in het landschap zalkomen te staan.De letterlijke relatie met de Nieuwe Hollandse Waterlinie(NHWL) wordt gemaakt door de Tankgracht weer in profiel teherstellen. De forten blijven ten alle tijden omringd door openlandschap (zie ook masterplan Park aan de Hoofddijk). Waarhet zich voordoet zal een brug over de tankgracht de specifieketankgrachtbrug zijn.9


Bouwstenen beeldkwaliteit landschap:afbeelding 1. landhok voor De Uithofafbeelding 3. klaphek voor voetgangersafbeelding 5. afrastering (Paard) afbeelding 6. afrastering (LBH)afbeelding 2. standaard hek voor toegangen van landbouwvoertuigen, zonder naambord De Uithofafbeelding 4. naambord in hekwerk: nader te ontwerpenafbeelding 7. houtwal1. Houtwallen en bomenrijen (afb.7)- op een minimale breedte 7,50 meter (zie profiel pagina 11)- menging van soorten: meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn, wilg, els en es2. Kruidenrijke bermen- extensief maaibeheer3. Afrastering- grootmazig gaas en stevige houten palen (landbouwhuisdieren) (afb. 6)- donkere kleur schriklint en houten palen (paard) (afb. 3)- donkere isolatoren (paard)4. Hek:- stalen landhek met toevoeging De Uithof (afb. 4)- houten klaphek voor voetgangers (afb. 3)- ophanging aan stevige houten palen (afb. 2)5. Landhok (afb. 1)- standaard houten gepotdekselde wanden- kleur zwart- afmeting hxlxb=3x12x6 m.- plaatsing losstaand in de weide, dus nooit op de rand6. Landweg (zie bijlage 7 Beeldtypen wegen)- zwart asfalt 5 meter breed- afwatering op de bermen- geen verlichting m.u.v. toegangsweg tolakker endoorgaande fietsroute7. Kavelpad, privé Tolakker (zie bijlage 7 Beeldtypenwegen)- beton 5 meter breed8. Borden- alleen strikt noodzakelijke borden aanbrengen voortype en kleur zie Zie P.V.E. Terrein <strong>Diergeneeskunde</strong><strong>Universiteit</strong> <strong>Utrecht</strong> (versie 1 september 2010)9. Meubilair- Zie P.V.E. Terrein <strong>Diergeneeskunde</strong> <strong>Universiteit</strong><strong>Utrecht</strong> (versie 1 september 2010).10


Bouwstenen voor de radialendichte houtwalopen houtwallandwegslootVoorbeeldprofielen van de radialen11


Het fietspad tussen Yalelaan en Tolakkerweg anno 2010Collage 2 (zie positiekaart op pagina 15): Het fietspad tussen Yalelaan en Tolakkerweg wordt in zwart asfalt uitgevoerd, net als alle landwegen op De Uithof. De haag is gesnoeid om het zicht opde villa van Landgoed Oostbroek mogelijk te maken.14


Rijweg Fietspad WandelpadRooilijn objectenRooilijn objectenRepresentatieve verblijfsruimteRepresentatieve laanRepresentatieve verblijfsruimtePrincipedoorsnede A: Yalelaan ter hoogte van het Androclus gebouw- Laan met Lindes, Tilia Europaea; niet onderbreken; in-en uitritten zoveel mogelijk tussen twee bomen plaatsen- Gras tot aan de gevel; verharding wordt tot een minimum beperkt- Wegen en paden tussen de bomen- Objecten zoals borden en lantaarnpalen op of achter de rooilijn plaatsen- Overige inrichtingselementen zoals bankjes en prullenbakken buiten de representatieve laan plaatsen- De representatieve ruimte eindigt op 3 meter van de buitenste laanboom16


Rijweg Fietspad WandelpadRooilijn objectenRooilijn objectenRepresentatieve verblijfsruimteRepresentatieve laanRepresentatieve verblijfsruimtePrincipedoorsnede B: Yalelaan ter hoogte van kliniek Paard- Laan met Lindes, Tilia Europaea;.niet onderbreken; in-en uitritten zoveel mogelijk tussen twee bomen plaatsen- Gras tot aan de gevel;.verharding wordt tot een minimum beperkt- Wegen en paden tussen de bomen- Objecten zoals borden en lantaarnpalen op of achter de rooilijn plaatsen- Overige inrichtingselementen zoals bankjes en prullenbakken buiten de representatieve laan plaatsen- De representatieve ruimte eindigt op 3 meter van de buitenste laanboom17


paddockomheining metschriklintomheining metschriklintlandweg brede bloemrijke berm omheining met grofmaziggaasPrincipedoorsnede C: landweg verlengde van de Yalelaan- Landwegen in oostwest richting hebben geen structurele laanbeplanting- Landwegen in noordzuid richting lopen altijd samen met een radiaal, zie bouwstenen radialen op blz 11.18


WandelpadFietspadRijwegRijwegFietspadWandelpadRooilijn objectenRooilijn objectenPrincipedoorsnede D: Bolognalaan.- Laan met Lindes, Tilia Europaea; niet onderbreken; in-en uitritten zoveel mogelijk tussen twee bomen plaatsen- Gras tot aan de gevel; verharding wordt tot een minimum beperkt- Wegen en paden tussen de bomen- Objecten zoals borden en lantaarnpalen op of achter de rooilijn plaatsen19


Houtwal Rijweg Houtwal WeilandPrincipedoorsnede F: Limalaan- Landweg bestaande uit een rijweg van 5 meter die afwatert op de naastgelegen groenstroken- Aan beide zijden van de rijweg staat een houtwal van 7.50 meter breed.21


22bijlagen


ijlage 1: PlangebiedLegendaplangebied BKP <strong>Diergeneeskunde</strong>cluster en landerijen oostplangebied BKP <strong>Diergeneeskunde</strong>landerijen westplangebied overige BKP’s23


ijlage 2: Bestemmingsplankaart24


ijlage 3: Structuurplan landerijen25


ijlage 4: Rijksmonumenten Nieuwe Hollandse Waterliniebetonnen werken Rhijnauwen - Vechtentankgrachtgemaaltankversperring26


ijlage 5: Landgoed OostbroekOostbroek, kaart M.F. Armauer, 1778 ( niet precies zo uitgevoerd)27


ijlage 6: Structuurplan cluster <strong>Diergeneeskunde</strong>paddockrijbakpptrailerparkerenkuilbalen1500 m2pppppaddockpprooilijn objectenrooilijn objectenppppppkuilbalen1500 m2paddockkuilbalenLegendarepresentatieve laanrepresentatieveverblijfsruimtetussengebieduniversiteits laanradialenrooilijn nieuwbouw28


Bijlage 7: Beeldtypen wegenLegendagescheidenverkeersstromenlandwegkavelpad, privé Tolakker29voor profiel van de weg zie doorsnede


Overtoom 1971054 ht Amsterdamtelefoon 020 53 01 252internet www.dsla.nle-mail info@dsla.nli.s.m. Art Zaaijer / OMA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!