C. Samenwerking IKC - swphost.com

pdf.swphost.com

C. Samenwerking IKC - swphost.com

Samenwerking IKCA. Definitie en formule IKCB. Huidige situatieC. Samenwerking IKCD. Fiscaliteit en financieelE. Conclusie2


Samenwerking IKCA. Definitie en formule van IKC• Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 – 12 jaar, waarzij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, teontwikkelen en anderen te ontmoeten.• Het IKC biedt in één organisatie een totaalpakket op het gebiedvan educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.• Formule van een IKC:- Één organisatie, één aanspreekpunt, één team, éénmanagement.- Voor ieder kind (ook niet WK-kinderen).- Verbinding met de wijk, thuisnabij.- Ruime openingstijden en keuzemogelijkheden.- Divers ontwikkelingsaanbod, uitgevoerd door eenmultidisciplinair team.3


Samenwerking IKCInhoud centraalVraag, doel endoelgroepPartners, visieen samenwerkingInhoud &SamenwerkingOrganisatie enaccommodatieInbedding lokaalbeleid en visie5


Samenwerking IKCDuidelijkheid voor alles• (voor) Wie• (door) Wie• Waarom• Wanneer• Waar• WatT TakenB BevoegdhedenV VerantwoordelijkhedenA Aansprakelijkheden• HoeR Rollen6


Samenwerking IKCB. Huidige situatie• Brede school en Wetsvoorstel Ontwikkelingskansen doorkwaliteit en educatie• Rapport Dutch Design Taskforce Kinderopvang/Onderwijs• Rapport Berenschot Primair onderwijs – kinderopvang –peuterspeelzaal7


Samenwerking IKCJuridische entiteitenRechtspersonen1. vereniging2. coöperatie3. onderlinge waarborgmaatschappij4. naamloze vennootschap5. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid6. stichtingPersonenvennootschappen1. maatschap2. vennootschap onder firma (VOF)3. commanditaire vennootschap (CV)8


Samenwerking IKCVarianten voor juridische samenwerking• Personele Unie• Shared Service Center• Holdingstructuur binnen bestaande juridisch construct9


Samenwerking IKCC. Samenwerking IKCOpties:- de Coöperatie- de Stichting- een Samenwerkingsovereenkomst10


Samenwerking IKCDe CoöperatieVereiste gegevens:a. oprichtstersb. naamc. doel: (beschrijving van de activiteiten)d. zetele. lidmaatschap en toelatingseisen leden: kwaliteitseisen aanledenf. geldmiddelen: wijze financieringg. aansprakelijkheid: ledenh. bestuuri. Raad van Commissarissen (facultatief)j. algemene ledenvergaderingk. contract met leden: nadere overeenkomst11


Samenwerking IKCOverlegorganen binnen de Coöperatie:• de ALV• het bestuur (bepaalt het beleid)• eventueel de Raad van Commissarissen• nadere zelf in te stellen commissies12


Samenwerking IKCCoöperatie StructuurtekeningSchoolKinderopvangorganisatieWelzijnsorganisatieCoöperatieFunctie: Beheers-, beleid- en onderhoudsfunctie+Ledenovereenkomst & samenwerkingsovereenkomst(bevat uitwerking makelaarsmodel)13


Samenwerking IKCKenmerken Coöperatiestructuur• partijen blijven onafhankelijk echter toch vergaandebinding via de Coöperatie• duidelijke scheiding van verantwoordelijkheid,bevoegdheid en aansprakelijkheid• geldstromen zijn afzonderlijk voor zover de Coöperatie deactiviteiten uitbesteed aan de partijen• extra kosten voor aparte entiteit en bestuurder14


Samenwerking IKCDe Stichting:Vereiste gegevens:a. oprichtstersb. naamc. doel: beschrijving van de activiteitend. middelen: hoe komt de Stichting aan haar financiële middelen?e. zetelf. bestuur: kan worden benoemd door de partners; er kan eenexterne bestuurder worden benoemdg. Raad van Toezicht (facultatief)Overlegorganen binnen de Stichting:• het bestuur• eventueel de Raad van Toezicht• nadere zelf in te stellen commissies15


Samenwerking IKCStichting StructuurtekeningSchoolKinderopvangorganisatieWelzijnsorganisatieStichtingFunctie: Beheers-, beleid- en onderhoudsfunctie+Samenwerkingsovereenkomst(hierin is het makelaarsmodel uitgewerkt)16


Samenwerking IKCKenmerken Stichtingstructuur• partijen blijven onafhankelijk• duidelijke scheiding verantwoordelijkheid, bevoegdheiden inhoudelijke aansprakelijkheid• geldstromen zijn afzonderlijk• extra kosten voor aparte entiteit en bestuurder meteventueel eigen secretariaat; optie: iedere organisatiedraagt eigen kosten17


Samenwerking IKCInhoud Samenwerkingsovereenkomst (1)a. inhoud dienstverlening (formuleren gemeenschappelijkefilosofie)b. doel samenwerkingc. wijze bereiken doeld. financiën, wie draagt welke kosten; Businessplane. termijn samenwerking (optie: onbepaalde tijd; bij tussentijdsebeëindiging, wel/geen onderlinge verrekening)f. wie brengt wat ing. onderlinge bevoegdhedenh. wijze communicatie tussen de partijeni. evaluatie samenwerking18


Samenwerking IKCInhoud Samenwerkingsovereenkomst (2)j. overlegstructuurk. factureren (BTW verschuldigd?; optie: partijen dragenieder eigen kosten)l. aansprakelijkheid (inhoudelijk de partner voor eigenactiviteiten / overkoepelend de Stichting)m. wachtlijstenn. kosteno. geheimhoudingp. uittredings- toetredingsregelingq. geschillenregeling19


Samenwerking IKCD. Fiscaliteit en financieel (1)Omzetbelasting• eigen kernprestaties in beginsel vrijgesteld• afwijken van kernprestaties BTW belaste activiteiten• mogelijkheden ter voorkoming kostprijsverhogende BTW• specifiek speelt problematiek bij nieuwbouw(integratieheffing en 10 jaarsperiode)20


Samenwerking IKCFiscaliteit en financieel (2)Vennootschapsbelasting• onderscheid tussen belaste (kinderopvang, coöperatievevereniging) en niet belaste prestaties• onderlinge transacties tegen waarde economisch verkeer• vraagstuk toerekening van kosten21


Samenwerking IKCFiscaliteit en financieel (3)Financieel• Afspraken over kosten opzet en onderhoud structuur• CAO• Eisen aan administratie door subsidieverstrekkendeinstellingen• Informatievoorziening22


Samenwerking IKCE. Conclusie (1)Plan van aanpaka. formuleren filosofie te verrichten onderwijs endienstverlening terzake welzijn en opvangb. keuze maken voor juridische entiteitc. opstellen Samenwerkingsovereenkomst IKC enBusinesspland. in overleg treden met derden (gemeenten,belastingdienst, overheid, accountant van de school)voor goedkeuring danwel afstemminggemeenschappelijke medezeggenschapsraad23


Samenwerking IKCConclusie (2)Samenwerkingsovereenkomst Stichting CoöperatieVoor- ennadelen:Betrokkenheidpartners bijjuridische fusieentiteitDirecte obligatoirebetrokkenheidGeen directe band van deStichting met partijen anders danop basis van de vigerendesamenwerkingsovereenkomstDirecte betrokkenheid partijendoor ledenovereenkomst ensamenwerkingsovereenkomstOnafhankelijkheidPartijen blijven onafhankelijkwel contractueel gebondenAfhankelijk van de inhoud van devigerendesamenwerkingsovereenkomst kande stichting onafhankelijkfunctionerenDe coöperatie is nietonafhankelijk ten opzichte vande partijen die lid van decoöperatie zijnAfsprakenObligatoir, niet nakomenovereenkomst: wanprestatieVia apartesamenwerkingsovereenkomstVia ledenovereenkomst ensamenwerkingsovereenkomstVermenginggeldstromenApart Apart Apart/ gedeeltelijkevermengingAansprakelijkheidZelfstandig per partij;daarnaast aansprakelijk overen weer op basis vanovereenkomst mogelijkStichting, tenzij (kennelijk)onbehoorlijk bestuur/ ernstigverwijtbaar handelen bestuurderCoöperatie, tenzij (kennelijk)onbehoorlijk bestuur/ ernstigverwijtbaar handelenbestuurder bij coöperatie B.A.zijn tevens de leden (partijen)aansprakelijkBekendheid Bekend Bekend OnbekendLeden Geen leden Ledenverbod Leden verplichtWinst Winst apart Winstuitkeringsverbod aanoprichters en bestuurdersWinstuitkering aan ledenmogelijk24


Samenwerking IKCConclusie (3a)Aandachtspunten1. inbreng vanuit onderwijs/kinderopvang (BRIN-nummero.a.) in Coöperatie/Stichting mogelijk; vergoeding?2. vermenging publieke en private gelden; kruissubsidiëring3. kan personeel onderwijs/kinderopvang werken inCoöperatie/Stichting?4. positie schooldirecteur (aangesteld op BRIN-nummer)5. BTW6. Aanbestedingsplicht/mededingingsrecht25


Samenwerking IKCConclusie (3b)7. Vennootschapsbelasting(plicht)8. harmonisatie inspraak/medezeggenschap/toezicht9. vereiste goedkeuring van externe partijen (Gemeenten,Ministerie van Onderwijs, onderwijsinspectie enaccountant van de school, gemeenschappelijkemedezeggenschapsraad etc.)10.de overheid komt met nadere wetgeving waarin wordtaangegeven met welke specifieke juridische entiteit menonderling slechts mag samenwerken en via bepaaldeverplichte juridische model structuren26


27Witlox Van den Boomen en VDB Advocaten Notarissen onderhouden een strategische alliantie


Stichting Brede School NederlandDienstverlening:• Beleid en organisatie• Samenwerking• Huisvesting• Beheer en Exploitatie• Ruimte en verkeer• Onderzoek• Management(interim/proces)Adres:• De Run 44 – 485503 LR Veldhoven040 – 258 77 80• Peter Vereijken:06 – 21 80 70 81• info@brede school.com• peter.vereijken@bredeschool.com• www.bredeschool.com

More magazines by this user
Similar magazines