10.07.2015 Views

Algemene berichten KNVB district Zuid I - VV GOES

Algemene berichten KNVB district Zuid I - VV GOES

Algemene berichten KNVB district Zuid I - VV GOES

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> I83 maart 2011INHOUD1 Algemeen ......................................................................................... 21.1 Afsluiting A27 ......................................................................................................... 21.2 Besluitvorming algemene vergadering amateurvoetbal ............................. 21.3 Indienen voorstellen clustervergaderingen voorjaar 2011 ....................... 22 Tuchtzaken ...................................................................................... 22.1 Beroepzaken Landelijk .......................................................................................... 22.2 Beroepszaken <strong>Zuid</strong> I .............................................................................................. 22.3 Uitsluitingen omgezet in Alternatieve straf ................................................... 43 Wedstrijdzaken ................................................................................ 53.1 Herinnering: 7 tegen 7 bij E en F pupillen!!!.................................................. 54 Scheidsrechterszaken ..................................................................... 54.1 Nieuwe opzet conditietest en spelregeltoets (assistent)-scheidsrechters amateurvoetbal .................................................................................. 55 Overig ............................................................................................... 65.1 Wijzigingen verenigingen .................................................................................... 65.2 Wijzigingen officials .............................................................................................. 75.3 Wijzigingen wedstrijdofficials ............................................................................ 7


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> I1 Algemeen1.1 Afsluiting A27De A-27 is in het weekend van 18 maart (22.00 uur) - 21 maart(05.30 uur) in richting Breda vanaf hetknoopunt Gorinchem tot knooppunt Hooipolder afgesloten.1.2 Besluitvorming algemene vergadering amateurvoetbalOp 2 december 2010 heeft de algemene vergadering amateurvoetbal plaatsgevonden. In tegenstellingtot het verleden is er deze keer geen brief verstuurd waarin de besluitvorming van deze vergadering istoegelicht. Deze toelichting is gepubliceerd op de <strong>district</strong>ssites. Ook over de volgende vergaderingenzal worden gerapporteerd via de <strong>district</strong>ssites.1.3 Indienen voorstellen clustervergaderingen voorjaar 2011In april/mei worden de clustervergaderingen weer gehouden. De planning van deze vergaderingen isnog niet bekend.Voorstellen voor de clustervergaderingen kunnen door de verenigingen worden ingediend tot vrijdag18 maart a.s.De voorstellen moeten schriftelijk worden ingediend, voorzien van een heldere toelichting. Mailen kannaar zuid1-management@knvb.nlAangezien bij de clustervergaderingen geen volledige delegatie van het<strong>district</strong>sbestuur/arbeidsorganisatie aanwezig is, vragen wij u specifieke vragen vooraf in te dienen,zodat wij tijdens de vergadering de vraag kunnen beantwoorden.2 Tuchtzaken2.1 Beroepzaken LandelijkBeroepszaak I. Eisati – DZS/Team Truva UitzendbureauMet ingang van 2 februari 2011 voor 5 maanden geschorst wegens het trappen van de scheidsrechtertijdens de wedstrijd Watergras 1 – DZS/Team Truva Uitzendbureau 1 d.d. 14 januari 2011.Na bestudering van alle tot het dossier behorende stukken is de commissie tot het oordeel gekomen,dat het bewijs van hetgeen u verweten is, voldoende is geleverd. De commissie van beroep bevestigtdan ook de uitspraak.2.2 Beroepszaken <strong>Zuid</strong> ICvB-nummer 10/11-030, strafzaak BBJF49A, appellant voetbalvereniging Hoeven, is ten lastegelegd: het overtreden van het gestelde in artikel 8 lid 1 van de statuten, artikel 23 lid 5 en artikel 7van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal t.w. het (mede) verantwoordelijk zijn voor hetstaken van de wedstrijd door het gedrag van uw leden, begeleiders en toeschouwer(s) en/ofsupporter(s).Takkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 2 van 10


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> IDe tuchtcommissie heeft vastgesteld dat er door andere personen dan de scheidsrechter op dekopieën van het wedstrijdformulier aanvullingen zijn gedaan. Het betreft hier met name de onterechteaanvulling dat de wedstrijd in de 35 e minuut van de tweede helft gestaakt zou zijn.De scheidsrechter verklaarde dienaangaande dat hij op het wedstrijdformulier deze aantekening nietheeft gezet. Formeel heeft hij de wedstrijd in de 89 e minuut gestaakt.In feite stond hij op het punt om de wedstrijd af te fluiten toen de massale vechtpartij ontstond. Doordie vechtpartij en de hectiek van dat moment heeft hij geen laatste fluitsignaal kunnen geven.Gelet op bovenstaande heeft de tuchtcommissie appellante hiervoor een geldboete van € 300,-opgelegd alsmede 4 winstpunten in mindering op de ranglijst van de competitie voor het betreffendeelftal.Tevens wordt uw A1-elftal voorwaardelijk uit de competitie genomen. Dit met een proeftijd van 1 jaar.De bij staken bereikte stand, t.w. 1-1 zal als einduitslag worden aangemerkt.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.CvB-nummer 10/11-031, strafzaak BBHT62V, appellant voetbalvereniging Alliance, wordtwegens het mede verantwoordelijk zijn voor het staken van de wedstrijd Roosendaal MB1 – AllianceMB1 d.d. 16 oktober 2010 een geldboete opgelegd van € 200,- alsmede 2 winstpunten in minderinggebracht op de ranglijst van de competitie voor het betreffende team.De bij staken bereikte stand, t.w. 1-3 in het voordeel van Alliance MB1 zal als einduitslag wordenaangemerkt.De Commissie van Beroep vernietigt de uitspraak van de Tuchtcommissie en spreekt appellant vrijvan het aan appellant ten laste gelegde.CvB-nummer 10/11-035, strafzaak 1270928, appellant voetbalvereniging EMK, wordt wegens hetstaken van de wedstrijd EMK A1 – Acht A1 d.d. 20 november 2010 een geldboete opgelegd van €250,- waarvan € 125,- voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar alsmede 3 winstpunten in minderinggebracht op de ranglijst van de competitie voor het betreffende team.De bij staken bereikte stand, t.w. 1-1 zal als einduitslag worden aangemerkt.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.CvB-nummer 10/11-037, strafzaak BBJJ72W, appellant voetbalvereniging Beek Vooruit, wordtwegens het weigeren medewerking te verlenen aan een onderzoek van de tuchtcommissie eengeldboete opgelegd van € 236,- .De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.CvB-nummer 10/11-039, strafzaak BBJH63K, appellant voetbalvereniging Kogelvangers, wordtwegens het mede verantwoordelijk zijn voor het staken van de wedstrijd Vosmeer 1 – Kogelvangers 1d.d. 20 november 2010 wegens het vechten van publiek en spelers van beide verenigingen eengeldboete opgelegd van € 300,- alsmede 4 winstpunten in mindering gebracht op de ranglijst van decompetitie voor het betreffende team.De bij staken bereikte stand, t.w. 1-0 in het voordeel van Vosmeer 1 zal als einduitslag wordenaangemerkt.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.CvB-nummer 10/11-040, strafzaak BBJJ72W, appellant J. van Mastrigt, lid van devoetbalvereniging Kogelvangers, wordt wegens het deelnemen aan een massale vechtpartij,waarbij hij meerdere keren heeft geslagen en/of getrapt met ingang van 5 januari 2011 uitgesloten vandeelname aan wedstrijden tot en met de dag, waarop bovengenoemd elftal van de vereniging vanappellant de eerstvolgende 3 wedstrijden heeft gespeeld.Bovendien legt de tuchtcommissie appellant een straf op van 3 wedstrijden voorwaardelijk met eenproeftijd tot 5 januari 2012. De voorwaardelijke uitsluiting is opgelegd onder de voorwaarde, dat utijdens de proeftijd niet opnieuw een (soortgelijke) overtreding begaat.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.Takkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 3 van 10


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> ICvB-nummer 10/11-043, strafzaak BBJL26V, appellant voetbalvereniging Vosmeer, wordtwegens het mede verantwoordelijk zijn voor het staken van de wedstrijd Vosmeer 1 – Kogelvangers 1d.d. 20 november 2010 wegens het vechten van publiek en spelers van beide verenigingen eengeldboete opgelegd van € 300,- alsmede 4 winstpunten in mindering gebracht op de ranglijst van decompetitie voor het betreffende team.De bij staken bereikte stand, t.w. 1-0 in het voordeel van Vosmeer 1 zal als einduitslag wordenaangemerkt.Tevens wordt uw 1 e elftal voorwaardelijk uit de competitie genomen met een proeftijd van 1 jaar.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.CvB-nummer 10/11-044, strafzaak 1277109, appellant zaalvoetbalvereniging CFE/VDL Groep,wordt wegens het niet spelen bezoekend team bij de wedstrijd Groene Ster Vlissingen 1 – CFE/VDLGroep 2 d.d. 1 december 2010, een geldboete opgelegd van € 50,00.De Commissie van Beroep vernietigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.De Commissie van Beroep doet zelf de zaak af en bepaalt: appellante is schuldig aan het ten lastegelegde maar er wordt geen sanctie opgelegd wegens de aanwezige rechtvaardigingsgronden.CvB-nummer 10/11-045, strafzaak 1254259, appellant voetbalvereniging Dussense Boys, is tenlaste gelegd het staken van de wedstrijd Irene ‟58 3 – Dussense Boys 4 d.d. 7 november 2010 doorhet gedrag van haar leden.De vereniging Irene ‟58 heeft niet het vereiste rapport ingediend, hiervoor is een afzonderlijketuchtzaak ingesteld, waardoor de verklaring van de scheidsrechter in deze doorslaggevend is.De Tuchtcommissie ziet geen enkele reden om, gelet op uw bezwaarschrift zijn verklaring, mede geletop de gevraagde aanvulling van de scheidsrechter, in twijfel te trekken. Het u ten laste gelegde wordtbewezen geacht.Gelet op uw verweer, het ontbreken van de rapportage van de zijde van de vereniging Irene ‟58, wordtu de standaard minimum straf opgelegd, zijnde een geldboete van € 100,00 alsmede 1 winstpunt inmindering op de ranglijst van de competitie voor het betreffende team.De bij staken bereikte stand, t.w. 3-3 zal als einduitslag worden aangemerkt.Daarnaast merkt de Tuchtcommissie op dat u (nog) niet voldaan hebt aan ons verzoek om de naamvan de keeper van het elftal kenbaar te maken. Wij verzoeken u dit alsnog binnen 4 werkdagen nadagtekening van dit schrijven te doen. Mocht u in gebreke blijven dan zal dit gezien worden alsweigeren medewerking te verlenen aan een onderzoek van de Tuchtcommissie en als afzonderlijketuchtzaak behandeld worden.De Commissie van Beroep bevestigt de uitspraak van de Tuchtcommissie.CvB-nummer 10/11-046, strafzaak BBJF85I, appellant voetbalvereniging Internos, is middels hetwedstrijdformulier conform artikel 44 lid 1 sub e van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbalten laste gelegd: intimideren en weigeren verder te spelen waardoor de wedstrijd is gestaakt.Gelet op bovenstaande acht de Tuchtcommissie het u ten laste gelegde bewezen en spreekt als strafuit een geldboete van € 50,- alsmede 1 punt in mindering op de ranglijst van de competitie voor hetbetreffemde elftal.Voorts is besloten dat het restant t.w. 47 minuten bij de stand van 1-1 onder de navolgendevoorwaarden dient te worden uitgespeeld.De Commissie van Beroep vernietigt de uitspraak van de Tuchtcommissie en verwijst deze terug naarde Tuchtcommissie opdat opnieuw uitspraak kan worden gedaan.2.3 Uitsluitingen omgezet in Alternatieve strafVereniging Speler ElftalUno Animo S. Bax A1DOSKO M. Ilgun A1TSC N Asuk D1FC Bergen B. Aygun B1Takkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 4 van 10


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> IRWB J. v/d Klaauw B1Altena M. Pellikaan C1ZIGO S. van Loo C23 Wedstrijdzaken3.1 Herinnering: 7 tegen 7 bij E en F pupillen!!!Nog steeds worden er bij de E en F pupillen wedstrijden gespeeld met achttien of zelfs meer spelers inhet veld. Het uitgangspunt blijft echter “gewoon” 7 tegen 7.Dit aantal is gekozen om een zo‟n optimaal mogelijk voetballeerproces te bewerkstelligen.Wellicht is het handig om dit nogmaals onder de aandacht te brengen bij de betrokken leiders. Op diemanier hoeven er geen discussies te ontstaan aan het begin van de wedstrijd.4 Scheidsrechterszaken4.1 Nieuwe opzet conditietest en spelregeltoets (assistent)-scheidsrechtersamateurvoetbalVanaf het seizoen 2011/‟12 nemen we afscheid van de huidige opzet met betrekking tot deconditietesten en spelregeltoetsen. Deze jarenlange traditie voldoet niet meer aan de eisen van lerenen opleiden, zoals de <strong>KNVB</strong> deze voor ogen heeft. Niet alleen het voetbal ontwikkelt maar ook descheidsrechter, dus ook de manier waarop hij wordt getoetst.Waarom een gewijzigde opzet?Het huidige systeem is een momentopname, veel scheidsrechters en rapporteurs ervaren ditbovendien als een afrekencultuur. Ofwel, het systeem doet geen recht aan de beoordeling van descheidsrechter in het veld. Verder wordt de scheidsrechter bewust gemaakt van de mogelijkheden totverbetering en ontwikkeling. De scheidsrechter van tegenwoordig moet kunnen inspelen op de vraagvan zijn omgeving. Daarbij is “doorontwikkeling” het credo.PilotDe <strong>district</strong>en West I en <strong>Zuid</strong> II starten nog dit seizoen met een pilot waarin maatwerkbijeenkomstenworden aangeboden. De inhoud van deze bijeenkomsten is competentiegericht en bestaat uit eentheorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens het theoriegedeelte wordt het onderdeel spelregels of hetonderdeel volgen en positiekiezen toegelicht met behulp van beelden. Het praktijkgedeelte vindtplaats op het veld en staat onder leiding van een gediplomeerde trainer van de <strong>KNVB</strong>. De rode draadvan de maatwerkbijeenkomsten is zelfontwikkeling van de scheidsrechter. De (assistent)-scheidsrechters uit de <strong>district</strong>en West I en <strong>Zuid</strong> II krijgen op korte termijn informatie over de data enlocaties van de bijeenkomsten.VoordelenDe invoering van dit systeem kent een aantal voordelen voor <strong>KNVB</strong>-officials. Er wordt niet langergekozen voor een momentopname. In plaats daarvan krijgt de scheidsrechter een uitnodiging voor hetbijwonen van maatwerkbijeenkomsten. Aangezien de informatie van de bijeenkomstencompetentiegericht is, kunnen scheidsrechters de opgedane kennis direct in praktijk brengen.Scheidsrechters die de maatwerkbijeenkomsten bijwonen ontvangen hier punten voor die uiteindelijkmeetellen voor de eindranking in hun groep waarin ze actief zijn.De bijeenkomsten worden gehouden op diverse plaatsen in het <strong>district</strong>. Dit geldt ook voor de pilot inWest I en <strong>Zuid</strong> II.Takkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 5 van 10


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> IDe uitkomsten in de <strong>district</strong>en West I en <strong>Zuid</strong> II wordt als input gebruikt voor de nieuwe landelijkeopzet in het seizoen 2011/‟12. Tijdens de pilot zijn nog geen extra punten te verdienen. Binnenkortvolgt nadere informatie.5 Overig5.1 Wijzigingen verenigingenD45 ASWH Wijziging secretaris:Wordt: E. HelminkAbraham van Strijstraat 253343 DT Hendrik Ido AmbachtWijziging functieMevr. M. Bloemendal:Wed.secr. dames,Wed.secr. junioren enWed.secr. pupillenTel: 06-17732735D57 Cluzona Wijziging correspondentieadres:Wordt: Brugstraat 154691 EB TholenWijziging functieMevr. Polsema-BroosWed.secr. dames,Wed.secr. lagere senioren enWed.secr. seniorenTel: 06-28326874D60 Dinteloord Wijziging correspondentieadres:<strong>Zuid</strong>langeweg 64671 PD DinteloordD61 Domburg Wijziging scheidsrechterscoördinator:Wordt: R. Koops,Tel: 06-21612350D64 DVO Wijziging secretarisWordt: P. van OstaJacob Catslaan 174707 AM RoosendaalTel: 06-30316869Wijziging voorzitterWordt: M.P.J. DekkersTel: 06-51426079D66 EFC Toevoeging tel.nummerDe heer J. Maas:Scheidsrechtercoördinator,Wed.secr. senioren enwed.secr. dames:Wordt: 06-27088312Takkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 6 van 10


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> ID72 Goes Wijziging Wedstrijd secretarisJunioren en pupillen:Wordt: J.W.E. KostenTel: 06-29199196D91 Meto Wijziging secretaris:Wordt: J.C.M. Hermans,Van Houtenstraat 6,4631 BZ HoogerheideTel: 06-51307693D115 RKKSV Wijziging telefoonnummerW.J. Meeuwissen,Wed.secr. juniorenWordt: 06-401906055.2 Wijzigingen officialsD79 Hoeven Nieuwe consul:Dhr. J.A.C.M. de Bont, Oude Antwerpsepostbaan 26,4741 TK Hoeven. Tel: 0165-504392 en 06-21830571.D115 RKJ<strong>VV</strong>/Van Dalsen Nieuwe consul:Dhr. P. Weber, Oeterselaan 27, 5223 XC „S-Hertogenbosch. Tel: 073-6219064 en 06-25297413.D130 Steenbergen Nieuwe consul:Dhr. F. van Fessem, Montenaken 6, 4651 JLSteenbergen. Tel: 0167-562191 en 06-52411012.D135 Terneuzense Boys Nieuwe consul:Dhr. J. Hamelink, Axelsestraat 149, 4537 AHTerneuzen. Tel: 0115-620786 en 06-12325601.5.3 Wijzigingen wedstrijdofficialsD166 T.J. Krijt (BMNM087) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalKasteellaan 215321 GL HedelTel: 06-55721765D166 T. el Baroudy (LWLB20K) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalMorgenroodstraat 35641 HC EindhovenTel: 06-26906976D166 J.J.A.G.M. Bierings (FPQS21A) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalMeer 16-B5525 KS DuizelTel: 0497-517236Takkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 7 van 10


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> ID166 P. van den berg (BYVX38P) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalPastoor van vessemstraat 354882 NJ ZundertD166 D.H. de Bie (FFFQ844) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalKerkstraat 865161 EE Sprang-CapelleD167 M.E.A. Bronkhorst (MHMQ61L) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalGraskarper 565658 GG EindhovenD167 M.Th. van den Broek (FZMV47H) Afgemeld als scheidsrechetr veldvoetbalSint Walburgbuitensingel 54001 ML TielD168 W.A.P.M. van Dongen (FSZC717) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalSt. Janstraat 2-A5046 EG TilburgD169 M.J.I. Dureinck (FNJS46I) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalRapenburg 1144581 AG VogelwaardeD169 H.J. Feskens (BWSL56S) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalBeiaard 1814876 CD Etten-LeurD170 N. Gros (FFFF478) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalOranjeplein 44141 AR LeerdamD170 L. van Heiningen (FSYG34B) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalKoolwijk 233343 RB Hendrik Ido AmbachtTel: 078-6812350D170 D.A.P.H. van Helden (FZJY60K) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalHeideblauwtje 254814 TG BredaTel: 06-28920126D170 M. Gunuc (MGGN41F) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalSlangenburg 315655 EX EindhovenD171 A.P. Huijssen (BZRB737) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalOosterscheldestraat 654424 EN WemeldingeD171 C.A. Jochems (BXLP97N) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalGronzeiler 14681 CP Nieuw VossemeerTel: 0167-502950Takkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 8 van 10


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> ID172 A. Kant (BMLH86S) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalAndriette Peereboom 64283 GP GiessenTel: 0183-441118D172 P. Kleinen (BWXW29A) Afgemeld als scheidrechter veldvoetbalAcacialaan 64726 ER HeerleD173 W.H. Kuijntjes (GKDQ30F) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalDe Boogerd 195305 CK ZuilichemTel: 06-13494957D173 R.H.C.M. de Loos (BXNF443) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalLombardijenlaan 1335045 WL TilburgTel: 06-50674240D174 N.A.M. Michelbrink (GBYZ94I) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalDeken Boexstraat 155531 EX BladelTel: 06-43627267D174 I. Nemri (LZMD34X) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalGeneraal de Rhoopad 125623 LL EindhovenTel: 06-49719144D175 A.P.L.M. Peemen (BYTZ15C) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalOranjestraat 234891 XP RijsbergenD175 J.M. Oomens (BWKH20F) Nieuw adres:Margrietstraat 65, 5141 GV WaalwijkTel: 06-22726966D175 R.J.M. Peters (GKKZ23V) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalDe Brand 474715 PS RucphenTel: 0165-343645D175 R. Raghoenath (FFFK45V) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalAmazone 1873315 WK DordrechtD176 J. Saris (FFFQ61T) Nieuw adres:Molenstraat 185, 5691 AH SonD176 A. Saadun (FZJV11F) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalCygnus 225505 RP VeldhovenTel: 040-2539348Takkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 9 van 10


<strong>Algemene</strong> <strong>berichten</strong> <strong>KNVB</strong> <strong>district</strong> <strong>Zuid</strong> ID177 J.J. Steenpoorte (BZJK965) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalMolenweg 404307 AK OosterlandD178 W.A.C. Timmer (FFFM64C) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalLoevestein 653328 JJ DordrechtD178 H. Ulten (MDHM22) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalTalmaweg 733317 RC DordrechtD178 A.W. Verhoeven (BYZR21D) Afgemeld als scheidsrechter veldvoetbalKerkstraat 534926 CV Lage ZwaluweD179 E.J.C.M. Wagemans (FGHQ37V) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalMerulastraat 265652 SK EindhovenTel: 06-29590755D179 S.Y. Weeda (BZBZ399) Nieuw adres:West Vaardeke 128, 4732 ME OudenboschD179 T.M. van de Wiel (FFFL51Z) Nieuw adres:Henriette Ronnerstraat 138, 5038 KK TilburgD179 W. van Vreeswijk (FLPJ57V) Aangemeld als scheidsrechter veldvoetbalWilgenstraat 144266 EE EethenTel: 0416-352701D181 J. van den Berge (BZTV70Q) Afgemeld als scheidsrechter zaalvoetbalTorentrans 1354336 JP MiddelburgD181 J.T.P.M. van Gils (FFFL35X) Afgemeld als scheidsrechter zaalvoetbalZonnebekestraat 284826 AV BredaD185 J. Berkhof (FFFH26B) Afgemeld als rapporteur velvoetbalNijhofflaan 1023319 BS DordrechtD188 L.H.J. van Beurden (FFFL496) Afgemeld als praktijkbegeleiderLokeren 595235 DB Den BoschD190 R.M.A. Waijers (BXKF72N Afgemeld als praktijkbegeleiderRingbaan oost 2415014 GD TilburgTakkebijsters 3 4817 BL BREDA - Postbus 5504 4801 DE BREDATel 076 572 83 00 Fax 076 572 83 56 E -mail zuid1@knvb.nlING-bank 67.00.00.566 BTW-nummer NL002691346.B01 KvK-nummer 40478591 te UtrechtPagina 10 van 10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!