gemeenteberichten van oktober 2003 - Hoeselt.Be

hoeselt.be

gemeenteberichten van oktober 2003 - Hoeselt.Be

Rode KruisIn memoriam6MENSEN HELPEN BIJ RAMPENRODE KRUIS zoekt vrijwilligersInfoavond in Hasselt op donderdag9 oktober 2003.Inschrijven en meer informatie opwww.rodekruis.beBij grote rampen verleent het Rode Kruis nietalleen eerste hulp aan gewonden. Speciaalopgeleide rodekruisvrijwilligers zorgen dan ookvoor psychosociale opvang van alle slachtoffersen hun familieleden. Denk maar aan de twee -meisjes die verdronken in de Filippijnen, de brandin een rusthuis in Tongeren, het busongeval inWetteren, het schietincident op een fuif in Sint-Katelijne-WaverVoor deze ‘Dringende SocialeInterventies’ is het Rode Kruis op zoeknaar nieuwe vrijwilligers. Hulp verlenenin rampomstandigheden is geen gemakkelijketaak. Daarom zoekt het RodeKruis mensen die een psychologisch,sociaal of pedagogisch (A1 of universitair)diploma hebben.Geïnteresseerden zijn welkom op deinformatieavond die plaatsvindt op 9oktober om 20 uur in de provincialezetel van het Rode Kruis inLimburg, Boomkensstraat 303 inHasselt.Graag eerst een seintje dat je aanwezigzal zijn op het nummer 02-645 44 95,via e-mail: anne-marie.vertongen@redcross-fl.beof onze website www.rodekruis.be.Je vindt er ook antwoorden op enkeleveel gestelde vragen.Kandidaten krijgen een opleiding bij hetRode Kruis, deze vinden plaats op 7,8 en 9 november en op 12,13 en 14december 2003.Voel je meer voor een administratievetaak tijdens rampen?Begin 2004 organiseert DringendeSociale Interventie een opleiding voorvrijwilligers die tijdens rampen de gegevensvan betrokkenen en hun verwantenverwerken. Wie interesse heeft, kanzijn naam al doorgeven op het nummer02-645 44 95 of via mail: annemarie.vertongen@redcross-fl.be.BLOED GEVEN,ER KOMT HEEL WAT MEER BIJ KIJKEN DAN ALLEENMAAR EEN PRIKJE...Jaarlijks zijn er meer dan 340.000 eenheden bloed nodig. Dat zijn er echter minderdan vroeger.Dat komt omdat er nu meer en meer bloedbesparende operatietechnieken wordentoegepast. Bovendien zijn er ook steeds meer en meer mensen die op voorhandbloed laten afnemen om na een ingreep zelf hun bloed terug te krijgen. Vb. heup ofknie operaties.Doch zijn er nog steeds (nieuwe) donoren nodig.Het aantal bloedgevers t.o.v. vorig jaar is lichtjes gedaald. Enerzijds door de steedsstrengere criteria voor ‘veilig bloed’ en anderzijds omdat er steeds minder ‘jongeren’gemotiveerd zijn om bloed te geven. Daarbij komt dan nog dat de leeftijdgrens wettelijkop 65 jaar ligt. Bovendien zijn de bloedvoorraden regelmatig alarmerend laag!!!Het laatste jaar zijn er heel wat veranderingen en vernieuwingen geweest voor de‘Dienst van het bloed’; maar ook besparingsmaatregelen. Dit laatste was ook inHoeselt voelbaar, want ook wij zijn een afnameplaats armer.Het nieuwe centrale labo (voor gans België) heeft onderdak gevonden in het nieuwetransfusiecentrum Vlaams-Brabant-Limburg in Leuven. Deze onderzoeken het bloednog grondiger dan voorheen. Dat heeft men wellicht gemerkt bij de afname, waar eenstaalbuisje meer afgenomen word. België heeft niet voor niets de reputatie ‘één vande veiligste landen ter wereld” te zijn op vlak van bloedtransfusie.Uiteraard vormen de vrijwillige donoren, die onbetaald ‘het beste van zichzelf’ geven,hier voor de basis. (200 in Hoeselt, die gemiddeld voor 850 eenheden bloed zorgenop jaarbasis)Want zonder hen is er geen bloed!!!Daarom willen we hen ook hartelijk danken voor hun niet aflatende steun. Maar wewillen ook alle andere medewerkers die zich al dan niet beroepsmatig inzetten, dank uwel zeggen. En natuurlijk ook ons gemeentebestuur die reeds enkele malen gratiszwemkaarten gaf voor iedere bloedgift. Dit initiatief gaat immers vanaf volgend jaaropnieuw van start.Tot slot heeft het Rode Kruis ook nog veel nood aan plasma en bloedplaatjes, die afgenomenworden in de gespecialiseerde centra (voor Limburg in Hasselt en Genk).Hopelijk mogen we onze trouwe donoren blijven ontmoeten op een van de mobielebloedinzamelingen, en natuurlijk ook heel wat nieuwe donoren aldaar verwelkomenof in een van de gespecialiseerde centra.Het Rode Kruis HoeseltZUSTER MISSIONARIS LISA MOTTARTWoensdag 23 juli bereikte ons het berichtdat Zuster Lisa Mottart op maandag 21juli 2003 overleden was te Tongeren inhet Vesaliusziekenhuis. Zuster Lisa zoubinnenkort 50 jaar missionaris geweestzijn in Chili. Maar gezondheidsproblemenbrachten haar voortijdig naar het thuisland.Onder ruime belangstelling en metoprecht medeleven werd Zuster Lisa opzaterdag 26 juli 2003 begraven. De begrafenisplechtigheidheeft plaatsgehad in dekerk van het Heiligdom van het KindjeJezus van Praag, bij de zusters van deHeilige Harten te Tongeren en haar stoffelijkoverschot werd ter aarde besteld opde gemeentelijke begraafplaats, in haargeliefde geboortedorp te Sint-Huibrechts-Hern.Bijna 50 jaar was Zuster Lisa missionaris inChili. Haar kommer en zorg waren voornamelijkafgestemd op het lot van 350verlaten kinderen en weeskinderen.In het kindertehuis ‘Hogar ÑuestraSeñora de la Paz’ in El Carmen te Chili,was Zuster Lisa beter gekend als MadreVictoria. Zij was daar de moeder en toeverlaatvan velen. Om haar roemrijke verdienstenheeft zij onlangs - naast haarBelgische nationaliteit - ook de Chileensenationaliteit gekregen. Haar grootstebekommernis was te weten dat haarlevenswerk voortzetting zou krijgen endat werd haar gegund. Met de plaatselijkemedewerkers werden goede afsprakenen akkoorden gemaakt, die ze nog heeftkunnen bestendigen tijdens haar laatsteafreis naar Chili. En de grenzeloze steunvan het thuisfront aan haar missie,beschouwde zij als een bijkomendewaarborg voor haar levenswerk.Zuster Lisa heeft altijd kunnen rekenenop de steun en inzet van vele familieledenen sympathisanten en dat zal voortaanniet anders zijn voor haar missiegebied.Tijdens haar opname in het ziekenhuisheeft ze tot haar laatste levensdagen nogtal van familieleden, kennissen en vriendenaan haar zijde gehad. Gelaten en metvolle aandacht heeft zij de bezoekers telkensontvangen, troost gegeven engekregen.Wie was zuster missionaris LisaZuster Lisa Mottart werd geboren teSint-Huibrechts-Hern op 30 maart 1925en groeide er op in de geborgenheid vanhet gezin van Victor Mottart en MariaVictorina Breban. Na een jeugd vol idealismevolgde zij haar roep naar de missies.Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat zijnaar de missie zou vertrekken. Toen zij in1946 afstudeerde als kleuteronderwijzeraan de Normaalschool te O.L.Vrouw-Waver, kreeg zij een taak in het onderwijsin de school van haar congregatie teTongeren, en dit tot 1954. Eerder toevalligwerd haar lot van missiezuster bepaald. In1954 wenkte de uitdaging toen zij eenmedezuster diende te vergezellen naarSantiago de Chile, voor een onderwijsopdrachtin een grote school van deCongegratie voor gegoede meisjes, deMadres Franceses. Al gauw zou blijken datniet haar medezuster zou blijven, maardat zuster Lisa op post zou blijven.Onderwijzen was voor zuster Lisa nietvoldoende want zij voelde zich sterk aangetrokkentot de armen en minderbedeelden.In haar vrije tijd bezocht ze desloppenwijken en werd er geconfronteerdmet erbarmelijke toestanden: geenwater, geen elektriciteit, geen onderkomenen het ergste was nog te zien hoemensen eten zochten op de vuilnisbeltenvan de stad. Aangetrokken en begaanmet het lot van tallozen in armoede,miserie en troosteloosheid, wist zusterLisa zich bij hen thuis te voelen. Chili werdhaar nieuwe thuis en haar naam MadreVictoria doet allicht denken aan de grenzelozeaanhankelijkheid die zij overbrachtop de jeugd.Stilaanwerd dezorg voorde bevolkinghaarhoofdtaak en zo kon ze in het zuiden vanChili gaan werken, waar zij in El Carmende bouw van het kindertehuis ‘HogarÑuestra Señora de la Paz’ kon aanvatten.Tussendoor bekwaamde ze zich in dekruidengeneeskunde als alternatief voorde te dure geneesmiddelen en wist zesamenkomsten voor vrouwen te organiseren.Ook met de overheid wist zij hetaan boord te leggen om steun te bekomenvoor de bouw van nieuwe scholen.De opvang van verlaten kinderen washaar grootste doel. Zuster Lisa gaf henniet alleen brood, bed, bad en kleren...maar veel liefde en vooral hoop op eennieuwe toekomst. Er werden nog meeropvangtehuizen gebouwd, ondermeer inEl Carmen, Chillan, Pemuco, Isla SanVincente...Zuster Lisa was als het ware een mensenlevenin dienst van de missie om te strijdenvoor een menswaardig bestaan. Hetwerk van Zuster Lisa zal worden verdergezet, dat was haar wens. De sporen vandeze verdienstelijke vrouw mogen noglang de basis vormen voor haar missiewerken de voortzetting ervan.7


CultuurCultuur8ACTIVITEITENKALENDERC.C TER KOMMEN - GROTE ZAALNOVEMBERza 01 Fuif Isola-Anjozo 02 Koffieconcert Kon. Harmonie St. Cecilia Hoeseltwo 05 KINDERFILM: SPROETvr 07 MARTIN DE JONGHE: TAKE OFFza 08 Concert: Herfstvariaties - Kon. Harmonie St. Lambertuszo 09 Eetdag Turnkringdo 13 Ledenvergadering K.B.G.za 15 + zo 16 Missietentoonstellingvr 21 + za 22 Toneel: Seks en jaloezie – H.T.G.zo 23 Privéverhuringdo 27 SENIORENNAMIDDAG C.C. met CONNIE NEEFSvr 28 + za 29 Toneel: Seks en Jaloezie – H.T.G.zo 30 Concert Demerklokjes – 30-jarig bestaanDECEMBERwo 03do 04vr 05za 06zo 07za 13zo 14di 16do 18za 20zo 21za 27wo 31Sinterklaasfeest OCMWSinterklaasfeest GVBKaartavond Vriendenkring Politie BilzenOPERETTE: VIKTORIA EN HAAR HUZAAROPERETTEGEZELSCHAP AQUILARuilbeurs Hoeseltse TreinclubKerstfeest M.C. HoeseltFeestvergadering SPAKerstfeest K.A.V.Kerstfeest K.B.G.Eetavond DuivenbondKerstfeest Chiro-RoodkapjesKerstfeest ZiekenzorgFuif Isola-AnjoGEBRUIK GEMEENTELIJKEINFORMATIEBORDENAlle Hoeseltse verenigingen, aangeslotenbij een gemeentelijke adviesraad,mogen gebruik maken van degemeentelijke infoborden op de rijkswegBilzen-Tongeren.Culturele en sportmanifestaties diedoorgaan binnen de gemeenteHoeselt, kunnen hierop aangekondigdworden. Men moet wel zelfinstaan voor het vervaardigen enschilderen van de panelen. Het reglementbetreffende deze infobordenkan bekomen worden op het secretariaatvan C.C. Ter Kommen of viainfo@terkommen.be.WOENSDAG 5 NOVEMBER 2003 - 14 UKINDERFILM: SPROETDuitse speelfilm (2001) van Ben Vervong naar deboeken van Paul Maar.Nederlandstalige versie.Bruno Tassenbier leidt een vredig bestaan, isbescheiden, hoffelijk en de voetveeg van hetbedrijf waar hij werkt als paraplu-ontwerper. Opeen doodgewone zaterdag wordt zijn levencompleet overhoop gegooid wanneer hij tussende groenten op de markt een allervreemdstwezen ontdekt met blinkende kraaloogjes, eenvarkensneus en rood stekelig haar.Omdat hij als enige in de gaten heeft dat het hierom een sater gaat (half goddelijk, half duivelswezen), wordt hij de nieuwe papa van ...SPROET! Zijn ontdekking dat de sproeten diehet brutale ventje helemaal bedekken, je wensenlaten uitkomen, gooit zijn rustige bestaan finaaloverhoop.Compleet waanzinnige cinema voor een nieuwegeneratie filmfans!Leeftijd: vanaf 5 jaarTickets: € 2,00Het Hoeselts Toneelgezelschap speeltin C.C. Ter Kommen Hoeselt — op 21, 22, 28 en 29 november 2003SEKS EN JALOEZIEEen ondeugend blijspel vol miss-verstanden van Marc Camoletti.Met: Marilou Baptist, Rina Beckers, Liesbeth Grootaers, Monique Moers, Xavier Corstjens en MarcHellemans.Stel je even het volgende voor:Meneer heeft uitgevist dat zijn echtgenote een vurige verhouding heeft ...Meneer zet die minnaar onder druk en wil hem een lesje leren ...Meneer zijn wraak zal zoet zijn; haha ...Maar is dat wel zo? Letterlijk wel, maar figuurlijk ???Kortom ... twee uur lachplezier met het H.T.G.VRIJDAG 7 NOVEMBER - 20.15 UMARTIN DE JONGHE - TAKE OFFTAKE OFF is hetresultaat vanscherp observerenvan leefsituatiesdie zeerbreed herkenbaarzijn. Het zandstraalt stukjes nationale eninternationale actualiteit en perst ze in pureconférence-stijl tot humorrijke statements.Met zijn one-man-show TAKE OFF gaatMartin naar zijn publiek toe; een grote groeptrouwe luisteraars die hij jarenlang heeftgesproken, maar nooit heeft gezien. Voor u envoor hem dus een nieuwe start...DE.MUTSEIGEN PROGRAMMERING C.C. TER KOMMENDONDERDAG 27 NOVEMBER - 14.00 UCONNIE NEEFS -HET LAND VAN HEIMWEESENIORENNAMIDDAGGezellige namiddag meteen optreden van ConnieNeefs. In HET LAND VANHEIMWEE zingt zij nummersuit haar eigen repertoireen brengt zij vroegeresuccessen uit de kleinkunst,meezingers en bekende nummers van broerLouis Neefs.Tickets: € 2,50Omwille van koffietafel, gelieve op voorhand inte schrijven via gepensioneerdenbond of ophet secretariaat van C.C. Ter Kommen.ZATERDAG 6 DECEMBER - 20.15 UAARSCHOTS OPERETTEGEZELSCHAPAQUILA –VIKTORIA EN HAAR HUZAARViktoria en haar Huzaar, gecomponeerd doorPaul Abraham, is een operette in 3 bedrijven eneen voorspel. De operette speelt zich af tegenhet einde van de tweede wereldoorlog enneemt de toeschouwer mee naar Siberië,Japan, Sint-Petersburg en Hongarije. De rodedraad is de liefdesaffaire van gravin Victoria enhaar verloren gewaande grote liefde, de huzaarStefan Coltay.Tickets: € 12,00 - reducties € 11,00Er was eens een sociaal, een cultureel en een laagdrempelig projectIn Alt-Hoeselt werd er 2 weken lang iedere dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gezaagd, genècheld, geschroefd, gemeten en nagedacht.Tientallenvrijwilligers werkten zich in het zweet, elk op zijn manier. Het resultaat was verbluffend. Het ontwerp van Ro Koster kreeg vorm. Op 5, 6 en 7 septemberbezochten bijna 900 mensen de narrenmuts en genoten er, van de niet alledaagse muziek van Johan Bossers. De pinten, de koffie, de taart, de gezelligheid,... alles was er.Maar dat is nog niet alles !Het .MUTSteam besliste om DE.MUTS nog tot na Kerstmis te laten staan, en er op zondagnamiddag activiteiten in te programmeren.Om alvast in je agenda te noteren:* zondag 19 oktober: optreden van TRIO D’ANGES (fluit, klarinet, fagot)17.00 uur en 20.00 uur: muzikale opluistering dit Hoeseltse houtblazerstrio.* zondag 26 oktober: HALLOWEENTOCHT16.00 uur: uithollen van bieten of pompoenen aan DE.MUTS18.00 uur: start van de wandeltocht door de straten van het dorp* zondag 9 november: Alt-Hoeselt KermisTentoonstelling van alle foto’s, persberichten en filmmateriaal over DE.MUTS.Voor verdere informatie over de .MUTS-activiteiten kan je steeds terecht op www.althoeselt.be of op het uithangbord naast de .MUTS op het kerkplein inAlt-Hoeselt.Heb je zelf ideeën om iets in DE.MUTS te organiseren? Neem dan als de bliksem contact op met Jean-Marie Willems 0474-90 80 94.9


CultuurbeleidCultuurbeleid10“Cultuurweb Hoeselt”... Dit is de beeldspraak die we de laatste maanden gebruikten voorhet organiseren van inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid. Nu iedere Hoeselaar dekans heeft gehad om van zich te laten horen, zijn we druk bezig met het verwerken vanalle gegevens. Wellicht zijn jullie ook wel benieuwd naar de resultaten van al dezeinspraakmomenten. Een overzicht:De verschillende inspraak- en participatieacties:1) Mini-enquêtesPeriode: mei – juni ‘03Aanpak: bijlage bij de gemeenteberichten van april.Respons: 11/37002) Enquête bevolkingPeriode: juni – juli ‘03Aanpak: steekproef: om de 20 gezinshoofdenRespons: 108/3503) Enquête verenigingenPeriode: mei – augustus ‘03Aanpak: via de cultuurraad. Niet-aanwezige nietaangeslotenverenigingen ontvingen deenquête per post.Respons: 51/774) Bevoorrechte getuigenPeriode: september ‘03Aanpak: informele gesprekkenAantal: 21 gesprekken5) InspraakavondenPeriode: 14 mei2,3,4,8,9,10,11 september23 septemberAanpak: * Stellingenspel met de jeugdraad* Inspraakavond voor iedereen in elkHoeselts kerkdorp* Inspraakavond voor de leden van decultuurraad (bestuur) en van deprogrammatie-v.z.w. Ter Kommen.Respons: * jeugdraad: 15 aanwezigen* In elk kerkdorp gemiddeld 5 personenaanwezig. In het centrum kwam slechts1 persoon opdagen.* cultuurraad & v.z.w.: 16 aanwezigenBelangrijkste conclusies1) Informatie en bereikbaarheid• Het cultuurprogramma in de gemeente verneemt menvooral via de gemeenteberichten en weekbladen alsBelleman en Demerbode.• Men weet niet altijd waar naartoe met specifieke vragenrond cultuur. Er is nood aan één centraal aanspreekpunt.• Mensen zijn vaak slecht geïnformeerd over verschillendsociaal-culturele aspecten. Er is nood aan een brochuredie allerlei nuttige informatie bundelt. (nuttige adressen,info uitleendienst, huurprijzen, wettelijke verplichtingen,mogelijkheden,..)• en degelijk uitgebouwde en goed onderhouden websiteis een must.• e verenigingen hebben nood aan meer mogelijkhedenvoor de bekendmaking van hun activiteiten.2) Infrastructuur• Er is zeker voldoende infrastructuur voor sociaal-cultureelwerk beschikbaar.• Over het algemeen is men zeer tevreden over de aanwezigeinfrastructuur.• Elke verenging heeft z’n eigen behoeften qua infrastructuur,maar begrijpt ook dat het onmogelijk is om voorieder een eigen lokaal te voorzien.• Het gemeenschapscentrum scoort over het algemeenhoge punten. Men is vooral tevreden over de telescopischetribune, de parking, de vriendelijkheid van het personeelen het buffet. Minder goed scoort het op degehanteerde huurprijzen, de openingsuren van hetsecretariaat en de vestiaire.3) CC Ter Kommen• Men vindt het een goede keuze om het accent van deeigen programmatie te leggen op de populairdere genresbinnen de sectoren humor en muziek.Andere genres worden ofwel aangeboden door de verenigingenof door de naburige cultuurcentra.• Het aantal eigen voorstellingen (ongeveer 1 per maand)mag behouden worden.• Een gemeenschapscentrum is niet verplicht om in eeneigen aanbod te voorzien. Toch vindt de bevolking dataanbod waardevol, zolang men niet in het vaarwater vande verenigingen komt.4) Globale cultuuraanbod in Hoeselt• Wat het aantal verenigingen betreft, spreekt men eerdervan een overaanbod.Iedereen komt aan z’n trekken.• Het cultuuraanbod voor kinderen en jongeren vindenveel mensen te klein.• Hoeselt Zomert wordt algemeen positief onthaald enwaardevol bevonden. Het moet wel gratis blijven.Hoeselaren krijgen zo de kans om grotere artiesten aanhet werk te zien in eigen gemeente.5) Bibliotheek• Vooral kinderen en jongeren zijn lid van de bibliotheek.• Volwassenen gaan vaker naar een bibliotheek buitenHoeselt, maar meestal is dat uit praktische overwegingen.• Men is zeer tevreden over het aanbod en de behulpzaamheiden vriendelijkheid van het personeel.• De bibliotheek zou wel meer naar buiten mogen treden(vb: gemeenteberichten,..)6) Verenigingsleven• Verenigingen werken de laatste jaren steeds meer samenvoor bepaalde evenementen. Toch mag de gemeente desamenwerking nog meer stimuleren.• Tussen een aantal verenigingen heerst er wel eens eengespannen sfeer. Oude persoonlijke vetes en jaloezie zijnhier vaak de oorzaak van. Jongeren merken hier niets van,waaruit we durven besluiten dat dit probleem stilaanwegebt.• Tussen het centrum en de deelgemeenten is er geensprake van een kloof. Toch vragen kerkdorpen geregeldom wat meer cultuur in die dorpen aan te bieden (hetmoet niet altijd in het centrum zijn).7) Cultuurraad• De algemene vergaderingen worden saai ervaren, als eenverplichting.• Velen zien er het nut niet van in en verwachten meervoordelen.• De informatie die tijdens de cultuurraad wordt gegevenbereikt niet altijd (het bestuur van) de verenigingen.• De werking, taken en samenstelling moet worden herbekeken.• Het merendeel vindt dat ook deskundigen en expertseen plaats moeten krijgen in de cultuurraad, op voorwaardedat individuele belangen niet gaan meespelen.8) Cultureel Erfgoed• Er is zeer veel cultureel erfgoed aanwezig in de gemeente,maar er wordt veel te weinig aandacht aan besteed.• Er is nood aan geëngageerde mensen om dit thema weerop de culturele kaart te brengen en er initiatieven rond opte zetten.9) Steun van de gemeente• Verenigingen verwachten vooral materiële ondersteuningvan de gemeente. Maar die mag dan wel meer uitgebreidworden (uitleendienst, kopies, promotionele ondersteuning,korting zaalhuur, begeleiding bij evenementen,...)• Slechts enkele verenigingen zouden liever een kleinefinanciële vergoeding krijgen.• Er is nood aan een objectieve basis (reglement) voor deondersteuning van tijdelijke projecten of evenementen.EN HOE GAAT HET NU VERDER?Aan de hand van deze onderzoeksgegevens en de maatschappelijkecontext trachten we nu een beleid uit te schrijven voorde volgende jaren. Algemene en concrete doelstellingen wordengeformuleerd samen met de middelen die we willen inzettenom die doelen te bereiken. Om later te kunnen nagaan ofonze doelstellingen bereikt worden, werken we met meetbareindicatoren.Zit de inspraak en participatie er dan volledig op? Neen hoor.Met ideeën, vragen, opmerkingen of suggesties kan je altijdterecht bij de cultuurbeleidscoördinator. Jouw inbreng in hetcultuurbeleid zal altijd een belangrijke rol blijven spelen!11


CoverstoryCoverstorySENIORENSPORTDAG‘SENIORSPORTIEF’donderdag 11 september 2003Een duizendtal senioren uit onze provincie hebben op 11 september de spieren gestrekt tijdens deLimburgse seniorensportdag. Van een beetje beweging waren de vijftigplussers duidelijk niet vies. Eenaantal proefden van de zogenaamde nieuwe sporten. Anderen kozen voor de meer klassieke sportenzoals wandelen en fietsen.In op en rond Ter Kommen konden de senioren een beetje winkelen of sport-shoppen. De ervaren sportinstructeursmaakten de senioren warm om wat meer te bewegen. Alle aanwezigen konden kiezen uiteen dertigtal sporten. In korte sessies kregen ze uitleg over curve bowling, fitbal, schermen, curling.....Ook werden er verschillende soorten dansen aangeleerd gaande van seniorobics, inlinedansen, stijldansen,....Voor sommige minder beweeglijke sporten – zoals de volkssporten en pétanque – hadden de sportievelingenminder uitleg nodig. Alles gebeurde op de melodie van een goeie oude Vlaamse schlager.Wie eens iets speciaal wilde meemaken kon op maat van de trom meedoen aan de Afrikaanse dans. Ofje kon actief zelf je ritme testen tijdens een sessie Afrikaanse percussie.Wilde je weten hoe het gesteld was met je conditie, dan gaf de wandeltest je een duidelijk beeld.De minder sportievelingen konden onze gemeente verkennen in een toeristisch treintje. Deze tochtjesmet gids bleken dan ook een grote publiekstrekker.Alle deelnemers waren het roerend eens. ‘De hele dag zat fantastisch in elkaar’.Een pluim voor de organisatoren de gemeente Hoeselt en de meewerkende Hoeseltse clubs,Bloso en de provinciale sportdienst.Dat de conditie van senioren, zowel qua uithouding, kracht als lenigheid, niet altijd even goed is, verbaastweinig mensen. Een zeer spijtige zaak want door dit gebrek aan fysieke conditie verhoogt men de kansop verschillende ziekten en aandoeningen zoals hartinfarcten, suikerziekte, overgewicht, rugklachten, ...Mensen met een slechte conditie zijn ook minder goed te been en dat kan dan weer de oorzaak zijn vanvalpartijen met een grote kans op ernstige breuken.Door voldoende beweging kan men de conditie terug op een behoorlijk hoog peil houden, m.a.w. mensenouder dan 50 die voldoende bewegen en lichamelijk actief zijn, kunnen een betere conditie hebbendan mensen die enkele tientallen jaren jonger zijn, maar die nauwelijks fysiek actief zijn.Bovendien heeft het beoefenen van sport door senioren nog een aantal voordelen: je bereikt een langerezelfstandigheid en onafhankelijkheid, je ontwikkelt een betere levensstijl en levenskwaliteit, je krijgt eenbeter humeur en meer sociale contacten, je stimuleert je geheugen, je hebt minder kans op medischeaandoeningen, enz..Voordelen zijn er genoeg voorhanden om regelmatig te sporten. Ook dat vonden een duizend seniorenuit onze provincie. Op 11 september hebben ze allen hun spieren gestrekt tijdens de ‘seniorensportdag’.Van een beetje beweging waren de vijftigplussers duidelijk niet vies. Een aantal proefden van de zogenaamdenieuwe sporten. Anderen kozen voor de meer klassieke sporten zoals wandelen en fietsen.In op en rond Ter Kommen konden de senioren een beetje winkelen of sport-shoppen. Alle aanwezigenkonden kiezen uit een dertigtal sporten. De ervaren sportinstructeurs maakten de senioren warm omwat meer te bewegen. In korte sessies kregen ze uitleg over curve bowling, fitbal, schermen, curling... Ookwerden er verschillende soorten dansen aangeleerd gaande van seniorobics, inlinedansen, stijldansen,....Voor sommige minder beweeglijke sporten – zoals de volkssporten en pétanque – hadden de sportievelingenminder uitleg nodig. Wie eens iets speciaal wilde meemaken kon op maat van de trom meedoenaan de Afrikaanse dans. Of je kon actief zelf je ritme testen tijdens een sessie Afrikaanse percussie.Wilde je weten hoe het gesteld was met je conditie, dan gaf de wandeltest je een duidelijk beeld. De mindersportievelingen konden onze gemeente verkennen in een toeristisch treintje. Deze tochtjes met gidsbleken dan ook een grote publiekstrekker.Alle deelnemers waren het roerend eens. ‘De hele dag zat fantastisch in elkaar’.Een pluim voor de organisatoren: de gemeente Hoeselt en de sportraad, de meewerkende Hoeseltseclubs, Bloso en de provinciale sportdienst.Dat de Hoeseltse senioren niet zomaar eens een dagje sporten maar wel degelijk op een regelmatigebasis aan sport doen, blijkt uit het volgende sportaanbod. Naast de aanbiedingen van de reguliereHoeseltse sportclubs kunnen de sportieve senioren nog kiezen uit:maandag 16.15-17.45 curvbowling sportcentrum Ter Kommendinsdag 13.15-14.15 turnen/dansen Altenaar14.45-14.45 turnen/dansen Nederheem15.30-17.00 turnen/dansen sportcentrum Ter Kommen15.30-16.15 aquagym zwembad Ter Kommenwoensdag 16.00-18.00 pétanque sportcentrum Ter Kommen(zomerperiode)donderdag 14.00-18.00 fietsen (35 km.) gemeentehuisWil je graag weten wat de Hoeseltse sportclubs te bieden hebben, aarzel niet en neem contact op metde gemeentelijke sportdienst.1213


SportSportAlle info en inschrijvingen: sportdienst HoeseltTel. 089-49 16 03 - Fax 089-49 29 45 - E-mail: sportdienst.hoeselt@pandora.beAQUAGYM14iedereen vanaf 16 jaar50-plussersdag en uur elke woensdag van 20.00-20.45 u. elke dinsdag van 15.30-16.15 u(geen les tijdens schoolvakanties)(geen les tijdens schoolvakanties)timing 1 x wekelijks, beurtenkaarten 1 x wekelijks, van 28-10-03 t.e.m. 16-12-03(=meedoen wanneer het je past) (geen les op 11-11-03)plaats zwembad Ter Kommen zwembad Ter Kommenprijs 25 beurten: € 78, 15 beurten: € 50, € 10,5 voor 7 lessen of € 1,5/les10 beurten: € 35, 5 beurten: € 18,SCHOOLSPORT (sportdienst i.s.m. alle Hoeseltse scholen basisonderwijs)dag datum uur doelgroep sport organisatievorm plaatswo 22-10-03 3.00-15.30 3de graad netbal tornooi Ter Kommenwo 19-11-03 13.00-15.30 3de graad zwemmen swimmathon Ter Kommenvri 12-12-03 3de graad parochiesma 15-12-03 in combinatie 6de lj. centrumdi 16-12-03 met zwemmen 5de lj. centrumkarate initiatie Ter Kommenwo 17-12-03 3de graad Alt-Hoeseltwo 28-01-04 13.00-15.30 2de graad trefbal tornooi Ter Kommenswimmathonwoensdag 19-11-03 van 13.00 tot 15.00 uurde leerlingen van het 5 de en 6 de leerjaar voor het basisonderwijs groot-Hoeselt,leggen klassikaal zo vlug mogelijk vier zwemproeven af.centjesduikenzaterdag 22-11-03 van 13.00 tot 14.30 uur - voor kinderen van 6 tem 12 j.1 ste en 2 de leerjaar van 13.00 tot 13.30,3 de en 4 de leerjaar van 13.30 tot 14.00 uur,5 de en 6 de leerjaar van 14.00 tot 14.30 uur.elke 5 eurocent die je opduikt mag je behouden - inschrijven op voorhandparty-swim-maniazaterdag 22-11-03 van 18.00 tot 20.00 uur – vrij zwemmen voor iedereenwe bouwen ons badje om tot een blitse partytent - inschrijven op voorhandapéritief- en ontbijtzwemmenzondag 23-11-03 van 09.00 tot 11.30 uur - vrij zwemmen voor iedereenalle zwemmers krijgen bij hun gratis zwembeurt een aperitief en een ontbijtK – SPORTFITCLUBMaandag 10u00 B B B21u00 figuurtrainingDinsdag 19u00 B B B20u00 AEROBICS21u00 figuurtrainingWoensdag 19u30 STEP20u30 B B BVrijdag 20u00 STEP21u00 B B BInschrijven kan steeds ter plaatsein de spiegelzaal.Beurtenkaarten € 50/15 beurten(studenten € 35).Het na-schools sportprogramma van de sportdienst is de laatste jaren uitgegroeid tot een volwaardig sportaanbod voor jongens en meisjes van4 tot 14 jaar. Alle activiteiten lopen bovendien gedurende een heel schooljaar en staan onder begeleiding van lesgevers lichamelijke opvoeding.Met 284 inschrijvingen voor dit schooljaar is K-sport van maandag tot zaterdag actief bezig met de beweging van uw kinderen.* Kleuterzwemmen 1998 (40 deelnemers)* Zwemtraining 1e-2e-3e lj. (63 deelnemers)* Kleuteracademie 1998 (23 deelnemers)* Sportacademie 1e-5e lj. (70 deelnemers)* Zig-zag 12-14 jaar (24 deelnemers)* Kinderdans 1e-2e-3e lj. (34 deelnemers)* Jumpy Bumpy 4e-5e lj (21 deelnemers)* New Dance 12-14 jaar (9 deelnemers)SPORTKALENDER • SPORTKALENDER • SPORTKALENDER • SPORTKALENDERdatum dag aanvang sporttak activiteit plaats23 okt don 20.00 volleybal 3 e D Horevoc - Hades Ter Kommen24 okt vri 21.15 zaalvoetbal 1 e nat Isola - Gilly Ter Kommen25 okt zat 15.00 bedrijfsvoetbal Citroën Steegen – RP Products terrein O.L.Vrouw25 okt zat 19.30 voetbal 3 e D KSV Hoeselt – WS Beverst terrein Bergstraat25 okt zat 20.00 golfbiljart Demervallei Sombrero – HWB 1 café Sombrero7 nov vri 19.00 zaalvoetbal 3 e D Isola - Kortessem Ter Kommen8 nov zat 20.00 golfbiljart Demervallei Sombrero –VLTB café Sombrero8 nov zat 20.00 volleybal 2 e B AVC Alt Hoeselt – VC Tops Ter Kommen8 nov zat 20.00 volleybal 4 e D AVC Alt Hoeselt – Volley 02 Ter Kommen9 nov zon 15.00 voetbal KAVV — BJK St.-Truiden - 2e prov. Terrein Alt-Hoeselt, Smisstraat9 nov zon 13.30 badminton Poona G1 - Berlaar Ter Kommen9 nov zon 13.30 badminton Poona G3 – eindronde ??? Ter Kommen9 nov zon 13.30 badminton Poona G5 – Webasca G2 Ter Kommen14 nov vri 20.00 zaalvoetbal 4 e D ’t Koffiehuisje - Loon Ter Kommen14 nov vri 21.00 zaalvoetbal 2 e B zvc Hoeselt - Hasselt Ter Kommen15 nov zat 14.30 bedrijfsvoetbal Citroën Steegen – FC Berg terrein O.L.Vrouw16 nov zon 14.30 voetbal 3 e D KSV Hoeselt – Wiemesmeer terrein Bergstraat16 nov zon 09.00 badminton Poona G4 – Bilzerse G4 Ter Kommen16 nov zon 13.30 badminton Poona G1 – De Nekker G3 Ter Kommen21 nov vri 19.00 zaalvoetbal 3 e D Isola - Wellen Ter Kommen21 nov vri 21.15 zaalvoetbal 1 e nat Isola - Chatelet Ter Kommen23 nov zon 14.30 voetbal KAVV — Borgloon - 2e prov. Terrein Alt-Hoeselt, Smisstraat23 nov zon 13.30 badminton Poona G3 – eindronde ??? Ter Kommen23 nov zon 13.30 badminton Poona G5 – Bilzerse G3 Ter Kommen27 nov don 20.00 volleybal 3 e D Horevoc - Munsterbilzen Ter Kommen28 nov vri 19.00 zaalvoetbal 3 e D Isola - Wintershoven Ter Kommen28 nov vri 21.15 zaalvoetbal 1 e nat Isola – Park Houthalen Ter Kommen29 nov zat 14.30 bedrijfsvoetbal Citroën Steegen – Mees 80 terrein O.L.Vrouw29 nov zat 20.00 golfbiljart Demervallei Sombrero – EQDK café Sombrero29 nov zat 20.00 volleybal 2 e B AVC ALT Hoeselt - Lanaken Ter Kommen29 nov zat 20.00 volleybal 4 e D AVC Alt Hoeselt - Riemst Ter Kommen30 nov zon 14.30 voetbal 3 e D KSV Hoeselt – FC Nerem terrein Bergstraat30 nov zon 13.30 badminton Poona G2 – Bilzerse G1 Ter Kommen30 nov zon 13.30 badminton Poona G3 – eindronde ??? Ter Kommen30 nov zon 09.00 badminton Poona G4 – Webasca G2 Ter Kommen5 dec vri 20.00 zaalvoetbal 4 e D ’t Koffiehuisje - Tongeren Ter Kommen5 dec vri 21.00 zaalvoetbal 2 e B zvc Hoeselt – Sint Truiden Ter Kommen7 dec zon 14.30 voetbal KAVV — Jeuk - 2e prov. Terrein Alt-Hoeselt, Smisstraat7 dec zon 13.30 badminton Poona G1 – Nieuwerkerken G1 Ter Kommen12 dec vri 19.00 zaalvoetbal 3 e D Isola – Tongeren Onb. Ter Kommen12 dec vri 21.15 zaalvoetbal 1 e nat Isola – Charleroi Ter Kommen13 dec zat 14.30 bedrijfsvoetbal Citroën Steegen – VC Melaer terrein O.L.Vrouw13 dec zat 20.00 golfbiljart Demervallei Sombrero – LPLM 1 café Sombrero13 dec zat 20.00 volleybal 2 e B AVC Alt Hoeselt - Genk Ter Kommen14 dec zon 14.30 voetbal 3 e D KSV Hoeselt – ST Rosmeer terrein Bergstraat4 jan zon 14.30 voetbal 3 e D KSV Hoeselt – CS Rijkhoven terrein Bergstraat9 jan vri 20.00 zaalvoetbal 4 e D ’t Koffiehuisje – Borgloon Ter Kommen9 jan vri 21.00 zaalvoetbal 2 e B zvc Hoeselt - Genk Ter Kommen10 jan zat 20.00 volleybal 2 e B AVC Alt Hoeselt – Eisden Ter Kommen10 jan zat 20.00 volleybal 4 e D AVC Alt Hoeselt – Rekem Ter Kommen15


MilieuMilieu16INFONAMIDDAGP.M.D.-INZAMELINGDe gemeente organiseert een infonamiddagover hoe en waarom sorteren van PMD(Plasticverpakkingen Metalen verpakkingenen drankkartons).Deze infonamiddag gaat door in hetcultureel centrum ‘Ter Kommen’ opwoensdag 29 oktober om 14 u(samenkomst om 13u45). Nadien volgteen bedrijfsbezoek (met de bus) aan het sorteercentrumvan Biffa. Hier komt ook hetP.M.D.-afval van onze gemeente terecht.Gelieve u vooraf in te schrijven op het telefoonnummer089 51 03 16 of 089 51 03 37.Deelname is gratis.Surf eens naar de websitewww.fostplus.beHier vindt u alles over sorteren en recycleren.Noteer nu al in jullie agenda:INFO-AVONDENENERGIEVERBRUIKInterelectra organiseert opnieuw samen methet provinciebestuur verschillende avondenover rationeel energieverbruik. Tijdens dezeinfo-avond verneemt u van enkele specialistenhoe u aan rationeel energieverbruik kunt werkenzonder verlies van comfort.Er zal een info-avond plaatsvinden in onzegemeente op dinsdag 20 januari 2004om 19u30 in het cultureel centrum. Dezeavonden zijn gratis.Gelieve u in te schrijven via de infolijn 011 7220 20 of via email info@interelectra.be of viawww.interelectra.be.TE MAKEN MET GROND-VERZET? OPGELET!Vanaf 1 januari 2004 wordt de nieuwe regelgevingrond het grondverzet van kracht. Alwie na deze datum bodem uitgraaft, afvoerten/of aanvoert, moet bij het opstellen vanbestekken, planningen en budgetten rekeninghouden met deze nieuwe regelgeving. Dezeregelgeving is van toepassing wanneer de uitgravingmeer dan 250 m 3 bedraagt of wanneerde uitgraving plaatsvindt op een verdachtegrond.Voor meer informatie omtrent deze nieuweregelgeving kunt u terecht bij:- de gemeentelijke milieudienst- de website van ovam (www.ovam.be)- de Vlaamse infolijn (0800 30201)- een erkende bodemsaneringsdeskundigeof een erkende bodembeheerorganisatieCENTRUM DUURZAAM BOUWEN STELT WATERTENTOONHet Centrum Duurzaam Bouwen (CeDuBo) is het coördinatie- en informatiecentrum voorduurzaam bouwen voor België en de Euregio.Voor het grote publiek organiseert CeDuBo samen met het Wetenschappelijk en TechnischCentrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening(VMW) een zeer uitgebreide interactieve en educatieve tentoonstelling ‘H. TWEEJOO’ rondwater, die toegankelijk is van 3 oktober tot 23 november 2003. De bezoekers worden alshet ware ondergedompeld in een wereld van water en kunnen in een wetenschappelijk verantwoordeen ludieke omgeving kennis maken met diverse aspecten van water.Voor professionelen organiseert CeDuBo een uitgebreid ‘Waterforum’ waar diverse studiedagenmet actuele thema’s en nieuwigheden worden aangeboden aan deprofessionele sector:Studiedag voorschrijvers (architecten, studiebureaus, ....) – 6 oktober 2003Studiedag industrie - 13 oktober 2003Studiedag aannemers en installateurs - 5 november 2003Meer info over de studiedagen en de thema’s vind je op de website http://www.cedubo.be/.Centrum Duurzaam Bouwen vzw — Marktplein 7 bus 1, BE-3550 Heusden-Zoldertel. 011 51 70 51, fax 011 57 12 87 — e-mail: info@centrumduurzaambouwen.beWINKELT U AL FAIR TRADE?van 6 tot en met 11 oktober 2003 is het de week van fair trade.De Nationale Week van de Fair Trade is een gezamenlijk initiatief van Fair Trade Organisatie,Magasins du Monde–OXFAM, Max Havelaar, Maya Fair Trading en Oxfam–Wereldwinkels, insamenwerking met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.Doel van deze week is het brede publiek duidelijk maken dat Fair Trade-artikelen niet langer productenzijn louter voor goedmenende idealisten. De omzet van Fair Trade producten steeg inBelgië tussen 1996 en 2002 met zo’n 80%! Wereldwijd groeide de handelsomzet van Fair Tradeproductenmet 22% in 2002. Nationaal worden op diverse locaties verschillende activiteitengeorganiseerd; bekende Belgen winkelen Fair Trade, promoties en degustaties bij verschillendegrootwarenhuizen, Klantendag in de Oxfam-Wereldwinkels op zaterdag 11 oktober, lanceringvan nieuwe Fair Trade producten in de winkelrekken, acties bij de Vlaamse Gemeenschap en deEuropese Commissie, ....Meer informatie kunt u terugvinden op de website: http://www.koopfairtrade.be/.KOUDE KUNSTJES OM HET WARMVAN TE KRIJGENDeze interessante folder met allerlei tips over hoe u met eenvoudigemiddelen kunt besparen op energie kunt u afhalen bijde milieudienst of in het gemeentehuis.ZATERDAG 8 NOVEMBER 2003: ZEVENDE NACHTVAN DE DUISTERNIS. DOE MEE!Op deze avond zet de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Vereniging voorSterrenkunde (VVS) de problematiek van lichtvervuiling centraal.We verlichten niet alleen op een verkeerde manier maar ook te veel. Wegen, monumentenen tuinen worden ’s nachts vaak onnodig verlicht. Het verkeerd gebruik vanlicht leidt tot heel wat hinder voor mensen, planten en dieren.De Nacht van de Duisternis wil de bevolking, de industrie en de overheid sensibiliserenrond lichtvervuiling. Tegelijkertijd wil de campagne het zicht op de prachtige sterrenhemelterug mogelijk maken. Om die reden is het de bedoeling tijdens deze nacht zoveelmogelijk verlichting te doven.Als bewoner van onze gemeente kan u de actie ondersteunen door opzaterdag 8 november zoveel mogelijk oprit- en tuinverlichting te doven.Middenstanders kunnen een steentje bijdragen door etalage- en reclameverlichtingte doven.Om lichtvervuiling op een blijvende manier aan te pakken kunt u rekening houden metde volgende energiezuinige en milieuvriendelijke richtlijnen:* Voorkom overbodige verlichting door gebruik te maken van bewegingsmelders.* Hou het vermogen van de lamp zo laag mogelijk.* Bij de verlichting van gebouwen, reclame of etalages wordt het verlichtingstoestelbest bovenaan gemonteerd.* Gebruik een tijdschakelaar:* Maak gebruik van lichtbronnen die zo ontworpen en geïnstalleerd zijn dat ze zo weinigmogelijk licht in horizontale richting uitzenden. Zo kunt u uw tuin voldoende verlichtenzonder uw buren of weggebruikers overbodig te hinderen.HEEFT U UW MELDING IN HET KADER VAN HETLEGIONELLABESLUIT AL GEDAAN?Het legionellabesluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2002 is van krachtgeworden op 10 januari 2003. Volgens dit besluit zijn alle exploitanten van voor hetpubliek toegankelijke plaatsen waar personen blootgesteld kunnen worden aan systemendie aërosol (heel kleine waterdruppeltjes) kunnen vrijmaken, verplicht om huninrichting te melden bij het gemeentebestuur vóór 10 januari 2004. Indienu twijfelt of uw inrichting of activiteit onder het toepassingsgebied van het legionellabesluitvalt kunt u contact opnemen met de gemeentelijke milieudienst (tel.: 089 51 03 37).Bij de milieudienst zijn eveneens meldingsformulieren ter beschikking.EIKENPROJECT 2003Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw, mmv de Vlaamse Bosboomtelers en steun van hetMinisterie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos & Groen.Het eikenproject wil boseigenaars en terreinbeheerders aanmoedigen hun bos ofhoutkant op natuurgetrouwe manier aan te leggen. Hiervoor wordt tegen een lage prijseen beperkte hoeveelheid inheems bosplantsoen van goede kwaliteit bezorgd aan departiculier of vereniging die zich inschrijft voor het Eikenproject 2003.Meer info: Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal, Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart, tel.02 657 93 64, fax 02 657 57 54, e-mail: Frederik.Vaes@lin.vlaanderen.beFolder met bestelkaart ook af te halen in het gemeentehuis.NATUUR- EN BOOMGAARD-DAGEN 2003 IN LIMBURGZa 11-10: Wandeling inKeizelboomgaard - DiepenbeekAl wandelend door de boomgaardkrijgt u de gelegenheid kennis te makenmet de oude fruitvariëteiten van weleer,ze te keuren en te proeven en ditin een uniek landschappelijk decor. DeKeizelboomgaard is de belangrijksteboomgaard en genenbank met een1000 appel-, peren-, pruimen- en kersenvariëteitenin hoogstam-, halfstamofleivorm - o.l.v. gids: Erno EerselsVertrek: 10u (tot 12u) - ingangKeizelboomgaard, Keizelstraat,DiepenbeekZo 12-10: Fruitdag – Hengelhoef(Houthalen-Helchteren)U kunt hier kennismaken met fruit, hetdomein Hengelhoef, 9 ha boomgaardenen de omliggende natuur. Erzijn talrijke themawandelingen (gebied,paddestoelen en fruit) voorzien.Daarnaast is er een kleine beurs metverschillende standen rond oude fruitrassen,bijen, verwerking van fruit, ecologischeleef- en teeltwijzen en activiteitenmet trekpaarden en schapen.Aanvang: 14u (tot 18u)Locatie: Kasteel en dierenboerderijHengelhoef, Houthalen-Helchteren(E314, afrit 30 - park Midden Limburg,vervolgens wegwijzers Hengelhoef volgen).Boomgaardwandeling: om 14u30 en16u vertrekplaats: ingang boomgaardZo 12-10: Keuren en proeven vanfruit – Donk (Herk-de-Stad)Geleide wandeling door de dorpsboomgaard'Donk' met mogelijkheidtot proeven van oude en typische fruitvariëteitenvoor deze streek, o.l.v. gidsDanny PluymersVertrek: 14u (tot 16u) - Donkboomgaard,Dreefstraat, Herk-de-Stad17


DE VRIJMAKING VAN DE ENERGIEMARKT –OOK U KUNT ER BETER VAN WORDEN!Sinds 1 juli 2003 is de energiemarkt in Vlaanderen vrijgemaakt. Sindsdien kan elke Vlaming zelf zijn elektriciteits- en aardgasleverancier kiezen. Heeftu nog geen keuze gemaakt, dan wordt u sinds 1 juli beleverd door één van de vier standaardleveranciers: Electrabel Customer Solutions, Luminus,Elektriciteitsbedrijf Merksplas of Intergas.In onze gemeente is Luminus de standaardleverancierOp dit ogenblik hebben nog maar zeer weinig Vlamingen zelf een leverancier gekozen. Dat is jammer, want het loont zeker de moeite om eens tekijken welk voordeel u behaalt door een contract te ondertekenen met één van de leveranciers die in Vlaanderen elektriciteit en/of aardgas leveren.Waar moet ik op letten bij de keuze van een leverancier?Eerst en vooral op de prijs. Het loont de moeite om de prijzen en leveringsvoorwaarden van de verschillende leveranciers te vergelijken! Meestalis de standaardleverancier immers duurder dan een leverancier waarmee u een contract sluit.Een andere belangrijke factor is de duur van het contract. In de vrijgemaakte markt kunnen de prijzen snel wijzigen en geven kortlopendecontracten (1 tot hooguit 3 jaar) u de meeste ruimte om te veranderen van leverancier. Daarom kan het ook interessant zijn een contract te sluitenmet een korte opzegtermijn.Ook de service die de leverancier biedt is belangrijk: welke diensten worden er extra aangeboden? Krijg ik een duidelijke factuur? Is er een kortingals u via domiciliëring betaalt?Een andere factor die uw keuze kan beïnvloeden is het milieu. Wenst u milieuvriendelijke energie van uw leverancier, kies dan voor een “groen”-contract of voor een leverancier met een hoog aandeel hernieuwbare energie in zijn geleverde energie. Hierover vindt u meer informatie opde VREG-website (zie verder).Waar kan ik prijzen en leveringsvoorwaarden van de leveranciers vinden?In de eerste plaats kan u natuurlijk terecht bij de leveranciers zelf.U kunt de prijzen en leveringsvoorwaarden van de elektriciteitsleveranciers vergelijken op de overzichtelijke VREG-website (www.vreg.be). Opdeze website vindt u onder ‘particulieren’ een vergelijking van de leveranciers. Door eenvoudigweg uw postcode, uw huidige verbruik (dat uterugvindt op uw laatste eindafrekening) en het aantal gezinsleden in te voeren, verkrijgt u als resultaat een tabel die per leverancier aangeefthoeveel u bij die leverancier betaalt. Let op, de bedoeling van deze vergelijking is niet om u exact voor te rekenen hoeveel u zult betalen. Dat isimmers nooit voorspelbaar, omdat het afhangt van veel meer factoren. De vergelijking laat u wel toe een rangschikking van de leveranciers opte maken, op basis van wat u het belangrijkst vindt. De kostprijs is dus indicatief voor de typecategorie van afnemer waartoe u behoort, maardit heeft geen invloed op de rangschikking. De gegevens van de vergelijking worden maandelijks geactualiseerd. U vindt verder ook de algemenevoorwaarden van alle leveranciers terug op onze website.Tussen welke leveranciers kan ik kiezen?Die leveranciers waar u uw energie kan kopen, wat zijn dat voor bedrijven?In de eerste plaats kunt u er zeker van zijn dat de leveranciers bekwaam en betrouwbaar zijn. Dat wordt immers door de VREG gecontroleerdalvorens ze een vergunning krijgen. De VREG is de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. Het is een openbare instellingdie moet toekijken op het goede verloop van de vrijgemaakte markt. En zonder leveringsvergunning mogen leveranciers de Vlaamse energiemarktniet op. Een aantal leveranciers klinken bekend in de oren, anderen zijn nieuwe Belgische bedrijven, die soms voortkomen uit de intercommunalesof uit buitenlandse ondernemingen.U kunt hen telefonisch, schriftelijk, of per e-mail contacteren, en meer uitleg vragen over hun prijzen en diensten. Sommige leveranciers werkenook samen met bestaande elektro- en/of telefoonwinkels, waar u terecht kan voor inlichtingen, prijsberekeningen en een contract kan ondertekenen.Hierbij vindt u de lijst met de 8 vergunde leveranciers die momenteel geïnteresseerd zijn om u van elektriciteit en/of aardgas te voorzien:Leveranciers die enkel elektriciteit leveren:City Power NVLeernsesteenweg 122a9800 DeinzeTel: 0900 40 121(0,45 euro/min.)www.citypower.be(*) EBEM zal voorlopig enkel leveren aan elektriciteitsverbruikers die wonen in de gebieden van de netbeheerders AGEM en IVEKA.(**) Ecopower cvba is een financieringscoöperatie voor hernieuwbare energie. Op het ogenblik loopt bij Ecopower cvba een testproject voor hetleveren van elektriciteit uit hernieuwbare energie. In een volgende fase wordt geleverd aan coöperanten. Iedereen kan coöperant worden door hetkopen van één of meerdere aandelen van 250 euro.Leveranciers die elektriciteit en aardgas leveren:Electrabel CustomerSolutions NVRegentlaan 81000 Brusseltel. 078 35 33 33www.electrabel.beLeveranciers die enkel aardgas leveren:EBEM (*)Industrieweg 3-52330 Merksplastel. 014 43 10 31www.ebem.beLuminus NVKempische Steenweg 2993500 Hasselttel.078 15 02 10www.luminus.beEcopower cvba (**)Statiestraat 164e2600 Berchemtel. 03 287 37 79info@ecopower.beNuon Belgium NVMedialaan 341800 Vilvoordetel. 0800 21 0 31www.nuon.beWattPlus NVNoordersingel 192140 Antwerpentel. 0800 32032www.wattplus.beBeschikt u niet over een Internetaansluiting, maar bent u toch benieuwd naar wat de vergelijking in uw geval oplevert, dan kan u hiervoor deVREG contacteren op het nummer 02 553 13 53. Zorg er wel voor dat u uw laatste eindafrekening bij de hand heeft.Het is de bedoeling om tegen eind 2003 de vergelijking uit te breiden met aardgas.Hoe kan ik zelf een leverancier kiezen?De procedure om zelf een leverancier te kiezen is heel eenvoudig. Het volstaat om volgende stappen te zetten:Intergas Energie (***)Postbus 174900 AA OosterhoutNederlandtel. +31 162 481 391www.intergas.nl(***) Intergas Energie levert voorlopig enkel aan huishoudelijke aardgasverbruikers in de gemeente Baarle-Hertog.181. U tekent een contract met een van de leveranciers die in Vlaanderen mogen leveren (zie verder).2. U zegt het contract met de standaardleverancier op. Dat kunt u zelf doen, maar u kunt ook uw nieuwe leverancier vragen om dit in uw plaatste doen.3. U wacht één volledige maand (de opzegtermijn van een maand begint te lopen op de eerste van de maand volgend op de datum van opzegging).4. Uw nieuwe energiecontract gaat in!Handig om weten is ook dat er niets verandert aan uw aansluiting of meter indien u voor een nieuwe leverancier kiest. Er moet dus geen vakmanbij u langskomen om uw meter of uw elektriciteits- of aardgasleidingen aan te passen.Deze lijst vindt u ook terug op Teletekst pagina 696. Bedrijven die niet op deze lijst voorkomen, beschikken niet over een vergunning om inVlaanderen energie te leveren.In de toekomst zullen nog andere leveranciers geïnteresseerd zijn om te leveren aan particulieren in Vlaanderen en verkrijgen zij hiervoor eenvergunning. In dat geval wordt de Teletekstpagina aangepast. Op Teletekst en op de website van de VREG vindt u dus steeds de meest actueleinformatie.Nog vragen?Dan kan u steeds terecht op de website van de VREG (www.vreg.be). U kunt de VREG ook telefonisch bereiken op het nummer 02 553 13 53.19


BibliotheekJeugd20BIBLIOTHEEKWEEKVan 18 oktober tot 1 november 2003 vindt de landelijke bibliotheekweekplaats rond het thema ontmoeting.Breng je tijdens deze 14-daagse iemand mee naar de bibliotheek voorwie deze plaats nog onbekend is en wordt deze persoon lid van de bib,dan ontvang je een bon waarmee je gratis 3 CD-roms, 3 DVD-docs, 3CD's, 1 DVD-film of 1 videofilm mag ontlenen.De nieuwe leden krijgen tijdens deze 14-daagse een gratis promotiepakketjemet o.a. lidgeld voor 1 jaar. (voor 18 jaar en ouder.)*Bezoek ook onze vernieuwde AVM-afdeling.Tot ziens in de bibliotheek.* voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar is het lidgeld altijd gratis.SKATEPARK HOESELT OFFICIEEL GEOPENDSchepen van Jeugd Serge Voncken, opende op6 september het nieuwe skate-park in Hoeselt.Aan Jeugdhuis X werd een volledig nieuwskate-park aangelegd met 5 nieuwe toestellen.In samenwerking met de Provincie Limburgkon er ook nog een mini-ramp bijgeplaatstworden. Tijdens de opening waren zo’n 100skaters aanwezig.Omwille van de goede ligging en de professioneletoestellen heeft het Hoeseltse skateparkeen grote aantrekkingskracht op skaters uitHoeselt en omstreken.JEUGDRAAD ORGANISEERT GROOT ASTERIX ENOBELIX SPELOp zondag 6 september organiseerde dejeugdraad het grote Asterix & Obelix spel vooralle jeugdverenigingen.Hoeselorum werd bedreigd door de Romeinenen de kinderen moesten Asterix & Obelix helpenom Hoeselt te bevrijden van die rare jongens(de Romeinen dus).De allerkleinsten deden dit door allerleiopdrachten uit te voeren en ze gingen ook opfotozoektocht. Zo konden ze de ingrediëntenbemachtigen die de druïde nodig had voor zijntoverdrankje.De oudsten gingen naar het bos en streden ertegen de Romeinen.Na een avontuurlijke en inspannende namiddagkon iedereen met voldoende ingrediëntenafzakken naar het jeugdhuis, waar de druïdevoor iedereen toverdrank kon maken. Zo werdiedereen weer sterk en konden de Romeinenverdreven worden. De laatste Romeinen dienog aanwezig waren zullen het geweten hebben...KALENDER JEUGDHUISOktober:Vr 24: Poolse avond met kennismaking van onze nieuwe EVS-vrijwilligster BasiaWo 29: Bal MarginalNovember:Vr 7: Ambiance-avond met optreden van Cliff Willy en zijn podiumboysZa 8: Green Smarties Fest III, metalfestivalMa 10 – Dinsdag 11: LAN-partyVr 14: Optreden CAMDEN met Axl PelemanZa 22: Stand Up ComedyZa 29: J eugdhuis X QuizCULTUURWEB HOESELT –LAAT VAN JE HORENHey muziek-, theater-, dans-, film-,kunst- en weet ik veel wat nog-fanaten!Je hebt zeker al gehoord van'Cultuurweb Hoeselt', de beeldspraakdie de gemeente gebruiktevoor de organisatie van inspraak- enparticipatieacties met het oog opde opmaak van een cultuurbeleidsplan?!De belangrijkste resultaten en conclusiesvan deze enquêtes, gesprekkenen inspraakavonden kan je nalezenin deze gemeenteberichten.Wat betreft jongeren en cultuurkunnen we je al vertellen dat demeeste mensen het aanbod te kleinvinden. De programmatie-vzw TerKommen nam daarom het initiatiefom ook in Jeugdhuis X cultuur teprogrammeren. Zo kan je alvast vierkeer gieren en brullen met deComedy-express (stand-up comedy).En op 14 november staat AxlPeleman op de planken met zijngroep 'Camden'.Maar daar hoeft het natuurlijk nietbij te blijven. We zijn er namelijk vanovertuigd dat ook jouw hoofdboordevol ingenieuze ideeën zit!Samen met Steve (jeugdconsulent)en Yves (cultuurbeleidscoördinator)zijn er wellicht heel wat voorstellendie we kunnen realiseren. En wieweet groeit jouw voorstel wel uit totdé kaskraker van het jaar!Voor meer informatie, ideeën, voorstellen,opmerkingen en vragen overalles wat met cultuur te maken heeftmag je me altijd contacteren in CCTer Kommen (089 41 63 58 of0472 59 07 58) of via e-mail:yves.voncken@hoeselt.be.21


Toerisme en RecreatieVariaHuldigingenWANDELENDoorntrippersZo 02-11 Tongeren – 10 kmZo 09-11 Eupen – 18 km –vertrek om 9 uurZo 16-11 Opoeteren, - 10 kmZo 23-11 Lanklaar – 9 kmZo 30-11 Bilzen – 9 kmZo 07-12 Kanne – 10 kmZo 14-12 Houthalen – 9 kmZo 21-12 Kerstmarkt in Botrange – 12 kmvertrek om 9 uurZo 28-12 Grote Spouwen – 9 kmZo 04-01-2004 Hoeselt – 9 kmVertrek parking post om 13.30 uur, tenzijanders vermeld.TENTOONSTELLING GEMEENTEHUISMomenteel loopt in het gemeentehuis een tentoonstelling vanJosée SCHREURS uit Alt-Hoeselt.Josée, afkomstig uit Peer, woont al 34 jaar in onze gemeente. Zij is deechtgenote van Guy Hardy, gekend voor zijn dichtkunst.Josée, stelt een 20-tal schilderijen tentoon, hoofdzakelijk moderneabstracte werkjes.Zij verwerkt graag kleuren tot prachtige kleurencomposities,waardoor de aandachtige toeschouwer emotioneel wordt beroerd.Josée werkt hoofdzakelijk met het paletmes, zelden met de verfborstel.Tussen haar werkjes tref je ook enkele gedichten aan vanechtgenoot Guy.De tentoonstelling loopt tot januari 2004 en is te bezichtigen tijdens de openingsuren. (zie laatste blad).KALENDER KALENDER KALENDER KALENDERzo 09-11 Kermis St.-Huibrechts-Hernzo 09-11 Kermis Alt-Hoeseltzo 09-11 Kermis Schalkhovenza 15/zo 16-11 Missietentoonstelling – CC Ter KommenKOFFIECONCERT door de Koninklijke Harmonie St.-Ceciliazondag 2 november in het CCTer Kommen van 14.30 tot 18.30 uurmet optredens van:- K.H. St-Cecilia Hoeselt- K.H. Ons Verlangen Beverst- Harmonie De Volksgalm Zichen-Zussen-Bolder (vice-wereldkampioen 2de divisie op het WMCKerkrade 2001)- K.P.H. St-Cecilia MillenPrijs: 3 euro voor de 4 concerten en lekkere pannenkoeken;DIAMANT VOORHELLINX HENRI EN BERNKENS MARIA11-09-1943 - 11-09-2003Proficiat aan het diamanten paar.DE OPLEIDINGSCHEQUES VOOR WERKNEMERS OVER JEOPLEIDING BEN JIJ DE BAAS.Wie in onze maatschappij mee wil, schoolt zich bij met een opleiding.Maar de kostprijs van een opleiding kan hoog oplopen.De Vlaamse overheid past hier nu een mouw aan: met de opleidingscheques betaalt ze de helft van dekosten van jouw opleiding of begeleiding.En jij kiest zelf wat je bijleert: een nieuwe taal, een computerprogramma, voorbereiding op examens, ...Zo beslis je ook zelf of je je loopbaan een andere wending geeft.En als je dat wilt, wordt je actief ondersteund met het systeem van loopbaanbegeleiding.Sinds 1 september van dit jaar kan je zelf de cheques aanvragen en hoef je hiervoor niet meer via uw werkgeverte gaan. Alle werknemers en ambtenaren met een arbeidsovereenkomst kunnen deze chequesgebruiken.22WINTERTOCHT - 4-6 of 10 km.met wandelclubde Rommelaar vl 082maandag 24 novemberVertrek Zaal Nederheem,Nederstraat 29atussen 9u – 16u11de JAN KERDIETWANDELINGop zaterdag 25 oktoberVertrek CC Ter KommenInschrijven bij valavond van 17 tot 21 uurDit alles op een spookachtig enmysterieus parcours.Avondwandeling‘SAGEN EN LEGENDEN’Gezinsbond Schalkhoven –4de editie – zaterdag 6 maart 2004HERFSTVARIATIES door de Konink-lijke Harmonie St. Lambertuszaterdag 08 november in het CC Ter Kommen vanaf 20.30 uurmet medewerking van zanggroep Crescendo dansgroep Addicted- Prijs: 5 euroKIENNAMIDDAGt.v.v. de rolstoeldansgroep Sensationdinsdag 11 november in zaal Nederheem, Nederstraat 29A te Hoeselt om 14 uur.PAROCHIAAL MISSIEFEESTvan de Missiewerkkring Hoeselt in het Cultureel Centrum ‘Ter Kommenop zaterdag 15 november van 14 tot 19 uurop zondag 16 november van 11.30 tot 19 uurJaarthema: GEZONDEN OM TE VERKONDIGENdit is DE BOODSCHAP VAN LIEFDE DOORGEVEN IN ONS EIGEN LEEFMILIEUOp de missietentoonstelling gelegenheid tot* aankoop van voorwerpen van vreemde culturen, van eigen bodem, van handwerkjes vande leden van de missiewerkkring,* deelname aan meerdere tombola’s* degusteren van versnaperingenVAN HARTE WELKOM...-...STEUN ONZE MISSIONARISSEN !HOBBYTENTOONSTELLING7 december in P.C. 'Altenaar'Kandidaten kunnen zich melden, tel. 012 23 48 68, Palmans Jerome.Alle hobby's zijn welkom.Demonstraties tijdens de tentoonstelling!Bestel je cheques ter waarde van bv € 100, dan betaal je zelf slechts € 50. De andere50 € wordt door de Vlaamse overheid betaald. Maw een computeropleiding vanbv € 100 kost jou slechts € 50 als je betaalt met opleidingscheques.Voor welke opleidingen de cheques gelden, voor wie de cheques er zijn, hoeveel zewaard zijn, en hoe je cheques besteld vind je in de informatiefolder die je kan afhalenin het gemeentehuis of bij Adoma cv. Je kan ook terecht op het nr. 070 345 of surf naar www.vdab.be/opleidingscheques 17 miljoeneuro tot eind 2004. !!! Laat ze niet liggen. Gebruik ze!Deze opleidingscheques kan je bv gebruiken bij computeropleidingen ADOMA cv te Hoeselt, Kasteelstraat 19. Adoma cv is inonze gemeente het enige erkend opleidingscentrum waar je met opleidingscheques de computercursussen kunt betalen.Info/Inschrijvingen over/voor opleidingen: ADOMA.cv , tel. 089 51 11 97 – GSM 0479 39 83 69 – e-mail: adoma.cv@pandora.beZORG JIJ VOOR DE UITSCHUIVER?LAAT HET PUBLIEK OP JE KUNST VALLEN...DOE MEE AAN DE ‘WEEK VAN DEMATEURSKUNSTEN’ (WAK)VAN VRIJDAG 30 APRIL T.E.M. ZONDAG 9 MEI 2004IN HEEL VLAANDERENMeer info: projectcoördinator Nicky Budtstel.: 02 555 06 00e-mail: nicky.budts@vca.beKUNSTWERK[T] ZOEKT KUNSTENAARS...Kunstwerk[t] is een jonge organisatie voor beeldende kunsten inVlaanderen en richt zich tot iedereen die met beeldhouwen,schilderen, kalligrafie, keramiek, boekbinden, ... begaan is.Interesse?* Een individueel lidmaatschap kost amper € 5 per jaar en eengroepslidmaatschap € 25 per jaar.Meer info: Kunstwerk[t] vzw, Bijlokekaai 7C, 9000 Gent,tel: 09 235 22 70. E-mail: info@kunstwerkt.beWebsite: www.kunstwerkt.be23


Het weten waard24telefoonnummersdienstenGemeentehuis 089 51 03 10Politie 089 51 03 00Brandweer 100Cultureel Centrum 089 41 63 58Sportcentrum 089 49 16 03Zwembad 089 41 36 22Jeugddienst 089 50 12 00Technische Wegendienst 089 51 03 46OCMW 089 51 88 10PWA 089 51 48 69loket VDAB 089 51 10 28Bibliotheek 089 41 38 46E-mail gemeentehuissecretarisgerome.parthoens@hoeselt.bedienstensecretariaat@hoeselt.befinancien@hoeselt.berop@hoeselt.beinf@hoeselt.bemilieudienst@hoeselt.beburgerlijke.stand@hoeselt.bebevolking@hoeselt.betoerisme@hoeselt.betechnische en groendienst:arsenechasseur@hoeselt.bejeugddienst: jeugddienst.hoeselt@pandora.becultuurdienst: info@terkommen.besportdienst: sportdienst.hoeselt@pandora..bebibliotheek: hoeselt@bibliotheek.bepolitie: politie@hoeselt.beOCMW: info@ocmwhoeselt.beWEEKENDDIENSTEN HUISARTSENCentraal oproepnummer0900 84 840PAPIEROPHALINGWoensdag 12 novemberWoensdag 10 novemberOPHALING SNOEIHOUTWoensdag 19 novemberOpgelet! Stickers plakken (bundeltje van + 30 kg).De dag van de ophaling zijn GEEN stickers te koop.ALARMNUMMERBRANDWEER 100BELBUSU belt... en de belbus haalt u op011-85 03 00Zitdagen burgemeesteren schepenenBurgemeester Annette STULENSVRIJDAG van 16 tot 19 uurkabinet van de burgemeester,1ste verdiepinge-mail: annette.stulens@hoeselt.beSchepen Werner RASKINen raadslid Michel VANROY:VRIJDAG van 19 tot 20 uurdienst IROL, gelijkvloers (rechts)e-mail: werner.raskin@hoeselt.beSchepen Guy THYSVRIJDAG van 18 tot 19 uurdienst IROL, gelijkvloers (rechts)e-mail: guy.thys@hoeselt.beSchepen Josiane CAPROENSVRIJDAG van 17 tot 18 uurdienst IROL, gelijkvloers (rechts)e-mail: josiane.caproens@hoeselt.beSchepen Serge VONCKENMAANDAG van 17 tot 19 uurkabinet van de burgemeester, 1ste verdiepinge-mail: serge.voncken@hoeselt.beVoorzitter OCMW Gert HELLINXSTEEDS BEREIKBAARGSM: 0495 225 445e-mail: gert@hellinx.comVOLGENDE GEMEENTEBERICHTENDe volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half december.Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:het college van burgemeester en schepenen vóór woensdag 26 november .Culturele- en sportactiviteiten worden gebundeld bij de cultuur- en sportdienst!Geef je activiteiten daarom tijdig door!!!OPENINGSURENGEMEENTELIJKEDIENSTENGEMEENTEHUIS gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 09.00-12.00 13.00-17.00dinsdag - 16.00-19.00woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00donderdag 09.00-12.00 16.00-19.00vrijdag 09.00-12.00 -POLITIEmaandag 08.00-12.00 12.30-18.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-12.00Buiten deze uren kan u steeds terecht bijhet hoofdkantoor van de politiezoneBilzen, Schureveld 19elke werkdag 07.00-21.00zaterdag 08.30-16.00TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-16.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-14.00 -CONTAINERPARK winteruurregeling(van 1 oktober tot en met maart)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag - 12.30-16.15donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15BIBLIOTHEEKmaandag 10.00-12.00 -dinsdag - 18.00-20.00woensdag 14.00-16.00 -donderdag - 18.00-20.00vrijdag - 18.00-20.00zaterdag 10.00-12.00 -Sluitingsdagen gemeentehuisSluitingsdagen containerpark20 oktober: KERMISMAANDAG11 november: Wapenstilstand - dinsdag25 december: Kerstmis - donderdag26 december: 2de kerstdag - vrijdagHet containerpark zal ook gesloten zijnop zaterdag 15 november.

More magazines by this user
Similar magazines