Ir.Reëel 1 - VTK

static.vtk.be

Ir.Reëel 1 - VTK

2Ir.Reëel 1


Ir.Reëel 1september - november 201011 36Wetenschap: Linear colliderDe resultaten van de Large HadronCollider komen nog maarbinnen of ze hebben alweer ietsnieuw voor ogen. Als dat maargoed afloopt...Doorgelicht: VTK vs EkonomikaZe worden vaak op gelijke hoogtegesteld, maar is dit ook terecht?En wie is er nu eigenlijk het rijkst?Een boeiend dubbelgesprek.27 40Cultuur: WerchterMet weemoed denken we terugaan de voorbije festivalzomer.Daarom een Werchter verslag omde ‘summervibes’ nog niet vollediglos te hoeven laten.Architectuur: JDSJulien De Smedt is een bekendenaam in de architectuurwereld.Hoog tijd voor een boek.Inhoud2 Activiteiten: OpeningsTD4 Proffenwoordje: Lucie Vandewalle6 Praeses vs Vice7 Update: Impuls8 Buitenland: Humasol11 Wetenschap: Linear collider14 Activiteiten: Galabal16 Te land, ter zee en in de lucht19 Babes & Studs20 Afterlife: Willy Smout24 Activiteiten: Alive TD27 Cultuur: Werchter29 Revue30 Telex32 Sport: Dodentocht34 24-urenloop35 Goedfout36 Doorgelicht: VTK vs Ekonomika39 Existenz40 Architectuur: JDS42 BEST43 Culinair44 Vetcool46 OntspanningRedactioneelHopelijk hebben jullie allemaal genoten van de zomer en zijn de batterijenweer helemaal opgeladen om het volgende academiejaar aan te vatten.Ondertussen hebben we bij VTK natuurlijk niet stilgezeten, maar druk verdergewerktom er weer een prachtig jaar van te maken. Omdat dit jaarspeciaal is - VTK blaast namelijk 90 kaarsjes uit! - proberen we er nog eenschepje bovenop te doen. Verwacht je dus maar aan een lustrumjaar omU tegen te zeggen. Ook bij Communicatie voelen we de geest der vrijgevigheidal in actie treden. Hang de poster in het midden van deze Ir.Reëelzichtbaar aan het raam van je kot en maak kans op een geweldige prijs!ColofonIr.Reëel:Gratis kringblad van deVlaamse Technische Kringvzw, LeuvenRedactie en layout:Laurence Evrard,Karen Helderweirt,Yuri Van Havere,Ruben WoutersVerschijning:4 maal per jaar,september-decemberfebruari-meiOplage:2200 exemplarenContact:Communicatie VTK vzw,Studentenwijk Arenberg 6bus 0, 3001 Heverlee,communicatie@vtk.beAdvertenties:VTK Bedrijvenrelaties, br@vtk.beDruk:Drukkerij Peeters, HerentIr.Reëel 13


Proffenwoordje: Lucie VandewalleVoor archies en bouwkundigen zal de naam Lucie Vandewalle wel bekend inde oren klinken. Ze is het gezicht van alles wat met beton te maken heeft. Ikontmoet haar in haar kantoor waar, ondanks het nog augustus is, haar helebureau vol papieren ligt. Het gedacht dat de opkomst van de computer papieronnodig zou maken, wordt hier met het tegendeel bewezen. Maar latenwe overgaan tot de orde van de dag.Haar middelbare studies deed ze in Kortrijkwaar ze Latijn-Wiskunde volgde. De ingenieursopleidingwerd niet echt aangemoedigdin haar school. Dat was toch helemaal nietsvoor meisjes. Wat brengt een meisje er dantoe om een studierichting te kiezen die onvermijdelijkde stap in een mannenwereldbetekent ? “Zo heb ik dat nooit ervaren” lachtProf.Lucie Vandewalle. “Mijn keuze voor destudie Burgerlijke Bouwkunde werd ondermeerbepaald door de positieve ervaringenvan één van mijn broers. Bij ons thuis warenwe met vier kinderen – twee jongens entwee meisjes – en mijn ouders vonden datwij allemaal een goede opleiding moestenvolgen. Voor twee werd dat Geneeskunde (zezijn dokter en tandarts) en ik volgde de voetsporenvan mijn twaalf jaar oudere broer enmeldde me aan bij de Katholieke UniversiteitLeuven om Burgerlijk Ingenieur te studeren”.Dus ging ze in ‘76 haar ingangsexamen doenin Leuven. Maar wel in tweede zit omdat zede in vele scholen bekende Italië- en Griekenlandreisbegin juli niet wilde missen. Zenam dan maar het risico om slechts één kansvoor het ingangsexamen te gebruiken enslaagde meteen. Het werd dan ook haar enigetweede zit van heel haar studieperiode.Burgerlijke Bouwkunde was overigens nietLucies allereerste keuze. Ze startte aanvankelijkmet het idee de richting computerwetenschappente volgen. Een behoorlijke innovatievekeuze in 1976. “Ik schrik niet terug vooriets nieuws” erkent Prof.Lucie Vandewalle.“Helaas bleken de aanverwante vakken binnende kandidaturen niet zo interessant alsik had gehoopt. Vooral het erg theoretischekarakter viel me tegen. Ik richt me liever oppraktische, concrete zaken, waarbij je ookzichtbaar resultaat hebt van je werk. Dat isabsoluut het geval bij constructies; dus BurgerlijkeBouwkunde was voor mij ideaal! Indie tijd zaten we bij bouwkunde met ongeveer23 studenten in het jaar, waarvan tochvier meisjes. Procentueel is er dus nog nietveel veranderd in het meisjesaantal.”Na haar afstuderen in 1981 is Prof.LucieVandewalle, op verzoek van haar promotorProfessor Fernand Mortelmans, gestart meteen doctoraatsonderzoek. “Het idee sprakme vrijwel meteen aan en ik heb gekozenme te richten op een indertijd actueel onderwerp: het gedrag van gewapend betononder zogeheten cryogene (zeer koude) omstandigheden.Precies in die periode werdin Zeebrugge de LNG-terminal gebouwd,bedoeld voor de opslag en hervergassingvan vloeibaar aardgas. Dit wordt bewaardbij extreem lage temperaturen van bijna 200graden Celsius onder nul. Het was belangrijkvoorafgaand te weten hoe het gewapendbeton van de LNG-terminal zich hierbij zougedragen, dus richtte ik mijn doctoraatsonderzoekop de hechting tussen wapeningen beton, zowel onder normale als cryogeneomstandigheden, teneinde een goede vergelijkingte kunnen maken.” Ook na afrondingvan haar doctoraatsstudie, in 1988, isLucie Vandewalle bij de KULeuven gebleven.Dat er ook mooie dingen kunnen ontstaanbinnen universiteitskringen kan ProfessorLucie Vandewalle beamen. Ze kreeg in haarstudentijd nog les van Professor Mortelmansdie nu haar echtgenoot is. Hij was toen éénvan de grote namen binnen het departementburgerlijke bouwkunde. “Zijn eerstevrouw kwam helaas te overlijden in ’90 en in’95 zijn wij getrouwd. Hij wordt dus nog altijdgoed op de hoogte gehouden van het reilenen zeilen van zijn vroegere werkomgeving”.Haar studententijd kan ze moeilijk vergelijkenmet nu. Er werden niet zo veel activiteitengeorganiseerd zoals dat nu het geval is.VTK was ook nog niet zo uitgebreid, bijvoorbeeldde cursusdienst bestond toen nogniet en de verkiezingen waren niet zo grootsopgezet.”De vaakgehoorde kritiek op burgerlijke ingenieursdat ze te weinig praktijkervaringzouden hebben, is nu toch al minder aande orde dan vroeger vindt ze. “Ze kunnennu twee vakken stage volgen en bovendienworden er elk jaar verschillende werfbezoekenen lezingen door praktijkmensengeorganiseerd”. Een andere manier om decontacten tussen universiteit en bedrijfslevente vergroten, is het aantrekken vandeeltijdse docenten , die de rest van hunwerktijd in het bedrijfsleven werkzaam zijn.“Zij zijn een aangewezen schakel tussen theorieen praktijk. Zij kunnen onze studentengoed voorbereiden op hun toekomstigeloopbaan in specifieke vakrichtingen zoalswegenbouw, bruggenbouw, funderingstechnieken,project- en werfbeheer, …Dus erworden toch voldoende kansen aangebodenom met de praktijk in aanraking te komen.”Een ander vaak gehoord punt is het verschiltussen een ingenieur bouwkunde en eeningenieur-architect. “Maar hier heb je ookgradaties in aangezien er drie richtingenbestaan bij de master ingenieur-architect:Architectuurontwerp, stedelijk project enbouwtechnisch ontwerp. De richting bouwtechnischontwerp leunt het dichtst aan bijbouwkunde, optie gebouwentechniek. Delaatste drie jaren werd er eveneens een projectwerkgeorganiseerd waarbij ingenieurarchitectenen bouwkundigen van de optiegebouwentechniek samenwerken. De studentenwaren hier enthousiast over omdatde bouwkundigen dus leerden hoe een architectdenkt en werkt en vice versa. Maar ikmerk soms nog wel een verschil bij de ondervraging(examen) tussen een bouwkundigeen een archie. Een deel van de ingenieur-architectenis niet zo erg geïnteresseerd in hetvak beton”.Last van de mannencultuur heeft Lucie nooitgehad. “Misschien moet je je in een professionelejob wat extra bewijzen als vrouw,maar dat is volgens mij in de beginfase. Zekerdankzij mijn lidmaatschap van diversenationale en internationale commissies hebik inmiddels zo’n groot netwerk opgebouwd4Ir.Reëel 1


Ir.Reëel 17


Buitenland: HumasolHumasol biedt ontwikkelingshulp aan in het domein van de ingenieur. De visie van Humasol beantwoordt aan deactuele noden: groene energie, nieuwe technologieën voor het Zuiden en zelfredzaamheid. Opmerkelijk is dat dezendelingen van Humasol nog student zijn, wat heel wat voordelen oplevert. Humasol doet dit jaar zes keer zoveelprojecten als vorig jaar en hoopt deze groei verder te zetten.1. Ingenieurs enontwikkelingshulpIngenieurs en ontwikkelingssamenwerking(OS), het lijkt een mager beestje. We kennenallemaal Artsen zonder Grenzen (AzG)e.a., maar het equivalent bij de ingenieursis relatief onbekend. Hoe komt dit? Bekendeorganisaties zijn vaak betrokken bij rampenwaarvan de beelden mensen emotioneelaanspreken. Dit zorgt ervoor dat deze organisatieseen breed draagvlak hebben enbijgevolg toegang hebben tot financiëlemiddelen. Deze zichtbare rampen waren totnu toe minder aanwezig in het domein vande ingenieur. Nu komen er echter enkele vanformaat aan die ons allen bezig houden: deenergieproblematiek, de klimaatverandering,de strijd om drinkbaar water, etc. Financieringis er echter nog niet genoeg, zodatmen creatief moet zijn. Humasol probeert ditte doen en draagt zo zijn steentje bij door deinschakeling van ingenieurs in OS.2. Visie van HumasolHet hoeft geen betoog dat de wereldeconomienog te veel afhankelijk is van fossielebrandstoffen, die bovendien sterk bijdragentot het broeikaseffect. De oplossing is eenmix van alternatieven maar omvat in elkgeval het installeren van duurzame energieinstallaties.Dit brengt ons bij de eerste pijlervan Humasol:Humasol focust op ecologische, duurzameprojecten.Duurzame energie houdt o.a. in dat aan huidigenoden tegemoetgekomen wordt zonderde capaciteit om aan toekomstige nodenHey Joris, aan welk project heb je meegewerkt?De constructie van een kleine windturbine voor de productie van elektriciteit voor de “Residencia Estudiantil” te Humahuaca-Argentinië.Wat moest je juist doen?Het volledige traject van literatuurstudie, ontwerp en bouw van de windmolen werddoor mij en Stijn uitgevoerd. Tevens trachten we nu de werking van de windmolen opte volgen via e-mail en telefooncommunicatie.Hoe verliep de organisatie en de samenwerking?Over het hele traject verliep dit heel goed. Via de vrijwilligers van Humasol konden westeeds steun en feedback krijgen zowel vóór als tijdens het project. Ook de samenwerkingmet de plaatselijke bevolking verliep zeer goed. Zelfs met mijn beperkte kennisvan het Spaans was het steeds aangenaam samenwerken en werden we actief betrokkenin het leven van de lokale bevolking.Hoe kijk je hierop terug?Een zeer positieve ervaring. Hoewel de voorbereiding zeker niet te onderschatten is, is dit alle moeite waard.Heb je een speciale anekdote die je wilt delen?Na een week amper iets gegeten te hebben als gevolg van een zware diarree was het dan eindelijk zover. Alle componenten van de windmolenwaren klaar en moesten in elkaar worden gestoken. Het enige probleem was dat de wieken van de windmolen op een 20 meterhoge toren moest worden geplaatst. Na lang discussiëren hoe we dit alles gingen aanpakken bleek mijn stilzwijgendheid een teken te zijndat ik me als vrijwilliger opgaf. Bibberend op mijn benen van uitputting en schrik, begon ik mijn tocht naar boven, met één hand de torenvast houdend, met de andere de wieken.Boven op de toren wachtte Mario –onze plaatselijke technieker– mij op. Zonder veel woorden te wisselen –mijn Spaanse woordenschatwas immers zeer beperkt– slaagden we er in alles correct te assembleren.Na twee maanden werk, tegenspoed en meevallers draaide de windmolen eindelijk!Uiteraard ging dit gepaard met een feestelijke Argentijnse maaltijd.Mijn eerste volwaardige maaltijd na een week bestond uit een goeie portie vlees en wijn. Een mens zou van minder genezen.Kan je het aanraden aan andere studenten? Waarom?Zeer zeker.Het is een geweldige ervaring, de reiskosten en de kosten voor het project worden vergoed en je krijgt er 6 studiepunten voor. Daarbij krijgje de kans om als jonge ingenieur het volledige traject van ontwerp tot constructie te doorlopen, een praktische ervaring die je niet gauwvindt aan de universiteit.8Ir.Reëel 1


Buitenland: Humasoltegemoet te komen te hypothekeren.Zijn ingenieurs nodig voor OS? Bij de startvan het nieuwe millenium hebben álle 189lidstaten van de Verenigde Naties de Milleniumverklaringondertekend, i.e., 8 concreteen meetbare doelstellingen die tegen 2015een einde moeten maken aan armoede, ziektes,ongelijkheid en milieuproblemen. Omdeze doelstellingen te halen, zal de bijdragevan ingenieurs nodig zijn. Objectief nr. 8 luidtdeels als volgt: de ontwikkelingslanden moetenbeschikken over nieuwe technologieën.Dit brengt ons bij de tweede pijler in de visievan Humasol:Humasol biedt technische en financiële hulpaan in het domein van de ingenieur.Voor de derde en laatste pijler van Humasolciteer ik Marc Vandepitte van 11.11.11: “Er ismaar 1 probaat middel voor OS: steun eenbeweging in het zuiden.”Onderwijs de lokale partner, zodat die zelfkan instaan voor onderhoud, reparatie enreproductie.Ingenieurs kunnen echt duurzame ontwikkelingshulpbieden. Althans als de lokalepartner actief meewerkt en verantwoordelijkis voor het project. Dit verzekert dat de partnerbegrijpt wat er geïnstalleerd is, zodat hijzelf kan zorgen voor de reparatie en eventueelverdere uitbreiding. Dit nobele doel vereistechter heel wat tijd, iets wat werkendeingenieurs niet altijd hebben.3. Studenten alszendelingenHumasol heeft voorlopig niet de financiëleslagkracht om werkende ingenieurs te vergoeden.Bovendien is er tijd nodig voor OS.Een degelijk project waar er samen met delokale partner iets gebouwd wordt, duurt alsnel 6 weken, een termijn die een werkendeingenieur niet snel onbezoldigd kan vrijmaken.Dus moet Humasol creatief zijn. De zendelingenvan Humasol zijn voornamelijk studenten(burgerlijke ingenieurs en industriëleingenieurs), wat grote voordelen biedt: dezending kadert in het vak “Industriële stage”,wat de studenten een academische omkaderingbiedt en voldoende tijd creëert vooreen voorstudie. Ook garandeert dit dat deopgedane kennis niet verloren gaat (rapporten presentatie). Bovendien heeft de studentin de zomervakantie tijd om zes weken in hetZuiden te zitten. Last but not least leren destudenten zelf enorm bij, niet alleen op hettechnische vlak, maar ook op het humane ensocio-culturele vlak.4. Uitgevoerde projectenNaam: Kenneth Van Den BerghStudies: 1e master EnergieBestemming: Humahuaca, ArgentiniëFoto: ikzelf (links) met projectpartnerVincent EveraertsHet project waaraan ik mocht meewerkenomvatte het ontwerp ende constructie van een zonneboiler.Deze zonneboiler voorziet deResidencia Ayni in Humahuaca vanwarm water. Deze Residencia biedtonderdak en studiemogelijkhedenaan aan jongeren uit de streek. Daarnaast zet de Residencia zich ook in voor een hele boelnobele doelen (van het promoten van groene energie tot het streven naar gelijke rechtenvoor de oorspronkelijke indianenbevolking).Het project zelf bestaat uit een ontwerpfase in België en een realisatiefase ter plaatse. Tijdensde ontwerpfase kwam het er vooral op aan om veel informatie te verzamelen overzonneboilers en verschillende concepten tegenover elkaar af te wegen. Tijdens de realisatiefasehebben we dan 1 concept in praktijk uitgevoerd. Hiervoor verbleven we 7 weken inde Residencia.Mijn projectpartner, Vincent Everaerts, is een juist afgestudeerde industrieel ingenieur.Deze samenwerking over de ingenieursgrenzen heen verliep zeer vlot. Onze werkverdelingwas wel clichématig; ik deed meer de berekeningen terwijl hij ongetwijfeld de meestpraktische was. De samenwerking met de lokale partner en de organisatie ter plaatste liepaf en toe minder vlot, dit had veel te maken met verschil in timemanagement. Ook dit iseen cliché, maar Argentijnen zijn toch iets minder stipt dan Belgen. Op de vraag wanneeriets gedaan kon worden, kreeg je vaak het antwoord ‘mañana mañana’, wat in praktijk vaakvolgende week betekende.Ik kijk zeer positief terug op deze stage. Ik heb veel zaken geleerd, zowel als ingenieurs alsals mens. Ik kan het dan ook alleen maar aanraden aan andere studenten. Als student burgerlijkingenieur wordt je overladen met theorie, maar het is pas wanneer je zelf de handenuit de mouwen steekt dat je op praktische problemen stoot. Bovendien is het de idealegelegenheid om een extra taal te leren.Het eerste project, de bouw van een zonneboilerin Humahuaca, Argentinië, in dezomer van 2007 is uitgevoerd door de oprichtersDieter Duyck en Jeroen Devos. Ditproject heeft hen uiteindelijk geïnspireerdtot de oprichting van de vzw.Het zonneboilerproject had als doel om eenlokaal project te steunen bij de opbouw vaneen schooltje voor plaatselijke jongeren.Naast de voorziening van warm water, diendedit project ook om de lokale bevolkingeen ecologisch besef te geven en om henaan te leren hoe ze zulks in de toekomst zelfkunnen doen.Het volgende project, in de zomer van 2009,was de bouw van een windturbine, ook inHumahuaca, Argentinië. Er werd in die streeknog geen windenergie gebruikt, zodat onsproject een niet te onderschatten invloedheeft. Dit was de eerste maal dat er mettwee studenten, Stijn Behets en Joris VanSteenwinkel, van de Katholieke UniversiteitLeuven (KUL) gewerkt werd. Aangezien ditproefproject met studenten zeer succesvolbleek, is Humasol op die weg verder gegaan.Dit jaar stuurt Humasol daarom twaalf studentennaar Argentinië en Peru. Dankzij eensamenwerking met de solidariteitsgroep LaCascarilla steunt Humasol een schoolprojectin La Cascarilla in het noorden van Peru.Daar worden een windturbine, waterkracht-Ir.Reëel 19


Buitenland: Humasol¡Buenas noches! ¿Qué tal?Even voorstellen: ik ben Kenneth Bruninx, 2de master thermo-technische energie aan onze geliefde universiteit. Wanneer u dit boekjevasthebt, ben ik net terug van een zomer in La Cascarilla, Jaén, Cajamarca, Peru met Humasol. Doe geen poging om het terug te vindenop google maps, La Cascarilla bestaat op de kaart niet. In dat dorpje heb ik samen met Jens Van der Auwera deze zomer 3 maanden gewerktaan een mini-hydro-elektrische centrale voor het lokale schooltje. Samen met nog 6 andere studenten van onze faculteit – Stevende Boeck, Rien De Koster, Samuel van den Bergh, Jonas Debrabandere, Dries Allaerts en Laurens Coox - hebben we in dat dorp een zonneboiler,een windmolen, een mini-waterkrachtcentrale en een net om alles te connecteren geinstalleerd. Op dit moment zou daar voorhet eerst licht moeten branden... En heb ik genoten van een heerlijke Belgische friet – de kip met rijst en bonen, yuca, bituka en cavia benik ondertussen wel beu geraakt.Nu, eind augustus, zijn we in de cruciale fase van het project. Door omstandigheden hebben we veel meer uitgravingen moeten doen,waardoor we heel wat vertraging hebben opgelopen. Het interessantste deel van het project komt er nu aan – alle puzzelstukjes beginnenstilaan in elkaar te vallen: zo is vandaag eindelijk de gegoten versie van onze turbine aangekomen. Het zullen nog een intense laatsteweken worden om alles klaar te krijgen, maar ik heb er vertrouwen in dat het in orde komt. Zolang er voldoende ezels te vinden zijn omons materiaal naar beneden te voeren, komt dat allemaal in orde ;-).Er zijn honderden kleine dingen die het leven in La Cascarilla, in Jaén of een reis met 8 burgies en een aanhangsel van wat zotte Peruanenkunnen beschrijven, maar helaas zijn sommige dingen nu eenmaal niet voor publicatie vatbaar en is 1 pagina net iets te kort om 3 maandensamen te vatten. Een ding wil ik toch graag kwijt: omdat ons waterkrachtproject 350 m lager dan en 30 minuten wandelen van hetdorp ligt en ik een aantal dagen ervoor een steen tegen mijn knie had gekregen, begon die knie op te spelen. Om de pijnlijke wandelingomhoog te vermijden, besloot ik dan maar beneden te blijven slapen. Dat er slangen en tarantulas zaten had ik zelf al mogen vaststellen,maar goed, die hou je makelijk uit je tent. Ik had gevraagd aan de mensen van La Cascarilla of er andere gevaarlijke beestjes zaten, en zehadden me verzekerd van niet. Je kan je dan ook voorstellen dat ik wel even schrok toen ik rond een uur of acht twee grote gele ogen eneen zwarte kop 10 meter verder tussen de bananenbomen zag opduiken... Ik kan je verzekeren dat ik die nacht met mijn machete in mijntent geslapen heb.Voor zij die willen weten hoe het nu is afgelopen is met het die waterkrachtcentrale, de rest van het project in Peru of meer willen wetenover Humasol: ik help jullie graag verder!Ik ga nu verder genieten van een onvergetelijke zomer bij een frisse pint, hoewel ik morgenvroeg om 6u toch weer achter op een volleToyota-jeep mag kruipen richting La Cascarilla. Ach, die thesis kan nog wel even wachten ;-)¡Chao!Kennethturbine, zonneboiler en elektriciteitsnet gebouwd.In Humahuaca bouwen we dit jaareen biomassaverwerkingsinstallatie en eentweede zonneboiler.5. ToekomstperspectiefHet idee om OS en buitenlandse stages voorstudenten te combineren blijkt zeer in trek.Verder groeien is dus de boodschap. Onzeaandacht gaat daarom nu uit naar drie kernpunten:een bredere instroom van studentenverwezenlijken, nieuwe contacten met hetzuiden leggen en een duurzame relatie metfinanciële partners opbouwen.5.1 Bredere instroom vanstudentenWe hebben een goede relatie met de KULen gaan nu proberen om nieuwe samenwerkingsverbandente creëren met andereuniversiteiten. Bovendien zullen we in detoekomst meer en meer streven naar eenmix van industriële ingenieurs en burgerlijkeingenieurs. Dit jaar is er een eerste proefprojectin die zin met de hogeschool Lessiusin Sint-Katelijne Waver. Een industrieelingenieur-student van die school zal samenmet een burgerlijk ingenieur-student van deKUL een tweede zonneboiler bouwen in Humahuaca.5.2 Nieuwe contacten inhet ZuidenVia een “call for projects” gaan we gemeentenen andere organisaties in België aanschrijvenom te vragen of zij hulp kunnen gebruiken inde steun aan hun lokale partner. Vaak staangroene energie-installaties op de agenda,maar is er nood aan know-how. Daar kan Humasolvan pas komen.5.3 Duurzame relatie metfinanciële partnersGeen projecten zonder geld. Wij hebben ditjaar een vruchtvolle poging gedaan om debedrijfswereld te betrekken bij de financieringvan onze projecten. Op deze weg willenwij verder gaan omdat wij voelen dat er veelbereidheid is en ook vele mogelijkheden. Wezullen proberen om een vertrouwensbandte onderhouden met onze sponsors, omdateen verhoogde stabiliteit ons de mogelijkheidkan geven meer op de lange termijn teplannen.10Ir.Reëel 1


Wetenschap: The International Linear ColliderWetenschappers zijn net als kleine kinderen: watvoor speelgoed je ze ook geeft, ze willen altijdmeer, groter, duurder, sneller, beter. En dus hebbende wetenschappers die werken met de Europesedeeltjesversneller LHC een tijdje geledenhun plannen om een nog grotere en nog prestigieuzeredeeltjesversneller te bouwen, voorgesteldaan de Franse president Nicolas Sarkozy: deInternational Linear Collider, ILC voor de vrienden.En u voelt hem al komen: wie gaat dat dingin elkaar mogen vijzen? Niet de wetenschappersnatuurlijk en evenmin president Sarkozy... Wekunnen dus maar beter weten waaraan we onskunnen verwachten!Een deeltjesversneller is een apparaat datelektromagnetische golven gebruikt om geladendeeltjes tegen een hoge snelheid vooruitte drijven en hen te bundelen in een welbepaaldestraal. Die geladen deeltjes kunnenzowel elementaire deeltjes, zoals elektronen,neutrino’s en quarks zijn, maar even goedzwaardere atoomkernen. Het klinkt specialerdan het is: je eigen televisietoestel kan je infeite al als een eenvoudige deeltjesversnellerbeschouwen. Er zijn twee grote types vandeeltjesversnellers: die met een elektrostatischen die met een oscillerend veld.De eerste deeltjesversnellers waren die metéén enkele hoge statische spanning. Dezemethode wordt nog steeds veel toegepast,maar heeft als belangrijkste nadeel dat ereen praktische beperking is van ongeveer30 MV op het voltage. Om deze beperkingte omzeilen is men overgeschakeld van éénhoog statisch voltage naar meerdere oscillerendevoltages, op een iets lagere spanning.Afhankelijk van de manier waarop dedeeltjes worden afgebogen, worden ze versneldin een rechte lijn of in een cirkel. Lineairedeeltjesversnellers versnellen naar eenbepaald punt toe aan het uiteinde van deversneller, terwijl in een cirkelvormige deeltjesversnellercontinu kan versneld worden,omdat de deeltjes oneindig kunnen blijvenronddraaien. Een cirkelvormige deeltjesversnelleris ook kleiner dan zijn lineaire variantvoor hetzelfde vermogen. Om de deeltjesin hun cirkelbeweging te krijgen, wordt gebruikgemaakt van elektromagneten.Binnen deze groep van cirkelvormige deeltjesversnellerskunnen we dan nog het onderscheidmaken tussen de cyclotrons ensynchrotrons. Een cyclotron gebruikt eenconstant magnetisch veld en een elektrischveld dat oscilleert aan een constante frequentie.De maximale energie die een cyclischeversneller kan halen is typisch beperktdoor de grootte van de magnetische veldenen de kleinste straal van het pad van de deeltjes.Het werkingsprincipe van een cyclotronbeperkt de maximale straal en technisch gezienis het ook niet mogelijk de magnetischevelden oneindig hoog op te drijven. Synchrotronshebben deze beperkingen niet.De enige beperking daar is dat een deeltjegeladen moet zijn om te versnellen en datgeladen deeltjes fotonen (m.a.w. licht) uitzenden.Zolang de uitgezonden energie kleineris dan de toegevoegde energie kunnende deeltjes versnellen.Wat vooraf ging…De LHC?Al eeuwenlang breekt de mens zijn hoofdover het ontstaan van het heelal. Een belangrijkemijlpaal in dit denkproces was debouw van de Large Hadron Collider. Dezeondergrondse synchrotron bevindt zich palop de Frans-Zwitserse grens in de buurt vanGenève en is het grootste door mensen gemaakteapparaat ter wereld. De LHC is op zijnbeurt de opvolger van de Large Electron-PositronCollider (de LEP) en is gebouwd in dezelfdecirkelvormige tunnel, met een omtrekvan 27 km. Die tunnel heeft een doorsnedevan 3,8 meter en ligt tussen 50 en 175 meteronder de grond.Het hele bouw duurde zo’n 8 jaar en kostte6 miljard euro. De LHC is in september 2008voor het eerst in gebruik genomen, maarIr.Reëel 111


The International Linear Colliderkampte met een groot aantal technischeproblemen. Het meest bizarre defect betrofeen vogel die een stukje brood in het apparaatliet vallen. Door dit ongelukje raakte dedeeltjesversneller oververhit en moest hetonderzoek weer worden stilgelegd, ampereen week nadat het opnieuw was opgestart.Met de Large Hadron Collider hopen de wetenschapperseen antwoord te vinden op demeest fundamentele vragen uit de fysica:vragen omtrent de krachten en interactiestussen de allerkleinste deeltjes, de dieperestructuur achter tijd en ruimte en dan vooralwat betreft de schemerzone tussen dekwantummechanica en de algemene relativiteitstheorievan Einstein. Een snelle greepuit mogelijke examenvragen voor onze LHC:Bestaan de extra dimensies die vanuit destringtheorie voorspeld kunnen worden enkunnen we die dan detecteren? Hoe zit dedonkere materie in elkaar, die verantwoordelijkis voor 23% van de massa van hetheelal? Zijn elektromagnetisme, de sterke ende zwakke kernkrachten verschillende uitingenvan dezelfde geünificeerde kracht, zoalsvoorspeld door de Grote Unificatietheorieof de Theorie van Alles? Waarom is zwaartekrachtzoveel grootteordes zwakker dan dedrie andere fundamentele krachten?Het is de bedoeling dat de Large Hadron Collidernog zo’n twintig jaar actief blijft.De opvolger…De ILC?Ondertussen liggen de plannen voor de InternationalLinear Collider al op tafel, die oplange termijn de Large Hadron Collider zoumoeten vervangen. De bedoeling is om in2010 met de bouw te beginnen en deze tegenhet einde van de jaren 2010 af te ronden.De onderhandelingen over waar deze deeltjesversnellergebouwd zou worden, zijn nogvolop aan de gang. Het ding zou zo’n 31 kmlang zijn, dat is 10 keer langer dan de langstelineaire deeltjesversneller die nu bestaat. Ineen rapport werd de totale kost (met uitsluitingvan o.a. de prijs van de gronden, noodzakelijkewerkzaamheden aan het terrein,onvoorziene omstandigheden en inflatie)geschat op $ 6,65 miljard, dus zo’n dikke € 5miljard. Het gastland zou $ 1,8 miljard moetenbijdragen voor terreinspecifieke kosten,zoals tunnels graven en water en elektriciteitvoorzien. De Amerikaanse minister voorEnergie schat de kosten echter op zo’n $ 25miljard, wat toch nog net een tikkeltje meeris!Het grote verschil tussen de huidige LHC ende nieuwe ILC is dat de deeltjes bij de eersteeen cirkelvormig pad vormen en bij de tweedeeen rechtlijnig pad. Met een cirkelvormigontwerp kunnen deeltjes over veel langereafstanden versneld worden en blijven dedeeltjes die overblijven na een botsing ronddraaienen kunnen ze dus gebruikt wordenvoor nieuwe botsingen. Er is echter wel éénnadeel aan cirkelvormige deeltjesversnellers:deeltjes die langs een afgebogen pad bewegen,zenden noodgedwongen een elektromagnetischestraling uit, de zogenaamdesynchrotronstraling. Dit resulteert in eenenergieverlies, dat omgekeerd evenredig ismet de vierde macht van de massa van dedeeltjes in kwestie. De effectieve botsingsenergiezal hoger zijn in de LHC dan in deILC, maar de ILC zou het wel mogelijk makenom preciezere metingen te maken van deeigenschappen van de deeltjes die ontdektworden in de LHC.De International Linear Collider zal bestaanuit twee lineaire elektronenversnellers die12Ir.Reëel 1


The International Linear Collidermogelijk maken om deze apparaten kleinerte maken en hun vermogengebruik fors tedoen dalen.De hoeveelheid data die bij de experimentenmet de ILC en de LHC komt kijken is natuurlijkimmens en een geweldige uitdagingvoor de computer- en communicatiesystemen.Deze nieuwe technologieën kunnenworden uitgebreid naar andere domeinen,zoals nu al gebeurd met de MammoGrid database.Dit is een database met zo’n 30 000mammogrammen (gebruikt bij het borstkankeronderzoek),een enorme hoeveelheidinformatie die toegankelijk is voor dokters enziekenhuizen en effectief gebruikt wordt omlevens te redden.tegenover elkaar opgesteld staan en sameneen lengte hebben van 31 km. Vanuit beideversnellers worden dan elektronen en hunantideeltjes, de positronen, afgevuurd metbijna de lichtsnelheid en een energie van500 GeV, die dan op elkaar botsen waardoorannihilatie optreedt. Per botsing levert diteen totale energie van 1 TeV, die dan – doorde omzetting van energie in massa – kan gebruiktworden voor de creatie van bijzondere(onbekende) elementaire deeltjes. In tegenstellingtot bij de LHC zullen deze botsendedeeltjes puntvormig zijn, en dus niet samengestelduit andere deeltjes, waardoor ze veelpreciezer gedetecteerd en gemeten kunnenworden.Meer dan eendeeltjesversneller?Maar de International Linear Collider heeftveel grotere ambities dan alleen maar eensupergeavanceerd en superduur meettoestelte zijn. Het zou de wetenschap ook opandere domeinen kunnen vooruit helpen.Een voorbeeld hiervan is positronemissietomografie(PET). Dit is een techniek uit de medischewereld waarbij een driedimensionaalbeeld wordt gemaakt van de functioneleprocessen in het lichaam. Hiervoor wordt eenradioactieve isotoop,die tijdens zijn vervalpositronen produceert,ingebrachtbij de patiënt. Dezepositronen kunnengedetecteerd wordenmet een specialecamera en zo kanmen een driedimensionaalbeeld reconstrueren.Een anderetherapie is protontherapie,waarbij eengeconcentreerde,doelgerichte dosisvan protonen exactop een tumor wordtgericht. Deze behandelingenvergen allebeigrote en dure apparatuur.De nieuwetechnologieën diegebruikt worden bijde ILC zouden hetDe supergeleidende technologie die gebruiktwordt bij de ILC zou ook kunnen gebruiktworden om de samenstelling van nucleairafval te karakteriseren. Met deze kenniskan men dan proberen om door middel vanneutronenbundels van hoge intensiteit hetafval om te zetten in onschadelijke stabielekernen. In Japan wordt hier momenteel alonderzoek naar gedaan.Maar het hoeft natuurlijk niet altijd zo grootste zijn. De detectoren die ontwikkeld wordenom deeltjesbotsingen te analyseren, zoudenook door douanebeambten kunnen gebruiktworden om bijvoorbeeld efficiënt containerste onderzoeken.Maar dat is dus voorlopig nog verre toekomstmuziek.Eerst nog een plek vindenwaar ze dat gevaarte mogen neerpoten…Yuri Van HavereIr.Reëel 113


Het startschot van het academiejaar is gegeven en dat betekent dat u opnieuw kan uitkijken naarde gevestigde waarden in de kalender van VTK. Op n daarvan hoeft u niet lang te wachten,want het Galabal des Vlaamse Technische Kring gaat dit jaar door op woensdag 10 november2010. Het decor van deze stijlvolle avond wordt gevormd door de kelders van Cureghem, eenunieke, gezellige locatie net buiten het centrum van Brussel. Wij zorgen er zo voor dat u het semiverlengd weekend op gepaste wijze kan inzetten.De avond gaat van start op eigen bodem, met een receptie in de salons van het kasteel van Arenberg.Vanaf daar brengt de gratis busdienst u naar de locatie. Helaas komt aan de meeste goede dingeneen eind en zo kan ook het Galabal niet eeuwig doorgaan. Aangezien we veronderstellen dat ugraag in uw eigen bed slaapt, kan u nadien nog steeds op de busdienst vertrouwen om u terugnaar Leuven te brengen. We denken ook aan iedereen die geen culinair talent is en de zoveelstediepvriespizza (terecht) geen passende maaltijd vindt om een Gala-avond te beginnen. Wie dieavond graag extra wil genieten, kan namelijk zoals elk jaar vooraf aanschuiven voor het diner.Zeg nu zelf, het Galabal zou het Galabal niet zijn zonder een geslaagd feestje tot in de vroegeuurtjes. U kan er dus met een gerust hart op vertrouwen dat wij daar zullen voor zorgen. WelkeDJ’s het (al dan niet reeds ontdekte) danstalent dat in u schuilt naar boven zullen doen komen,krijgt u later nog van ons te horen, dus hou de verdere promo zeker in het oog!We vermoeden dat u geen Mister Red Bull of Miss Burn bent en daarom kunt u op elk momenthet feestgedruis achter u laten en u onderdompelen in de gezellige rust van de lounge om evenop adem te komen. Het is nu eenmaal een must om te kunnen neervlijen in een comfortabele zetel2Ir.Reëel 1


met een passend achtergrondmuziekje en ondertussen te vergeten dat die schoenen echt wel nietgemaakt zijn om een hele avond te dragen (voor de vrouwen onder ons dan).Wie zin heeft in een partijtje blackjack of roulette, hoeft voor een keer niet naar Knokke af tezakken, maar kan terecht in de casinozaal. Oefen dus alvast maar uw staalharde pokerface!Voor de afgestudeerden is er opnieuw de gelegenheid om in de Alumnizaal te verzuchten datvroeger alles beter was. Maar Alumnus, geef toe, stiekem geniet u er wel van om nog eens onderstudenten te vertoeven, dus laat die kans niet voorbij glippen!U heeft misschien gemerkt dat we u tot nu toe nog weinig verrassends gemeld hebben. Bereidu echter maar voor op enkele extraatjes die uw Gala-avond nog aangenamer zullen maken, wantwij zijn vastbesloten er een onvergetelijk Galabal van te maken…Noteer 10 november alvast in uw agenda, hou Het Bakske en de site in het oog voor de latereinfo en dan kan u bij deze beginnen uit te kijken naar het Galabal des Vlaamse TechnischeKring 2010!Ir.Reëel 13


Te land, ter zee en in de luchtWie kent ‘Te land, ter zee en in de lucht’niet? Het zotte Hollandse Tv-programmahoudt velen onder ons aan hun televisieschermgekluisterd in de zomermaanden.Ondanks de ouderdom vanhet programma - de eerste uitzendingendateren al van 1971! - heeft het conceptnog niets aan succes ingeboet. Dit jaaris er echter een belangrijke verandering.TROS kiest ervoor om het programma uitte brengen samen met VTM waardoor ernu ook opnames in België zijn!Voor degenen die toch uit de lucht komenvallen: een korte schets van het spelverloop.In essentie gaat het eigenlijk om deelnemersdie met een zelfgemaakt voertuig een bepaaldparcours moeten afleggen om tot bijde bel te geraken. Dit parcours is afhankelijkvan het spelonderdeel. En van die onderdelenzijn er vele variaties: ‘Fiets ‘m d’r in’, ‘Geinop’t plein’, ‘Hoog en droog’, ‘Uitpakken enwegwezen’, … Er zijn normaal (afhankelijkvan het spelonderdeel en editie) drie prijzente winnen: snelste tijd, grootste pechvogelsen origineelste voertuig.Om de acht afleveringen tijdens de zomervakantiebij elkaar te krijgen, zijn er vier opnamedagenvoorzien. Twee in Nederland,twee in België. De eerste bij ons is al op 19juni in Berlare. Jammer genoeg moeten wedeze aan onze neus voorbij laten gaan doorexamens. Zo belanden we op 3 juli in kleinWillebroek. Er is eigenlijk weinig reclame gemaaktvoor de opnames. Zelfs plaatselijkebewoners zijn niet allemaal op de hoogte.Ook op de juiste locatie (de Vaartkom) blijkthet even zoeken naar een toegang. Dit programmarekent duidelijk op zijn reputatie ennaambekendheid om toeschouwers te trekken.Wanneer we aankomen onder een brandendezon, blijkt de oranjewoede van dedag voordien nog niet helemaal bekoeld. Erzijn heel wat Hollanders afgezakt naar onsBelgenlandje om zelf mee te doen of te supporterenvoor vrienden of familie. Dit gaatogenschijnlijk niet zonder oranje outfits ofwelluidende oranje vuvuzela. Een neveneffectvan de winst tegen Brazilië op het WKde dag voordien. Ook op en in het water iser veel beweging. Naast de platformen voorde cameramannen gaan er bootjes van dereddingsbrigade heen en weer. Zij houdenzich klaar om mensen uit het water te halenof voertuigen na de finish aan een kraan tekoppelen om dezen uit het water te hijsen.Het is toch even wennen aan al dat Hollandsgeweld in België, maar de coproductie ismooi in evenwicht. Naast de Hollandse presentatorRon Boszhard, mag Adriaan Van denHoof de kandidaten bijstaan in de laatstespannende momenten voor de start. Ookde deelnemers zijn mooi verdeeld, ongeveer50% kwam helemaal vanuit Nederland, deandere helft bestaat uit Vlamingen allerhande.De jongsten zijn zelfs maar 14 jaar!Vandaag wordt ‘Snel naar de bel’ opgenomen.Dit is eigenlijk een relatief eenvoudigonderdeel. De deelnemers moeten van eenhelling gevolg door een plat stuk. Op het uiteindevan dit platte deel is een oranje zoneaangebracht. Hierin moet men stoppen omvan daaruit naar de bel te springen, de bel teluiden en zo de tijd stop te zetten. Belangrijkis hierbij dat het voertuig niet in het water16Ir.Reëel 1


Te land, ter zee en in de luchtmag terechtkomen – ook niet na het luidenvan de bel – en dat men de grond niet magraken met de voeten.Uiteraard zijn er veel teams die in hun haastom tot bij de bel te geraken los het water inschieten.Al kan het natuurlijk altijd zijn datzij net als ons kapot gingen van de hitte eni.p.v. te remmen de snelheid nog een beetjeopdreven om toch maar gauw in het water tedobberen. Geen al te slechte beslissing meteen watertemperatuur van toch 25° aldus dekikvorsmannen.De karretjes die de revue passeerden verschildentoch wel van degenen die we op TVzagen. Er is iets minder aandacht voor originaliteiten inkleding. Daardoor zijn het eigenlijkvooral veel veredelde gocarts die passeren.Dit is wel jammer, maar wel te begrijpen.Voor de Vlamingen is deelnemen nog nieuwen durven ze hier minder in opgaan dan Hollanders.Deze laatsten zijn al meer gewendaan de format en slaan al iets vaker aan hetexperimenteren. De mooist uitgewerktewagentjes waren toch wel de tank of de (ietsminder originele) brandweerwagen van – jeraadt het al – de brandweer van Geraardsbergen.Ook al was het een verdienstelijkepoging van de brandweer, toch hadden zebeter iets meer aandacht geschonken aan deconstructie van hun wagentje zelf. Want toenze nog maar pas de helling af waren, stuiktehun wagentje plots in elkaar tot groot jolijtvan het publiek.Zij waren niet de enigen met een gammeleconstructie, al waren sommigen wel opvoorhand gewaarschuwd. Als je remmenloskomen in de rit naar Willebroek en je zenog gauw moet vaststeken voor de start, isdit geen goed teken. Ook een losgekomenstuur had zijnrechtstreeks gevolgvoor de snellerit naar beneden.Een deelnemeruit Gent had ereveneens het volstevertrouwen inonder de slogan:“Te land, ter zee ofin de plaaster.” Hetwerd vooral in hetwater.De deelnemersvolgden elkaarsnel op: Kim Possibleslaagde erinhet onmogelijkete doen door nogvoor het einde vande helling het waterin te gaan (De mannen hadden het voertuiggemaakt voor hun vrouwen om mee terijden. Misschien een teken aan de wand?);De New Kids snelden in hun groene bolidetot bij de bel; De Geuzen kwamen trots meldendat ze België van de Belgen kwamenverlossen. Dit werd onthaald op “amateur!”-geroep en hoongelach uit het publiek toenze iets later halverwege het platte deel begonnente slippen om vervolgens in het waterte verdwijnen; Iemand vroeg zijn vriendinWendy (niet eens aanwezig) ten huwelijk omvervolgens in ware Benidorm Bastards stijlnaar beneden te gaan,…De snelste tijd werd uiteindelijk neergezetdoor een Hollander die al voor de vijfde keermeedeed (De eerste keer was in 1986). In eenscherpe 7’63 geraakte hij met zijn vriendentot aan de bel. Een grote verbetering van devorige snelste tijd 10’69, maar niet echt verwonderlijkals je weet dat de laatste keer dathij meedeed ook in ‘Snel naar de bel’ was enhij hier ook al het snelste was.Wanneer drie uur later de laatste deelnemerde piste afvliegt, worden de hemelsluizenopgezet. Tijd om een schuilplaats en eten opte zoeken. Oorspronkelijk wilden we nog terugkomenvoor de opnames van de tweedeaflevering, maar na drie uur kijken heb je hettoch echt wel gezien. We wachten wel op deuitzending op TV.Karen HelderweirtIr.Reëel 117


18Ir.Reëel 1


Ir.Reëel 1 19


Afterlife: Willy SmoutVan één vraag ligt elke ingenieur(-architect) wakker: is er nog levenna dit geweldig formidabele studentenleven?! Deze prangende vraaglegden we voor aan Willy Smout. Dertig jaar geleden een student ingenieurswetenschappenzoals u en ik, en tegenwoordig werkzaam alsFacility Manager bij Tessenderlo Chemie én een begenadigd verteller.Ik heb hem nog maar net ontmoet ofWilly steekt al van wal over ‘den Theo’.Dat Theo vroeger, als hij met een aantalstudenten in zijn wagen rondreed, áltijdstopte bij café ’t Volkshuis in een dorpjenaast Leuven, omdat de cafébazin hemsteevast aansprak met “meneer de professor”en hij vond dat ronduit geweldig.Of dat Theo nog steeds het recorddraagt van de student met de hoogstepunten – hij had altijd in de negentigprocent – en dat hij één keer een aantalvakken opnieuw heeft gedaan om zekerte zijn dat hij het record had!Les op zaterdag“Toen ik in 1973 in het derde jaar van dehumaniora zat, brak de eerste energiecrisisuit. Om energie te besparen hebbenze toen het onderwijs op zaterdagafgeschaft. Aan de unief deden ze daarnatuurlijk niet aan mee, en dus had ikdaar wel terug les op zaterdag. Het is tezeggen: toch tot mijn derde jaar. Toenwas het weer van dat en brak de tweedeenergiecrisis uit. En inderdaad, toenwerd ook aan de universiteiten de zaterdagdefinitief afgeschaft.” Gelukkig!En er is nog meer reden om gelukkig tezijn: “Op een bepaald ogenblik was ereen zekere minister van Onderwijs diehet illustere idee had om de studies voorburgerlijk ingenieur op acht jaar te brengen,dus met drie jaar te verlengen. Natuurlijkwas daar gigantisch veel protestop. Er is massaal betoogd toen en dat iser dan ook niet doorgekomen.” Pfieuw!Zeldzaamheid“Elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur,richting mechanica, optie energieconversie.”Dat moest Willy allemaalop het korte lijntje naast “Studierichting”gepropt krijgen. En voor die hele boterhamhad hij vrijwillig gekozen. Waaromdan wel? “Mijn ouders waren arbeiders.We spreken dan over eind jaren ’70. Indie tijd, zeker in arbeidersmilieus, wasHebben we eigenlijk wel iets aan al die tientallen cursussen?!“Het strafste verhaal van wat je met een cursus kan doen, heb ik in de kliniek meegemaakt. In de vakantie voormijn laatste jaar, kreeg ik een trombose in mijn rechterbeen (een bloedklonter die vastzit in een ader, red.). Datwas helemaal opgezwollen en ze hebben daar dan allerlei Amerikaanse geneesmiddelen op uitgeprobeerd,maar tevergeefs. De dokters hadden het eigenlijk al opgegeven…Op een nacht zit ik daar zo wat over na te denken. Je moet weten: bloed stroomt in normale omstandighedenlaminair (dat is ontdekt door de dokter Jean Louis Marie Poiseuille, een mens met een speciale plek binnen defluïdummechanica, red.). Verdorie, zei ik: laminaire stroming, dat zit daar opgeblokt, dat been is in rust, … En doordie opstopping krijg je dus feitelijk een dode zone in de stroming en daardoor zoekt het bloed een andere wegen komt dat product eigenlijk niet aan de bloedklonter. Ik dacht bij mezelf: als je dat been nu eens onder drukbrengt, dan ga je die aders samenknijpen en wordt de doorsnede kleiner. En dan gaat het bloed gedwongenturbulent stromen voor die klonter en dan gaat er wél fysisch contact zijn!’s Ochtends heel vroeg – ik zie ze nog altijd toekomen! – stonden er dan twee professoren aan mijn bed. Na eenbeetje twijfelen besluiten ze om het toch te proberen. En ze doen het en ’t is gelukt! Ik ben nadien nog op consultatiegegaan en wat blijkt? Ze passen dat sindsdien nog toe op dergelijke gevallen. Ziedaar mijn kleine bijdrageaan de geneeskunde!”Anders gezegd: af en toe een ingenieurscursus vastpakken kan je leven redden!20Ir.Reëel 1


urgerlijk ingenieur zowat de zwaarstestudie die je kon doen, nog zwaarderdan dokter. Voor mij was dat dus eenuitdaging. Ik kon eigenlijk alles gaan studeren,maar dokter, daar kon ik gewoonwegniet tegen. Als ik in een ziekenhuiskom, word ik al mottig, dus dat was absoluutniks voor mij.”“Na het toelatingsexamen begonnen wemet een goede vierhonderd man aande eerste kandidatuur (de toenmaligeeerste bachelor, red.) en uiteindelijk studeerdener daarvan een dikke tweehonderdaf. Na het eerste jaar zaten we, denkik, nog met een tweehonderdvijftig. Ongeveertwee derde kwam daar dan uiteindelijkdoor: één derde in eerste zit enéén derde in tweede zit.”“Je moest in principe op elk vak erdoorzijn en als je dus in totaal niet geslaagdwas, dan moest je om een vrijstellingvoor tweede zit te bekomen minstenseen twaalf hebben gehaald. Als je erdan in tweede zit ook niet door was, danmoest je om een vrijstelling te krijgenvoor het bisjaar al minstens een veertienhalen. Zoveel vrijstellingen waren er danook niet, want ja, normaal was je er danin eerste zit ook wel door geweest!”“Vroeger vielen alle examens van detwee semesters op het einde van hetacademiejaar. Daardoor was de druk ophet einde van het jaar natuurlijk wel zeergroot. Dat had zijn voor- en zijn nadelen.Het positieve aan ons systeem was dat jetijdens het academiejaar veel meer vrijheidhad, want je was minder gebondenaan examens en blokken. Dat was ietsvoor na de paasvakantie! Je leerde danook zelfstandig te werken. Je moest jezelfook veel beter kunnen organiserenom er in eerste zit door te komen. Nietvergeten: er waren een heleboel vakkendie je alleen maar in het eerste semestergekregen had, dus dat was dan een halfjaargeleden dat je die stof nog gezienhad. Het nadeel was natuurlijk dat je nadie blok stikkapot zat, letterlijk en figuurlijk.Na mijn laatste jaar kreeg ik een aanbiedingom ónmiddellijk te beginnenwerken. Het waren dan wel crisistijdenen die mensen bleven maar aandringen,maar toch heb ik voet bij stuk gehoudenen gezegd: ‘Ik heb eerst nood aan vakantie,ik ben op 1 september beschikbaar’.En zo geschiedde!”Niet onbelangrijk: hoe zat het in die tijdmet het aantal meisjes onder de burgies?“Ochgottekes, dat waren er weinig,hoor! Dat hing ook sterk van de richtingaf. Computerwetenschappen begontoen net op te komen en daar zaten erdus een paar. Maar bij mechanica, daarheeft het eens 24 jaar (!) geduurd voordater nog eens eentje verscheen. Datwas echt een zeldzaamheid die je metde microscoop moest opsporen!”En de lesgevende macht? “Er waren relatiefweinig proffen die echt goed kondenlesgeven! Over het algemeen warenhet zeer verstandige proffen, maar zeslaagden er niet in de leerstof klaar enduidelijk te presenteren. Piessens bijvoorbeeld,dat was zo’n geval. Qua kennisvan zijn vak schat ik die enorm hoogin, maar die kon volgens de studentenWilly Smoutabsoluut niet goed les geven. Als jedaar iets aan vroeg, kreeg je dikwijls alsantwoord: dat is toch evident! Voor hemwas dat evident, maar hij kon dat dusblijkbaar niet goed verwoorden en duslachte hij je maar uit! Althans, zo kwamhet over. Gelukkig verbeterde de situatiein de technische jaren.”De Ruslandreis“In het laatste jaar gingen we op eindejaarsreisnaar Rusland, toen nog deSovjet-Unie. Dat was een hele belevenisom eens te voelen hoe geïndoctrineerdde mensen daar waren. Bijvoorbeeldop het gebied van radioactiviteit. Ikheb toen veel brochures van daar meegenomen,om alles wat ik gesmokkeldhad te camoufleren! Allemaal communistischepropaganda, dus die douanierstak zijn duim op en heeft niks meer gecontroleerd!In die brochures stond bijvoorbeeldin wat je moest doen bij eenatoomoorlog. Elke burger in de Sovjet-Unie wist dat ze dan een regenjas moestenaandoen en een gasmasker opzettenen dan kon dat geen kwaad. Ik wasdaar in 1982. Vier jaar later: Tsjernobyl.Dan zag je op tv mensen rondlopen ópdie centrale, met een regenjas en gééngasmasker aan, want het was máár eenkerncentrale, dus een stofmaskertje, datwas al genoeg! Er is geen enkele die hetoverleefd heeft. Ik blijf er nog altijd bijdat Tsjernobyl het psychologische eindevan de Sovjet-Unie, van het communismeis. Dat die mensen toen inzagendat hun onfeilbare leiders hen bedrogenhadden.”Tessenderlo Chemie“Ik ben in ’82 afgestudeerd. Mijn eerstewerkgever was Raychem (het huidigeTyco Electronics, red.). De personeelsdirecteurvan Raychem is mij pérsoonlijkkomen opzoeken, die belde aan de deurom te vragen of ik bij hem wou komenwerken. Zeker in die crisistijden was datallesbehalve evident!”“Later heb ik dan een aanbieding gekregenvan Tessenderlo Chemie. Je kreegdaar een villa en al! In mijn contractstond letterlijk: «Het is welteverstaan datu géén recht heeft op een hovenier.» IkIr.Reëel 121


Willy Smout22Tessenderlo ChemieTessenderlo Chemie maakt deel uit van de Tessenderlo Group, dat eenwereldwijde marktleider is in zeer uiteenlopende nichemarkten, zoalschemicaliën, de productie van gelatine, natuurlijke derivaten en meststoffen.De groep stelt meer dan 8000 mensen te werk, verspreid over100 locaties in 20 landen.Tessenderlo Chemie bestaat zelf uit een vesting in Tessenderlo, met alsproductieafdelingen elektrolyse, monovinylchloride en benzylchemie &glycine, en een vestiging in Ham, waar ze zwavelzuur, sulfaat en fosfaatproduceren.had daar nog nooit van gehoord, maarblijkbaar was het dus tot het jaar voordienzo dat bij Tessenderlo Chemie elkeingenieur een hovenier kreeg! Dat wasblijkbaar het oude systeem dat men nogkende uit de tijd van de mijnen. Tweejaar geleden heb ik de laatste hovenierop pensioen weten gaan. Dat ras is inmiddelsuitgestorven!”“Het leuke aan Tessenderlo Chemie wasdat er zoveel te doen was! Bij een Amerikaansbedrijf zoals Raychem werd jeecht in een klein vakje gestoken. BijTessenderlo Chemie waren er veel mechanischeproblemen toen, dat was eenechte pionierstijd! Zowat alles kon daarnog verbeterd worden. Ik heb mijn cursussenvan Mechanica toen véél kunnentoepassen.”Ir.Reëel 1Site TessenderloSite HamDe totale productiecapaciteit van Tessenderlo Chemie bedraagt ca. 3,6miljoen ton producten per jaar. Meer dan 90 % van de productie is bestemdvoor export. Bij het transport wordt maximaal gebruik gemaaktvan de waterwegen. De haven langs het Albertkanaal in Ham is de grootstebinnenhaven in Vlaanderen. Er wordt jaarlijks 2,5 miljoen ton goederenverscheept. Daarnaast gebeurt ook heel wat transport via pijpleidingen.VeiligheidBegin jaren ’90 volgde Willy nog een bijkomendeopleiding tot veiligheidsingenieur.“In den beginne was er een mentaliteit,waarbij sommige werknemerszelfs lachten met hun eigen veiligheid. Ikherinner me nog hoe één van de monteurs,al lachend af komt gelopen, terwijlzijn pink er nog half aanhangt: ”Haha,weer zes weken congé!” Dat geeft ookwel aan wat voor een geweldig hogepijndrempel die mannen hadden. Diezaten daar echt niks mee in.”“Die veiligheidsfilosofie is heel belangrijk.Om een voorbeeld te geven: iedereenkroop zomaar in zo’n moffeloven ende brigadier moest maar zorgen dat despanning afstond. Ik heb toen gezegd:“Waar zijn jullie mee bezig!? Die brigadier…JULLIE moeten ZELF voor jullieveiligheid zorgen!” En dan heb ik dusoveral krachtstroomschakelaars latenaanbrengen, zodat de oven alleen kondraaien als iedereen eruit was. Het is tenslotteje eigen leven waar je mee speelt.Gelukkig is ondertussen het veiligheidsbewustzijnvoor iedereen wél topprioriteitgeworden.”“Ik vind het een spijtige evolutie dat deklemtoon te eenzijdig ligt op management.Men vergeet dat daar dus ookhoogtechnologische zaken achter zitten,die dus niet vanzelf komen. En datis volgens mij toch nog altijd de belangrijkstetaak van de ingenieur.”“Vroeger had je ook meer inzet en trouwaan het bedrijf. En daar werd je ook voorbeloond, zowel financieel als met verantwoordelijkheden.Dat ligt nu anders.Nu moet je meer voor havik spelen. Alsje afgestudeerd bent, zorg dan dat jeeen job hebt, waar je veel kunt leren. Vanhet moment dat je niet meer kan bijleren,trap het af! Dat is tegen mijn eigenprincipes, maar dat is de realiteit van dedag van vandaag. Je zal zelf meer moetenzoeken. In onze tijd was iemand diedrie keer na elkaar van job veranderde,iemand die niet wist wat hij wou, daarkan je niks mee doen. Nu is dat anders.Je moet altijd de mogelijkheid hebbenom bij te kunnen leren!”Bedankt voor dit interview!Vroeger en nuYuri Van Havere


Rock WerchterRock Werchter 2010 was een vurige editie. Muse zette het festival goed in met hun knallende gitaren op donderdag.Green Day startte het feest op vrijdag met fraaie, kleurige boeketten. Rammstein toonde op zaterdag alle knepenvan de pyrotechniek. En op zondag was er uiteraard de traditionele eindknaller met Pearl Jam. Rock Werchter iszonder twijfel een van de belangrijkste festivals in Europa. Het Belgische dorpje krijgt elk jaar de grootste artiestenover de vloer. Dit jaar stond Rock Werchter in het teken van de hitte en de wedstrijd van het Nederlands elftal tegenBrazilië.Het is - alweer - een jaargang met een hogegeschiedkundige waarde. Rock Werchter2010 is zonder twijfel de warmste afleveringooit. Met vrijdag 2 juli als weerkundigeuitschieter met temperaturen tot 42 graden.Dat valt af te meten aan het hoge waterverbruiken aan de interventies van dehulpdiensten. Deze vrijdag was ook de dagvan de wedstrijd Nederland-Brazilië voor hetwereldkampioenschap voetbal. Door de tebegrijpen weigering van de Werchter-organisatieom de voetbalwedstrijd op het terreinte tonen, verlieten de vele voetbalfanshet festival om hun voetbal-geluk in Leuvente beproeven. Het publiek dat muziek nognet belangrijker vond of niet voor Nederlandsupporterde, zat ergens in de schaduw aande radio gekluisterd.MuseNa donderdagavond is het duidelijk: Muse isde beste liveband van het decennium. Methun laatste album “The Resistance” hebbenMatthew Bellamy en co een grote stap voorwaartsgezet. Zelden zagen we een groepzo ontzettend strak performen. De sfeer opde wei was navenant, want het gros van denummers werd door een grote massa fansenthousiast meegebruld. Het gitaarwerk vanBellamy is even briljant als extravagant, enover de setlist kunnen we een boek schrijven:de betere oudere hits passeerden de revue,maar ook het stevige nieuwe materiaal kreegvoldoende aandacht. Alles werd met akeligeperfectie gebracht, en de visuals waren ookzeer indrukwekkend. En ja, het bombastischein de show is soms op het randje, en deellenlange in- en outro’s zouden misschieniets korter mogen, maar wanneer we eengroep met zo’n sprekend gemak een hele weizien inpalmen is een dosis gezonde arrogantiebest op z’n plaats. Afsluiter “Knights OfCydonia” is misschien wel een van de meestepische nummers uit de geschiedenis, in stijlingezet door Wolstenholmes mondharmonicaen magistraal afgewerkt door Bellamy’sgitaarkunstjes. Rock zoals rock zou moetenzijn, en meteen een uitstekende afsluiter vande eerste festivaldag!FaithlessNa Muse dacht Werchter lekker te gaan dansenop Faithless op het hoofdpodium. Naenkele nummers vertrokken echter al veelmensen terug richting camping en biertentenwant de performantie was niet geweldig.Het was een complete anti-climax met tussendoorwat gepreek van Maxi Jazz. Vorigekeer deed Faithless het beter op de mainstagevan Werchter.EditorsTe midden van groepen als Green Day, Paramoreen 30 Seconds To Mars leek Editors eenbeetje de vreemde eend in de bijt op MainStage. Maar daar trok de Britse band zichgeen zier van aan. Volledig in de traditie vanhun vele passages in België gedurende de afgelopenjaren, walsten Editors ook de Werchterweideplat. Even dreigde een knappe jongenin het publiek de grote schermen en deaandacht van de toeschouwers in te palmen,maar uiteindelijk waren het toch Smith en codie de meest onvergetelijke indruk nalieten.Intens, zelfrelativerend, intiem of groots: zekunnen het allemaal. De perfecte liveband.Green DayPunk kun je Green Day al een paar jaar nietmeer noemen. Amerikaans en entertainenddes te meer. Na het zien van het tijdschemaIr.Reëel 127


Rock Werchtervan de Werchter-vrijdag moesten we tochwel even met onze ogen knipperen. Tweeen-een-halfuur Green Day. We vroegen onsaf hoe ze die tijd zouden opvullen. Het antwoordbleek eenvoudig: show, show en nogeens show. We zagen tonnen vuurwerk, gepersonaliseerdeGreen Day-confetti, zangerBillie Joe Armstrong die zijn broek afsteekt,gitaar achter zijn rug speelt, met een kanont-shirts in de lucht hijst, fans die op het podiumworden geroepen om te zingen, tedansen, crowdsurfen en nog meer van datmoois. Bij klassiekers als Basketcase nam hetpubliek het bijna volledig over van de groep.Muzikaal moest Green Day ook niet onderdoen,wat ze bewezen tijdens het prachtigenegen minuten durende Jesus of Suburbia.Kortom: wat een feest!Florence & The MachineFlorence & The Machine zorgde voor eenenorme toeloop bij de Werchter Marquee.De eerste noten van hitsingle “You Got TheLove” en afsluiter “Rabbit Heart” waren reedsvoldoende om het publiek mee te krijgen.Van bezwerend tot rockend, van ingetogennaar schreeuwend waar direct kippenvel opvolgt. Florence & The Machine liet het in eenuur allemaal langskomen.PinkHeel spectaculair kwam Pink uit een enormeopenploffende kooi vol ballonnen hetpodium op. Las Vegas lag tijdens anderhalfuur Pink even in België. Een show van dezeAmerikaanse dame is een waar circus. Muzikaalwas er weinig aan te merken. Pink heefteen straffe stem en haar popsongs gaan erals zoete koek in. Het oog wil en krijgt ookwat. Pink crowdsurfte in een plastic bal, erwas vuurwerk en als hoogtepunt vloog Pinkeen nummer lang over het publiek. Helemaalgoed!RammsteinHet meer dan een miljoen euro kostendeRammstein pakte de festivalweide met anderhalfuur knal- en vuurwerk helemaal in.De tegen industrial geschoeide metal metlekker mee te brullen Duitse teksten, is sindshet laatste album dansbaarder dan ooit. Tochmisten we een aantal Rammstein-klassiekersvan de oudere cd’s. De band stopte een halfuur eerder dan gepland. Het vuurwerk wasblijkbaar op.Pearl JamAan al het goede komt een eind, ook aanRock Werchter 2010. Maar niet voordat PearlJam nog een keer liet zien hoe je een degelijkerockshow in elkaar draait. In een lekkerhoog tempo, zonder de show die anderebands meer dan nodig hebben, liet Eddy Vedderzien waarom zij de enige waardige afsluitervan dit festival zijn. Klassiekers ‘Why Go’,‘Even Flow’ en natuurlijk ‘Alive’ zorgden vooroorverdovend gezang uit het publiek, maarook de nummers van recentere albums zijngewoon goed. Fijne slotnoot om met DaveGrohl en Alain Johannes van Them CrookedVultures ‘Kick out the Jams’ te coveren!De Amerikaanse bands hadden trouwensbackstage een barbecue georganiseerd omde Amerikaanse nationale feestdag te vieren,en dat het een gezellig feestje geweestis bleek wel uit de vreugde die zowel EddieVedder als Grohl uitstraalden, al dan niet metde hulp van de nodige hoeveelheid alcohol.Na de laatste noten knalde het slotvuurwerken was Rock Werchter 2010 officieel ten einde.Het zal vooral herinnerd worden als eenontzettend warme Rock Werchter, maar tochkregen we weer enkele mooie optredensvoorgeschoteld, zowel verwacht als verrassend.Laurence EvrardRock Werchter 2010 is goed voor 320.000bezoekers. Vier dagen op rij was dewei uitverkocht (= 80.000 bezoekers).België en Nederland zijn goed voordriekwart van het bezoek. Verderopvolgen Groot-Brittannië, Frankrijken Ierland. Een opvallende runnerupis Australië op plek 8. Zo’n 250Aussies vonden de weg naar Werchter.28Ir.Reëel 1


TelexToilet Restaurant opent zijn deuren in ChinaHet valt niet te ontkennen dat er een belangrijk verband is tussen “eten” en “naarhet toilet gaan”, maar sommige mensen gaan nog een stapje verder en vindenhet gewoon fijn om op het toilet te eten. Meer zelfs: in China opende een tijdjegeleden het eerste Toilet Restaurant. Ook in Taiwan is dit een geweldig succes endus zijn er plannen om overal ter wereld Toilet Restaurants te stichten!Voor alle duidelijkheid: het concept achter “Toilet Dining” is dat je op een toiletpoteet terwijl je op een toiletpot zit, je eten opgediend wordt in een toilet of in eenurinoir en dat je achteraf je mond schoonveegt met een servetje dat verdachtveel wegheeft van toiletpapier. Kortom, alles wat je ziet, komt rechtstreeks uit uwfavoriete kleinste kamertje. Smakelijk!Koken kan de gezondheid ernstig schadenIeder jaar sterven er meer dan 1,6 miljoen mensen aan de gevolgen van het inademenvan schadelijke dampen bij het koken. Maar voor u zich een levenslang abonnementop de Alma aanschaft: de oorzaak hiervoor ligt erin dat men in derdewereldlanden vaakgebruik moet maken van dierenmest, hout en kool om het eten klaar te maken. De armstehelft van de wereldbevolking heeft namelijk het geld niet voor schonere alternatieven.Het zijn uiteraard vooral de vrouwen en kinderen in ontwikkelingsgebieden als India,China en Afrika die hier het slachtoffer van zijn.Laptop werkt op frisdrankOnderzoekers hebben een oplossing ontwikkeld voor mensen met een laptop die vaakin omgevingen met weinig stopcontacten, maar met veel frisdrankautomaten, komen.Ze hebben namelijk een soort biobatterij ontwikkeld die elektriciteit kan opwekkenuit suikerhoudende frisdrank. De batterij maakt hiervoor gebruik van mitochondriën,dat zijn de kleine elektriciteitscentrales die je ook in elke menselijke of dierlijke celtegenkomt. De mitochondrie verteert de suiker en produceert hierbij een elektrische spanning. Normaalwordt die elektriciteit dan gebruikt om de processen binnenin de cel aan te drijven, maar de onderzoekershebben de mitochondriën losgepeuterd uit hun cellen en tussen twee elektroden geplaatst en zo werd dezeenergie nu dus doorgegeven aan je laptop. De verstokte Coca-Cola Light- of Coca-Cola Zero-fans blijven echterweeral in de kou staan…30Ir.Reëel 1


TelexSpooktrein uit 19e eeuw wordt man fataalEen 29-jarige man uit de Amerikaanse staat North Carolina is overleden toen hij ‘s nachtswerd aangereden door een trein. Hij stond namelijk samen met een groep vrienden opeen zogenaamde spooktrein te wachten. Op 27 augustus 1891 kwamen op die plekimmers meer dan twintig mensen om het leven bij een treinongeluk en de legende doetde ronde dat je op de plek van het ongeval jaarlijks kan horen hoe het incident destijdsverliep. Christophe Kaiser besloot met zijn vrienden en een paar andere ‘ghosthunters’midden in de nacht op de sporen te gaan wachten. Jammer genoeg reed er op datmoment net een echte trein over het spoor die Kaiser raakte, waardoor deze in eenravijn belandde en ter plekke overleed. Of hij daarbij de spooktrein gehoord heeft, isniet bekend.Tienermeisje slikt tandenborstel inHet gevaar schuilt in een klein hoekje. Zo weet een meisje van vijftien uit Nieuw-Zeeland sindskort dat er niets zo gevaarlijk is als je tanden poetsen. Toch zeker niet als je de trap oploopt. In alhaar haast struikelde ze, waarop het ding (voor de cijferfetisjisten: 19 cm lang) in haar slokdarmkwam vast te zitten. “Aanvankelijk stak er nog een stukje uit in haar mond, maar omdat ze moestkokhalzen, slikte ze hem helemaal in,” aldus de behandelende arts. Tegen dat ze in het ziekenhuisaankwam, voelde het meisje zich alweer prima. Ze merkte wel dat de tandenborstel in haar maagbewoog. Uiteindelijk hebben ze haar onder verdoving gebracht en vervolgens met een draadjede tandenborstel weer naar boven gehaald. Als bij wonder hield het meisje geen blijvendeletsels over aan haar onhandigheid en mocht ze dezelfde dag nog naar huis. Over hoe het detandenborstel nog is vergaan, is niets bekend.Vang je inbrekers met je iPhoneWat is het verschil tussen een GSM en een iPhone? Met een iPhone kan je inbrekers klissen!Vince Hunter was op bezoek bij zijn ouders, op 2252 kilometer van zijn huis, toen hij via zijn iPhonegewaarschuwd werd dat er bij hem werd ingebroken. Door middel van het programma iCam konhij via het beveiligingssysteem perfect volgen wat er zich bij hem thuis precies afspeelde. Zo zag hijtwee mannen die naar binnen aan het kijken waren en vervolgens een steen door zijn raam gooiden.Het beveiligingssysteem, dat hij nog maar net had geïnstalleerd deed zijn ding en alarmeerde depolitie. Vince belde zelf ook het alarmnummer van de politie en kon op zijn iPhone volgen wat ergebeurde. Hij zag hoe de politie met getrokken wapens het huis binnendrongen en vervolgens dedieven in de boeien sloegen. Het filmpje – of wat dacht u! – staat uiteraard op YouTube:http://www.youtube.com/watch?v=0spz07VxXR0&feature=player_embeddedIr.Reëel 131


Sport: De DodentochtBegonnen in 1970 met 69 wandelaars is de Dodentocht uitgegroeid tot de grootste en meest bekende 100 km tochtvan heel Europa. Meer dan 20 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Het is Vlaanderens meest beruchte en bekendewandeltocht. Het is zelfs meer dan dat. Het is een strijd om stap voor stap, de 100km uit te lopen of wandelen. Onderde wandelaars vonden we ook Christophe Cappuyns, een 3e bachelor student aan onze faculteit en van de regiorond Puurs. Hij deed de Dodentocht voor de eerste keer mee en liep hem meteen uit.“Sommige mensenkonden niet meer rechtstaan.”Alhoewel, meteen is wel een te gemakkelijkwoord om zijn tocht te beschrijven. Hetkostte hem enkele blaren, een nachtrust enbijna 23 uur om de tocht af te maken. Maarhij deed toch wat velen die gestart warenniet lukte, hij liep de volledige 100km uit. Gelukkigmoest hij dit niet alleen doen en washij samen met 4 vrienden van hem begonnen.Na 35 km moest helaas al een van zijnvrienden het opgeven omdat hij last had vanzijn enkel. Zijn 2 andere vrienden wilden hetwandeltempo wat versnellen terwijl Christopheeven moest pauzeren omdat hij zijneerste klop kreeg. En dus bleef hij alleen achterom op zijn eigen ritme naar de eindmeette wandelen. Ook de lichamelijke klachtenbleven niet uit, maar het viel in vergelijkingmet anderen nog wel mee. “Ik had een gigantischeblaar op m’n kleine teen. Die heb iklaten verzorgen bij het rode kruis. Daar hebik vanalles gezien. Sommige mensen kondenniet meer recht staan. Er was een mandie last had van een te hoge bloeddruk, diegewoon moest blijven liggen. Ik heb voetengezien die niet meer konden bewegen, enspontaan waren aan het bibberen. De verpleegsterheeft me nog gezegd dat ik veelgeluk had voorlopig.”Op vrijdagavond 13 augustus vertrokken10.605 moedige wandelaars voor hun 100kilometer lange tocht uit Bornem. De eersteopgave dit jaar kwam al in Weert op 7 km. Intotaal zijn 8.311 mannen en 2.294 vrouwenvertrokken. 5.289 mannen en 1.221 vrouwenwisten de 100km in 24 uur af te leggen(totaal 6.510). 4.095 wandelaars moestenonderweg opgeven. Dit jaar viel ook de eerstedode ooit tijdens de dodentocht. Hij wasnochtans een man met een goede conditieen deed meerdere wandeltochten per jaar.Maar tragisch genoeg zakte hij 300 metervoor de eindmeet in elkaar, de hulpdienstenprobeerden hem nog te reanimeren maaralle hulp was te laat.“Soms heb je momentendat je precies zoals eenrobot wandelt.”De dodentocht is ook meer dan alleen wandelen,er zijn de vele toeschouwers langsde weg, de sfeer tussen de wandelaars dieallemaal maar 1 doel hebben. “De sfeer tussende wandelaars zorgt er wel eens voordat wandelaars toch nog dat ietsje extra uithun lijf kunnen halen. Vooral als men ziet datiemand de man met de hamer is tegengekomenzullen ze je aanmoedigen.“ Er is ookbijna geen competitie tussen de wandelaars,het is vooral een uitdaging tegenover jezelf.Aan verschillende controleposten is er ook32Ir.Reëel 1


gratis bier te krijgen voor de wandelaars.Maar hier blijf je liever voor één keer van dePalm en de Duvel af als je de 100 km wilt halen.“De sfeer tussen dewandelaars zorgt er weleens voor dat wandelaarstoch nog dat ietsje extrauit hun lijf kunnen halen.”Het moeilijkste momentvoor Christophewas de controlepostvan de 80km aan desporthal in Puurs,dicht bij zijn huis. Gelukkigwas zijn familieer om hem tegente houden. Na evenmet hem mee te hebbengestapt ging hetterug beter en wasde moed er terug.Maar toen moest hetandere moeilijk momentnog komen. Nade laatste controlepost,iets meer dan 5km van de eindmeet,zeiden ze al “Proficiat”.Maar de laatste loodjeswegen wel degelijkhet zwaarst en erleek geen einde te komenaan de laatste kilometers.Hij heeft erook meerdere keren aan gedacht om te stoppen.“Een eerste keer was aan de 35km. Datis moeilijk, want het is midden in de nacht,het is koud, en je begint al stijf te worden,maar je hebt nog niets gedaan, bij wijze vanspreken. Daar moet je gewoon doorbijtenen best even pauzeren. Voor de rest van detocht ben je de pijn gewoon, die blijft toch,maar je trekt het je niet meer aan. De volgendemoeilijke punten kwamen aan de 70 en80 km. Na 70 km hadik een klop, en het wasnog zo ver! Toen hebik me geforceerd omnog tot 80 te geraken,met de gedachte daarte stoppen. Maar zoalsik net heb gezegd,ben ik toch maar doorgegaan.Soms heb jemomenten dat je precieszoals een robotwandelt, maar eens jevoorbij de 60-70kmbent is elke stap pijnlijken moet je je echtconcentreren om 1voet voor de andere tezetten. Dus in een soort wandeltrance gerakenis dan niet meer mogelijk. Een ipod metmotiverende muziek helpt wel, dan geraakje wel eens in je eigen wereld, en een beatheeft mij altijd wel geholpen om te versnellenals ik te traag ging.”Over volgend jaar is Christophe al duidelijk,Sport: De Dodentochthij doet terug mee en gaat voor een beteretijd. Wat de voorbereiding betreft was Christophe2 keer een toch al stevige wandelingvan 30 km gaan maken en had hij de dagenervoor platte rust gepakt om zich volledig tekunnen focussen op de komende strijd enom met een fris lichaam en een frisse kop tebeginnen. Met wat meer training moet hetdus mogelijk zijn om een betere tijd neerte zetten. “Trouwens, hoe rapper je er bent,hoe minder lang je moet afzien. 4 uur voorik aankwam kreeg ik een telefoontje van eenmaat die al aangekomen was, al thuis wasen net in z’n bed ging kruipen. Toen was ikeven ambetant aangezien ik nog 4 uur moestdoorbijten. Maar uiteindelijk ben ik er tochgeraakt.”Ruben WoutersIr.Reëel 133


GoedfoutJaar na jaar loopt het steeds goed fout in burgie- en archieland. Desondanks onze pogingen om jullie kleine foutjesbij te schaven, leren jullie maar niet bij. Hieronder enkele fratsen van vorig academiejaar om onze verse ladingschachten te waarschuwen voor al die schraalheid die hen te wachten staat.Case I: Intense liefdeHet is algemeen bekend dat de Leuvensestudent wel eens een pintje of een anderalcoholisch drankje lust. Sommigen houdenhet niet enkel bij lusten, maar verklaren hunliefde openlijk voor hun goddelijk drankje.De meesten doen dit nog op redelijk beschaafdemanier door het goedje van hunaffectie een lief kusje te geven. Dit zorgt voorzeer intense momenten.Case II: Welcome to the gaybar ...In een richting met overwegend mannelijkestudenten, bestaan de vriendschappen uiteraardvooral uit kerels. Sommigen gaanvolgens ons echter toch iets te ver in dezevriendschap. De wang van een schacht dieje net ontmoet hebt aflekken is toch al ietste familiar.De twee onderste exemplaren houden hetbraaf. Toch merk je op een of andere manierdat ze nood hebben aan vrouwelijk gezelschap.Echte vrienden doen namelijk allesvoor hun beste maat.Case III: Blote kassenHet is fijn als de VTK jongens eens een plezierwillen doen aan de schaarse vrouwen. Dat zevoor deze gelegenheid hun buik en borstkasshowen kan het vrouwvolk zeker appreciëren.Maar als ze dan buik tegen buik beginnente schuren worden deze jongens ineenseen heel pak minder sexy!Maar ook al ken je je maten al enkele jarenen wil je hem laten zien hoe belangrijk hij isvoor jou, dan hoef je hem al helemaal niet teonderwerpen aan een “soixante neuf”!Enkele uitzonderingen moeten er natuurlijkweer overgaan en besluiten hun liefde danmaar te tonen door hun glas (met hun lievelingsdrankin natuurlijk) zeer overtuigendbinnen te doen en volledig te verkennen methun tong.Deze jongens hebben dat aspect beter begrepen.Ze zien er dan ook een pak stoerderuit. Ze maken hier echter een nog groverefout, want wie weet nu nog altijd niet dat enkelchoco’s pruiken dragen?Ir.Reëel 135


Doorgelicht: VTK vs. EkonomikaOp een druilerige augustusavond verzamelen we Ruben Hamilius, de kersverse praeses van Ekonomika, en VincentGoffin, de kersverse praeses van VTK, in café Den Domus voor een goed gesprek over rijkdom, genegenheid, vetesen de werking van een praesidium. Want als het over rijke en grote studentenkringen gaat, dan worden VTK enEkonomika nogal snel over dezelfde kam geschoren. Maar is dat wel terecht? Of zijn de verschillen in werkelijkheidgroter dan de gelijkenissen? Onze twee sympathieke praesessen lichten toe!De werking van eenpraesidiumVTK en Ekonomika zijn allebei grote kringen,maar toch telt het praesidium van Ekonomikamaar 12 man en heeft VTK een 50-koppigpraesidium. How come?Ruben: Het hangt er vanaf wat je als praesidiumbeschouwt. Ik spreek graag over de‘harde kern’ (dit zijn de vice-praesessen, red.)en ‘the family’ (dit zijn de comités, één comitéper vice-praeses, red.). We hebben een hardekern van twaalf man en een family van negentigmensen. Daarbij is het ook zo dat jemaximum één jaar in het praesidium zit. Datgaat niet anders, dat is gewoon te veel werk.De hele kiesweek wordt trouwens ook elkjaar door die nieuwe groep van twaalf georganiseerd.Vincent: Wat bij hen een vice-praeses is, is bijons een groepscoördinator (groco, red.) enwat bij hen een comité-lid is, is bij ons in zekerezin een gewoon praesidiumlid. Dus datkomt in grote lijnen op hetzelfde neer, maarer zijn toch ook best wat verschillen.Ruben: Het gevolg van ons systeem is dat dework load op één persoon heel erg groot is.Als je vice-praeses onthaalbent, dan doe jeálles van onthaal. Hetis de ploeg (de vicepraesessen,red.) diealle ideeën ratificerenen op elkaar afstemmen,mede op basisvan de input die vanuitde verschillende comitéskomt. Het voordeeldaarvan is dat je mettwaalf alles kan zeggenwat je wil en jevrij snel naar een consensuskan werken,maar iedereen moetwel alles mee dragen.Het zijn twee geweldigintense jaren, maardat zorgt er dan weervoor dat je als ploegeen heel hechte bandhebt.Vincent: Bij ons wordthet werk meer verspreidover die vijftigpraesidiumleden en debeslissingen wordenook genomen doordie 50 personen. Het isook zeker niet uitzonderlijkdat iemand driejaar praesidium doet,integendeel.De Vlaamse Technische KringGesticht in 1920Stichter:Kleuren:Leuze: /Faculteit:Studie-richtingen:Fakbar:Broodjesbar:Praeses 2010:24-urenloop:J. RaskinBlauw – wit – blauwIngenieurswetenschappenBurgerlijk ingenieurBurgerlijk ingenieur-architect’t ElixIrTheokotVincent GoffinTweedeWebsite:Informatieoverdrachtversus knowledgemanagementRuben: Wij hebben elk jaar dus een volledignieuw praesidium. Dat komt door de formatvan onze kiesweek. Je moet een heel jaarlang keihard werken voor die kiesweek. Eenkiesweek organiseren én praesidium doen inhetzelfde academiejaar valt dus niet te combineren.Voor de doorstroom is dat niet zooptimaal, maar we vangen dat op door eengoede samenwerking tussen de huidige ende opkomende ploeg.www.vtk.beVincent: Dat is dan weer het grote voordeelaan ons systeem. De informatieoverdracht –Ruben: “Knowledge management” (om ereven een economiewoord tussen te smijten!)Vincent: – gaat echt van jaar op jaar door. Zokunnen we telkens weer leren uit vorig jaaren zo proberen te vernieuwen en de zakenanders aan te pakken.Ruben: De opkomende ploeg, dat zijn natuurlijkdan wel de meest kritische geestenvan het comité. Als niet-praesidiumlid ben je36Ir.Reëel 1


Doorgelicht: VTK vs. Ekonomikadaar soms beter voor geplaatst. Zit je er zelfmiddenin, dan is je eigen activiteiten kritischevalueren veel moeilijker.Vincent: Dat merk ik inderdaad wel. Zodra debal aan het rollen is, is het veel moeilijker omhem nog een andere richting uit te sturen.Het is ook heel moeilijk om dingen te veranderen.Je bouwt alles steeds laagje per laagjeop en dan denk je wel: het fundament is misschientoch niet helemaal dat. Maar moetenwe nu weer alles beginnen afbreken en ietshelemaal nieuws bouwen?Ruben: Wij zitten met een nieuwe ploeg, meteen volledig nieuw dagelijks bestuur, dus wijkunnen wel radicaler een ‘nieuw idee’ binnenbrengen. Maar ik heb al geleerd dat whateverje denkt dat nieuw is: het is ooit al eenseerder gedaan! Je moet er gewoon de annalenop na slaan!Vincent: Zeer herkenbaar. Toen we aan hetnadenken waren over onze standpuntenvoor de kiesweek, zijn we op een verkiezingsbrochureuit de jaren ’70 gestoten endan kom je bij dingen uit waarvan je denkt:hé tiens, dat dachten ze toen ook al!GenegenheidLigt de hedendaagse student nog wakkervan zijn studentenkring? Heeft Ekonomikaeen plaatsje in het hart van de econoomen VTK een plaatsje in het hart van deingenieur(-architect)?Ruben: Wat bij VTK altijd heel opmerkelijk is:hoe ze erin slagen om dat 24-urenloopgevoelover te brengen! Ik heb me laten vertellendat je ofwel supporterschacht ofwelloopschacht bent, en dát wérkt! Bij ons leeftdat veel minder hard. Als grote kring streef jeer niet naar om al je leden actief bij de kringte betrekken, dat gaat niet, dat is veel te veelvolk. Waar je wél naar streeft, is dat niemandvan de faculteit je niet tof vindt. De 24-urenloopis een goed voorbeeld van die “VTKgenegenheid”.Wij hebben dat dan weer metde Kiesweek. Tijdens de Kiesweek is elke studentweer fan van Ekonomika: “Wow, wat diedaar presteren, dat is ongezien!”Vincent: Zoals Ruben jaloers is op de24-urenloop, zijn wij natuurlijk jaloers op dekiesweek van Ekonomika. En ik denk dat weallebei héél jaloers zijn op het kringgevoelvan kleine kringen. Daar leeft dat echt heelsterk. Wina, bijvoorbeeld, daar kent iedereeniedereen!Een nieuw academiejaar staat voor de deur.Waar willen jullievolgend jaarecht werk vanmaken?Ruben: Wij willendit jaar actiefproberenom de “Ekonomika-vriende n g r o e p ”meer en meeruit te breiden.Het is inherentaan de tijdsgeestdat studentenmeer“shoppen”, dater veel mindermensen ergensnaartoegaan gewoonomdat heteen activiteitvan hun eigenkring is. Wewillen echtfocussen opdie betrokkenheiden wehebben er weleen goed oogin. Het zoutof zijn als datlukt!Gesticht in 1930Stichter:Kleuren:Leuze:Faculteit:Studie-richtingen:Fakbar:Broodjesbar:Praeses 2010:24-urenloop:Website:Vincent: Wijgaan voor eengroot stuk gefocustzijn opcommunicatie.Er zijn zoveel leden dat het niet gemakkelijkis om iedereen te bereiken. We proberenzo veel mogelijk nieuwe middelen aan te borenen de bestaande te verbeteren. Bijvoorbeeldmeer en meer Facebook beginnen tegebruiken.Ruben: Inderdaad! We gaan dit jaar een heelgroot Facebook-offensief lanceren. Het websiteforumwordt geschrapt, want niemandgaat daar nog naartoe, op enkele die hardsna natuurlijk.. Je moet mee met de student.Op Facebook is het misschien gemakkelijkerom eens commentaar achter te laten overiets van onderwijs.Vraag aan een willekeurige student waar hetgeld zit en ze zullen altijd ofwel VTK ofwelEkonomika zeggen. Is die reputatie van “rijkekring” eigenlijk terecht?EkonomikaL. CharelsBlauw – wit – blauwUtile DulciEconomie en BedrijfskundeEconomische wetenschappenToegepaste economische wetenschappenHandelsingenieurHandelsingenieur in de beleidsinformaticaDulciEkobarRuben HamiliusDerdewww.ekonomika.beRijkdomIr.Reëel 137


Doorgelicht: VTK vs. EkonomikaRuben (lacht): Dat is dus fout! Er zijn veelkringen in Leuven die veel rijker zijn. Er komtbij ons redelijk wat binnen – er wordt daarkeihard voor gewerkt – maar alles wordtook weer uitgedeeld. Wij hebben bijvoorbeeldook geen eigen vastgoed, zoals VTK.Bovendien runnen we onze fakbar in eigenbeheer, daar waar vele andere kringen in hetcentrum een gebouw van hun faculteit terbeschikking krijgen. Pintjes aan 90 cent, allright, maar zij moeten niet elke maand hunhuur betalen!Vincent: Bij ons komt er ook heel veel geldbinnen, wat we dan ook weer allemaal buitensmijten. VTK is een vzw, dus het is debedoeling dat we een gemiddelde van nuldraaien. De vzw van VTK heeft op zich ookgeen reserves, die zitten bij een vzw van dealumni. Dat is alleen voor als er iets fout looptof om cashflowproblemen op te vangen inhet begin van het jaar.Ruben: Er was wel ooit een Ekonomika-huiswaar het praesidium mocht wonen, op éénvoorwaarde. Er moest een pater bij wonen.Jammer genoeg is er geen Ekonomika-patermeer!Clichés en vooroordelen zijn van alle tijden.Welk clichébeelden leven er over VTK en Ekonomika?En kloppen ze ook effectief?Ruben: Het clichébeeld van VTK is natuurlijkdat het allemaal nerds zijn. Maar dan sta jedaar op de 24-urenloop en dan denk je: Jezus,die mannen kunnen blijkbaar ook lopen!En dan blijkt dat er twee mensen van je jaarsamen zijn met iemand van VTK en dan denkje: lap, ze hebben daar blijkbaar nog knappegrieten en knappe gasten ook!Vincent: Het cliché dat over de economistende ronde doet in Leuven, is dat het snobszijn, net zoals over de mensen van VRG.Zijn jullie echt snobs, Ruben?ClichésVincent: Hij zit hier toch maar weer in eenhemdje!Ruben (lacht): Ik heb daar een heel goed excuusvoor. Mijn ploeg zou lachen: Ruben éneen hemd! Ik kom net van bij een bedrijf inBrussel, vandaar. Of dat “snobisme” typischis voor Ekonomika? Ik zou het niet weten. Bijgeneeskunde zitten er sowieso ook snobs.Maar ja, die lopen dan in een labojas!Vincent: Bij ons leeft ergens nog wel het clichévan de typische burgie. Vorig jaar tijdensonze TD in Alma 2 vroeg er iemand aan dekassa wie dat de TD eigenlijk organiseerde.Dus iemand zei: VTK. “VTK?!” Ja, VTK, de kringvan de burgerlijk ingenieurs en de architecten.“O, ik wist niet dat de burgies ook feestjesorganiseren!” Dat clichébeeld zal waarschijnlijknog wel een tijdje blijven voortleven.Maar oké, dan wreken we ons wel door ze opde 24-urenloop allemaal achter ons te laten!VetesVTK heeft Apolloon, Ekonomika heeft VRG.Maar bestaan die vetes wel? Of is dat zoalsBHV, een historische discussie die slechts ineen klein gedeelte van de kring écht leeft?Vincent: We maken daar inderdaad graageen spelletje van. De 24-urenloop speeltdaar een grote rol in. Voor de rest kan ik nogaltijd perfect door één deur met Apolloon.Maar de studenten vinden dat geweldig, zo’nbeetje rivaliteit!Ruben: Volgens mij is dat gewoon belangrijkvoor de animo die in Leuven heerst. In mijneerste jaar leefde dat nog meer. Toen werdde doop steevast afgesloten met een bestormingvan het HDR! Het was altijd mijn grotedroom om in te breken in het HDR en daar devlag te gaan stelen. Maar het is me nooit gelukt!Nu zijn ze daar iets minder enthousiastin en dat vind ik eigenlijk wel jammer. Misschienmoet ik eens bellen naar Harry (vanVRG, red.) om te zeggen dat we iets gaanuitvinden om daar wat nieuw poeier in teblazen! Dat creëert zo’n faculteitsgevoel, da’sgeestig. In Dulci staat er bijvoorbeeld op demuur: “First thing we do, let’s kill all the lawyers”.Fantastisch is dat!Even is er het idee om een vete tussen VTKen Ekonomika te starten, maar dat draait opniets uit… En dus zijn we na deze gezelligebabbel maar in vrede uiteen gegaan!Uw verslaggever hoopte even op een gesigneerdefoto van Ruben en Vincent, maar zelfsdat kon er niet vanaf, want die hebben zeblijkbaar niet. Alweer een mythe ontkracht!Bedankt, Vincent! Bedankt, Ruben!Yuri Van Havere38Ir.Reëel 1


Architectuur: Julien de SmedtWij Belgen, als tegen de tijd dat dit gepubliceerd is België tenminste nog bestaat, staan bekend om onze bescheidenheiden eerder ingetogen karakters. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die de regel moeten bevestigen.Julien de Smedt is zo iemand. Wie eens een kijkje neemt op zijn site, ziet immers dat bescheidenheid en ingetogenheidnogal ver achteraan het woordenboek van JDS-architects staan.InternationaalJulien de Smedt, zoon van een Franse vadermet een zaak in New York en een Belgischemoeder, is niet iemand die zich makkelijk opéén plaats settelt. Hij heeft er zes jaar architectuurstudiesin zes verschillende internationalescholen opzitten, heeft nu al kantorenin 3 Europese steden (Kopenhagen, Oslo enBrussel) en werkt met 17 verschillende nationaliteitenonder zijn werknemers. Na enkelejaren bij OMA te hebben gewerkt, richtte hijsamen met Bjarke Ingels PLOT op in 2001. Zenamen deel aan vele architectuurwedstrijden.In een periode van vijf jaar bleven zeniet onopgemerkt in de architectuurwereld.De filosofie van PLOT zat in de naam zelf,naar analogie van de plot van een verhaal.De verschillende gebeurtenissen die op zichzelfnietszeggend of nutteloos lijken, wordendoor het plot meer dan de som van de verschillendedelen. Dit wilden ze ook bekomenmet hun architectuur, door een combinatievan durf, efficiëntie en humor. Terwijl BjarkeIngels zich na de splitsing van PLOT met zijnkantoor BIG vooral op Scandinavië richtte,richtte Julien De Smedt zich meer internationaal.Zo heeft hij in zijn monografie Pixl toXL de landen waarin hij nog niet actief is, ingekleurdom zijn ambitie duidelijk te maken.ProjectenEen van zijn bekendste gebouwde projectenis het VM huisvestingsproject in een staduitbreidingsgebiedvan Kopenhagen. Hierinzijn allerlei verschillende types appartementenals een soort tetris in elkaar gevallen envormen een 3-D Tetris waarin de letters V enM te herkennen zijn. Het project viel niet alleenbij architecten in de smaak. De appartementenverkochten als zoete broodjes enna de eerste verkoopsdag was reeds 80% vande appartementen verkocht. Het was zelfs zoeen succes dat een tweede project, genaamdmountain dwellings, naast het bestaandeproject werd opgebouwd. Het MountainDwellings project moest 2/3e parking en1/3e huisvesting bevatten. Hier slaagde menwonderwel in, zonder dat aan de buitenkantde aanwezigheid van keizer Auto, in vele projectenhet zorgenkind, opvalt. De woningenzijn naar het zonlicht toe gericht en het heleconcept van een artificiële berg gevormddoor parking en appartementen is een voorbeeldvoor een tijdperk zonder triestige,grijze betonnen woontorens. Door deze bovengrondsemaar vrij onzichtbare parking,vermijdt men een ondergrondse parkingen voorkomt men dat de natuurlijke waterhuishoudingwordt verstoord, wat mogelijkeproblemen kan opleveren voor nabijgelegenbomen. Verder heeft iedere woning eendakterras met tuin die via een groot bewateringssysteemonderhouden wordt. De terrassenworden afgesloten met groenbakkenin plaats van een gewone reling. De breedtevan deze groenbakken is zo berekend datbovenburen niet op het terras van de onderbuurkunnen kijken en zo de privacy tussende verschillende bewoners gerespecteerdblijft. De westelijke en de noordelijke gevelsvan het gebouw zijn bedekt met aluminiumplaten. De gaten in het aluminium laten lichten lucht binnen in de parkeergarage. De gatenvormen een afbeelding van de MountEverest. Overdag zullen de gaten afstekentegen het heldere aluminium en ’s nachtszal de tekening van binnenuit verlicht wordendoor de lichten in de parkeergarage. Hetgebouw kreeg van de architecturale webstekArchdaily de Building of the Year Award 2009in de categorie Huisvesting.40Ir.Reëel 1


Architectuur: Julien De SmedtLogistic cityJDS staat bekend om zijn innovatiedrang,zonder praktische of constructieve aspectenuit het oog te verliezen. Hun architectuurgaat ook over het psychologische enhet sociale. Getuige hiervan is het megalomanevoorstel van een project van de LogisticCity in Shenzhen, China. Het zou eenmega-skyscraper worden, een soort stad opzichzelf van maar liefst 1111m, hoger als deBurj Dubai (828m). Een soort toren van Babelmaar dan zonder het sociale isolement. Hetvoorstel werd ook niet enkel verdiepen opelkaar stapelen en deze dan door een lift verbinden,maar een stad in een toren, inclusiefgroene, open ruimte. Door over te schakelenvan architectuur naar stedenbouw, ontstaanonverhoopte mogelijkheden en kwaliteiten.Binnenin zien we terug het berggevoel metaflopende en opgaande paden, terugwijkendeniveaus en vooral veel groen op de murenen door heel het gebouw, als het tenminstenog die term verdient.AgendaBij een zo groot en bekend geworden bureauals JDS hoorde natuurlijk ook een boek. Datkwam er eind 2009. Het boek is net als veleontwerpen van JDS nogal ongewoon. Opde cover zien we de eifeltoren schuin gezet,zodat het kan gebruikt worden als skischans.Het boek is opgevat als een agenda, beginnendop 15 september 2008. De dag dat dewereldwijde financiële crisis losbarstte doordatde Lehman Brothers de boeken neerlegden.“Change”, hét thema van Obama’sverkiezingscampagne is een van de sleutelwoordenvan dit boek. Hoe zullen architectenen planners moeten omgaan in dezeveranderende maatschappij, waar we nietkunnen voorspellen hoe de wereld er binnen15 jaar uitziet. Elke pagina is opgevat als eendag sinds die datum. Er staan ook niet alleenarchitecturale documenten in. Er wordenook anekdotes verteld zoals bijvoorbeeldde dood van Michael Jackson, verkiezingenin Tsjechië, … Je kan het boek met al zijn interviews,advertenties, reisverhalen en plannennog het best beschrijven als een weerspiegelingvan onze wereld. Met zijn chaosen snelle opeenvolging van gebeurtenissen.En toch wordt er onrechtstreeks veel verteldover JDS Architects. Net als iedereen in dezesamenleving willen ze alles nu, direct en vaaknog tegelijkertijd. Alles lijkt mogelijk, als jehet maar hard genoeg wilt. Zelfs de VM houses- een architecturale zoektocht naar eenevenwicht tussen privacy, sociale interactie,typologie, … - worden geridiculiseerd dooronverklaarbaar scherphoekige terrassen enfelverlichte helse visualisaties.Samengevat zijn vele ontwerpen van ditteam vaak technisch of financieel onhaalbaar,maar men herdenkt er wel vaak degrenzen van architectuur, door er op eenhaast kinderlijke manier mee om te gaan.Ruben WoutersIr.Reëel 141


CulinairOmdat frieten, hamburgers of kebab toch niet zo gezond zijn om elke dag van te eten, hieronder een gemakkelijkrecept om op kot te maken. Aangezien we nog altijd studenten zijn, mag het bier hier natuurlijk niet ontbreken.Getest en goedgekeurd!Deugniet is een Belgisch blond bierdat hergist op de fles. Het heeft eenalcoholpercentage van 7,3%. Het wordtgebrouwen door brouwerij Brasseriedu Bocq in Purnode. Te koop bij debetere slijterij en bierspeciaalzaak.Voor wie toch liever voor eengekend bier zou gaan is het bestealternatief de Ciney Blond. Eenzacht en zuiver bier, goudblond,fruitig van smaak en met eenevenwichtige, aangename bitterheid.Gebakken mosselenBenodigdheden voor 4 personen:- 500 gram gekookte mosselen- twee eetlepels bloem- vier eetlepels zonnebloemolie- zes draadjes saffraan- een mespunt korianderpoeder- een ui- twee tenen knoflook uit de knijper- een flesje Deugniet van 0.3 l- vier eetlepels creme fraiche- een eetlepel fijngehakte bieslook- peper uit de molen en zout naar smaakDe mosselen bestuiven met wat bloem enom en om bakken in de zonnebloemolie. Defijngehakte ui, knoflook uit de knijper, draadjessaffraan en driekwart van de inhoud vanhet flesje erbij doen. Gedurende zes tot achtminuten goed verhitten en de creme fraicheen korianderpoeder door het stoofvocht roeren.De mosselen en de saus verdelen overvoorverwarmde borden en gareren met fijngehaktebieslook. Peper en zout naar smaaktoevoegen. Serveren met stokbrood of warmetoast. Drink hierbij een goed gekoeld glasDeugniet.Smakelijk eten!Eigen bevindingen:Wat de hoeveelheid van de mosselen betreftis een pak van 1kg/persoon wel voldoende.De hoeveelheid bier die je er bij moet doenmag toch beperkt blijven tot de helft van hetflesje. Anders krijg je een te felle biersmaaken we willen de mosselen ook nog proevennatuurlijk. Pas wel op bij de aankoop van saffraandraadjes,deze zijn vrij duur. Dus koop erniet meer dan dat je nodig hebt.Ruben WoutersIr.Reëel 143


VetcoolElasticShelfEenvoudige, en toch hippe recyclage vanfietsbinnenbanden. En als er iets is wat in Leuvenveel aanwezig is, zijn het toch wel fietsenen bijhorende onderdelen. De ElasticShelfvan SystemDesignStudio gebruikt de spanningdoor het stretchen van de binnenbandvia 2 metalen staven aan de muur, waardoorde objecten op hun plaats worden gehouden.SkinputSkinput is de nieuwe futuristische interfacedie momenteel door Microsoft en CarnegieMellon University in Pittsburgh wordt ontwikkeld.Het systeem bevat een pico-projectordie het touchpad projecteert op de hand ofonderarm. Deze projectie gebeurt in samenwerkingmet biosensoren, die druk, versnellingen kracht meten en het geluid onderscheidentussen de verschillende plaatsen ophet lichaam, gebaseerd op bot- en weefselvariatiesvan het lichaam.Daft Punk helmHarrison Crix deed er 17 maanden overom de wereldberoemde helm van DaftPunk na te bouwen, inclusief alle lichteffecten.Een samenvatting hiervan is te zienop youtube (http://www.youtube.com/watch?v=H0TBZeCgL0E). Waarop wacht jenog? Zorg dat je de eerste bent voor dezenieuwe hype in ons aller-gezelligste fakbar. Ofwie weet, wel in heel Leuven.44Ir.Reëel 1


VetcoolThe Less LampVindt de creatieveling in u die IKEA-lamp dieiedereen heeft ook maar saai? Ga dan aan deslag met deze “The Less Lamp”. Waarschijnlijkeen van de enigste lampen die gebrokenmoet worden opdat hij licht zou geven. Meteen speciaal hamertje moet je de gewenstegaten slaan zodat het licht door de gatenschijnt in de compositie die jij wilt.Jobi Magnetic GorillapodDe Joby Magnetic Gorillapod is het nieuwehebbeding voor de amateurfotograaf dieofwel zelf op de foto wilt staan, of zelfs voorde Steadyshot veel bibbert. De flexibele driepootheeft op elke voet een magneetje zitten,dit kan je dan tegen een metalen oppervlak“plakken” en hopen dat de magneten sterkgenoeg zijn om de zwaartekracht te overwinnen.LightcycleIn de categorie ‘ga eens op een andere maniernaar de les’: Een replica Lightcycle zoals in deblockbuster van komende winter, TRON Legacy.Het vervolg op de film TRON uit 1982. Eénmoto kost ongeveer €27 900 en is op maatgemaakt, heef een unieke kleur en als kersop de taart, kan je er ook effectief mee rijden.Benieuwd wat de studenteninspecteur politieLeuven hierop te zeggen heeft.Ir.Reëel 145


OntspanningTijd voor wat ontspannende lectuur en spelletjes.Fuck my lifeToday, I tried to contact my birth mother,who abandoned me when I was threeweeks old. After months of tracing, I finallyplucked up the courage to call her.She told me to “eff off and die.”Today, I told my boyfriend I was pregnant.He went outside for a “breather” and nevercame back.Today, my three year old daughter got introuble and sent home from daycare. Shewas rolling around on the floor with anotherboy, screaming, “Come on my belly!”It was a line from the porno my husbandand I were watching last night she’d evidentlyoverheard.Today, I was babysitting for my mum’sfriend. I put her little boy on my knee, andhe kept pulling at my top. I asked him “areyou hungry?” He replied “No, I want to seeyour titties.”Today, I was called handsome. Too badit was coming from a trashed homelesslady, who then went on to tell me thatshe “likes my lips and wants to rape me.”Today, my best friend who I’ve knownsince high school is getting married. I’msupposed to give a toast during the receptionabout how great the bride andgroom are. I’ve been sleeping with thegroom for the past 7 months.Today, I found out that my boyfriend ischeating on me, with the same guy I wascheating on him with.Today, my fiancé invited his pregnantco-worker for dinner. After we finishedeating, he sat down and explained tome that her kid is his and that he’s beencheating on me with her for 5 months.She had a smile on her face during theentire thing.Today, my boyfriend decided that a goodtime to have our first kiss was on a rollercoaster,right before a huge drop. He bitthrough my lip.Today, I woke up to my English bulldogstanding over me, getting ready to pee. Ididn’t move in time.46Ir.Reëel 1


OntspanningIr.Reëel 147


Hoofdtitel in het klein48Ir.Reëel 1


Hoofdtitel in het kleinIr.Reëel 149

More magazines by this user
Similar magazines