[2013] hoeselt - gemeenteberichten 249 februari.indd - Hoeselt.Be

hoeselt.be

[2013] hoeselt - gemeenteberichten 249 februari.indd - Hoeselt.Be

HoeseltgemeenteberichtenNieuwe ploeg van start!40 jaar Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep •Bewegingen van de burgerlijke stand en bevolking in 2012 •Jeugdboekenweek van 2 tot 17 maart •Bloesemfeesten in de maand april •Huldiging verdienstelijken 2012 •Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 42 • februari 2013 • Nr. 249Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


2Het weten waardTelefoonnummers dienstenGemeentehuis 089 51 03 10Politie 089 51 03 00Brandweer 100GC Ter Kommen 089 41 63 58Sportcentrum 089 49 16 03Zwembad 089 41 36 22Jeugddienst 089 50 12 00Technische dienst 089 51 03 46OCMW 089 51 88 10Bibliotheek 089 41 38 46Containerpark 089 51 43 48Milieudienst 089 51 03 38Toerisme 089 51 03 35Lokale werkwinkelPWA 089 51 48 69VDAB 089 79 35 94Work@home 089 79 35 93Strijkatelier 089 79 35 93E-mail aan de gemeenteNaast de persoonlijke emailadressenvan de medewerkers kan je volgendeemailadressen gebruiken om berichtente mailen aan de diverse diensten van degemeente:secretaris@hoeselt.beontvanger@hoeselt.besecretariaat@hoeselt.befinancien@hoeselt.beburgerzaken@hoeselt.bebevolking@hoeselt.betoerisme@hoeselt.begemeenteberichten@hoeselt.beverkeerscommissie@hoeselt.berop@hoeselt.betechnischedienst@hoeselt.bewegendienst@hoeselt.begroendienst@hoeselt.bemilieudienst@hoeselt.bebibliotheek@hoeselt.bejeugddienst@hoeselt.bejeugdraad@hoeselt.becultuurdienst@hoeselt.becultuurweb@hoeselt.behoeseltzomert@hoeselt.beactiviteitenkalender@hoeselt.begcterkommen@hoeselt.besportdienst@hoeselt.bepolitie@hoeselt.beinfo@ocmwhoeselt.bePAPIEROPHALINGVrijdag 1 maartVrijdag 5 aprilOPHALING SNOEIHOUTWoensdag 27 maartOPHALING GROOT HUISVUILWoensdag 10 aprilWEEKENDDIENSTEN HUISARTSENCentraal oproepnummer 070 24 62 46WACHTDIENST APOTHEKERAlgemeen oproepnummer 0900 10500WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN0903 39969BELBUSU belt... en de belbus haalt u op011 85 03 00De DruglijnAnoniem & objectiefBel 078 15 10 20VLAAMSE INFOLIJN1700Zitdagenburgemeester en schepenenBurgemeester Guy THYSVRIJDAG van 18 tot 19 uurof na afspraak via 0475 24 45 31kabinet van de burgemeester,1ste verdiepinge-mail: guy.thys@hoeselt.beSchepen Werner RASKINafwisselend metschepen Linda VERJANSVRIJDAG van 18 tot 19 uurgelijkvloers, 1ste bureel rechtse-mail: werner.raskin@hoeselt.beof linda.verjans@hoeselt.beSchepen Yves CROUXna afspraak via secretariaate-mail: yves.croux@hoeselt.beSchepen Bert VERTESSENna afspraak via secretariaate-mail: bert.vertessen@hoeselt.beVoorzitter OCMWHilde BUYSMANSDINSDAG van 14 tot 15 uurop het OCMWe-mail: hilde.buysmans@hoeselt.beDe volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks eind april.Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:het College van Burgemeester en Schepenen vóór woensdag 20 maart.Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.beOPENINGSURENGEMEENTELIJKE DIENSTENGEMEENTEHUIS | gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 09.00-12.00 13.00-19.00dinsdag 09.00-12.00woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00donderdag 09.00-12.00vrijdag 09.00-12.00POLITIEmaandag 08.00-12.00 12.30-18.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-12.00Buiten deze uren kan u steeds terecht bijhet hoofdkantoor van de politiezone:Bilzen, Schureveld 11 • T 089 36 68 00elke werkdag 07.00-21.00zaterdag 08.30-16.00TECHN. DIENST | gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-16.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-14.00 -CONTAINERPARKwinteruurregeling (van 1 oktober t.e.m. 31 maart)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag - 12.30-16.15donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15zomeruurregeling (van 1 april t.e.m. 30 september)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag - 12.30-19.30donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15BIBLIOTHEEKmaandag 16.00-19.00woensdag 13.00-16.00donderdag 16.00-19.00vrijdag 09.00-12.00zaterdag 09.00-12.00 -Sluitingsdagenalle gemeentelijke dienstenMaandag 1 aprilPaasmaandagWoensdag 1 meiFeest van de arbeid


Beste iedereen,Reeds voor de 19e keer mag ik een woordje totu richten als uw eerste schepen en toekomstigburgemeester. Het is voor mij een kinderdroomdie uitkomt. Ik wil dan ook iedere Groot-Hoeselaardanken om deze eer te krijgen. Ik zal deze waardigzijn!Bij de coalitievorming hebben we ervoor gezorgd dat iedere partij zich goedvoelt met de bekomen mandaten zodat men tevreden met mekaar kanbesturen. Een goed beleid voor onze gemeente bekomt men alleen als erbegrip en respect is ten opzichte van mekaar. De verkiezingsstrijd is gestreden,het nieuwe bestuur geïnstalleerd. Partijkleuren hebben nu geen belang meer,alleen degelijk en goed besturen met inzet vanwege iedere verkozene is nuvan tel.IN DIT NUMMERHet weten waard 2Voorwoord 3Burgerlijke stand en bevolking 4OCMW 7Sociaal Maatschappelijk 9VOORWOORDAls de nestor uit de gemeenteraad verkreeg ik een zeer zware bevoegdheid:Ruimtelijke Ordening – Planning – Bouwvergunningbeleid – RUP’s en BPA’s,Patrimonium, Industrie, Middenstand, Handel, KMO en Senioren. Samenmet mijn collega’s en onze bevoegde diensten wil ik Hoeselt op de kaartzetten en alzo onze eigenheid bewaren. Daar we dit wensen te doen, zoalsin de laatste 12 jaar, zonder de bestaande belastingen te verhogen, dienenwe structurele maatregelen te nemen om in de uitgaven te snoeien. Velegemeenten verhogen hun belastingen maar dit is geen oplossing. Tevenskampen alle gemeenten met financiële tekorten!! Maar stilstaan is… achteruitgaan.Daarom gaan we voor het ontwikkelen van bijkomend 10.000 m² handelszone,5 Ha KMO-zone, een nieuw containerpark, ± 200 bouwgelegenheden, privéensociale serviceflats, aanleunwoningen, een zorgcentra met rusthuis en10 Ha sportzone. Om dit te verwezenlijken zijn we nu reeds gestart metde opmaak van een masterplan. Samengevat, een totaal concept, eentoekomstvisie voor onze gemeente en voor iedereen!Groot-Hoeselt, een gemeente waar men graag woont! Waar het betaalbaarblijft en men ook als senior lang kan blijven wonen. Het worden 6 jaren vangrote uitdaging waarin ik mijn verantwoordelijkheid wil opnemen!Ik word immers niet betaald door u om het alleen maar uit te leggen, maarom het … te doen! Samen voor Groot-Hoeselt.Werner Raskin1e schepenCultuur 11Coverstory 14Toerisme 16Bibliotheek 17Sport 18Sport / Jeugd 19Milieu 20Informatief 22Collegebeslissingen 24Huldigingen 26Actueel 28Deze uitgave van de Gemeente berichtenkwam tot stand dankzijGaby Somers en Ria Thijs.Layout & druk: Giva Bilzen© 2013 Gemeente Hoeselt3


4BEWEGINGEN Burgerlijke stand en bevolking 2012BURGERLIJKE STANDBEVOLKINGGeboorten Jongens Meisjes TotaalSint-Stefanusparochie 18 28 46O.L.Vrouwparochie 6 7 13Parochie Alt-Hoeselt 9 3 12Parochie Romershoven 2 6 8Parochie Werm 4 7 11Parochie Sint-Huibrechts-Hern 2 3 5Parochie Schalkhoven 1 2 3Parochie Vrijhern 2 0 2TOTAAL 44 56 100Overlijdens Mannen Vrouwen TotaalSint-Stefanusparochie 28 27 55O.L.Vrouwparochie 7 1 8Parochie Alt-Hoeselt 4 0 4Parochie Romershoven 0 1 1Parochie Werm 4 3 7Parochie Sint-Huibrechts-Hern 1 5 6Parochie Schalkhoven 0 2 2Parochie Vrijhern 1 2 3TOTAAL 45 41 86Huwelijken & EchtscheidingenAantal voltrokken huwelijken 38Aantal overgeschreven echtscheidingen 24Hoeseltse bevolking Totaal Mannen VrouwenInwoners op 01.01.2012 9.588 (- 13)* 4.786 4.802Geboorten + 100 + 44 + 56Overlijdens - 86 - 45 - 41Inwijkelingen + 420 + 212 + 208Uitwijkelingen - 409 - 215 - 194Inwoners op 01.01.2013 9.613 (+ 25)* 4.782 4.831Inwoners op 01.01.2011 9.601 (+86)* 4.775 4.826Inwoners op 01.01.2010 9.515 (+ 96)* 4.754 4.761Inwoners op 01.01.2009 9.419 (+4)* 4.712 4.707Inwoners op 01.01.2008 9.415 (+72)* 4.716 4.669Inwoners op 01.01.2007 9.343 (+79)* 4.712 4.707Inwoners op 01.01.2006 9.264 (+ 36)* 4.754 4.761Inwoners op 01.01.2005 9.228 (- 43)* 4.712 4.707* Tussen haakjes het verschil ten opzichte van het jaar voordienBevolkingsregisterBelgen Vreemdelingen TOTAALMannen 4.630 Mannen 156 Mannen 4.786Vrouwen 4.669 Vrouwen 133 Vrouwen 4.802Totaal 9.299 Totaal 289 Totaal 9.588


BEVOLKINGVreemdelingenbestand op 1 januari 2013Land Mannen Vrouwen TotaalAlbanië 0 1 1Armenië 4 4 8Brazilië 0 1 1Bulgarije 0 2 2Canada 1 0 1Congo 0 1 1Duitsland 6 7 13Egypte 1 0 1Filipijnen 0 4 4Frankrijk 1 0 1Hongarije 0 3 3Indonesië 0 1 1Italië 24 15 39Joegoslavië 1 0 1Kazachstan 1 1 2Kirgizstan 4 3 7Kosovo 4 2 6Marokko 2 1 3Mexico 0 2 2Nederland 66 52 118Nigeria 1 0 1Onbepaald 2 0 2Polen 9 3 12Russische Federatie 10 10 20Slowakije 3 2 5Spanje 5 2 7Suriname 1 0 1Taiwan (off. Republiek China) 0 1 1Thailand 0 2 2Togo 1 0 1Tunesië 1 0 1Tukije 4 5 9Van Iraanse afkomst 1 0 1van Russische afkomst 1 0 1Verenigd Koninkrijk 2 3 5Verenigde staten van Amerika 0 1 1Wit-Rusland 0 2 2Zweden 0 1 1SALDO 156 132 288Inwoners op 01.01.2012 156 133 289Inwoners op 01.01.2011 151 124 275Inwoners op 01.01.2010 143 127 270Bevolkingsaantal per deelgemeente op 1 januari 2013Aantal InwonersAantal GezinnenHoeselt 6.899 2.809Romershoven 824 307Schalkhoven 289 117Sint-Huibrechts-Hern 897 353Werm 704 269TOTAAL 9.613 3.855Bevolkingsaantal per parochie op 1 januari 2013Aantal InwonersAantal GezinnenHoeselt Centrum 4.915 2.039Alt-Hoeselt 852 318Beverst 61 23Merem 9 4O.L.Vrouw / Neder 1.062 425Romershoven 824 307Schalkhoven 289 117Sint-Huibrechts-Hern 600 219Recreatiezone Schabos 79 48Vrijhern (Riksingen) 218 86Werm 704 269TOTAAL 9.613 3.855BEWEGINGEN Burgerlijke stand en bevolking 20125


6Burgerlijke stand en bevolkingVernieuwen Kids-IDGeboortenDatum Naam dochter of zoon van02-12-2012 Isolde STEEGEN Dochter van Kevin en Heidi Deckers18-12-2012 Guillaume MUTOMBO Zoon van Franky en Tinne Houtackers27-12-2012 Kobe PUTZEIS Zoon van Koen en Nele Penders03-01-2013 Simon CLAUS Zoon van Jan en Liesbeth Hertogen03-01-2013 Ellie CLAUS Dochter van Jan en Liesbeth Hertogen04-01-2013 Kobe NIJS Zoon van Geert en Katja Thijs12-01-2013 Thomas SCHILPEROORD Zoon van Christian en Nele Vanhees12-01-2013 Mathias SCHILPEROORD Zoon van Christian en Nele Vanhees18-01-2013 Liana VOES Dochter van Benoit en Benjie AlistadoHuwelijkenDatum Huwelijkspartners01-09-2012 Bart COOLEN en Lieselot COSEMANS *In tegenstelling tot de identiteitskaarten12-12-2012 Heidi WEYEN en An CAMPEvoor +12 jarigen worden er voor deKids-ID geen oproepingskaarten verstuurd,wanneer deze kaart het einde14-12-2012 Thierry JALON en Reinhilde PAUWELS* van zijn geldigheidstermijn gaat bereiken.Dit betekent dat men als ouder zelf deze rechtzetting.* Er is een zetduiveltje geslopen in de gemeenteberichten van oktober 2012, vandaardient te controleren hoelang de Kids-IDnog geldig is.Met het oog op de komende vakantiesen er rekening mee houdende dat voorsommige landen de kaart nog 6 maandengeldig moet zijn bij binnenkomst(ondermeer Egypte bijvoorbeeld) is hetaangewezen om dit nu even na te gaanom niet voor verrassingen komen testaan.OverlijdensOrgaandonatieDatum Naam van de overledene12-12-2012 Hubertine NIJSSEN Kortessem12-12-2012 Jef THIJS Droogbroekstraat 6215-12-2012 Joachim HEINZ Tulpenlaan 3618-12-2012 Maria THOONEN Beukenlaan 3818-12-2012 Paulus GIJSEN Rode Kruislaan 3220-12-2012 Bernadette van GEIJN Hardelingenstraat 527-12-2012 Christina WOUTERS Lindekapelstraat 628-12-2012 Georges MORESI Zapstraat 2303-01-2013 Jeannine VANHEES Tongersesteenweg 2803-01-2013 Arnold MOORS Droogbroekstraat 1905-01-2013 Catharina VOETS Klaphoekstraat 5609-01-2013 Jean-Pierre FOURRIER Nederstraat 4109-01-2013 Erik LOUWETTE Stationsstraat 41bus214-01-2013 Guido THOELEN Bilzersteenweg 46C19-01-2013 Denisa STAELS Overbosstraat 1123-01-2013 Albert JORISSEN Tongersesteenweg 88Als mijn leven stopt, kan een ander verder …De Belgische wet betreffende het transplanteren van organen dateert uit 1986 en isgebaseerd op het principe van de ‘stilzwijgende toestemming’ : van elke Belgischeburger of inwoner die tenminste 6 maanden ingeschreven is in het vreemdelingenregisterwordt verondersteld dat hij/zij donor is, behalve wanneer hij/zij verzet aantekent.Orgaandonatie is anoniem en gratis.Hoe kan ik mijn wil kenbaar maken ?Kom even langs bij de dienst bevolking van de gemeente. Daar kunt u een formuliervan ‘wilsverklaring’ bekomen waarop u uw voorkeur kunt aangeven. Dit documentkan u ook downloaden op de website www.beldonor.be. U geeft het ingevuldeformulier af aan de ambtenaar op de dienst bevolking op het gemeentehuis die degegevens invoert in het Nationaal Register. Dit is gratis en u kan uw wilsverklaringaltijd herzien.


WEEK VAN DE VRIJWILLIGER - OCMW HOESELTZaterdag 2 maart tot en met zondag 10 maartHet OCMW- Dienstencentrum draait op volle toeren en dat is dankzij de medewerking van een enthousiastevrijwilligersploeg! Zij zijn het kloppend hart van het Dienstencentrum!OCMWDe vrijwilligers van het Dienstencentrum die van maandag tot en met vrijdag zich enthousiast en kosteloosinzetten voor zovele taken.• onthaal en bediening in de cafetaria en in het maaltijdenrestaurant• begeleiding bij diverse activiteiten op vlak van ontspanning en ontmoeting, informatie en vorming, sport enbeweging, cursusreeksen, …• lesgevers van cursusreeksen (schilder- en tekentechnieken, cursus bloemschikken, diverse reeksen ‘Engels voorsenioren’, …)Daarnaast denken we ook aan de vrijwillige chauffeurs van de Minder mobielen centrale van het OCMW.Zij stellen zich beschikbaar in hun vrije tijd om met hun eigen wagen vervoer te doen voor bejaarden, zieken enpersonen met verplaatsingsproblemen. Het betreft vaak een vervoer om sociale reden:• voor administratieve verrichtingen naar de bank, mutualiteit• een consultatie bij de dokter of behandeling in het ziekenhuis• boodschappen doen of een kappersbezoek, …Het OCMW- bestuur wilt naar aanleiding van de vrijwilligersweek alle vrijwilligers, die op één of anderemanier betrokken zijn in de werking van het Dienstencentrum, nog eens extra bedanken voor hunsamenwerking!MERCI VRIJWILLIGERS !!!!Wie geïnteresseerd is in een vrijwilligerstaak binnen het OCMW-Dienstencentrum kan contact opnemen met hetOCMW-secretariaat, Europalaan 1, 3730 Hoeselt • Tel. 089 51 88 10 of 089 51 88 14.Sfeerfoto's 'Vrijwilligers Dienstencentrum in actie'Trefdag in BilzenGedichtendagModeshowKerstmaal7


8OCMWRomershovense BananensoepBenodigdheden voor 4 personen• 100 gr boter• 4 el bloem• 2 bouillonblokjes Liebig• 1 ½ l water• ½ l gepelde tomaten• 2 à 3 bananen (niet overrijp)• 1 tl currypoeder• 100 ml room• PeterselieBereidingswijzeAlles vijf minuten laten koken endaarna mixen met de staafmixer.Voeg de room en peterselie toe.Smakelijk! Dit originele recept werd bezorgd doorde familie Jacobs-Vanspauwen Ludo &Gilberte. Recepten bezorgen aan Michelle Fastré(Europalaan 1, 3730 Hoeselt of michelle.fastre@ocmwhoeselt.be).Elk recept dat wordt geselecteerd, geeft rechtop ontvangst van een fles witte wijn.Activiteiten Dienstencentrum OCMWInfonamiddag ‘Veilig wonen op latere leeftijd’Zaterdag 2 maart, om 14 uur in GC Ter kommenNaast de vele ontspannende activiteiten wil Ziekenzorg Hoeselt, in samenwerkingmet het OCmW-dienstencentrum, ook dit jaar een boeiende enleerrijke informatienamiddag organiseren.Het thema ‘Veilig wonen op latere leeftijd’ belangt iedereen aan.• Hoe veilig thuis blijven wonen op latere leeftijd?• Kleine ingrepen om vallen te vermijden?• Wat als trappen maken niet meer kan?• Wie kan mij helpen om mijn woonomgeving aan te passen?Programma14.00 : WelkomUiteenzetting door Carine Gielen, ergotherapeuteKoffietafel met nadien kans tot vragen stellen16.30 : Gratis tombola en eindeDeelnameprijs: 3 euro per persoon.Graag inschrijven vóór 26 februari bij de vrijwilligers van Ziekenzorg of bijPierre Jamaer (089 41 45 69) of bij Mira Breban (089 51 88 14).Infoavond SEL (Bilzen/Hoeselt): ‘diabetes’donderdag 14 maart, om 20.30 uur, GC Ter kommenSprekers: Ward Achten & martine Van TiggelenDeze infoavond is bedoeld voor alle hulpverleners, vrijwilligers en thuisverzorgersin de eerstelijnsgezondheidszorg.Deelname: gratisInschrijven via het OCMW-secretariaat: Europalaan 1, 3730 HoeseltTel. 089 51 88 10 of Fax. 089 41 87 17Gespreksnamiddag: Grootouders & kleinkinderen.Hoe omgaan met je kleinkind na een echtscheidingssituatie?dinsdag 19 maart om 13.30 uur tot 16 uur, zaal Ensor OCmWBegeleiding: spreker van de GezinsbondEr is een korte koffiepauze voorzien met versnapering. Deelname is gratis.Inschrijven via het OCMW-secretariaat: Tel. 089/51 88 10 of via mail: mieke.thijsen@ocmwhoeselt.be.Deze activiteit wordt georganiseerd door de Opvoedingswinkel Zuid-Limburg i.s.m. de HoeseltseGezinsbond en het OCMW-Dienstencentrum van Hoeselt.menu Goede vrijdag: ‘Haring & gebakken patatjes’Vrijdag 29 maart • 11.30 uur, Monet zaal DienstencentrumDeelname: 3 euro (zonder drank)Inschrijven via het OCMW-secretariaat: Tel. 089/51 88 10OCMW HoeseltWEEk VAN dE VALPREVENTIEmaandag 22 april t.e.m. zondag 28 aprilTijdens de ‘Week van de Valpreventie’ worden alle verenigingen, organisaties,woonzorgcentra, gezondheids- en welzijnswerkers enz., dit is iedereen diein contact komt met 65-plussers, aangesproken om samen te werken rondval- en fractuurpreventie.Ook vanuit het OCMW-Dienstencentrum willen we de ‘Week van de valpreventie’ in de kijker zetten met diverse activiteiten.Welke activiteiten gepland worden, laten we u zo snel mogelijk weten!Wilt u graag geïnformeerd worden over de vormingsactiviteiten van het dienstencentrum? Neem danzeker contact op met het OCmW-secretariaat: 089 51 88 10 of 089 51 88 14.


Met CM ziekenzorg Limburgnaar LourdesDit jaar zijn er 2 vliegtuigbedevaarten vanuitHoeselt naar Lourdes. We vertrekken perautocar naar Zavemtem. Van Zaventem is het ongeveer 1u20’ vliegen totluchthaven Tarbe.1ste bedevaart van woensdag 22 mei tot zondag 26 meiMen kan zich aangeven tot volzetting bij:• Gielen Adrienne, Hernerweg 112, Hern , tel. 012 23 25 75• Wauters Jean-Marie, Tongersesteenweg 108, Werm, tel. 012 23 19 07• Voncken Mieke, Molenstraat 75, Alt-Hoeselt, tel. 012 26 23 75• Jamaer Jean, Stationsstraat 57/2, Hoeselt, tel. 089 41 64 002de bedevaart van zondag 26 mei tot donderdag 30 mei• Jamaer Pierre, Schepenenlaan 8, Hoeselt, tel. 089 41 45 69Volg je harten kies voor je talentLandelijke Kinderopvang is al jaren actief in onzegemeente. Onthaalouders staan in voor kwaliteitsvolleopvang van baby’s, peuters en/of schoolgaande kinderen terwijlhun ouders gaan werken of een opleiding volgen.Onthaalouders werken thuis alleen of samen met een collega.Wie meer info wil over onthaalouder worden, kan vrijblijvend contact opnemenmet het regiokantoor van Landelijke Kinderopvang op het nummer 07024 60 41 of per mail op limburg@landelijkekinderopvang.beEuro-children zoekt nieuwe gastgezinnen30 nieuwe kinderen, tussen 9 en 11 jaar, zoudengraag hun vakantie in Vlaanderen doorbrengen.Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in Europa opvakantie in Vlaamse gastgezinnen. Ze verwelkomendit jaar ongeveer 120 kinderen, waarvan 30 die voorde eerste maal komen. Van deze laatsten zijn er 10 uithet zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometervan Tsjernobyl, en 20 uit Slovakije, Kroatië en Bosnië & Herzegovina.Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn degevolgen nog steeds actueel.Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een gezondheidsprobleem.Ook de eenzijdige, nutriënten-arme voeding en de permanent vervuildeomgeving zijn de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral bijkinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. Een vakantie in ons land,zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor hungezondheid.Kandidaat gastgezinnen kunnen vrijblijvend contact opnemen op tel. 03 24788 50, of mailen naar info@eurochildren.be.Bijkomende informatie vindt u op de website www.eurochildren.be.Activiteiten Broederlijk DelenIn de komende 40 dagen zullen er overal in Hoeseltweer activiteiten plaats hebben ter ondersteuningvan de Broederlijk Delen campagne. Doe mee en geefMolly een kans.Doe een heldendaad en meld je aan opKom bloed geven in 2013Hoeselt-CentrumGC Ter Kommen, Europalaan 2telkens op maandag van 18 tot20.30 uur: 4 maart, 24 juni, 26augustus en 2 december.Hoeselt Onze-Lieve-VrouwNederheem, Nederstraat 30telkens op dinsdag van 18 tot 20.30uur: 26 februari, 18 juni, 17 septemberen 10 decemberUitleendienstRode Kruis HoeseltHet Rode Kruis Hoeselt heeft eenzeer uitgebreid gamma van hulpmiddelen:krukken, looprekken,toiletstoelen, rollators, rolstoelen,toilet verhogers en elec.bedden,mits een kleine huurprijs.U kan er alle dagen van de weekterecht bij Jean Penders, Broekstraat12, tel. 089 41 44 94.EHBO-cursusRode KruisStart: zaterdag 20april gedurende een8 tal weken, telkens op zaterdagvan 9 tot 13 uur.Plaats: GBS Alt-Hoeselt,Sportpleinstraat 2, 3730 Hoeselt.In deze open cursus voor de bevolkingvan Hoeselt zal ook uitgebreidingegaan worden op hetgebruik van een AED toestel, ditonderwerp zit sinds vorig jaar standaardin de opleiding en nu onzegemeente er een geplaatst heeftkunnen wij dat natuurlijk wat meerin de verf zetten.Inschrijven:Frank Vervischvorming@hoeselt.rodekruis.be0472 44 80 38 na 17 uurSociaal MaatschappelijkOp de website www.broederlijkdelen.be kan je meerinfo terugvinden.9


Sociaal MaatschappelijkGROS steunt projecten in Chili en ZambiaIn december 2012 kende de gemeenteraad, op advies van de GROS, de volgende 2 projecten een subsidie van elk 500euro toe.CHILISissi Mottart, achternichtje van Eliza Mottart, diende een aanvraag in voor een financiële tussenkomst voor hetKindertehuis, gesticht door Zr. Mottart, in El Carmen Chili.De subsidie zal gebruikt worden o.a. voor dringende verfwerken aan de binnenzijde van het huisje Limburgo. Anderehoge noden zijn het installeren van een badkamer in hetzelfde huisje , een extra verdieping voorzien in huisje Alboradaen metalen speeltuigen die stuk zijn vervangen door houten.In voornoemd Kindertehuis worden twee ‘soorten’ kinderenopgevangen.1 Kinderen uit de afgelegen- en vaak arme landelijke gebieden/bergen(Campo) een onderkomen geven in hetdorp, om ze de gelegenheid te geven school te lopen.2 Sinds 1980 is er ook de formele samenwerking met dedienst voor jeugdbescherming (Serame) voor kinderendie (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen (volgens bijzonderejeugdzorg). Op vandaag zijn er 183 kinderen in 11huisjes waarvan in op de buiten in Isla San Vincente en 2in Chillai voor kinderen die voortgezet onderwijs volgen.Dit kindertehuis was het levenswerk van Zr. Mottart enook Edith Jans uit Vliermaal heeft er vele jaren als lekenhelpstergewerkt. Ook Sissi is er enkele jaren geleden opbezoek geweest en probeert nu nog steeds samen metde Limburgse vzw Hogar Hermana Elisa El Carmen vanuitBelgië de nodige ondersteuning te bieden.Zuster Elisa kreeg in 2005 een standbeeldop de plaza van El CarmenZAMBIAArjan Goemans, woonachtig in St. Huibrecht-Hern, diende namens vzw Abana, een aanvraag in tot het bekomen vaneen financiële tussenkomst voor de verwerving en het gebruiksklaar maken van een braakliggend terrein in Kabwe inZambia waar Unisport Youth Sports Academy zijn activiteiten kan ontplooien.De vereniging heeft tot doel :• Zoveel mogelijk straatkinderen betrekken bij sportactiviteiten of naar school laten gaan.• het geven van financiële en morele steun aan de derde wereld, meerbepaald aan Abana ontwikkelingsprojecten en/of aan het werk van ontwikkelingshelpers in Zambia.• het leggen van contacten tussen Zambia en het thuisfront door informatiedoorstroming en het bewustmaken rondde problemen van de derde wereld.Abana wil alle kandidaat studenten helpen bij het samenstellen van een stateprogramma bij UYSA. Arjan geeft les inde lerarenopleiding van XIOS Hogeschool Limburg te Hasselt en coördineert en begeleid de internationale stages vande XIOS-studenten. In april 2010 en april 2012 was Arjan ter plaatse om de studenten van hier te begeleiden bij hunstage en om UYSA te ondersteunen.Ben je zelf ook verbonden aan of betrokken bij projecten in ontwikkelingslanden,dan kan je ook een aanvraag indienen voorprojectsubsidie. De voorwaarden en aanvraagformulieren hiervoorkun je bekomen bij Marleen Janssen op het gemeentehuis (089 5103 10).Kunnen wij van Hoeselt een klimaatvriendelijke gemeentemaken?Heeft Hoeselt al een klimaatplan?En hoe maken wij van onze gemeente een volwaardige Noord-Zuidpartner?10Zijn dit vragen die jij je soms stelt en waarop je mee een antwoord wil zoeken, meld je danaan bij Marleen Janssen op het gemeentehuis en je wordt uitgenodigd voor de volgendeGROS-vergadering.


INFO GC Ter Kommen:Europalaan 2, 3730 HoeseltT 089 41 63 58E gcterkommen@hoeselt.beI www.terkommen.beEIGEN PROGRAMMERING GC TER KOMMENOogappel | Picalili | FamilievoorstellingZondag 3 maart om 11 uurOogappel is een visuele en sprookjesachtigevoorstelling over de magische wereld in eenmuziekdoosje voor iedereen vanaf 2,5 jaar.OVER...open en gesloten, luid en stil, lachenen huiveren, omhoog en omlaag, dansen enbevriezen, vierkant en rond.Oogappel is een muzikale voorstelling, die niet enkel de allerkleinsten boeit,maar door de achterliggende boodschappen, diepgaande emoties en grappigewoordspelingen ook oudere kinderen en volwassenen mee op sleeptouwneemt! Deze voorstelling won de prijs van beste kleutervoorstelling op hetKindertheaterfestival Spekken 2010 in Gent!Met: Carmen Schepmans, Joeri De Hauwereen Nelle De Maeyer.Muziek: Rodrigo Fuentealba & Gert ServaesConcept & tekst: Carmen Schepmans & JoeriDe HauwereCoach: Maarten BosmansTickets: 5 euro (geen reducties)Orla de kikkerslikker | KinderfilmWoensdag 13 maart om 14 uurVictor kijkt al uit naar een zomer langluieren en lekker niets doen. Bovendien ishet circus onderweg naar het dorp. CircusBardini is op zoek naar een gloednieuwe act voor hun spektakel. Dat is echteen kolfje naar de hand van Victor en zijn trouwe hond Braadworst. Maar datis buiten Orla de Kikkerslikker gerekend, de akeligste en lelijkste pestkop diebestaat. Deze film toont hoe Victor en zijn makkers voor zichzelf opkomenen hun pestkop steeds te slim af zijn. Deze film is de eerste in een reeks vandrie verfilmingen van het werk van de Deense topauteur voor kinderen OleLund Kirkegaard (bekend van o.a. 'Pudding Tarzan').Nederlands gesproken versie - vanaf 6 jaar - speelduur: 78 min.Toegangsprijs: 2 euro.Diep in mij – Ode aan YasmineClara Cleymans, Barbara Dex, GuntherVerspecht & Kris De BruyneVrijdag 15 maart om 20.15 uur‘Diep in mij’, een eerbetoon aan Yasmine, brengteen overzicht van haar ganse oeuvre, op eenmanier zoals Hilde het gewild zou hebben: sober,doordacht, stijlvol. Met ‘Diep in mij’ zal haar repertoirein al zijn facetten herleven. In een eigentijdsjasje interpreteren Clara Cleymans, Barbara Dex,Gunther Verspecht & Kris de Bruyne de liedjes die Yasmine uniek maakten…Muzikanten: Jo Mahieu, chef d’orchestre, gitaren - Wladimir Geel, bass - RudyCloet, drums en David Poltrock, piano/keyboard.Tickets: 17 euro, 15 euro (reducties)Openingsuren: ma 13.30 – 16.30 udi13.30 – 16.30 uwo 09 – 12 u 13.30 – 16.30 udo 09 – 12 u 13.30 – 18.00 uvr 09 – 12 u 13.30 – 16.30 uActiviteitenkalenderG.C. Ter Kommen Grote ZaalMaartVr 01 Kienen Oudervereniging IKSOZa 02 Infonamiddag Ziekenzorg CMism Dienstencentrum OCMWZo 03 Familievoorstelling:Oogappel - PicaliliMa 04 Bloedinzameling Rode KruisDo 07 Grootouderfeest kleuters centrumVr 08 Schoolfeest kleuters centrumDi 12 Schoolvoorstellingen kleutersWo 13 Kinderfilm:Orla de kikkerslikkerDo 14 Ledenbijeenkomst OKRAVr 15 Diep in mij – Ode aan YasmineZa 16 Feestvergadering ACVZo 17 Eetdag ZVC HoeseltWo 20 DorpsrestaurantZa 23 Concert Zanggroep Aveland:Van musical naar operaZo 24 Ruilbeurs Hoeseltse Treinclub(modeltreinen en toebehoren)Wo 27 Buitenspeeldag (org. cultuur-,jeugd- en sportdienst)Vr 29 Musical GBS Alt-Hoeselt:Paniek in de snoepfabriekZa 30 Fuif: Nacht der NachtenChirojongens Hern &Chiromeisjes CentrumAprilWo 03 Paasfeest ZiekenzorgVr 05 PrivéfeestZa 06 Eetavond ZVC ‘t SiebelkeZo 07 Lentefeest KVGDi 09 Lentefeest FemmaVr 12 Fuif vzw ‘t PiekuurtjeA.Z. VezaliusZa 13 Eetavond ZL KickboksZo 14 Paastocht WC VitalesDi 16 Weduwendag KVLV Gew.Wo 17 DorpsrestaurantDo 18 Ledenfeest OKRAVr 19 Schoolvoorstellingen Lager Ond.Za 20 Concert Freddy Birset Trio:Chansons à la carteVr 26 Musical GVB Werm:Miezert MuisDi 30 Danshappening OKRACultuur11


Cultuurfemma Hoeselt-CentrummaartDo 14 Culinair • les 3‘O Bistro, Eenvoudig feestelijk’Di 19 Bloemschikken:‘Technieken voor beginners’Do 21 WereldvrouwenfilmAprilDi 09 LentefeestDo 25 Leesclub: ‘‘Post voor mevr. Bromley’Di 30van Stefan BrijsMammobox : ‘Borstkanker en devroegtijdige opsporing ervan’meer info: www.kav.be/Hoeselt-CentrumRita Wouters, 089 51 19 31femma Hoeselt-O.L.VrouwmaartMa 11 WandelenDi 12 VerfmagieDo 21 Do-in: RelaxatieoefeningenMa 25 WandelenAprilMa 08 WandelenMa 22 WandelenDi 23 Bakken voor zoetebekkenmeer info:Liliane Teurlinckx, 089 41 69 52Chansons à la carte | freddy Birset TrioZaterdag 20 april 2013 om 20.15 uurKom bij een lekker glas wijn en een heerlijkstukje kaas genieten van een gezellige Franseavond met chansonnier-gitarist Freddy Birset.De mooiste liedjes van Adamo, Aznavour,Bécaud, Chevalier, Dassin, Dutronc, Ferrat,Lenorman, Moustaki, Piaf, Rapsat, Sardou,Villard… ze staan allemaal op het menu vanChansons à la carte. Het publiek maakt viaeen (optionele) menukaart zelf een seletie.Tickets: 12 euro, 10 euro (reducties)Gezocht: Deelnemers cultuurraadBij aanvang van een nieuw gemeentebestuur zijn de gemeentelijke adviesradenaan vernieuwing toe. Daarom doet de cultuurraad een oproep aan allegeïnteresseerden om zich kandidaat te stellen voor deze raad.De cultuurraad geeft advies en signaliseert knelpunten over alle sociaal-cultureleaangelegenheden in onze gemeente. Ook de bibliotheek is een volwaardigepartner in deze raad.Hecht jij veel belang aan het sociaal-culturele leven in Hoeselt? Wil jij graag deculturele belangen behartigen? Dan is deze raad op zoek naar jou!Alle leden die momenteel zijn aangesloten mogen nog een brief verwachtenwaarin gevraagd wordt om hun lidmaatschap te herbevestigen.maartDi 12Do 21Za 23AprilWo 10Avondcauserie met Martin HeylenLezing ‘kindermishandeling’door Mevr. Nelly CretenLicht Klassieke muziekdoor Aveland HoeseltLezing ‘Gezond ouder worden’door Alfred ConinxZo 28 Tweedaagse uitstapMa 29 Tweedaagse uitstapmeer info:Valentine Noblesse, 0477 55 36 93Viviane Degrève, 0486 02 44 66Anderen kunnen contact opnemen met Yves Voncken, cultuurbeleidscoördinatorom lid te worden.Socio-culturele verenigingen, hobbyclubs, professionele organisaties en deskundigeninzake cultuur of bibliotheekwezen uit onze gemeente zijn vanharte welkom!Kandideren kan tot 30 april 2013 in GC Ter Kommen. Je kan er ook terechtvoor meer informatie.Adres: Europalaan 2, 3730 HoeseltE-mail: cultuurdienst@hoeselt.be, tel. 089 41 63 5812


VORMINGSACTIVITEITENi.s.m. Vormingplus LimburgBezoek dierenasiel St. Truidendatum: zaterdag 9 maart van 14 uur tot 16.30 uurmax. aantal deelnemers: 20Prijs: gratis deelnamePlaats: Dierenasiel St. Truiden, Bedrijvenstraat 11Begeleiding: vrijwilliger dierenasielToneelkriebels – vervolgcursusdata: donderdagen 14, 21 en 28 maart, 4 en 11 april 2013 van 19.30 uur tot22.30 uurmax. aantal deelnemers: 12Prijs: 45 euro standaardtarief, 25 euro minimumtariefPlaats: vergaderlokaal 1 GC Ter KommenBegeleiding: Annick ThijsBezoek aan Oud-Rekem, het mooiste dorpje van Vlaanderendatum: zaterdag 13 april 2013 van 14 uur tot 16 uurmax. aantal deelnemers: 20Prijs: 9 euro standaardtarief, 5 euro minimumtariefPlaats: Oud-RekemBegeleiding: Annita Vanholsaet, gidskoude gerechten voor de zomerse tafeldatum: maandagen 15 en 22 april 2013 van 19.30 uur tot 22.30 uurmax. aantal deelnemers: 15Prijs: 36 euro standaardtarief, 24 euro minimumtariefPlaats: leskeuken IKSO, Dorpsstraat 56 - HoeseltBegeleiding: Ine VrankenmaartMa 04Wo 06Ma 11DI 12Wo 13Do 14Wo 20Ma 25AprilWo 03Ma 15Wo 17Do 18Ma 29SportprogrammaJoggen:Crea patchworkBreicafé ‘café Den Hoesëler’Crea werken met fietsbandenModeshow • 14 uurCC Muze Heusden-ZolderModeshow • 14 uurCC Muze Heusden-ZolderLedenbijeenkomst • 14 uurBreicafé ‘café Den Hoesëler’Crea ‘Schaap van wol’Breicafé ‘café Den Hoesëler’Crea patchworkBreicafé ‘café Den Hoesëler’Lentefeest • 12 uurCrea mozaïekElke maandag, woensdag envrijdag om 9.30 uurWandelen: Elke zondag en donderdagom 13.30 uur (tot Passen,de maanden erna terug fietsen)Dansen:Elke dinsdag om 16 uur.meer info:Josette Swerts, tel. 089 51 43 61M-Th Vanderslagmolen, tel. 089 51 46 48CultuurDe Hoeseltse Geschiedkundige kring heeft enkele bijdragen toegevoegd op haarwebsite www.hoeseltvrugger.be. Wie geen internet heeft kan terecht in de bibtijdens de openingsuren.augustus 1918... een krant voor onze jongens,waar ook te veldeIn 1889 startte drukker Leo Simoens in Bilzen met de uitgave van DeBilsenaar, een succesvol en memorabel weekblad, dat stand hield tot 1940.Met nochtans - door overmacht - een publicatiestop ten tijde van de EersteWereldoorlog. Maar in 1918... in de zomer van het laatste oorlogsjaar gafde krijgsoverheid haar toestemming tot het uitgeven van het frontblad 'DeBilsenaar', bestemd voor de soldaten van het kanton Bilzen. En kosteloos …Lees wat onze correspondent uit Hoeselt te melden had op www.hoeseltvrugger.be.Piet Thoelen, voorzitter van de HGSG, cultuurverdienstelijke 2012Op vrijdag 25 januari 2013, werd Piet Thoelen door de gemeente gehuldigd als cultuurverdienstelijke van 2012. Spijtiggenoeg kon hij wegens ziekte niet aanwezig zijn bij de huldiging, maar de lof en de eer, de bloemen en "de Lemme"werden thuisbezorgd en hij heeft zowel het één als het ander in dank aanvaard.Na veertig jaar van ijver en bezieling, wordt ingezoomd op de geschiedenis van de Hoeseltse GeschiedkundigeStudiegroep en heel speciaal op de niet aflatende inzet van Piet voor deze vereniging en in het bijzonder voor hetcultuurleven in onze gemeente.Lees het artikel op www.hoeseltvrugger.be.maartDi 05Do 07Za 16Do 21AprilWo 03Do 04Di 09Wo 24Do 25Di 30Bezoek aan de voormaligegevangenis van HasseltWandelen met SylviaGrüsse aus Wien – Robert StolzClub De Singel - AntwerpenAntwerpen'Wereldkaart op stadsformaat'De ondertunneling van de A2in MaastrichtBloesemwandeling met SylviaFilm 'Intouchables' • C-Mine GenkFietsen met Annie en MarleenSchemerwandeling met SylviaDe mooie binnenstad van Namenmeer info:Renè Maene, tel. 089 41 23 35 / 0494 50 44 0013


CoverstoryOktober 1972, kermismaandag...eengedenkwaardige dag.Enkele begeesterdezielen staken de koppenbij mekaar om te starten met een zoektochtnaar het Hoeselts dorpsverleden. De gebroedersen paters Alex en Philibert Coenen, HarieCosemans, Guido Lambrechts, Jos Croux, meesterJan Lijnen, Egide Voncken, Johan Gerits enPiet Thoelen, de jongste van de pioniers, hebbenop die dag de Hoeseltse GeschiedkundigeStudiegroep boven de doopvont gehouden.40 Jaar Hoeseltse geschHet ontstaan van de Hoeseltse Geschiedkundige StudiegroepBij het verzamelen van de eerste archievenvormden oudere uitgaven over Hoeselt, zoalsStuurgroep HGSG 1980de publicaties van pastoor Van de Weerd,de Doornkapper en bijdragen in de tijdschriften ‘Limburg’ en ‘Het Oude land van Loon’ de vertrekbasis ...De rijks- en stadsarchieven van Hasselt en Tongeren werden bezocht, de teksten die op Hoeselt betrekking haddenwerden opgevraagd, overgeschreven en gekopieerd.Geschiedenis schrijvenDe verzamelde archiefstukken werden nagelezen, vertaald en uitgeplozen. Bij dit opzoekingswerk was de studie vanoude geschriften naast de kennis van het Latijn, Duits, Frans en oudere vormen van het Nederlands een belangrijkhulpmiddel. Kennis vergaren en inzicht verwerven... dat kan je voor jezelf houden, maar delen is fijner.Halverwege de jaren ’80 werden er zowaar voor de duur van één jaar twee tijdelijke krachten tewerkgesteld voor destudie en het beheer van de nog ontbrekende archieven.Activiteiten allerhandeEr werd dus begonnen met schrijven, dit om eenmaandelijkse publicatie te kunnen verzorgen voorleden ! De artikels verschenen in het maandblad ‘HetHoeselts dorpsverleden’, 16 jaar lang, maandelijks eennummer met 2 tot 5 artikels!Soms was het zwoegen en zweten om die maandelijksedeadline te halen, maar het tijdschrift werd gesmaakten gewaardeerd en het had tot 400 abonnees.In die jaren werd het idee ontwikkeld voor een jaarkalenderen werden er 'Groot-Hoeseltse' kunstenaarsaangezocht voor de illustraties. Tussen 1978 en 1987verschenen 9 van die kalenders.De Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep organiseerdein Hoeselt een Gouwdag en een Landdag voorde Geschied- en Heemkundige Kringen van Limburgen daarbuiten. In dezelfde periode verscheen er eenfotoboek en diverse losse publicaties over historischebezienswaardigheden in Groot-Hoeselt.14In de jaren '70 trok de memorabele diamontage ‘Hoeselt, het Aveland van weleer’, meermaals volle zalen met enthousiastetoeschouwers. De kleurrijke en poëtische beeldevocatie ontroerde de harten van de Hoeselaren.


iedkundige StudiegroepEnkele oude films uit de jaren 50 hadden niet hetzelfde ontroerendeffect, maar ze kenden wel een even groot succes: ze toondenvoornamelijk mensen op straat, op café..., als toeschouwersaan de zijlijn van de motocross... Deze films werden meermaalsvertoond en zijn nadien op DVD gezet.In de jaren 80 werden verschillende belangrijke tentoonstellingengeorganiseerd : wij onthouden er een over de kerkschatten,een fototentoonstelling naar aanleiding van de uitgave van hetfotoboek en de grote Lambrecht Lambrechts-tentoonstellingnaar aanleiding van de uitgave van een biografie en bibliografieover Lambrechts van de hand van pater Michiels.Inhuldiging gevelsteen Ter BoschDe Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep lag aan de basisvoor het rehabiliteren van enkele stenen relicten, die her en der in de gemeente een plaats vonden:• de drie grensstenen• de terugkeer van de gevelsteen van Ter Bosch en de plaatsing ervan op het Heibrikplein• verschillende kruizen in het landschapCoverstoryErfgoed tussen tijdschrift en website …In de loop van de jaren deed voorzitter PietThoelen de ronde van de Hoeseltse deelgemeentenmet zogenaamde ‘causerieën’ over het specifiekeverleden van die dorpen... met telkens eenbehoorlijke belangstelling [alleen Schalkhovenwacht nog op de komst van de verteller].Toen 25 jaar geleden de eerste OpenMonumentendag Vlaanderen van start ging namHoeselt, onder impuls van de Studiegroep, vanafdat eerste moment deel en zo verzorgde zij haastjaarlijks interessante bijdragen met rondleidingenen uitleg.Stuurgroep HGSG 1992Al sinds 25 jaar organiseert de Studiegroep jaarlijkseen daguitstap voor de stuurgroep van de vereniging. In de laatste drie jaren waren dit zelfs meerdaagse reizen naar deMiddenrijn, de Kurpfalz en het Frankenland.En... de website ‘Hoeseltvrugger.be’ of historisch erfgoed via de moderne mediaNa 16 jaargangen van ‘het Hoeseltse Dorpsverleden’ en vele andere publicaties, werd er al langer gedroomd van eenwebsite. Toen de Cultuurdienst dan op zoek was naar een instantie die op een eigentijdse wijze een bijdrage wou leverenvoor het behoud van erfgoed was dit voor de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep een niet te missen kans.Nog even zoeken naar een naam en … in 2008 startte ‘hoeseltvrugger.be’ met een nieuw elan voor de Studiegroep.Stuurgroep HGSG 201315


ToerismeKalender – Kalender – Kalender - Kalender – Kalender – Kalender – KalenderHet Nederhoeselts Toneelgezelschap speelt‘Laat de beesten los!’van Luc Kerkhofs in regie van René Meers.Vrijdag 8 en 15, zaterdag 9 en 16 maart om 20 uurzondag 10 maart om 15 uurZaal Nederheem, Nederstraat 29 AKaarten: 7 euro - Gielkens Vangossum, tel. 089 49 19 07Boerin Jet doet er alles aan om bij haar zonen het jachtinstinct telaten ontbranden voor het vrouwvolk. Zijn de vrouwen nog veiligop de boerderij nu de beesten los zijn .....?Spelers : Miloe Vanspauwen, Raymond Vanspauwen, Luc Jehaes, Guido Fourrier, Marc Haenen, Jacques Henkens,Suzanne Martens, Sabine Vandebroek, Anita Jehaes, Evi Cartenstadt en Lisette KenisZaterdag 16 maart: ACV Sint-JozeffeestFeestvergadering om 14 uur in GC Ter Kommen met aansluitend warme maaltijd en gezellig samenzijn.Inlichtingen en inschrijvingen: Koos De Grauw, tel. 089 41 26 21.Zondag 14 april: Voorjaarsflora ontdekken in het Brullenbos, Espenbos en SchabosVertrek: Parking hoek Tommenstraat/Sint-Hubertusstraat, St.-Huibrechts-Hern om 14 uur.Deelname: 2 euro/ leden gratis.Meer info: Limburgs Landschap vzw, info@limburgs-landschap.be, 011 53 02 501 meifeesten te Alt-Hoeselt in en rondom PC ‘Altenaar’zaterdag 27 april: Snuffel-Rommelmarkt met kinderanimatie vanaf 9 uurzondag 28 april: Muzikale namiddag met optredens vanaf 14.30 uurOrganisatie: Koninklijke Harmonie Sint-LambertusMeer info: 012 23 41 49BloesemactiviteitenZondag 7 aprilCulinaire fietstocht door Hoeselt met onderweg proeverij van productenvan eigen bodem.Korte stop aan de Kluis van Vrijhern voor een lekker glas koel fruitsap en eenlekker Hoeselt pralientje en bezoekje aan de 350-jaar oude kluis met kluiskapel,een kopie van het heilig huisje van Nazareth. Daarna een korte wandelingaan een laagstamplantage van fruitboer Lowet met tijd om een smakelijkappeltje op te peuzelen. In de tennisclub Jus-in doen we ons te goed aan eenstuk Hoeseltse vlaai met koffie of fruitsap. Daarna bezoeken we brouwerij DeToetëlèr en proeven van hun lekker vlierbessenbier. Terug naar het centrumwaar je nog kan nippen aan de ‘Kante Klare’, een lokale pruimen/kriekenjeneveren een Hoeselt wafeltje mee krijgt voor onderweg.Start: aan het Gemeentehuis, Dorpsstraat 17, om 13.30 uurPrijs: 6 euro (betalen bij aanvang) (proeverijen,taart met koffie inbegrepen)Aanmelden: gaby.somers@hoeselt.be – tel. 089 510 335 of 0478 25 57 6316Zondag 21 aprilBloesemwandeling met natuurgids Jean-Pierre BillenJean-Pierre Billen, natuurgids en fruitkenner 1ste klasse, geeftonderweg uitleg over hoog- en laagstam en de verschillendesoorten appels, peren en kersen. Bezoek aan een boomgaard eneen fruitbedrijf. Afsluiten doe je met een stuk appeltaart en eenglas Hoeselts appelsap of een koffie.Start: aan de Kluis in Vrijhern om 13.30 uur.Prijs: 3 euro (betalen bij aanvang) (taart met koffie inbegrepen)Aanmelden: gaby.somers@hoeselt.be – tel. 089 510 335 of0478255763!! Bij elk evenement van de bloesemfeesten kan je een goed gevuld streekproductenkistje winnen !!


De jeugdboekenweek 2013 vindtplaats van 2 tot 17 maart.Jaarlijks heeft de jeugdboekenweek eenander thema. Dit jaar is het thema TIJD,met als slogan ‘Een zee van tijd’.Illustrator Kaatje Vermeire maaktesamen met vormgever Kris Demeyhet beeldmateriaal.BibliotheekHet grootste kinderfestivalvan de Hoeseltse bibliotheek isde jeugdboekenweek. Niet veertiendagen maar wel twee maanden werktde bibliotheek samen met de scholenrond TIJD. Bewonder de mooiecreaties van de kinderen in de bib.PROGRAMMA 1KleuterklassenPROGRAMMA 2Eerste graadPROGRAMMA 3Tweede graadPROGRAMMA 4Derde graadDE KLOK RONDLuister- en bewegingspelOTTOWoord- en beeldkunstRACE TEGEN DE TIJDActiespelGOED BIJ DE TIJD ZIJNQuizInhoudelijk doel :Op een speelse manier debibliotheek leren kennenInhoudelijk doel :Kennismaking met hetpersonage ‘OTTO’ in deboeken van Tom SchampInhoudelijk doel:Inhoud en materialen vande bibliotheek opzoekenen leren gebruikenInhoudelijk doel:Databanken en bibliotheekleren gebruiken tervoorbereiding van hetmidelbaar onderwijsLeerinhoud :Auditieve en visuele voorstellingvan tijd en aanverwantebegrippenLeerinhoud :Beeldend en verbaal ‘tijd’uitdrukkenLeerinhoud :Soorten tijd , kloklezen,geschiedenis, muziek enritmeLeerinhoud :Tijd en ruimte,taalgebruik, mediargus,kunst17


Sport18


WatergewenningVoor KLEUTERS geboren 2008Start op zaterdag 4 meiUren: 9.00-9.40 / 9.40-10.20 / 10.20-11.00Max. 10 deelnemers/groepDeelname: 15 euro/5 lessenInschrijven: sportdienst@hoeselt.be • 089 49 16 03 (enkeltijdens kantooruren).De ideale voorbereiding op onze nieuwe lessenreekskLEUTERZWEmmEN die in september zal starten.Activiteiten Jeugdhuis XZaterdag 16 maart:Zaterdag 06 april:Zaterdag 20 april:New Bokwa FitnessMaak nu kennis met dé fitness-trendvan 2013. In deze nieuwe groepslesworden vormen van letters, cijfers envele andere combinaties gebruikt. Allesteps worden aangegeven door handsignalenen zijn voor iedereen goed te volgen. Sweat TheAlphabet & Dance The Digits !Programma mAARTMaandag 14.00 uur BOKWA & shapeWoensdag 19.30 uur START to BOKWADonderdag 19.00 uur BOKWA & shape( & shape = met een reeks buikspieren)Inschrijven:Info:facebook:bokwa.hoeselt@gmail.comwww.fitclubhoeselt.be(deelname vanaf 15 jaar)Bokwa HoeseltZumba & DanceFitnessOur 15 DJ’sGet into the Xperience: speciale activiteit voor 16-20 jarigen.Postbus X: message-partyVan 8 t.e.m. 15 mei: fEESTWEEk n.a.v. het 15 jarig bestaan van jeugdhuis XProgramma mAARTMaandag 21.00 uur ZUMBA & shapeDinsdag 19.30 uur ZUMBA & danceWoensdag 20.30 uur ZUMBA & danceDonderdag 20.00 uur ZUMBA & shapeVrijdag 20.00 uur ZUMBA & shape( & shape = met een reeks buikspieren)( & dance = met drie extra dance-nrs.)deelname met beurtenkaart :50 euro / 14 beurten (student 40 euro)Info: www.fitclubhoeselt.befacebook: ZUMBA HoeseltBuitenspeeldag 2013Woensdag 27 maart van 13 tot 17 uurEr worden heel wat toffe activiteiten voorzien op de pisteen rond het sport- en gemeenschapscentrum. Meer infovolgt.Nieuw voor 2013: e-nieuwsbrief van Jeugdcentrum Ter KommenVanaf 2013 wil het jeugdcentrum Ter kommen 4 maal per jaar een e-nieuwsbrief verspreiden onder de Hoeseltsejeugd. Op deze manier willen we de laatste nieuwtjes verspreiden van de jeugddienst, het jeugdhuis, de jeugdraad enspeelpleinwerking.Hoe kan je deze e-nieuwsbrief ontvangen? Stuur gewoon een mailtje met jouw emailadres naar jeugddienst@hoeselt.be en dan nemen we jou op in onze mailinglist.Wat is jeugdcentrum Ter kommen?Het jeugdcentrum is dé verzamelplek van allerlei diensten en organisaties die werken voor kinderen en jongeren in onzegemeente. Het gebouw staat er al langer, maar de term jeugdcentrum hebben we pas ingevoerd.Waarom?Omdat de term jeugdcentrum meer de lading dekt van wat er allemaal gebeurt. Zo vind je in het jeugdcentrum degemeentelijke jeugddienst, jeugdhuis X, de jeugdraad én de speelpleinwerking.Jeugd Sport19


MilieuCentraal Meldpunt MilieuklachtenVoor alle klachten betreffende een milieuverstoring gerelateerd aan een vergunningsplichtige inrichting of activiteit,betreffende een probleem van geluids-, geur-, stof- , rook- of lichthinder of, een milieuverstoring waarbij een vermoedenbestaat dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast. Het Centraal Meldpunt Klachten is bereikbaar tijdens dekantooruren op het nummer 089 51 03 37 of via e-mail: milieuklachten@hoeselt.be. Buiten de kantooruren, en in zéérdringende gevallen, kan u terecht bij de politie op het noodnr. 101.Compost voor in de tuinOok de werken in de tuin vangen aan.Tijdens de maand april 2013 kan u voor gratis compost terecht op de technischedienst onder volgende voorwaarden:1. afhalen kan slechts in kleine hoeveelheden (enkel voor particulieren en kleinschaliggebruik);2. vóór het afhalen dient men zich aan te melden op de burelen van deTechnische Dienst;3. de compost wordt eigenhandig opgeschept met een eigen schop.Premies voor energiebesparende maatregelen 2013subsidiesDe meeste premies van de netbeheerders voor energiebesparendeinvesteringen in woongebouwen blijven ongewijzigd in 2013. Voorbeschermde afnemers komt er iets meer bij, voor zonneboilerwordt het maximumpremiebedrag afgetopt. Een overzicht hiervanvind je op www.energiesparen.be. De belastingvermindering voordakisolatie loopt verder, het belastingkrediet niet.Meer info over de wijzigingen voor de korting onroerende voorheffingvoor nieuwbouwwoningen vindt u in het luik subsidies. Depremiebrochure 2013 kan gedownload en besteld worden.Voor een overzicht en de aanvraagformulieren betreffende de premies van Infrax kan u de site www.infrax.be raadplegen.Gemeentelijke ondersteuning planadviesduurzaam bouwenSteunpunt Duurzaam Bouwen geeft aan de particulieren de mogelijkheid voor het bekomenvan ‘planadvies duurzaam bouwen’ op basis van ingediende (ver)bouwplannen.Alzo worden de plannen getoetst aan de principes van duurzaam bouwen. Uit het advieskunnen suggesties gegeven worden in kader van duurzaam gebruik van materialen, wateren energie.De gemeente Hoeselt ondersteunt iedere aanvraag met 50,00 euro zodat de resterende kostprijs voor de particuliermaximaal 50,00 euro bedraagt.Asbestinzameling en inzameling roofing op het containerparkOp dinsdag 12 maart kan zowel asbesthoudend bouw- en sloopafval als roofing worden aangebracht op het gemeentelijkcontainerpark en dit van 16u00 tot 19u00.Let wel: die namiddag worden geen andere afvalfracties aanvaard!Straat.net op 16 en 17 maartIn samenwerking met Limburg.net engageren zich een aantalverenigingen om tijdens het weekend van 16 en 17 maart in eenaantal straten het zwerfvuil op te ruimen.20Meer en meer krijgen we ook meldingen van burgers die ons signalerendat zij zich ook tijdens de rest van het jaar zich hiervoorwillen engageren. Wil je ook zo een ‘peter’ of ‘meter’ worden vaneen straat of plein in je omgeving, laat het ons dan weten zodatwe het nodige materiaal kunnen leveren en praktische afsprakenkunnen maken.


Earth Hour 2013Zaterdag 23 maart van 20.30 tot 21.30 uurTijdens Earth Hour, op zaterdag 23 maart 20.30 uur, gaat overal ter wereld 1 uur hetlicht uit. Earth Hour maakt deel uit van een internationale campagne van WWFtegen de klimaatverandering. WWF roept iedereen wereldwijd op om tijdens 'EarthHour' de verlichting voor een uurtje te doven. Ook bedrijven en particulieren kunnen meedoen en een uur lang allelichten – en zeker de buitenverlichting – doven.MilieuLichthinder is de overlast die mens en milieu ondervinden van nachtelijk kunstlicht. Na geluids- en geurhinder islichthinder de meest voorkomende vorm van overlast. Ook dieren en planten ondervinden negatieve effecten vanlichthinder. De mogelijke risico’s voor dieren zijn onder meer aanrijdingen door lichtaantrekking, onaangepast gedrag,verstoring van het broed- en foerageergedrag bij vogels, verstoring van de voortplantingscyclus, vroegtijdig uit de winterslaapontwaken en het uitstellen van het trekgedrag.Huis-aan-huisophaling snoeihout en grof vuilDe gemeentelijke technische dienst zal snoeihout ophalen op woensdag 27 maart. Snoeihout mag enkel samengebondenper bundel aangeboden worden. Per bundel tot maximaal 25 kg moet één sticker aangebracht worden. Stickerszijn te bekomen bij de dienst burgerzaken en kosten 3 euro per stuk.Het ophalen van groot huisvuil is voorzien op woensdag 10 april. Groot huisvuil mag per voorwerp, per verpakkingof bundel aangeboden worden. Ook hier dient per stuk grof huisvuil of per bundel tot maximaal 25 kg één stickeraangebracht te worden. Dit zijn dezelfde stickers als voor de ophaling van snoeihoutVerkoop compostbakken en -vatenBestelling van compostbakken en –vaten kan via de milieudienst.Een compostbak kost 35 euro, een compostvat met beluchtingstok is verkrijgbaaraan 15 euro het stuk.Nieuwe samenstellinggemeentelijke adviesraad voor milieu en natuurNa de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad dient eveneens degemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur opnieuw geïnstalleerd. Iederevereniging of organisatie mag een vertegenwoordiger of vertegenwoordigsterafvaardigen in deze gemeentelijke adviesraad. De milieuraad heeft als doelde verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap enhet milieu in de gemeente te behartigen. Aan de milieuraad wordt advies gevraagd inzake het gemeentelijk milieu- ennatuurbeleid. De milieuraad kan ook – via acties – haar steentje bijdragen bij het informeren en sensibiliseren van debevolking. Op die manier geraken burgers meer betrokken bij het beleid en kunnen ze hun bijdrage leveren bij de verdereuitbouw van een duurzaam milieubeleid. Leden van de milieuraad moeten echt geen grote milieudeskundigenzijn. Een gezonde interesse in milieu en natuur vormt een goede basis.Als vereniging kan u tot 29 maart 2013 bij het college en burgemeester twee personen (een effectief lid en eenplaatsvervangend lid) afvaardigen voor HOLA, de Hoeseltse Leefmilieuadviesraad. Tegen die datum kan u eveneens alsgeïnteresseerde burger uw kandidatuur stellen.Start openbaar onderzoekvoorbereiding tweede generatie waterbeheerplannenNog tot 18 juni 2013 liggen het voorontwerp van de Tweede Waterbeleidsnota (incl. Waterbeheerkwesties) en hetTijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen ter inzage.Iedereen kan op deze documenten reageren. Aan de betrokken adviesraden is gevraagd om advies te formuleren bijdeze documenten. Op www.volvanwater.be vindt u meer informatie over het openbaar onderzoek en kunt u volgendedocumenten raadplegen: tijdschema en werkprogramma, tweede waterbeleidsnota (inclusief Waterbeheerkwesties). Ukan deze documenten ook raadplegen op de milieudienst van de gemeente.Heeft uw opmerking, dan kan u die schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen of rechtstreeksaan de CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) overmaken. U doet dit bij voorkeur digitaal viahet inspraakformulier: inspraakformulier 'Tijdschema en werkprogramma' of inspraakformulier 'Voorontwerp TweedeWaterbeleidsnota'.Of u maakt uw opmerkingen over op CIW-secretariaat, Van de Maelestraat 96 te 9320 Erembodegem.21


InformatiefOproepaan de veteranenDe militairen of de ex-militairenvan groot Hoeselt die ingezet zijnin oorlogsgebieden zoals Kosovo,Kongo, Afghanistan, Libië, Libanone.a. op bevel van de VN of EU ofde Belgische regering noemt menVeteranen.Zij zijn gelijkgesteld aan deoud-strijders van de beide wereldoorlogenvan 1914-1918 en 1940-1945!De NSB van groot Hoeselt zougraag en op aandringen van NSBNationaal op de hoogte gebrachtworden van deze personen en vragendaarom ook om u kenbaar temaken. Zij vernemen graag van uuw naam, adres, eenheid en plaatsvan inzet.Aarzel niet en geef een telefoontjeof schrijven aan Voorzitter van NSBGroot Hoeselt, de heer H.J.WoutersNederstaat 77, tel. 089 41 34 54.De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzieningheet voortaan De WatergroepSinds 1 januari 2013 heeft de VlaamseMaatschappij voor Watervoorziening een nieuwenaam: De Watergroep.De kerntaak blijft om hun klanten 24 uur per dag,7 dagen op 7 van gezond en lekker drinkwater tevoorzien. Daarnaast hebben ze ook een uitgebreiddienstenaanbod op het vlak van gemeentelijkafvalwaterbeheer en maken we industriewater opmaat voor bedrijven.De medewerkers van De Watergroep blijven steeds tot uw dienst op degekende contactadressen.Meer info: www.dewatergroep.beDefensie rekruteert1.700 vacatures (M/V)Gaande van arbeiders (soldaten), over ploegbazen(onderofficieren) tot managers (officieren).Wil je meer weten:Informatiecentrum HasseltGuffenslaan 24 – 3500 HasseltTel. 011 28 88 70E-mail: ic.hasselt@mil.beVoor alle vacatures: www.mil.be/jobsiteOpeningsurenhuisartsenwachtpost37Openingsuren:Op weekdagen van 19.00 uur 's avondstot 's morgens 08.00 uur. Tijdens het weekend van vrijdagavond 19.00 uur totmaandagmorgen 08.00 uur. Op officiële feestdagen vanaf 19.00 uur de avondvoor de feestdag tot 08.00 uur de ochtend na de feestdag.De huisarts van wacht is steeds bereikbaar op het centraal oproepnummer:070 246 246.In de huisartsenwachtpost kan u terecht voor dringende gezondheidsproblemenwaarmee u niet kan wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts.22Tweedehandsbeurs Gezinsbond HoeseltZondag 24 april • 10 tot 15 uurGC Ter Kommen• Kinderuitzet (baby tot kleuter)• Meubilair (van kakstoel tot zeteltje)• Speelgoed (van rammelaar tot PC)• … en nog zoveel meer.Snacks en koffie te verkrijgen.Inkom: 1 euro – kinderen gratis.Meer info: Erik Driesen • erik.driesen@brandweerhoeselt.be


Blauwe zone in Hoeselt-centrumZoals u misschien gemerkt heeft werden er sedert augustus 2012 borden geplaatst in diverse straten in Hoeseltcentrumom de parkeerduur in tijd te laten beperken.Wat houdt dit concreet in:In betreffende straten dienen ook verplicht een parkeerschijf te worden aangebracht. Een afwijkinghierop is toegestaan voor:• Personen met een handicap mits het aanbrengen, op een goed zichtbare plaats achter de voorruitvan het voertuig, van een kaart, uitgereikt overeenkomstig het MB van 29-07-1991.• Voertuigen van hulpdiensten bij interventies.• Huisartsen op huisbezoek, waarbij het rode kruis met esculaap zichtbaar is aangebracht.InformatiefMAX. 1 UURWanneer :De beperkte parkeertijd is van kracht van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur, uitgezonderdzon- en feestdagen. In afwijking van de algemene regel zal de parkeertijd beperkt wordentot maximum 1 uur.De parkeerschijf:Sinds maart 2003 is de nieuwe blauwe Europese parkeerschijf ingevoerd. Dit model moetsedertdien verplicht gebruikt worden.De schijf moet steeds zichtbaar achter de vooruit worden geplaatst en dit alvorens het voertuigte verlaten.De pijl van de parkeerschijf moet op het streepje geplaatst worden dat volgt op het tijdstip vanaankomst. Wie bv aankomt om 11.05 uur mag het pijltje plaatsen op 11.30 uur.Na het verstrijken van de maximum tijd (1 uur) moet het voertuig verplaatst worden. Het isniet toegelaten de gegevens op de parkeerschijf te wijzigen of om er onjuiste gegevens op aan te brengen.Gebied:• Dorpsstraat (vanaf het kruispunt met de Schepenenlaan/Hulstraat tot aan het kruispunt met de Kerkstraat/Gieterijstraat).• L. Lambrechtsstraat.• Schepenenlaan.• Kerkstraat (vanaf het kruispunt met de Dorpsstraat tot aan de kruising met de Wierookstraat).• Stationsstraat (vanaf het kruispunt met de N730 tot aan de eerste bocht tegen de spoorweg).• De beiden kerkpleinen, alsook het kioskplein, vallen buiten het gebied van de blauwe zone.Controles:Bij wijze van overgangsperiode werden er sedert september zogenoemde ‘waarschuwingen’ uitgeschreven door depolitie om overtreders in kennis te stellen van het nieuwe reglement op de blauwe zone. In de loop van februari 2013zal er effectief begonnen worden met het uitschrijven van retributies.Kosten:De retributie bij een overtreding bedraagt 20,00 euro. Deze zal aangerekend worden aan de houder van de nummerplaat.Navolgende overtredingen worden beboet:• Het voertuig staat langer geparkeerd dan de toegelaten tijd.• Het niet of niet-zichtbaar plaatsen van de parkeerschijf.• Het plaatsen van een niet-conforme schijf.• De parkeerschijf bijdraaien.• Het plaatsen van een automatische schijf.• Het aanbrengen van reclame aan de voorzijde van de parkeerschijf.Meer info:Indien u meer info wenst kan u zich wenden tot:• de dienst Mobiliteit van het gemeentebestuur (089 51 03 12 of krista.vandersmissen@hoeselt.be)• de lokale politie.Een verwittigd man is er twee waard !23


Collegebeslissingen Informatief24Windhoos en rukwinden op 7 juni 2012 erkend als algemene rampDe ministerraad heeft verschillende ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd, die uitzonderlijke weersomstandighedenals algemene ramp erkennen. Eén van de weersomstandigheden die als algemene ramp erkend wordt is dewindhoos en rukwinden van 7 juni 2012 in Tongeren, Hoeselt en Zutendaal.Bepaalde natuurrampen worden gedekt door de brandverzekering. Sinds maart 2007 komt elke polis ‘brand-eenvoudigrisico’ tussen bij natuurrampen zoals overstromingen, overlopen en opstuwen van openbare riolen, aardbevingen,aardverschuivingen of grondverzakkingen.In bepaalde gevallen kan het rampenfonds tussenkomen indien: de goederen niet verzekerd zijn wegens de financiëletoestand van het slachtoffer, de goederen niet gedekt worden door de verzekering, de goederen geen eenvoudig risicovormen of dat het gaat om schade aan openbare domeingoederen.Personen die het slachtoffer zijn van de windhoos en rukwinden van 7 juni 2012 en die aanspraak kunnen maken ophet rampenfonds hebben tot 3 maanden de tijd, vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad, om hun vraag tot schadevergoedingbij de gouverneur in te dienen. (Het besluit werd tot op heden nog niet gepubliceerd.) In praktijk zal degemeente de aanvragen verzamelen en ze gezamenlijk overmaken aan de gouverneur.Voor verdere informatie kan u terecht bij:• de dienst Ruimtelijke Ordening en Patrimoniumgevestigd in het gemeentehuis te Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt (089/51.03.16 - Tim Willems)• op de website van de civiele bescherming www.civieleveiligheid.be/ (documentatie)Help de bijen ! Zorg voor meer bloemen!Imkers en natuurbeschermers luiden de alarmklok alsmaar luider. De bijenpopulatiein Vlaanderen en de rest van de wereld neemt onrustwekkend af. Slecht nieuws, wantheel wat van onze tuin- en landbouwgewassen zijn afhankelijk van de bestuiving doorinsecten.Pesticidengebruik, klimaatverandering, ziektes en een gebrek aan nectarbronnen intuinen, weiden en velden zijn nadelig voor deze bestuivers. Maar aan de nectarbronnenkunnen we gemakkelijk een steentje bijdragen door het inzaaien van bloemenweiden.Iedere inwoner van Hoeselt met een stuk(je) braakliggende grond en een hart voor de bij of vlinder kan gratis een pakjevan 100 gram Tübinger bloemenweidezaad ter beschikking krijgen, goed om ongeveer 1 are in te zaaien en uiteraardzolang de voorraad strekt. De samenstelling van het Tübinger mengsel is boekweit, borage, dille, ganzebloem, kaasjeskruid,klaproos, korenbloem, mosterd, phacelia, bladrammenas, goudsbloem, karwij.Plaats je bestelling bij de milieudienst vóór 20 maart 2013 via de milieudienst via tel. 089 51 03 38 of via email naarmilieudienst@hoeselt.be. Afhalen kan op 3 en 4 april 2013 op de milieudienst.OverheidsopdrachtenBelgacom kreeg toelating tot het leggen van een aantal nieuwe kabels op het openbaar domein van de gemeenteHoeselt, vanaf hun verdeeldoos langs de Bilzersteenweg ( thv de verkeerslichten) langs de L. Lambrechtsstraat en zoverder langs alle nieuwe (nog aan te leggen) wegen in de verkaveling Binnenhof.De firma Mint nv, Hendrik Consciencestraat 1B te 2800 Mechelen werd aangesteld als ontwerper voor het verbreden/verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Kostprijs 28.417,30 euro incl. BTW.De firma Team Van Meer! - Architecten & co cvba, Heldenplein 9 te 3500 Hasselt werd aangesteld als landschapsarchitectin het kader van het project ‘De kluis van Vrijhern herbeleefd’. De kostprijs bedraagt 17.908,00 euro, incl. BTW.HuwelijksjubileaHet gemeentebestuur heeft besloten om aan de echtelingen die hun gouden, diamanten, briljanten of platina huwelijkvieren, een kistje met streekproducten te overhandigen. De burgemeester en/of schepenen zullen het geschenk samenmet hun persoonlijke felicitaties na afspraak komen overmaken.


Interne taakverdeling van het schepencollegeKennis wordt genomen van de interne taakverdeling van het college van burgemeester en schepenen. De bevoegdheidsverdelingwerd vastgelegd bij collegebesluit d.d. 15 januari 2013. Bij het toewijzen van de bevoegdheden werdgestreefd naar een taakverdeling op maat van ieder lid van het schepencollege waarbij niet enkel rekening werd gehoudenmet de persoonlijke wensen, maar ook met de kwaliteiten en de geschiktheid van het individu. Dit resulteerde involgende bevoegdheidsverdeling:Guy Thys (N-VA/Nieuw) zal de eerste drie jaar van de legislatuurvolmaken als burgemeester en is verantwoordelijkvoor financiën & begroting, politie, brandweer, bevolking &burgerlijke stand, personeelsaangelegenheden, kerkfabriekenen erediensten. Verder staat hij in voor het algemeenbeleid en coördinatie. Op 1 januari 2016 geeft hij de burgemeestersjerpdoor aan schepen Werner Raskin (VLD-plus)met behoud van zijn bevoegdheden én patrimonium, enwordt hij de laatste 3 jaar eerste schepen.Eerste schepen Werner Raskin is bevoegd voor ruimtelijkeordening, woon- & bouwproblematiek, bouw- & milieuvergunningen,middenstand, KMO, lokale economie enmarkten, industriezone, ruilverkaveling, land- & tuinbouw,senioren en patrimonium. Op 1 januari 2016 wordt hijburgemeester met behoud van alle bevoegdheden uitgezonderdpatrimonium. Deze laatste bevoegdheid gaat overnaar Guy Thys.CollegebeslissingenOpenbare werken, groenvoorzieningen, containerpark, begraafplaatsen, milieu- & afvalbeleid, energiebeleid & nutsvoorzieningenen tewerkstelling zullen het actieterrein vormen van tweede schepen Bert Vertessen (N-VA/Nieuw).Yves Croux (VLD-plus) zal zich als derde schepen toeleggen op jeugd, ICT & automatisering, communicatie, sport,toerisme, public relations, internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking.Voor vierde schepen Linda Verjans (VLD-plus) zijn de bevoegdheden cultuur, bibliotheek, onderwijs, verkeer & mobiliteit,gehandicaptenbeleid, toegankelijkheid, feestelijkheden, plechtigheden en kermissen weggelegd. Vanaf 1 januari2016 maakt zij plaats voor raadslid Michel Vanroy (VLDplus)en doet ze de legislatuur uit als gemeenteraadslid.OCMW-voorzitter Hilde Buysmans (N-VA/Nieuw) is alstoegevoegd schepen verantwoordelijk voor sociale zakenen pensioenen, volksgezondheid, gelijke kansenbeleid,gezinsbeleid & -problematiek, dierenwelzijn, Europese politieken jumelage.Tenslotte werd Fons Capiot (CDH) aangeduid als voorzittervan de gemeenteraad.Bert Vertessen2de schepenYves Croux3de schepenLinda Verjans4de schepen tot 2016Michel Vanroy4de schepen vanaf 2016Hilde BuysmansVoorzitter OCMWFons CapiotVoorzitter Gemeenteraad25


HuldigingenOm fier op te zijn…Op vrijdag 25 januari hebben de cultuur-, sport- en milieuraad weer een aantal mensen in de bloemetjes gezet omdatzij in 2012 (of sportseizoen 2011-2012) een noemenswaardige prestatie hebben neergezet.We geven u graag een fotoverslag van deze mooie avond en wensen alle genomineerden en laureaten nogmaals vanharte te feliciteren. Jullie zorgen er mede voor dat Hoeselt een gemeente is om fier op te zijn!Beloftevolle jongereEline Loyen (tafeltennis)SportverdienstelijkenNico Beumer (20 jaar WC De Doorntrippers)Pierre Vanspauwen (50 jaar KSV Hoeselt)Freddy Dupont (20 jaar MC Hoeselt)Jos Vandormael (25 jaar VC Hoevoc ’83)Sportman RecreatieAlbert Vanspauwen (fietsen)Sportvrouw RecreatieVeerle Bogaerts (omnisport)Sportclub RecreatieFemma (allerlei groepssporten)SportloopbaanWilly Geurts (profvoetballer)Sportman CompetitieJunior Slegers (motocross)Sportclub CompetitieTTC Tamara (tafeltennis)26Sociale VerdienstelijkeKVLV Hoeselt (100-jarig bestaan)CultuurverdienstelijkePiet Thoelen (40 jaar HGSG)(Hier vertegenwoordigd door Marc Jorissen)MilieuverdienstelijkeGeorges Krieken


Ook van harte proficiat aan alle genomineerden in verschillende categorieën:• Beloftevolle sportjongeren: Laura Haenen (artistieke gymnastiek), Emmaly Panis (ponydressuur), EvelineValkeners (karate), Kristina Kobachidze (karate) en Al Djarrakh Tsabei Khadi (karate);• Sportman: Jordy Hansen (Belgisch kampioen indoor jumping) en Guy Tits (Limburgs Kampioen trial);• Milieu: Ernest Voncken, Hilde Voncken (opruimen zwerfvuil) en Wai Chow (fervent thuiscomposteerder);• Sociale verdienstelijken: Henri Rooyackers (25 jaar lid en manusje van alles bij de K. Harmonie Sint-Cecilia vanHoeselt);• Cultuurverdienstelijken: Patrick Wijnen (20 jaar bestuurslid K. Harmonie Sint-Cecilia Hoeselt), Xavier Corstjens(40 jaar spelend lid bij HTG) en Jean-Pierre Martens (35 jaar instructeur bij de K. Drumband Sint-Lambertus Alt-Hoeselt).Diamanten JubileumHuldigingenWilly Biesmans & Maria Lemoine23-12-1952 - 23-12-2012100 kaarsjes voor Jef KetelslegersPlacido Castiglione & Teresa Castiglione14-02-1953 - 14-02-2013De Weijers Hoven:Winnaar ‘Beste roomgerecht van het jaar!’Opnieuw valt Xavier Conings van de Weijers Hoven in de prijzen.De ‘Zeeuwse mosseltjes met Toetëlèr’ hebben de eerste plaatsgehaald in de culinaire wedstrijd En Garde! en werd beloond als‘Beste roomgerecht van 2012’.Van harte proficiat met deze behaalde prijs.Proficiataan dejubilarissen !Jef werd op oudejaarsavond honderd jaar. En omdat het ook de dagis dat er ‘heilen’ gezonden wordt door de jeugd van Romershovenwerd er speciaal voor hem een verjaardagsliedje gezongen.In het dorp is Jef beter gekend als Jef van Melsters. Jef trouwde metdorpsgenote Florentine Mouchaers en het gezin telde 6 dochtersen 1 zoon. Ondertussen zijn er ook 14 kleinkinderen en al 8 achterkleinkinderen.Momenteel woont Jef bij zijn oudste dochter Marie-José en rookt hij nog dagelijks een sigaartje en een pijp.Zijn wens is om 107 jaar te worden, dan kan hij opnieuw zijn eerstecommunie houden.Proficiat aan deze kranige 100-jarige!Hoeseltse winnaarduivenwedstrijd van BourgesJohan Noelmans en Hellinx Jeannine, wonende in de Plasstraat28 zijn winnaar geworden van deze duivenwedstrijd. In deBoudewijnzaal van het Provinciehuis, mochten zij uit handen vanburgemeester Guy Thys, de schaal van de gemeente Hoeselt ontvangen.Proficiat aan de winnaars!27

More magazines by this user
Similar magazines