Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

Inhoud FQJE 11BRUSSELS, ENTERPRISES,COMMERCE & INDUSTRY1 Edito4 Opinie: Samen strijden tegen ongeletterdheid6 Opinie: Brussel krijgt een gigantische « ShoppingMall »8 Opinie: BECI on Air10 Opinie: Toetanchamon, een schat voor Brussel12 Opinie: De Ommegang, versie 201114 Opinie: Marketing, de motor achter het succesvan de KMO’s16 Opinie: Com, onmisbaar voor KMO’s20 Leden Trefpunt32 BECI Executive Interviews52 BECI International: Een merkenbeleid voor deexport53 Opinie: BECI lanceert een platform voor duurzaamondernemenDynamiek is het maandblad van Beci(Kamer van Koophandel & Verbond vanOndernemingen te Brussel)Verantwoordelijke uitgeverOlivier Willocx ow@beci.beLouizalaan 500 – 1050 Brusselt +32 2 648 50 02 • f +32 2 640 93 28www.beci.beRedactieVerantwoordelijke: Roel Veyt rv@beci.beMedewerkers: Hélène Legrand, Jacqueline Remits,Frédéric Wauters, Sylvie CousinProductie & AbonnementenAdministratie: Roel Veyt rv@beci.beDesign-Layout: MegalunatriumviraatDruk: DB PrintVertaling: Pascale Swaelens, Wouter Devriese enData Translations InternationalCover photo credit: Jorge Dirkx/ReportersAlle rechten voorbehouden – Nadruk zonder toestemmingis verbodenAbonnementenPrijs: 80 € voor 11 nummers en de Who’s who BeciInfos : rv@beci.be • t 02 643 78 3456 ToetredingsaanvragenDE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT34 Toolbox: Hoe uw key-medewerkers belonen?DOSSIER HR37 Interprofessioneel Akkoord: De loonnorm in2011 en 201242 Interim: Ontmoetingsplek tussen studentenen bedrijven44 Ongewenst gedrag op het werk: Een ernstigezaak46 Arbeidscontracten: De wet loopt achter op detechnologie49 Salarisbonus: bruto = netto?PUBLICITEITDynamiek/Entreprendre wordt maandelijksdoor meer dan 21.000 decision makers gelezen.Gemiddelde oplage per nummer: 13.130 ex(Momenteel : 13.600 ex.)Inlichtingen en reservaties:Geneviève N. Juste • T 02 537 60 31F 02 534 86 22 • genevieve.n@skynet.beVéronique Legein • T 02 763 18 19F 02 772 54 22 • vl@beci.beONZE VOLGENDE DOSSIERSDynamiek – EntreprendreSeptember 2011• Outsourcing & Facility Management• EnergieOktober 2011• Transport & Mobiliteit• VeiligheidStructurele partners van Beci50 Alter Ego: Win 12 jaar professionele ervaringin 1 jaar10-32-2225PRINTEDONTCF PAPER


opinieRONDE TAFEL IN AANWEZIGHEID VAN PRINSES MATHILDESamen strijden tegen ongeletterdheid4N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEK© JJorge Dirkx/ReportersBECI-voorzitter Jean-Claude Daoust verwelkomt H.K.H. prinses Mathilde.Ondanks de schoolplicht tot 18 jaar heeft meer dan 1 volwassene op 10 (11%) problemen bij hetlezen en schrijven. «Dit is een schokkende vaststelling. Ongeletterdheid is een heel grote handicapom op de arbeidsmarkt aan de bak te komen, en als de persoon in kwestie aangeworven wordt,blijven zijn kansen om door te groeien beperkt want opleidingen volgen, ligt ook weer moeilijk»,stelt Jean-Claude Daoust, voorzitter van BECI en fervent verdediger van elk initiatief dat analfabetismebestrijdt.Onder zijn impuls en in aanwezigheidvan H.K.H. prinsesMathilde, werd op 25 mei eenwerkvergadering rond ongeletterdheidbij volwassenen georganiseerd.«Cursisten die op volwassen leeftijdeen opleiding willen volgen, zijn eenvoorbeeld van moed en durf.We willen naar hen luisteren en hensteunen.We willen ook organisaties die volwassenenleren lezen en schrijven,aanmoedigen en bedrijven ondersteunendie hun verantwoordelijkheidopnemen in de strijd tegen ongeletterdheidonder hun personeel.Ik geloof in de kracht van het goedevoorbeeld. Het uitwisselen van ‘bestpractices’ is een inspiratiebron vooranderen», weet Jean-Claude Daoust.“Ongeletterdheid is een heel grote handicap om op dearbeidsmarkt aan de bak te komen, en als de persoonin kwestie aangeworven wordt, blijven zijn kansen omdoor te groeien beperkt want opleidingen volgen, ligtook weer moeilijk.”Jean-Claude Daoust, voorzitter van BECI


opinieWERKGELEGENHEIDBECI on air8N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKBECI on air : David Van der Auwera, commercieel directeur BECI, en MireilleProtin, HR-verantwoordelijke van de NMBS.In de studio ontvangen journalisten Aurore Salsano en Pascal Laroche hungasten.David Van der Auwera, commercieel directeur BECI.Help luisteraars van Viva Bruxelles werkvinden. Deze Brusselse radiozender lanceertsamen met BECI dit project waarbij tips,ideeën, voorstellingen, getuigenissen via deether zullen worden. Opgelet: BECI ‘on air’!Woensdag om vier uur in de namiddag. Op degolflengte van Vivacité Bruxelles nadert hetprogramma Bruxelles Aller-Retour het hoogtepunt.Zoals de voorbije tien weken hebben ze er het elkewoensdag over werk. Het is de bedoeling om de luisteraarsde juiste elementen aan te reiken om hen zo te helpen eennieuwe job te vinden. De personeelsverantwoordelijkenvan grote ondernemingen staan daarom de luisteraarsmet raad en daad bij. De programmamakers brengen mogelijkevalstrikken tijdens het aanwervingsgesprek naarvoren, hebben het over wat je wel en niet mag zeggen ofdoen en geven natuurlijk ook tips over hoe je een toekomstigewerkgever kan verleiden om je uit te nodigen vooreen gesprek en – vooral – aan te werven!Actiris, NMBS, Altran…Vandaag wordt Actiris, de Brusselse Gewestelijke Dienstvoor Arbeidsbemiddeling, voorgesteld. Auror Sealsanotrekt naar de kantoren van Actiris waar ze een werkzoekendeinterviewt. Hij heeft het over zijn moeilijkheden omeen job te vinden. Na deze getuigenis neemt Mireille Protinvan de NMBS het woord. Zij legt uit hoe ze kunnen helpenom werk te vinden. Ze bieden een brede waaier aan hulpaan: “Hoe maak ik een CV?”, “Waar vind ik geschikte jobaanbiedingen?”,“Hoe stel ik mij voor tijdens een aanwervingsgesprek?”,“Waar kan ik opleidingen volgen?” Werkzoekendenvinden hier heel wat concrete informatie.Deweek voordien kwam iemand van het consultancy-bedrijfAltran spreken. “Altran had net twee weken binnen het kadervan een grootschalige aanwervingsoperatie achter derug. Groepen van vier ingenieurs zaten samen om over eenproject te spreken en ieder moest de anderen overtuigendat zij het juiste project hadden” legt Aurore Salsano uit.BECI kan bedrijven helpenVivacité had bewust een breed publiek voor ogen. “We wildenons zowel op ingenieurs als mensen zonder diplomarichten.” En zo kwam het dat er op Vivacité zowel over banken,ziekenhuizen, de politie, NMBS of sociale secretariatengesproken werd. Tijdens elke uitzending mochten twee genodigdensamen met iemand van BECI hun zegje komendoen over een bepaalde sector. Voor BECI was het een uitgelezenkans om uit te leggen hoe onze organisatie niet alleende ondernemingen maar ook de werkzoekenden eenduwtje in de rug kan geven.Hélène Legrand


“Fujitsu levertkwaliteit, wijdoen dat ook.”Thierry Vandenbroucke,Zaakvoerder Fish Express.Thierry Vandenbroucke, Zaakvoerder Fish Express.Tom Knockaert, Tokio Group, Official Fujitsu Partner.Een passie voor kwaliteit en tijdig inspelen op de behoeften van de markt zijn de kenmerkenvan een sterk bedrijf. Thierry Vandenbroucke, zaakvoerder en leverancier van het beste datde zee ons biedt, werkt sinds 2009 samen met Tom Knockaert, zaakvoerder van TokioGroup, een Fujitsu Partner. De basis van deze samenwerking wordt gevormd door dedoordachte technologie en intelligente energie besparende ICT toepassingen dieFujitsu biedt. Met een uitgesproken visie op duurzaam ondernemen en als leverancier vanhoogwaardige ICT oplossingen voor grote, middelgrote en kleinere bedrijven heeft Fujitsuwereldwijd een Top 4 positie verworven. Surf naar http://be.fujitsu.com/nl/onlinepromowanneer u meer wilt weten over wat Fujitsu voor u en uw bedrijf kan betekenen.shaping tomorrow with you


opinieCITY MARKETINGToetanchamon, een schat voor BrusselHet succes lijkt nu al verzekerd.De toegangskaartjes voor “Toetanchamon,zijn graftombe enzijn schatten” gaan als zoetebroodjes over de toonbank.Maar toch is het geen evidentezaak om 200.000 bezoekersnaar de Heizel te lokken. Wevroegen aan Philippe Close,schepen voor Toerisme en Personeelvan de Stad Brussel hoeze daarin willen slagen.10N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKBrussel is de negende Europese staddie de tentoonstelling “Toetanchamon,zijn graftombe en zijn schatten”mag verwelkomen. Voor onzehoofdstad is deze expositie meer danwat onschuldig vermaak. Het pastbinnen drie doelstellingen: de toeristischeaantrekkelijkheid van Brusselverbeteren, werkgelegenheid creërenen de Heizelvlakte herpositioneren.1. De toeristische aantrekkelijkheidvan Brussel verbeterenLaten we beginnen met een vaststelling:het cultuuraanbod lokt bezoekersnaar onze hoofdstad. “Wij hopendat deze tentoonstelling in zes maanden200.000 mensen gaat lokken. AlDe tentoonstelling over Toetanchamon is de eerstegrootschalige cultuuractiviteit die niet in het stadscentrummaar in het noorden van de stad georganiseerd wordt. Gezienhet aantal verkochte toegangskaartjes mogen ze nu al overeen succes spreken. “Wij hopen dat deze tentoonstelling in zesmaanden 200.000 mensen gaat lokken.”deze mensen moeten via Brussel passerenen bezoeken misschien ook destad” legt schepen Philippe Close uit.Philippe Close,Brussels schepen van ToerismeMaar Brussel is ook een strategischekeuze voor deze rondreizende tentoonstelling.Op deze manier is hetimmers mogelijk om niet alleen hetBelgische maar ook het Franse publiekte bereiken. Het cultuuraanbodbij onze zuiderburen is zo grootdat projecten voor een groot publiekmaar moeilijk een plaatsje op de kalenderkunnen veroveren. Fransendie deze tentoonstelling willen zien,kunnen dus niets anders dan naarBrussel afzakken voor een dagje… ofmeer.Deze tentoonstelling wordt samenmet de Koninklijke Musea voor Kunsten Geschiedenis georganiseerd. “Toetanchamon,zijn graftombe en zijn


opinieDe tentoonstelling in cijfersDe totale oppervlakte neemt bijna 4.000 m² in.De drie grafkamers werden in hun originele dimensies gereconstrueerd..De 1.000 mooiste voorwerpen uit de graftombe van de faraokan je er bezichtigen.Doelstelling: 200.000 bezoekers in zes maanden tijd.In drie weken tijd werden er al 32.000 toegangskaartjes verkocht.Wanneer: van 20 april tot 6 november 2011 in de Brussels Expoaan de Heizel..schatten” toont deze vorstelijke schatten maar ook in onzemusea vinden we ontelbare historische stukken terug.Het is dan ook voor de hand liggend om tijdens de citytripsnel even langs te lopen in de andere schatkamers vanonze hoofdstad.2. Creatie van werkgelegenheidDe verkoop van toegangskaartjes en merchandising enhet toezicht tijdens de tentoonstelling zorgt voor 30 à 40directe arbeidsplaatsen. Door de impact op de handel enhoreca zullen er ook nog een aantal indirecte arbeidsplaatsenbijkomen op de Heizel en in de stad. “Voor preciezecijfers is het nog wat te vroeg, maar we gaan er welvan uit dat mensen die de tentoonstelling bezoeken ook inde stad gaan rondkuieren” zegt Philippe Close.Brussel is de negende Europese stad die de tentoonstelling “Toetanchamon,zijn graftombe en zijn schatten” mag verwelkomen.3. De Heizelvlakte herpositionerenHet noorden van Brussel heeft de weddenschap ondertussenal gewonnen. “We willen van de Heizelvlakte al vijfof zes jaar een centrum voor cultuuractiviteiten en andereevenementen maken. We willen de Heizel herpositionerenvan vooral zakelijke naar meer recreatieve activiteiten”legt Philippe Close uit. De grote concerten in het KoningBoudewijnstadium waren de eerste test die de stadbinnen dit kader uitprobeerde.De tentoonstelling over Toetanchamon is de eerste grootschaligecultuuractiviteit die niet in het stadscentrummaar in het noorden van de stad georganiseerd wordt.Gezien het aantal verkochte toegangskaartjes mogen zenu al over een succes spreken.“Het is een geschikte plaatsom culturele activiteiten voor het grote publiek te organiseren:gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer(metro, tram,…) en een grote parking. Dat was een noodzakelijkvoorwaarde voor een tentoonstelling waar elke dag1.000 bezoekers op af gaan komen.” En om de Heizel nogmeer te promoten gaan er ook combi-tickets Toetanchamon-Atomium-Mini-Europabeschikbaar zijn.H.L.11N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEK


opinieCITY MARKETINGDe Ommegang, versie 2011Het verleden in een modernjasje steken. Dat was wat zezes jaar geleden met deOmmegang beoogden.Om dit tot een goed einde tebrengen deden ze beroep opeen cineast: Giles Daoust.© Alain Schroeder/Reporters12N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKDe stoet trekt zich op gang, tevoet of te paard. Heel majestueusen pralerig. Vlaggen enblazoen kondigen de aankomst vande vorst aan. Keizer Karel de VijfdeDoor de stoet aan de hedendaagse smaak aan te passen heeft ze ookin het buitenland weerklank gekregen. Zelfs op CNN. Ook in het Belgischpaviljoen op de wereldtentoonstelling in Shanghai werd erplaats ingeruimd voor deze Brusselse traditie.Giles DaoustVoor iemand van nauwelijks 31 jaar heeftGiles Daoust al een mooi parcours achter zichals scenarioschrijver, regisseur en filmproducer.Enkele bekendere titels uit zijn werk:Last Night on Earth, The Room en Artefacts.Het ziet er niet naar uitdat hij het daarbij gaat latenwant deze voormaligeSolvay-student haalde ophet “Houston InternationalFilm Festival” maar liefstdrie screenwriting awardsbinnen.Deze jonge Belg heeft in zijnagenda ook nog wat ruimtegevonden voor een fototentoonstellingover fantastischewaarnemingen in denatuur. Vanaf juni valt dezete bezichtigen in de Louizalaanin Brussel.doet zijn blijde intrede in Brussel… in1549 of dat is toch wat je zou denken.Als 80 jaar lang wordt de intrede vande keizer opnieuw uitgebeeld. Maarondertussen was de stoet al een beetjebestoft geraakt. De Stad Brusselheeft daarom besloten om de stoetweer leven in te blazen zonder aanhet historische karakter te raken.RegisseurOm al deze ensceneringen in eennieuw kleedje te steken deden ze beroepop Giles Daoust. “Voor 2006 waser geen enkele technische scène in dehele stoet”, zegt deze. Maar ondertussengebruiken ze wel rookmachines,geluid- en lichteffecten. “We wildennatuurlijk dat de Ommegang eenhistorisch spektakel zou blijven maarwe wilden toch ook dat het allemaaleen beetje indrukwekkender werd.”Science-fictionGiles Daoust maakte vroeger fantastischeen science-fiction films en hetis omwille van deze achtergrond datde organisatoren hem aangetrokkenhebben. “We hebben de stoet met watfantasiedieren en steltlopers een ‘gotisch’tintje gegeven.”Een andere nieuwigheid is de gratistribune op de grote markt. “Met deDe Ommegang in cijfersDe Ommegang:Bestaat 80 jaarTelt 1500 figurantenLokt elk jaar 10.000 toeschouwersWanneer: op 5 en 7 juli 2012Waar: op de Grote Markt van BrusselOmmegang wordt ook het startschotvan het zomerfestivalseizoen gegeven.De plaatsen zijn al heel lang opvoorhand gereserveerd maar we willenwel dat de Grote Markt voor iedereenopen blijft.” Het is ook daaromdat de stoet sinds drie jaar tot aan deZavel uitstrekt. Daar vinden gezinneneen middeleeuws dorp met ruiters.Gezien op CNNDoor de stoet aan de hedendaagsesmaak aan te passen heeft ze ook inhet buitenland weerklank gekregen.Zelfs op CNN. Ook in het Belgischpaviljoen op de wereldtentoonstellingin Shanghai werd er plaats ingeruimdvoor deze Brusselse traditie.Het verleden en het heden gaan hierduidelijk hand in hand.Hélène Legrand


Er zijn betere manieren om uw werknemers te beschermen.ETHIAS – EMPLOYEE CARE SOLUTIONSEen onderneming is niets zonder haar werknemers. Dat is waarom u hen de bestebescherming wil garanderen. Ethias biedt u een oplossing op maat voor werkongevallen,gezondheidszorgen en groepsverzekeringen, alsook een snelleafhandeling van uw dossiers en preventieadvies.Geen wonder dat de grootste makelaars Ethias aanraden!Voor meer info: 011 28 20 15 of ondernemingen@ethias.beEthias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik. RPR Luik BTW BE 0404.484.654


opinieMarketing:de motor achter het succes van KMO’sKMO’s maken 99% van de Belgische ondernemingen uit. Op Europees niveau staan ze in voor 95% vanhet economische weefsel. Ze hebben ontegensprekelijk een grote impact op de economie en de maatschappij.Toch blijkt dat 50% binnen de drie jaar na hun oprichting de boeken neerlegt. Na zeven jaar stijgtdit zelfs tot 75% à 90% (Gilbert & Eyring 2010; Sheperd e.a. 2000). Niet al deze bedrijven gaan over dekop. Sommige bouwen hun activiteiten af omdat ze niet genoeg inkomsten hebben en andere bedrijvenworden geliquideerd omdat ze niet voldeden aan de verwachtingen van de oprichter(s). Maar al dezestopzettingen maken wel duidelijk dat de slaagkansen op de markt klein zijn en dat komt gedeeltelijkomdat ze niet voldoende tegemoetkomen aan de verwachtingen van hun klanten.© Imago/Reporters14Gelukkig bestaan er daarvoor oplossingen. Hills en Laforge(1992) wisten te melden dat 60% van de faillissementenkan voorkomen worden door middel van eenvoorafgaand marktonderzoek. Ze rapporteren dat een studie bij14 risicokapitalisten (Venture Capitalists) naar voren bracht datdeze marketing als het belangrijkste element beschouwen omeen nieuw project te laten slagen.N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKDit marktonderzoek moet gebeuren voor de onderneming opgerichtwordt maar ook daarna blijft dit nodig voor de lanceringvan nieuwe producten of diensten. Het laat toe om heel watklippen te omzeilen en de slaagkansen te doen stijgen. Eenmarktonderzoek moet niet alleen oog hebben voor de concurrentieen het markpotentieel. De verlangens van de klantenmoeten centraal staan in dit onderzoek. Ondernemers denkenvaak verkeerdelijk dat ze dit goed inschatten maar de meestrecente onderzoeken (Zaltman 2004) tonen aan dat 95% vanwat de klanten wensen niet expliciet gekend is. Laten we Guapaals voorbeeld nemen. Dit Brusselse bedrijf is vrij bekend en isdankzij haar 15 verkooppunten de leider op de markt voor versefruitsappen (smoothies). IntoTheMinds (www.InthoTheMinds.com) heeft voor hen in 2010 de markt onder de loep genomen.Maar liefst 60% van de wensen van de klanten bleken voordienonbekend voor het bedrijf. Het bedrijf vertaalde dit naar 50concrete acties.Een voorafgaand marktonderzoek zou 60% van de faillissementenkunnen voorkomen.Als de producten en diensten goed op de verwachtingen vande klanten zijn afgestemd, kan je investeren in de klantentevredenheidom zo de resultaten te verbeteren. Het voorbeeldvan ProDégustation (www.prodegustation.com), de Franse leiderin wijnopleidingen voor het grote publiek, is heel leerrijk.IntoTheMinds gaf hen tips voor meer klantentevredenheid endat zorgde ervoor dat de trouw van de klanten vervijfvoudigdeen de winsten verdrievoudigden. Dit huzarenstukje maaktevan hen de onbetwiste leider in hun markt. Hun marktaandeelsteeg met maar liefst 20 procent…BECICycle marketing: 3 modulesDifferentiatiestrategieën voor KMO’s – van 8/10 tot10/12/20111. Marktonderzoek: anticipeer op de toekomst van uwbedrijf – van 14/1 tot 24/3/20122. Meer winst door trouwere klanten – van 21/4 tot16/6/2012Trainers:• Jean RIBESSE: Consultant en trainer op het vlak van bedrijfsstrategieen People Management in de brede zin vanhet woord. Door BECI erkende consultant voor het Centrumvoor Ondernemingen in Moeilijkheden. Trainer in verschillendeopleidingscycli. Bedrijfsleider van Re-Co Resources &Consulting - www.re-co.be• Pierre-Nicolas SCHWAB: Consultant en trainer op het vlakvan marketing en bedrijfsstrategie. Bedrijfsleider van IntoTheMinds - www.IntoTheMinds.com. Hij maakt ook deeluit van de onderzoeksgroep Marketing van het Centre EmileBernheim aan de Université Libre de Bruxelles en houdteen marketingblog bij (http://blog.IntoTheMinds.com).Inlichtingen: Brigitte van der Mensbrugghebvdm@beci.be – 02 643 78 30


Achter elke relatiebeheerder Kmo van KBCschuilen negen andere bedrijfsexperts.Een relatiebeheerder Kmo bij KBC is iemand die uw bedrijf door en door kent. Logisch dus dat weervoor zorgen dat het altijd hetzelfde, vertrouwde gezicht is. Zo krijgt u niet om de haverklap metiemand anders te maken. Want zodra er een band gesmeed is, willen we dat graag zo houden.Maar omdat niemand altijd alles kan weten, beschikt die relatiebeheerder Kmo over een netwerkvan experts dat hij volledig met u deelt. Voor uw specifieke verzekeringsbehoeften vormt hij eensterk duo met uw lokale verzekeringsagent. Zo helpen en beschermen zij uw onderneming. Op demanier van hier: snel en efficiënt.Wij spreken uw taal.kbc.be/ondernemen


opinieProfiel van de ondernemingenDe activiteiten lijden onder de crisisBijna 40 % van de ondernemingen die met moeilijkheden te kampenhebben, komen uit de dienstensector. Dat is een onmiddellijkgevolg van de economische crisis. De detailhandel vormt eengroot deel (1 op 3) van de bedrijven die geholpen werden. Vaakzijn ze kwetsbaar door de vaste lasten waaronder ze gebukt gaan.Ook de horeca- en bouwsector krijgen met veel faillissementente maken maar jammer genoeg komen zij maar zelden naar onzeconsultaties.Juridische structuurDe ondernemingen die onder de crisis lijden en naar het Centrumkomen zijn voor meer dan de helft – en vaak kleine - bvba’s. In 33%van de gevallen gaat het om natuurlijke personen. Gezien de samenstellingvan het economische weefsel is dat vrij logisch. Menselijkeen psychologische factoren spelen een grote rol. Maatregelen omhet bedrijf te redden en weer op het goede spoor te krijgen, hebbenalleen maar zin als de bedrijfsleider in staat is om de situatie onderogen te zien en de goede raad daadwerkelijk in de praktijk te brengen.De leeftijd van de ondernemingenIets meer dan de helft van de ondernemingen bestaat nog geenvijf jaar en 41% minder dan vier jaar. Een nieuw gegeven is dat 34%van de ondernemingen al langer dan tien jaar bestaat. Als zij in deproblemen komen, is dat omdat ze niet voldoende anticiperen enzich ook niet aanpassen.Tools voor het beheren en opvolgen van de activiteitenWelke veranderingen voeren ze door na de consultatie? Iets minderdan de helft gebruikt een actieve boekhouding en iets meerdan de helft gebruikt de ‘verkeerde’ documenten (bankafschriftenen btw-aangiftes) om hun situatie te evalueren. Maar éénop vijf ondernemers slaagt erin om zijn voorspellingen waarte maken.De toestand van de ondernemingen tijdenshet eerste gesprekMeer dan de helft van de bedrijven gaat gebukt onder schulden bijde staat (29%), hun bankier (16%) of bij derden zoals eigenaars ofleveranciers. Vaak komen ze heel laat op consultatie. 10% schiet inactie na een dagvaarding. 28% ziet de oorzaak van hun problemenin de teruglopende verkoop. Ondernemers hebben er alle belang bijom zo snel mogelijk hulp te zoeken en zich zeker niet te isoleren.Duur van de opvolgingDe crisis lijkt enkele goede reflexen aan te kweken. De helftvan de ondernemers gaat op zijn minst eenmaal per maandsummier na hoe hij ervoor staat. Een op drie doet dit nooit ofjaarlijks, wat veel te weinig is in turbulente periodes. We herhalenhet nogmaals: er gaat niets boven het voorkomen vanproblemen.17N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKDe oorzakenDoor de algemene vertraging van de economie wordt 50% van deondernemingen met een onvermijdelijke daling van de activiteitengeconfronteerd. Een van de belangrijkste oorzaken blijft eengebrekkige kapitalisatie bij het opstarten van de activiteiten. Als deactiviteiten achteruit gaan, blijkt er dan geen enkele reserve te zijndie als buffer kan dienen. Een gebrekkige kennis op het vlak vanfinancieel beheer ligt ook vaak aan de basis van de problemen. Zehebben geen betalingsbeleid en beheren hun onderneming vanuitde buik. Persoonlijke problemen (gezin, privé-schulden) wegen veelzwaarder door bij kleine ondernemingen.Raad30 % van de ondernemingen doet het weer goed, 25% heeft deboeken neergelegd en 20% is tevreden over de eerste inlichtingendie ze kregen.Een cumulatie van problemen: in een dossier zijn er vaakverschillende oorzaken voor de problemen.


opinieEMMANUEL DENIS - BOEKHOUDER, PRO-DEO BOEKHOUDER BIJ HET COM“Stel jezelf voortdurend in vraag”“Sommige personen hebben hun project goed voorbereid alsze naar het Centrum afzakken, anderen leven dan weer methun hoofd in de wolken! Soms zijn ze zo overtuigd van hunproject dat ze zich al wachtrijen voor hun deur voorstellen!Ik stel hen dan voor om een businessplan op te stellen. Ineen eerste fase probeer ik het karakter van de toekomstigeondernemer te doorgronden. Daarna stel ik vragen. Hoe ishij op het idee gekomen? Wat is zijn motivatie? Wat doet hijals zijn activiteit niet meteen van de grond komt? Heeft hijeen tweede optie? Heeft hij de concurrentie al bestudeerd?Heeft hij geen specifieke vergunningen of diploma’s nodig?Heeft hij al contact opgenomen met de kruispuntbank? Ikwil vooral weten of zijn plan goed overdacht is. Het businessplanis een soort kompas dat de juiste richting uitstippelt.Op strategisch vlak vraag ik hem om zijn sterke en zwakkepunten op te sommen, na te gaan welke opportuniteiten enwelke mogelijke bedreigingen er bestaan. Heeft hij een visieop lange termijn? Volgens mij zijn de sleutelfactoren zijncapaciteit om te innoveren, anticiperen, reageren, beheren,communiceren en het personeel te motiveren. Voor het overhet financiële luik te hebben discussieer ik dus eerst heelwat.” “De meeste faillissementen gebeuren tijdens de eerstedrie of vier jaar. Daarom is preventie zo belangrijk. Het isal gebeurd dat ik een project laat afblazen omdat ik hetvan in het begin een verloren zaak vind. Het is mijn rol omeen objectieve mening te geven en dus speel ik de advocaatvan de duivel. Ik zeg ook altijd dat ze niet verantwoordelijkzijn voor het eindresultaat maar wel voor de inspanningendie ze leveren om daar te geraken. Andere ondernemersdie al van start zijn gegaan, hebben dan weer omkaderingnodig. Want om nieuwe ideeën te ontwikkelen, moet jejezelf voortdurend in vraag stellen.”ALEXANDER GOOSSENAERTSADVOCAAT AAN DE BALIE VAN BRUSSEL, ADVIESVERLENER BIJ HET COM“De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingenis een echt financieringsinstrument”“De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingenis voor de kleine ondernemingen uit ons gewest echt nuttigen efficiënt. Vaak hebben ze geen enkel verweer tegen debanken die hen geen geld meer willen lenen. Deze wet iseen rechterlijke formalisering van het leverancierskrediet.In plaats van een grootscheeps afbetalingsplan, dat vaakveel tijd en energie kan opslorpen, kan je ook kiezen vooreen algemeen plan waarbij de schulden zelfs naar benedenkunnen herzien worden. Afbetalingsplannen voorzienin de afbetaling van de hoofdsommen of zelfs maar in debetaling van 80% van dit bedrag. Zo kan je afraken van dewurgende interesten en boeteclausules. Het is een goedalternatief voor een bankkrediet want het is niet alleen eenkrediet maar ook een besparing. Voor mij is deze wet een echtfinancieringsinstrument.” “Ondernemers die problemenwillen voorkomen, raad ik aan om preventief contact op tenemen met de juridische of boekhoudkundige dienst vande Kamer van Koophandel en met gespecialiseerde vzw’s,zich goed te informeren vooraleer van start te gaan en omook goede algemene verkoopsvoorwaarden op te stellen.”19N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKFREDDY HALLON - OPRICHTER VAN EEN ONDERNEMING“Ik kreeg hulp bij alle verschillende stappen”“Ik heb gratis pro-deo boekhoudkundige consultatiesgekregen bij de oprichting van mijn bedrijf. Mijn kleinehorecazaak doet aan kleine restauratie. Naast mijn eigenmiddelen had ik nog extra financiering nodig. Ik wilde ookhulp voor het opstellen van een financieel plan. Bij de Kamervan Koophandel heb ik vernomen dat het mogelijk is om jebij alle verschillende stappen te laten begeleiden en een gedetailleerdfinancieel plan op te stellen. We hebben een dossiersamengesteld om een Starterslening te krijgen van hetParticipatiefonds. Deze lening kreeg ik op voorwaarde dat ikmijn onderneming goed zou leiden. Ik moest ook bewijzendat ik mijn eigen kapitaal al had geïnvesteerd. Datzelfdefonds heeft mij opgelegd om mij te laten bijstaan door BECI.Ik heb het huurcontract voor mijn restaurantje tegenoverhet gemeentehuis van Schaarbeek getekend en ondertussenzijn de verbouwingswerken al aan de gang. Ik ga daareen volledig ontbijt en een lichter ontbijt aanbieden. In hetweekend ga ik de ruimte verhuren voor privé-activiteiten.Ik reken erop om in juni al de deuren te openen.”Jacqueline Remits


Leden trefpuntLeden trefpuntU wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis vanuw kantoren, groeiende financiële resultaten, ... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina’s vanDynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door 21.000 bedrijfsleiderswordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar rv@beci.beOpgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.20N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKDewit Law Office breidt kantoor uit in ChinaDe jarenlange ervaring die advocaat BernardDewit in het Chinese zakenwereldvergaarde, werd erkend door de Chineseautoriteiten. Advocatenkantoor DewitLaw Office (DLO) is het eerste Belgischeadvocatenkantoor dat een licentie heeftverkregen van het Chinese Ministerie vanJustitie om een vertegenwoordigingskantoorin Beijing op te richten.De interesseBernard Dewit(Dewit Law Office)van Bernard Dewit in China enerzijds enzijn actieve deelname in het Chinese zakenleven sinds 1983anderzijds, hebben ertoe bijgedragen dat hij anno 2011 kanbogen op een rijke ervaring inzake Europese investeringen inChina en omgekeerd.Eerder reeds ontwikkelde Bernard Dewiteen permanente samenwerking met verschillende Chineseadvocatenkantoren gevestigd te Beijing, Chengdu, Shanghaien Hong Kong. Vandaag gaat Dewit een stap verder met deoprichting van het eerste vertegenwoordigingskantoorvan een Belgisch advocatenkantoorte Beijing. De lokale aanwezigheidvan dit kantoor strekt er voornamelijk toeeen unieke dienstverlening te bieden aaneen cliënteel dat vraagt om juridischebijstand in China, dan wel in Europa. DewitLaw Office verleent juridisch advies,biedt assistentie bij de oprichting van lokaleondernemingen of vertegenwoordigingskantoren,voert arbitrale proceduresenzovoort.De verantwoordelijke vertegenwoordigervan het kantoor in Beijing isFien Van Parys. Als ervaren advocaat aande Brusselse Balie coördineert zij de activiteitenvan het kantoor in Beijing, alsookdeze in Chengdu.Fien Van Parys,vertegenwoordiger vanDLO in Beijing.Contact in Beijing, China: Fien Van Parys, Avocat1219 Kuntai Building, No. 10 Chaowai Street, ChaoyangDistrict - CN-100020 BeijingT +86 10 65 99 53 88Mail: info@dewitlawoffice.cnDewit Law OfficeAlbert Leemansplein 201050 BrusselT +32 2 343 13 60www.dewitlawoffice.be • dewit@dewitlawoffice.beYour Mover is winnaar vande Ambassador DiversityAward.Your Mover Vandergoten wint diversiteitsawardYour Mover heeft de sectorale Diversiteitsawardgewonnen die de vzw AmbassadorVerhuisopleidingen voor de eerste keer heeftuitgereikt.Via deze prijs wil Ambassador bedrijven dieeen positief, niet-eenzijdig en bewust personeelsbeleidvoeren in de kijker zetten. Het finaaldoel is dat ook andere bedrijven de wegvan de diversiteit in het personeelsbeleidinslaan. Diversiteitsbeleid is meer dan ‘hetaanwerven van allochtonen’. Ook 50-plussersen laaggeschoolden behoren tot die kansengroepen.Kortom, het gaat over het voeren vaneen bewust, niet-eenzijdig en positief personeelsbeleid.Voor bedrijven is het een meerwaarde en eenmust om dergelijk personeelsbeleid uit te bouwen.Een meerwaarde omdat bedrijven hetzich niet meer kunnen veroorloven om goed engemotiveerd personeel links te laten liggen omwille vande huidskleur, de achtergond of de leeftijd. Gemotiveerdemensen worden schaars.En verder zal de demografische evolutie in België werkgeversongewild dwingen om hier aandacht aan te besteden.Er gaan jaarlijks heel wat mensen op pensioen en die arbeidsplaatsendienen opgevuld te worden. Samen met deverhuissector wil Ambassador de komende jaren werkenaan het imago van het beroep en talentontwikkeling.Your Mover maakt deel uit van een bedrijvengroep samenmet Your Mover Logistics, Les Fils Vandergoten, Remus Verhuizingenen D&C Services. De groep behaalde in 2010 eenjaaromzet van zo’n 11 miljoen euro.Your Mover VandergotenJean Monnetlaan 1 • 1804 VilvoordeT +32 729 54 60www.yourmover.com • info@yourmover.com


Leden trefpuntDHL Express en LufthansaCargo schenken hulpvlucht naarJapanDe bemanning van de vlucht metbestemming Tokyo, Japan.DHL Express en Lufthansa Cargo maakten bekend dat zijeen vlucht geschonken hebben aan de Europese Commissieals hulp bij het leveren van hulpgoederen aan Japan. Devlucht naar Tokio werd uitgevoerd door AeroLogic - het gezamenlijkeluchtvrachtfiliaal van DHL en Lufthansa. DHLverzorgt verder het rechtstreeks transport van de goederennaar hun eindbestemming. Aan boord waren 30 ton goederenuit Hongarije, Slowakije en Zweden zoals conserven,tenten, dekens, slaapzakken, kledij, handschoenen en rubberenlaarzen. Deze goederen zijn hoognodig in de getroffengebieden in Japan en werden met open armen ontvangendoor de Japanse instanties.In een gezamenlijke verklaring zeiden Ken Allen, CEO DHLExpress en Karl Ulrich Garnadt, CEO Lufthansa Cargo: “Wezijn blij dat we de Europese Commissie kunnen helpen inhaar steun aan de inwoners van Japan. Door onze vluchtschema’saan te passen en dankzij de sterke steun van iedereen,zijn we verheugd dat we de kans hebben gegrepenom snel hulp te bieden aan een van de gebieden die getroffenwerden door de tsunami.”DHLWoluwelaan 151 • 1831 DiegemT +32 2 719 62 11www.dhl.beinfo@dhl.comHet team Qual-IT uit HANTAL Kortrijk presteerde het besteen wint een reis naar New York.Team van HANTAL Kortrijkwint de DeloitteFiduciaire EntrepreneurshipChallengeHet team Qual-IT van het departement Handelswetenschappenen Bedrijfskunde (HANTAL) van de KA-THO Kortrijk won het voorbije weekend de finale vande Deloitte Fiduciaire Entrepreneurship Challenge.Deze wedstrijd, waaraan 16 teams studenten uit heelBelgië deelnamen, stimuleerde de studenten om eenvirtueel bedrijf op te zetten en online te managen.Het team Qual-IT uit HANTAL Kortrijk presteerde hetbeste en wint een reis naar New York. De Deloitte FiduciaireEntrepreneurship Challenge vond dit jaarvoor het eerst plaats en omvat een wedstrijd waarbij16 teams van (voor)laatste master en laatste bachelorsvan accountancy, economische of financiële richtingenhet tegen elkaar opnemen om het beste virtuelebedrijf neer te zetten. De studenten vormen gedurendeverschillende evaluatierondes de directie vanhun eigen bedrijf en moeten op verschillende vlakken(financieel, marketing, HR, ...) beslissingen nemen omhet bedrijf naar behoren te managen en investeerdersaan te trekken.Het team van HANTAL Kortrijk creëerdeals geheel veel aandeelhouderswaarde en wist deinvesteerders te overtuigen in hun bedrijf in te stappen.De 4 teamleden - Tom Coussement, Deborah Vanneste,Bram Tytgat en Sabrina Beun – mogen alvastuitkijken naar een reis naar New York. Voor DeloitteFiduciaire is jong talent van zeer groot belang: hetsteunt structureel jonge ondernemers én neemt ditjaar in totaal 50 pas afgestudeerden aan.DeloitteBerkenlaan 8a1831 DiegemT +32 2 600 60 00www.deloitte.be21N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEK


Leden trefpunt22N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKRed Bull geeft MobistarvleugelsRed Bull lanceert in samenwerking met Mobistareen eigen, uniek mobiel platform. Red Bull MOBILEbiedt prepaidkaarten aan waarmee jongeren tegenongezien scherpe prijzen kunnen bellen, smsenen surfen. Via een democratisch tariefplan wilRed Bull een eigen community creëren waarbinnenRed Bull MOBILE vrienden gratis met elkaarcommuniceren. Red Bull MOBILE is echter veelmeer dan zomaar een herlaadkaart, het is letterlijkeen toegangsticket tot de World of Red Bull: via hetRed Bull MOBILE portaal duik je in een wereld volavontuur, adrenaline en entertainment en beleefje de World of Red Bull in real-life of op je gsm.België is het vijfde land waar Red Bull zijn telecomactiviteitstart. Red Bull MOBILE koos voor telecompartnerMobistar, de pionier van de prepaidkaartin Europa. Het strategisch partnership steunt opde complementariteit van beide bedrijven. Mobistarkan via deze co-marketingovereenkomst zijnprepaidaanbod uitbreiden en nieuwe segmentenaansnijden. Red Bull MOBILE kan steunen op hetmobiele breedbandnetwerk, de infrastructuur ende ervaring van Mobistar.Meer info : www.redbullmobile.be.MobistarBourgetlaan 31140 BrusselT +32 2 745 71 11www.mobistar.beinfo@mail.mobistar.beSodexo zegt stop aan15 bedreigde vissoortenSodexo zet niet langer 15 bedreigdevissoorten op de kaart.Vanaf 1 april gebruikt Sodexo, wereldleider op vlak vanQuality of Life Services, enkel duurzame vis en zeevruchtenop alle sites waar de onderneming aanwezigis. Dit vertegenwoordigt een volume van 800 ton visin meer dan 1200 bedrijfsrestaurants, scholen en gezondheidsinstellingenin België. Het bedrijf roept zoeen halt toe aan de consumptie van 15 met uitstervenbedreigde vissoorten. Vijftien soorten worden geband:paling, grenadier, Atlantische en Groenlandse heilbot,leng, keizerbaars, kousebandvis, rode zeebrasem, haai,rog, snapper, zwaardvis, grootoogtonijn en blauwvintonijn,Nijlbaars of Victoriabaars.De beslissing werdop wereldschaal genomen door de Groep Sodexo enBelgië is één van de eerste landen die ze toe past.In dertig jaar tijd is de consumptie van vis en zeevruchtenverdrievoudigd. Met als gevolg dat er aanoverbevissing wordt gedaan die ontelbare soortenmet uitsterven bedreigt. Men schat dat vandaag tot75% van de visreserves die geëxploiteerd worden overbevistzijn (bron: FAO 2005). De Sodexo Groep ontwikkeldehet Better Tomorrow Plan, een strategisch planvoor duurzaam ondernemen. Van toepassing in de 80landen, op de 34000 sites waar de Groep aanwezig isen uitgedragen door de 391 000 Sodexomedewerkers,omvat het Better Tomorrow Plan 14 concrete engagementenwaaronder duurzame vis..Stefaan Bettens, CEO van Jet Import en Benoît Scheen,CEO van Mobistar.SodexoCharles Lemairestraat 11160 BrusselT +32 2 547 55 11www.sodexo.be


Leden trefpuntDe Wolf & Partners versterkt de basis vande gouden driehoek België – Afrika - ChinaMeester Francis Goffin.De Wolf & Partners breidt verder uit dankzij de komst van twee nieuwepartners die over een uitzonderlijke ervaring beschikken inzake Centraal-Afrika.Na de komst van Yves Tavernier op 1 maart, stappen nuook twee andere meesters over naar het advocatenkantoor. Het gaatom Meester Francis Goffin en Meester Herman Lemaire. Als deze uitbreidingzich verder voortzet, zal De Wolf & Partners binnen anderhalfjaar 75 advocaten tellen.Francis Goffin is lid van de Franse orde van advocaten in Brussel engespecialiseerd in bedrijfszaken en retail. Meester Herman Lemaire islid van dezelfde orde en heeft ervaring in diverse sectoren zoals de staalindustrie,de bankwereld en de transportsector. Gezien hun uitgebreideervaring in Centraal-Afrika, dragen beide heren bij aan de reputatiewaarvan De Wolf & Partners reeds geniet, inzake het Afrikaanse continent.De samenwerking met Meester Lubala in Kinshasa zal dan ookvoortgezet worden. “De komst van deze twee nieuwe partners kadertin onze strategie om een globaal aanbod van kwalitatief hoogwaardigediensten te kunnen leveren”, aldus Patrick De Wolf.Meester HermanLemaire.De Wolf & PartnersMarsveldplein 21050 BrusselT +32 2 289 64 64www.dewolf-law.beavocats@dewolf-law.be24N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKMeeting Time sluit zichaan bij de CONCEPTUM! groupMeeting Time sluit zich aan bij de CONCEPTUM! group die hettalent verenigt van de firma’s CPE Exhibitions (organisatorenvan vakbeurzen en beurzen voor het grote publiek) en Warm-Red Communication (communicatie, grafische vormgeving,prepress enz.). Meeting Time telt vandaag 40 medewerkers enis vertegenwoordigd in 3 landen (België, Frankrijk en Spanje).De samenwerking tussen die 3 actoren is reëel en genereerteen zeer complementair en efficiënt aanbod tegenover hetcliënteel. Dankzij de overname van die groep wordt MeetingTime nu CONCEPTUM Conferences & Events, terwijl mentrouw zal blijven aan het bestaande team. Dat team wordtvandaag geleid door Julie Weisenburger, die al meer dan 16jaar actief is in de MICE-industrie en nu managing directorvan Conceptum Conferences & Events wordt.een team: jong en dynamisch, creatief en nauwkeurig, meertaligen steeds uit op nieuwe trendseen methodologie: maximale samenwerking met de klanten de verschillende actoren, van het ontwerp tot de realisatieeen doel: zijn expertise en talenten ten dienste stellen van deklanten, zodoende hun projecten te concretiseren en het succeservan te garanderenSteunend op zijn referenties verbindt Conceptum Conferences& Events zich ertoe een onberispelijke service te leveren.Kwaliteit is zijn enige gedragslijn. Zijn slagzin YOUR SUCCESSIS OUR PASSION blijft meer dan ooit actueel. Nieuwe website:www.conceptum-conferences.eu.Meeting Time – The Conceptum HouseBrusselsesteenweg 539 • 3090 OverijseT+32 2 741 61 70www.conceptum-conferences.euLaurent Ruessmann aan het hoofdvan Crowell & Moring ’sdepartement Europese HandelLaurent Ruessmann is denieuwe vennoot van hetadvocatenkantoor Crowell& Moring.Crowell & Moring LLP heeft het genoegen omde voortdurende uitbreiding van haar departementInternationale Handel aan te kondigen.Laurent Ruessmann vervoegt het kantoorals vennoot en zal aan het hoofd staan vanhet departement Europese Handel, waar hijcliënten zal adviseren in een brede waaier vandomeinen zoals handel, douane en regelgeving,in het kader van Europese wetgeving eninternationale overeenkomsten. Hij vervoegthet kantoor vanuit Sidley Austin LLP, waar hijeen stichtende vennoot was van het Brusselsekantoor in 2003. Ruessmann studeerde aan deUniversiteit van Michigan, waar hij zijn B.A.en J.D. behaalde. Daarnaast heeft hij ook eendiploma in de rechten van de Katholieke Universiteitvan Leuven. Hij is lid van de Brusselsebalie en van de balie van Michigan. Ruessmann wordt algemeen erkendals een autoriteit in internationaal handelsrecht en neemt een prominenteplaats in leidinggevende publicaties zoals Chambers, The Legal 500 en Who’sWho Legal voor wat betreft het handels- en het WHO-recht.Emmanuel Gybels,managing partner van het Brusselse kantoor van Crowell & Moring,zegt over Ruessmann: “De uitgebreide internationale ervaring van Laurentis een toegevoegde waarde bij de waaier van diensten die het Brusselsekantoor van Crowell & Moring aanbiedt, gaande van mededingingsrechttot intellectueel eigendomsrecht en geschillenbeslechting. Laurent’s aanwinstbewijst dat we blijven investeren in onze groei in Europa en in eenhoogstaande dienstverlening voor onze cliënten die wereldwijd groeien.”Crowell & MoringKoningsstraat 71 • 1000 BrusselT +32 2 282 40 82 - www.crowell.com


Leden trefpuntAdemhalingscoaching:Een eenvoudige en doeltreffende antistress-methodeLucie Hage, Senior Manager Generalvan Ademhalingscoaching.St’art, helpt creatieve KMO’sOf het nu om mode, digitale kunst,architectuur, podiumkunsten, plastischekunst, video, muziek, radio,televisie, design of uitgeven gaat,de keuze aan beroepen in creatieveof culturele ondernemingen is ontzettendgroot. De creatieve sector isvandaag goed voor 5,miljoen banen,1,4 ondernemingen en bijna 3% vanHet St’art team. het BNP in Europa. Bovendien zijnde groeimogelijkheden aanzienlijk.Maar ondanks het dynamisme en het professionalismehebben creatieve bedrijven het vaak moeilijk om de nodigefinanciële middelen te vinden die noodzakelijk zijn voorhun ontwikkeling. Dat probleem is sinds het begin van decrisis –helaas- alleen maar groter geworden. St’art richtzich tot KMO’s. Het fonds draagt bij tot de oprichting vanbedrijven of de ontwikkeling van bestaande structuren, bijvoorbeeldvoor het organiseren van een nieuw project, deontwikkeling van een nieuw product of het aanboren enveroveren van nieuwe markten Het fonds komt tussen inde vorm van een lening of participatie.Sinds de lancering in 2010, gaf de Raad van beheer van St’arteen positief advies aan 15 bedrijven, goed voor een investeringvan meer dan 3 miljoen euro en een aanzwengelendeffect bij banken en privé-investeerders.Stoppen met eten en drinken gedurende enkele dagen is ‘mogelijk’, maar zijn ademhalingblokkeren gedurende enkele minuten is gevaarlijker (…). Als enige neurovegetatievefunctie die men vrijwillig kan regelen is de ademhaling de beste barometer om hetstresspeil te meten en bij te sturen. De ademhaling is een fundamentele (levens)functiedie nochtans dikwijls wordt verwaarloosd of zelfs genegeerd. Ademhalingscoachingmaakt het mogelijk om stress op een fysiologische manier aan te pakken zonder langetheorieën en zonder tot geneesmiddelen of mentale superkrachten zijn toevlucht te nemen.Het volstaat om zich van zijn ademhaling bewust te worden en beter te ademendankzij enkele eenvoudige oefeningen.Het doel is zijn eigen potentieel en zijn natuurlijkehulpmiddelen beter aan te wenden om zijn problemen op een rustige manier te bekijken,afstand ervan te nemen en uit zijn dolle opwinding te geraken. Het progressieveleerproces wordt stelselmatig aangepast aan de individuele capaciteiten om het gehaaldepeil te versterken en een goede ademhaling te beheersen. De methode is eenvoudigen natuurlijk, vergt geen enkele uitrusting en is door iedereen bruikbaar 24u op 24. Enten slotte, een goede ademhaling verbetert de werking van de hersenen, de spijsvertering,de slaapkwaliteit, … Wacht niet tot u buiten adem bent!Lucie Hage, AdemhalingscoachingNeerveldstraat 61 • 1200 Brussel - T +32 495 21 62 14lucie@lucie-hage.be - www.respiration.beSt’art s.a.Rue du Onze Novembre 67000 Mons - T +32 65 39 47 10info@start-invest.bewww.start-invest.beGeert Verkestis nieuwe Comeos voorzitterGeert Verkest, de nieuweComeos-voorzitter.Geert Verkest is aangeduid alsnieuwe voorzitter van Comeos,de federatie van de handel endiensten in België. Hij volgtJean de Leu op, die de functiedrie jaar heeft bekleed. Comeosbedankt Jean de Leu voorde geleverde inspanningen,en verwelkomt Geert Verkest.Geert Verkest (58) is ceo vanBrico NV CEO en Directeur vanMAXEDA DIY, verantwoordelijkvoor alle DIY-activiteitenin België. “Ik was en ben zeervereerd toen Jean de Leu meals voorzitter voordroeg”, zegtGeert Verkest. “Comeos is één van de belangrijkste federatiesin dit land en vertegenwoordigt de belangrijkste sector– in de privé stelt niemand meer mensen aan het werkdan de handel, en geen enkele sector heeft een groter aandeelvan het bnp. Het is dan ook mijn eerste doel om voorcontinuïteit te zorgen. De lijnen die Comeos onder Jean deLeu heeft uitgezet, zijn de juiste. We moeten als handelaarsonze verantwoordelijkheden, ook maatschappelijke, blijvenopnemen – in samenwerking met overheden en anderespelers.”ComeosEdmond Van Nieuwenhuyselaan 81160 Brussel • T +32 2 788 05 00info@comeos.be• www.comeos.be25N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEK


Leden trefpunt26N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKBelgische Kamer voor de Innovatie:Informatiesessie!De Belgische Kamer voor Innovatie nodigt u uit voor eeninformatiesessie.Zit u met een ei – een idee voor een innovatief product of eenvernieuwende dienst? Een project om een bedrijf op te richten?De Belgische Kamer voor de Innovatie nodigt u uit vooreen informatiesessie over alle diensten die zij aanbiedt! Tijdensdeze sessie geven experten (Intellectueel eigendom,business angels, starters-advies, coaching, marketing) u gratisadvies alsook antwoord op uw vragen, of u nu een nieuwproject heeft, een nieuw bedrijf opstart of u in uw bestaandbedrijf wenst te innoveren.Hiervoor kunt u terecht:In Overijse, op dinsdag 21 juni van 11u00 tot 14u00 bij ConceptumExhibitions (Brusselsesteenweg, 539 – 3090 Overijse).U kunt deze sessie gratis bijwonen na inschrijving viacontact@brussels-innova.com. Broodjes en drank wordengratis aangeboden door de Kamer. Meer informatie opwww.brussels-innova.com.Belgische Kamer voor innovatieBrusselsesteenweg 5393090 OverijseT +32 2 808 41 62/63contact@brussels-innova.comwww.brussels-innova.comFranck Gervais, nieuwe CEO vanThalys InternationalDe Raad van Bestuur van Thalys International kondigt de benoeming aan vanFranck Gervais als CEO van Thalys International, waar hij op 12 mei 2011 OlivierPoitrenaud opvolgt, die deze functie bekleedde sinds 1 september 2008. Franck Gervais,34 jaar, is gediplomeerd aan de Ecole Polytechnique in Parijs als ingenieur. Hijbehaalde eveneens een MBA aan het Franse Collège des Ingénieurs (CDI), aan deLondon Business School en aan de Stanford Business School.Voorzitter van de Raad van Bestuur van Thalys International, Michel Jadot verklaart:“De Raad van Bestuur heeft unaniem gekozen voor Franck Gervais, omwille van zijnuitgebreide kennis van de transportsector en zijn strategisch inzicht in het spoor.Zijn actieplan is ambitieus in een context die wordt gekenmerkt door het openstellenvan de markt voor de concurrentie, de toenemende vraag met het verkleinenvan de afstanden, het belang van innovatie zowel wat betreft dienstverrijking alsduurzame ontwikkeling en de constante verbetering van de stiptheid. Belangrijkestappen werden reeds gezet onder leiding van Olivier Poitrenaud: de versnelling,de overgang naar ERTMS en de innovatie van de diensten. Franck Gervais neemtnu de leiding over om de toekomstige uitdagingen aan te gaan en de toekomst tedefiniëren.”Franck Gervais, nieuwe CEO vanThalys International.Thalys InternationalStefaniaplein 201050 BrusselT +32 2 648 06 00info@thalys.comwww.thalys.com


BNP Paribas Fortisdiept partnerstrategieverder uit.V.U. : F. Peene, Fortis Bank n.v., Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702.Prioritaire aandacht voor kapitaalsbufferondernemingenDe helft van de ondernemingen met betalingsproblemenzijn winstgevend. Om hun liquiditeitsbufferaan te dikken, nemen ze vaak hun toevlucht tot eenkaskrediet. Dat is een uitstekende oplossing, zolanghet correct wordt gebruikt. Anders kan het vrij duuruitvallen. “Voor dat soort structurele behoeften zijner echter heel wat alternatieven en als bank moetje daar je klant proactief bij adviseren,” stelt FilipBillen, directeur professionele markt Limburg-Kempenbij BNP Paribas Fortis.“Onze voorstellen gaan altijd uitvan de behoeften van de ondernemingen de bedrijfsactiviteit.Hoe steekt de sector in elkaar, hoeverloopt de activiteitencyclus,hoe is de financiële situatie vande onderneming ? Allemaalbelangrijke vragen. Daarom nemenwe uitgebreid de tijd om eerstsamen met de klant de behoeftenen verwachtingen zorgvuldig inkaart te brengen.”Die uitlating haakt naadloos in op de nieuwe partnerstrategievan BNP Paribas Fortis. De bank wileen partner zijn voor de onderneming en voor deondernemer. Filip Billen: “De eerder productgedreveninsteek van vóór de crisis heeft plaatsgemaaktvoor een persoonlijke klantbenadering op maat. Wegaan resoluut voor een partnership en denken metde onderneming mee. Zo reiken we een klant meteen minder sterke liquiditeitspositie eerst enkeletechnieken aan waarmee hij het probleem zelf kanaanpakken. Een betere debiteurenbewaking, korterklantenkrediet, betalingsafspraken met leveranciers,… Pas als het potentieel van deze techniekenuitgeput is, komen de kredietmogelijkheden tersprake. Of alternatieven zoals factoring en bevoorschotting.”Partner voor projectenOok voor hun investerings- en uitbreidingsprojectenmogen klanten op een maatspecifieke oplossingrekenen. Filip Billen: “Kredietdossiers worden, preciesvanuit de insteek ‘partner’, kritisch bekeken.Naast de terugbetalingscapaciteit telt vooral het‘track record’ van de klant. In die zin hebben weons waarborgbeleid sinds de crisis niet gewijzigd.Voor BNP Paribas Fortis telt vooral het potentieelvan het ondernemingsproject, het geloof dat we erals bank en ondernemer in hebben. Maar uiteraardwordt grondig gekeken naar de financiële gezondheidvan de onderneming en wordt elk kredietdossiermet zorg geanalyseerd.”Partner voor persoonlijke vermogensopbouwDerde luik in de partnerwerking van BNP ParibasFortis is de ondersteuning van de ondernemer. FilipBillen: “Voor de bank is de ondernemer achterde onderneming even belangrijk. Zeker omdat hijof zij vaak te weinig tijd kan vrijmaken voor zijn ofhaar persoonlijke financiën. Daarom hanteren weook hier een proactieve en persoonlijke aanpak viade private banker. Met oplossingen op maat dierekening houden met de specifieke juridische enfiscale omgeving. Zo kan de klant in de beste omstandighedenzijn of haar persoonlijk vermogenuitbouwen en vrijwaren.”


Leden trefpuntArtexis Trends Gazellen ambassadeur 2011!Op 4 mei vond in Gent de uitreiking van de Oost-Vlaamse “Trends Gazellen 2011 award” plaats.Artexis, uitbater van het beurzencomplex Flandersexpo en organisator van onder andere Art Brussels,EMIF (European Meetings Industry Fair) en PromoFactory, sleepte deze unieke titel in de categorie ‘middelgrotebedrijven’ in de wacht. Eric Everard, ExecutiveChairman Artexis Group, en Dirk Van Roy, CEO Artexis,namen de prijs trots in ontvangst:“Artexis groeit sterk dankzij een continue focus oponze vier pijlers: volg je missie, denk strategisch, motiveerje werknemers en werk nauw samen met je stakeholders!”,aldus Dirk Van Roy. Sinds 2001 evolueerdeArtexis van 4 naar 64 miljoen euro omzet en groeidehet bedrijf van een handvol medewerkers naar bijna280 gemotiveerde personeelsleden. Artexis is bovendienin 14 landen aanwezig.ArtexisSint-Lambertusstraat 1351200 BrusselT +32 740 10 01info@artexis.comwww.artexis.com28Hotel Le Châtelain heeft Victor Camhisbenoemd tot de nieuwe General ManagerN°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKHotel Le Châtelain heeft voor Victor Camhis gekozenvanwege zijn kennis en ervaring in hotelmanagement,zijn kwaliteit in de verkoop en zijn enthousiasme, zijndynamiek en zijn teamgeest.Victor Camhis (33) heeft zijn bachelor aan de FranseHogeschool Jean Monnet behaald, aangevuld met eendiploma in Hotel Management behaald aan de Universiteitvan Manchester. Door zijn werkzaamheden in dedepartementen Sales & Marketing, Events, Cost Controlen MICE in drie onafhankelijke hotels en verschillendehotelketens in Brussel (waaronder Hotel Conrad en hetvoormalige Hilton hotel), heeft Victor veel kennis verworvenvan de Belgische markt. Als de General Managerbij Le Châtelain bestaan Victor Camhis’ taken uit hetcoördineren van de activiteiten van zijn medewerkersen het verzekeren van een optimale service voor allecliënten. Hij garandeert de realisatie van de strategischedoelstellingen van het hotel en draagt zorg voor deontwikkeling van de verschillende activiteiten zoals hetplannen van het handelsbeleid en het bewaken van hethotelbudget.Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de werving,de opleiding en de organisatie van het personeel. Hijanalyseert de markt, ontwikkelt de zakelijke strategieënen definieert de kwaliteits –en kwantiteitsnormen vande service.Met dit nieuwe begin hoopt Le Châtelain een nieuwedimensie te geven aan gastvrijheid en de optimalisatievan haar inrichting, dit vooral met het oog op haar klanten.Victor Camhis, de nieuwe General Manager Le Châtelain.Le Châtelain HotelKasteleinsstraat 171000 BrusselT +32 2 646 00 55info@le-chatelain.netwww.le-chatelain.com


Volkswagen. Think Blue.Welkom in de wereld van fiscaal consuminderen.Als u dit kan lezen, heeft iemand de folderjammer genoeg al meegenomen.Vraag eenexemplaar aan uw Volkswagen-verdeler.Das Auto.Een simpele rekensom:Laag verbruik = hoge aftrekbaarheid.Volkswagen. Think Blue.2/ KM.Das Auto.Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.volkswagen.be


Leden trefpuntAccor uitgeroepen tot«Top Employer» België 201130N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKAccor is uitgeroepen tot een van de «Top Employers»België voor het jaar 2011. Deze erkenning wordt uitgereiktdoor het CRF Instituut, onafhankelijke organisatievan HR-deskundigen, aan bedrijven die zichonderscheiden door het invoeren van een optimalewerkomgeving en een doordreven HR-beleid.Uithet onderzoek blijkt dat Accor jong talent uitstekendecarrièremogelijkheden biedt en bouwt de Groepin België aan een sterke bedrijfscultuur. Vorig jaarheeft Accor als grootste hotelonderneming ter wereldwereldwijd zo’n 25 000 kamers geopend. Dezehotelopeningen zorgen natuurlijk voor tewerkstellingenen doorgroeimogelijkheden voor gemotiveerdemedewerkers. “Bij Accor zijn doorgroeikansengeen loos woord en talentmanagement maaktdeel uit van onze DNA. Zo is 95% van de hoteldirecteursals basismedewerker begonnen. Binnen deorganisatie bestaan er tal van tools en vormingsmogelijkhedenom competenties te ontwikkelen enzodoende, medewerkers die carrière willen maken,hierin te helpen” voegt Tine Verweire, HR-DirectorAccor Belux hieraan toe. In 2010, hebben de 1350werknemers van Accor België gemiddeld 1,9dagen interne opleiding gevolgd. Deze opleidingenvertegenwoordigen 2% van de loonmassa van deGroep.Ruud van Es (Top Employers) en Tine Verweire, HR-Directricevan Accor Belux.AccorHermann Debrouxlaan 541160 BrusselT +32 2 481 69 65www.accorhotels.comOlivier Joris leidt het Europees departement van VBOOlivier Joris,hoofd van hetEuropese departmentvan het VBO.Olivier Joris is benoemd tot het hoofd van het Europees departement van het VBO,het Verbond van Belgische Ondernemingen: “Met genoegen kan ik u melden dat ikuit mijn huidige functie aan het hoofd van het departement Communicatie van hetVBO stap, om Hoofd te worden van het Europees departement van het VBO. Ik heb alvan 2001 tot 2005 de gelegenheid gehad om bij dat departement te werken en ik zal ermijn collega mevrouw Diane Struyven gaan vervangen, die op die datum het VBO verlaatvoor een wel verdiend pensioen. Ik wil u zeer hartelijk danken voor onze uitstekendesamenwerking gedurende de jongste 5 jaar, waarin wij elkaar hebben kunnenleren kennen en onze respectieve initiatieven ten gunste van de ondernemingszin inons land hebben kunnen valoriseren.”Olivier Joris wordt vervangen aan het hoofd van het departement Communicatie doordhr. Charles Gheur, tot voor kort adviseur bij het Juridisch departement van het VBO.VBORavensteinstraat 41000 BrusselT +32 2 515 08 11info@vbo-feb.bewww.vbo-feb.be


Leden trefpuntPWC wordt hoofdsponsor van KVBVPwC wordt met onmiddellijke ingang hoofdsponsor vande Koninklijke Belgische Voetbalbond. Het contract loopttot en met 31 juli 2014. PwC is daarmee de elfde Main Sponsorin het rijtje van grote bedrijven die met de KBVB eencommercieel contract afsloten.De andere tien Main Sponsors zijn Aannemingen Verelst,Belgacom, Burrda Sport, Coca-Cola, ERGO, ING, Jupiler, Lotto,RTL Sport & Sporza.PwC levert sectorgerichte diensten op het vlak van audit,fiscaliteit en adviesverlening. Wereldwijd werken binnenhet PwC-netwerk 161.000 mensen, in België zijn er dat1400.Philippe Vyncke, partner bij PwC, is trots dat PwC de komende4 jaar zijn naam zal verbinden aan de KBVB en deRode Duivels: “Wij willen de komende jaren op een verrassendeen originele manier deze sponsorovereenkomstinvullen. Als audit- en adviesorganisatie willen wij vanuitonze maatschappelijke betrokkenheid en met onze kenniseen bijdrage leveren aan de verdere professionaliseringvan het voetbal in België. We zien enkele belangrijke synergieëntussen PwC en de KBVB. De belangrijkste is datwe allebei getalenteerde en ambitieuze mensen vooruitwillen helpen. In de periode van ons contract zullen wemeer dan 1000 getalenteerd mensen aanwerven.Ook teamwork, teamspirit en samenwerking zijn belangrijkeelementen voor beide organisaties, en dat in eenomgeving die openstaat voor mensen van verschillendeachtergronden. En het is ook gewoon leuk. We zijn trotsop onze nationale ploeg en willen ook hen helpen in hun‘move forward’.”PwCWoluwe GardenWoluwedal 181932 Sint-Stevens-WoluweT +32 2 710 42 11info@pwc.bewww.pwc.be31Studie van Frajlick Campus:Generatie Y, X en de Baby Boomers, de stereotypes voorbijN°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKCéline Rouaux,Communication Manager van Frajlick Campus.In tegenstelling tot wat je op het eerste zicht zou verwachten,heeft de Generatie X (van 31 tot 45 jaar) het minst telijden onder stress bij het gebruik van de nieuwe informatietechnologie.Dat is slechts een van de verrassende resultatenvan het onderzoek uitgevoerd door Frajlick Campus.Dit communicatiebedrijf voerde recent een studie uit naarde drie grote generaties die nu actief zijn op de arbeidsmarkt(Generatie Y, Generatie X en de Baby Boomers). Deresultaten gaan vaak in tegen de stereotypische opvattingendie in onze samenleving bestaan. Het thema van de“Generatie Y” (de jongeren van 18 tot 30 jaar) is brandendactueel in de bedrijfswereld. De massale instroom vandeze jongeren op de arbeidsmarkt heeft heel wat vragenopgeworpen, in het bijzonder wat betreft HR-beleid enmanagement. Wie zijn deze jongeren? Hoe verschillen zevan werknemers die tot een andere generatie behoren (deGeneratie X, van 31 tot 45 jaar en de Baby Boomers, van46 tot 65 jaar)? Deze vragen zijn vaak aanleiding tot gemengdegevoelens: tegenover de voordelen van de GeneratieY, gezien als een nieuwe wind in de ondernemingen,staan eerder negatieve beoordelingen over hun “onaangepast”gedrag op de werkvloer, hun houding als “verwendekinderen” met onrealistische eisen. Tussen deze twee uiterstenworden de HRafdelingen, en vooral de managers,af en toe met verstomming geslagen, zij moeten zich alseersten aanpassen aan dit nieuwe type medewerker. Devolledige studie vindt u hier: www.frajlick.comFrajlick CampusVillalaan 75 • 1190 BrusselT +32 2 534 44 11frajlick@frajlick.bewww.frajlick.com


ALLES WAT U ZOU MOETEN WETENOM TE ONDERNEMEN IN BRUSSELALLES WAT U ZOU MOETEN WETENOM TE ONDERNEMEN IN BRUSSELALLES WAT U ZOU MOETEN WETENOM TE ONDERNEMEN IN BRUSSELALLES WAT U ZOU MOETEN WETENOM TE ONDERNEMEN IN BRUSSELALLES WAT U ZOU MOETEN WETENOM TE ONDERNEMEN IN BRUSSELALLES WAT U ZOU MOETEN WETENOM TE ONDERNEMEN IN BRUSSELALLES WAT U ZOU MOETEN WETENOM TE ONDERNEMEN IN BRUSSELALLES WAT U ZOU MOETEN WETENOM TE ONDERNEMEN IN BRUSSELALLES WAT U ZOU MOETEN WETENOM TE ONDERNEMEN IN BRUSSELALLES WAT U ZOU MOETEN WETENOM TE ONDERNEMEN IN BRUSSELALLES WAT U ZOU MOETEN WETENOM TE ONDERNEMEN IN BRUSSELALLES WAT U ZOU MOETEN WETENOM TE ONDERNEMEN IN BRUSSELEVENTBECI Executive InterviewsWat hebben CEO’s van bedrijven met meer dan 100 werknemers tegen elkaar te zeggen als je zesamenzet? Volg deze interessante gesprekken tijdens de BECI Executive Interviews op www.becitv.be.Het concept bestaat eruit datBECI twee maal per maandverschillende bedrijfsleidersin een mooi Brussels uitnodigt omdaar samen te ontbijten. Alle deelnemersworden gedurende een half uurgeïnterviewd en gefilmd door eenjournalist. Het eindresultaat kan udan bekijken op BECI TV (www.becitv.be)en lezen in Dynamiek.In het mei-nummer van Entreprendreis een spijtige vergissinggebeurd bij de publicatie van defoto’s van François Smeyers, GedelegeerdBestuurder van Inditex, enJean Gabriel, Algemeen Directeurvan Mitra, waarvoor onze excuses.Wij drukken de tekst graag nog eenkeer in het juni-nummer van Entreprendre,deze keer met de correctefoto’s.François Smeyers, Gedelegeerdbestuurder van InditexJean Gabriel,Algemeen directeur van Mitra32N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKInditex is een internationale groep, met basis inSpanje, die textiel distribueert. De groep is sterk uitgebouwdin de Benelux en werft jaarlijks bijna 400personeelsleden aan. François Smeyers: “Tijdens derecrutering van het personeel letten we op het potentieelom de echte zeldzame parels eruit te vissen.Het is de bedoeling om de toekomstige sterke managersaan te werven.”Mitra is een bedrijf met een rijke geschiedenis enis in zekere zin de opvolger van Philips. Het bedrijfmaakt elektrische voedingen en is in drie grote sectorenactief: telecommunicatie, transport en medischebeeldverwerking. Dhr. Jean Gabriel legt uit: “Mitra isop bijna alle continenten aanwezig en is binnen haarsector wereldwijd een van de grootste leveranciers.Een flink deel van de middelen gaat naar onderzoek,met onder andere een zeer groot project dat toegespitstis op elektrische voertuigen.”BELALLES WAT U ZOU MOETEN WETENOM TE ONDERNEMEN IN BRUSSELALLES WAT U ZOU MOETEN WETENOM TE ONDERNEMEN IN BRUSSELALLES WAT U ZOU MOETEN WETENOM TE ONDERNEMEN IN BRUSSELAlles wat u zou moeten wetenom te ondernemen in BrusselEen initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Leden trefpuntLegalTime, uw juridische oplossingen op het besteLegalTime biedt aan KMO’s een dienst op maat op juridisch vlak. In hun hoedanigheidvan bedrijfsjurist bieden de raadslieden van LegalTime hun dienstenaan om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden van de KMO’s.Het professionalisme draait om enkele basiselementen: aandachtig luisteren,pragmatisme van de raadslieden, pro-activiteit van de tussenkomsten. De LegalTime-juristgeeft voorrang aan en bouwt een langdurige relatie op met elkvan zijn cliënten. Hij ontwikkelt een doorgedreven kennis van de ondernemingenwaarmee hij samenwerkt en behandelt de problemen door er de waardenen de cultuur van elke onderneming in te integreren. De flexibiliteit van de ondernemingtoont zich eveneens door een uitgebreide beschikbaarheid zowel ’savonds als tijdens de weekends, op het moment dat de zaakvoerder doorgaansde tijd heeft om zijn administratie te beheren. LegalTime speelt eveneens derol van raadsman die waakzaam en oplettend is voor bedreigingen, maar ookvoor mogelijkheden die zich voordoen voor zijn cliënten. Of het nu gaat omhet overgaan tot de formaliteiten voor een ontslag van een medewerker, of hetherzien van de algemene verkoopsvoorwaarden of het bijstaan van het hoofdvan de onderneming bij een controle van de sociale inspectie, LegalTime laatde KMO’s toe om op hun ritme te beschikken over juridische middelen die gekwalificeerd,ervaren en flexibel zijn, die beschikbaar zijn op het beste moment LegalTime biedt juridische diensten aan KMO’s aan..en die niet meer doorwegen op hun salariskosten dan hetgeen ze nodig hebben.Bezoek de website: www.legaltime.be .LegalTimeHenri Werriestraat 14/21 • 1090 Brusselybellefroid@legaltime.be - www.legaltime.beMireille past u perfect ! Wasserijservice, ISO-gecertificeerden met RABC-attest 268 soorten werkkledij met ofzonder magazijnfunctie Werkschoenen met of zonderrecyclageservice Werkhandschoenen en anderebeschermingsmiddelen Hygiëne voor garage, werkplaatsen kantoor Schoonloopmatten, roostermattenen imagotapijtenBrusselsesteenweg 177 - 1785 MerchtemT 02/460 00 11 - F 02/460 58 85P. Paquaylaan 186 - 3550 Heusden-ZolderT 011/57 11 22 - F 011/57 11 39sales@mireille.be www.mireille.be


ToolboxHoe uw key-medewerkersbelonen?De groei en werking van een bedrijf is vaak afhankelijk van deinzet en competenties van bepaalde “key-medewerkers”. Om ervoorte zorgen dat zij in het bedrijf blijven, is een stimulerendloonpakket belangrijk. Een hoger loon betekent uiteraard hogerefiscale en patronale lasten. Deze medewerkers kan u echterook belonen door hen een vergoeding toe te kennen buiten hetnormale looncircuit. U kan hen betrekken in het kapitaal vande vennootschap. Hierdoor krijgen zij recht op een deel van dewinst, alsook, bij een latere verkoop, op de gerealiseerde meerwaarde.Guy Van De VeldePartner Deloitte Accountancygvandevelde@deloitte.com34N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKHet is mogelijk key-medewerkerste betrekken in hetkapitaal van de vennootschapzonder dat u als bedrijfsleiderde zeggenschap over uw ondernemingverliest. Met andere woorden,indien een derde een bod doet opde totaliteit van de aandelen van devennootschap, moet u nog steeds demogelijkheid hebben om op dit bodin te gaan. Anderzijds is het niet aangewezendat de aandelen in handenzouden komen van eventuele concurrenten.Om aan deze eisen tegemoet tekomen, kan in de statuten van devennootschap een specifieke overdrachtsregelinguitgewerkt worden.Zo kan bepaald worden dat dezeaandelen niet kunnen overgedragenworden zonder deze eerst te koop aante bieden aan de bestaande aandeelhoudersof zonder de voorafgaandelijkegoedkeuring van de overigeaandeelhouders.Tevens kan in de statuteneen exit-regeling uitgewerktworden. Indien de key-medewerkeruit het bedrijf wenst te stappen, kanhij zijn aandelen opnieuw verkopenaan de bedrijfsleider tegen een prijszoals bepaald door een in de statutenuitgewerkte formule.Ook kan er een volgplicht in de statutenopgenomen worden, waardoorde key-medewerker bijvoorbeeld verplichtwordt zijn aandelen te verkopen,indien een derde een interessantbod doet voor de overname van uwonderneming.Naast een statutaire regeling kan uook opteren voor het afsluiten vancall- en put-opties. Een call-optiegeeft u het recht, na de overdrachtvan aandelen aan een medewerker,deze terug te kopen na verloop vaneen bepaalde termijn of in bepaaldesituaties (bv. ontslag, overlijden,langdurige ziekte). Een put-optiegeeft de medewerker het recht, en ude verplichting, deze aandelen terugte kopen in dezelfde omstandigheden.Stock option planStock options of aandelenopties zijnzoals de naam het suggereert, optiesdie op een later tijdstip aan de medewerkersde mogelijkheid gevenom tegen een vooraf vastgesteldeprijs (huidige waarde) een aantalaandelen te verwerven van de vennootschap.Wanneer de waarde vande aandelen boven de vooraf vastgesteldeprijs stijgt, kan de key-medewerkerde aandelen kopen en doethij een voordeel. Veelal wordt eenstockoptieplan ook aangevuld meteen exit-regeling.Liesbeth De Bruyne,Tax & Legal ServicesNaast een aantrekkelijk loonpakket, kan u uw key-medewerkersook betrekken in het kapitaal van de vennootschap. Zo krijgenzij een extra stimulans om zich in te zetten. Hoe meer de waardevan de onderneming stijgt, hoe meer ze erbij te winnen hebben.Dit alles zonder dat u als bedrijfsleider de zeggenschap over uwvennootschap verliest.


izzbox news Actualiteit over de Brusselse economieEen Bizzbox folderrek in uw onderneming?Communiceren via het Bizzbox netwerk?www.bizzbox.be’INFORMEREN. COMMUNICEREN.De ondernemingen hebben eindelijk hun eigen netwerkBIZZBOXDankzij 200 verdeelpunten verspreid in 390 Brusselse ondernemingen, de Bizzbox folderrekkenverspreiden de economische en institutionele informatie van de Brusselse spelers. Opgericht insamenwerking met Beci, dit netwerk beoogt een dubbele gezamenlijke doelstelling: de betrekkingenverstevigen tussen de instellingen in de hoofdstad en de Brusselse economische activiteit promoten.De rubriek Bizzbox News is bedoeld om dit doel nog verder te versterken.Vincent Gilleman, voor BizzboxFOCUS: UP & Town Nog een voorbeeld van het Brusselse dynamisme !Oorspronkelijk, vier bedrijfsleiders, actief in het hotelwezen en de huisvesting in het Brusselse. Creatief voorhun merken en uiterst dynamisch in de sector van toeristische promotie ; de bekendheid en de kwaliteit vanhun eigen aparte producten zijn de beste bewijzen van hun doeltreffendheid.© soapstudio.be« Bed & Brussels », de referentiepartner voor bed-andbreakfastverblijven in Brussel, biedt u meer dan 350 verschillendeoplossingen, aangepast aan elk budget, die aluw verwachtingen overtreffen. « The White Hotel » U hebtWit gezegd? En u hebt nog niet alles gezien. Het is bovendienhet favoriete hotel in Brussel volgens de New YorkTimes. « Odette en Ville » Een ander adres op welk Brusseltrots mag zijn. Intiemachtig en exclusief, dit hotel heeftde kwaliteit van dienstverlening bewaard van de traditionelehotels, met een flinke dosis luxe en comfort. Enuiteindelijk het « Vintage Hotel »: werkelijke reis middenin de sixties en de seventies, de kamers hebben elk eenkleurvolle en exclusieve sfeer, en de Wine Bar van het hotelis op zich alleen een omweg waard.« Wij hebben allen hetzelfde type aanbod, wel niet in directeconcurrentie aangezien onze structuren van 2 to 5sterren verschillen, maar toch voor hetzelfde publiek, opzoek naar trendy adressen », meldt ons één van de vieroprichters. Met een klasse-anbod aan woningmogelijkhedenin de bovenstad van Brussel (Poelaert, Kastelein,Flagey), die vier Directeurs hebben beslist om hun krachtente bundelen om bepaalde gezamenlijke acties op tezetten, bestemd voor hun doelpubliek. Zo hebben zij neteen promotiekaart uitgegeven in zakformaat, met eenzeer aantrekkelijke design, ontwikkeld door Soap®. Opdeze plooikaart vindt u DE onontbeerlijke adressen vande Brusselse bovenstad: hun hotels, natuurlijk, maar ookrestaurants, kunstgalerijen, winkels, wellness- en fitnesscentraen nog andere referenties die de Brusselse identiteitmaken.Deze kaart wordt zo hun middel voor de zichtbaarheiden contact bij de doelpublieken die zij beogen. Deze landkaartwerd zo in Rijsel uitgedeeld in samenwerking metde OPT, en ze zal ook in Parijs en Londen beschikbaar zijn.De kaart wordt ook aan elk van hun klanten aangeboden,om zo een exclusieve en doeltreffende circulatie te verzekeren.In afwachting van andere toekomstige acties…!www.bnb-brussels.be; www.thewhitehotel.be;www.vintagehotel.be; www.chez-odette.com10 kaarten Up&Town te winnenBent u zeker dat u de onvermijdelijke eplaatsen van de Brusselse bovenstadkent?Stuur dan een mail naar info@bizzbox.bemet uw volledig adres en deeerste 10 deelnemers ontvangenhun exemplaar van deze kaart.es CapucinsspitalierreRue de l’Hotel des MonnaiesRue de la VictoireRue du Mont BlancB3Av de la Toison d'OrBed &BrusselsPlaceduGrandSablonRue JourdanRue Saint-BernardNotre Damede la Chape lePalais deJusticeSAINT-GILLESPlacePoelaertRue E. A lardRue BosquetRue BerkmansRue de la SourceVintageHotelB2Rue de la RégenceJardind'Egmontrue DejonckerVNotreDame duSablonRue de l’AqueducChaussée de Charleroi Chaussée de CharleroiRue AméricaineBd de WaterlooRue de LivourneRue SimonisBeaux-ArtsBRUXELLESPalaisd'EgmontRue FaiderRue KeyenveldRue de la StassartRue Defacqz Rue DefacqzRue deRue de LivourneRue du Bai liOde te envi leNamurAvenue LouiseAvenue Louise Avenue LouiseRue de la ConcordeoRue WashingtonPlace duChâtelainRue SouveraineRue du ChâtelainPalais RoyalRue MercelisChaussée d'Ixe leswTheWhiteHotelIXELLESPalais desAcadémiesPlace du TrôneAv. des ArtsRue LesbroussartRue DautzenbergRue GachardRue MontoyerRue du LuxembourgRue du Trône Rue du TrôneChaussée de VleurgatChaussée d'Ixe lesChaussée d’Ixe lesB1PlaceFlageyRue BéliardGaredu QuartierLéopoldRue MalibranWiertzstraatMsciencE35N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKEtangs d’Ixe lesw v Goed te Weten: De EFPME, partner van de MiddenstandAls opleidingscentrum van het middenstand in het Brussels Gewest, de EFPME richt zichtot degene die interesse hebben voor zelfstandige beroepen, evenals voor KMO en ZKO. DeEFPME zorgt vandaag voor de opleiding van zo’n 1.100 jongeren in leercontract en meer dan3.700 mensen in de opleiding voor bedrijfsleider. En dit, voor meer dan 60 beroepen, met eentewerkstellingsgraag van bijna 90%. De EFPME zal ook cursussen Nederlands aanbieden,onder meer voor de toekomstige verkopers, in het kader van het “Plan Langues” gezamenlijkaangenomen door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het College van deFranse Gemeenschapscommissie.www.efpme.beBIZZBOX IS ER OOKAANWEZIG!Een Bizzbox folderrek in uwonderneming?Communiceren via het Bizzbox netwerk?02.345.74.55 - info@bizzbox.beINFORMEREN.COMMUNICEREN.De ondernemingenhebben eindelijk huneigen netwerk.


Dossier RHInterprofessioneel Akkoord:De loonnorm in 2011 en 2012 37Interim: Ontmoetingsplektussen studenten en bedrijven 42Ongewenst gedrag op het werk:Een ernstige zaak 44Arbeidscontracten:De wet loopt achter op de technologie 46Salarisbonus: bruto = netto? 49Alter Ego:Win 12 jaar professionele ervaringin 1 jaar 50© ImageSource/ReportersDOSSIERINTERPROFESSIONEEL AKKOORDDe loonnormin 2011 en 2012De vakbonden hebben het interprofessioneel akkoord met veel poeha opgeblazen. De regeringheeft daarom met een Koninklijk Besluit een loonnorm opgelegd. Wij vroegen aan twee arbeidsrechtspecialistenwelke gevolgen deze beslissing heeft.37N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKHet gebeurt niet vaak dat zo’n maatregelgenomen wordt, maar het KoninklijkBesluit van 28 maart dat deloonmatiging oplegt, past wel binneneen wettelijke procedure. “Als desociale partners er niet in slagen omeen interprofessioneel akkoord af tesluiten, moet de overheid tussenkomenom de gesprekken weer op gangte trekken” zegt advocate CamilleReyntens (Claeys & Engels). “Als datniet slaagt, heeft ze de bevoegdhedenom naar eigen believen maatregelenop te leggen. Aangezien het belangrijkis om de concurrentiepositie vanhet land te herstellen, heeft de regeringer dus voor gekozen om van ditrecht gebruik te maken.”Wie?Wat?Camille Reyntens,advocateClaeys & EngelsOlivier Debray,advocaat(vennoot)Claeys & EngelsHet Koninklijk Besluit van 28maart 2011 legt een loonmatigingop.Waarom?Deze loonmatiging is in de praktijkeen loonstop voor de periode2011-2012. Alle collectieve en individuelearbeidsovereenkomstenvallen hieronder waardoor erweinig manoeuvreerruimte overblijft.


dossierHR© ImageSource/Reporters38N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKMet de loonnorm wordt demaximale loonkost van debedrijven vastgelegd.Herstellen van de concurrentiekrachtDe Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) luidde in haarlaatste studie over het concurrentievermogen van de Belgischeondernemingen de alarmklok. “De CRB publiceert elkjaar een rapport waarin de evolutie van de loonkosten in Belgiëmet die van de buurlanden vergeleken wordt. Frankrijk,Duitsland en Nederland zijn behalve onze buren immers ookonze grootste concurrenten” horen we van Olivier Debray, advocaaten vennoot bij Claeys & Engels. “Deze landen – vooralDuitsland - hebben een bezuinigingsbeleid gevoerd om hunoverheidsfinanciën te stabiliseren en het concurrentievermogenvan hun bedrijven te herstellen. België heeft geen enkelegelijkaardige maatregel genomen en bovendien is, onderandere de automatische loonindexering, het verschil metde buren nog toegenomen. Om onze bedrijven te helpen omhun concurrentiepositie te verbeteren was de regering dusverplicht om tussen te komen en de loononderhandeling tebegeleiden.”Geen groei voor de loonmassaHet Koninklijk Besluit van 28 maart legt een dwingende loonnormop. Waarover hebben we het nu juist? “Deze norm legtvoor de komende twee jaren de maximale loonstijging vast,”verduidelijkt Olivier Debray. “Deze stijging wordt berekendop basis van de gemiddelde jaarlijkse loonkost tijdens de periode2009-2010 en bedraagt voor 2011 0% en voor 2012 0,3%.Baremieke verhogingen en indexeringen blijven natuurlijkwel nog mogelijk.”De term loonkost moet ook even toegelicht worden. “We hebbenhet hier over alle personeelskosten,” zegt Camille Reyn-Een beetjegeschiedenis“In 1992-1993 kwam de regering Dehaene methet Globaal Plan op de proppen. België moesttoen aan de Maastrichtcriteria voldoen. Methet Globaal Plan kwam er effectief van 1994tot 1996 een loonstop. Daarna wilde de regeringvoorkomen dat de sociale partners op eenlooninhaalbeweging aanstuurden. Daaromwerden de loononderhandelingen omkadertmet de wet van 26 juli 1996 voor de vrijwaringvan het concurrentievermogen van de ondernemingen.Deze wet verplicht de Centrale Raadvoor het Bedrijfsleven (CRB) om elk jaar eentechnisch rapport op te stellen over de evolutievan de loonkosten in België en in drie referentielanden:Frankrijk, Duitsland en Nederland.De sociale partners kunnen dan op basis vandit rapport een maximale marge voor loonsverhogingenbepalen.”Loonmatiging?“Voor de periode 1997-98 legde het KB voor eenperiode van twee jaar een marge van 6,1% vast.Daarna hebben de sociale partners interprofessioneleakkoorden afgesloten. Aangezien ditgeen collectieve arbeidsovereenkomsten zijn,kunnen die ook niet afgedwongen worden.Er wordt trouwens ook over een ‘indicatieve’marge gesproken. Het stond de bedrijven dusvrij om deze marge te overschrijden en van deloonmatiging kwam er niet veel meer in huis.Maar het nieuwe KB is wel dwingend en hetziet er dus naar uit dat we weer een tijdperkvan loonmatiging ingaan.”


dossier HRtens. “Dat zijn niet alleen de brutolonen,maar ook de sociale bijdragen,overuren, premies voor nachtwerkof zware inspanningen, maaltijd- eneco-cheques, bedrijfswagens… Dus eigenlijkalles dat het bedrijf geld kost.”Niemand ontsnapt eraanHet Koninklijk Besluit geldt voor allearbeidsovereenkomsten: collectievearbeidsovereenkomsten (cao’s) op sector-of bedrijfsniveau maar ook voorindividuele arbeidscontracten. “Vanzodra een overeenkomst de loonkostdoet stijging valt ze onder het KB.” Datgeldt ook voor niet-recurrente resultaatsgebondenvoordelen, zoals ondercao 90, waarbij aan een groep werknemersbonussen worden uitgereikt alsop voorhand vastgelegde doelen behaaldworden. “Het is dus niet langermogelijk om een of meerdere werknemerseen loonsverhoging toe te kennendie de loonnorm overschrijdt”,zegt Olivier Debray. “Daarnaast is hetook niet langer mogelijk om het aantalwerkuren te verminderen zonderhet loon te wijzigen want bij de berekeningvan de loonmassa wordt er ookrekening gehouden met het aantaluren dat een werknemer werkt.”UitzonderingenEr zijn maar enkele uitzonderingen,zoals baremieke loonsverhogingen,voorzien. Dat kan op voorwaarde datdeze automatisch toegekend wordenop basis van leeftijd of anciënniteit ofeventueel ook een ‘merit rating’ (ziekaderstukje). De loonmassa mag weltoenemen als er nieuwe medewerkersaangeworven worden. “Daarnaast kande loonkost wel stijgen als dit niet hetgevolg is van een overeenkomst” verduidelijktCamille Reyntens. “Denkmaar aan een ontslag. De ontslagpremiedoet dan wel de loonkost stijgenmaar dit wordt niet in aanmerkinggenomen.”Dezelfde redenering gaat op voorwerknemers die wegens ziekte dooreen uitzendkracht vervangen worden.“Ook kapitaal- en winstdeelnames vallenniet onder het KB” voegt OlivierDebray daar nog aan toe. “Misschiengaan we vanaf nu merken dat deze totnu toe vrij onpopulaire mogelijkheidaan belang wint. Voor de volledigheidvermelden we ook nog dat ‘sociale’pensioenplannen met solidariteitsbijdragen,zoals voorzien door de wet opde aanvullende pensioenen van 2003,en innovatiepremies niet binnen hetbereik van het KB vallen.Is er dan toch een beetjemanoeuvreerruimte?“Sommige bedrijven gaan met dezesituatie zeker niet tevreden zijn”merkt Olivier Debray op. “Veel ondernemingenhebben hun werknemerstijdens de crisis erop gewezen datze zuinig moesten zijn. Nu het betergaat, mogen ze hun personeel niet belonenvoor hun inspanningen.” Is erdan echt geen manoeuvreerruimte?“Bijna geen” vervolgt Olivier Debray.“Het is daarom dat we durven sprekenover een loonstop.” Maar volgensCamille Reyntens is er op individueelvlak wel nog een en ander mogelijk.39www.sdworx.be


dossierHR40N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKMet de loonnorm wordtde maximale loonkost van debedrijven vastgelegd.OnbedoeldegevolgenDeze loonmatiging kan onbedoeldegevolgen hebben voor de ondernemingen.Wat gebeurt er als een concurrenteen van je werknemers een hoger loonbiedt? “Als je geen manoeuvreerruimtehebt, kan je die persoon geen loonsverhoginggeven,” verduidelijkt OlivierDebray. “Het is trouwens niet de enigemoeilijke situatie waarmee bedrijvengeconfronteerd kunnen worden. Als eenleidinggevend kaderlid het bedrijf verlaaten je doet beroep op een head hunter,dan kan deze bijkomende kost ookbij de loonmassa opgeteld worden.”encompte pour l’évaluation de la marge.»“Het KB verwijst naar de gemiddeldeloonkost binnen het bedrijf en nietnaar de kost per persoon. Als er minderdure werknemers kunnen aangeworvenworden omdat enkele oudgediendenop pensioen gaan, kan hetverschil gebruikt worden om bepaaldepersonen loonopslag te geven.”Daarnaast kan de werkgever ook eeneenzijdige beslissing nemen. “Als dewerkgever op eigen initiatief een eenmaligepremie aan een of meerderewerknemers geeft, is er eigenlijk geensprake van een akkoord” zegt OlivierDebray. “Maar het moet wel duidelijkzijn dat dit voordeel geen enkele toekomstigeverbintenis inhoudt.”Sancties?Het KB voorziet geen strafrechtelijkesancties als er een niet-toegelatenoverschrijding van de loonmassaplaatsvindt. Volgens Camille Reyntens“is dat het enige goede nieuws.Maar de FOD Werkgelegenheid kanMerit Rating?per inbreuk wel een administratieveboete van 250€ tot 5.000€ en met eenplafond van 100.000€ opleggen. Hetis wel mogelijk om daartegen beroepaan te tekenen.”Daarbovenop wordt ook de overeenkomstmeteen nietig verklaard. “Jammergenoeg zijn de bepalingen nietecht duidelijk” zegt Camille Reyntensnog. “Wat wel vaststaat, is dat alleovereenkomsten die na 1 april 2011werden afgesloten nietig zijn als ze deloonnorm niet respecteren. Maar hetKB viseert ook de overeenkomstendie vroeger werden afgesloten waardoordie vanaf 1 april ongeldig zoudenworden.Volgens ons is dat niet echt realistisch:het is toch niet mogelijk omvanaf 1 april al die overeenkomstennaar de prullenbak te verwijzen. Enwie gaat dat controleren?” Het is nogZijn baremieke verhogingen, niet afhankelijk van de anciënniteit maarwel van de prestaties, dan wel toegelaten? Volgens onze specialistenkan dat op voorwaarde dat deze verhogingen automatisch toegekendworden en als het systeem vroeger ook al bestond. “Er moet een automatischverband bestaan tussen de ‘merit rating’ die na een evaluatietoegekend wordt en de verandering van baremacategorie” verduidelijktOlivier Debray. “Als er geen duidelijke en objectieve regels bestaan,zal deze loonsverhoging ook toegevoegd worden aan de berekeningvan de loonnorm.”te vroeg om te achterhalen of de FODWerkgelegenheid echt gaat controlerenof het KB wordt nageleefd. “DeFOD Werkgelegenheid heeft wel allaten weten dat ze antwoorden gaatbieden. We kunnen nu al raden datze binnenkort onder de vragen bedolvengaan worden” besluiten de tweespecialisten gezamenlijk. “Misschiengaan we dan eindelijk een nota zienwaarin alle bestaande grijze zonestoegelicht worden.”© ImageSource/Reporters


U WERKT HARDVOOR HET PENSIOENVAN UW MEDEWERKERS?WIN DE PENSIONAMBASSADOR AWARDU bent HR manager ? Verantwoordelijk voorhet personeel ? Dan werkt u heel hard voor hetloon van uw medewerkers. En zeker ook voorhun pensioen. U bezorgt ze de beste herinneringenaan hun werkgever wanneer ze al lang niet meerwerken. Daarom verdienen u en uw bedrijfde Pension Ambassador Award. Als ambassadeurvan een positieve kijk op de vergrijzing. Schrijf uin en win die award. U mag tenslotte ook uzelfeens belonen. Trouwens, alleen al door mee tedoen, kunt u een iPad winnen.Schrijf u in van 6 tot 30 juniop www.pensioen2011.beDelta Lloyd Life NV, Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsook alle BOAR-takken behalve krediet, borgtochten hulpverlening (KB 29.3.79 - 18.1.82 - 17.10.88 - 30.3.93 - BS 14.7.79 - 23.1.82 - 4.11.88 - 7.5.93 - 10.8.03), met maatschappelijke zetel te Fonsnylaan 38, 1060 Brussel, België - BTW BE 0403 280 171 -RPR Brussel - Delta Lloyd Bank : 646-0302680-54 - IBAN BE42 6460 3026 8054 - BIC BNAGBEBB.


dossierHRUITZENDKANTORENOntmoetingsplekvoor jobstudenten en bedrijven42N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKLangs de ene kant zijn er de jonge snaken op de arbeidsmarkt die wat geld willen verdienen of een eersteregeltje op hun CV willen neerpennen. Langs de andere kant zijn er de bedrijven die de studentenarbeidwillen formaliseren en het beheer ervan vereenvoudigen. De combinatie van deze twee fenomenen leidtvaak naar het uitzendkantoor: soepel en snel, kostenvriendelijk, gespecialiseerd in aanwervingen… Daoustwordt geprezen voor hun maatschappelijk engagement ten opzichte van de jongeren.Sinds kort zijn de patronale lasten voorde aanwerving van studenten heel watlager. Op deze manier kan studentenarbeid‘gewit’ worden. In 2012 treedt er eennieuwe wet in werking waardoor studententot 50 dagen per jaar mogen werken. Ook dewerkgever geniet van verlaagde sociale zekerheidsbijdragen.Voorheen mochten studenten26 dagen in de zomer werken metheel sterk verlaagde RSZ-bijdragen en 26dagen tijdens het schooljaar waarbij ze hogerebijdragen moesten afstaan. Dat wordennu 50 dagen tijdens het hele jaar met een‘middelmatige’ verlaging. Voor de jongerenis uitzendwerk een gemakkelijke manier omaan de slag te geraken. Als ze bereid zijn omin de supermarkt aan de kassa te gaan zitten,geraken ze zonder enig probleem allemaalaan de slag. Het uitzendkantoor zoekt immersvoor hen werk. “De jongeren kunnenaan shopping doen. Dat is de mentaliteit vande huidige generatie Y die tegenwoordig zelfwilt kiezen. Ondanks de werkloosheid staanze kritisch tegenover de bedrijven, de kwaliteitvan het leefmilieu… Het is een anderekijk. Voor hen is uitzendwerk een manier omte testen hoe ze zich voelen binnen verschillendebedrijven. Ze doen ook veel sneller veelmeer ervaring op” vertelt Jean-Claude Daoust.Hij is CEO van het familiebedrijf Daoust(1954) dat een flink deel van de studentenmarktinpalmt.© © Imago/Reporters sUitbesteden“Voor onze klanten werven wij vaak de kinderenvan het personeel aan. Wij staan dan invoor de verzekering voor arbeidsongevallen,de personeelsadministratie, de sociale wetgeving…”horen we van Daoust. Gebruik makenvan een interimkantoor kost gemiddeld 10%meer dan als je het allemaal zelf doet. Maardat is de prijs die je betaalt voor het selecterenen testen van het personeel en om het naarhet juiste bedrijf te leiden.“Een leeg of onbestaand CV vormt echt een probleem om een jobte vinden. Kennis maken met een bedrijf tijdens een studentenjobis voor jongeren ook een kans om zich te laten opmerken.”Aanwervingen via een interimkantoor wordteen alsmaar populairdere manier om te outsourcen.De werkgever kan jongere generatiesaantrekken. Het laat ook een zekere flexibiliteitop het vlak van personeelsbeheer enkosten toe. De economie trekt zich aarzelendweer op gang en dat blijkt ook uit de cijfersvan eind maart 2011: +17% tegenover +11%tijdens de zelfde periode in 2010.Daoust zoekt de jongeren opHet JobCenter University is eind januari 2011opengegaan en dat toont aan dat Daoust zichecht in de jeugd interesseert. “Op deze manierhebben een groot aantal jongeren diedeze zomer willen werken ‘gerekruteerd’.Dankzij onze papierloze kantoren zijn alledossiers gescand en in alle onze kantorenbeschikbaar. In oktober gaan we een eersteanalyse doorvoeren maar we zien nu al datwe kwalitatieve CV’s hebben. Het zijn geenmensen die de ene dag werk willen en de dagerna al van idee veranderd zijn. Ze hebbenecht interesse.”Een eerste werkervaring op het CV“Een leeg of onbestaand CV vormt echt eenprobleem om een job te vinden”, zegt de CEOvan Daoust. Dit bedrijf zet zich dan ook invoor deze doelgroep. Dat doen ze door middelvan jobcoaching en concepten zoals de‘One Job Show’ of de ‘Lente van het werk’…“Kennis maken met een bedrijf tijdens eenstudentenjob is voor jongeren ook een kansom zich te laten opmerken.”Voor de bedrijven is het natuurlijk een professioneelkanaal om de toekomstige generatieste bereiken…Sylvie Cousin


Uw jobstudentis er klaar voor.U ook?De sleutel tot een veilig en zorgeloosbeheer van uw studentencontractenvindt u in onze praktijkgids.EDITIE 2011Bestel uw exemplaar 2011 nuop www.partenahr.be.[ Partena - vereniging zonder winstoogmerk | ErkendSociaal Secretariaat voor Werkgevers bij MB van 03.03.1949met nr 300 | Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45,1000 Brussel | btw BE 0409.536.968 ]


dossierHRONGEWENST GEDRAG OP HET WERKEen ernstige zaakSlecht gedrag: het probleem heeftvaak met het werk te maken maaris vaak ook in de privé-sfeer geworteld.44N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEK© PhotoAlto/ReportersPesten op het werk moet niet altijd op de voorpagina van de krant staan om toch ernstig genomente worden… Maar als de klachten over subtielere problemen gaan, zijn ze een stuk moeilijkerom te voorkomen en te begrijpen. Ze zijn een teken van een slechte sfeer op het werk enkunnen het bedrijf veel geld kosten omdat ze afwezigheden, demotivatie en productiviteitsverliesmet zich meebrengen. Net zoals voor slecht gedrag kan je maar beter het probleem bij de wortelaanpakken. Een woordje (juridische) uitleg en enkele praktische oplossingen.Te laat toekomen, overdrevenlange middagpauzes, het nietnakomen van afspraken, alcoholproblemen,surfen naar pornografischesites, pesten op het werk…Volgens Mensura zijn dat de meestvoorkomende problemen. De 800medewerkers van Mensura hebbenals taak om de werknemers tebeschermen. Herman Van Ballart isDirecteur HR & Finance bij Mensura:“Tegenwoordig gaat het om subtielereproblemen: een werknemer wordt geintimideerd,maar daar bestaan geenschriftelijke sporen van omdat hetvia gsm gebeurt.” Het probleem heeftvaak met het werk te maken maar isvaak ook in de privé-sfeer geworteld.Beperk de schade doorpreventieAlle bedrijven moeten zich aansluitenbij een externe dienst voor Preventieen Bescherming op het werken zijn verplicht om de psychosocialerisico’s te analyseren. Het is raadzaamom daar niet mee te wachten tot erslecht gedrag opduikt. Er bestaanmiddelen om dit risico te verminderenmaar vaak zijn deze moeilijkom in te voeren. “Om een arbeidsreglementte wijzigen moet je sociaaloverleg plegen en vaak voorkomende ondernemingen dat liever. Doormet de vakbonden te spreken weet jewel beter wat er gaande is en kan jedus problemen voorkomen”, verteltjuriste Patricia Meeremans. In hetarbeidsreglement kan je bepalen watbinnen het bedrijf als een zware foutbeschouwd wordt, wat de sanctieszijn, wie de vertrouwenspersonenzijn, tot waar de privé-sfeer reikt enwelke controleprocedures er bestaanvoor het gebruik van de informaticainfrastructuur.Dat laatste kan nuttigzijn als er vermoedens opduiken enmen iemands mail wil natrekken.


dossier HRFormele klachten“Als er een klacht is, wil dat zeggendat er iets scheef zit. Maar er bestaangradaties en daarom moet jereageren vooraleer een waterval aanweinig constructieve klachten volgen.Want daarna moet je mensenbeginnen verplaatsen en dat heefttegen mij gericht.’ Op deze manierkunnen we het aantal (dure) formeleklachten verminderen tot een vijfde.”Waarop moet je letten?Van de psychosociale risico’s bestaatgeen wettelijke lijst maar de werkgeverheeft wel een verantwoordelijkheid.Personen die klacht indienenmeteen ook een actieplan en timingop om de verhoopte veranderingenna te gaan”, geeft Patricia Meermansals raad. “Dat is natuurlijk maar eenklein deel van het personeel. Vaakzijn het dezelfde personen die problemenzoals alcoholisme hebben. Wijwillen niet alleen achteraf tussenbeidekomen door een psycholoog ofTe laat toekomen, overdreven lange middagpauzes, het niet nakomen van afspraken,alcoholproblemen, surfen naar pornografische sites, pesten op het werk… zijn demeest voorkomende problemen.gevolgen voor de werkijver”, zegtDanièle Lemaire die als consulentePreventie van psychosociale risico’sbij ATTENTIA werkt. Een eerste informelegesprek laat vaak toe om debetrokken persoon een beter inzichtin de situatie te bieden. “Ze komenmet een zwart-witvisie toe: ‘Ik ben degoede en mijn baas is slecht.’ De situatieeven anders bekijken, is vaak aleen opluchting. ‘Misschien is het nietwegens pesten op het werk genietenvan een ontslagbescherming. “Jekan je maar beter goed informerenwant fouten zijn niet geoorloofd”,voegt Van Ballart van Mensura ernog aan toe. Hoe stel je een disciplinairdossier op? “Daarvoor moetje de werknemer confronteren metde vastgestelde feiten. Dat kunnenkleine herhaaldelijke fouten of ernstigeretekortkomingen zijn. Je stelteen ziekenhuisopname aan te raden”gaat Van Ballart verder. In het gevaler een onterechte klacht wordt ingediendwegens onrechtmatig ontslagis een disciplinair dossier ook nuttigom achteraf te bewijzen dat dit ontslager kwam door het slecht gedragvan de werknemer.Een verwittigde baas is er twee waard!Sylvie Cousin45


dossierHRARBEIDSCONTRACTEN EN -REGLEMENTENDe wet hinkt achter op de technologie46N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKSchampere uitlatingenop Facebook zijn al vaak in hetnieuws geweest maar toch hebbenmaar weinigen een Social Web Policy.© PhotoAlto/ReportersHet is moeilijk om je werknemers te verbieden om op het werk hun Smartphone te gebruiken ofom hun dag met een Facebooksessie te beginnen. Voor een goede samenwerking zijn duidelijkegeschreven richtlijnen belangrijk. 70% van de werkgevers heeft geen goed arbeidsreglement endat kost hen een flinke duit.De werkgever dacht dat de opzegtermijnzeven dagen wasmaar het bleek drie maandente zijn. Allemaal de schuld vaneen onnauwkeurige clausule over deproefperiode. Een andere vaak voorkomendefout is de clausule over hetnon-concurrentiebeding. Vaak willende werkgevers dit in het contract opnemenmaar voor jaarlonen onder 30535 is dat verboden. Van zodra hetcontract verbroken is, kunnen ze dantoch de voorziene vergoeding eisen”,zegt Colette Mousset, Legal Advisorbij Securex. Er worden veel foutengemaakt: bij het meedelen van eenvooropzeg, het niet vastleggen vandeeltijdse uurroosters…“Maar 1 à 2% van de ondernemingen,vaak in de horeca, werkt nog zonderarbeidscontracten. Toch is de inhoudvan deze contracten in niet meer dan30% van de gevallen in orde.”


dossier HREen arbeidscontractof een arbeidsreglement?“Van zodra je iemand deeltijds indienst neemt, moet diens uurroosterin het arbeidsreglement staan. Datis de eerste plaats waar de RSZ gaatkijken als ze twijfels hebben. Als zegeen bewijs vinden dat deze persoongeen 38 uur per week werkt, moet jesociale zekerheidsbijdragen voor eenvoltijdse werkkracht betalen”, waarschuwtde juriste van Securex. Hetcontract zelf moet beperkt blijven totde noodzakelijke elementen zodathet leesbaar blijft voor de arbeidersen bedienden: identificatie van departijen, functie, duur, proefperiode,uurrooster en loon. Colette Mousset:“Over het arbeidsreglement valter nog veel meer te zeggen. Minderdan een derde van de bedrijven heefteen arbeidsreglement. Ze denken datde baas alle regels zelf mag vastleggen.Maar voor een arbeidsreglementmoet ook het personeel geraadpleegdworden en daarna moet het ingediendworden bij het Toezicht op deSociale Wetten.”Door ruime clausuleste gebruiken, kan de werkgever voorkomendat hij voor de minste veranderingde goedkeuring van het personeelnodig heeft. Enkele voorbeelden:vermeld de werkplaats maar ken jeook het recht toe om die te wijzigen,leg het uurrooster vast maar zorg ervoordat je die licht kan aanpassen.Overuren van vertrouwelijk en directiepersoneelmoeten dankzij eenKB van 1965 niet uitbetaald worden.De lijst met functies die daarondervallen is beperkt maar je kan er welcreatief mee zijn: denk maar aan dedirecteur en zijn assistente…Heikele puntenHet arbeidsreglement moet meegaanmet de tijd maar het recht kan detechnologische evoluties niet altijdbijbenen. Zo is nog niet iedereen bewustvan de negatieve gevolgen vaneen verkeerd gebruik van internet:“Het probleem is dat we hier op hetgrensgebied tussen de privé-sfeer ende werksfeer zitten. De rechtbankenbeoordelen gelijke gevallen niet overalop dezelfde manier”, zegt Colette.Wat is dan de oplossing? “Privé-mailskan je toestaan als je het recht voorbehoudom deze te controleren als jeargwaan koestert.” Schampere uitlatingenop Facebook zijn al vaak in hetnieuws geweest maar toch hebbenmaar weinigen een Social Web Policy.“Het is mogelijk om de werknemerste verplichten om de waarden vanhet bedrijf te respecteren. Denk maaraan de plicht om trouw aan het bedrijfte zijn. Werknemers mogen welkritiek uiten zolang ze dat niet in hetopenbaar doen. Opgelet dus want demeeste Facebookprofielen bevindenzich in het openbare domein. Omalcohol- en drugsmisbruik tegen tegaan, kan de werkgever zich beroepenop de verplichting van de werknemerom zijn contract correct nate leven want voor deze problemenbestaat er sinds 2010 een wet. “Hetis niet altijd toegelaten om een alcoholtestte doen. Het is dus een goedidee om op papier te zetten wanneerdit wel mag.” Kies je voor vrijheid ofvoorzichtigheid?Sylvie Cousin47N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKA perfect preparation in Brussels for a Masters abroad !Next intake: September 12, 2011BA (Hons) in Business Studies3-year Bachelor degreeThis degree is validated and awarded by the federal University of Wales, UK.For further details regarding the University and its validation services, please logon to www.wales.ac.uk/validation or email validation@wales.ac.ukUnited Business Institutes - Marnixlaan - 1000 Brussels - Tel. 02 548 04 80 - info@ubi.edu - www.ubi.edu


BedrijfsprofielZorgeloos mobiel internet in hetbuitenlandElke klant die mobiel surftGebruikt u tijdens uw vakantie in het buitenlandgeen mobiel internet omdat u torenhogefacturen vreest? Dat hoeft niet langer. Voortaankunt u zonder zorgen altijd en overal e-mailen,uw sociale netwerken updaten of onderwegreisinformatie opzoeken.in het buitenland wordt naeen verbruik van 50 europer definitie afgeslotenvan het internet.48N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKStandaard surfbeperkingDe Europese Unie heeft alle mobiele operatoren verplichtmaatregelen te nemen om hun klanten te beschermentegen hoge facturen voor datagebruik in een ander landvan de Europese Unie. Sinds vorig jaar wordt daarom elkeklant die mobiel surft in het buitenland na een verbruikvan 50 euro (excl. btw) per definitie afgesloten van het internet.Indien u deze surfbeperking niet wilt, dan moet u gewoonde Proximus-klantendienst of uw Belgacom-accountmanagerverwittigen. U kunt deze surfbeperking ook beherenin de Proximus e-services op proximus.be.Enkel in EuropaLet wel, deze verplichting geldt enkel in de landen van deEuropese Unie. Als u bijv. op reis naar Turkije gaat, dangeldt deze beperking niet. U wordt in dat geval wel op dehoogte gehouden van uw verbruik via sms.Waarschuwingen per smsIndien u de Europese surfbeperking hebt afgezet of u verblijftin landen buiten de Europese Unie, dan zijn er gelukkignog de sms’jes waarmee Proximus u inlicht over uwdataverbruik. Deze dienst is gratis en wordt automatischgeactiveerd. Als u geen specifiek tariefplan hebt voor inhet buitenland, dan wordt de eerste sms verstuurd na 150minuten surfen of na het downloaden van 5 MB. Dat isvoor een bedrag van zo’n 60 euro.Voor specifieke tariefplannen kunt u op www.proximus.be (in de sectie ‘Internet in het buitenland’) nagaan vanafwelk volume waarschuwingen per sms worden uitgestuurd.U vindt er ook de precieze prijs per MB of minuut.Let wel, de sms’jes worden verstuurd met een vertragingvan 4 tot 11 uur.. Sneller is technisch niet mogelijk.Speciaal tariefplan voor het buitenlandWij raden u aan om een specifiek abonnement te nemenals u van plan bent om veel te surfen en te e-mailen tijdensuw verblijf in het buitenland. U kunt dit tariefplan op deProximus e-services makkelijk activeren en stopzetten, zonderextra kosten. Het volledige aanbod vindt u op Proximus.be. Er zijn verschillende tariefplannen op basis van verbruiksgedragen buitenlandse bestemmingen.Verbruik opvolgenSommige smartphones zijn zo geconfigureerd dat ze continuverbinding zoeken met het internet, ook in het buitenland.Dat moet u altijd even controleren voor u vertrekt.Nu kunt u uw dataverkeer van uw smartphone ook heeleenvoudig opvolgen via ‘Hello Proximus’, een gratis mobieletoepassing. De ‘Hello Proximus’-app is bij nieuwetoestellen van de Proximus Collection al voorgeïnstalleerd.U kunt de app ook downloaden via de e-services vanProximus.Totale blokkeringAls het u allemaal niet vertrouwt, dan kunt u als ultiemeredmiddel via de klantendienst van Proximus (078/056000) uw dataroaming volledig laten blokkeren.


dossier HRLOONBONUSDe ideale wereld: waar bruto ook netto isEr bestaat een extralegaal voordeel dat voor iedereen voordelig is en je medewerkersertoe aanzet om de bedrijfsresultaten in het oog te houden. Patricia Weberis juridisch consultente bij Partena HR en legt uit: “Met de cao 90 kunnen alleprivé-ondernemingen een collectief bonussysteem invoeren. Het is gebaseerdop de verdiensten van de werknemers en is flexibel, aantrekkelijk, aftrekbaar…en bovendien is er geen reden om schrik te hebben voor onaangename verrassingen.Je kan er alleen maar bij winnen: omzet, motivatie, aanwezigheidvan het personeel…Volgens de officiële statistieken zijn er maar zes paritairecomités waarin er op sectorniveau een cao is afgeslotendie rekening houdt met de cao 90 over de toepassing vanniet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Op 19/10/2010waren er 2756 ‘toetredingsakten’ (tegenover 2294 een jaareerder) en 1028 bedrijfs-cao’s (vs. 785) ingediend op de griffie.Niets dan voordelenDe intersectorale cao 90 laat werkgevers toe om hun werknemersin 2011 een bonus tot 2358€ per jaar toe te kennen. Dezebonus is wel resultaatsgebonden. Voor de werknemers is dateen goede zaak want zij krijgen het brutobedrag volledig uitbetaald!Van dit voordeel worden er immers geen belastingenof sociale bijdragen afgehouden. De werkgever moet wel eenwerkgeversbijdrage van 33% betalen maar hij kan de uitgekeerdesom en de bijdrage voor de sociale zekerheid vollediginbrengen. “Hij kan de kosten hiervan perfect berekenen. Debonus heeft ook geen invloed op de rest van het loonpakket(vakantiegeld, opzegvergoeding,…)” verklaart Patricia Weber.“Met de cao 90 kunnen alle privé-ondernemingeneen collectief bonussysteem invoeren.Het is gebaseerd op de verdienstenvan de werknemers en is flexibel, aantrekkelijk,aftrekbaar… Je kan er alleen maar bijwinnen: omzet, motivatie, aanwezigheidvan het personeelPatricia Weber, juridisch raadgeefster bij Partena HRZij werkt als juridisch raadgever voor Partena HR. Dit sociaalsecretariaat biedt uiteraard ook een veilig juridisch kader omzo’n plan in je bedrijf in te voeren. Voor de werkgever is dit eenechte hefboom om het personeel te motiveren. Zo worden ze bijde evolutie van de onderneming betrokken: omzet, projecten…En natuurlijk kan het ook het absenteïsme beperken. Bovendienkan je dit systeem elk jaar herzien of net verlengen.SoepelDe gemeenschappelijke doelstelling moet onzeker, duidelijken controleerbaar zijn. Dat kan gebaseerd zijn op de omzetmaar dat is niet verplicht. De bonuskan volledig uitgekeerd worden als eenbepaald cijfer behaald wordt, maar hetis ook mogelijk om een percentage vande bonus uit te keren als de doelstellingenmaar gedeeltelijk bereikt werden.Deze objectieven kunnen net zo goedhet binnenhalen van een ISO-normals het verminderen van de energieuitgavenzijn.De werkgever mag dankzij de cao90 zijn werknemers onder de vorm vanWat als je al een bonussysteem hebt?een resultaatsgebonden bonus elk jaar“Het is mogelijk om deze om te zetten maximaal 2358€ (in 2011) toeschuiven.in een bonus die onder de cao 90 valt.Een bestaande bonus kost veel omdat er sociale zekerheidsbijdragenen bedrijfsvoorheffing op moeten betaald worden. Omin aanmerking te komen voor de cao 90 moeten wel alle of eenwelomlijnde groep werknemers hier recht op hebben. Het moetook afhankelijk zijn van een collectieve doelstelling”, verteltWeber. “Het is wel niet mogelijk om deze bonus individuelebonussen of andere loonvoordelen te laten vervangen.”Moeilijk maar niet onmogelijkOm dit systeem in te voeren moet de werkgever sociaal overlegplegen. Als het bedrijf een vakbondsvertegenwoordiging heeftis dat geen probleem. Dan wordt er gewoon een bedrijfs-caoafgesloten. In het geval dat dit niet mogelijk is, moet dit viaeen ‘toetredingsakte’ gebeuren. De cao 90 bis van einde vorigjaar had als bedoeling om het systeem te vereenvoudigen ente verbeteren. Een groot deel van de aanvragen werd immersafgewezen omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden. “Sinds1 april 2011 vind je op de website van de FOD Werkgelegenheideen model voor het opstellen van een bedrijfs-cao en van eentoetredingsakte die de ondernemingen verplicht moetengebruiken. Ook de procedure voor de toetredingsakte werdvereenvoudigd maar blijft toch nog altijd lang. Je moet rekenenop 4 à 5 maanden. Eerst moet je een plan opstellen en het personeelnaar hun mening vragen. Daarna moet je wachten opeventuele opmerkingen en op basis daarvan misschien ook eenaantal veranderingen doorvoeren. En uiteindelijk moeten ookde bevoegde instanties er nog hun goedkeuring aan verlenen”doet Patricia Weber uit de doeken.Sylvie Cousin49N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEK


dossierHRALTER EGOWin 12 jaar professionele ervaring in 1 jaar!Alter Ego is een origineel BECI opleidingsprogramma waar professionals met eenzelfde profielbest practices kunnen uitwisselen. In september gaat een nieuwe cyclus van start:“Directieassistentes: ik werk aan mijn efficiëntie en mijn welzijn.”50N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKHet programma richt zich op directieassistentesen de uitdagingendie ze elke dag op hun wegvinden. Voor directie-assistentes is hetin goede banen leiden van het ego vanhun baas daar een van. Ze moeten lerenomgaan met de vele aspecten van hunfunctie, vaak zonder dat ze specialistenof een rechterarm tot hun beschikkinghebben... Door ze met gelijkgestemdeprofessionele zielen samen te brengen ishet mogelijk om hen informatie te gevendie meteen nuttig kan zijn. Dat gaat vanterreinervaring tot academische kennis.Tussen alle informatie die uitgewisseldwordt, vindt iedereen zijn gading inovereenstemming met de noden die zeop dat ogenblik ervaren: kennis, groepsdynamiek,networking of zijn alter egovinden… Het is allemaal mogelijk.Elkaar met een enkel woordverstaanTussen mensen met hetzelfde profielklikt het meestal meteen. Er ontstaat algauw een groepsgevoel. “Als je hetzelfdeberoep hebt, is het mogelijk om veel snellergood practices uit te wisselen,” legtSophie Feltrin ons uit. Zij is de animatoren coach van het programma “Alter Ego”.La formule a déjà prouvé son efficacitéen 2010-2011. « C’est génial, parce qu’onse trouve en présence de participantsqui vivent la même situation professionnelle.La qualité des animateurs esttrès attrayante et intéressante. Je voudraisrecommander cette formation, sansaucune hésitation», selon Nadine Molehant(Apragaz), Pascale Seynaeve (Interparking)et Sylvie Bogaert (Eurostation).Deze formule heeft haar doeltreffendheidal in 2010-2011 bewezen. “Dezeopleidingscyclus is schitterend, want jevindt jezelf terug in een groep participantendie in dezelfde professionele situatiezitten. De lesgevers leveren topkwaliteit.We zouden de Alter Ego cyclus aan iederedirectieassistente kunnen aanbevelen,zonder enige aarzeling”, klinkt het bij dedeelnemers Nadine Molehant (Apragaz),Pascale Seynaeve (Interparking) en SylvieBogaert (Eurostation).Toegevoegde waarde van decoach“De toegevoegde waarde van de coachligt er juist in dat een verzameling individueneen performant team vormen. Deoptelsom 1 + 1 = 3 waarmaken, dat is watik doe. Deze dynamiek zorgt ervoor dat degroep beter functioneert en laat aan dedeelnemers toe om de structuur van hunbedrijf te modelliseren,” beargumenteertSophie Feltrin. Waarom werken we nietPROGRAMMA: 10 SESSIES/JAARSophie Feltrin,Trainer en Coachvan So Essential,leidt elke sessie vanAlter Ego in.per sector? “Het was van in het begin debedoeling om de sectoren te mengen ente werken naargelang de functie. Dezediversiteit laat toe om nieuwe invalshoekente benaderen en ik denk dat ditook iedereen geruststelt,” antwoordtze. “Zo voorkomen we ook remmingenof taboes die te maken hebben met deconfidentialiteit van wat men zegt. Kentu veel platformen waar het mogelijk isom ongeremd te spreken?” Deze openheidwaarin iedereen vrijuit kan sprekenbevordert de uitwisseling van ervaringenbinnen de groep.1. Voorstelling programma en surprise guest2. Time management & prioriteiten stellen3. Project management en efficiënte werkorganisatie4. Hoe meer assertiviteit uitstralen5. Hoe een efficiënte directieassistente te zijn in tijdenvan Change management6. Succesvol communiceren7. Notities nemen en de geschreven communicatie verbeteren8. Conflictbemiddeling en klachten efficiënt behandelen9. Emoties en stress beheersen10. Bilan en experience sharing• 10 sessies van 4 uur• Van 9 tot 13 uur• van 7 september 2011 tot 6 juni 2012Meer info: www.beci.be & trainings@beci.be


Algemene VergaderingBECI - Kamer van KoophandelBrussel vzwOnze leden worden uitgenodigd tot het bijwonenvan de gewone algemene vergadering van BECI - Kamervan Koophandel Brussel die zal plaatsvinden inde vergaderzalen van de Louizalaan 500 op 5 oktober2011 om 16.00 uurBECI – Verbond vanOndernemingen te Brussel vzwOnze leden worden uitgenodigd tot het bijwonenvan de gewone algemene vergadering van BECI– Verbond van Ondernemingen te Brussel die zalplaatsvinden in de vergaderzalen van de Louizalaan500 op 5 oktober 2011 om 16.30 uurAgendaGoedkeuring van de notulen van de Gewone AlgemeneVergadering van 6 oktober 2010Verslag van de Raad van BestuurVerslag van de CommissarisrevisorGoedkeuring van de rekeningen van het boekjaar 2010-2011Goedkeuring van de ontwerpbegroting en vaststellingvan het bedrag van het lidmaatschapsgeld voor het boekjaar2011-2012Kwijting aan de Bestuurders en CommissarisrevisorBenoeming van de Raad van BestuurBenoeming van de CommissarisrevisorToespraak van de VoorzitterUitreiking van de Medaille van BECIJean-Claude Daoust, VoorzitterAgendaGoedkeuring van de notulen van de Gewone AlgemeneVergadering van 6 oktober 2010Verslag van de Raad van BestuurVerslag van de CommissarisrevisorGoedkeuring van de rekeningen van het boekjaar 2010-2011Goedkeuring van de ontwerpbegroting en vaststellingvan het bedrag van het lidmaatschapsgeld voor het boekjaar2011-2012Kwijting aan de Bestuurders en CommissarisrevisorStatutaire benoemingenToespraak van de VoorzitterBECI stelt de Synergy Day 2011 voor!Jean-Claude DaoustVoorzitterIn het kader van de Synergy Day 2011 (20-10-2011) organiseren het Intercommunaal OntwikkelingsagentschapIDETA, BECI, Voka West-Vlaanderen, de Chambre de Commerce et d’Industrie de la WalloniePicarde en de Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille een professionele ontmoetingsdag voorbedrijven uit Brussel, Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Tijdens deze business speed-dating kan jetot 8 bedrijven op één dag leren kennen!51N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKTijdens deze dag komen volgende sectoren aan bod:LevensmiddelenTextielVerpakking - print – packagingLogistiekGezondheidDesign – imaging - ICT/TICChemie, parachemie en afgeleide productenEcologisch bouwenDiensten en consultancy voor deze sectorenProgramma:9u10u-12u3012u30 – 13u3013u30 – 16uonthaal + ontbijtbusiness speed-datinglunchbusiness speed-datingDeelnamekosten: 35 euro (zonder btw)Inschrijven kan op www.ideta.beVoor meer informatie:T +32 69 53 27 26 of vanneste@ideta.beDeze kennismaking gaat door in het nieuwe bedrijvencentrum ‘La Lanterne’ in het wetenschapsparkQualitis in Edingen, net naast de snelweg A8.Door aan deze Synergy Day deel te nemen, krijg je de kans om nieuwe commerciële, strategischeof technologische contacten te leggen en je business netwerk verder uit te breiden.Tot binnenkort!Het Synergy Day-team


opinieBECI INTERNATIONALEen merkenbeleid voor de exportJe hebt succes en je wilt de grenzen over. Je voeltdat het tijd wordt om je product te exporteren.Een merk internationaal lanceren is een gewichtigproject. Heb je er al aan gedacht om jemerknamen te beschermen? Enkele tips die jemoeten helpen om de meest voorkomende hindernissente omzeilen.Hebt u al gedacht aan de bescherming van uwmerken?52N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKEen merk is een territoriaal recht.Als je producten onder een merknaamwilt exporteren, is hetnoodzakelijk om deze te registreren. Zobehoud je alle rechten op je merknaamen verminder je het risico op namaak.Voor welke soort registratie moetje kiezen?Er bestaan vier belangrijke “soorten”deponeringen voor merken..De Benelux-registratie geldt voor België,Nederland en Luxemburg.De gemeenschapsregistratie geldt vooralle lidstaten van de Europese Unie.De internationale registratie, of hetSysteem van Madrid, laat toe om meteen enkele procedure een merk à lacarte in meer dan 80 landen te registreren.De plaatselijke registratie geldt enkelin het betrokken land.Over het algemeen beginnen Belgischeondernemingen met hun merknaam inde Benelux of de EU te registreren. Daarnawordt de bescherming naar anderelanden uitgebreid door een internationaleregistratie aan te vragen. Tenslottewordt er ook nog in bepaalde landeneen nationale registratie aangevraagd.Wanneer is het nodig om eenmerk in het buitenland teregistreren?De kan dat best zo snel mogelijk doen.De algemene regel is: “wie eerst komt,eerst maalt.” Het is dus belangrijk omje merk zo snel mogelijk te registeren inlanden die voor jou belangrijk zijn.Dankzij de gemeenschapsregistratie enhet Systeem van Madrid is het mogelijkom je merk in een groot aantal landentegen een bescheiden prijs te beschermen.Het is dus aangewezen om je merkin een keer in zoveel mogelijk landen telaten erkennen. De meeste landen kennenook een “voorrangsrecht” van zesmaanden. Dit recht laat toe om je merkin een land te laten registreren en beroepte doen op de datum van de eersteneerlegging. Dat betekent dat je tijdensdeze zes maanden een strategie kan uitwerkenom je merk te beschermen.Waar laat je een merk registeren?Alle landen waarin je op korte of middellangetermijn actief wilt zijn en hunbuurlanden komen daarvoor in aanmerking.Het zou immers jammer zijnom je merk in Rusland te registrerenen daarna te merken dat je niet naarOekraïne kan exporteren onder je eigenmerknaam omdat deze door iemandanders al ingepikt is.Als je dus het Systeem van Madrid gebruikt,moet je vooral niet aarzelen omeen groot aantal landen te kiezen. Deprijs daarvoor is over het algemeen vrijlaag. Denk er ook aan om je merk inChina te laten beschermen. Veel (nagemaakte)producten komen daar uit defabriek gerold en misschiengeldt dat binnen afzienbare tijd ook welvoor jouw producten!Op wiens naam laat je het merkregisteren?Je kan maar beter voorkomen dat hetzelfdemerk te veel eigenaars heeft.Als je een buitenlands filiaal hebt, ishet geen goed idee om dat filiaal hetrecht op je merknaam toe te kennen.Het is beter om dat filiaal een licentiete geven om je merknaam te gebruiken.Hetzelfde geldt voor lokale verdelers.Dat kan a priori interessantlijken maar als je op een dag van verdelerwilt veranderen staat er je danhoogst waarschijnlijk een hoop problemente wachten. Blijkt dat je verdelerje merknaam op eigen initiatiefheeft geregistreerd? Dan kan je maarbeter meteen vragen om het merkrechtaan jou over te dragen vooraleerde relaties verslechteren.Zoek hulp!Om de beste beschermingsstrategie opte stellen, kan je terecht bij een merkenspecialist.ContactGEVERS - Audrey Delhayeemail: info@gevers.euBECI – J.-Ph. Mergen – jpm@beci.beSeminarie over het beschermenvan merken – op 16 juni bij BECII


opinieBECI lanceert een platform voorduurzaam ondernemenJe wilt duurzaam ondernemen? Maar je weet niet hoe het aante pakken? BECI heeft een belangrijke rol op het vlak van economischeen sociale ontwikkeling en staat dus vanzelfsprekend ookcentraal als het over duurzame ontwikkeling gaat. Ook de politiekondersteunt deze evolutie. Deze nieuwe manier om te leven, consumerenen ondernemen moet gestimuleerd worden en daaromlanceert BECI een platform voor duurzame ondernemingen.BECI houdt je op de hoogte van wat er op het vlak vanduurzame ontwikkeling al bestaat, welke innovaties eraankomen en wat er nu al beschikbaar is.Het Brussels Hoofdstedelijk Gewestvolgt de evolutie van anderemetropolen op verschillendevlakken. De metropolen zijn een centralespil van de toekomstige markteconomiewaarin nationale en internationale aantrekkingskrachten competitiviteit eensleutelelement zijn om een innoverenden draagkrachtig economisch weefselte laten groeien. Ook sociale cohesie iseen noodzakelijk punt voor de ontwikkelingvan het gewest. De sociale opdelingversterkt op dit ogenblik in allegrote steden de sociaalgeografische segregatieen vormt een bedreiging vooreen evenwichtige ontwikkeling. De levenskwaliteiten een goed beheer vande ressources zijn een onderdeel van deleefmilieu-uitdaging waarmee deze metropolengeconfronteerd worden.De metropolen zijn eigenlijk de stedelijkevertaling van de mondialisering.Door hun grote dichtheid en structuurkunnen en moeten ze de hefboom voorduurzame ontwikkeling worden. Op deEuropean Green City Index van The Economiststaat Brussel nu nog maar op negendeplaats.Duurzame ontwikkeling en hetgewestDe politici van het Brussels Gewest hebbenvoluit voor duurzame ontwikkelinggekozen. Ze ondernemen dan ook de enena de andere strategie en actie:Het Gewestelijk Plan voor DuurzameOntwikkeling (GPDO) is opgesteld omde Brusselse politici een algemeenkader te bieden. Het is de bedoelingom een nieuw stadsproject op potente zetten dat een antwoord biedt aande sociale en demografische evoluties,het veranderende economische weefsel,de wijzigingen in de leefomgevingen aan de milieu-uitdagingen.Het Pakt voor een Duurzame StedelijkeGroei (PDSG) is een instrument vooreen betere coördinatie, samenwerkingen mobilisatie om zo de werkgelegenheidin Brussel te stimuleren. Hetgeeft de transitie naar een duurzaamgewest een duwtje in de rug door deuitbouw van het ondersteunende enopleidingsaanbod voor economischesectoren die werkgelegenheid scheppen.De Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu is een van de belangrijksteonderdelen daarvan. Bedoeling is omwerkgelegenheid te creëren en ookrekening te houden met de huidigemilieuvraagstukken. Daarvoor wordter vooral ingezet op duurzaam bouwenom zo de noodzakelijke energiebesparingenin jobopportunities omte zetten.BECI lanceert een platform voorduurzame ondernemingenBinnen deze context waarbij duurzameontwikkeling en economische evolutiesamen gaan, lanceert BECI een platformvoor duurzame ondernemingen. BECIheeft immers begrepen dat deze noodzakelijkeverandering maar traag en gedeeltelijkgaat doorgevoerd worden alsde bedrijven niet meewerken en zich oplange termijn voor deze doelstellingeninzetten. Dit project heeft drie duidelijkedoelstellingen:Duurzame ontwikkeling tot bij de bedrijvenbrengenNieuwe groeipistes ontwikkelenVan Brussel een groene hoofdstad makenBECI wil dus informatie bieden over water op het vlak van duurzame ontwikkelingal bestaat, wat er gaande is en welkeinnovaties op stapel staan. In de aanvangsfasezullen de volgende onderwerpenaan bod komen:Energieperformantie van gebouwenOndergrondWaterMilieumanagementEnkele voorbeelden:De energiebesparingen (en dus ook financiëlewinst) van gebouwen in Brusselna de invoering van een rationeelenergiebeleid. De mogelijkheid om eenindustrieel uitwisselingssysteem in tevoeren tussen verschillende Brusselseorganisaties zoals in het Deense Kalundborg.Het gemeentehuis, een gipsfabrieken vier andere organisaties wisselendaar water, energie en bijproducten uit.Wat voor de een afval is, wordt door deanderen als grondstof gebruikt. De bestaandeoplossingen voor het beheervan vervuilde gronden (Brussels Greenfields).Methodes voor milieubeheerzoals het ecolabel dat uitgereikt wordtbinnen het kader van het Charter voorEcodynamische Ondernemingen, hetnieuwe EMAS-systeem ISO 14001.ContactHeb je goederen of diensten met een duurzameeconomische, sociale of ecologische doelstelling?Wil je bij het dagelijks beheer van jebedrijf rekening houden met het leefmilieuen sociale aspecten? Ben je op zoek naar bedrijvendie in een gelijkaardige sector actief zijn?Dan kan je rekenen op de steun van het platformvoor duurzame ondernemingen van BECI.Aarzel niet om Olivia Begasse te contacteren.obe@beci.beT +32 2 643 78 2053N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEK


PKAPNAAEJ COAAJ RNACAJ A EF A AA EDOOR DIRECTIE VOORDRACHT BIJ DE RAAD VAN BESTUUR*ADK Management BVBA Rue du Roi 8A - 1330 RixensartNace : 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied vanbedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoeringafg. : Declercq-Kloppert AnnickALT-F1 BVBA Drootbeekstraat 13 - 1020 Brussel Nace : 62020- Computerconsultancy-activiteiten afg. : Boujraf AbdelkrimArthema NV Baksteenskaai 76 - 1000 Brussel Nace : 79110 -Reisbureaus 79120 - Reisorganisatoren 79901 - Toeristischeinformatiediensten afg. : Meziant MohandBoss Services NV Avenue de la Libération 86 - 1640 Rhode-Saint-Genèse Nace : 46492 - Groothandel in kantoor- enschoolbenodigdheden afg. : Steinmetz OlivierCebudeco BVBA Liefdadigheidstraat 35 - 1210 Brussel Nace :46170 - Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelenafg. : Ceccarelli DarioMoubachar Abdelhadi BVBA Artoisstraat 50 - 1000 Brusselafg. : Moubachar AbdelhadiNep & Co Scailquinstraat 35 - 1210 Brussel Nace : 62010 -Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s62020 - Computerconsultancy-activiteiten 63110 - Gegevensverwerking,webhosting en aanverwante activiteitenafg. : Nguiffe EdouardNew Saint Aulaye NV Jean Chapeliestraat 4 - 1050 BrusselNace : 10520 - Vervaardiging van consumptie-ijs 10712 - Ambachtelijkevervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk4724101 - de kleinhandel in brood, banketbakkerswerken suikerwerk afg. : Barré Jean-LouisRenega BVBA Jacques Ballingsstraat 30 - 1040 BrusselNace : 7021001 - Verlenen van advies en praktische hulp aande bedrijven i.v.m. public relations en communicatie afg. :Devue Christophe56N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKDaniel Lebard Europe BVBA Floridalaan 47 - 1180 BrusselNace : 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied vanbedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoeringafg. : Lebard DanielDreams Event NV Rue Damry 81 - 4100 Boncelles afg. : LaruelleAlainFlagey VZW Belvederestraat 27 - 1050 Brussel Nace : 90042- Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalenten behoeve van culturele activiteiten afg. : De State JacquelineRubi Margaux NP Rue de Savoie 33 - 1060 Brussel Nace :82990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 85510 -Sport- en recreatieonderwijs afg. : Rubi MargauxSaché Julie Meyerbeerstraat 75 - 1190 Brussel afg. : SachéJulieTalentus Louizalaan 176 - 1050 Brussel Nace : 78200 - Uitzendbureausafg. : Dompas RegineTemara Samir NP Kastanjedreef 10 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw afg. : Temara SamirForest National - Vorst Nationaal NV Globelaan 36 - 1190Brussel Nace : 90041 - Exploitatie van schouwburgen,concertzalen en dergelijke afg. : Sel DriesIPFix BVBA Joseph Wybranlaan 40 - 1070 Brussel Nace :62020 - Computerconsultancy-activiteiten 62030 - Beheervan computerfaciliteiten afg. : Fonteyne FrédéricKamenev Nadia NP Rue Docteur Rondeau 27 - 7140 MorlanwelzNace : 69201 - Accountants en belastingconsulentenafg. : Kamenev NadiaLemestre Eric NP Elsenesteenweg 293 - 1050 Brussel Nace :46510 - Groothandel in computers, randapparatuur ensoftware 47410 - Detailhandel in computers, randapparatuuren software in gespecialiseerde winkels 47420 - Detailhandelin telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerdewinkels afg. : Lemestre EricThe Brussels Airport Company NV Brussels Airport - NT5 -1930 Zaventem Nace : 5110001 - Vervoer van personen doorde lucht op vaste routes en volgens een vaste dienstregelingVervoer van personen door de lucht op vaste routes envolgens een vaste dienstregeling52230 - Diensten in verbandmet de luchtvaart afg. : Feist ArnaudVan Calbergh Gudrun Advocatenkantoor BVBA Terkamerenlaan74 - 1000 Brussel Nace : 69101 - Activiteiten vanadvocaten afg. : Van Calbergh GudrunVan Lanschot Bankiers NV Tervurenlaan 219 - 1150 BrusselNace : 64190 - Overige geldscheppende financiële instellingenafg. : Delanghe CatherineYoupii - Charlier Sophie NP Klipveldstraat, 15 - 1180 BrusselNace : 18130 - Prepress- en premediadiensten afg. : CharlierSophieMapamundo NV Waterloosesteenweg 637 - 1050 BrusselNace : 79110 - Reisbureaus 79120 - Reisorganisatoren afg. :Tielemans Olivier


Votre entreprise contribue au développementde la culture et du patrimoine ?Werkt uw onderneming mee aan de ontwikkelingvan cultuur en erfgoed?Faites le savoir !Maak het bekend !Inscrivez-vous au / Schrijf U in voorCaïus 2011Le Concours du Mécénat CulturelDe wedstrijd voor cultuursponsorsPROMÉTHÉA asbl - Tel: 02/513 78 27 - Fax: 02/502 26 57 - e-mail: info@promethea.be! Dossier de participation téléchargeable via www.promethea.beU kan het deelnemingsdossier downloaden via www.promethea.be


Onze diensten op maat van kmo’smaken u het actieve leven gemakkelijk!Contacteer onsvia de “Werkgeverslijn”op 02.505 79 15of via werkgevers@actiris.beAls Brusselse Gewestelijke Dienstvoor Arbeidsbemiddeling stellen wij u gratisonze gepersonaliseerde dienstverlening voor.ACTIRIS verbindt zich ertoe om de diversiteit en de gelijkheid van kansenvoor iedereen te respecteren en te bevorderen :-)

More magazines by this user
Similar magazines