Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

dossier HRtens. “Dat zijn niet alleen de brutolonen,maar ook de sociale bijdragen,overuren, premies voor nachtwerkof zware inspanningen, maaltijd- eneco-cheques, bedrijfswagens… Dus eigenlijkalles dat het bedrijf geld kost.”Niemand ontsnapt eraanHet Koninklijk Besluit geldt voor allearbeidsovereenkomsten: collectievearbeidsovereenkomsten (cao’s) op sector-of bedrijfsniveau maar ook voorindividuele arbeidscontracten. “Vanzodra een overeenkomst de loonkostdoet stijging valt ze onder het KB.” Datgeldt ook voor niet-recurrente resultaatsgebondenvoordelen, zoals ondercao 90, waarbij aan een groep werknemersbonussen worden uitgereikt alsop voorhand vastgelegde doelen behaaldworden. “Het is dus niet langermogelijk om een of meerdere werknemerseen loonsverhoging toe te kennendie de loonnorm overschrijdt”,zegt Olivier Debray. “Daarnaast is hetook niet langer mogelijk om het aantalwerkuren te verminderen zonderhet loon te wijzigen want bij de berekeningvan de loonmassa wordt er ookrekening gehouden met het aantaluren dat een werknemer werkt.”UitzonderingenEr zijn maar enkele uitzonderingen,zoals baremieke loonsverhogingen,voorzien. Dat kan op voorwaarde datdeze automatisch toegekend wordenop basis van leeftijd of anciënniteit ofeventueel ook een ‘merit rating’ (ziekaderstukje). De loonmassa mag weltoenemen als er nieuwe medewerkersaangeworven worden. “Daarnaast kande loonkost wel stijgen als dit niet hetgevolg is van een overeenkomst” verduidelijktCamille Reyntens. “Denkmaar aan een ontslag. De ontslagpremiedoet dan wel de loonkost stijgenmaar dit wordt niet in aanmerkinggenomen.”Dezelfde redenering gaat op voorwerknemers die wegens ziekte dooreen uitzendkracht vervangen worden.“Ook kapitaal- en winstdeelnames vallenniet onder het KB” voegt OlivierDebray daar nog aan toe. “Misschiengaan we vanaf nu merken dat deze totnu toe vrij onpopulaire mogelijkheidaan belang wint. Voor de volledigheidvermelden we ook nog dat ‘sociale’pensioenplannen met solidariteitsbijdragen,zoals voorzien door de wet opde aanvullende pensioenen van 2003,en innovatiepremies niet binnen hetbereik van het KB vallen.Is er dan toch een beetjemanoeuvreerruimte?“Sommige bedrijven gaan met dezesituatie zeker niet tevreden zijn”merkt Olivier Debray op. “Veel ondernemingenhebben hun werknemerstijdens de crisis erop gewezen datze zuinig moesten zijn. Nu het betergaat, mogen ze hun personeel niet belonenvoor hun inspanningen.” Is erdan echt geen manoeuvreerruimte?“Bijna geen” vervolgt Olivier Debray.“Het is daarom dat we durven sprekenover een loonstop.” Maar volgensCamille Reyntens is er op individueelvlak wel nog een en ander mogelijk.39www.sdworx.be

More magazines by this user
Similar magazines