Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

dossierHRUITZENDKANTORENOntmoetingsplekvoor jobstudenten en bedrijven42N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKLangs de ene kant zijn er de jonge snaken op de arbeidsmarkt die wat geld willen verdienen of een eersteregeltje op hun CV willen neerpennen. Langs de andere kant zijn er de bedrijven die de studentenarbeidwillen formaliseren en het beheer ervan vereenvoudigen. De combinatie van deze twee fenomenen leidtvaak naar het uitzendkantoor: soepel en snel, kostenvriendelijk, gespecialiseerd in aanwervingen… Daoustwordt geprezen voor hun maatschappelijk engagement ten opzichte van de jongeren.Sinds kort zijn de patronale lasten voorde aanwerving van studenten heel watlager. Op deze manier kan studentenarbeid‘gewit’ worden. In 2012 treedt er eennieuwe wet in werking waardoor studententot 50 dagen per jaar mogen werken. Ook dewerkgever geniet van verlaagde sociale zekerheidsbijdragen.Voorheen mochten studenten26 dagen in de zomer werken metheel sterk verlaagde RSZ-bijdragen en 26dagen tijdens het schooljaar waarbij ze hogerebijdragen moesten afstaan. Dat wordennu 50 dagen tijdens het hele jaar met een‘middelmatige’ verlaging. Voor de jongerenis uitzendwerk een gemakkelijke manier omaan de slag te geraken. Als ze bereid zijn omin de supermarkt aan de kassa te gaan zitten,geraken ze zonder enig probleem allemaalaan de slag. Het uitzendkantoor zoekt immersvoor hen werk. “De jongeren kunnenaan shopping doen. Dat is de mentaliteit vande huidige generatie Y die tegenwoordig zelfwilt kiezen. Ondanks de werkloosheid staanze kritisch tegenover de bedrijven, de kwaliteitvan het leefmilieu… Het is een anderekijk. Voor hen is uitzendwerk een manier omte testen hoe ze zich voelen binnen verschillendebedrijven. Ze doen ook veel sneller veelmeer ervaring op” vertelt Jean-Claude Daoust.Hij is CEO van het familiebedrijf Daoust(1954) dat een flink deel van de studentenmarktinpalmt.© © Imago/Reporters sUitbesteden“Voor onze klanten werven wij vaak de kinderenvan het personeel aan. Wij staan dan invoor de verzekering voor arbeidsongevallen,de personeelsadministratie, de sociale wetgeving…”horen we van Daoust. Gebruik makenvan een interimkantoor kost gemiddeld 10%meer dan als je het allemaal zelf doet. Maardat is de prijs die je betaalt voor het selecterenen testen van het personeel en om het naarhet juiste bedrijf te leiden.“Een leeg of onbestaand CV vormt echt een probleem om een jobte vinden. Kennis maken met een bedrijf tijdens een studentenjobis voor jongeren ook een kans om zich te laten opmerken.”Aanwervingen via een interimkantoor wordteen alsmaar populairdere manier om te outsourcen.De werkgever kan jongere generatiesaantrekken. Het laat ook een zekere flexibiliteitop het vlak van personeelsbeheer enkosten toe. De economie trekt zich aarzelendweer op gang en dat blijkt ook uit de cijfersvan eind maart 2011: +17% tegenover +11%tijdens de zelfde periode in 2010.Daoust zoekt de jongeren opHet JobCenter University is eind januari 2011opengegaan en dat toont aan dat Daoust zichecht in de jeugd interesseert. “Op deze manierhebben een groot aantal jongeren diedeze zomer willen werken ‘gerekruteerd’.Dankzij onze papierloze kantoren zijn alledossiers gescand en in alle onze kantorenbeschikbaar. In oktober gaan we een eersteanalyse doorvoeren maar we zien nu al datwe kwalitatieve CV’s hebben. Het zijn geenmensen die de ene dag werk willen en de dagerna al van idee veranderd zijn. Ze hebbenecht interesse.”Een eerste werkervaring op het CV“Een leeg of onbestaand CV vormt echt eenprobleem om een job te vinden”, zegt de CEOvan Daoust. Dit bedrijf zet zich dan ook invoor deze doelgroep. Dat doen ze door middelvan jobcoaching en concepten zoals de‘One Job Show’ of de ‘Lente van het werk’…“Kennis maken met een bedrijf tijdens eenstudentenjob is voor jongeren ook een kansom zich te laten opmerken.”Voor de bedrijven is het natuurlijk een professioneelkanaal om de toekomstige generatieste bereiken…Sylvie Cousin

More magazines by this user
Similar magazines