Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

dossierHRARBEIDSCONTRACTEN EN -REGLEMENTENDe wet hinkt achter op de technologie46N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKSchampere uitlatingenop Facebook zijn al vaak in hetnieuws geweest maar toch hebbenmaar weinigen een Social Web Policy.© PhotoAlto/ReportersHet is moeilijk om je werknemers te verbieden om op het werk hun Smartphone te gebruiken ofom hun dag met een Facebooksessie te beginnen. Voor een goede samenwerking zijn duidelijkegeschreven richtlijnen belangrijk. 70% van de werkgevers heeft geen goed arbeidsreglement endat kost hen een flinke duit.De werkgever dacht dat de opzegtermijnzeven dagen wasmaar het bleek drie maandente zijn. Allemaal de schuld vaneen onnauwkeurige clausule over deproefperiode. Een andere vaak voorkomendefout is de clausule over hetnon-concurrentiebeding. Vaak willende werkgevers dit in het contract opnemenmaar voor jaarlonen onder 30535 is dat verboden. Van zodra hetcontract verbroken is, kunnen ze dantoch de voorziene vergoeding eisen”,zegt Colette Mousset, Legal Advisorbij Securex. Er worden veel foutengemaakt: bij het meedelen van eenvooropzeg, het niet vastleggen vandeeltijdse uurroosters…“Maar 1 à 2% van de ondernemingen,vaak in de horeca, werkt nog zonderarbeidscontracten. Toch is de inhoudvan deze contracten in niet meer dan30% van de gevallen in orde.”

More magazines by this user
Similar magazines