Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

dossier HRLOONBONUSDe ideale wereld: waar bruto ook netto isEr bestaat een extralegaal voordeel dat voor iedereen voordelig is en je medewerkersertoe aanzet om de bedrijfsresultaten in het oog te houden. Patricia Weberis juridisch consultente bij Partena HR en legt uit: “Met de cao 90 kunnen alleprivé-ondernemingen een collectief bonussysteem invoeren. Het is gebaseerdop de verdiensten van de werknemers en is flexibel, aantrekkelijk, aftrekbaar…en bovendien is er geen reden om schrik te hebben voor onaangename verrassingen.Je kan er alleen maar bij winnen: omzet, motivatie, aanwezigheidvan het personeel…Volgens de officiële statistieken zijn er maar zes paritairecomités waarin er op sectorniveau een cao is afgeslotendie rekening houdt met de cao 90 over de toepassing vanniet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Op 19/10/2010waren er 2756 ‘toetredingsakten’ (tegenover 2294 een jaareerder) en 1028 bedrijfs-cao’s (vs. 785) ingediend op de griffie.Niets dan voordelenDe intersectorale cao 90 laat werkgevers toe om hun werknemersin 2011 een bonus tot 2358€ per jaar toe te kennen. Dezebonus is wel resultaatsgebonden. Voor de werknemers is dateen goede zaak want zij krijgen het brutobedrag volledig uitbetaald!Van dit voordeel worden er immers geen belastingenof sociale bijdragen afgehouden. De werkgever moet wel eenwerkgeversbijdrage van 33% betalen maar hij kan de uitgekeerdesom en de bijdrage voor de sociale zekerheid vollediginbrengen. “Hij kan de kosten hiervan perfect berekenen. Debonus heeft ook geen invloed op de rest van het loonpakket(vakantiegeld, opzegvergoeding,…)” verklaart Patricia Weber.“Met de cao 90 kunnen alle privé-ondernemingeneen collectief bonussysteem invoeren.Het is gebaseerd op de verdienstenvan de werknemers en is flexibel, aantrekkelijk,aftrekbaar… Je kan er alleen maar bijwinnen: omzet, motivatie, aanwezigheidvan het personeelPatricia Weber, juridisch raadgeefster bij Partena HRZij werkt als juridisch raadgever voor Partena HR. Dit sociaalsecretariaat biedt uiteraard ook een veilig juridisch kader omzo’n plan in je bedrijf in te voeren. Voor de werkgever is dit eenechte hefboom om het personeel te motiveren. Zo worden ze bijde evolutie van de onderneming betrokken: omzet, projecten…En natuurlijk kan het ook het absenteïsme beperken. Bovendienkan je dit systeem elk jaar herzien of net verlengen.SoepelDe gemeenschappelijke doelstelling moet onzeker, duidelijken controleerbaar zijn. Dat kan gebaseerd zijn op de omzetmaar dat is niet verplicht. De bonuskan volledig uitgekeerd worden als eenbepaald cijfer behaald wordt, maar hetis ook mogelijk om een percentage vande bonus uit te keren als de doelstellingenmaar gedeeltelijk bereikt werden.Deze objectieven kunnen net zo goedhet binnenhalen van een ISO-normals het verminderen van de energieuitgavenzijn.De werkgever mag dankzij de cao90 zijn werknemers onder de vorm vanWat als je al een bonussysteem hebt?een resultaatsgebonden bonus elk jaar“Het is mogelijk om deze om te zetten maximaal 2358€ (in 2011) toeschuiven.in een bonus die onder de cao 90 valt.Een bestaande bonus kost veel omdat er sociale zekerheidsbijdragenen bedrijfsvoorheffing op moeten betaald worden. Omin aanmerking te komen voor de cao 90 moeten wel alle of eenwelomlijnde groep werknemers hier recht op hebben. Het moetook afhankelijk zijn van een collectieve doelstelling”, verteltWeber. “Het is wel niet mogelijk om deze bonus individuelebonussen of andere loonvoordelen te laten vervangen.”Moeilijk maar niet onmogelijkOm dit systeem in te voeren moet de werkgever sociaal overlegplegen. Als het bedrijf een vakbondsvertegenwoordiging heeftis dat geen probleem. Dan wordt er gewoon een bedrijfs-caoafgesloten. In het geval dat dit niet mogelijk is, moet dit viaeen ‘toetredingsakte’ gebeuren. De cao 90 bis van einde vorigjaar had als bedoeling om het systeem te vereenvoudigen ente verbeteren. Een groot deel van de aanvragen werd immersafgewezen omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden. “Sinds1 april 2011 vind je op de website van de FOD Werkgelegenheideen model voor het opstellen van een bedrijfs-cao en van eentoetredingsakte die de ondernemingen verplicht moetengebruiken. Ook de procedure voor de toetredingsakte werdvereenvoudigd maar blijft toch nog altijd lang. Je moet rekenenop 4 à 5 maanden. Eerst moet je een plan opstellen en het personeelnaar hun mening vragen. Daarna moet je wachten opeventuele opmerkingen en op basis daarvan misschien ook eenaantal veranderingen doorvoeren. En uiteindelijk moeten ookde bevoegde instanties er nog hun goedkeuring aan verlenen”doet Patricia Weber uit de doeken.Sylvie Cousin49N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEK

More magazines by this user
Similar magazines