Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

opinieBECI lanceert een platform voorduurzaam ondernemenJe wilt duurzaam ondernemen? Maar je weet niet hoe het aante pakken? BECI heeft een belangrijke rol op het vlak van economischeen sociale ontwikkeling en staat dus vanzelfsprekend ookcentraal als het over duurzame ontwikkeling gaat. Ook de politiekondersteunt deze evolutie. Deze nieuwe manier om te leven, consumerenen ondernemen moet gestimuleerd worden en daaromlanceert BECI een platform voor duurzame ondernemingen.BECI houdt je op de hoogte van wat er op het vlak vanduurzame ontwikkeling al bestaat, welke innovaties eraankomen en wat er nu al beschikbaar is.Het Brussels Hoofdstedelijk Gewestvolgt de evolutie van anderemetropolen op verschillendevlakken. De metropolen zijn een centralespil van de toekomstige markteconomiewaarin nationale en internationale aantrekkingskrachten competitiviteit eensleutelelement zijn om een innoverenden draagkrachtig economisch weefselte laten groeien. Ook sociale cohesie iseen noodzakelijk punt voor de ontwikkelingvan het gewest. De sociale opdelingversterkt op dit ogenblik in allegrote steden de sociaalgeografische segregatieen vormt een bedreiging vooreen evenwichtige ontwikkeling. De levenskwaliteiten een goed beheer vande ressources zijn een onderdeel van deleefmilieu-uitdaging waarmee deze metropolengeconfronteerd worden.De metropolen zijn eigenlijk de stedelijkevertaling van de mondialisering.Door hun grote dichtheid en structuurkunnen en moeten ze de hefboom voorduurzame ontwikkeling worden. Op deEuropean Green City Index van The Economiststaat Brussel nu nog maar op negendeplaats.Duurzame ontwikkeling en hetgewestDe politici van het Brussels Gewest hebbenvoluit voor duurzame ontwikkelinggekozen. Ze ondernemen dan ook de enena de andere strategie en actie:Het Gewestelijk Plan voor DuurzameOntwikkeling (GPDO) is opgesteld omde Brusselse politici een algemeenkader te bieden. Het is de bedoelingom een nieuw stadsproject op potente zetten dat een antwoord biedt aande sociale en demografische evoluties,het veranderende economische weefsel,de wijzigingen in de leefomgevingen aan de milieu-uitdagingen.Het Pakt voor een Duurzame StedelijkeGroei (PDSG) is een instrument vooreen betere coördinatie, samenwerkingen mobilisatie om zo de werkgelegenheidin Brussel te stimuleren. Hetgeeft de transitie naar een duurzaamgewest een duwtje in de rug door deuitbouw van het ondersteunende enopleidingsaanbod voor economischesectoren die werkgelegenheid scheppen.De Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu is een van de belangrijksteonderdelen daarvan. Bedoeling is omwerkgelegenheid te creëren en ookrekening te houden met de huidigemilieuvraagstukken. Daarvoor wordter vooral ingezet op duurzaam bouwenom zo de noodzakelijke energiebesparingenin jobopportunities omte zetten.BECI lanceert een platform voorduurzame ondernemingenBinnen deze context waarbij duurzameontwikkeling en economische evolutiesamen gaan, lanceert BECI een platformvoor duurzame ondernemingen. BECIheeft immers begrepen dat deze noodzakelijkeverandering maar traag en gedeeltelijkgaat doorgevoerd worden alsde bedrijven niet meewerken en zich oplange termijn voor deze doelstellingeninzetten. Dit project heeft drie duidelijkedoelstellingen:Duurzame ontwikkeling tot bij de bedrijvenbrengenNieuwe groeipistes ontwikkelenVan Brussel een groene hoofdstad makenBECI wil dus informatie bieden over water op het vlak van duurzame ontwikkelingal bestaat, wat er gaande is en welkeinnovaties op stapel staan. In de aanvangsfasezullen de volgende onderwerpenaan bod komen:Energieperformantie van gebouwenOndergrondWaterMilieumanagementEnkele voorbeelden:De energiebesparingen (en dus ook financiëlewinst) van gebouwen in Brusselna de invoering van een rationeelenergiebeleid. De mogelijkheid om eenindustrieel uitwisselingssysteem in tevoeren tussen verschillende Brusselseorganisaties zoals in het Deense Kalundborg.Het gemeentehuis, een gipsfabrieken vier andere organisaties wisselendaar water, energie en bijproducten uit.Wat voor de een afval is, wordt door deanderen als grondstof gebruikt. De bestaandeoplossingen voor het beheervan vervuilde gronden (Brussels Greenfields).Methodes voor milieubeheerzoals het ecolabel dat uitgereikt wordtbinnen het kader van het Charter voorEcodynamische Ondernemingen, hetnieuwe EMAS-systeem ISO 14001.ContactHeb je goederen of diensten met een duurzameeconomische, sociale of ecologische doelstelling?Wil je bij het dagelijks beheer van jebedrijf rekening houden met het leefmilieuen sociale aspecten? Ben je op zoek naar bedrijvendie in een gelijkaardige sector actief zijn?Dan kan je rekenen op de steun van het platformvoor duurzame ondernemingen van BECI.Aarzel niet om Olivia Begasse te contacteren.obe@beci.beT +32 2 643 78 2053N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEK

More magazines by this user
Similar magazines