10.07.2015 Views

RondomVoetbal nr.1 - VOP

RondomVoetbal nr.1 - VOP

RondomVoetbal nr.1 - VOP

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EDITIE AMERSFOORTSEPTEMBER 2010 SEIZOEN ’10-’11 NUMMER 1nr1PAGINA 6TERUGBLIK AMERSFOORTSKAMPIOENSCHAPPAGINA 18KAMPIOEN VAN TOENHOOGLAND 1971/1972PAGINA 20OUDE MEESTERS MET HENKWERYPAGINA 29CLUBNIEUWSFOTO: RIANNE VAN DENDERENDE GRATIS VOETBALKRANTWWW.RONDOMVOETBAL.NL


EDITIE AMERSFOORTDE AFTRAP SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 13winterstoptopbestuurders moeiteloos overeind. NOC*NSFvoorzitters Huibregtsen en Blanken werden 'geliefde'tegenstanders. Lang nadat zij weer warenverdwenen was Utrechtse Anton nog immer eengerespecteerd IOC-lid. Zijn credo was en bleef datsport door oud-atleten moet worden bestuurd.Terecht is in Utrecht een straat naar Anton Geesinkvernoemd en een bronzen beeld van hem zal hopelijkaltijd in Utrecht blijven. Je weet maar nooitmet hautaine jaloerse autoriteiten. Trots moetUtrecht zijn en blijven op de legende Anton Geesink(1934-2010).Gelukkig voor de Utrechtse sportwereld was er ookeen sportieve gebeurtenis. FC Utrecht versloeg ineen razend enthousiast stadion het beroemdeSchotse Celtic met maar liefst 4-0. Het is een prestatieom trots op te zijn, het wegwerken van een 2-0 nederlaag in Schotland was onverwacht envolkomen terecht. Het elftal vormde een prachtiggeheel, zonder zwakke plekken. FC Utrecht is inkorte tijd naar volwassenheid gegroeid en mijn inziensdit seizoen goed voor een plaats bij de eerstevijf. Eigenaar Frans van Seumeren en zijn staf hebbeningezien dat Mertens moest blijven. Zijn contractis verlengd en de eventuele onrustvoorkomen. Dat is een voorbeeld van goed bestuur.Tijdig wordt ook ingezien dat de selectie smal is ener volwassen versterking moet komen. Dat bleekhelaas duidelijk in de met 4-0 verloren wedstrijdtegen FC Twente. Het gemis van Mulenga, Asare,Schut en Mertens kon niet worden verwerkt. Nietzo onlogisch lijkt mij. Geen uitslag om lang negatiefstil bij te blijven staan. Het is het fenomeen vanvallen en opstaan. FC Utrecht staat wel weer op.Waarom? De basis is goed en daarom blijven vertrouwen.Wat FC Utrecht in Europa aanhet presteren is, is natuurlijkgeweldig. Tegen Celtic kloptealles: de sfeer, het scoreverloopen daarnaast hebben wegewoon goed gespeeld tegeneen prima tegenstander. Hetenthousiasme was overweldigend,het was één grote happening.We zijn aan hetbouwen met de club en dangeeft het een kick dat het ookzijn vruchten afwerpt. In degroepsfase zijn we dan ookniet kansloos. Tegen SteauaBoekarest moeten we proberenuit en thuis te winnen. Metnog een paar gelijkspelletjeszijn we er. De Europese prestatieszetten FC Utrecht weldegelijk op de kaart. Dat merkik aan de reacties die ik ookuit het buitenland krijg. FCUtrecht is 'hot' op dit moment.Dan hebben we natuurlijk denieuwe Rondom Voetbal uitgavein Amersfoort. Die stadwas eigenlijk nog een 'witteplek' in de provincie. Er valtook veel aan supporters voorFC Utrecht te winnen en dat isin het verleden nog niet vande grond gekomen. Het is onsdoel om Amersfoorters meernaar het stadion te krijgen. Ennatuurlijk hadden ze noggeen echte eigen voetbalkrant,dus ik ga hoop dat hetaanslaat. De stad is groeiendeen heeft een enorme potentiemet veel amateurclubs. InAmersfoort vinden ze het vasten zeker leuk om op dehoogte te blijven van hetamateurvoetbal in de regio.Iedereen leest nu eenmaalgraag over zijn eigen vereniging.Verder is daar natuurlijkweinig aandacht voor hetFRANSTALIGFRANS VAN SEUMERENamateurvoetbal, buiten deTopklasse, en daarom acht ikde kans groot dat RondomVoetbal ook in Amersfoort eengroot succes wordt.Met V.V. De Meern sloten wehet vorige seizoen met eenenorme kater af. We draaidende hele competitie boveninmee en drie, vier duels voorhet einde hadden we het ideedat promotie ons niet meerkon ontgaan. Toch gebeurdedat en was de kater enorm.Dit jaar zijn we goed gestartmet twee overwinningen endenk ik dat we beter zijn danvorig seizoen. We hebben eenzeer ambitieuze trainer dieerin is geslaagd om meervoetbal in de ploeg te krijgen.Dit jaar gaan we om de titelmeestrijden, daar ben ik vanovertuigd.Frans van Seumerenwww. RONDOMVOETBAL.nl


4 SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 1 RONDOM VOETBALRONDOM DE FCNa een lang seizoen dievoor FC Utrecht 38 wedstrijdenduurde, werd inde slotwedstrijd van deplay-offs tegen Roda JCEuropees voetbal veiliggesteld.De investeringenvan grootaandeelhouderFrans van Seumeren, de technischestaf en de spelersgroep werden daarmeebeloond. Het credo voor dit seizoen was vooralde selectie bij elkaar te houden. Vooralsnog lijkthet erop dat dragende spelers als Dries Mertens,Michael Silberbauer en Michel Vorm ook ditseizoen te bewonderen zijn in de Galgenwaard.‘Stilstand’ is in het geval van FC Utrecht zekergeen achteruitgang.Tekst: Rogier CuypersFC Utrecht wil kunSEIZOEN 2009/2010:UTRECHT BEDWINGT TOP-CLUBSNa een prima seizoen met upsen downs kwalificeerde FCUtrecht zich dankzij een zevendeplek redelijk overtuigendvoor de play-offs om Europeesvoetbal. Eén van de hoogtepuntenvan het jaar was het thuisdueltegen Ajax. Na eenmoeizame eerste helft waarin deAmsterdammers de overhandhadden, werd Ajax na de theemet de rug tegen de muurgezet. Fraai doorzetten vanJacob Lensky bezorgde JacobMulenga de bal in de loop. Viahet been van Jan Verthongenverdween de bal achter doelmanMaarten Stekelenburg inhet net. Een knappe kopbal vanWuytens bracht de eindstand op2-0.Adam SarotaIn de Galgenwaard wist vorigseizoen geen enkele topclub tewinnen. PSV (0-0), AZ (1-0), FCTwente (0-0) en Feyenoord (0-0)wisten FC Utrecht geen pijn tedoen. Dat PSV met een puntnaar Eindhoven terugreisde waseen mirakel, want Utrecht kreeglegio kansen om de wedstrijd tebeslissen. Maar mede door hetbedwingen van de grote clubsplaatste de ploeg van Du Chatinierzich opnieuw voor de playoffs.PLAY-OFFS: EEN ‘TRAUMA’MINDEREindelijk was FC Utrecht vanhet play-off én FC Groningentrauma af. De drie seizoenen ervoorbleken de Groningers namelijkte sterk in de play-offs.Dit jaar was het anders. In deGalgenwaard zette de thuisclubeen grote stap door met 3-1 tewinnen. Ook in de Euroborgwas FC Utrecht te sterk: 0-2.Roda JC was de laatste horde enin Kerkrade werd knap met 0-2gewonnen. De return in eigenstadion bleek een formaliteit: 4-1. Een klein volksfeest brak losin de Galgenwaard, want FCUtrecht plaatste zich voor heteerst sinds het seizoen2003/2004 weer voor Europeesvoetbal.Het beginprogramma van deDomstedelingen loog er, in tegenstellingtot vorig seizoen,niet om. In de eerste vijf duelswachtten drie zware uitwedstrijdenmet Feyenoord, FCTwente en FC Groningen. Dieeerste twee uitwedstrijden leverdenul punten op. Tussendoorwerden NAC Breda enWillem II in eigen stadion opzijgezet zodat de FC nu op 6 puntenstaat.‘AUSSIES’Een paar nieuwe gezichten zijner wel in de Galgenwaard. DeAustraliërs Tommy Oar, AdamSarota en Michael Zullo strekenaan het einde van afgelopen seizoenal neer in Utrecht. Hetdrietal verscheen tegen Mallorcain de basis en liet af en toezien het nodige in huis te hebben,maar ook dat ze hard moetenknokken om anderen uit debasis te spelen.Loval , van Dijk, vanden Bergh,George en Dickoh vertrekken,Duplan en Demouge komenLoïc Loval vertrok vanwegeprivé-omstandigheden nog welnaar Frankrijk. Technisch directeurFoeke Booy ging snel overtot actie en presenteerde nietNIEUW SEIZOENWaar de FC Utrecht-supportersafgelopen seizoen werden verwendmet nieuwe aankopenhield de clubleiding ditmaal dehand op de knip. Het belangrijkstevoor FC Utrecht was dathet geraamte van de ploeg intact bleef. Transfergeruchtenwaren er wel, maar in deze tijdvan financiële onzekerheiddurfden clubs het niet aan dehoofdprijs te betalen voor jongensals Mertens, Silberbauer enVorm. Het contract met de zichsterk ontwikkelende Mertenswerd opgewaardeerd en verlengdtot 2014.Frank DemougeDaarnaast zijn de 'jonkies' binnende club ook weer een jaartjeervarener geworden. En dusstaat er een ploeg die ook ditjaar weer volop gaat meedoenin de strijd om plekken die rechtgeven op Europees voetbal.Edouard Duplan


EDITIE AMERSFOORTRONDOM DE FC SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 15ststukje herhalenkende vorig seizoen een geweldigmiddengedeelte van decompetitie. Op het middenveldwon hij de strijd van voormaligaanvoerder Gregoor van Dijk enNijholt was op sommige momentenook beslissend voor deploeg. Onder meer dankzij eenfraai geschilderde vrije trapstond hij aan de basis van dethuiszege op NAC Breda: 3-1.Maguire maakte in de play-offseen zeer goede indruk en lietzien een versterking te zijn voorhet middenveld van FC Utrecht.Dat jongens als Nijholt en Maguirenu vaak naast Du Chatinieren Wouters plaatsnemen,zegt wat over de breedte van deUtrechtse bank. En dus zullende spelers die van de trainermogen starten de hete ademvan deze jongens in de nek voelen.Ton du Chatinierveel later zijn vervanger:Edouard Duplan. De aanvallerkwam over van Sparta Rotterdamen zit vol ambities. Booy isuiteraard blij met de komst vanDuplan. "Hij is een creatieve ensnelle aanvaller, die op meerdereposities inzetbaar is.Edouard is ambitieus en wilzich graag op een hoger niveaumanifesteren, dus ook in dat opzichtpast hij goed bij FCUtrecht."Met het sluiten van de transfermarktverkocht FC Utrecht verdedigerFrancis Dickoh aan hetSchotse Hibernian. AanvallerFrank Demouge maakte deoverstap van Willem II. Saillantdetail was dat de spits in entegen Utrecht nog de rode kaartkreeg na een vermeende elleboog.STRIJD OP HET MIDDEN-VELDHet wordt dringen geblazen omeen basisplek bij FC Utrecht. Ophet middenveld maakten dejongelingen Barry Maguire enGianluca Nijholt afgelopen seizoenmet vlagen indruk. Momenteelmoeten ze genoegennemen met wat invalbeurten.Met name Utrechter NijholtTWAALFDE SEIZOEN ALJESCHUTOok in de achterste linie wordtde concurrentie groter. Vorigseizoen was Sander Keller/JanWuytens het vaste centrale duoachterin. Aan het eind van vorigseizoen verdrong Alje Schut opde rechter centrale positie Kelleruit de basis. Schut, inmiddelsbezig aan zijn twaalfde seizoenin de hoofdmacht, hersteldevorig jaar lang van een zwarekruisbandblessure. Zijn sterkeopbouwende kwaliteiten gevenhem een meerwaarde achterin.Wekelijks staat hij nu centraalachterin naast Wuytens.Keller zal daarom moeten knokkenom zich in de basiself tespelen. Datzelfde geldt voor hettalent Ismo Vorstermans. Dielaatste was nog trefzeker in deseizoensopening tegen RealMallorca: 2-0.RENTREE VORMWaar Khalid Sinouh nog in deeerste drie Europa League-duelsaan de start verscheen, was hetMichel Vorm die na het WK metOranje tegen Real Mallorca zijnrentree maakte in het doel vanFC Utrecht. De international lietmeteen zien wat voor een meerwaardehij voor de club is. Metenkele katachtige reflexenzorgde hij ervoor dat de in geldnoodverkerende Spanjaarden(ze werden door de UEFA zelfsuit de Europa League gezet)niet tot scoren kwamen.Ismo VorstermansVOORSPELLINGHet doel van FC Utrecht isstrijden om de plekken dierecht geven op de play-offs,maar heel stiekem zullen deUtrechters ook mikken opplek vijf. Daarmee ontlopenze de play-offs en plaatsenze zich direct voor detweede voorronde van deEuropa League.Thomas OarMichael Zullo


6 SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 1 RONDOM VOETBALAK 2010WINNAAR AK 2010: CJVV


8 SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 1 RONDOM VOETBALADVERTENTIE


EDITIE AMERSFOORTHet komt wel eens voor dat ik me afvraag wat iknog op een voetbalveld doe. Meestal is dat in dewinter. Als je zo'n ijskoude druppel aan je neushebt hangen. Als je een bal met een noodvaart in je halfbevroren edele delen geschoten krijgt. Als je voeten, geteisterddoor de vrieskou, niet doen wat je eigenlijk wil.Helemaal wrang is het als je op die momenten ook nogeens met 0-5 achter staat. De scheidsrechter geeft aan dater nog twintig minuten te spelen zijn. Twintig ellenlangeminuten. Ondertussen blijft de tegenstander voetballen;je gaat van het kastje naar de muur, zoals dat spreekwoordelijkzo mooi heet. Dat kan wel eens voorkomenals je bij Hooglanderveen speelt.Na afloop, onder de warme stralen van de douche,vraag je je af of dit het allemaal wel waard is, dat voetbal.Misschien is de zaal toch een betere optie; daar ishet in elk geval nooit striemend koud. Terwijl de vingertoppentintelen en de damp van je rug opstijgt, sluit jede ogen en gaan de gedachten uit naar de beginwekenvan het seizoen.COLUMN SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 19Blijft toch een mooi spelletjeColumn Thijs Tomassenverdedigt hij zijn ik-ben-van-suiker-gedrag. Ik had ermet dat citaat weer een reden bij en tja, je moet creatiefzijn als je spillebeentjes hebt.Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik in de voorbereiding,tijdens de seizoensstart en de slotweken van decompetitie opleef. Neem de afgelopen AmersfoortseVoetbal Kampioenschappen (AVK). Een blakend zonnetjewas dikwijls aanwezig en de grasmat was om van telikkebaarden.Het was genieten. Niet alleen om zelf onder die omstandighedente spelen, maar ook om naar andere teams tekijken. Het Amersfoortse amateurvoetbal kan een mooiseizoen tegemoet zien. Zoveel werd wel duidelijk, kijkendnaar onze voetballende 'grootmachten'.Dringt de geur van versgemaaid gras dat onder de voormiddagzonheeft liggen drogen zich aan je op. Voor deromantisch ingestelde amateurvoetballer is dat toch welde opperste staat van voetbalgenot, spelen op zo'n mat,onder die omstandigheden. Dat geldt ook voor mij. Opzo'n grasveld rolt de bal voor mij het best.Ik moet dan ook toegeven; ik ben een beetje een mietjein de winter. Eigenlijk een behoorlijk mietje. Als ik Marjonde Hond semi-opgewekt hoor zeggen dat de temperatuurrichting nulpunt daalt, dan trotseer ik debuitenlucht niet zonder oma's lange onderbroek. Lekkerstrak en warm onder de spijkerbroek. Kriebelt een beetjebij je kruis, maar aangenaam is-ie wel.Tijdens voetbal hetzelfde laken een pak. Een trainingsbroekis voor mij niet afdoende. Ik moet een maillotjehebben! En het liefst zo strak en dik mogelijk. In Duitslandvielen ze vorig seizoen allemaal over die grijzemaillot van Arjen Robben. ,,Voor een explosieve spelerals ik is het belangrijk dat de spieren warm blijven," zoDE FAVORIETE AUTO VAN...Naam:Leeftijd:Woonplaats:Partner:Kinderen:Beroep:Huidige club:Oude clubs:Favoriete positie:Beste voetbalclub:Meest aansprekende voetballer:Favoriete auto:Hoe lang rij je al in die auto:Waarvoor gebruik je de auto:Waarom koos je voor dat merk:Welke auto's heb je tot nu toe gereden:Bij welk bedrijf is je auto gekocht:Ben je al lang klant van Pon Dealer:Blijf je Pon Dealer nog lang trouw:CJVV liet zien dat die ploeg te goed is voor de derdeklassein het zaterdagvoetbal. Dat heb ik zelf mogen ondervinden,in de halve finale. Met veel beweging endreiging voorin, veel voetbal op het middenrif en rust inde defensie van de manschappen van trainer Jos Krikke,hadden wij Veners weinig tot niets in te brengen. Op de0-4 overwinning voor CJVV viel dan ook niets af te dingen.Hoogland kan zomaar verrassen in de tweede klasse.Veel zal afhangen van de inbreng van Kevin Heideveld,in mijn ogen de beste spits die rondloopt op de Amersfoortseamateurvelden. In de halve finale tegen Nieuwlandwas hij bijna niet te houden. Met zijn venijn,snelheid en enorme doelgerichtheid is hij een kwelgeestvoor elke verdediger.Ook VVZA herbergt genoeg scorend en voetballend vermogenom hoge ogen te gaan gooien in de derde klasse,hoewel die ploeg defensief gezien wel wat kwetsbaar is,zo bleek deze voorbereiding.Dave Dekker24 jaarAmersfoortCheryl van EmpelLoïs (9 maanden)Medewerker Ondersteuning Clubbesturen KNVB West IHooglandVVZA, Woudenberg, ASC NieuwlandCentrale middenvelderDe beste Barcelona, de mooiste AjaxIk heb geen uitgesproken favoriet. Messi is op ditmoment de beste, verder ben ik fan van spelers alsSneijder, Xavi en IniestaMijn net gekochte Volkswagen Golf V (5). Daarnaastvind ik elke Audi mooiSinds 29 augustus dit jaarVooral naar mijn werk in Amsterdam.Mijn ouders hebben allebei een Volkswagen. Zelf heb ikdaar vaak genoeg in gereden om te zien of het eengoed merk is. Dat is het zeker. Ik ben geen echte autoliefhebber maar vind het nu belangrijk om ruimte tehebben voor mijn dochter achterin en om veilig op mijnwerk te komen natuurlijk.Dit is pas mijn eerste wagen. Ik heb in heel veelverschillende auto’s gereden (door diverse bijbaantjes)maar dat is toch anders dan het rijden in je eigen auto.Jan van Veen auto’s in Zuilichem, vlakbij Zaltbommel.Voor onderhoud etc. ga ik naar Pon Dealer. Vanverschillende mensen heb ik gehoord dat zij ergtevreden over dat bedrijf zijn.NeeZolang ik in een Volkswagen of Audi rij, ben ik datzeker van plan.En mijn cluppie, Hooglanderveen? We hebben er in elkgeval een mooi AVK opzitten, met een puike vierdeplaats. APWC werd behoorlijk ondersteboven gespeeld.Het zou zomaar een heel leuk jaar kunnen worden in de'Amersfoortse' vierde klasse, met genoeg veelbelovendederby's.Helaas maak ik de eerste paar regionale clashes nietmee; een hamstringblessure gooit roet in het eten.Staand langs de lijn tijdens onze eerste competitiewedstrijdtegen 't Goy werd mijn liefde voor het spelletjepijnlijk duidelijk. Je weet pas wat je mist als je niet meekunt doen. Ik stond er zelf van te kijken maar dacht hetop dat moment toch echt: kom maar op met die druilerigeherfst en snijdend koude winter.Thijs TomassenAanvaller Hooglanderveen 1Dave Dekker


5 15:10 SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 1 RONDOM VOETBALDERBYDAGNa dertig jaar eindelijk revanche voor HooglandStreekderby tegen SO SoestHOOGLAND- Ruim dertig jaar heeft hetgeduurd tot dat Hoogland revanche konnemen op SO Soest. In 1980 versloegen deSoesters de Hooglanders op eigen terreinmet 0-2. Dat seizoen werden de blauwenleeuwen uit Soest kampioen, het was tevenslaatste treffen tussen de twee. Maarde wraak was zoet voor degene die datnog in het geheugen had. De thuisclubwalste in de streekderby met 5-1 over hetteam van trainer Karel Knaap heen.Hoogland coach Ronald Heerschop wastevreden en vond dat zijn ploeg verdiendgewonnen had.DERBY DAGENRondom Voetbal wil ook in deregio Amersfoort "Derby Dagen"organiseren. Een RV Derby Dag iseen wedstrijd tussen 2 teams uit deregio. Posters en flyers wordenrond het sportpark verspreid. Erwordt redactionele aandacht gegevenin de voetbalkrant en website.Met de club organiseren we o.a :latje schieten met jeugdspelers inde rust, er wordt een man of thematch uitroepen en wij organisereneen wedstrijdvoorspelling.Karel Knaap (L) en Ronald HeerschopBeide coaches hadden geen extra gevoel inde streekderby. Knaap: ,, Als je in Soest inde auto stapt en tien minuten later al bij detegenstander bent. Is dat een derby?’’. OokHeerschop had er niets van gemerkt: ,, Misschienbij de jongens, maar mij zegt het niets.’’Nu al weer voor het derde seizoen zwaait Heerschopde scepter op Sportpark Langenoord. Heteerste seizoen betekende meteen al een kampioenschap.Hij weet zich daar niet veel van teherinneren. ,, Wij waren al uitgespeeld tegenBrederodes en zaten in kleedkamer te wachtenop de andere uitslagen. Toen kwam er iemandbinnen die riep dat we kampioen gewordenwaren. Vriendenschaar had in de laatste minuutde favoriet SMVC Fair Play uitgeschakeld. Water daarna gebeurde weet ik niet meer. Het is alseen grote roes aan mij voorbij gegaan.Langzaam liep het Sportpark vol. Het zonnigeweer en het aardige affiche had ruim 800 voetballiefhebbersgelokt. Nadat arbiter Meekes uitAlmere het beginsignaal had laten klinken en defans bloed zweet en tranen op het veld verwachttewerd al snel duidelijk dat Hoogland debovenliggende partij was. SO Soest begon redelijkfel, maar dat verzet werd al snel verstoorddoor een doelpunt in 7e minuut van smaakmakerKheiber Mangal, die een ware plaag wasvoor de weifelende defensie SO Soest. De ploegvan Knaap sputterde nog wel wat tegen maarkreeg na een half uur spelen het deksel op deneus. Mangal lanceerde Florian Lammers in dediepte. Behendig wurmde Lammers zich langsHessel de Goeij en kon eenvoudig in korte hoekmikken. En dat was het manco bij de Soesters.De treffers vielen te gemakkelijk. Dat werd evenlater nog eens aangestipt door een vrije vanDave Dekker vanaf 30 meter. Het speeltuig verdweenonaangetast door alles wat blauwwitdroeg inclusief doelman Mitchel van den Deijsseltussen de palen. De 3-0 stand op het score-Opkomst op een zonnig Sportpark LangenoordVV HOOGLAND


EDITIE AMERSFOORTDERBYDAG SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 111Voor de winnaars liggen diversemooie prijzen klaar. Zo krijgt de"Man of the Match" een dinerbonen 2 kaarten van FC Utrecht, dewinnaar van het latjeschieten magmet een begeleider naar FCUtrecht om een wedstrijd bij tewonen in een skybox en de bestewedstrijdvoorspeller krijgt de wedstrijdbalen 2 FC Utrecht tribunekaarten.Rondom Voetbal maakttevens een wedstrijd- en filmverslagvan de dag.mist strijd en passieDoor: Ton van Zoerenbord haalde het laatste restje vechtlust uit SOSoest dat strijd en passie mistte. Michael Bakkenesbracht vlak voor rust nog wat hoop door de1-3 achter doelman Sebastiaan Bruins te prikken.Maar een bekertje thee met de illusie dat het nogkon was de Soesters niet gegund. Amper 60 secondenlater lag de 4-1 alweer tussen de palen.SO Soest spits Gerdo Kuenen riep wanhopignaar zijn maten: ,, Verd… stop ze toch eensonder grond daar achter!’’ Na de onderbrekingvond Hoogland het wel genoeg en mocht SOSoest komen. Bakkenes mikte na een voorzetvan Bas Dreef op de lat. Iets wat even later Heideveldaan de overkant nadeed. Toch was dethuisclub scherper voor de goal. De 5-1 van Heidevelddeed definitief de wedstrijd die nooitecht een wedstrijd was op slot. Typerend wasdat aanvallend middenvelder Richard Pietersenop de lijn redding moest brengen. Gelukkig beslootde uitstekende arbiter geen extra tijd toe tevoegen en floot na exact negentig minuten af.De schitterend accommodatie, het goede speelveld,wapperende vlaggen, en veel publiek. Hetheeft geen moment in het veld de allure van eenechte derby gehad. Hoogland kan met vertrouwenmet een sterk team de competitie in. VoorSO Soest wordt het een harde klus dit seizoenvolgens Karel Knaap, die op een goed resultaatgerekend had: ,, We hebben zo hard en fanatiekgetraind de laatste weken, maar we leden eenkansloze nederlaag tegen een sterke tegenstander.Ik ben teleurgesteld maar niet wanhopig.’’De winnende coach, Heerschop was tevredenover het vertoonde spel: ,, We hadden kunnenuitlopen naar een hogere score, maar ik wildeonnodige blessures voorkomen.’’ Hij verbaasdezich over geringe tegenstand van SO Soest. ,, Zijhebben op papier de beste spelers met wel 35000jaar hoofdklasse ervaring meer dan wij.’’ VolgensKnaap is dat wel waar: ,, Maar we spelenop gras en niet op papier.’’Richard Pietersen zag het na afloop ook evenniet meer zitten: ,, We hebben verdiend verlorendat is duidelijk. Even dacht ik bij de 3-1 dat hetnog kon. Maar binnen een minuut lag er alweereen bij ons in. Ze gaan er wel heel makkelijk inbij ons.’’ Man of the Match, Kheibar Mandal lijktnu een plek gevonden te hebben in de hoofdmacht.Na een ongelukkig seizoen kon Heerschopin de voorbereidingen niet meer om hemheen. Met wervelende acties liet hij zien waaromdie plaats gerechtvaardigd is. Alleen al het optredenvan Mandal was een bezoek aan SportparkSchoonoord waard. Buiten op het terraswerd er nog stevig nageboomd, terwijl drommenmet verheugde en teleurgestelde aanhangersgebroederlijk huiswaarts keerden. Wantsportiviteit vierde hoogtij, zowel binnen als buitenhet veld.OPSTELLING:Hoogland: Sebastiaan Bruins; Sander Zweers (76. Sam de Graaf); Dick Kreijne; Erwin Hermsen;Tim Krux; Mike Junger; Dave Dekker; Tijmenvan Middelaar; Florian Lammers ( 47. FrankVoorwald); Kevin Heideveld en KheibarMangal.SO Soest: Mitchel van den Deijssel; RobinSmeeing; Hessel de Goeij (65. Pieter van Hees);Rayendall Bitorina; Jasper Kok; RichardPietersen ( 60. Marcel Pietersen); Bas Dreef;Jordie Brouwer; Michael Bakkenes ( 79. BasTullemans); Tom Karst en Gerdo Kuenen.Hooglandse vreugde na een doelpunt van HeideveldDERBYDAGSCOREBORDSO SOEST451


14 SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 1 RONDOM VOETBALADVERTENTIE


18 SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 1 RONDOM VOETBALKAMPIOEN VAN TOENHoogland - Seizoen 1971-1972:Ondanks stroeveKAMPIOEN VAN TOENIn deze serie wordt een kampioenselftalvan welleer teruggehaald. RondomVoetbal kijkt terug in de tijd aan dehand van betrokkenen en artikelen uithet kampioensjaar. Wat is er van die alkampioenen geworden? Spelen ze nogof zijn ze uit beeld geraakt? Wie zijner trainer geworden?Club:VV HooglandTerrein : Sportpark Langenoord te HooglandClubkleuren: Wit shirt met rode horizontale baan,zwarte broek en rode kousen4e klasse 1971-19721 Hoogland 22 322 Donar 22 283 Laren 22 264 Zebra's De 22 245 SEC 22 246 Zwaluwen Vooruit 22 217 Graveland 's 22 218 Baarn 22 209 Victoria 22 1910 SDO 22 1811 APWC 22 1712 KVVA 22 14Trainer Hennie Baas hadin het seizoen 1971/1972een sfeergevoelige groeptot zijn beschikking die bestonduit Arnold en Hans vanEmpelen (Hans zou uiteindelijktopscorer worden met zeventiendoelpunten), Gerardv.d. Grift, Kees de Haas, WimMees, Martin de Nooy (devaak uitblinkende aanvoerder),René Pieters (de keeper diedoor zijn geweldige actiesmenig puntje wist te sprokkelen),Dick Prins, Adriaan enCees de Ridder, Henk Rijnders,Cor en Wim Smink, ArnoldWernsen (befaamde rushes vanachteruit), Rob van Velzen enHans Welp. Een aantal van detegenstanders van toen waslater in de vierde klasse Gweer de opponent. v.v. Hooglandspeelde onder anderetegen Laren, APWC en KVVA,maar ook tegen Donar, de Zebra’s,SEC, ‘s Graveland, ZwaluwenVooruit, Baarn, Victoriaen SDO.De competitie 1971/1972begon voor v.v. Hooglandnogal aarzelend. Na vijf duelsHOOGLAND - Op 19 april 1970 behaalde hetvlaggenschip van v.v. Hoogland de titel in detoen nog bestaande eerste klasse van de afdelingUtrecht. Daarmee drong de ploeg doornaar de vierde klasse KNVB en twee jaar laterzou het weer feest zijn in het dorp.was er pas één overwinninggeboekt (tegen APWC),speelde Hoogland drie keer gelijken werd één keer verlorentegen ‘s Graveland. Maar na devijfde competitieronde vondhet team zijn draai. Dat kampioensjaarwerd gekenmerktdoor erg veel harde en onsportievewedstrijden. Blessures,zoals een kuitbeenbreuk vanCees de Ridder (opgelopen inde uitwedstrijd tegen KVVA),waren het vervelende gevolgdaarvan. Maar ook Hooglanderslieten zich niet onbetuigdzodat trainer Baas nog weleens een speler moest vervangenvanwege een schorsing.Na dertien wedstrijden hadHoogland samen met Laren deleiding met negentien punten(bij winst kreeg je toen nogtwee punten). In de veertiendespeelronde werd medekoploperLaren aan de zegekar gebondenzodat we voor deeerste keer alleen koploperwaren. Er werd met 2-0 gewonnendoor doelpunten vanHenk Rijnders (magnifiekekopbal) en Wim Smink.“Naarmate decompetitievorderde zijnwe steeds betergaan spelen endie titel iseigenlijk vanzelf gekomen”De koppositie zou niet meer ingevaar komen en met een veiligemarge van drie puntenleefde het dorp naar de een nalaatste wedstrijd van de competitietoe. Het moest gebeurenin de uitwedstrijd tegen medeconcurrentLaren, waar WEkampioen zouden worden. Hetliep net even iets anders. Larenverloor in de twintigste speelrondevan Zwaluwen Vooruit,zodat de voorsprong opliep totvijf punten en Hoogland doorzijn over-Grootste winstpunt is deuitstekende sfeer en dat de spelerswat voor elkaar over hebbenWat is er van de spelers geworden?Gerard van de Grift: ik heb altijdals middenvelder gespeelden had een groot loopvermogen.In het begin moest ik het hebbenvan werklust, later meer vantechniek. Nu ben ik bedrijfsleiderbij een interieurbouwer inBarneveld en geef ik de A3 vanHoogland training.Arnold van Empelen: eenlange, forse verdediger. Elkkopduel was voor hem. Hijstond net voor onze laatsteman. Momenteel doet hij ietsin de verzekeringen enwoont in Breda.Hans van Empelen: hij kwambij SC Amersfoort uit het betaaldvoetbal vandaan. Hij waseen geslepen en gehaaide spitsen kon iemand tot op de grenstoe sarren. Hans is inmiddelsoverleden.Kees de Haas: was een aanvallendemiddenvelder, echt eentechnicus. Hij is om het levengekomen bij een motorongeluk.Wim Mees: hij was onze rechtsbuiten,snel en behendig aan debal. Af en toe kon hij ook onbesuisdeen meter voor open goalmissen. Hij was wel een toevalsvoetballer.Hij werkt bij de gemeenteHoogland en komt noggeregeld hier kijken.Martin de Nooy: onze aanvoerder.Kwam ook uit het betaaldvoetbal, bij FC Gooiland, vandaan.Hij was een aanvallendemiddenvelder met een begaafdetechniek en een hard schot. Hijhad ook enorme bovenbenen.Hij had een drukkerij, werddaarna tennisleraar in het buitenland.Hij woont nu in Naarden.


EDITIE AMERSFOORTVV HOOGLAND SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 119start glansrijk kampioenBoven v.l.n.r: Martin de Nooy, Piet Smink, Hennie Baas (trainer), Wim Mees, Gerard van de Grift, Aldert Wernsen, René Pieters,Rut Timmerman (grensrechter).Onder v.l.n.r.: Dick Prins, Hans van Empelen, Arnold van Empelen, Henk Rijnders, Wim Smink en Henk de Ridder.winning op Baarn onverwacht één weekeerder kampioen werd.Een dik verdiend kampioenschap, aldusde trainer na afloop van de gewonnenwedstrijd tegen Baarn. “Naarmate decompetitie vorderde zijn we steeds betergaan spelen en die titel is eigenlijk vanzelf gekomen. Grootste winstpunt is deuitstekende sfeer en dat de spelers watvoor elkaar over hebben.” (citaat uit deAmersfoortse Courant) .Het feest in de kleedkamer, waar hetbier rijkelijk vloeide, was uitbundig enbinnen een uur stond de volledige selectieop de kar die door een tractor doorhet vlaggende dorp werd gereden. Inplaats van oranje wimpels, zag je nuvooral voetbalschoenen aan de vlaggen.‘s Avonds werd het feest voortgezet inde kantine van de v.v. Hoogland.De laatste competitiewedstrijd werd verloren,mede door een fantasieopstellingmet onder andere als wisselspeler terreinknecht'Bakkertje', Wim van Eyden.Dat was een ludiek einde van een geweldigseizoen.“In plaats vanoranje wimpels, zagje nu vooralvoetbalschoenenaan de vlaggen”René Pieters: hij is jarenlangkeeper van Hoogland geweest.Hij was een sterke lijnkeeper,goed in de één-tegen-één. Hijhad meer moeite met zijn timingbij het uitkomen. Hij is gepensioneerd,maar geeft nog welkeeperstraining aan de jeugdhier en woont nog in Hoogland.Dick Prins: hij kwam ook vanSC Amersfoort vandaan. Hijwas broodmager, maar spijkerhard.Als hij iemand neerschoffelde,ging hij zelf ook kermenzodat de verzorger mochtkomen. Hij kon goed toneelspelen.Dick is inmiddels ook overleden.Adriaan de Ridder: de eeuwigewisselspeler. Hij was een bonkigespits die altijd maar vijf oftien minuten mee mocht doen.Hij kon goed koppen en moesthet van hard werken hebben.Hij is gepensioneerd en woontin Hoogland.Cees de Ridder: een linksbuitenwaar ik goed mee kon combineren.Hij was behendig, maarnadat hij zijn been brak is hetnooit meer goed gekomen. Hijwerkt nu bij een klimaatbeheersingsbedrijfin Utrecht.Henk Rijnders: hij stond rechtshalfen was net zo klein als ik.Een beetje een type Neeskenswas hij wel. Een loper, een bijteren een tegenstander sarren totdatdiegene bijna huilend hetveld afliep. Hij heeft in het verledenzijn zaak verkocht en genietnu van dat geld. Hij heefteen huis in Barneveld, Loosdrechten Spanje.Cor Smink: was een levensgevaarlijkeaanvaller die zeerfraaie goals kon maken. Hij is nuonderwijzer in Hoogland.Wim Smink: samen met Hansvan Empelen kwam hij van SCAmersfoort vandaan. Hij waseen echte goaltjesdief. Vaakkwam de bal in een kluts terecht,maar eindigde hij altijdmet de bal. Het was geen geluk,daar gebeurde het te vaak voor.Hij was voorheen boekhouder,is nu gepensioneerd en woontnu in Nijkerk. Soms kom ik hembij het tennis tegen.Arnold Wernsen: was eenrechtsbuiten die de honderdmeter in elf seconden kon lopen.Had een hard schot, was nietgroot, maar had snelle passen.Soms liep hij zichzelf voorbij.Later is hij rechtsback geworden.Hij woont nu in de buurtvan Breda en is ook al gepensioneerd.Rob van Velzen: een flegmatieke,technische aanvaller. Wisseldede meest briljante dingenaf met domme acties. Hij woontin het Gooi ergens.Hans Welp: speelde altijdrechtsback en was moeilijk tepasseren. Is veel te vroeg overleden,al rond zijn 37e.Trainer Hennie Baas: een goedetrainer. Was een militair, dus alsje slecht gepresteerd had danwas het tijgeren op de training.Hij kon zijn gevarieerde oefenstofprima overbrengen. Hij isinmiddels dik in de zeventig enwoonde altijd in Lunteren.Grensrechter Rut Timmerman:een forse man en een goedegrensrechter. Vlagde altijd ophet randje om ons te bevoordelen.Nu is hij gepensioneerd enwoont in Hoogland.


20 SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 1 RONDOM VOETBALOUDE MEESTERSOudeMeestersOUDE MEESTERDat wat een keurige verzameling foto's en krantenknipselsis, ter illustratie van de hoogtijdagen van zijn professioneleloopbaan, typeert Henk Wery op een achternamiddagals 'oude troep'. Natuurlijk weet de geboren Amersfoorterbeter. De inwoner van Leusden, die in juni 67 jaar werd,heeft in het uur voorafgaand aan deze terloopse, ietwatnukkige opmerking vol trots verteld over zijn mooistevoetbaljaren, vier decennia terug. Bij HVC in Amersfoort,het Amsterdamse DWS, DOS in Utrecht, het RotterdamseFeyenoord -in die dagen Europa's bolwerk- en tenslotte FCUtrecht.Vitale zestiger kan terugkijken opgeslaagde loopbaan, ook al miste hijHenk Wery, eens eenvleugelspits zonderFoto: Hans VosDoor Hans VosHet plakboek, netjes opgeborgenin een dressoir inde woonkamer, komt naeen dik uur van 'beeldende'anekdotes tevoorschijn. HenkWery opent de verzamelde werkenzodra hij weer in zijn fauteuilzit, en begint opnieuw vanvoren af aan te verhalen. Boeiend,tot en met. Elke foto heefteen verhaal, elk krantenartikeleen toevoegde, zelf geformuleerdealinea. Wery, een vitalezestiger, ademt nog vrijwel dagelijksvoetbal. Dat is duidelijkhoorbaar. Zichtbaar ook. Deoude, afgetrapte leren knikkerin de gang van zijn Leusdensewoning attendeerde de bezoekerdaar al op bij binnenkomst.Hier huist een voetbalman. Eenrasechte.Maar, zo heeft Wery na zijn afzwaaienals broodvoetballer in1976 ontdekt, het leven biedtmeer dan louter actief dan welWant zodra de bal weer rolt inde Eredivisie begint ook zijn seizoen.Wery nadert zijn dertigstejubileumjaar als rapporteur vanDe Telegraaf, het dagblad dat aljaren verantwoordelijk is voorde verkiezing van de 'Voetballervan het jaar'. Wery is een van devaste 'puntentellers'.“Als jochie van vijftien, zestien kwamik op Birkhoven. Ik keek mijn ogen uittussen geslepen HVC’ers.”passief voetbalplezier. Detwaalfvoudige international(goed voor drie Oranje-goals)kan ook zonder de mondialebalsport die hem zoveel levensvreugdebracht. Het 'bewegendebehang' van de zithoek inzijn onderkomen duidt daar op.Geluidsloze televisiebeeldenvan een tennispartij hebben opdeze zomermiddag het effectvan een rustgevend aquarium.Die zijn verre van storend tijdenshet gesprek. Integendeel.Na een vluchtige kijk op het'blauwe oog' dist Wery eennieuwe story op. En biljartendmet oude maatjes in zijn woonplaatsgeschiedt precies hetzelfde.De zomerstop deed hem goed,in het bijzonder zijn verblijf inzijn favoriete vakantieland Tsjechië.,,Lekker wandelen, stadjesbekijken, de cultuur van Praagopsnuiven en een lekker plaatselijkbiertje drinken. Noem hetmaar afkicken van een voetbalseizoen,zo is het eigenlijk wel.",,Het leuke van het rapporterenis dat ik feeling houd met hethedendaagse voetbal en dat ikmet oude bekenden, die ik in destadions tegenkom, kan bomenover vroeger. Dat is voor mijeen heerlijke combinatie", zegtde voormalige rechterspits, geborenin het stadshart vanAmersfoort. ,,Vrij snel na mijncarrière ben ik als rapporteurbegonnen. Natuurlijk was hetaanvankelijk best lastig om spelerscijfertjes te geven voor eenprestaties. Ik ben er langzaamingegroeid. Doordat ik zelf opeen hoog niveau heb gevoetbald,gaat het beoordelen megemakkelijk af."Bij Wery beginnen de 22 spelersbij de aftrap van een Eredivisieduelnooit op nul. ,,Ze hebbenallemaal voor de wedstrijd eenzes te pakken. Ik begin met eenvoldoende, dat zijn de voetballersop Eredivisieniveau ookzichzelf en hun ploeg verplicht.Maar naarmate de wedstrijdvordert, kunnen ze onder de zesduiken of er bovenuit stijgen. Ikzie vrij snel of een speler lekkerin de wedstrijd zit of juist niet.Eist een speler graag de bal opof wil hij deze liever niet voorz'n voeten hebben? Daaraan kanik afleiden hoe het met hem zit."Het allerhoogste cijfer, een tien,heeft Wery zelden of nooit opzijn rapportlijsten ingevuld. ,,Ikgeloof dat ik dat maar één oftwee keer heb gedaan. In elkgeval voor Feyenoorder GastonTaument, die als rechterspitseen grandioze wedstrijd tegenAjax speelde in De Kuip. Hijwas ongrijpbaar en scoorde ookeen keer. Feyenoord won dieklassieker met 2-0." Op die bewustemiddag, 17 november1991, werd Wery door despeelse Taument herinnerd aanzijn eigen glorietijd als succesrijke,krachtige vleugelspits inhet shirt van Feyenoord.Met de Rotterdamse club wonhij in de jaren 1968 - 1974 alledenkbare hoofdprijzen. Delandstitel, de KNVBbeker, deEuropacup 1 (huidige ChampionsLeague), de Wereldbekervoor clubteams en de UEFACup(huidige Europa League) staanin hoofdletters vermeld op hetpalmares van de van origineAmersfoorter. Meer nog danzijn plakboeken bevat zijn geheugenalle mooie herinneringenaan de vele piekmomenten.Hij werd meer dan eens uitgeroepentot de beste buitenspelervan Nederland. Wie had datooit kunnen denken, toen hijzich op de leeftijd van een pupilaanmeldde bij AmersfoortseBoys? ,,Een straatratje was ik,dat altijd bezig was met voetbal."Nadrukkelijk typeert hij zijnUtrechtse DOS-tijd als diens belangrijksteleerschool in hetprofvoetbal. ,,Daar is het voormij echt begonnen. Daar heb ikeen heel goede periode gehad.Ik ben in die periode getrouwd,er kwam meer rust in mijnleven, het onstuimige verdween,ik was niet langer eentwijfelaartje." Maar Wery laatzeker niet onvermeld dat hij alstemperamentvolle tiener ookveel heeft opgestoken van deperiode daarvóór: als piepjongegast bij HVC in Amersfoort bijvoorbeeld.,,Als jochie van vijftien, zestienkwam ik op Birkhoven. Ik keekmijn ogen uit tussen geslepenHVC'ers als Bertus van de Biezenbus,keeper Henk Brits, deSpakenburgse spits Wout Heinen,Rudi Maas, Bennie Marcus.Ik was hun Benjamin. Zo ben ikal die jaren ook behandeld. Vertroeteldwerd ik, maar ik werdook op mijn nummer gezet. Dathoorde erbij, had ik ook nodig",verhaalt Wery. Op zijn netvliesstaat nog immer de repeterendestoet mensen die in het Soesterkwartier,het directe achterlandvan HVC, op wedstrijddagen inbeweging kwam. ,,Hele drommengingen te voet naar dat stadionnetje,zeven- totachtduizend supporters elke“Een straatratje was ik, dat altijd bezigwas met voetbal.”thuiswedstrijd weer. Dat kan ikme nog heel goed herinneren."Na Birkhoven werd het Olympischstadion Wery's tijdelijkevoetbaltempel. Hoewel hij helemaalniet overweg kon met deEngelse coach Lesley Talbot(,,Wat een schreeuwlelijk, dieman") sloeg hij met de Amsterdamse'Lieverdjes' van DWSwel hij een unieke dubbelslag.De DWS'ers kroonden zich metWery aan het front tot kampioenvan de Eerste divisie enwerden als promovendus in hetdaaropvolgende seizoen kampioenvan de Eredivisie. ,,Zoietsuitzonderlijks zal wel nooitmeer gebeuren, denk ik. Hoe-


RONDOM VOETBALspeeltijd op een WKprimaminpuntenHENK WERY SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 121Veel succes had Wery dankzijhet telegram van Van der LindenMet hele generaties voetballers groeide Henk Wery op. Op straat in Amersfoort, tot in De Kuipvan Rotterdam. De Amersfoorter noemt met name één speler die van beslissende betekenis isgeweest voor de ontwikkeling van straatvoetballer, tot kampioen en international. ,,Ik ben vooralveel dank verschuldigd aan spits Tonny van der Linden, de absolute vedette van DOS. Tegenhem keek ik enorm op. Ik had wat met hem. Van hem heb ik enorm veel geleerd. Hij zat in zijnnadagen, ik stond nog maar aan het begin van mijn loopbaan. Ik had een heel fijne voetbalbandmet hem, in het veld. Hij gaf me zoveel tips. Ook als mens heb ik hem als heel prettig ervaren."Het onderlinge respect was groot, zo blijkt uit een plakboek van Wery. Op de dag van diens debuutin het Nederlands elftal, 29 november 1967, ontving de DOS-aanvaller een telegram vanzijn ploegmakker. Van der Linden had dat laten bezorgen op het KNVB-centrum in Zeist, waarWery zich met Oranje voorbereidde op de interland tegen de Sovjet-Unie. ,,Veel succes, Ton vander Linden", zo luidde de tekst van het telegram. En veel succes had Wery: hij scoorde tweemaalin het met 3-1 gewonnen duel.Naam: Henk WeryGeboortedatum: 10 juni 1943Geboorteplaats: AmersfoortWoonplaats: LeusdenClubs als amateurvoetballer:Amersfoortse Boys, HVC (Amersfoort),VOP (Amersfoort) en DSZ (Boven-Leeuwen).Clubs als profvoetballer:HVC (Amersfoort), DWS (Amsterdam),DOS (Utrecht), Feyenoord (Rotterdam)en FC Utrecht.Aantal Eredivisiewedstrijden: 357Aantal Eredivisiedoelpunten: 111Aantal interlands: 12Debuut als international:op 29 november 1967 tegen deSovjet-Unie in Rotterdam (3-1).Aantal doelpunten alsinternational:3 (waaronder 2 in zijndebuutwedstrijd in Oranje)wel, zeg nooit nooit in het voetbal."In de aanloop naar het WK van1974, dat voor het Nederlandselftal zo memorabel zou eindigen,sloeg het noodlot toe voorde gedreven Wery. Een zwareliesblessure trof hem op het momentdat de Oranje-selectiedoor 'generaal' Rinus Michelsin de steigers werd gezet. De'oude Wery' werd hij nadiennooit meer, hoezeer hij ook volovergave sleutelde aan eencomeback. ,,Dat heb ik altijdheel erg gevonden, vooral hetmissen van dat WK. Dat toernooihad de bekroning moetenworden. Als ik er in Duitslandfit bij was geweest, dan warenwe in 1974 daadwerkelijk wereldkampioengeworden, haha.Nee, dat is maar gekheid hoor."Op zijn top had Wery vele wapens.,,Ik had van alles wel wat,tweebenig als ik was. Bij DOSwas ik linksbuiten, bij Feyenoordrechtsbuiten. Dat heb ikaangeleerd. Uren trainingsarbeidheb ik er ingestoken om deschotkracht in beide benen teontwikkelen. Daar heb ik zo'nprofijt van gehad. En mijnteams dus ook, net als van scorendvermogen. Ik zit in de clubvan boven de 100 Eredivisiedoelpunten."In het seizoen 1965-1966 wasWery als DOS-aanvaller goedvoor de productie van negentiengoals, een aantal dat hemde derde plaats op de topscorerslijstopleverde. Nooit eindigdehij zo hoog onder deéchte goaltjesdieven. ,,Dat wasextra opmerkelijk omdat ik metDOS tegen degradatie speelde.Ik scoorde uit afstandsschoten,kon goed koppen dankzij mijnsprongkracht en ik nam veel penalty's.Eigenlijk had ik helemaalgeen minpunten, haha.''Zijn laatste twee seizoenen sleethij in Utrecht, waar zijn oudeclub DOS met Elinkwijk enVelox was opgegaan in de FC.,,Omdat ik aan mijn eersteUtrechtse periode veel te dankenheb gehad. Ik ben er Nederlandsinternational gewordenen dwong de interesse van Feyenoordaf, wat toen een groteclub in Europa was. DankzijDOS ben ik als voetballer verderopgekomen, daar waar ikwilde eindigen: op topniveau.''Henk Wery is opgeroepen voor het Nederlands elftalen werkt op het KNVB-centrum in Zeist een training afonder leiding van bondscoach Georg Kessler. HenkWery staat tweede van links. Uiterst links luistert HenkHouwaart naar de aanwijzingen. Rechts van HenkWery staan Piet de Zoete (midden) en Wim Jansen.Henk Wery als aanvaller van DOS in het seizoen1967-1968. Tegenstander in Stadion Galgenwaardis ADO. Keeper Ton Thie probeert de lob te keren.


24 SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 1 RONDOM VOETBALRV AMERSFOORTRondom Voetbal nu ook in AmersfoortAmersfoort heeft weer een voetbalkrantRondom Voetbal Amersfoort is een gratis regionalespecifieke voetbalkrant, met achtergrondartikelen,vaste rubrieken (Trainerstaal, OudeMeesters, Kampioen van Toen en Op de Kei) encolumns. Vanuit een positief kritische benaderingwillen wij het amateurvoetbal in de regioAmersfoort de aandacht geven die het verdient.Een attractieve vormgeving en een kleurrijke fotografiegeven de voetbalkrant een eigentijdse uitstraling.De kolommen staan ook open voor de rol van onderandere de clubvrijwilligers, het jeugdvoetbal, de clubsponsors,toppers van toen, vrouwenvoetbal, futsalen andere aspecten. Naast de krant heeft RondomVoetbal ook een website. www.rondomvoetbal.nl is deideale manier om je club op de kaart te zetten en omop de hoogte te blijven van alle voetbalnieuwtjes. ´´De vele voetballiefhebbers/bezoekers vinden deUtrechtse site een prachtig medium. Wedstrijdverslageninclusief foto's , voorbeschouwingen, interactie,clubnieuws, verzoekjes of andere nieuwtjes het is allemaalte vinden op deze site. Plus dat u snel en gemakkelijkin contact kan treden met uw eigen gekozenvoetbalvrienden. Via uw eigen email-account ziet u ofer ´berichten´ voor u klaar staan.Essentieel onderdeel van deze nieuwe krant vormteen telkens terugkerende serie ranglijsten. Wie wordtaan het einde van het seizoen gehuldigd als de regionaletopscorer? Wie geldt straks als de beste TopSpeler,als de beste TopKeeper, beste TopTalent en als de besteTopScheidsrechter? En welke vereniging mag zich het 'TopTeam van het jaar' noemen?Rondom Voetbal is in het nieuwe seizoen bij bijna 30amateurclubs in Amersfoort en omgeving verkrijgbaarin keurige opvallende presentatiedisplays.De krant komt vier keer in het seizoen uit, de oplageper keer is rond de 25.000.De kranten zijn straks ook verkrijgbaar bij diverse locatieszoals: horecazaken, sportzaken, tabakszaken,sportaccommodaties en vele andere doelgroeplocatiesin Amersfoort en naaste omgeving.CLUBNIEUWSOok u kunt uiteraard nieuws over uw vereniging aanleveren.Rondom Voetbal is er voor elke club in de regio, van6e klasser SEC tot en met het vlaggenschip van onzeregio, FC Utrecht. Wilt u uw clubnieuws ook op eengroter platvorm delen met alle voetballiefhebbers uitde regio? Wij plaatsen uw clubnieuws over de clubmensendie de twee keer drie kwartier mogelijkmaken, of over belangrijke gebeurtenissen die eraanstaan te komen of die recent zijn gepasseerd, ludiekeacties binnen de club, wedstrijden/evenementenwaarop de club aandacht wil vestigen, het honderdstelid, een nieuwe trainer, een nieuwe shirtsponsor, etc.Via mijnclub@rondomvoetbal.nl kunt u uw clubnieuwsberichtenof andere meldingen aan ons kwijt.Rond de 250 woorden en eventueel een foto, want wezien graag mensen in de krant.EDITIE AMERSFOORTDE CLUBSAmersfoort:CJVVVOPCobu BoysASC NieuwlandDe Posthoorn, HooglandAFC Quick’1890AmsvordeKVVAAPWCHVCHooglanderveenVVZA.Leusden:Roda'46AchterveldSoest:SECSO SoestVVZ'49Hees't Vliegdorp.Baarn:BaarnTOVEemboysBunschoten:IJsselmeervogelsSpakenburgEemdijk.En in de gemeenteRenswoude, Woudenberg,Amerongen,Leersum, Maarn enScherpenzeel.VISIERondom Voetbal is geen krant en ook geen website.RondomVoetbal is een beweging om het amateurvoetbalstraks ook in Amersfoort en omgeving te versterken.Niet alleen door het media-aandacht tegeven, maar door nog veel meer te betekenen: toeschouwersnaar de velden te lokken (organiseren vanderbydagen), de maatschappelijke rol van voetbal teversterken (verzorgen van activiteiten voorbuurt/onderwijs), de waardevolle verenigingsstructuurte beschermen (opstapcursussen beginnende leiders,trainers), etc. Daarbij wordt het bedrijfslevenactief betrokken via het oprichten van de groep'Vrienden van Rondom Voetbal Amersfoort'.REACTIE BEN STOELINGA,SPORTWETHOUDER VAN AMERSFOORT,,Ik vind het een topinitiatief, " zo reageerde BenStoelinga, de nieuwe wethouder van de gemeenteAmersfoort, onlangs tijdens de presentatie van devoetbalkrant Rondom Voetbal Amersfoort in de catacombenvan het stadion Galgenwaard, de thuisbasisvan FC Utrecht. De nieuwe wethouder heeftondermeer sport in zijn portefeuille en was daaromdoor de uitgever uitgenodigd om het eerste exemplaartijdens het jaarlijkse slotfeest van RondomVoetbal Utrecht in ontvangst te nemen. Stoelingakreeg de krant uit handen van Berry Powel (foto).De Amersfoortse topvoetballer is na een succesvolverblijf bij kampioen De Graafschap komend seizoente bewonderen bij Gimnàstic de Tarragona inde Segunda Division A in Spanje. ,,Natuurlijk wil ikmeewerken, " had de oud-speler van Quick enRoda'46 vanuit zijn vakantieadres in Frankrijk latenweten toen hij voor de uitreiking werd uitgenodigd.Zowel Powel als Stoelinga toonden zich enthousiastover de komst van de nieuwe voetbalkrant.Ook adverteren in RONDOM VOETBAL ?Neem contact op met:info@rondomvoetbal.nl


De RondomVoetbal Ranglijsten:Meedoen is een koud kunstjeWelke spelers mogen straksweer de felbegeerde Zilverenen Gouden Dommen ophet Rondom Voetbal slotfeestin ontvangst nemen?In samenwerking met RondomVoetbal,de gratis voetbalkrantvoor de regio Utrechten Amersfoort, organiseert TrainersMagazinede RondomVoetbalAwards. Afgelopen seizoendeden 35 clubs in Utrecht mee.Veel selectiespelers houdendeze ranglijsten nauwlettend inde gaten. Niet alleen is het stimulerendom je naam terug tevinden, maar zij kunnen zichzelfook vergelijken met hunmedespelers en spelers van deandere verenigingen. Natuurlijkworden de ranglijsten representatieverwanneer alle clubs hieraan meedoen.Trainers en andere beoordeelaarskunnen na elke wedstrijdhun spelers met een cijfer beoordelen.Zo ontstaat er eenranglijst en kunnen alle amateurspelersuit de regio Utrechten Amersfoort elke week huncijfers opzoeken. Zo geef je hetseizoen een extra dimensie. Zetje club op de kaart en zet je spelersextra in het zonnetje. Daarbijkomt ook nog eens dat elkkwartaal voor de best beoordeeldespelers leuke prijzen tewinnen zijn. Op het slotfeest zalwederom blijken welke spelersstraks weer de felbegeerde Zilverenen Gouden Dommen ophet Rondom Voetbal slotfeest inontvangst mogen nemen.Wanneer een vertegenwoordigeruit de trainersstaf zich registreertop www.trainerssite.nl,is het een koud kunstje om nade competitiewedstrijden de beoordelingenin te voeren.REGIO UTRECHTDe strijd om de RV Awards inde regio Utrecht is met devolgende clubs:Ardahanspor, Argon, Aurora,Auzterlitz, Benschop vv,Brederodes, Breukelen Fc,Bunnik '73, CDN vv, CDW,Dalto vv, De Bilt fc, De Meernvv, Delta Sports'95 Fc, DESTOcov, DEV, DHSC-Domstad/Majella vv,DOSC-DSO/Ultrajectum vv,DVSU sv, DWSM vv, DWSV,EDO, Elinkwijk usv, EminentBoys, Fairplay SMVC, Faja Lobivv, Focus, FZO, Geinoord sv,Goy 't vv, Hercules usv,Hoograven, HMS sv, Houten sv,HSV'69, IJFC, Jonathan vv, JSVNieuwegein, Kampong, Kismet,Kockengen, Lopik sv, Maarssenvv, Magreb, Montfoort vv,MSV'69, Nita, Odijk sv,Odysseus, OSM, Patria, PVC,PVCV, Rivierwijkers vv, RUC,Saestum vv, SCH'44, Schalkwijkvv, Sporting'70 vv, Sterrenwijkvv, SVF, SVL, SVMMaartensdijk, UTS, UVV asv,Vecht, de, Vianen, VIOD,Voorwaarts vv, Vreeswijk,Vriendenschaar, VSC sv, VVIJrkvv, VVJ, Z U 1911 sv, Zeist svREGIO AMERSFOORTDe strijd om de RV Awards inde regio Amersfoort is met devolgende clubs:Amsvorde, APWC, ascNieuwland, CJVV, Cobu Boys,DVSA, HDS, Hoogland,Hooglanderveen, HVC,IJsselmeervogels, KVVA,Posthoorn, Quick Amersfoort,Renswoude, Roda'46,Scherpenzeel, SEC, SO SoestSpakenburg, sv Achterveld, svBaarn, SVMM, TOV,Valleivogels, Vliegdorp, VOP,vv Eemboys, vv Eemdijk, VVA'71, VVZA, WoudenbergDe winnaars op het RondomVoetbal Slotfeest 2010GOUDEN DOMTopSpelerTopTeam1e plaats - Alex Sacca van FC Breukelen2e plaats - Geert Willem Merkens van SVL3e plaats - Ronald Koopman van sv Houten1e plaats - FC Breukelen, met trainerMarco van de Meer2e plaats - SVM Maartensdijk, met trainerWout Dronkelaar3e plaats - Jonathan, met trainerMichel BlokkerZILVEREN DOMTopVrijwilligerTopScheidsrechterTopSchutterTopKeepersTopTalentenDirk Stoker van IJFCAndre WillemsDaan Willekes van IJFC1e plaats - Alex Sacca van FC Breukelen2e plaats - G.W. Merkens van SVL3e plaats - Pascal Florie van vv De Meern1e plaats - Ronald Koopman van sv Houten2e plaats - Denny berkhouwer vanvv de Meern3e plaats - Rachid Bali van Magreb '90GESPECIALISEERD IN HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN


EDITIE AMERSFOORTBIJ DE KEI SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 127Wethouder Ben Stoelinga:"Profvoetbal geen gemis voor Amersfoort"Na de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar kreeg degemeente Amersfoort in Ben Stoelinga een nieuwe wethouderdie onder andere verantwoordelijk is voor de sportin de stad. Voor de opvolger van Arrien Kruijt die vier jaarlang de sport onder zijn hoede had, zit er inmiddels eenhalf jaar op. Hij heeft die tijd vooral benut om zoveel mogelijkzijn gezicht te laten zien, onder andere bij diverseclubs en tijdens de presentatie enkele maanden geledenvan de eerste uitgave van deze voetbalkrant in stadionGalgenwaard, de thuisbasis van FC Utrecht.PROFVOETBAL“De gemeente Amersfoort zetbewust in op brede sportfaciliteitenvoor eigen inwoners enniet op topsport in de vormvan betaald voetbal. Recenteervaringen in het gehele landleren ons dat de ene na de andereBVO (betaald voetbalorganisatie)dreigt om te vallenof ook daadwerkelijk faillietgaat. Menige gemeente staatvoor het dilemma om wel ofniet een BVO betalen/steunen.Een situatie die de gemeenteAmersfoort niet wenst. Er zijnlokale bedrijven die wel graageen BVO in Amersfoort zoudenzien, om via sponsoringmee te liften op de media-aandacht.Dat zijn er echter onvoldoendeom zo'n BVO ookbestaansrecht te geven.”TOPKLASSE“De topklasse is bedoeld alsbrug tussen amateur- en betaaldvoetbal. Het zou welmooi zijn als het lokale amateurvoetbalop een hoger niveauzou komen en wij in destad een club in de topklassezouden hebben. Dat stimuleertenorm.”SATELLIETCLUB“Het is primair de keuze vanclubs om op de plannen vanFC Utrecht om in Amersfoorteen satellietclub te hebben, inte gaan. Het idee van deUtrechtse profclub kan zekerbijdragen aan het realiserenvan onze ambities als stadsbestuur.In onze kadernota 'Dekracht van sport' zien we deontwikkeling van topsporttalentals een versterking van debreedtesport. Een topsporteruit onze stad kan een rolmodelzijn voor de Amersfoortsejeugd en hun belangstellingvoor sportdeelname vergroten.En dat is wat ons voor ogenstaat: zo veel mogelijk (jonge)mensen aan het sporten krijgenwant dat is goed voor eeniedersontwikkeling. Wij zijnoverigens niet betrokken bij degesprekken tussen FC Utrechten de VAB (VerenigingenAmersfoortse Bedrijven). Verschillendegrote amateurclubshebben belangstelling voor hetinitiatief van FC Utrecht.”WETHOUDER“Als wethouder wil ik ambassadeurzijn van sporten dievoor iedereen te beoefenen zijnen daar hoort voetbal zeker bij.Het gaat dan niet zozeer omhet leveren van topprestatiesmaar meer om de sportiviteitop en om het veld en het spelenin teamverband. Het collegevindt sportbeoefening,met name door de jeugd, heelbelangrijk. Ondanks een forsebezuinigingstaakstelling is erons veel aan gelegen omAmersfoort de sportaccommodatieste bieden die passen bijeen jonge, groeiende stad.Daarom spraken we ook afsport zoveel mogelijk te ontzienin de discussie over de bezuinigingen.Het is mijnintentie om de maatregelen diewe moeten nemen, te bepalenna overleg met de direct betrokkenenen daarbij vooraloog te hebben voor de duurzaamheidvan de keuzes. Wemoeten met het oog op de toekomstzo min mogelijk vernietigenvan wat we met elkaarhebben opgebouwd.”AMERSFOORTSESPORTFEDERATIE''We hebben in Amersfoortsinds jaar en dag de AmersfoortseSport Federatie en datis voor mij de gesprekspartnerom over sportbeleid en aanverwantezaken van gedachten tewisselen. Voor specifieke voetbalzakenis dat het voorzittersoverlegvan de betrokkenclubs. De SRO is als uitvoerdervan het gemeentelijk beleid natuurlijkook een belangrijke intermediair.En natuurlijk hoopik tussendoor regelmatig opbezoek te gaan bij de afzonderlijkeclubs, ook als daar geendirecte aanleiding voor is.Naast voetbal zijn er anderesportverenigingen waar mensenlid van zijn. In 2006 was27% van onze bevolking lidvan een sportclub. Doordat debevolking nog steeds groeit,zal het aantal leden van eenvereniging toenemen maarpercentueel daalt dat getal tengunste van individuele sportbeoefeningzoals fitness."NIVEAU“Het huidige niveau van hetvoetbal in Amersfoort vind ikals wethouder wel belangrijk.Bij sport horen immers ambitiesen prestaties. Wel gaat heterom dat iedereen de kanskrijgt om te sporten, ook als jewat minder getalenteerd ofminder gezond bent.WACHTLIJSTEN“Verenigingen in de stad kampenmet wachtlijsten. Op ditmoment onderzoeken we debezettingsgraad van de sportparken.Door een betere onderlingeafstemming ensamenwerking is het wellichtmogelijk de bestaande voorzieningenbeter te benutten. Datis onze eerste doel.”VOETBALMINDED“Amersfoort voetbalminded?Natuurlijk is Amersfoort gekop voetbal. Niet alleen om hetspelletje te zien, zoals recenttijdens het WK, maar vooralom het zelf te spelen. Als dedertien lokale clubs samen8500 leden hebben, in een tijddat sport steeds vaker individueelwordt beoefend, vind ikdat een prima bewijs.”PASPOORTBen Stoelinga is geboren (27juni 1950) en getogen inAmersfoort en altijd werkzaamgeweest in het onderwijs. Hij isbegonnen als onderwijzer opeen basisschool in Leiderdorpen heeft na enkele jaren deoverstap gemaakt naar hetvoortgezet onderwijs op verschillendescholen in Amersfoorten daar ook diversefuncties vervuld, variërendvan docent tot directielid. Van2002 tot 2009 was hij directielidvan het Edison College, eenscholengemeenschap voorvwo, havo en vmbo in Apeldoornmet als portefeuille onderwijs.Het laatste jaar voorzijn huidige wethouderschapwas hij projectleider bij dewerkmaatschappij van het landelijkeVakcollege.Stoelinga heeft lange tijd inLeusden gewoond maar is inmiddelsbijna twintig jaar inwonervan Amersfoort.Als Leusdenaar richtte Stoelingain 1985 samen metplaatsgenoten een lokale politiekepartij op vanwege onvredemet de daar bestaandepolitieke situatie. Tot 1991 is hijals fractievoorzitter actief geweestin de Leusdense politiek.Van 1989 tot 1994 was Stoelingalid van het landelijk bestuurvan de VPPG(Vereniging van PlaatselijkePolitieke Groeperingen) en redactielidvan het VPPG bladInterlokaal. In Amersfoort ishij al vanaf de oprichting adviserendlid van de lokale partijBPA.Als jongen was Stoelinga alsvoetballer actief bij KVVA. Oplatere leeftijd sloot hij zijn voetbalcarriereaf bij VOP op hetknusse terrein van de zaterdagclubdie destijds op de Dodeweghaar thuisbasis had.Stoelinga is nog steeds eenvoetbalfan. Hij volgt de prestatiesvan de lokale clubs op devoet en woont graag een stadsderbybij. Zijn favoriete lokaleclub? "Officieel heb ik die niet,want ik ben als wethoudersport natuurlijk even trots opde prestaties van alle dertien,maar Hoogland ......"VOETBALVERENIGINGEN WERKEN SAMEN AAN GEDRAGSCODE ROND DE VELDENOp 19 augustus 2009 hebben alle voorzittersvan de 13 Amersfoortse voetbalverenigingenhet convenant ‘Samenvoetballen in Amersfoort’ ondertekend.Dit convenant is geïnitieerd vanuit hetvoorzittersoverleg voetbal wat geleidwordt door de KNVB en SRO, met medewerkingvan de Amersfoortse Sport Federatie(ASF) en de Stichting AmersfoortsVoetbal Kampioenschap (AVK).De eerste vervolgstap op het convenant‘Samen voetballen in Amersfoort’ was dater vanuit elke vereniging een contactpersoonis aangesteld die samen invullinggaan geven aan de uitvoering van hetconvenant. Dit doen zij vanuit de WerkgroepGedragscodes. Inmiddels heeft dewerkgroep de gedragscodes, die voor elkevoetbalvereniging gelden, opgesteld. Op10 februari 2010 worden deze gedragscodesvastgesteld door de voorzitters van deAmersfoortse voetbalverenigingen, tijdenshet voorzittersoverleg.De bedoeling is dat alle misstanden op enrond de Amersfoortse voetbalvelden, tussende Amersfoortse voetbalverenigingenonderling, gemeld worden bij de contactpersonenvan de betreffende club(s).Hierna wordt aan de hand van gedragscodesgezamenlijk het probleem besprokenen gezocht naar een passendeoplossing. Binnen elke vereniging wordtduidelijk gemaakt hoe er omgegaan dientte worden met de gedragscodes en wat degemaakte afspraken betekenen voor declub, de spelers, de leiders, de trainers énde ouders.Mogelijk wordt het aantal participerendeverenigingen in het seizoen 2010 – 2011uitgebreid met verenigingen uit de regio.De samenwerking tussen de verschillendevoetbalverenigingen is, met de komst vanhet voorzittersoverleg en het jaarlijkseAmersfoorts kampioenschap, sterk verbeterd.Met de huidige ontwikkelingenmaken de voetbalverenigingen zich nuook gezamenlijk sterk voor positief gedragop en rond de velden. Alle clubs werkener zo hard aan mee om het voetbal inAmersfoort nog leuker maken.


28 SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 1 RONDOM VOETBALPROGRAMMAZATERDAGVOETBALTOPKLASSE ZATERDAG25-sep Excelsior '31 - Spakenburg25-sep IJsselmeervogels - Flevo Boys2-okt Spakenburg - Harkemase Boys2-okt HHC Hardenberg - IJsselmeervogels9-okt Apeldoorn CSV - Spakenburg9-okt IJsselmeervogels - Lisse FC16-okt Spakenburg - Sparta Nijkerk16-okt ARC - IJsselmeervogels30-okt IJsselmeervogels - Barendrecht30-okt Capelle - Spakenburg6-nov Spakenburg - IJsselmeervogels13-nov Rijnsburgse Boys - Spakenburg13-nov IJsselmeervogels - Katwijk20-nov sc Genemuiden IJsselmeervogels20-nov Spakenburg Flevo BoysEERSTE KLASSE A25-sep DOVO - VVA '7125-sep VVZ '49 - Breukelen FC25-sep Veensche Boys - Eemdijk2-okt VVA '71 - Merino's De2-okt Eemdijk - VVZ '499-okt Geinoord - VVA '719-okt CSW - Eemdijk9-okt VVZ '49 - Veensche Boys16-okt VVA '71 - HBOK16-okt VVZ '49 - Ajax afc16-okt Eemdijk - Marken30-okt DOVO - Eemdijk30-okt CSW - VVZ '4930-okt Ajax afc - VVA '716-nov Zuidvogels - VVA '716-nov VVZ '49 - Marken6-nov Eemdijk - Merino's De13-nov VVA '71 - SVL13-nov Geinoord - Eemdijk13-nov DOVO - VVZ '4920-nov Breukelen FC - VVA '7120-nov VVZ '49 - Merino's De20-nov Eemdijk - HBOKTWEEDE KLASSE B25-sep WDS - Roda '4625-sep UVV- ASC Nieuwland2-okt Roda '46 - Hercules2-okt IJFC - ASC Nieuwland9-okt ASC Nieuwland - Roda '4616-okt VRC - ASC Nieuwland16-okt Roda '46 - IJFC30-okt ASC Nieuwland - Benschop30-okt UVV - Roda '466-nov AH '78 sc - ASC Nieuwland6-nov VRC - Roda '4613-nov Roda '46 - Benschop13-nov ASC Nieuwland - Sterrenwijk20-nov AH '78 sc - Roda '4620-nov Beursbengels De - ASC NieuwlandDERDE KLASSE C25-sep Kockengen - TOV2-okt Meer De - TOV9-okt TOV - Argon16-okt Weesp FC - TOV30-okt TOV - Waterwijk6-nov Altius - TOV13-nov TOV- DHSC20-nov Almere FC - TOVDERDE KLASSE D25-sep Renswoude - Woudenberg25-sep Hees- CJVV25-sep Candia '66 - Valleivogels De25-sep Elinkwijk - VOP25-sep Scherpenzeel - Musketiers2-okt VOP - Candia '662-okt Valleivogels De - Hees2-okt CJVV - Renswoude2-okt Woudenberg - DOSC2-okt Lopik SV - Scherpenzeel9-okt Musketiers - Woudenberg9-okt DOSC - CJVV9-okt Renswoude - Valleivogels De9-okt Hees - VOP9-okt Scherpenzeel - SVM Maartensdijk16-okt VOP - Renswoude16-okt Valleivogels De - DOSC16-okt CJVV - Musketiers16-okt Woudenberg - SVM Maartensdijk16-okt Elinkwijk - Scherpenzeel16-okt Odysseus '91 - Hees30-okt SVM Maartensdijk- CJVV30-okt Musketiers - Valleivogels De30-okt DOSC - VOP30-okt Renswoude - Odysseus '9130-okt Hees - Lopik SV30-okt Candia '66 - Elinkwijk30-okt Scherpenzeel - Woudenberg6-nov VOP - Musketiers6-nov Valleivogels De - SVM Maartensdijk6-nov CJVV - Woudenberg6-nov Candia '66 - Scherpenzeel6-nov Elinkwijk - Hees6-nov Lopik SV - Renswoude13-nov Woudenberg - Valleivogels De13-nov SVM Maartensdijk- VOP13-nov Renswoude - Elinkwijk13-nov Hees - Candia '6613-nov Scherpenzeel - CJVV20-nov VOP- Woudenberg20-nov Valleivogels De - CJVV20-nov Hees- Scherpenzeel20-nov Candia '66 - RenswoudeVIERDE KLASSE E25-sep Eemnes SV - Eemboys25-sep HMS- Vliegdorp25-sep Posthoorn De - VVJ2-okt Vliegdorp - Eemnes SV2-okt Eemboys - Voorwaarts U2-okt Posthoorn De - Bilt FC De9-okt EDO (U) - Eemboys9-okt Voorwaarts U - Vliegdorp9-okt HMS - Posthoorn De16-okt Vliegdorp - EDO (U)16-okt Eemboys - Maarssen16-okt Posthoorn De - Eemnes SV30-okt Zwaluwen Utrecht - Eemboys30-okt Maarssen - Vliegdorp30-okt Voorwaarts U - Posthoorn De6-nov Vliegdorp - Zwaluwen Utrecht6-nov Eemboys - VSC6-nov Posthoorn De - EDO (U)13-nov Eemboys - Bilt FC De13-nov VSC- Vliegdorp13-nov Maarssen - Posthoorn De20-nov Vliegdorp - Eemboys20-nov Posthoorn De - Zwaluwen UtrechtVIERDE KLASSE E25-sep Delta Sports '95 - SVMM25-sep DVSA- DVSU25-sep Cobu Boys - JSV Nieuwegein2-okt Bunnik '73 - DVSA2-okt SVMM - JSV Nieuwegein2-okt DEV Doorn - Cobu Boys9-okt DVSA - Dalto9-okt Cobu Boys - SVMM16-okt FZO - SVMM16-okt Vianen - Cobu Boys16-okt DEV Doorn - DVSA30-okt SVMM - DVSU30-okt DVSA - Vianen30-okt Cobu Boys - FZO6-nov Bunnik '73 - SVMM6-nov DVSA - Cobu Boys13-nov DVSU- Cobu Boys13-nov SVMM- Dalto13-nov SVP- DVSA20-nov DVSA - Delta Sports '9520-nov DEV Doorn - SVMM20-nov Cobu Boys - SVPZONDAGVOETBALEERSTE KLASSE A26-sep Roda '46 - DEM3-okt Kennemers De - Roda '4610-okt Roda '46 - Koninklijke HFC17-okt Pancratius - Roda '4631-okt Roda '46 - Purmersteijn7-nov VVIJ - Roda '4614-nov Roda '46 - EDO hfc21-nov Meern De - Roda '46TWEEDE KLASSE B26-sep Hoogland - Kampong26-sep SO Soest - Hercules3-okt Zeeburgia - SO Soest3-okt Hercules - Hoogland10-okt Hoogland - Zeeburgia10-okt SO Soest - Sporting Martinus17-okt Hoofddorp - SO Soest17-okt Sporting Martinus - Hoogland31-okt Hoogland - Hoofddorp31-okt SO Soest - Bilt FC De7-nov Houten - SO Soest7-nov Bilt FC De - Hoogland14-nov Hoogland - Houten14-nov SO Soest - DHSC21-nov Abcoude FC - SO Soest21-nov DHSC- HooglandDERDE KLASSE D26-9 Quick 1890 AFC - Vriendenschaar26-9 VVZA - CDW3-10 VVZA - MSV '193-10 CDW - Quick 1890 AFC10-10 Quick 1890 AFC - VVZA17-10 Quick 1890 AFC - MSV '1917-10 VVZA - Waterwijk31-10 Wasmeer - VVZA31-10 Waterwijk - Quick 1890 AFCVIERDE KLASSE E26-sep Baarn SV - Fortius3-okt Vecht De - Baarn SV10-okt Baarn SV - Diemen SV17-okt SDO - Baarn SV31-okt Baarn SV - Ouderkerk SV7-nov Baarn SV - Laren '9914-nov Victoria - Baarn SV21-nov Baarn SV - SCH '44VIERDE KLASSE F26-sep ZU 1911 - Achterveld26-sep HVC- Saestum26-sep Amsvorde - PVCV26-sep UVV- KVVA26-sep Sporting '70 - Hooglanderveen26-sep APWC- RUC3-okt Hooglanderveen - UVV3-okt KVVA - Amsvorde3-okt PVCV - HVC3-okt Achterveld - Vreeswijk3-okt APWC - Goy 't10-okt HVC - KVVA10-okt Amsvorde - Hooglanderveen10-okt Sporting '70 - APWC10-okt Goy 't - Achterveld17-okt Hooglanderveen - HVC17-okt KVVA - ZU 191117-okt Saestum - Achterveld17-okt APWC - UVV17-okt RUC - Amsvorde31-okt Achterveld - PVCV31-okt Vreeswijk - KVVA31-okt ZU 1911 - Hooglanderveen31-okt HVC - RUC31-okt Amsvorde - APWC7-nov Hooglanderveen - Vreeswijk7-nov KVVA - Achterveld7-nov Sporting '70 - Amsvorde7-nov APWC - HVC14-nov Saestum - KVVA14-nov Achterveld - Hooglanderveen14-nov ZU 1911 - APWC14-nov HVC - Sporting '7014-nov Amsvorde - UVV21-nov Hooglanderveen - Saestum21-nov KVVA- PVCV21-nov Amsvorde - Goy 't21-nov UVV- HVC21-nov APWC- Vreeswijk21-nov RUC- AchterveldVIJFDE KLASSE H26-sep PVC- HDS3-okt HDS - Faja Lobi10-okt JSV Nieuwegein - HDS17-okt HDS - Odijk31-okt Schalkwijk - HDS7-nov HDS - Hoograven14-nov HDS- SVFZESDE KLASSE C26-sep VVOO- SEC26-sep Scherpenzeel - Muiden sc3-okt SEC - Buitenboys3-okt HSV '69 - Scherpenzeel10-okt Kismet - SEC10-okt Scherpenzeel - Vianen17-okt SEC - Allen Weerbaar17-okt VVOO - Scherpenzeel17-okt HSV '69 - Buitenboys17-okt Patria - Kismet31-okt Vianen - Oranje Wit31-okt Muiden sc - SEC31-okt Allen Weerbaar - Patria31-okt Kismet - HSV '6931-okt Buitenboys - VVOO31-okt Scherpenzeel - Majella7-nov SEC - Vianen7-nov Oranje Wit - Majella7-nov Buitenboys - Scherpenzeel14-nov Oranje Wit - Scherpenzeel14-nov Majella - SEC21-nov SEC- Oranje Wit21-nov Scherpenzeel - Kismet


RONDOM VOETBALLANGS DE LIJN SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 129FOTO’S: RIANNE VAN DENDERENZaterdag 12 september 2010Roda ‘46 - SVWuitslag: 3-0Zaterdag 12 september 2010VVZA - Brederodesuitslag: 5-3Zaterdag 12 september 2010APWC - KVVAuitslag: 4-1


30 SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 1 RONDOM VOETBALCLUBNIEUWSHET AMATEURWERELDJERondom Voetbal heeft voor elke voetbalclub een plek. Is er nieuws dat ook andereUtrechtse voetballiefhebbers aangaat? Dan kunt u dit bericht als clubbestuur/trainerof clubvertegenwoordiger in onze krant publiceren. Een vrijwilliger,een evenement, een vraag of een wetenswaardigheid uit het recente of verreclub verleden? Mail uw clubbijdrage naar mijnclub@rondomvoetbal.nlKeniaans meisjesvoetbalteambij VV HooglanderveenIn augustus 2010 waren negentienmeisjes uit Kenya tegast bij VV Hooglanderveen.De meisjes uit Kenya vormenéén van de ruim 1500 voetbalteamsvan de MathareYouth Sports Association(MYSA). Ze verbleven eenweek bij tien gastgezinnen.MYSA is de grootste zelfhulporganisatievoor jeugdsport enmaatschappelijke dienstverleningin Afrika. MYSA bestaatsinds 1987 in Mathare Valley,een sloppenwijk met 600.000inwoners in Nairobi in Kenya.MYSA organiseert sportactiviteiten(vooral voetbal) voorjongeren en heeft in totaal ongeveer25.000 leden, die wekelijksin hun wijk voetballen.Maar van de deelnemerswordt een tegenprestatie verwacht:ze steken zestig uur permaand in sociaal werk omhun gemeenschap te helpen.Ze halen bijvoorbeeld vuil op,geven voorlichting over Aids ofzijn trainer of leider bij hetvoetballen. Wanneer de jongerenheel goed hun bestdoen kunnen ze punten verdienen.De jongeren met veelpunten worden beloond meteen reis naar het buitenland.Jaarlijks komt er in augustuseen meisjesvoetbalelftal (in deleeftijd van 12-14 jaar) vanMYSA naar Nederland. Ditjaar heeft VV Hooglanderveenvoor de eerste keer een weekgeorganiseerd die zowel demeisjes uit Afrika als de meisjesvan onze vereniging hunleven lang bij zal blijven.Het programma voor de weekzat vol leuke en sportieve activiteitenvoor de meisjes uitKenya, de gastgezinnen enmeisjesjuniorenteams van devereniging. Zo werd er de dagna aankomst, na een trainingscircuitgenoten van eenpannenkoekenlunch. En ookeen wedstrijd, een bezoek aande dierentuin en een Hollandsespelletjesavond stondenop het programma.VV Hooglanderveen kijkt terugop een zeer geslaagde en bijzondereweek.HEES en Walen in 'de echt' verbodenElk seizoen weer staan bij alle regionale voetbalclubs tal van vrijwilligersklaar om hun verenigingen -na de zomerstop- weervlot te trekken en in beweging te krijgen. Bij de Rode Wolven uithet bos van Laag HEES in Soest, is het niet anders.Al lang voor dat de andereHezianen weer'honger' naar de balhebben, staan er eindjuli drie man klaar omop het pittoreske terreinvan de sportverenigingHEES uit Soest een bijzondere'klus' te klaren.De velden moeten opnieuwworden uitgezeten vervolgens wordenvoorzien van de eerstekrijtlijnen. Een nauwkeurigen tijdrovendkarwei, waarbij eengoede samenwerkingeen must is! Het kandan ook geen toevalzijn dat de drie mannendie deze klus jaarlijksvoor alle Hezianen klarenbloedverwanten zijnvan elkaar. In de eerstelijn zelfs!In het midden de oude HansWalen, links Johan Walen enrechts Mark Walen!Vader Hans Walen (61)is het oudste actieve voetballende lid van de sv HEES. Walen(oud-Hilversummer en voorheen een subliem handballer) kwamtoen zijn kinderen klein waren voor het eerst in aanraking metvoetbal en de sv HEES. Sindsdien is Walen besmet geraakt methet spelletje en met het bloed van de 'Rode Wolven'. Zijn krijtcompagnonen zoon Marc (32) heeft jaren achtereen gekeept inhet vlaggenschip van de club, maar moest dat vanwege eenhardnekkige knieblessure opgeven. De andere zoon, JohanWalen (30), is eind vorig seizoen weer teruggekeerd in de selectievan HEES 1. De voetballende ervaring van zoon Johan is doorde nieuwe trainers Ron Daselaar en Rinco Bos als een verrijkingvan het team ervaren. De laatste man van HEES heeft inmiddelszijn competitierentree in het standaardteam er op zitten.Pa Walen kijkt voorzichtig positief vooruit naar het eind van ditseizoen. "Het wordt een bijzonder seizoen voor onze club. Voorhet eerst in ons 60-jarig bestaan komen wij uit in de derdeklasse van het zaterdag voetbal. Alle vrijwilligers, en bij HEEShebben ze er veel, zijn daar 'wolve' trots op! Vader Walen helemaal."Ik verwacht dit seizoen veel van mijn zoon Johan en deandere Hezianen", een plek boven de degradatiezone zou aanhet einde een feestje waard zijn!" En als dat niet wordt gehaald,wat dan? "Dan hebben we dat feestje sowieso, aldus de krijtlijntrekkendevoetbal veteraan van HEES." Want bij HEES, is en blijfthet, altijd feest!FOTO’S: PETER BEIJERMichel Vlaswinkel opvolgerFrank Smits bij So SoestMichel Vlaswinkel (42) neemt vanaf het nieuweseizoen de taken van wedstrijdsecretaris FrankSmits over. Frank is vanaf 1989 actief geweestin het bestuur als wedstrijdsecretaris van de lageresenioren en geeft officieel deze taak tijdensde Algemene Ledenvergadering van 27september aanstaande over aan Michel. Michelis geen onbekende binnen onze vereniging.Op zowel het sportieve als het bestuurlijke vlakheeft hij inmiddels zijn sporen verdiend. Hij wastopscoorder van de lagere senioren in 1989 namenshet elfde en maakte hierna zijn rentree inde hoogste selectie-elftallen. Zijn doelpuntenhongerbleef niet onopgemerkt en onder DickSchinkel debuteerde de lange spits in het eerste.Daar schoot hij zijn doelpunten bij elkaar inde tweede, eerste en zelfs in de hoofdklasse.De goals en de speelstijl vielen in het oog vande scouts en daardoor heeft Michel zelfs eenseizoen (1998/1999) bij FC Hilversum gevoetbald.Na zijn selectieperiode -hij werd kampioenmet het eerste in 1994 en 1998- heeft'Vlas' gevoetbald in de lagere senioren. Voornamelijkin het vijfde en vierde elftal. Michel Vlaswinkelwas in de jaren negentig actief alsjeugdbestuurslid, jeugdleider en lid van devoetbalkampcommissie.Het nieuwe kunstgras van SO Soest is, eenmaand later dan oorspronkelijk gepland, geopendvoorafgaand aan de eerste thuiswedstrijdvan "de Blauwe Leeuwen" tegen Roda'23uit Bovenkerk (Amstelveen). De nieuwe mat,aangelegd door aannemer Oranje Woud, isvoor de zondag tweedeklasser geen overbodigeluxe. De afgelopen seizoenen was het hoofdveldal vroeg in het seizoen menigmaal onbespeelbaar.Bovendien kampt de club uit Soestmet een tekort aan trainingscapaciteit. Door dekomst van het kunstgrasveld zijn die problemengrotendeels opgelost. In het voorjaar kwam ervanuit de gemeente Soest geld vrij voor hetnieuwe veld en kon de langgekoesterde wensvan SO Soest in vervulling gaan. De club dientzelf een substantieel bedrag voor de financieringvan het veld bij te dragen. Hiervoor heeftSO Soest ondermeer een grote loterij uitgeschrevenwaarvan de hoofdprijs een Hyundaii20 is.


EDITIE AMERSFOORTCLUBNIEUWS SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 131Scouts FC Utrecht actief tijdensJonger Oranje Talentendagen bij CJVVDinsdag 19 oktober, in de herfstvakantie,start het vierde seizoen van de JongerOranje Talentendagen. Organisator SoccerIDzal met medewerking van de scouts vanFC Utrecht op zoek gaan naar voetbaltalentin de regio Utrecht. Plaats van handeling ishet prachtige complex van CJVV in Amersfoort.De Jonger Oranje Talentendagen zijn bestemdvoor alle kinderen (lid zijn van eenvoetbalclub is niet nodig) die geboren zijntussen 1999 en 2004. Tijdens de dag inAmersfoort maken de jongens en meisjeskans hun droom te vervullen: kans op eenstage bij FC Utrecht en spelen in één vande drie Jonger Oranje teams (Onder 9 jaar,Onder 11 en Onder 13). De ervaring leertdat alle deelnemers een fantastische voetbaldagmet heel veel plezier beleven. Naastde talentendag bij CJVV in Amersfoort metmedewerking van FC Utrecht vinden er inde krokus- en meivakantie van 2011 nogvijf voorrondes met medewerking van vijfandere profclubs plaats namelijk in Alphena/d Rijn, Meppel, Wormerveer, Almere enTiel. De finale is op zondag 5 juni in Zeistwaar de scouts van AZ, sc Heerenveen, FCUtrecht, Almere City FC, Sparta Rotterdamen NEC/FC Oss de drie Jonger Oranjeteams zullen selecteren. Jonger Oranje ishet talententeam dat een seizoen langtegen profclubs speelt en deelneemt aan internationaletoernooien. De afgelopenjaren zijn inmiddels elf spelers van JongerOranje naar een profclub overgestapt! Stervan het Nederlands elftal en TottenhamHotspur, Rafael van der Vaart, is ambassadeurvan Jonger Oranje.De kosten voor de Jonger Oranje Talentendagbij CJVV in Amersfoort zijn slechts€19.95. Naast een dag voetballen ontvangenalle deelnemers drie vrijkaarten voorCopa Amsterdam in het Olympisch Stadion,een clubcard, een diploma en een goodybag van mediapartner Weekblad DonaldDuck.Alle informatie en inschrijven kan viawww.jongeroranje.nlVliegdorp wordt volwassenHet seizoen 2010 – 2011 gaatnaar alle waarschijnlijkheideen keerpunt in de geschiedenisvan voetbalverenigingVliegdorp uit Soesterberg worden.In verschillende opzichten.De A-selectie gaat, na eenjaar waarin het relatief eenvoudigdoor de vijfde klasseging, op zoek naar een nieuwetopnotering in zaterdag klasse4E. De selectie heeft vertrekkende spelers gehad, maar ook versterkingen.Per saldo zijn ze zeker niet minder geworden. Nieuw is dit jaar datzij worden gevolgd door een B-selectie. Daaruit worden het tweede enderde elftal gevormd. Het tweede is de directe back-up voor het eersteen het derde en vormt de kweekvijver voor de jaren die volgen. Seniorendie hun successen in het verleden hebben behaald spelen in hetvierde hun wekelijkse eerste, tweede en derde helft.Toekomstgericht jeugdbeleidVliegdorp denkt echter ook aan de lange termijn. Een vereniging is zosterk als haar jeugdafdeling. Het vorig seizoen aangetreden jeugdbestuurheeft een duidelijke visie voor de toekomst neergezet. Het waseven wennen in het begin, maar de teams zijn evenwichtig ingedeeld inalle leeftijdsklassen. Wat vooral positief is het grote aantal enthousiastekabouters. Als de kanjers van de selectie hun schoenen aan de wilgenhangen, zullen hun opvolgers er helemaal klaar voor zijn.Nieuw kantinecomplexMaar het belangrijkste feit dit seizoen zal zijn de bouw van de kantine.Hoewel het altijd gezellig was in de bouwkeet kijkt elke Vliegdorper uitnaar het nieuwe complex. Ze hebben er lang op moeten wachten, maardan krijgen ze ook wat.HVC heeft nieuwe hoofd- en kledingsponsorHVC heeft sinds dit seizoen een nieuwe hoofdsponsor:autobedrijf A&D Auto’s uit Amersfoort.De club is erg blij met de samenwerking metdeze sponsor. De sponsor heeft er voor gezorgddat de spelers en de technische staf er dit seizoentip top bijlopen. Dat komt ook door de samenwerkingmet de firma Alto Sports uit Almeredie de club van mooie kledij van het Italiaansemerk Erea voorziet.De verdiende promotie heeft bij HVC voor veelenergie gezorgd. Vele enthousiaste vrijwilligerszijn de gehele zomer bezig geweest om hetsportpark en de kantine op te knappen. Zo is ervoor de kinderen een mooi speeltuintje ontstaanen een panna veldje. De kantine is weer keuriggeschilderd en vertimmerd en heeft de sponsorcommissieeen flink aantal sponsoren warmweten te maken om de club financieel te ondersteunen.HVC is blij om dit seizoen weer in de vierdeklasse te mogen spelen. Het zal een interessantjaar worden waarin voor het publiek veel te genietenvalt. Met zes regioclubs in de poule zullener leuke derby's uitgevochten gaan worden. HVCzal zeker een rol van betekenis willen spelen,aan de kleding zal het in ieder geval niet liggen.VOP heeft met ingang van hethuidige seizoen een A1 teamDit team bestaat het merendeel uit spelers die twee jaar geledengestopt zijn met voetballen en in diverse selectie teams van VVZAhebben gespeeld. In de zomerstop hebben zij zich weer ingeschrevenom te voetballen bij de groei vereniging v.v. VOP uitAmersfoort. Het elftal begint langzaam vorm te krijgen en deeerste twee bekerwedstrijden hebben zij beide met 1-1 gelijk gespeeld.Zeker de wedstrijd afgelopen Dinsdagavond 31 augustuswas er één die meer dan het aanzien waard was. De tegenstandervan die avond werd op eigen terrein bij vlagen weg gespeelden VOP had zeker gezien de tweede speelhelft recht opeen overwinning. Er zit veel kwaliteit en potentie in dit elftal enVOP gaat zeker nog veel plezier krijgen van dit nieuwe A1 team.Stewards bij VV HooglandVV Hoogland start per 11 september met stewardslangs de lijn, over het terrein en in dekleedkamers.Met ingang van het nieuwe seizoen zullen duidelijkzichtbare stewards aanwezig zijn bij v.v.Hoogland. Dankzij het initiatief van de Jeugdcommissiesamen met de Vrijwilligerscommissieis een aantal enthousiaste vrijwilligers gevondendie deze taak op zich gaat nemen. De stewardshebben als taak om controle te houden over water zoal op en rond het sportcomplex afspeelt.Anders gezegd: zij stellen de normen en waardenvan VV Hoogland veilig. De doelgroepenzijn voornamelijk A-, B-, C-junioren,Dames/Meiden die aanwezig zijn op de zaterdagen.De stewards observeren en signaleren onregelmatigheden.Als er onregelmatigheden plaatsvinden,noteren ze deze op een speciaal formulieren geven dat af aan het aanspreekpunt vanuithet bestuur.Van alle klachten gaat ook eenmelding, per e-mail, naar de vertrouwenspersoonvan de club, zoals afgesproken in hetAmersfoorts Convenant. De vertrouwenspersoonbepaalt dan of een melding al dan niet verderdan de club moet worden gecommuniceerd.Wij hopen dat andere voetbalverenigingen ditinitiatief overnemen.Stuur voor vragen of informatie een e-mail naar:secretaris@vvhoogland.nl*Staand v.l.n.r.:* Mustafa Sumo, Kevin van Norden, Jean PaulBosma, Ron Hayes (leider), Mo el Hakimi (trainer), Samir Badouri,Justin Hayes ©, Mbongo Kunga, Vincent Ploeg.*Zittend v.l.n.r.:* Nick van de Kolk, Marvin van Keeken, TimothyJourdan, Maurice Nijhuis, Nicky Loos, Remaicle Rademaker, KasperNoordover.Op de foto ontbreken Jesse van Baalen en Jeffrey Windhouwer.Enkele taken van de stewards zijn:1.Signaleren, observeren en rapporteren vanonregelmatigheden tijdens de wedstrijden opzaterdagen.2.Fysieke controle van kleedkamers bij aanvangen einde wedstrijd van uit- en thuisspelendeclub. Indien mogelijk gebeurt dit samen metde leider. Anders zullen de stewards de kleedruimtenop gepaste en voorzichtige wijze tebenaderen in verband met privacy.3.Controle op het gehele sportpark, dus ook defietsenstalling en gebouwen.4.Controle op taalgebruik en gedrag langs delijnen.Verantwoordelijkheden:De stewards van VV Hoogland: Eric Pons, Hansde Lange, Vincent Meussen, Henk Bierens, MarjanKuiper (coördinator), Ben Ham, Rechinel Maduroen Harry Prinsen. Niet op de foto: RamonWalet en Chris van Dijkhuizen.


32 SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 1 RONDOM VOETBALADVERTENTIE


EDITIE AMERSFOORTCLUB IN BEELD SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 133Posthoorn bestaat 75 jaarVoetbalvereniging De Posthoorn bestaat inmiddels 75 jaar.De club kende een aantal hoogte-, maar ook dieptepunten.Een klein overzicht.het niet mogelijk te voetballenmaar na de bevrijding vond erals het ware een wedergeboorteplaats. Het waren de herenBrouwer en Nieuborg die deschouders onder het zware werkzetten.Op 30 mei 1935 werd in dekleine zaal van De Valk aan deValkestraat in Amersfoort eenbijeenkomst belegd om tekomen tot de oprichting van devoetbal- en atletiekvereniging“De Posthoorn”. Zoals de naamdoet vermoeden is De Posthoornin 1935 ontstaan uit de plaatselijkePTT, het postkantoor datdestijds nog gevestigd was ineen pand aan de stadring. Hetwas een gezelligheidsverenigingvan het personeel van de PTT,die bestond uit klaverjassendepostbeambten, aquariumliefhebbersen een stel voetbalvrienden.Er werd gestart met een veertientalleden en het eerste bestuurwerd gevormd door deheren A.E. Vos, voorzitter, H.G.Nieuborg, Secretaris en P.J.Brouwer, penningmeester.BEGINPERIODEIn de eerste periode van de verenigingging het er zeer eenvoudigaan toe. Voor de eerste echtevoetbal werd een collecte gehoudenen er werden onderling enkelepartijtjes voetbal gespeeld.Dat men bij deze wedstrijdenniet al te nauwkeurig was, blijktwel uit het feit, dat bij gebrekaan voetbalschoenen er door diversespelers op klompen werdgespeeld. Na lang zoeken werder een plek gevonden om tevoetballen, “Landgoed Nimmerdor”.Het viel niet mee om allespelers vrij te krijgen van dienstdus kwam het menig maal voordat er gespeeld werd tussentwee postbestellingen door ofdat enkele vrienden hielpen meteen postbestelling te bezorgen.COMPETITIEDEBUUTIn 1937 werd voor het eerst incompetitieverband gespeeld,maar erg groots waren de prestatiesniet. Na de verhuizing vanNimmerdor naar de Bokkeduinenwaar samen met “ZwaluwenVooruit” een terrein werdbespeeld, ging het sportief ookbeter. In tijden van oorlog wasKAPWELWEGIn 1947 was men opnieuw genoodzaaktvan terrein te veranderenen met medewerking vande Amersfoortse Sportstichtingkon een terrein aan de Kapelwegworden betrokken. Na in1954 als zelfstandige verder tegaan moest er ook weer eennieuw sportcomplex gezochtworden. Dit werd de accommodatieaan de ringweg Koppel alsgast van de v.v.VVZA. De jeugdafdelingvan VVZA breidde zichna verloop van jaren echter zodaniguit dat voor de zoveelstekeer naar een oplossing moestworden gezocht. Door reconstructievan het veldhandbalkwam op “De Bokkeduinen”onshuidige complex vrij. De ASLOSlegde een veld aan en dooreigen graafwerkzaamheden koneen tweede veld worden gerealiseerd.Maar wat nog veel belangrijkerwas: na 42 jaar koneindelijk begonnen worden metde bouw van een eigen clubhuis.Door de onvolprezen zelfwerkzaamheidvan onze leden enonder de stuwende leiding vanM.D. Overdijk werd een enander binnen de kortste kerentot stand gebracht. Op 14 oktober1977 kon het clubhuis officieelworden geopend. Een langgekoesterde wens was in vervullinggegaan.DE LAATSTE TIEN JAARDe laatste tien jaar zijn bevlogenjaren geweest voor de verenigingDe Posthoorn. In deze periodezijn er veel hoogtepuntenmaar ook dieptepunten geweest.In 2003 veranderde de reputatievan De Posthoorn toen er eenenorme vechtpartij plaats vonden het eerste van de club voortwee jaar uit de competitie werdgehaald. Gelukkig kwam er naal dit slechte nieuws ook goednieuws. Bijna drie jaar was denaam van De Posthoorn nietmeer te lezen in de kolommen.De komst van een stel jeugdigeK.V.V.A.’ers, in de zomer van2004, bracht daar veranderingin. Het bleken niet alleen maargezellige jongens te zijn maar zekonden ook nog voetballen. Naeerst een jaartje in het vijfde gevoetbaldte hebben, zijn ze allemaalnaar het tweede gegaanom alvast een stap hoger te gaanvoetballen.Ook hier werd dit belofteteamkampioen en ze werden onderleiding van Peter Koelman hetvlaggenschip van de vereniging.Met wat aanvulling van de overigeelftallen en ondersteunddoor mensen uit het tweede elftal,ook een vriendenteam gekomenvan KVVA, deden zevriend en vijand verbazen. Waareerst gedacht werd aan de middenmootbleven de wedstrijdenmaar gewonnen worden en deeuforie werd groter en groter.Tot 20 april 2007, De Posthoornraakte in shock door het overlijdenvan eerste elftal speler,vriend, voetbalvriend en voorvelen jeugdmaatje Cor Strik. Corsneuvelde in Afghanistan.. Eentijd van diepe rouw, onbegrip enwoede brak aan en voetbal wasbijzaak. De Posthoorn was deplek om elkaar te steunen ensamen verdrietig te zijn. Hetenorme verdriet had ook zijnpositieve uitwerking, hoe gek enraar dat ook klinkt, maar desaamhorigheid was enorm. DePosthoorn 1 stond op de drempelvan het eerste kampioenschap.Het hoogtepunt was danook dat het eerste uiteindelijktoch de titel pakte, niet alleeneen kampioenschap voor heteerste maar voor de hele club,en in het bijzonder voor CorStrik.DOELSTELLINGDE POSTHOORNDit jaar is er een doelstellingneergezet om binnen drie jaarmet het standaard elftal in dederde klasse bovenin mee tedraaien met aanvallend en attractiefvoetbal. Ook wordt er nadrie jaar verwacht dat hettweede elftal in de reservevierde klasse speelt. Natuurlijkverwachten we dit ook omdat ereen tiental nieuwe spelers is bijgekomenbinnen de selectie. Verderzal de organisatie binnen declub wat aangepast worden opdiverse vlakken, zodat er eenoptimaal voetbalklimaat binnenDe Posthoorn gaat heersen. Natuurlijkook in samenwerkingmet de lagere elftallen want diezijn ook erg belangrijk binnenDe Posthoorn. Alles gaat samenmet gezelligheid en familiegevoelen dat blijft centraal staanbinnen deze club, alleen was hetaltijd eerst gezelligheid en dande prestatie, nu is het andersomzodat het gezicht van de clubblijft bestaan.DE SELECTIE 2010/2011Er zijn 34 spelers bekendgemaaktdie in het seizoen2010/2011 terecht komen in deselectie van De Posthoorn. In dewinterstop wordt er geëvalueerdof daar veranderingen inkunnen komen, zowel positiefals negatief zodat er altijd eengezonde strijd blijft bestaan.Door de aanwezigheid van diversenieuwe spelers die hunsporen in het amateurvoetbalzeker al verdienend hebben,waarvan oa. Wim Schievelt,Simon Wetzel, Wesley Lans,Koen Smelter, Jeffrey Eugenia enChris Metaal en zonder anderetekort te doen, heeft de selectieeen kwaliteitinjectie gehadwaarvan we in de toekomstzeker van kunnen profiterenbinnen De Posthoorn. Dit jaarwillen we dan ook bovenin meedraaienin de 4e klasse F. Verderhopen we natuurlijk dat de restvan de selectie, gemiddelde leeftijdvan de groep is 24 jaar, zichaan deze spelers gaan optrekkenen hier ook van gaan profiteren.TECHNISCHE STAFDe technische staf bestaat uitRob Snijders (hoofdtrainer),Sjoerd Beerten (assistent-trainer)en Jaap Overeem als keeperstrainer.Op medisch gebied is ReneVerstay ook binnen de club aanwezigvoor de selectie.SPONSORINGSinds vorig jaar is De Posthoornzeer actief met het zoeken vansponsoren, de eerste contactenzijn inmiddels gelegd. Met ingangvan dit seizoen, is de geheleselectie in het nieuwegestoken. Ondernemers Jan deWilde en Hasse Dekker uitAmersfoort hebben zonder eigenbelangof commercieel doel,de kleding beschikbaar gesteld.De naamsvermelding is gegundaan de 'Doe een wens' stichting,wat zeer bijzonder is. Posthoornzal zich ook in gaan zetten voorde 'Doe een wens' stichting. Zois er tijdens de AmersfoortseKampioenschappen een flinkgeldbedrag opgehaald met diverseacties.Ook Posthoorn 3 en 4 zijn geheelin het nieuw gestoken, deelsdoor medewerking van de vereniging,ter ere van het 75-jarigbestaan, en de andere kant doorsponsors.De PR-commissie gaat zich nuverder richten op de uitbreidingvan de sponsoractiviteiten.BESTUURHet huidige bestuur bestaat uit:Adri Ruitenberg(voorzitter), Janvan Delft (vice-voorzitter en secretaris),Dick van Beek (penningmeester),RonaldAchterkamp (alg. zaken) en Pascalten Hoven (PR en Technischezaken).Voorzitter Adri Ruitenberg heeftaangegeven dit jaar te willenstoppen. Hij bereikt dit jaar derespectabele leeftijd van 70 jaar,is 23 jaar voorzitter en in November2010 vijftig jaar lid. Hetbestuur gaat op zoek naar eengeschikte vervanger.75-JARIG JUBILEUMOp 30 mei 2010 bestond de Posthoorn75 jaar, we zijn op CJVVna de oudste zaterdag verenigingvan Amersfoort. Het Jubileumis gevierd met eenjubileumwedstrijd tussen een selectievan De Posthoorn en eenteam van Amersfoortse broers,een feestavond en een receptievoor genodigden. Het hoogtepuntwas eigenlijk de organisatievan het AmersfoortsVoetbalkampioenschap, een heleoperatie voor onze kleine verenging,maar dankzij de inzet vanvele vrijwilligers (+/- zeventigop een spelend leden aantal vanhonderd) kunnen we terug kijkenop een goeg georganiseerden geweldig toernooi. Iedereenwas razend enthousiast!


34 SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 1 RONDOM VOETBALADVERTENTIE


EDITIE AMERSFOORTDE FITTE VOETBALLER SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 135FITTE VOETBALLERSportFit Nederland is voor…CLUBSDoor het aanbieden van de testentrainingsprogramma’s vanSportFit Nederland aan de sportersvan de club krijg je goed inzichtin de fysieke toestand vande leden / sporters. Als clubkan je hiermee de leden / sportersgoed blijven monitoren enhet stelt de trainers van de clubin staat om effectieve en efficiëntevoetbal trainingsprogramma’ssamen te stellen.De professionals van SportFitNederland kunnen dit hele trajectgoed integreren in het LongTerm Athletic Development(LTAD) model van de club.Daarnaast kunnen wij ondersteunenbij het ontwikkelen enimplementeren van het LTADmodel binnen de club.Al onze testen en trainingenkunnen worden ondersteunddoor videobeelden. Deze videobeeldenworden door SportFitNederland professionals bekekenen geanalyseerd met behulpvan moderne videoanalyse software. Zodoendekan zeer nauwkeurig wordenbepaald onder welke gewrichtshoekende sporter zijnsport uitvoert. Dit kan danweer worden vergeleken metde gouden standaard. Videokan ook worden ingezet bij hetanalyseren van een wedstrijdzodat de trainer / coach duidelijkkan zien of de speelstrategiejuist is geweest.Alle videobeelden kunnen wordenbekeken door de trainer en/ of sporter. Zowel online viahet SportFit Nederland TV kanaal,live in de ruimte vanSportFit Nederland in Zeist ofop locatie bij de club.SPORTERSWil je alles uit je voetbalcarrièrehalen? SportFit Nederland kanje daarbij helpen. De gecertificeerdekracht- en conditietrainersvan SportFit Nederlandhebben veel ervaring met het 'inshape' krijgen en houden vandiverse sporters. Wanneer jekiest voor SportFit Nederlanddan zullen we je allereerst uitnodigenvoor een uitgebreidescreening. We kijken hierbijvooral naar jouw basis bewegingspatronen.Uit onderzoek isnamelijk gebleken dat, wanneerdeze basis bewegingspatronenonvoldoende zijn, het risico ophet ontstaan van blessures aanzienlijktoeneemt. Dit kan erook voor zorgen dat je niet voorde volle 100% met krachttrainingaan de slag kunt.Om je prestatie op het veld goedvol te kunnen houden (zeker inde laatste minuten van de wedstrijd)zal je veel aandacht moetenbesteden aan het trainen vanje energiesysteem (uithoudingsvermogen)en kracht. Ook ditonderdeel kan je laten begeleidendoor de professionals vanSportFit Nederland. We makenhierbij gebruik van moderne enstate of the art test- en trainingsmethodenen –apparatuur. Wijzijn o.a. in het bezit van eenOlympisch power lifting platformvan PowerLift (zie foto)en trainingsapparatuur van Keiser.En wij gebruiken dezelfdetest- en trainingsmethoden dieo.a. worden gebruikt door hetDuitse nationale elftal en BayernMünchen.Aan de hand van de resultatenvan de diverse testen weet je alsvoetballer exact waar je zwakkepunten liggen en waar je aanmoet werken. Er zal een individueeltrainingsplan worden gemaakten deze zal regelmatigworden geëvalueerd.TRAINERSAls trainer wil je graag wetenhoe je sporters er fysiek voorstaan. Het regelmatig uitvoerenvan bovenstaande testen zal jeantwoorden geven op dezevraag. Hoe staan ze er fysiekvoor? Zijn m’n sporters in balans?Waar liggen hun (verborgen)zwaktes? Op al dezevragen kunnen wij een antwoordgeven. Aan de hand vande testen kunnen wij jouwsporters een fysiek trainingsprogrammaop maat geven. Desporter wordt uiteindelijk sterkeren het uithoudingsvermogenwordt beter. Dit stelt je alstrainer in staat om je spelers tijdensde voetbaltrainingen effectieveren efficiënter tetrainen. Immers de kans op eenblessure is aanzienlijk gedaaldwaardoor je je elftal lange tijdcompleet kan houden. En ditkan resulteren in betere sportprestaties.Uiteraard kunnenwij jouw als trainer ondersteunenbij het inpassen van de fysieketrainingen in hetperiodiseringsplan.Wil jij je selectie goed voorbereidhebben op het nieuwe voetbalseizoen?SportFit Nederlandkan jouw selectie een vijfweekse trainingsprogrammaaanbieden. Aan het einde vandeze periode is jouw selectie inuitstekende vorm en kan jij jeconcentreren op het voetbaltechnischeen -tactische onderdeel.Wil je op de hoogte blijven? Hou dan de website van Sport-Fit Nederland in de gaten (www.sportfitnederland.nl) en / ofmeld je aan op de Nieuwsbrief. Wil je een vrijblijvende afspraakmaken? Bel dan met 0621567581 (Franz Gierveld),0622406160 (Marc de Jong) of stuur een email naarinfo@sportfitnederland.nlSPORTERSbreng je blessurerisico omlaagen haal meer uit je training


36 SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 1 RONDOM VOETBALADVERTENTIE


EDITIE AMERSFOORTTRAINERSTAAL SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 137trainersMAGAZINEFillie Kraak, FZO:vakblad voor de moderne voetbaltrainerwww.trainerssite.nlVanaf mijn 28e jaar ben iknu actief als hoofdtrainer inhet amateurvoetbal. Ik benbegonnen bij APWC uitAmersfoort waar ik Johnvan de Brom met zijn veertiena vijftien jaar heb latendebuteren in het eerste elftal.Nadat de stekker erwerd uitgetrokken bij SCAmersfoort was het de bedoelingom te gaan voetballenbij Quick. Voor één vande eerste wedstrijdenkwam er een ploeggenootbij de trainer die aangafniet te kunnen voetballen,omdat zijn vrouw moestbadmintonnen. Ik heb toengelijk mijn spullen ingeleverdwant daar kon ik niettegen, daar was ik veel tefanatiek voor. Toevalligzochten ze op dat momentnet een trainer bij APWC."Daarna ben ik in hetAmersfoortse ook nog actiefgeweest bij KVVA,Quick 1890 en Amsvorde.Door: Rene Ribberink“Ik wil enthousiast, ambitieus,rechtlijnig en duidelijk zijn”Rene Ribberink (links) in gesprek met Fillie KraakHOE ZIET VOOR JOU EENVOORBEREIDING UIT OPEEN NIEUW SEIZOEN?"Mijn voorbereiding op hetnieuwe seizoen probeer ik zoveelmogelijk met periodiseringvolgens de leer van RaymondVerheijen. Natuurlijk moet jeimproviseren, maar zijn visielaat ik als een rode draad doormijn aanpak lopen. Ik pas hetwel aan met mijn eigen favorieteoefenstof waarvan ik denkmijn spelers of team beter tekunnen maken. Zo doe ik veelpass en trapvormen in plaatsvan partijvormen omdat ik vinddat het pasen/trappen tachtigvan het voetbal is. Belangrijkvind ik om de spelers te lerenonder de bal te komen, oog tehebben voor tweede en derdeman. Als trainer leg ik niet constanteen training stil als er ietsmisgaat, ik had daar als spelerook een hekel aan. Ik pak derustperiodes tussen de verschillendeoefenvormen om wat openaanmerkingen te geven.Voordat ik de eerste oefenwedstrijdspeel begin ik met minimaalvier trainingen. Daar zitaltijd twee keer een bostrainingin. Ik vind een bostraining altijdwel wat hebben en er gebeurtiets tussen de oren van de spelers.Voetbal is een loopsport eneen bostraining is ideaal om jemeters te maken en je conditieop te bouwen. Ik vind de voorbereidingook altijd de leuksteperiode omdat iedereen is altijdvrolijk, is net terug van vakantieen je heb wat meer tijd om elkaarte leren kennen."WAT IS JE FAVORIETE SPEEL-WIJZE?"Afhankelijk van mijn spelersmateriaal,een speelwijze diepunten oplevert. Ik kijk eerstnaar de kwaliteiten binnen hetteam. Vervolgens moet de speelwijzerendement opleveren.Wanneer ik bij een club beginlaat ik iedereen zonder opdracht“Voordat ik de eersteoefenwedstrijd speel begin ik metminimaal vier trainingen”aan een oefenwedstrijd beginnen.Ik kijk dan wat ze in hunmars hebben. Ik vind de speelwijzeniet zo belangrijk. Ik hechtmeer waarde aan de standaardsituatieszoals de opbouw vanachter uit, wie doet wat als onzekeeper de bal heeft? Ik begin deorganisatie achterin neer te zetten,in de tweede oefenwedstrijdbetrek ik daar deorganisatie van het middenvelderbij. De standaardsituaties vindik ook belangrijk, zoals wie gaater mee met een corner of hoestaat de organisatie bij een cornertegen? Vaak zie je bij cornerstegen een miscommunicatie danwordt bijvoorbeeld de voorstopperbij de eerste paal gezet terwijldie al de hele wedstrijd despits van de tegenpartij in zijnzak heeft. Tijdens onze eersteoefenwedstrijd tegen DOSC kregenwij een corner en die lietenwij nemen door onze langstespeler terwijl die nu juist metzijn lengte oorlog moet makenin de zestien meter, of die nouwel of niet kan koppen. Datsoort zaken vind ik belangrijkerdan of we nu met twee of driespitsen spelen."WAS IS JE EERSTE INDRUKVAN HET ZATERDAGVOET-BAL, NA JAREN OP ZON-DAG ACTIEF GEWEEST TEZIJN?"Jaren geleden werd het zaterdagvoetbalgekenmerkt doorgrote, sterke spelers met eenenorme werklust. Dit is de laatstejaren achterhaald, mededoor het feit dat er een verschuivingis gekomen. Vele zondagvoetballershebben de keusgemaakt om door diverse redenennaar het zaterdagvoetbal tegaan. Het verschil tussen zaterdag-of zondagvoetbal is misschiennu allen nog de beleving,op de zaterdag vele malen groterdan op de zondag (nietoveral)."“Wanneer ik bij een club beginlaat ik iedereen zonder opdrachtaan een oefenwedstrijd beginnen”WAT ZIJN JE VERWACHTIN-GEN VOOR DIT SEIZOEN?"Moeilijke vraag..diverse spelerszijn door het tegenvallende seizoenhun heil elders gaan zoeken,hierdoor is mijn verwachtingenigszins gematigd. Maarhet enthousiasme dat de huidigegroep heeft geeft veel vertrouwen.We hebben een smalleselectie, maar als iedereen fit enbeschikbaar is hebben we eenredelijk team. FZO is een leukeen gezellige club. De spelers zijnallemaal echte FZO-ers enkomen allemaal lekker op hetfietsje naar de club om een prestatieneer te zetten om vervolgensna afloop lekker aan delange tafel een biertje te drinken.De organisatie staat goedbij FZO en ik heb de beschikkingover twee uitstekende leidersdie het hele gebeurenrondom de selectie goed bewaken."ALS OUD TRAINER VANAPWC, KVVA, APWC ENHOOGLANDERVEEN HEB JEEEN AARDIG BEELD OVERDE VIERDE KLASSE UITONZE REGIO. WIE GAATDAAR HOGE OGENGOOIEN?"Ik denk dat APWC hoge ogengaat gooien. Ze hebben een paaraardige spelers erbij gekregenwaaronder Marvin Snijders vanQuick Amersfoort."Paspoort vanFillie KraakLeeftijd: 55 jaarWoonplaats: HooglandCarrière als hoofdtrainer:APWC, vv Hooglanderveen,vv Baarn,Roda’46(zon) Quick1890, Kvva , vv. Hoogland,Amsvorde, FZO.Club(s) als speler:vv.Apwc , sc.Amersfoort,VVGA , Vop.Favoriete BVO trainer:John vd BromFavoriete amateurtrainer:Henk HofsteeFavoriete speler die jezezelf hebt meegemaakt:"Sander Zweers (Hoogland).Een echte aanvoerder,zowel in alsbuiten het veld.Altijd correct eneen echt verlengstukvooreen trainer. Ja,Sander heeftop mij veel indrukgemaakt."


38 SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 1 RONDOM VOETBALCROSSPASS“Voorspel”Column:Aad van de BergMannen zijn niet zo goed in het voorspel! Waaromzo lang erover doen terwijl iedereen weet waar hetwerkelijk om draait? Zie hier, een mooi bruggetjenaar de voorbereidingsperiode van een club op weereen nieuw seizoen.Het voetbalwereldje is een aparte wereld. Wat vandaagrecht is, kan morgen krom zijn. Zie ook de gehelevoorbereidingsperiode van clubs. Ik zeg mijnspelers altijd: “als we in de gehele voorbereidingalles met 8-0 verliezen, maar we winnen het openingsduelin de competitie, dan hebben we dus eengoede voorbereiding gehad. “ Wat een rare wereld…….Stel je eens voor binnen je huwelijk: de eersteverkeringsjaren zijn een drama, de verloving eenramp, maar de huwelijksnacht is Bengaals vuurwerkdus alles is vergeven en vergeten. (behalve de huwelijksnachtspreek ik NIET uit ervaring)Wat voor een conclusies kun je als trainer trekken uitde voorbereiding? Bekerwedstrijden bijvoorbeeld?De ene ziet het als fantastische wedstrijden en eenmust om de 2e ronde te halen, de andere als noodzakelijkkwaad. Ik vind het een ideale manier om jeschorsingen weg te werken en zeker te zijn van watoefenwedstrijden op niveau, waarvoor de scheidsrechteral geregeld is. Het mooiste van bekerwedstrijdenis het gelul achteraf! Bij winst is het eennuttige pot en erg belangrijk, bij verlies is het“slechts beker”. Dan hebben we het nog niet eensover de verschillen waarop mensen binnen clubstegen de voorbereiding aankijken. De trainer relativeertzich helemaal een breuk, terwijl de bestuurdersen de supporters vast voorzichtig (en soms zelfsminder voorzichtig) wat conclusies trekken.En hoe zit dat met de spelers? Ik vind het vaak ergfrappant hoe spelers al allerlei conclusies trekken nade eerste oefenpotjes. Je kunt als trainer 100x zeggendat er in de voorbereiding veel geëxperimenteerdwordt, maar 1x op de bank of niet invallen (waar zehet wel gehoopt hadden) en de koppies gaan hangen.Ze wanen zich al reserve spelers terwijl er noggeen keuzes zijn gemaakt.Voor degene die Roda’46 zondag 1’s (en dus mijn)voorbereiding hebben gevolgd, kunnen we nu alspreken van pieken en dalen. Redelijk tot goed afgewisseldmet matig tot ronduit slecht. Laten we heterop houden dat mijn mannen (en ik) dus niet zogoed zijn in het voorspel !De voorbereiding is een voorspel van 6 weken lang,met (als het goed is) daarna 24 hoogtepunten op rij.Een aantal waar ik normaliter thuis in een jaar ookniet aankom…….DVS Camping SoestFutsalvereniging DVS CampingSoest bestond in januari van ditjaar 28 jaar en komt met vierteams uit in de KNVB competitievan West 1. De oprichtersvan de club Gert Aalderink enRene Ribberink, beide erelidvan de club, maken nog steedsdeel uit van het bestuur. De initialenvan DVS staan voor DoorVriendschap Sterk. Het eersteteam is afgelopen seizoen gepromoveerdnaar de eersteklasse KNVB van West 1. Hetteam staat onder leiding vancoach Rinco Bos (tevens assistent-trainerHees en speler DeZebra’s 2)) en de spelers; keeperMichiel Kok (op het veldniet meer actief), Wesley Ribberinken Ali Coban (beide Hees1), Sonny Ribberink (De Zebra’s1), Peter van Vulpen (Eemboys1), Ferry Marks (De Zebra’s 1),Gavin Adema (Wasmeer 1),Melvin van Denderen (Saestum1) en Remco “Pino”Claessens(trainer Saestum 1). De doelstellingdit jaar voor DVS 1 om zichte handhaven in de eersteklasse. De ploeg moet het o.a.opnemen tegen Nieuwland 1,MGTB 1, GS’67 1 en Rustenburg/Backstage1 uit Amersfoorten verder o.a. Kawin 1 uitLeerdam, Vebo 1 uit Bunschoten,en een aantal Utrechtseploegen zoals Lunetten 1.DVS geniet vooral bekendheidom zijn strijdlijst en saamhorigheid.Van iedere speler wordtprecies bijgehouden hoeveelwedstrijden zij hebben gespeelden hoeveel doelpunten ze hebbengemaakt voor DVS. De spelerontvangt bij iedere mijlpaal(100, 150, 200 enz.) een oorkonde.De meeste goals zijn gemaaktdoor DVS 2 speler RemcoDorrestein die aan de leidinggaat met 494 goals. Mede-oprichterRene Ribberink is slechtsnog negentien wedstrijden afvan de 600 officiële wedstrijden.Door Vriendschap Sterk looptals een rode draad door de clubheen. De meeste spelers zijn ofvrienden of familie van elkaar.Dat ook de gezelligheid niet uithet oog wordt verloren, blijktwel uit het traditionele Oliebollentoernooiwat ieder jaar einddecember wordt gehouden. Hetblijkt ook uit het feit dat veelspelers van DVS 2 er veel voorover hebben om bij DVS te spelenvanwege de afstanden. Deleider woont in Gouda, de spelerskomen uit Hilversum, Nederhorsten Berg, Zaandam,Almere, Amersfoort en UtrechtKijk ook eens op onze website:www.futsaldvs.punt.nlCOMPLEX TESTIedere maand beoordeeltRondom Voetbal het complexvan een amateurverenigingin de regio aan dehand van een aantal vastecriteria. Op woensdag 8september bezocht RogierCuijpers het terrein van VVHoogland in Hoogland.NaamLangenoord. Lang geleden ishet eerste sportcomplex genoemdnaar Jan van 't Kloosterdie eigenaar was van hetcafé 'Langenoord'. Op het terreinvan Van 't Klooster kwamhet eerste complex van vvHoogland te liggen. Een mooieerbetoon aan de man die zijnterrein ter beschikking stelde.Toch is de naam nu wat vergezocht aangezien het complexaan de Sportlaan ligt.LiggingHet complex ligt mooi middeninde wijk, gelegen tussenonder meer het zwembad enhet tenniscomplex van Hoogland.De voetbalclub is duseenvoudig te bereiken voorouders en kinderen. Er is parkeergelegenheidgenoeg.Veldenvv Hoogland heeft vijf speelveldenen een kunstgrasveldwaar de kabouters op spelenen waar getraind wordt. Develden liggen er prima bij, duseen slechte grasmat als excuusopvoeren voor een mager resultaatgaat niet op.KleedkamersDe kleedkamer is niet vaakgerenoveerd. Oude degelijkebruine bankjes, verouderdedouches en wc's, daar moetende spelers en tegenstandersvan vv Hoogland het meedoen. Het likje verf dat ervoorafgaand aan elk seizoenop wordt gesmeerd, wekt welde indruk dat ze er wat aandachtaan besteden.KantineFraai onderkomen. In tegenstellingtot de verouderdekleedkamers is er een hoopzorg besteed aan de kantine.Ondanks dat het op eenwoensdagavond verre van volzit, straalt de kantine wel gezelligheiduit en weerhoudtniets je ervan om langer teblijven hangen. Hopelijk voorde kantinebeheerder krijgt hijde biervlekken makkelijk uithet tapijt.Broodje balTot onze grote teleurstelling ishet broodje bal al twee jaaruit het assortiment gehaald.Wellicht dat die beslissing heroverwogenkan worden?ToilettenNiks mis mee met de toilettenin de kantine. Drie plasbakkenvoor de mannen en twee normalewc's. Twee wastafels,zeep, een handdroger en eenVV HOOGLANDextra rol wc-papier voor noodgevallen.Alleen bij Hooglandhebben ze soms moeite metmikken….TotaaloordeelHet verdwenen broodje bal ende verouderde kleedkamersworden ruimschoots gecompenseerddoor de fraaie kantine,het mooie complex en deligging ervan


EDITIE AMERSFOORTOp een foto in een Amersfoortsnieuwsblad was hijeerder dit jaar plotseling tezien: Bert Koops, de nieuwewethouder in de gemeenteBunschoten met in zijn portefeuilleonder meer sport.Niet in een outfit van declub (Spakenburg) die hijzeventien jaar lang als eersteelftalspeler had gediend,maar in een net kostuumtussen collega's uit Woudenberg,Leusden, Soest enAmersfoort.CROSSPASS SEPTEMBER 2010 JAARGANG 5, SEIZOEN ‘10 -’11 NUMMER 139Bert Koops: van voetballer naar wethouderNa dertig jaar had de geborenen getogen Spakenburger (53)zijn vaste baan als financieel directeurvan drukkerij/uitgeverijDe Bunschoter ingeruild vooreen toch onzeker bestaan alswethouder. "Deze uitdagingkwam op mijn pad en ik had hetgevoel, dat het wethouderschapgoed bij mij paste", verteltKoops een half jaar na zijn aantredenals wethouder van de20.000 inwoners tellende gemeenteBunschoten. "Uiteraardheb ik dat goed met het thuisfrontbesproken. Mijn echtgenotemoest daar wel achterSuccesvolle SamenwerkingASC Nieuwland en Medisch Training CentrumHet Medisch Training Centrum (MTC)heeft voetbalvereniging ASC Nieuwlandhet afgelopen seizoen met succesondersteund in de fysieke begeleidingvan hun spelers. Wekelijks vond op demaandagavond op locatie van ASCNieuwland een blessurescreeningplaats. Deze is toegankelijk voor alleleden. Martijn Wijers, fysiotherapeut bijMTC, voert deze blessurescreening uit.Martijn over het belang van de blessurescreening:We hebben met elkaar hardgewerkt aan een optimale inzetbaarheidvan spelers en verantwoord doch snelherstel / spelhervatting in geval vanblessures. Dankzij deze gezamenlijkeaanpak staat de fysieke begeleiding vanspelers op een hoger plan dan voorheenmet als resultaat een vergrote belastbaarheiden reductie van blessures.De belangrijkste voordelen van de blessurescreeningzijn:• Optimale inzetbaarheid spelers, voorkomenvan recidieven en chronischeklachten;• Indien er bij een blessure interventiefysiotherapie noodzakelijk is, biedtMTC een snelle toegankelijkheid totdiverse specialisme waaronder sportspecifiekerevalidatie;• In geval van ernstige blessure versneldeverwijzing naar huisarts,sportarts, specialist voor verdere diagnostieken behandeling;• Adviseren trainers op het fysiekevlak; onder andere belastbaarheid eninzet van spelers. Adviseren in training/wedstrijddeelnamevan individuelespelers na terugkeer vanuit eenblessure.• Monitoren van spelers over meerdereseizoenen.Willem van der Craats voorzitter ASCNieuwland:breedte sport en topsporthebben allebei baat bij een adequateblessure behandeling. Om weer snel inzetbaarte zijn, zowel voor de sportverenigingals daarbuiten. Desamenwerking tussen ASC Nieuwlanden MTC laat zien dat iedereen daar baatbij heeft.De blessurescreening bij ASC Nieuwlandwordt volgend seizoen gecontinueerd.Andere sportverenigingen diedaarvoor geïnteresseerd zijn en willenprofiteren van medische begeleidingdoor een fysiotherapeut kunnen contactopnemen met het MTC. Martijn Wijers/ Ludwig van der Kuijl: MTC Amersfoort033-4531677 of info@mtc-amersfoort.comOVER MTCMTC is hèt centrum voor revalidatie,re-integratie en preventie. Voor meer informatiezie ook www.mtcweb.nlstaan. Gelukkig was dat hetgeval.”Niet alleen zijn vrouw toondezich positief over zijn nieuwefunctie, de meeste mensen inzijn naaste omgeving ook. "Ikheb veelal goede reacties gehad.De mensen waren enthousiastmaar tegelijk ook verbaasd.Voor mij was dat motiverendgenoeg.”Op de vraag of hij de eerstevoetballer uit het dorp is diewethouder in Bunschoten of eldersis geworden, kan Koopsgeen duidelijk antwoord geven."Ik denk het wel, maar zekerweet ik het niet.”Met politiek houdt hij zich nogniet zo lang bezig. "Ik was welaltijd geïnteresseerd in politiek,maar ben er niet specifiek meebezig geweest. Pas de afgelopenjaren is dat het geval. Ik heb welaltijd bestuursfuncties bekleed.”Hij vertegenwoordigt de ChristenUnie. "Dat is de partij diemij, mede door mijn christelijkeachtergrond, het beste past.”De politiek heeft in het levenvan de vijftiger de plaats ingenomenvan een sport die hij jarenlangmet veel plezierbeoefende. Hoogte- en dieptepuntenontbraken niet in delange voetbalcarrière van demiddenvelder. "Hoogtepuntvoor mij was het seizoen 1984-1985 toen ik met Spakenburgnaast het algemeen amateurkampioenschapook de bekerwon. Vooral de beslissingswedstrijdom de zaterdagtitel tegenKozakken Boys in Huizen waser één om nooit meer te vergeten.Het dieptepunt maakte ikin 1991 mee. In mijn laatste seizoenkon ik door een blessurede kampioenswedstrijd tegenGVVV niet meemaken. We verlorentoen met 6-0.”Actief op de velden is Koops allang niet meer. "De tijd ontbreektmij daarvoor. Ook willende benen niet meer, wat hethoofd bedenkt.” Passief is hijnog wel aanwezig, meestal opde accommodatie van de 'Blauwen'en soms ook op de terreinenvan andere clubs. "Nietwekelijks meer, omdat ook andereverplichtingen en interessesmijn tijd vragen. Maar als ikkan, pik ik nog wel eens eenwedstrijdje mee. Als wethoudersport is het leuk om ook naar deverrichtingen van andere plaatselijkeverenigingen te kijken."Als wethouder heeft Koops demogelijkheid zijn oude clubvoor te trekken, bewust of onbewust.Veel kritiek kan hij danverwachten, vooral van plaatsgenotendie niet zo van Spakenburgzijn gecharmeerd. Koopsvreest dat niet en gaat de kritiekniet uit de weg. "Daar ben ikprofessioneel genoeg voor. Metzo'n publieke functie in dit dorpis daar ook geen ruimte voor.Kritiek zal er altijd wel zijn,maar dat weet je als je begintaan een publieke baan. Als sporterheb ik daar in het verledenaltijd goed mee weten om tegaan.”Veel heeft Koops dit jaar nogniet kunnen bereiken. "Daarvoorben ik nog echt te kortin functie. Ik mocht wel alseerste officiële daad IJsselmeervogelsals kampioenbinnenhalen, maar daar hadik als speler geen aandeel in.Misschien wel bij de eerstenegen punten uit de driewedstrijden van Spakenburgdit seizoen. Grapje, natuurlijk."Ambities om ooit burgemeestervan zijn geliefdedorp of elders te worden,heeft Koops niet. "Mijn doelis om de komende periode telaten zien, dat ik voor dezegemeente een goede vertegenwoordigerben.”Als verantwoordelijk wethoudervoor onder meer de sport inBunschoten wil Koops veel betekenen."Belangrijk is voor mijom door middel van de sporteen bijdrage te leveren aan onderwijs,gezondheid en acceptatievan de burgers onderling.Sport is een uitgelezen middelom mensen met elkaar te verbinden.Daardoor ontstaanvriendschappen en het lerendenken in groepsverband. Ennatuurlijk is het altijd goed omte blijven bewegen, zowel jongen oud.”Positief is Koops over de toekomstvan de drie voetbalclubsin het dorp. "Spakenburg en IJsselmeervogelshebben hun ambitieskenbaar gemaakt om totde top te behoren in de Topklasse.Dat is ook goed voor decity marketing van ons dorp.Daarnaast past deze doelstellingook bij het karakter van hetdorp, waarin het voetbal een belangrijkeplaats inneemt. Eemdijkontpopt zich als een clubdie talentvolle spelers de mogelijkheidgeeft op niveau in heteerste elftal te spelen. Ze spelennu eerste klasse. Al met al ziethet er op dit moment goed uitvoor het voetbal in Bunschoten.”CJVV G-toernooi 2010“Meedoen is belangrijker dan winnen”.Dat was op zaterdag 21 augustus hetmotto van het twintigste ZwanebloemG-toernooi bij CJVV. Op vrijdagavondspanning bij de organisatie, als allelunchpakketjes moeten worden klaargemaakt.Spanning of iedereen wel komt.Het zal toch niet gebeuren dat teamsniet komen opdagen?Om 07.00 uur arriveert de ploeg die destormbaan voor de jeugd komt opzetten.Je kunt jeugdspelers niet de hele dag latenvoetballen, iets van een spel-element isbelangrijk om hen bezig te houden.Om 08.00 uur staat iedereen klaar omonze gasten te ontvangen, tegen halfnegen staan de eerste teams op de stoep.Wij – de organisatie van het toernooi -verwachten er vandaag veel, maar liefstachttien teams met in totaal meer dan225 spelers en speelsters.Om 10.00 uur heet omroeper Gert vanAssen alle deelnemers welkom. Naast deteams zijn dit de scheidsrechters, EHBOen lokale radio-omroep de Golfbreker.Deze zal vanaf 12.00 uur verslag doenvanaf CJVV’s sportpark Vermeerkwartier.Het toernooi kan nu echt beginnen.Feest is het, prachtig voetbalweer, veelvrijwilligers en een legertje sponsors dieop allerlei manieren helpen. Zienderogengenieten alle spelers en speelsters. Wat iser mooier dan, gelijk na een met 3 – 0verloren wedstrijd, kijken of je al bovenaanstaat? En ja, ook tweede staan is eigenlijkbest een hoeraatje waard.Om 12.00 uur, tijd voor lunch. Alle leidersmoeten zich melden in kleedkamer1. Hier staan de lunchpakketten klaar endus valt iedereen op het gras om debroodjes te nuttigen. Na een uurtje pauzebeginnen de wedstrijden weer en rond14.30 uur worden de laatste finalewedstrijdengespeeld.Om 15.00 uur is het tijd voor de prijsuitreiking.Ieder elftal ontvangt een bekeren iedere deelnemer ontvangt een erevaanen een tasje met een aandenken.Vlak voor het toernooi zijn CJVV nog 250t-shirts en ballen beschikbaar gesteld. Iedereengaat dus met een prijsje en bovendieneen goed gevoel naar huis. En dat iswat waard. Het is soms een hele trip naarAmersfoort. Dit jaar waren er – naastteams uit midden Nederland - teams uitde Zaanstreek en de Achterhoek. De winnaars:VSC (A-klasse), VV Albrecht (Bklasse)en SO Soest (C-klasse).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!